Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.231

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 lutego 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 21 stycznia 2019 r.
w sprawie świadczenia przez banki usług w odniesieniu do lokat strukturyzowanych 2

Na podstawie art. 88n ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187, 2243 i 2354) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1.  Rozporządzenie określa:
1) tryb i warunki postępowania banków świadczących usługi w odniesieniu do lokat strukturyzowanych w zakresie:
a) traktowania klientów jak klientów profesjonalnych lub klientów detalicznych zgodnie z art. 88b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, zwanej dalej "ustawą",
b) świadczenia usług w odniesieniu do lokat strukturyzowanych, w tym w zakresie świadczenia usług na rzecz kategorii klientów, o których mowa w art. 88b ust. 4 ustawy,
c) przyjmowania lub przekazywania jakichkolwiek świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych w związku z prowadzeniem usług w odniesieniu do lokat strukturyzowanych,
d) przekazywania sprawozdań, o których mowa w art. 88j ust. 1 ustawy, w tym treści tych sprawozdań oraz terminów ich przekazywania klientowi,
e) opracowywania, rekomendowania, oferowania, zawierania lub umożliwiania zawarcia umowy lokaty strukturyzowanej,
2) szczegółowe kryteria w zakresie spełniania przez osoby, o których mowa w art. 88k ust. 1 ustawy, wymogów posiadania odpowiedniej wiedzy, kompetencji i doświadczenia,
3) szczegółowe kryteria w zakresie spełniania przez osoby, o których mowa w art. 88l ust. 1 ustawy, wymogów posiadania odpowiedniej wiedzy i kompetencji,
4) tryb i warunki postępowania banków świadczących usługi w odniesieniu do lokat strukturyzowanych przy dokonywaniu oceny oraz weryfikacji spełniania przez osoby, o których mowa w pkt 2 i 3, stosowanych wobec nich odpowiednich wymogów w zakresie posiadania odpowiedniej wiedzy, kompetencji i doświadczenia, oraz tryb i warunki postępowania w zakresie utrzymywania i doskonalenia wiedzy i kompetencji tych osób

- w odniesieniu do wykonywania przez banki świadczące usługi w odniesieniu do lokat strukturyzowanych czynności, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 11 i 12 ustawy.

§  2.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) kliencie - rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która zawarła z bankiem umowę o świadczenie usług w odniesieniu do lokat strukturyzowanych;
2) kliencie docelowym - rozumie się przez to klienta należącego do grupy docelowej;
3) rekomendacji - rozumie się przez to informacje rekomendujące lub sugerujące strategię inwestycyjną, w sposób wyraźny lub dorozumiany, dotyczące jednej lub kilku lokat strukturyzowanych lub podmiotów oferujących lokaty strukturyzowane, obejmujące każdą opinię na temat obecnej lub przyszłej wartości lub ceny takich lokat strukturyzowanych, przeznaczone dla kanałów dystrybucyjnych lub opinii publicznej;
4) rozporządzeniu 2017/565 - rozumie się przez to rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy (Dz. Urz. UE L 87 z 31.03.2017, str. 1, z późn. zm.);
5) rozporządzeniu 596/2014 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 1, z późn. zm.);
6) sprzedaży krzyżowej - rozumie się przez to sprzedaż łączoną lub sprzedaż wiązaną;
7) sprzedaży łączonej - rozumie się przez to świadczenie przez bank usługi w odniesieniu do lokat strukturyzowanych oraz innych usług na podstawie umowy, o której mowa w art. 88f ust. 1 pkt 1 ustawy, lub na podstawie jednej z umów, o których mowa w art. 88f ust. 1 pkt 2 ustawy, jeżeli:
a) każda z tych usług może być świadczona przez bank na podstawie odrębnej umowy oraz
b) klient ma możliwość zawarcia z bankiem odrębnej umowy dotyczącej każdej z tych usług;
8) sprzedaży wiązanej - rozumie się przez to świadczenie przez bank usługi w odniesieniu do lokat strukturyzowanych oraz innych usług na podstawie umowy, o której mowa w art. 88f ust. 1 pkt 1 ustawy, lub na podstawie jednej z umów, o których mowa w art. 88f ust. 1 pkt 2 ustawy, jeżeli co najmniej jedna z tych usług nie może być świadczona przez bank na podstawie odrębnej umowy;
9) umowie o świadczenie usług w odniesieniu do lokat strukturyzowanych - rozumie się przez to umowę, na podstawie której świadczone są przez bank usługi w odniesieniu do lokat strukturyzowanych;
10) usługach badawczych - rozumie się przez to czynności analityczne zmierzające do wytworzenia dokumentów oraz innych materiałów analitycznych, dotyczących jednej lub wielu lokat strukturyzowanych, podmiotów opracowujących lub potencjalnie opracowujących lokaty strukturyzowane, które mogą stanowić podstawę do sformułowania opinii o lokacie strukturyzowanej, podmiocie opracowującym lub potencjalnie opracowującym lokatę strukturyzowaną, branży lub rynku, oraz zawierających w szczególności bezpośrednie lub pośrednie rekomendacje lub sugestie dotyczące strategii inwestycyjnych, oceny obecnej lub przyszłej wartości lokaty strukturyzowanej, spostrzeżenia i wnioski opierające się na istniejących lub nowych informacjach, które mogłyby zostać wykorzystane przy sformułowaniu strategii inwestycyjnej oraz mogłyby być istotne przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w zakresie lokat strukturyzowanych;
11) usługach w odniesieniu do lokat strukturyzowanych - rozumie się przez to wykonywane przez bank na rzecz klienta czynności wskazane w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, których przedmiotem są lokaty strukturyzowane, lub w art. 5 ust. 2 pkt 11 lub 12 ustawy;
12) ustawie o obrocie instrumentami finansowymi - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2286, 2243 i 2244).

Rozdział  2

Tryb i warunki postępowania banków świadczących usługi w odniesieniu do lokat strukturyzowanych wobec klientów

Oddział  1

Traktowanie klientów jak klientów profesjonalnych lub klientów detalicznych

§  3. 
1.  Bank przed zawarciem umowy o świadczenie usługi w odniesieniu do lokat strukturyzowanych z klientem profesjonalnym informuje go o zasadach traktowania przez bank klientów profesjonalnych oraz o możliwości przedstawienia pisemnego żądania traktowania go jak klienta detalicznego, o którym mowa w art. 45 ust. 3 lit. b rozporządzenia 2017/565.
2.  Żądanie klienta profesjonalnego traktowania go jak klienta detalicznego określa zakres usług, na których potrzeby klient profesjonalny chciałby być traktowany jak klient detaliczny.
3.  W przypadku uwzględnienia żądania klienta profesjonalnego traktowania go jak klienta detalicznego bank określa w formie pisemnej lub innej formie przewidzianej w regulaminie, zapewniającej możliwość utrwalenia ustaleń dokonanych z klientem profesjonalnym, zakres usług, na potrzeby których klient profesjonalny będzie traktowany jak klient detaliczny.
4.  Przepisy ust. 3 stosuje się odpowiednio w przypadku zdecydowania przez bank z własnej inicjatywy o traktowaniu klienta profesjonalnego jak klienta detalicznego, o którym mowa w art. 45 ust. 3 lit. b rozporządzenia 2017/565.
§  4.  W przypadku uznania klienta profesjonalnego za klienta detalicznego bank stosuje wobec niego odpowiednio przepisy prawa określające zasady traktowania przez banki klientów detalicznych.
§  5. 
1.  Bank uznaje za zachowany wskazany w art. 88b ust. 1 ustawy warunek posiadania przez podmiot inny niż określony w art. 3 pkt 39b lit. a-m ustawy o obrocie instrumentami finansowymi wiedzy i doświadczenia pozwalających na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych w zakresie lokat strukturyzowanych, jak również na właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami, w przypadku gdy dany podmiot spełnia co najmniej dwa z poniższych wymogów:
1) zawierał umowy lokat strukturyzowanych o znacznej wartości, ze średnią częstotliwością co najmniej 10 umów na kwartał w ciągu czterech ostatnich kwartałów;
2) wartość portfela lokat strukturyzowanych tego podmiotu łącznie ze środkami pieniężnymi wchodzącymi w jego skład wynosi co najmniej równowartość w złotych 500 000 euro;
3) pracuje lub pracował w sektorze finansowym przez co najmniej rok na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej dotyczącej umów lokat strukturyzowanych, jakie miałyby być zawarte z nim przez bank, lub dotyczącej usług w odniesieniu do lokat strukturyzowanych, które miałyby być świadczone przez bank na jego rzecz na podstawie zawieranej umowy.
2.  Zarząd banku pisemnie określa kryteria ustalenia znacznej wartości, o której mowa w ust. 1 pkt 1, biorąc pod uwagę co najmniej:
1) wartości umów lokat strukturyzowanych zawieranych przez dany podmiot oraz wartości umów lokat strukturyzowanych zawieranych przez wszystkich klientów tego banku;
2) strukturę klientów banku zawierających umowy lokat strukturyzowanych;
3) ocenę, czy wartość umów lokat strukturyzowanych zawieranych przez dany podmiot jest wystarczająca, aby dawać podstawy, poprzez odpowiednią ekspozycję na ryzyko, do zdobycia przez ten podmiot wiedzy i doświadczenia w zakresie zawierania umów lokat strukturyzowanych, które będą istotnie wykraczały poza doświadczenie i wiedzę klientów detalicznych zawierających umowy lokat strukturyzowanych;
4) charakter i rodzaj lokaty strukturyzowanej, której dotyczą zawierane umowy;
5) konieczność zapewnienia, aby ustalona znaczna wartość nie stanowiła nadmiernej zachęty dla klientów detalicznych do zmiany statusu na klienta profesjonalnego.
3.  Bank dokumentuje analizy będące podstawą ustalenia znacznej wartości na podstawie kryteriów, o których mowa w ust. 2, oraz sposób uwzględnienia przez bank czynników wymienionych w tym przepisie.
4.  Kryteria, o których mowa w ust. 2, oraz ustalona na ich podstawie znaczna wartość podlegają okresowemu przeglądowi, co najmniej raz w roku, celem weryfikacji ich aktualności i adekwatności. Bank dokumentuje wyniki przeprowadzanych przeglądów.
5.  Równowartość kwoty wyrażonej w euro, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jest ustalana przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu poprzedzającym datę złożenia żądania.
6.  Żądanie, o którym mowa w art. 88b ust. 1 ustawy, określa zakres usług w odniesieniu do lokat strukturyzowanych, na których potrzeby podmiot występujący z żądaniem ma być traktowany jak klient profesjonalny.
7.  Bank przed uwzględnieniem żądania, o którym mowa w art. 88b ust. 1 ustawy, obowiązany jest poinformować podmiot występujący z żądaniem o zasadach traktowania klientów profesjonalnych przy świadczeniu usług w odniesieniu do lokat strukturyzowanych.
8.  Warunkiem uwzględnienia przez bank żądania, o którym mowa w art. 88b ust. 1 ustawy, jest złożenie przez podmiot występujący z żądaniem pisemnego oświadczenia o znajomości zasad traktowania przez bank klientów profesjonalnych oraz skutkach traktowania go jak klienta profesjonalnego.
9.  Zmiany w zakresie stanu faktycznego przyjętego dla uznania spełnienia wymogów, o których mowa w ust. 1, nie wpływają na zmianę statusu klienta profesjonalnego przyznanego podmiotowi występującemu z żądaniem.
§  6. 
1.  Bank opracowuje i wdraża pisemną procedurę postępowania w przypadkach otrzymania żądań, o których mowa w § 3 ust. 1 albo art. 88b ust. 1 ustawy.
2.  Bank zobowiązuje swoich klientów do przekazywania informacji o zmianach danych, które mają wpływ na możliwość traktowania danego klienta jak klienta profesjonalnego.
3.  Bank, w przypadku powzięcia informacji, że klient przestał spełniać warunki pozwalające na traktowanie go jak klienta profesjonalnego w rozumieniu art. 3 pkt 39b lit. a-m ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, podejmuje działania zmierzające do zmiany statusu klienta na potrzeby świadczenia na jego rzecz usług w odniesieniu do lokat strukturyzowanych, chyba że klient wystąpi z żądaniem, o którym mowa w art. 88b ust. 1 ustawy, i spełnia warunki, o których mowa w § 5 ust. 1. Sposób postępowania banku określa procedura, o której mowa w ust. 1.

