[Ustalenie prawa do świadczenia uzupełniającego] - Art. 3. - Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej... - Dz.U.2022.1006 t.j. - OpenLEX

Art. 3. - [Ustalenie prawa do świadczenia uzupełniającego] - Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1006 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2022 r.
Art.  3.  [Ustalenie prawa do świadczenia uzupełniającego]
1. 
Ustalenie prawa do świadczenia uzupełniającego następuje na wniosek osoby uprawnionej składany odpowiednio do organu wypłacającego świadczenie emerytalno-rentowe albo rentę socjalną, a w przypadku pozostałych osób uprawnionych - do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zwanych dalej "organem właściwym".
2. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
dane osoby uprawnionej:
a)
imię i nazwisko,
b)
datę urodzenia,
c)
numer PESEL albo, jeżeli nie nadano tego numeru, serię i numer dowodu osobistego lub numer paszportu,
d)
adres miejsca zamieszkania,
e)
adres miejsca pobytu lub ostatniego miejsca zamieszkania - w przypadku osoby nieposiadającej adresu miejsca zamieszkania,
f)
adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania;
2)
inne informacje, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia uzupełniającego;
3)
wskazanie sposobu wypłaty świadczenia wraz z podaniem danych niezbędnych do jego wypłaty, z zastrzeżeniem że w przypadku świadczeń, o których mowa w ust. 1, sposób wypłaty świadczenia uzupełniającego jest taki sam jak wypłaty tych świadczeń;
4)
podpis wnioskodawcy lub jego przedstawiciela ustawowego albo pełnomocnika.
3. 
Do wniosku należy załączyć:
1)
orzeczenie, o którym mowa w art. 2 ust. 1, z wyjątkiem przypadku, gdy ten dokument jest już w posiadaniu organu właściwego;
2)
w przypadku osób uprawnionych do emerytury i renty zagranicznej lub innego świadczenia zagranicznego o podobnym charakterze - dokument potwierdzający prawo do tych świadczeń i ich wysokość, wystawiony przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych;
3)
w przypadku, o którym mowa w art. 2 ust. 2, oświadczenie osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego albo pełnomocnika o nieposiadaniu prawa do świadczenia, o którym mowa w art. 2 ust. 2, lub o posiadaniu prawa do świadczenia wraz ze wskazaniem jego nazwy, organu przyznającego oraz wysokości; w przypadku posiadania prawa do więcej niż jednego świadczenia - oświadczenie powinno wskazywać wszystkie przysługujące prawa do świadczeń, o których mowa w art. 2 ust. 2.
4. 
Ustalenie prawa do świadczenia uzupełniającego następuje w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.