Art. 18. - Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. - Dz.U.2022.1006 t.j. - OpenLEX

Art. 18. - Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1006 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2022 r.
Art.  18. 

W ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1455) w art. 5 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: (zmiany pominięte).