Oddział  2

Przyjmowanie lub przekazywanie świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych przez banki w związku ze świadczeniem usług w odniesieniu do lokat strukturyzowanych

§  7. 
1.  Świadczenia pieniężne, w tym opłaty i prowizje, lub świadczenie niepieniężne uznaje się za mające na celu podniesienie jakości odpowiedniej usługi świadczonej na rzecz klienta lub potencjalnego klienta, jeżeli:
1) są uzasadnione świadczeniem usługi dodatkowej lub usługi poprawiającej jakość usługi świadczonej na rzecz klienta lub potencjalnego klienta, które są proporcjonalne do poziomu otrzymanych świadczeń pieniężnych, w tym opłat i prowizji, lub świadczeń niepieniężnych, w szczególności w przypadku:
a) świadczenia usługi doradztwa w odniesieniu do lokat strukturyzowanych w sposób zależny dotyczącej szerokiego zakresu odpowiednich lokat strukturyzowanych oraz dostępu do tych lokat, w tym odpowiedniej liczby lokat strukturyzowanych oferowanych przez podmioty nienależące do tej samej grupy kapitałowej, do której należy bank, lub przez podmioty niepozostające w bliskich powiązaniach z bankiem,
b) świadczenia usługi doradztwa w odniesieniu do lokat strukturyzowanych w sposób zależny w połączeniu z zaoferowaniem klientowi przeprowadzania co najmniej raz do roku oceny mającej na celu ustalenie, że lokaty strukturyzowane będące przedmiotem inwestycji klienta lub przedmiotem usługi doradztwa w odniesieniu do lokat strukturyzowanych pozostawały odpowiednie dla klienta,
c) świadczenia usługi doradztwa w odniesieniu do lokat strukturyzowanych w sposób zależny w połączeniu z zaoferowaniem klientowi lub potencjalnemu klientowi innej usługi, która może być wartościowa dla klienta, w szczególności doradztwa w zakresie proponowanej optymalnej struktury portfela lokat strukturyzowanych oraz środków pieniężnych posiadanych przez klienta lub potencjalnego klienta,
d) zapewnienia dostępu, po konkurencyjnej cenie, do szerokiego zakresu lokat strukturyzowanych, które mogą spełniać potrzeby klienta lub potencjalnego klienta, w tym do odpowiedniej liczby lokat strukturyzowanych oferowanych przez podmioty nienależące do tej samej grupy kapitałowej, do której należy bank, lub przez podmioty niepozostające w bliskich powiązaniach z bankiem wraz z:
zapewnieniem narzędzi przynoszących korzyści klientowi lub potencjalnemu klientowi, w tym zapewniających dostęp do obiektywnych informacji pomagających klientowi lub potencjalnemu klientowi w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w zakresie lokat strukturyzowanych lub umożliwiających im monitorowanie, kształtowanie i dostosowanie zakresu lokat strukturyzowanych będących przedmiotem jego inwestycji, lub
udostępnianiem okresowych sprawozdań na temat wyników oraz kosztów i opłat związanych z lokatami strukturyzowanymi;
2) nie przynoszą bezpośredniej korzyści bankowi, jego akcjonariuszom lub członkom, pracownikom lub osobom pozostającym z bankiem w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, nie przynosząc przy tym wymiernej korzyści danemu klientowi lub potencjalnemu klientowi;
3) są uzasadnione przynoszeniem bieżącej bądź ciągłej korzyści danemu klientowi lub potencjalnemu klientowi w związku z bieżącym przyjmowaniem lub przekazywaniem świadczeń pieniężnych, w tym opłat, prowizji, lub świadczeń niepieniężnych.
2.  Przyjęcie lub przekazanie świadczenia pieniężnego, w tym opłat i prowizji, lub świadczenia niepieniężnego nie jest dopuszczalne, jeżeli w wyniku ich przyjęcia lub przekazania bank świadczyłby usługi w odniesieniu do lokat strukturyzowanych w sposób nierzetelny, nieprofesjonalny, niezgodny z zasadami uczciwego obrotu lub nieuwzględniający należycie interesów klientów lub potencjalnych klientów.
3.  Bank jest obowiązany do stałego przestrzegania wymogów, o których mowa w ust. 1 i 2, przez okres, w którym przyjmuje lub przekazuje świadczenia pieniężne, w tym opłaty i prowizje, lub świadczenia niepieniężne.
§  8.  Bank jest obowiązany do gromadzenia i przechowywania dokumentacji potwierdzającej, że celem świadczeń pieniężnych, w tym opłat i prowizji, lub świadczeń niepieniężnych przyjętych lub przekazanych przez bank jest podniesienie jakości odpowiedniej usługi świadczonej na rzecz klienta lub potencjalnego klienta poprzez:
1) prowadzenie wewnętrznego wykazu wszystkich świadczeń pieniężnych, w tym opłat i prowizji, oraz świadczeń niepieniężnych przyjętych przez bank od osoby trzeciej w związku ze świadczeniem usług w odniesieniu do lokat strukturyzowanych oraz
2) rejestrowanie sposobu, w jaki świadczenia pieniężne, w tym opłaty i prowizje, lub świadczenia niepieniężne przyjmowane lub przekazywane przez bank, lub które bank zamierza wykorzystać w celu poprawy jakości świadczonych usług, poprawiają jakość usług świadczonych na rzecz klientów lub potencjalnych klientów, oraz
3) rejestrowanie działań podjętych w celu uniknięcia negatywnego wpływu na wypełnianie przez bank obowiązku uczciwego, rzetelnego i profesjonalnego postępowania w najlepiej pojętym interesie klienta lub potencjalnego klienta.
§  9. 
1.  Bank ujawnia klientowi lub potencjalnemu klientowi w kompleksowy, dokładny i zrozumiały sposób informacje o świadczeniach pieniężnych, w tym opłatach i prowizjach, lub świadczeniach niepieniężnych przyjętych od osób trzecich lub przekazanych na rzecz osób trzecich, w związku ze świadczeniem usługi w odniesieniu do lokat strukturyzowanych.
2.  Bank przed rozpoczęciem świadczenia odpowiedniej usługi w odniesieniu do lokat strukturyzowanych ujawnia klientowi lub potencjalnemu klientowi informacje dotyczące istnienia, charakteru oraz wysokości świadczeń pieniężnych, w tym opłat i prowizji, lub świadczeń niepieniężnych, a w przypadku gdy ich wysokość nie może zostać oszacowana - metodę obliczania tej wysokości, oraz informacje o mechanizmach przyjmowania lub przekazywania tych świadczeń pieniężnych, w tym opłat i prowizji, lub świadczeń niepieniężnych, przy czym drobne świadczenia niepieniężne mogą zostać opisane w sposób ogólny, a pozostałe świadczenia niepieniężne należy oszacować i ujawnić oddzielnie.
3.  Jeżeli przed rozpoczęciem świadczenia usług w odniesieniu do lokat strukturyzowanych wysokość świadczeń pieniężnych, w tym opłat i prowizji, lub świadczeń niepieniężnych nie mogła zostać oszacowana, bank przekazuje klientowi dodatkowo informacje dotyczące dokładnych kwot przyjętych lub przekazanych świadczeń pieniężnych, w tym opłat i prowizji, lub świadczeń niepieniężnych ustalonych zgodnie z metodą obliczania wskazaną w informacji, o której mowa w ust. 2, niezwłocznie po ustaleniu tych kwot, w sposób przyjęty w regulaminie świadczenia usług, o którym mowa w § 21 ust. 1.
4.  Przez okres, w którym bank przyjmuje lub przekazuje świadczenia pieniężne, w tym opłaty i prowizje, lub świadczenia niepieniężne, bank, co najmniej raz do roku, informuje indywidualnie klientów o faktycznych kwotach przyjętych lub przekazanych świadczeń pieniężnych, w tym opłat i prowizji, lub świadczeń niepieniężnych, w sposób przyjęty w regulaminie świadczenia usług, o którym mowa w § 21 ust. 1, przy czym drobne świadczenia niepieniężne można opisać w sposób ogólny.
5.  W przypadku gdy po rozpoczęciu świadczenia usług w odniesieniu do lokat strukturyzowanych bank zamierza przyjmować lub przekazywać świadczenia pieniężne, w tym opłaty i prowizje, lub świadczenia niepieniężne, bank, przed rozpoczęciem przyjmowania lub przekazywania tych świadczeń, ujawnia klientowi lub potencjalnemu klientowi informacje dotyczące ich istnienia, charakteru oraz wysokości, a w przypadku gdy ich wysokość nie może zostać oszacowana - metodę obliczania tej wysokości, oraz informacje o mechanizmach przyjmowania lub przekazywania tych świadczeń, przy czym drobne świadczenia niepieniężne mogą zostać opisane w sposób ogólny, a pozostałe świadczenia niepieniężne należy oszacować i ujawnić oddzielnie. Jeżeli po rozpoczęciu świadczenia usług w odniesieniu do lokat strukturyzowanych wysokość świadczeń pieniężnych, w tym opłat i prowizji, lub świadczeń niepieniężnych, które bank zamierza przyjmować lub przekazywać, nie mogła zostać oszacowana, bank przekazuje klientowi dodatkowo informacje dotyczące dokładnych kwot takich świadczeń przed rozpoczęciem ich przyjmowania lub przekazywania, ustalonych zgodnie z metodą obliczania wskazaną w informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, niezwłocznie po ustaleniu tych kwot, w sposób przyjęty w regulaminie świadczenia usług, o którym mowa w § 21 ust. 1. Bank przekazuje także informacje, o których mowa w ust. 4.
6.  Wdrażając wymogi, o których mowa w ust. 1-5, bank uwzględnia zasady dotyczące kosztów i opłat określone w art. 88c ust. 4 ustawy oraz art. 50 rozporządzenia 2017/565.
7.  Jeżeli banki współpracują ze sobą przy świadczeniu usług w odniesieniu do lokat strukturyzowanych, każdy bank jest obowiązany do wypełniania obowiązków w zakresie ujawniania informacji swoim klientom.
§  10. 
1.  Bank świadczący usługę doradztwa w odniesieniu do lokat strukturyzowanych w sposób niezależny, mając na względzie zakaz, o którym mowa w art. 88d ust. 2 ustawy, niezwłocznie przekazuje klientom świadczenia pieniężne, w tym opłaty i prowizje, zapłacone lub przekazane przez osobę trzecią lub osobę działającą w imieniu osoby trzeciej w związku z usługami świadczonymi na rzecz tego klienta.
