[Przedmiot regulacji; cel świadczenia uzupełniającego; świadczenie uzupełniające a obywatelstwo] - Art. 1. - Świadczenie... - Dz.U.2022.1006 t.j. - OpenLEX

Art. 1. - [Przedmiot regulacji; cel świadczenia uzupełniającego; świadczenie uzupełniające a obywatelstwo] - Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1006 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 października 2022 r. do: 28 lutego 2023 r.
Art.  1.  [Przedmiot regulacji; cel świadczenia uzupełniającego; świadczenie uzupełniające a obywatelstwo]
1. 
Ustawa określa warunki nabywania prawa, tryb przyznawania oraz zasady wypłacania i finansowania świadczenia dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, zwanego dalej "świadczeniem uzupełniającym".
2. 
Celem świadczenia uzupełniającego jest dodatkowe wsparcie dochodowe osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.
3. 
Świadczenie uzupełniające przysługuje osobom zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są:
1)
obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej lub
2)
posiadającymi prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub
3)
cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.