2.  Wszystkie świadczenia pieniężne, w tym opłaty i prowizje, otrzymane od osób trzecich w związku ze świadczeniem usługi doradztwa w odniesieniu do lokat strukturyzowanych w sposób niezależny są przekazywane klientowi w pełnej kwocie.
3.  Bank ustanawia oraz wdraża procedury zapewniające, że świadczenia pieniężne, w tym opłaty i prowizje, zapłacone lub przekazane przez osobę trzecią lub osobę działającą w imieniu osoby trzeciej w związku ze świadczeniem usługi doradztwa w odniesieniu do lokat strukturyzowanych w sposób niezależny, zostają uznane za należne i przekazane każdemu indywidualnemu klientowi.
4.  Bank informuje klientów o przekazanych im świadczeniach pieniężnych, w tym opłatach i prowizjach, w formie okresowych zestawień świadczeń pieniężnych, w tym opłat i prowizji, należnych i przekazanych klientowi.
§  11. 
1.  Bank świadczący usługę doradztwa w odniesieniu do lokat strukturyzowanych w sposób niezależny, z zachowaniem warunków, o których mowa w art. 88d ust. 3 ustawy, może uznać świadczenia niepieniężne za drobne świadczenia niepieniężne wyłącznie wówczas, gdy mają formę:
1) informacji lub dokumentów dotyczących lokaty strukturyzowanej lub usługi w odniesieniu do lokaty strukturyzowanej, mających charakter ogólny albo dostosowany do sytuacji indywidualnego klienta,
2) dokumentów w formie pisemnej otrzymanych od osoby trzeciej, które podmiot oferujący lub potencjalnie oferujący lokaty strukturyzowane zamówił i opłacił w celu promowania lokat strukturyzowanych lub w przypadku których osoba trzecia zawarła umowę z podmiotem oferującym lokaty strukturyzowane, której przedmiotem jest przygotowywanie za wynagrodzeniem takich dokumentów, pod warunkiem że związek między podmiotem oferującym lokaty strukturyzowane a osobą trzecią został wyraźnie ujawniony w tych dokumentach oraz dokumenty te są udostępnione w tym samym czasie wszystkim podmiotom zainteresowanym lub do publicznej wiadomości,
3) uczestnictwa w konferencjach, seminariach, szkoleniach i innych wydarzeniach o podobnym charakterze dotyczących korzyści, jakie może przynieść konkretna lokata strukturyzowana lub konkretna usługa w odniesieniu do lokaty strukturyzowanej, oraz ich cech,
4) świadczeń na cele reprezentacyjne o rozsądnej, niewielkiej wartości, związanych z organizacją spotkania biznesowego lub konferencji, seminarium, szkolenia lub innych wydarzeń o podobnym charakterze, o których mowa w pkt 3, lub
5) innych drobnych świadczeń niepieniężnych, które mogą poprawić jakość usługi świadczonej na rzecz klienta, i jest mało prawdopodobne, ze względu na niewielką skalę, ich charakter lub łączną wartość, by mogły wpłynąć negatywnie na wypełnianie przez bank obowiązku działania w najlepiej pojętym interesie klienta.
2.  Drobne świadczenia niepieniężne ujawnia się przed rozpoczęciem świadczenia usług w odniesieniu do lokat strukturyzowanych na rzecz klientów. Drobne świadczenia niepieniężne można opisać w sposób ogólny.
§  12.  Usługi badawcze świadczone przez osoby trzecie na rzecz banku w zakresie, w jakim świadczy on usługi doradztwa w odniesieniu do lokat strukturyzowanych w sposób niezależny, lub inne usługi w odniesieniu do lokat strukturyzowanych na rzecz klientów, nie są uznawane za świadczenia niepieniężne, o których mowa w art. 88d ust. 1 ustawy, jeżeli są świadczone w zamian za:
1) zapłatę dokonaną przez bank z jego własnych środków lub
2) zapłatę dokonaną przez bank z oddzielnego rachunku płatniczego otwartego na jego rzecz na potrzeby finansowania usług badawczych (rachunek usług badawczych), pod warunkiem że zostały spełnione następujące warunki dotyczące prowadzenia tego rachunku:
a) środki pieniężne zgromadzone na rachunku usług badawczych pochodzą ze specjalnej opłaty wnoszonej przez klientów banku na potrzeby finansowania usług badawczych (specjalna opłata),
b) w związku z otwarciem rachunku usług badawczych oraz uzgodnieniem z klientami wysokości specjalnej opłaty bank ten ustanowił budżet usług badawczych i dokonuje jego regularnej oceny,
c) bank odpowiada za prawidłowe zarządzanie środkami na rachunku usług badawczych,
d) bank dokonuje regularnej oceny jakości zakupionych usług badawczych w oparciu o skuteczne kryteria oceny jakości oraz wpływu tych usług na podejmowanie przez bank lepszych decyzji inwestycyjnych w zakresie lokat strukturyzowanych.
§  13.  Bank, który otworzył rachunek usług badawczych, przekazuje klientom informacje dotyczące:
1) kwoty zapisanej w budżecie usług badawczych, o którym mowa w § 12 pkt 2 lit. b, przeznaczonej na zakup usług badawczych oraz szacowanej wysokości należnej od każdego klienta opłaty na potrzeby finansowania usług badawczych - przed rozpoczęciem świadczenia usługi w odniesieniu do lokat strukturyzowanych;
2) całkowitych kosztów poniesionych przez każdego klienta w związku z zakupem usług badawczych - w ujęciu rocznym.
§  14.  Bank, który otworzył rachunek usług badawczych, ma obowiązek przedstawić, na wniosek klienta lub na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego, zestawienie wskazujące:
1) imię i nazwisko lub nazwę każdego podmiotu, który świadczy lub świadczył usługę badawczą na rzecz banku oraz otrzymał zapłatę za tę usługę z tego rachunku w okresie wskazanym w tym wniosku lub żądaniu;
2) łączną kwotę zapłaconą za usługi badawcze z tego rachunku na rzecz podmiotów wskazanych w pkt 1 w okresie wskazanym we wniosku lub żądaniu;
3) wszystkie korzyści, świadczenia i usługi otrzymane przez bank w związku z wykonanymi na jego rzecz usługami badawczymi;
4) porównanie kwoty, o której mowa w pkt 2, z budżetem usług badawczych w odniesieniu do okresu wskazanego we wniosku lub żądaniu, ze wskazaniem rabatów lub przeniesień, jeżeli na rachunku usług badawczych pozostają środki pieniężne.
§  15. 
1.  Wysokość specjalnej opłaty wynika wyłącznie z budżetu usług badawczych ustanowionego przez bank w celu ustalenia zapotrzebowania na usługi badawcze dotyczące usług w odniesieniu do lokat strukturyzowanych świadczonych przez bank na rzecz jego klientów.
2.  W umowie o świadczenie usług w odniesieniu do lokat strukturyzowanych albo w regulaminie świadczenia usług, o którym mowa w § 21 ust. 1, bank określa wysokość specjalnej opłaty, w ramach kwoty ustalonej w budżecie usług badawczych, oraz częstotliwość i sposób wnoszenia tej opłaty przez klienta w danym okresie.
3.  Jeżeli specjalna opłata nie jest wnoszona przez klientów oddzielnie, lecz jest pobierana razem z prowizją od transakcji, bank powinien wyodrębnić tę opłatę i zachować pełną zgodność z warunkami określonymi w § 12 pkt 2 i § 13.
4.  Łączna kwota specjalnych opłat wniesionych przez klientów w danym okresie nie może przekraczać kwoty ustalonej w budżecie usług badawczych ustanowionym na ten okres.
5.  Bank może zwiększyć budżet usług badawczych wyłącznie po poinformowaniu klientów o takim planowanym zwiększeniu przed planowanym terminem dokonania zmian w budżecie usług badawczych, a jeżeli zwiększenie budżetu usług badawczych spowodowałoby zwiększenie specjalnej opłaty - po dokonaniu zmian w odpowiedniej umowie o świadczenie usług w odniesieniu do lokat strukturyzowanych albo w regulaminie świadczenia usług, o którym mowa w § 21 ust. 1.
6.  Jeżeli na koniec okresu, na jaki bank ustanowił budżet usług badawczych, na rachunku usług badawczych występuje nadwyżka, bank, zgodnie z przyjętą procedurą postępowania:
1) zwraca środki pieniężne klientom lub
2) uwzględnia nadwyżkę przy ustalaniu budżetu usług badawczych oraz wyliczaniu specjalnej opłaty na kolejny okres.
§  16. 
1.  W przypadku, o którym mowa w § 12 pkt 2, bank ustanawia budżet usług badawczych w oparciu o analizę jego zapotrzebowania na usługi badawcze świadczone przez osoby trzecie.
2.  Budżetem usług badawczych zarządza wyłącznie bank.
3.  Wykorzystanie budżetu usług badawczych na zakup usług badawczych świadczonych przez osoby trzecie podlega okresowym kontrolom i jest nadzorowane przez zarząd banku, który zapewnia wykorzystanie tego budżetu w najlepiej pojętym interesie klientów banku.
4.  Kontrole, o których mowa w ust. 3, obejmują:
1) przepływ środków pieniężnych dokonywanych na rzecz podmiotów świadczących usługi badawcze oraz
2) sposób ustalenia wysokości wypłaconych kwot oraz zasadność ich wypłaty w odniesieniu do kryteriów oceny jakości usług badawczych, o których mowa w § 12 pkt 2 lit. d.
5.  Bank nie może wykorzystywać budżetu usług badawczych i rachunku usług badawczych na potrzeby badań w celu finansowania wykonywanych przez siebie czynności analitycznych.
§  17.  Bank może przekazać zarządzanie rachunkiem usług badawczych osobie trzeciej, pod warunkiem że ułatwi to zakup usług badawczych oraz zapewni dokonanie niezwłocznej płatności w imieniu banku i zgodnie z jego wskazówkami.
§  18. 
1.  Bank opracowuje i wdraża pisemną procedurę korzystania z usług badawczych, w której określa:
1) kryteria oceny jakości usług badawczych, o których mowa w § 12 pkt 2 lit. d, oraz spodziewany wpływ zakupu usług badawczych na podejmowanie przez bank decyzji inwestycyjnych w zakresie lokat strukturyzowanych;
2) zakres, w jakim usługi badawcze mogą przynieść korzyści w odniesieniu do portfeli klientów, w tym dzięki uwzględnieniu strategii inwestycyjnych mających zastosowanie do różnych rodzajów portfeli;
3) podejścia, jakie przyjmie bank w celu sprawiedliwego rozdzielenia kosztów zakupu usług badawczych pomiędzy portfele różnych klientów.
2.  Bank przekazuje klientom procedurę korzystania z usług badawczych.

Oddział  3

Świadczenie usług w odniesieniu do lokat strukturyzowanych, w tym w zakresie świadczenia usług na rzecz kategorii klientów, o których mowa w art. 88b ust. 4 ustawy

§  19. 
1.  W przypadku gdy informacje kierowane przez bank do klientów lub potencjalnych klientów, w tym informacje upowszechniane przez bank w celu reklamy lub promocji świadczonych przez niego usług, zawierają wskazanie korzyści możliwych do osiągnięcia w przypadku skorzystania z usług w odniesieniu do lokat strukturyzowanych świadczonych przez bank, powinny one zawierać również, z uwzględnieniem art. 44 ust. 2 lit. b rozporządzenia 2017/565, wskazanie poziomu ryzyka inwestycyjnego związanego z danymi usługami.
2.  Bank w ramach świadczenia usług w odniesieniu do lokat strukturyzowanych informuje klientów i potencjalnych klientów o obowiązkowym systemie gwarantowania depozytów, którego uczestnikiem jest bank, na zasadach określonych w art. 318 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1937 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 685, 723, 1637 i 2243).
3.  Bank w ramach świadczenia usług w odniesieniu do lokat strukturyzowanych może udzielać klientowi porad inwestycyjnych o charakterze ogólnym dotyczących inwestowania w lokaty strukturyzowane. Sposób udzielania porad inwestycyjnych określa regulamin świadczenia usługi w odniesieniu do lokat strukturyzowanych, przy wykonywaniu której udzielana jest porada inwestycyjna.
4.  Udzielanie porad inwestycyjnych, o których mowa w ust. 3, nie może stanowić wykonywania czynności wymienionych w art. 5 ust. 2 pkt 12 ustawy.
§  20. 
1.  Przed zawarciem umowy o świadczenie usług w odniesieniu do lokat strukturyzowanych bank informuje klienta, przy użyciu trwałego nośnika, o istniejących konfliktach interesów związanych ze świadczeniem danej usługi w odniesieniu do lokat strukturyzowanych na rzecz tego klienta, jeżeli organizacja oraz regulacje wewnętrzne banku nie zapewniają, że w przypadku powstania konfliktu interesów nie dojdzie do naruszenia interesu klienta. Informacja zawiera dane pozwalające klientowi na podjęcie świadomej decyzji co do zawarcia umowy, przy czym zakres i sposób przedstawiania danych powinien być dostosowany do kategorii, do której należy klient.
2.  Przez konflikt interesów rozumie się znane bankowi okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem banku lub osoby powiązanej z bankiem i obowiązkiem działania przez ten bank w sposób rzetelny, z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu klienta tego banku, jak również znane bankowi okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesami kilku klientów tego banku.
3.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1, umowa o świadczenie danej usługi w odniesieniu do lokat strukturyzowanych może zostać zawarta wyłącznie pod warunkiem, że klient potwierdzi otrzymanie informacji wskazanej w ust. 1 oraz wyraźnie potwierdzi wolę zawarcia umowy z bankiem o świadczenie danej usługi w odniesieniu do lokat strukturyzowanych.
4.  W przypadku powstania konfliktu interesów po zawarciu z klientem umowy o świadczenie usług w odniesieniu do lokat strukturyzowanych:
1) ust. 1 stosuje się odpowiednio, z tym że bank jest obowiązany poinformować klienta o konflikcie interesów niezwłocznie po jego stwierdzeniu;
2) ust. 3 stosuje się odpowiednio, z tym że bank powinien powstrzymać się od świadczenia usługi w odniesieniu do lokat strukturyzowanych do czasu otrzymania wyraźnego oświadczenia klienta o kontynuacji lub rozwiązaniu umowy.
5.  Na potrzeby zarządzania konfliktem interesów bank zapewnia, aby osoby wskazane w art. 2 pkt 1 rozporządzenia 2017/565 przekazywały temu bankowi i na bieżąco aktualizowały informacje o transakcjach osobistych zgodnie z art. 28 i art. 29 rozporządzenia 2017/565 dokonywanych przez te osoby, których przedmiotem były lokaty strukturyzowane.
§  21. 
1.  Bank świadczy usługę w odniesieniu do lokat strukturyzowanych na podstawie regulaminu oraz umowy o świadczenie tej usługi zawartej z klientem.
2.  Wymogu opracowania regulaminu świadczenia usługi w odniesieniu do lokat strukturyzowanych nie stosuje się w przypadku, gdy umowa zawierana jest z:
1) klientem profesjonalnym, chyba że klient profesjonalny zażądał od banku traktowania go jak klienta detalicznego, a bank wyraził na to zgodę;
2) klientem profesjonalnym, chyba że jest on przez bank traktowany jak klient detaliczny;
3) klientem detalicznym, w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą;
4) uprawnionym kontrahentem.
3.  Wymogu opracowania regulaminu nie stosuje się również w przypadku, gdy konstrukcja lokat strukturyzowanych uniemożliwia uregulowanie praw i obowiązków związanych z zawarciem i realizacją umowy, o której mowa w ust. 1, w sposób jednolity dla wszystkich klientów, na rzecz których świadczone są dane usługi.
4.  W przypadku, o którym mowa w ust. 2 i 3, sposób świadczenia usługi w odniesieniu do lokat strukturyzowanych przez bank na rzecz klienta, w tym prawa i obowiązki banku i klienta z tego tytułu, a także warunki zawierania i rozwiązywania umowy, o której mowa w ust. 1, określa umowa z klientem.
5.  Regulamin świadczenia usługi w odniesieniu do lokat strukturyzowanych określa sposób świadczenia usługi w odniesieniu do lokat strukturyzowanych przez bank na rzecz klienta, w tym prawa i obowiązki banku i klienta z tego tytułu, a także warunki zawierania i rozwiązywania umowy. Regulamin świadczenia usługi w odniesieniu do lokat strukturyzowanych określa w szczególności:
1) tryb i warunki zawierania umowy, o której mowa w ust. 1;
2) tryb, warunki i formę ustanawiania pełnomocnictw przez klienta;
3) zakres i sposób wykonywania usługi w odniesieniu do lokat strukturyzowanych, która wykonywana będzie na podstawie umowy, o której mowa w ust. 1;
4) sposoby i terminy wnoszenia przez klienta opłat i prowizji związanych z usługą w odniesieniu do lokat strukturyzowanych wykonywaną na rzecz klienta w związku z umową, o której mowa w ust. 1, oraz sposób i tryb określania ich wysokości;
5) sposób postępowania banku w przypadku, gdy klient nie dostarcza środków pieniężnych w terminach określonych w umowie lub w odrębnych przepisach;
6) postanowienia zabezpieczające interesy banku w przypadku niewywiązania się klienta z przyjętych zobowiązań, a także sposoby zaspokajania roszczeń banku;
7) zakres odpowiedzialności banku za szkody powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez bank zobowiązań powstałych w związku z zawarciem umowy, o której mowa w ust. 1;
8) sposób, tryb oraz terminy przekazywania klientowi informacji dotyczących świadczonej na jego rzecz usługi w odniesieniu do lokat strukturyzowanych, jak również zakres tych informacji;
9) zasady powierzania przez bank podmiotowi trzeciemu wykonywania poszczególnych czynności stanowiących daną usługę w odniesieniu do lokat strukturyzowanych, jeżeli takie powierzanie jest przewidziane;
10) sposoby i terminy załatwiania skarg składanych przez klienta;
11) tryb i warunki odstąpienia, wypowiedzenia oraz rozwiązania umowy, o której mowa w ust. 1;
12) tryb, terminy i warunki zmiany regulaminu, a także sposób informowania klienta o tych zmianach.
6.  Przez zakres i sposób wykonywania usługi w odniesieniu do lokat strukturyzowanych, o których mowa w ust. 5 pkt 3, rozumie się w szczególności:
1) w przypadku usługi, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 11 ustawy, wskazanie formy składanych przez klienta zleceń zawarcia umowy lokaty strukturyzowanej oraz sposobu, trybu i zasad przyjmowania i przekazywania tych zleceń;
2) w przypadku usługi, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 12 ustawy, wskazanie trybu i warunków opracowywania przez bank rekomendacji oraz ich przekazywania klientowi.
§  22. 
1.  Sposób świadczenia poszczególnych usług w odniesieniu do lokat strukturyzowanych może być określony w jednym regulaminie, a także w kilku regulaminach - pod warunkiem że regulaminy te zawierają wyraźnie wyodrębnione postanowienia odnoszące się do każdej ze świadczonych usług oraz spełniają wymogi przewidziane w przepisach niniejszego oddziału dla poszczególnych regulaminów.
2.  W przypadku zmiany regulaminu bank informuje klienta o treści zmiany w takim terminie, aby klient mógł wypowiedzieć umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia, a rozwiązanie umowy nastąpiło przed dniem wejścia w życie zmian.
§  23. 
1.  Bank przekazuje klientowi lub potencjalnemu klientowi informacje o warunkach umowy lub umów zawieranych w ramach sprzedaży krzyżowej w sposób:
1) rzetelny, dokładny i niewprowadzający w błąd;
2) odpowiedni i zrozumiały dla przeciętnego przedstawiciela grupy, do której są one kierowane lub do której mogą dotrzeć;
3) spójny, w szczególności poprzez jednolite i zbiorcze prezentowanie korzyści, ograniczeń i ryzyk związanych ze sprzedażą krzyżową.
2.  W przypadku gdy świadczenie usługi w odniesieniu do lokat strukturyzowanych jest możliwe na podstawie jednej z umów, o których mowa w art. 88f ust. 1 ustawy, albo na podstawie odrębnej umowy, bank informuje o tym klienta lub potencjalnego klienta zgodnie z zasadami, o których mowa w ust. 1. Sposób przekazania tej informacji powinien umożliwiać klientowi lub potencjalnemu klientowi podjęcie świadomej decyzji co do wyboru umowy, na podstawie której usługa w odniesieniu do lokat strukturyzowanych będzie świadczona.
3.  W przypadku, o którym mowa w ust. 2, bank nie podejmuje działań, które wyłączają, utrudniają lub narzucają klientowi wybór umowy, na podstawie której usługa w odniesieniu do lokat strukturyzowanych będzie świadczona.
4.  Bank przedstawia klientowi opis ryzyka związanego ze sprzedażą krzyżową wraz z opisem ryzyk wynikających z poszczególnych usług świadczonych w ramach sprzedaży krzyżowej oraz informacje o zmianach w zakresie ryzyka, jakie wynikają ze sprzedaży krzyżowej w porównaniu z ryzykami, które wynikałyby z poszczególnych usług, gdyby te usługi były świadczone na podstawie odrębnych umów.
5.  Bank przekazuje informacje o warunkach umowy lub umów zawieranych w ramach sprzedaży krzyżowej w odpowiednim czasie przed ich zawarciem, umożliwiającym klientowi lub potencjalnemu klientowi odpowiednie zapoznanie się z tymi informacjami, zrozumienie charakteru i ryzyka wynikających ze sprzedaży krzyżowej i podjęcie świadomej decyzji co do zawarcia umów w ramach sprzedaży krzyżowej.
6.  W przypadku promocji lub reklamy sprzedaży krzyżowej bank przekazuje informacje o ryzykach związanych ze sprzedażą krzyżową oraz informacje o kosztach i opłatach związanych z zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem poszczególnych umów z wykorzystaniem tego samego typu i rozmiaru czcionki jak pozostałe elementy zbioru informacji przekazywanego w ramach promocji lub reklamy sprzedaży krzyżowej.
§  24. 
1.  Bank oferujący świadczenie usługi w odniesieniu do lokat strukturyzowanych w ramach sprzedaży krzyżowej przekazuje klientowi lub potencjalnemu klientowi, w sposób, o którym mowa w § 23 ust. 1, oraz w sposób czytelny i przejrzysty, odrębne zestawienie kosztów i opłat związanych z zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem umowy zawartej w ramach sprzedaży krzyżowej oraz zestawienie kosztów i opłat związanych z zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem umów dotyczących poszczególnych usług, gdyby te usługi były świadczone na podstawie odrębnych umów, oraz informację zbiorczą o tych kosztach i opłatach.
2.  W przypadku gdy z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług w odniesieniu do lokat strukturyzowanych zawartej w ramach sprzedaży krzyżowej na podstawie jednej z umów, o której mowa w art. 88f ust. 1 pkt 2 ustawy, wiąże się poniesienie przez klienta lub potencjalnego klienta dodatkowych kosztów i opłat związanych z zaprzestaniem wykonywania umowy o świadczenie innej usługi, bank przekazuje klientowi lub potencjalnemu klientowi również zestawienie tych kosztów i opłat.
3.  W przypadku gdy nie jest możliwe przedstawienie przez bank dokładnej wysokości kosztów i opłat związanych z inną usługą, które klient lub potencjalny klient poniósłby w przypadku ich wystąpienia, bank przekazuje klientowi informację o szacowanych kosztach i opłatach. Oszacowanie wielkości kosztów i opłat następuje w oparciu o przyjęte przez bank racjonalne założenia.
4.  W przypadku gdy zawieranie umowy lub umów w ramach sprzedaży krzyżowej następuje z wykorzystaniem sieci Internet lub w inny sposób bez bezpośredniego udziału osoby zatrudnionej przez bank lub podmiot, o którym mowa w art. 88i ustawy, informacje na temat wszystkich kosztów i opłat związanych z umową, o której mowa w art. 88f ust. 1 pkt 1 ustawy, lub poszczególnych umów zawieranych w trybie art. 88f ust. 1 pkt 2 ustawy bank przekazuje przed zawarciem umowy odpowiednio wcześniej, w sposób wyraźny i nieutrudniający dotarcia do tych informacji lub zapoznania się z nimi przez klienta lub potencjalnego klienta.
§  25. 
1.  W przypadku świadczenia usługi w odniesieniu do lokat strukturyzowanych w ramach sprzedaży krzyżowej, w tym w przypadku gdy zawarcie umowy o świadczenie usługi w odniesieniu do lokat strukturyzowanych jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie innej usługi, przekazanie informacji o warunkach świadczenia usługi w odniesieniu do lokat strukturyzowanych następuje z uwzględnieniem art. 44-51 rozporządzenia 2017/565.
2.  Przepisy § 23 i § 24 nie wyłączają stosowania przepisów regulujących sposób przekazywania informacji o świadczeniu w ramach sprzedaży krzyżowej usług innych niż świadczenie usługi w odniesieniu do lokat strukturyzowanych.
§  26. 
1.  Bank nie zawiera umowy lub umów w ramach sprzedaży krzyżowej lub nie pośredniczy w jej lub ich zawarciu w przypadku, gdy okresy odstąpienia lub rozwiązania umowy lub umów o świadczenie usług zawieranych w ramach sprzedaży krzyżowej różniłyby się od okresów odstąpienia lub rozwiązania umów o świadczenie takich usług, gdyby te usługi były świadczone na podstawie odrębnych umów.
2.  Bank nie zawiera umowy sprzedaży łączonej lub nie pośredniczy w jej zawarciu w przypadku, gdy klient nie ma możliwości zaprzestania korzystania ze świadczenia usługi wchodzącej w skład sprzedaży łączonej bez ponoszenia nieproporcjonalnych i nieuzasadnionych kosztów lub opłat, w tym kar umownych.
§  27. 
1.  Bank dokonuje oceny, czy usługa w odniesieniu do lokat strukturyzowanych, których konstrukcja utrudnia klientowi lub potencjalnemu klientowi zrozumienie ryzyka związanego ze stopą zwrotu lub zrozumienie kosztów rozwiązania umowy lokaty strukturyzowanej przed terminem, jest odpowiednia dla klienta lub potencjalnego klienta, albo informuje klienta lub potencjalnego klienta, że brak wystarczających informacji uniemożliwia dokonanie takiej oceny.
2.  Przez lokaty strukturyzowane, których konstrukcja utrudnia klientowi lub potencjalnemu klientowi zrozumienie ryzyka związanego ze stopą zwrotu, rozumie się lokaty, których konstrukcja przewiduje, że:
1) wypłata całości lub części kapitału, odsetek lub świadczeń dodatkowych uzależniona jest od więcej niż jednej zmiennej, w szczególności gdy wypłata uzależniona jest od, ustalanej jednorazowo lub regularnie, wartości określonego portfela aktywów lub wartości indeksów;
2) relacja pomiędzy wypłatą całości lub części kapitału, odsetek lub świadczeń dodatkowych a zmienną, mechanizmem ustalania bądź obliczania wypłaty jest złożona, w szczególności lokaty strukturyzowane skonstruowane w taki sposób, że:
a) mechanizm uwzględnienia poziomu cen danego indeksu w wypłacie jest oparty na różnych źródłach danych rynkowych lub kilku pomiarach indeksu w różnych terminach lub
b) wielkość wypłaty rośnie lub maleje w określonych okolicznościach lub jest uzależniona od samodzielnego określania jednej lub kilku zmiennych w czasie posiadania depozytu;
3) wypłata całości lub części kapitału, odsetek lub świadczeń dodatkowych uzależniona jest od nietypowej lub nieznanej przeciętnemu klientowi detalicznemu lub potencjalnemu klientowi detalicznemu jednej lub kilku zmiennych, w szczególności lokaty strukturyzowane, których wartość zależy od wartości wskaźników niepodanych do publicznej wiadomości lub wskaźników o specjalistycznym charakterze;
4) strona umowy lokaty strukturyzowanej niebędąca klientem posiada prawo do jednostronnego rozwiązania umowy przed upływem terminu zapadalności tej lokaty.
3.  Przez lokaty strukturyzowane, których konstrukcja utrudnia klientowi lub potencjalnemu klientowi zrozumienie kosztów rozwiązania umowy lokaty strukturyzowanej przed terminem, rozumie się lokaty, których konstrukcja przewiduje, że:
1) koszt rozwiązania umowy lokaty strukturyzowanej przez klienta przed terminem nie jest ściśle określoną kwotą, w szczególności lokaty strukturyzowane o zmiennym koszcie rozwiązania lub wskazanym do maksymalnej wysokości lub lokaty strukturyzowane, w przypadku których koszt rozwiązania umowy jest ustalany na podstawie zmiennego czynnika, takiego jak oprocentowanie;
2) koszt rozwiązania umowy lokaty strukturyzowanej przez klienta przed terminem nie jest ściśle określoną kwotą za każdy miesiąc pozostały do końca określonego umową terminu zapadalności lokaty, w szczególności lokaty strukturyzowane o zmiennym koszcie rozwiązania lub wskazanym do maksymalnej wysokości, za każdy miesiąc pozostały do końca określonego umową terminu zapadalności lokaty;
3) koszt rozwiązania umowy lokaty strukturyzowanej przez klienta przed terminem nie jest ściśle określoną kwotą odsetek lub wartości świadczeń dodatkowych, w szczególności lokaty strukturyzowane przewidujące wyłącznie zwrot depozytu w przypadku rozwiązania umowy.

Oddział  4

Opracowywanie lokaty strukturyzowanej

§  28. 
1.  Bank opracowujący lokaty strukturyzowane lub udzielający porad w zakresie opracowania lokat strukturyzowanych, stosując rozwiązania przewidziane w niniejszym oddziale, uwzględnia charakter lokaty strukturyzowanej, usługi w odniesieniu do lokat strukturyzowanych i grupy docelowej.
2.  Bank ustanawia, wdraża i utrzymuje procedury i rozwiązania służące zapewnieniu zgodności procesu opracowania lokat strukturyzowanych lub udzielania porad w zakresie opracowania lokat strukturyzowanych z wymogami dotyczącymi właściwego zarządzania konfliktami interesów, w tym stosowaną polityką wynagrodzeń, o której mowa w art. 88e ust. 1 ustawy, w szczególności bank zapewnia, aby opracowanie lokat strukturyzowanych, w tym ze względu na ich cechy, nie miało negatywnego wpływu na grupę docelową ani nie stanowiło zagrożenia dla prawidłowego funkcjonowania lub stabilności rynków finansowych.
3.  Bank opracowujący lokaty strukturyzowane lub udzielający porad w zakresie opracowania lokat strukturyzowanych dokonuje analizy możliwości wystąpienia ewentualnych konfliktów interesów, w szczególności ocenia, czy opracowanie lokaty strukturyzowanej prowadzi do powstania sytuacji, w której mogą wystąpić negatywne skutki dla klienta należącego do grupy docelowej, jeżeli przyjmie on ekspozycję przeciwstawną w stosunku do ekspozycji utrzymywanej uprzednio przez bank lub ekspozycję przeciwstawną w stosunku do ekspozycji, którą bank zamierza przyjąć po opracowaniu lokaty strukturyzowanej.
4.  Przed podjęciem decyzji o opracowaniu lokaty strukturyzowanej bank ocenia, czy lokata strukturyzowana może stanowić zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania lub stabilności rynków finansowych.
§  29. 
1.  Bank określa grupę docelową w odniesieniu do każdej opracowanej przez niego lokaty strukturyzowanej lub gdy udziela innym podmiotom porad w zakresie opracowania lokaty strukturyzowanej. W ramach tego procesu bank określa także wszystkie grupy klientów, których potrzebom, cechom i celom lokata strukturyzowana nie odpowiada, ustalając w ten sposób negatywną grupę docelową.
2.  Bank przy określaniu grupy docelowej bierze pod uwagę kryteria obejmujące co najmniej:
1) rodzaj klientów, do których dana lokata strukturyzowana jest skierowana, z uwzględnieniem podziału klientów na kategorie, o których mowa w art. 88b ust. 4 ustawy;
2) wiedzę i doświadczenie w odniesieniu do rodzaju danej lokaty strukturyzowanej, jej właściwości lub zagadnień związanych z daną lokatą strukturyzowaną, które powinni posiadać klienci docelowi, aby zrozumieć cechy i ryzyka związane z daną lokatą strukturyzowaną;
3) sytuację finansową klienta docelowego;
4) tolerancję ryzyka oraz zgodność wskaźnika zysku do ryzyka związanego z lokatą strukturyzowaną oraz zakładanej stopy zwrotu z grupą docelową, z uwzględnieniem:
a) ustalenia i precyzyjnego opisania przez bank kategorii ryzyka związanego z lokatą strukturyzowaną,
b) określenia przez bank ogólnego podejścia klienta docelowego do ryzyka związanego z inwestycją w lokaty strukturyzowane, poprzez przypisanie klienta docelowego do kategorii, o których mowa w lit. a,
c) zastosowania ogólnego wskaźnika ryzyka przewidzianego w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) (Dz. Urz. UE L 352 z 09.12.2014, str. 1, z późn. zm.) - w przypadkach określonych w tym rozporządzeniu;
5) cele inwestycyjne i potrzeby inwestycyjne klientów, które mają być zaspokojone przez daną lokatę strukturyzowaną, z uwzględnieniem ogólnej strategii inwestycyjnej klienta docelowego, obejmującej w szczególności horyzont czasowy inwestycji, przy czym cele i potrzeby klienta mogą zostać uszczegółowione poprzez określenie konkretnych aspektów inwestycji oraz oczekiwań klientów docelowych w odniesieniu do tych aspektów.
3.  Bank, ustalając dodatkowe kryteria, inne niż wymienione w ust. 2, może wziąć pod uwagę w szczególności właściwości sposobów komunikowania się z podmiotami rekomendującymi, oferującymi, zawierającymi lub umożliwiającymi zawarcie umowy lokaty strukturyzowanej.
4.  Bank jest obowiązany do oceny znaczenia każdego z kryteriów dla określonej lokaty strukturyzowanej i dostosowania szczegółowości określenia grupy docelowej odpowiednio do rodzaju, charakteru i cech lokaty strukturyzowanej, biorąc pod uwagę zależności pomiędzy poszczególnymi kryteriami.
5.  Bank jest obowiązany do precyzyjnego zdefiniowania pojęć i terminologii zastosowanej przy określaniu grupy docelowej na podstawie kryteriów, o których mowa w ust. 2.
6.  Bank opracowujący lokatę strukturyzowaną, która jest rekomendowana, oferowana, odnośnie do której jest zawierana lub jest umożliwiane zawarcie umowy przez inne podmioty, określa grupę docelową, w tym jej potrzeby, cechy lub cele, z którymi lokata strukturyzowana jest zgodna, w oparciu o swoją wiedzę teoretyczną, doświadczenia związane z lokatą strukturyzowaną lub podobnymi lokatami strukturyzowanymi, rynkami finansowymi oraz potrzebami, cechami i celami potencjalnych grup docelowych.
7.  Bank określa grupę docelową w sposób odpowiedni i proporcjonalny, z uwzględnieniem charakteru lokaty strukturyzowanej, jej złożoności, w tym związanych z nią kosztów oraz struktury opłat, wskaźnika zysku do ryzyka, lub jej innowacyjnego charakteru.
8.  W przypadku lokat strukturyzowanych, których konstrukcja utrudnia klientowi lub potencjalnemu klientowi zrozumienie ryzyka związanego ze stopą zwrotu lub zrozumienie kosztów rozwiązania umowy lokaty strukturyzowanej przed terminem, w szczególności lokat strukturyzowanych o złożonych obliczeniach stopy zwrotu, bank określa grupę docelową w sposób bardziej szczegółowy. Przez złożone obliczenia stopy zwrotu rozumie się obliczenia dokonywane w sposób, o którym mowa w § 27 ust. 2 pkt 1-3.
9.  W przypadku innych niż wskazane w ust. 8 i łatwo dostępnych lokat strukturyzowanych bank może określić grupę docelową w sposób mniej szczegółowy, w szczególności:
1) w przypadku niektórych rodzajów lokat strukturyzowanych wystarczająco porównywalnych pod kątem cech tych lokat - możliwe jest określenie grupy docelowej na podstawie wspólnego podejścia dotyczącego jednego rodzaju lokat strukturyzowanych;
2) opis jednego lub więcej kryteriów, o których mowa w ust. 2, może być dokonany w sposób ogólny.
10.  Bank określa grupę docelową na wystarczająco szczegółowym poziomie, aby uniknąć uwzględnienia w grupie docelowej jakichkolwiek klientów lub grup klientów, z których potrzebami, cechami i celami dana lokata strukturyzowana nie jest zgodna.
11.  W przypadku lokaty strukturyzowanej opracowywanej przez bank na indywidualne zamówienie za grupę docelową uznaje się klienta lub potencjalnego klienta, który zgłosił potrzebę zawarcia umowy takiej lokaty strukturyzowanej, z wyłączeniem przypadku, w którym lokata taka jest rekomendowana, oferowana, zawierana jest umowa lub umożliwiane jest zawarcie umowy takiej lokaty na rzecz innych klientów.
§  30. 
1.  Bank, który opracował lokatę strukturyzowaną, jest obowiązany przeprowadzać analizę scenariuszową lokaty strukturyzowanej, w ramach której ocenia związane z lokatą strukturyzowaną ryzyko niskich wyników dla klientów oraz okoliczności, w jakich takie wyniki mogą wystąpić.
2.  Analiza, o której mowa w ust. 1, obejmuje opis negatywnych zjawisk rynkowych, ich wpływu na ryzyko niskich wyników dla klientów oraz przewidywanych działań, w szczególności podejmowanych w przypadku, gdyby:
1) otoczenie rynkowe uległo pogorszeniu;
2) podmiot opracowujący lokatę strukturyzowaną lub osoba trzecia uczestnicząca w procesie opracowania lokaty strukturyzowanej znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej lub gdyby pojawiło się inne ryzyko z nimi związane;
3) lokata strukturyzowana okazała się nieopłacalna z ekonomicznego punktu widzenia;
4) popyt na lokatę strukturyzowaną był znacznie większy niż przewidywano.
3.  Bank określa, czy lokata strukturyzowana spełnia rozpoznane potrzeby, cechy i cele grupy docelowej, w szczególności poprzez zbadanie, czy:
1) profil ryzyka i zysku lokaty strukturyzowanej jest zgodny z grupą docelową oraz
2) zamiar opracowania lokaty strukturyzowanej jest zdeterminowany przez cechy lokaty strukturyzowanej przynoszące korzyści grupie docelowej, a nie przez stosowany przez bank lub inne podmioty, o których mowa w § 29 ust. 6, model biznesowy.
4.  Bank analizuje strukturę kosztów i opłat proponowaną w odniesieniu do lokaty strukturyzowanej, w szczególności poprzez zbadanie, czy:
1) koszty lub opłaty związane z lokatą strukturyzowaną są zgodne z potrzebami, cechami i celami grupy docelowej;
2) koszty lub opłaty związane z lokatą strukturyzowaną nie powodują pogorszenia oczekiwanej rentowności lokaty strukturyzowanej, w szczególności czy koszty lub opłaty nie równoważą lub eliminują oczekiwanych korzyści finansowych lub podatkowych związanych z lokatą strukturyzowaną;
3) struktura kosztów lub opłat związanych z lokatą strukturyzowaną jest odpowiednio przejrzysta w odniesieniu do grupy docelowej, w szczególności czy nie prowadzi do ukrycia kosztów lub opłat lub ich rzeczywistej wysokości lub czy nie jest zbyt skomplikowana.
5.  Bank przekazuje informacje dotyczące lokaty strukturyzowanej, grupy docelowej oraz strategii dystrybucji innym podmiotom, o których mowa w § 29 ust. 6. Bank przekazuje informacje w sposób umożliwiający tym podmiotom właściwe ich zrozumienie oraz rekomendację, oferowanie, zawarcie lub umożliwienie zawarcia umowy lokaty strukturyzowanej w odpowiedni sposób.
6.  Bank jest obowiązany do określenia strategii dystrybucji w taki sposób, aby strategia dystrybucji zapewniała dotarcie lokaty strukturyzowanej do grupy docelowej tej lokaty, w szczególności by dokonany przez bank wybór innych podmiotów, o których mowa w § 29 ust. 6, oraz usług w odniesieniu do lokat strukturyzowanych, w ramach których docelowi klienci mogą zawrzeć umowę określonej lokaty strukturyzowanej, zapewnił zgodność lokaty strukturyzowanej z grupą docelową tej lokaty strukturyzowanej. W przypadku gdy do zawarcia umowy określonej lokaty strukturyzowanej nie jest wymagane świadczenie usługi, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 12 ustawy, bank, o którym mowa w ust. 1, może określić w strategii dystrybucji preferowany kanał dystrybucji tej lokaty.
§  31. 
1.  Jeżeli bank współpracuje przy opracowaniu lokaty strukturyzowanej lub przy udzielaniu porad w zakresie opracowania lokaty strukturyzowanej z innym bankiem, podmiotem, który nie posiada zezwolenia na wykonywanie działalności bankowej ani nie podlega nadzorowi zgodnie z przepisami ustawy, lub z bankiem zagranicznym, podmioty te zawierają umowę w formie pisemnej, określającą ich wzajemne obowiązki.
2.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1, współpracujące ze sobą podmioty określają tylko jedną grupę docelową.
§  32. 
1.  Bank zatrudnia w procesie opracowania lokaty strukturyzowanej lub do udzielania porad w zakresie opracowania lokaty strukturyzowanej osoby posiadające fachową wiedzę niezbędną do zrozumienia właściwości i czynników ryzyka związanych z tymi lokatami strukturyzowanymi.
2.  Bank przeprowadza regularne przeglądy lokat strukturyzowanych, które opracowuje lub w odniesieniu do których udziela innym podmiotom porad w zakresie opracowania lokaty strukturyzowanej, z uwzględnieniem wszystkich zdarzeń, które mogłyby w znaczący sposób wpłynąć na potencjalne ryzyko dla określonej grupy docelowej. Bank w szczególności analizuje, czy lokata strukturyzowana:
1) pozostaje spójna z potrzebami, cechami i celami grupy docelowej;
2) jest rekomendowana lub oferowana grupie docelowej lub jest zawierana lub jest umożliwiane zawarcie umowy tej lokaty przez klientów docelowych;
3) jest rekomendowana lub oferowana klientom, z których potrzebami, cechami i celami lokata strukturyzowana nie jest zgodna, lub jest zawierana lub jest umożliwiane zawarcie umowy lokaty strukturyzowanej przez takich klientów;
4) ze względu na jej cechy lub koszty lub opłaty z nią związane nie ma negatywnego wpływu na grupę docelową ani nie stanowi zagrożenia dla prawidłowego funkcjonowania lub stabilności rynków finansowych.
3.  Bank przeprowadza przegląd lokat strukturyzowanych przed każdym kolejnym opracowaniem lokaty strukturyzowanej, jeżeli jest w posiadaniu informacji o jakimkolwiek zdarzeniu, które mogłoby w znaczący sposób wpłynąć na potencjalne ryzyko dla grupy docelowej.
4.  Bank ustanawia i wdraża procedurę, w której określa, z jaką częstotliwością przeprowadzać będzie przeglądy lokat strukturyzowanych, o których mowa w ust. 2, w oparciu w szczególności o czynniki związane ze złożonością lub innowacyjnym charakterem lokaty strukturyzowanej lub stosowanych strategii inwestycyjnych.
5.  W procedurze, o której mowa w ust. 4, bank określa kluczowe zdarzenia, które mogą wpłynąć na potencjalne ryzyko lub oczekiwaną rentowność lokaty strukturyzowanej, w szczególności biorąc pod uwagę:
1) przekroczenie określonego progu wartości, które wpłynie na rentowność lokaty strukturyzowanej, lub
2) wypłacalność określonych emitentów, których papiery wartościowe lub gwarancje mogą wpływać na wyniki lokaty strukturyzowanej.
6.  W przypadku wystąpienia zdarzeń, o których mowa w ust. 5, bank podejmuje działania zaradcze, które mają na celu zachowanie adekwatności lokaty strukturyzowanej i grupy docelowej. Działania zaradcze w szczególności mogą obejmować:
1) przekazanie istotnych informacji dotyczących zdarzenia i jego konsekwencji dla lokaty strukturyzowanej klientom lub innym podmiotom, o których mowa w § 29 ust. 6, jeżeli bank nie oferuje ani nie umożliwia zawarcia umowy lokaty strukturyzowanej bezpośrednio klientom;
2) dokonanie zmian w procesie opracowania lokat strukturyzowanych lub udzielania porad w zakresie opracowania lokaty strukturyzowanej;
3) wstrzymanie dalszego opracowania lokaty strukturyzowanej - w przypadku gdy bank opracowuje tę lokatę strukturyzowaną;
4) dokonanie zmian cech lokaty strukturyzowanej lub kosztów lub opłat związanych z lokatą strukturyzowaną w celu uniknięcia nieuczciwych postanowień umownych;
5) badanie, czy strategia dystrybucji lub kanały dystrybucji są odpowiednie, w przypadku gdy bank stwierdzi, że lokata strukturyzowana jest rekomendowana, oferowana, jest zawierana lub umożliwiane jest zawarcie umowy tej lokaty strukturyzowanej przez klientów, z których potrzebami, cechami i celami lokata strukturyzowana nie jest zgodna;
6) nawiązanie kontaktu z innymi podmiotami, o których mowa w § 29 ust. 6, w celu omówienia zmiany strategii dystrybucji;
7) rozwiązanie umowy z innymi podmiotami, o których mowa w § 29 ust. 6;
8) poinformowanie Komisji Nadzoru Finansowego o wystąpieniu zdarzenia, które może wpłynąć na potencjalne ryzyko lub oczekiwaną rentowność lokaty strukturyzowanej.
§  33. 
1.  Zarząd banku sprawuje kontrolę nad prawidłowym wypełnianiem przez bank obowiązków określonych w art. 88m ust. 5, 8, 11 i 12 ustawy oraz w niniejszym oddziale oraz zapewnia, by sprawozdania dotyczące przestrzegania tych przepisów systematycznie składane zarządowi zawierały informacje na temat lokat strukturyzowanych opracowanych przez bank, w tym informacje dotyczące strategii dystrybucji.
2.  Bank udostępnia sprawozdania, o których mowa w ust. 1, Komisji Nadzoru Finansowego na jej żądanie.
3.  Rada nadzorcza banku monitoruje zmiany i dokonuje okresowych przeglądów procesu opracowania lokat strukturyzowanych lub udzielania porad w zakresie opracowania lokaty strukturyzowanej w celu wykrycia ryzyka niewywiązania się przez bank z obowiązków określonych w niniejszym oddziale.

Oddział  5

Rekomendowanie, oferowanie, zawieranie lub umożliwianie zawarcia umowy lokaty strukturyzowanej

§  34. 
1.  Bank, podejmując decyzję o zakresie lokat strukturyzowanych opracowanych przez ten bank lub przez inny podmiot, jakie zamierza rekomendować, oferować, zawierać lub umożliwiać zawarcie umowy tych lokat strukturyzowanych, oraz o rodzaju usług, jakie zamierza świadczyć, uwzględnia charakter lokaty strukturyzowanej, usługi w odniesieniu do lokat strukturyzowanych oraz grupy docelowej.
2.  Przepisy niniejszego oddziału stosuje się również w przypadku, gdy bank rekomenduje, oferuje, zawiera lub umożliwia zawarcie umowy lokat strukturyzowanych opracowanych przez podmioty, które nie podlegają przepisom ustawy. W takim przypadku bank dołoży należytej staranności w celu uzyskania przez niego od takich podmiotów opracowujących informacji dotyczących tych lokat strukturyzowanych.
3.  W przypadku, o którym mowa w ust. 2, bank jest obowiązany zapewnić klientom co najmniej taki sam poziom usług i bezpieczeństwa ich świadczenia jak w przypadku lokat strukturyzowanych opracowanych zgodnie z zasadami określonymi w art. 88m ust. 4-14 ustawy oraz oddziale 4 i niniejszym oddziale.
4.  Bank, który nie jest w stanie w żaden sposób uzyskać dostatecznych informacji na temat opracowanych lokat strukturyzowanych, nie może rekomendować, oferować, zawierać lub umożliwiać zawarcia umowy takich lokat strukturyzowanych, chyba że takie zawarcie umowy następuje wyłącznie z inicjatywy klienta.
§  35. 
1.  Bank określa grupę docelową dla danej lokaty strukturyzowanej, nawet jeżeli podmiot opracowujący tę lokatę nie określił grupy docelowej.
2.  Bank określa grupę docelową lokaty strukturyzowanej lub usługi w odniesieniu do lokaty strukturyzowanej na etapie ustalania przez zarząd banku celów biznesowych i strategii dystrybucji, przed rozpoczęciem świadczenia usług w odniesieniu do lokaty strukturyzowanej.
3.  Bank realizując w bieżącej działalności operacyjnej ustalenia, o których mowa w ust. 2, w połączeniu z procesem określenia grupy docelowej zapewnia zgodność z nimi świadczonych usług w odniesieniu do lokat strukturyzowanych.
4.  Wykonując obowiązek, o którym mowa w ust. 3, bank zapewnia w szczególności zgodność z ustaleniami, o których mowa w ust. 2, świadczonych usług w odniesieniu do lokat strukturyzowanych, które charakteryzują się wysokim poziomem złożoności, podwyższonym ryzykiem, albo innymi istotnymi dla grupy docelowej cechami.
5.  Bank w celu określenia grupy docelowej:
1) stosuje odpowiednio § 29 ust. 2, przy czym bank może określić grupę docelową w sposób bardziej szczegółowy niż w przypadku podmiotu opracowującego lokatę strukturyzowaną, a także bierze pod uwagę rodzaj klientów, którym świadczy usługi w odniesieniu do lokat strukturyzowanych, charakter lokat strukturyzowanych oraz rodzaj oferowanych usług w odniesieniu do lokat strukturyzowanych;
2) przeprowadza dokładną analizę cech swojej bazy klientów i potencjalnych klientów;
3) wykorzystuje informacje, o których mowa w § 37 ust. 7, które uzna za przydatne i dostępne w celu określenia grupy docelowej;
4) wdraża, utrzymuje i stosuje na zasadzie proporcjonalności, uwzględniając stopnień złożoności lokaty strukturyzowanej, procedurę dostosowywania grupy docelowej określonej przez podmiot opracowujący lokatę strukturyzowaną do własnej bazy klientów;
5) zapewnia zgodność określanej grupy docelowej z podstawowymi założeniami odnoszącymi się do grupy docelowej określonej przez podmiot opracowujący lokatę strukturyzowaną;
6) stosuje odpowiednio przepisy § 29 ust. 7-11, z uwzględnieniem zarówno charakteru danej lokaty strukturyzowanej, jak też rodzaju usług w odniesieniu do lokat strukturyzowanych świadczonych przez ten bank;
7) w przypadku, o którym mowa w § 34 ust. 2, z uwzględnieniem zasady proporcjonalności 1 mając na uwadze zakres możliwych do pozyskania publicznie dostępnych informacji oraz stopień złożoności lokaty strukturyzowanej:
a) podejmuje działania mające na celu zapewnienie, że informacje uzyskane od podmiotu opracowującego lokatę strukturyzowaną są rzetelne i zapewniają, że lokaty strukturyzowane będą rekomendowane, oferowane, zawierane lub umożliwiane będzie zawarcie umów tych lokat, zgodnie z cechami, celami i potrzebami grupy docelowej,
b) w przypadku gdy dostępne właściwe informacje na potrzeby określenia grupy docelowej nie są dostępne publicznie, odpowiednie działania, o których mowa w lit. a, mogą obejmować w szczególności zawarcie przez bank umowy z podmiotem opracowującym lokatę strukturyzowaną albo z jego przedstawicielem w celu uzyskania właściwych informacji umożliwiających dokonanie oceny grupy docelowej,
c) uwzględnia informacje dostępne publicznie, pod warunkiem że są one wyraźne, wiarygodne i zostały przygotowane w celu spełnienia wymogów przewidzianych w przepisach prawa.
6.  Bank jest obowiązany uwzględnić przy określaniu grupy docelowej oraz strategii dystrybucji wszystkie istotne informacje przekazane mu przez podmiot opracowujący lokatę strukturyzowaną, w przypadku gdy:
1) bank nie może, ze względu na rodzaj świadczonej usługi, przeprowadzić dokładnej oceny grupy docelowej dla lokat strukturyzowanych, w szczególności dla lokat strukturyzowanych charakteryzujących się dużym poziomem złożoności lub wysokim poziomem ryzyka, innowacyjnością albo innymi istotnymi cechami, lub
2) możliwe jest wystąpienie istotnego konfliktu interesów, w szczególności w odniesieniu do lokat strukturyzowanych opracowanych przez ten sam bank lub przez inne podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej co ten bank albo gdy bank otrzymuje świadczenia pieniężne lub niepieniężne od podmiotów trzecich.
7.  W przypadkach, o których mowa w ust. 6, bank jest obowiązany przeanalizować zasadność wyłączenia danej lokaty strukturyzowanej z zakresu lokat strukturyzowanych przez niego rekomendowanych, oferowanych lub odnośnie do których zawiera on lub umożliwia zawarcie umowy, nawet gdy pierwotnie bank byłby w stanie ocenić zgodność tej lokaty ze swoją bazą klientów pod kątem posiadanych przez nich wiedzy i doświadczenia.
8.  Bank, w przypadku gdy dostępne mu informacje nie pozwalają na przeprowadzenie pełnej oceny grupy docelowej, może rekomendować, oferować, zawierać lub umożliwiać zawarcie umowy lokaty strukturyzowanej, bez świadczenia usługi, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 12 ustawy, jednak po uprzednim poinformowaniu klienta, że bank nie jest w stanie ocenić pełnej zgodności potrzeb, cech lub celów klienta z tą lokatą strukturyzowaną.
9.  Bank, przy ocenie klienta pod kątem określenia grupy docelowej na podstawie kryteriów, o których mowa w ust. 5 pkt 1, może zastosować założenia w odniesieniu do wiedzy i doświadczenia klientów innych niż pośredniczący w zawieraniu umów lokaty strukturyzowanej, z uwzględnieniem ust. 10.
10.  Bank może założyć, że klienci profesjonalni mają wiedzę i doświadczenie niezbędne do zrozumienia ryzyka powiązanego z konkretnymi lokatami strukturyzowanymi lub związanymi z nimi usługami, w odniesieniu do których zaklasyfikowano ich do kategorii klientów profesjonalnych. W takim przypadku bank bierze pod uwagę różnice w zakładanym poziomie wiedzy i doświadczenia między klientami detalicznymi oraz profesjonalnymi, a także między klientami profesjonalnymi, o których mowa w art. 88b ust. 1 ustawy, i pozostałymi klientami profesjonalnymi.
11.  Bank, określając, które lokaty strukturyzowane będą przez niego udostępnione do zawarcia umowy z inicjatywy klientów, jest obowiązany brać pod uwagę, że w takich sytuacjach poziom dostępnej bankowi wiedzy o klientach, w szczególności w zakresie określonym w § 29 ust. 2 pkt 2-5, może być znacznie ograniczony.
§  36.  W przypadku gdy bank oraz podmiot opracowujący lokatę strukturyzowaną określają dla tej samej lokaty strukturyzowanej, w tym samym czasie, grupę docelową, w tym wykonują obowiązki, o których mowa odpowiednio w § 32 i § 42, podmioty te pozostają odpowiedzialne za prawidłowe wykonywanie obowiązków odpowiednio dla nich przewidzianych w odniesieniu do grupy docelowej tej lokaty strukturyzowanej, określonych w przepisach art. 88m ust. 4-14 ustawy oraz oddziału 4 i niniejszego oddziału. W szczególności podmiot opracowujący lokatę strukturyzowaną zapewnia, aby lokata strukturyzowana była rekomendowana lub oferowana określonej przez niego grupie docelowej, a bank zapewnia, by lokaty strukturyzowane, które rekomenduje, oferuje, odnośnie do których zawiera lub umożliwia zawarcie umowy, były przedmiotem tych czynności tylko wówczas, gdy są zgodne z grupą docelową klienta.
§  37. 
1.  Bank wdraża odpowiednie rozwiązania w celu zapewnienia zgodności lokat strukturyzowanych, jakie zamierza rekomendować, oferować, zawierać lub umożliwiać zawarcie umowy ich dotyczącej, oraz usług, jakie zamierza świadczyć, z potrzebami, cechami i celami określonej grupy docelowej, a także zgodności zamierzonej strategii dystrybucji z określoną grupą docelową.
2.  Bank określa i ocenia sytuację i potrzeby klientów, dla których zamierza świadczyć usługi, tak aby zapewnić, by interesy klientów nie zostały naruszone w wyniku nacisków handlowych lub finansowych. W tym celu bank określa wszystkie grupy klientów, z których potrzebami, cechami i celami lokata strukturyzowana lub usługa nie są zgodne, ustalając w ten sposób negatywną grupę docelową.
3.  W procesie ustalania negatywnej grupy docelowej bank stosuje odpowiednio przepisy § 29 ust. 4 i 5 oraz § 35 ust. 5 pkt 1-5, ust. 6 i 7.
4.  W przypadku gdy ze względu na specyficzne cechy określonej przez bank grupy docelowej klienci należący do tej grupy będą posiadali automatycznie cechy przeciwstawne, bank może ustalić negatywną grupę docelową poprzez stwierdzenie, że dana lokata strukturyzowana lub dana usługa nie odpowiadają żadnemu klientowi poza grupą docelową.
5.  Bank podejmuje niezbędne działania zapewniające otrzymywanie odpowiednich i wiarygodnych informacji o lokacie strukturyzowanej, podmiocie opracowującym tę lokatę strukturyzowaną od podmiotu opracowującego tę lokatę strukturyzowaną, w tym od podmiotu opracowującego lokatę strukturyzowaną, który nie podlega przepisom ustawy, aby zapewnić zgodność strategii dystrybucji lokaty strukturyzowanej z potrzebami, cechami i celami grupy docelowej, jeżeli informacje te nie są publicznie dostępne.
6.  Przez publicznie dostępne informacje rozumie się informacje, które są jasne, wiarygodne i przedstawione w celu wypełnienia przez podmiot opracowujący lokatę strukturyzowaną obowiązków wynikających z przepisów prawa.
7.  Bank wykonuje obowiązek, o którym mowa w ust. 5, w sposób proporcjonalny, w zależności od stopnia, w jakim można pozyskać publicznie dostępne informacje na rynku pierwotnym lub rynku wtórnym, oraz od złożoności lokaty strukturyzowanej.
8.  Bank uwzględnia informacje otrzymane od podmiotów opracowujących lokaty strukturyzowane oraz informacje dotyczące ich własnych klientów przy określeniu grupy docelowej, z uwzględnieniem art. 88m ust. 14 ustawy, i strategii dystrybucji.
9.  Bank nie rekomenduje, nie oferuje, nie zawiera umowy i nie umożliwia zawarcia umowy lokaty strukturyzowanej, jeżeli na podstawie informacji i danych, którymi dysponuje, zebranych w ramach świadczenia przez ten bank usług w odniesieniu do lokat strukturyzowanych oraz innej działalności, lub uzyskanych z innych źródeł, w tym informacji uzyskanych od podmiotów, które opracowały lokaty strukturyzowane, które bank oferuje, rekomenduje, odnośnie do których zawiera lub umożliwia zawarcie umowy, oceni, że dana lokata strukturyzowana nie odpowiada potrzebom i cechom jego klientów lub przyszłych klientów.
10.  Przepisu ust. 9 nie stosuje się do lokat strukturyzowanych, w odniesieniu do których zawarcie umowy następuje wyłącznie z inicjatywy klienta.
§  38. 
1.  Bank jest obowiązany uwzględnić i szczegółowo przeanalizować strategię dystrybucji określoną dla danej lokaty strukturyzowanej przez podmiot opracowujący tę lokatę, a w przypadku gdy podmiot opracowujący daną lokatę strukturyzowaną nie podlega przepisom ustawy albo nie określił strategii dystrybucji, bank jest obowiązany do określenia strategii dystrybucji z uwzględnieniem informacji dotyczących jego własnej bazy klientów oraz rodzaju świadczonych przez niego usług w odniesieniu do lokat strukturyzowanych.
2.  W przypadku gdy podmiot opracowujący lokatę strukturyzowaną:
1) uzna, że właściwości lokaty strukturyzowanej są zgodne ze strategią dystrybucji zakładającą brak świadczenia w odniesieniu do tej lokaty strukturyzowanej usługi, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 12 ustawy - bank może uznać, że klient posiada cechy wskazujące, że świadczenie tej usługi służyć będzie działaniu w najlepiej pojętym interesie klienta, w szczególności w przypadku, gdy klient ten posiada ograniczony poziom wiedzy lub brakuje mu doświadczenia związanego z inwestowaniem w dany rodzaj lokaty strukturyzowanej;
2) założy, że dla danej lokaty strukturyzowanej należy świadczyć usługę, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 12 ustawy - bank może podjąć decyzję o udostępnieniu lokaty strukturyzowanej, bez świadczenia tej usługi, pod warunkiem że bank ten przeprowadzi dokładną analizę cech lokaty strukturyzowanej i grupy docelowej.
3.  W przypadku podjęcia przez bank decyzji, o której mowa w ust. 2, bank jest obowiązany poinformować o takiej decyzji podmiot opracowujący lokatę strukturyzowaną.
§  39. 
1.  Bank, świadcząc usługi, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 12 ustawy, może uwzględniać lub wykorzystywać lokaty strukturyzowane, dla których określono inną grupę docelową niż grupa, do której należy klient, do dywersyfikacji ryzyka, pod warunkiem że rekomendowany portfel lokat strukturyzowanych jako całość jest odpowiedni dla tego klienta.
2.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1, bank nie ma obowiązku informowania podmiotu opracowującego lokatę strukturyzowaną o oferowaniu, rekomendowaniu, zawieraniu lub umożliwianiu zawarcia umowy lokaty strukturyzowanej przez klienta nienależącego do grupy docelowej określonej dla tej lokaty, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w ust. 1.
§  40. 
1.  Bank jest obowiązany informować podmiot opracowujący lokatę strukturyzowaną o każdym przypadku rekomendowania, oferowania, zawierania lub umożliwiania zawarcia umowy lokaty strukturyzowanej w ramach negatywnej grupy docelowej, o której mowa w § 37 ust. 2, również gdy służy to dywersyfikacji ryzyka klienta, z zastrzeżeniem § 39 ust. 2.
2.  Bank rekomenduje, oferuje, zawiera lub umożliwia zawarcie umowy lokaty strukturyzowanej w ramach negatywnej grupy docelowej jedynie w wyjątkowych sytuacjach, nawet gdy służy to dywersyfikacji ryzyka klienta.
§  41. 
1.  W przypadku gdy bank rekomenduje, oferuje, zawiera lub umożliwia zawarcie umowy lokaty strukturyzowanej klientowi nienależącemu do grupy docelowej, w odniesieniu do której przekazano klientowi informacje, przeprowadzono ocenę odpowiedniości i określono konflikty interesów i sposób zarządzania nimi, bank jest obowiązany w sprawozdaniu na temat odpowiedniości tej lokaty strukturyzowanej uzasadnić takie sytuacje indywidualnymi okolicznościami faktycznymi oraz jasno udokumentować te okoliczności.
2.  W przypadku gdy bank rekomenduje, oferuje, zawiera lub umożliwia zawarcie umowy lokaty strukturyzowanej przez klienta należącego do negatywnej grupy docelowej, uzasadnienie, o którym mowa w ust. 1, powinno być odpowiednio istotne oraz bardziej szczegółowo umotywowane niż w przypadkach, o których mowa w § 37 ust. 1.
§  42. 
1.  Bank przy podejmowaniu decyzji o zakresie lokat strukturyzowanych opracowanych przez ten bank lub przez inny podmiot, jakie zamierza rekomendować, oferować, odnośnie do których zamierza zawierać lub umożliwiać zawarcie umowy, o rodzaju usług, jakie zamierza świadczyć, oraz o odpowiednich grupach docelowych jest obowiązany do przestrzegania procedur i rozwiązań służących zapewnieniu zgodności z przepisami ustawy, niniejszego rozporządzenia oraz rozporządzenia 2017/565, w szczególności dotyczącymi ujawniania informacji, oceny odpowiedniości lub adekwatności, przyjmowania lub przekazywania świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych do osób trzecich lub na rzecz osób trzecich oraz zarządzania konfliktami interesów.
2.  Obowiązek określenia przez bank grupy docelowej oraz rekomendowania, oferowania, zawierania lub umożliwiania zawarcia umowy lokaty strukturyzowanej zgodnie z grupą docelową nie może być zastąpiony przeprowadzeniem oceny odpowiedniości usługi w odniesieniu od lokat strukturyzowanych lub lokaty strukturyzowanej będącej jej przedmiotem oraz powinien być zrealizowany przez bank wraz z oceną odpowiedniości tej usługi lub lokaty strukturyzowanej.
3.  Bank jest obowiązany do zachowania szczególnej staranności w przypadku, gdy zamierza rekomendować, oferować, zawierać lub umożliwiać zawarcie umowy lokaty strukturyzowanej lub jeżeli dokonuje zmian w świadczonych przez siebie usługach.
4.  Bank przeprowadza okresowe przeglądy i aktualizacje rozwiązań, o których mowa w § 37 ust. 1, w celu zapewnienia ich ciągłej solidności i zgodności z ich celem, a w razie potrzeby podejmuje odpowiednie działania.
5.  Bank przeprowadza regularne przeglądy lokat strukturyzowanych, które rekomenduje, oferuje, odnośnie do których zawiera lub umożliwia zawarcie umowy, oraz świadczonych przez niego usług, z uwzględnieniem wszystkich zdarzeń, które mogłyby w znaczący sposób wpłynąć na potencjalne ryzyko dla określonej grupy docelowej.
6.  W ramach przeglądów, o których mowa w ust. 4, bank ocenia co najmniej, czy produkty lub usługi pozostają zgodne z potrzebami, cechami i celami określonej grupy docelowej oraz czy zamierzona strategia dystrybucji jest w dalszym ciągu odpowiednia. W ramach przeglądów bank jest obowiązany wziąć pod uwagę skargi klientów.
7.  Bank ponownie określa grupę docelową lub aktualizuje rozwiązania, o których mowa w § 37 ust. 1, jeżeli stwierdzi, że:
1) błędnie określił grupę docelową w odniesieniu do danej lokaty strukturyzowanej lub danej usługi lub
2) lokata strukturyzowana lub usługa nie są zgodne z potrzebami, cechami i celami określonej grupy docelowej.
8.  W przypadku, o którym mowa w ust. 7, bank, jeżeli jest to niezbędne, ponownie określa strategię dystrybucji.
§  43.  Bank zatrudnia osoby posiadające fachową wiedzę niezbędną do zrozumienia właściwości lokat strukturyzowanych, które rekomenduje, oferuje, odnośnie do których zawiera lub umożliwia zawarcie umowy, oraz czynników ryzyka związanych z tymi lokatami strukturyzowanymi lub świadczonymi usługami, a także do zrozumienia potrzeb, cech i celów określonej grupy docelowej.
§  44. 
1.  Zarząd banku sprawuje kontrolę nad prawidłowym wypełnianiem przez bank obowiązków określonych w art. 88m ust. 9-11, 13 i 14 ustawy oraz w niniejszym oddziale, a także zapewnia, aby przekazywane mu systematycznie sprawozdania dotyczące przestrzegania tych przepisów zawierały informacje związane z rekomendowanymi lub oferowanymi przez bank lokatami strukturyzowanymi oraz świadczonymi usługami w odniesieniu do lokat strukturyzowanych.
2.  Bank udostępnia sprawozdania, o których mowa w ust. 1, Komisji Nadzoru Finansowego na jej wniosek.
3.  Rada nadzorcza banku monitoruje zmiany i okresowe przeglądy rozwiązań, o których mowa w § 42 ust. 1, w celu wykrycia ryzyka niewywiązania się z obowiązków określonych w niniejszym oddziale.
§  45. 
1.  Bank przekazuje podmiotom opracowującym lokaty strukturyzowane informacje dotyczące sprzedaży i, w stosownych przypadkach, informacje dotyczące przeglądów, o których mowa w § 42 ust. 4 i 5, umożliwiając ich wykorzystanie w trakcie przeglądów lokat strukturyzowanych prowadzonych przez podmioty opracowujące lokaty strukturyzowane.
2.  Wypełniając obowiązek, o którym mowa w ust. 1, bank udostępnia:
1) informacje i dane, które mogą wskazywać, że grupa docelowa została błędnie określona w odniesieniu do danej lokaty strukturyzowanej lub danej usługi w odniesieniu do lokat strukturyzowanych lub że lokata strukturyzowana lub usługa w odniesieniu do lokat strukturyzowanych nie odpowiadają już okolicznościom związanym z określoną grupą docelową;
2) informacje o wszystkich przypadkach rozszerzenia strategii dystrybucji określonej przez podmiot opracowujący lokatę strukturyzowaną, a także rekomendowania, oferowania, zawierania lub umożliwiania zawarcia umowy lokaty strukturyzowanej poza grupą docelową określoną przez podmiot opracowujący lokatę strukturyzowaną, w tym informacje o rekomendowaniu, oferowaniu, zawieraniu lub umożliwianiu zawarcia umowy lokat strukturyzowanych przez klientów należących do negatywnej grupy docelowej, z zastrzeżeniem § 39 ust. 2.
3.  Informacje i dane, o których mowa w ust. 2, przekazywane są na zasadzie proporcjonalności i mogą być zagregowane, bez podziału na poszczególne lokaty, z wyjątkiem przypadków o istotnym znaczeniu dla określenia grupy docelowej lub strategii dystrybucji danej lokaty strukturyzowanej, w szczególności gdy w ocenie banku grupa docelowa tej lokaty została określona w sposób błędny.
§  46.  W przypadku gdy bank, który rekomenduje, oferuje, zawiera lub umożliwia zawarcie umowy lokaty strukturyzowanej, wykonuje te czynności we współpracy bezpośredniej lub pośredniej z innymi podmiotami, za wypełnienie obowiązków, o których mowa w niniejszym oddziale, odpowiada bank posiadający bezpośrednią relację z klientem. Pozostałe współpracujące podmioty są obowiązane do:
1) przekazywania wszystkim innym współpracującym podmiotom informacji o lokacie strukturyzowanej, które uzyskały od podmiotu opracowującego tę lokatę strukturyzowaną;
2) przekazywania podmiotowi opracowującemu lokatę strukturyzowaną posiadanych informacji dotyczących lokaty strukturyzowanej;
3) stosowania rozwiązań, o których mowa w art. 88m ust. 5 i 8 ustawy, oraz w oddziale 4 tego rozdziału, w każdym przypadku, gdy jest to niezbędne dla zapewnienia, że lokata strukturyzowana lub usługa będą odpowiednie dla grupy docelowej.

Rozdział  3

Przekazywanie sprawozdań, o których mowa w art. 88j ust. 1 ustawy

§  47. 
1.  W przypadku świadczenia usługi w odniesieniu do lokat strukturyzowanych, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 11 ustawy, bank przekazuje klientowi sprawozdanie obejmujące:
1) oznaczenie banku pośredniczącego w zawarciu umowy lokaty strukturyzowanej;
2) nazwę, firmę, imię i nazwisko lub inne oznaczenie klienta;
3) datę i czas przyjęcia przez bank pośredniczący w zawarciu umowy lokaty strukturyzowanej zlecenia zawarcia umowy lokaty strukturyzowanej;
4) oznaczenie podmiotu, z którym została zawarta umowa lokaty strukturyzowanej;
5) oznaczenie lokaty strukturyzowanej;
6) liczbę umów lokaty strukturyzowanej będących przedmiotem usługi, o ile liczba ta została określona przez klienta;
7) łączną planowaną wartość umów, które miały być zawarte w wykonaniu usługi;
8) całkowitą wartość pobranych opłat i prowizji oraz zestawienie poszczególnych pozycji pobranych opłat i prowizji oraz innych kosztów wykonania usługi.
2.  Bank przekazuje sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, nie później niż do końca dnia roboczego następującego po dniu, w którym umowa lokaty strukturyzowanej została zawarta.
3.  Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, może być przekazywane w formie wystandaryzowanej, pod warunkiem że forma ta jest przejrzysta i zrozumiała dla klienta. Sposób przekazania sprawozdania określa umowa o pośrednictwo w zawieraniu umów lokaty strukturyzowanej.
§  48. 
1.  W przypadku świadczenia usługi w odniesieniu do lokat strukturyzowanych, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 12 ustawy, bank przekazuje klientowi okresowe sprawozdanie obejmujące:
1) oznaczenie banku udzielającego rekomendacji klientowi;
2) nazwę, firmę, imię i nazwisko lub inne oznaczenie klienta albo grupy klientów;
3) datę i czas udzielenia rekomendacji;
4) formę udzielonej rekomendacji;
5) oznaczenie rekomendowanej lokaty strukturyzowanej lub lokat strukturyzowanych, o ile rekomendacja obejmuje więcej niż jedną lokatę strukturyzowaną;
6) kierunek inwestycyjny rekomendacji (zawarcie umowy, rozwiązanie umowy albo powstrzymanie się od wykonania takich czynności);
7) oznaczenie, czy rekomendacja udzielana jest w ramach doradztwa w odniesieniu do lokat strukturyzowanych świadczonego w sposób niezależny czy w sposób zależny, o ile informacja ta nie została zawarta w umowie z klientem;
8) podział na poszczególne lokaty strukturyzowane, o ile rekomendacja obejmuje więcej niż jedną lokatę strukturyzowaną lub podział ten był określony w treści rekomendacji;
9) oznaczenie ważności rekomendacji, o ile rekomendacja ta jest ograniczona w czasie;
10) całkowitą wartość pobranych opłat i prowizji oraz zestawienie poszczególnych pozycji pobranych opłat i prowizji oraz innych kosztów związanych z udzieleniem rekomendacji, o ile takie opłaty i prowizje zostały pobrane.
2.  W przypadku gdy sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, jest przekazywane klientowi detalicznemu, do sprawozdania tego dołącza się raport, o którym mowa w art. 88g ust. 3 ustawy, o ile raport ten nie został wcześniej przekazany temu klientowi.
3.  Z zastrzeżeniem ust. 5 i 6, sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, przekazuje się raz na trzy miesiące.
4.  W przypadku gdy bank przekazał lub udostępnił klientowi rekomendację na trwałym nośniku informacji, a w treści tego dokumentu znajdowały się informacje, o których mowa w ust. 1, sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera w odniesieniu do tych rekomendacji informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 i 5.
5.  Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, uznaje się za spełniony, w przypadku gdy bank udziela swoim klientom dostępu do systemu internetowego kwalifikującego się jako trwały nośnik informacji, zapewniający dostęp klientowi do udzielonych rekomendacji.
6.  W przypadku gdy usługa w odniesieniu do lokat strukturyzowanych, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 12 ustawy, jest świadczona na rzecz klienta jednorazowo, termin przekazania sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, może zostać określony w umowie z klientem.

Rozdział  4

Szczegółowe kryteria w zakresie spełniania wymogów posiadania odpowiedniej wiedzy, kompetencji i doświadczenia, a także tryb i warunki postępowania przy dokonywaniu oceny oraz weryfikacji spełniania wymogów w zakresie posiadania odpowiedniej wiedzy, kompetencji i doświadczenia oraz postępowania w zakresie utrzymywania i doskonalenia wiedzy i kompetencji

§  49.  Ilekroć w przepisach niniejszego rozdziału jest mowa o:
1) autoryzowanych pracownikach - rozumie się przez to osoby upoważnione przez bank do wykonywania czynności, o których mowa w art. 88k ust. 1 pkt 1 lub art. 88l ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy, posiadające wymagane w stosunku do nich odpowiednią wiedzę, kompetencje i doświadczenie;
2) doświadczeniu - rozumie się przez to doświadczenie praktyczne zdobyte poprzez wykonywanie w okresach, o których mowa w § 54 ust. 4, wskazanych tam czynności;
3) komórce do spraw nadzoru zgodności działalności z prawem - rozumie się przez to funkcję, o której mowa w art. 22 ust. 2 rozporządzenia 2017/565;
4) kompetencji - rozumie się przez to umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy zdobytej w wyniku doświadczenia;
5) wiedzy - rozumie się przez to wiedzę z zakresu wskazanego odpowiednio w § 52 ust. 1 lub 2.
§  50. 
1.  Bank jest obowiązany zapewnić, aby autoryzowani pracownicy posiadali adekwatny do zakresu i charakteru wykonywanych czynności poziom wiedzy, kompetencji i doświadczenia, pozwalający na przestrzeganie właściwych przepisów prawa, zaleceń właściwego organu nadzoru, standardów etycznych oraz działanie zgodne z zasadami uczciwego obrotu oraz w najlepiej pojętym interesie klienta.
2.  Bank jest obowiązany uzyskać od osoby, która ma wykonywać czynności, o których mowa w art. 88k ust. 1 pkt 1 lub art. 88l ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy, niezbędne dokumenty i informacje w celu ustalenia posiadanego przez tę osobę poziomu wiedzy, kompetencji i doświadczenia.
3.  W przypadku nieotrzymania dokumentów i informacji, o których mowa w ust. 2, bank nie dopuszcza osoby do samodzielnego wykonywania czynności, o których mowa w art. 88k ust. 1 pkt 1 lub art. 88l ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy.
§  51. 
1.  W przypadku nieposiadania odpowiedniej wiedzy, kompetencji lub doświadczenia przez osobę, która ma wykonywać czynności, o których mowa w art. 88k ust. 1 pkt 1 lub art. 88l ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy, osoba ta może wykonywać te czynności wyłącznie pod nadzorem odpowiedniego autoryzowanego pracownika.
2.  Autoryzowany pracownik, o którym mowa w ust. 1, powinien posiadać:
1) odpowiednią wiedzę, kompetencje i doświadczenie;
2) odpowiednie zasoby czasowe, aby móc efektywnie sprawować powierzony mu nadzór.
3.  Zakres nadzoru wykonywanego przez autoryzowanego pracownika powinien być dostosowany do zakresu i charakteru czynności, które ma wykonywać osoba, o której mowa w ust. 1, oraz posiadanych przez nią wiedzy, kompetencji i doświadczenia.
4.  Autoryzowany pracownik, o którym mowa w ust. 1, nadzorujący osobę, o której mowa w ust. 1, ponosi odpowiedzialność za wykonanie przez tę osobę czynności objętych nadzorem w sposób prawidłowy, w tym zgodny z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi banku.
5.  W przypadku gdy osoba, o której mowa w ust. 1, pozostająca pod nadzorem sporządza raport odpowiedniości, o którym mowa w art. 88g ust. 3 ustawy, autoryzowany pracownik nadzorujący tę osobę podpisuje ten raport.
6.  Osoba, o której mowa w ust. 1, może wykonywać pod nadzorem czynności, o których mowa w art. 88k ust. 1 pkt 1 lub art. 88l ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy, nie dłużej niż przez łączny okres 4 lat.
§  52. 
1.  Bank upoważnia osobę do wykonywania czynności, o których mowa w art. 88k ust. 1 pkt 1 lub art. 88l ust. 1 pkt 1 ustawy, jako autoryzowanego pracownika, jeżeli posiada ona, w zależności od rodzaju powierzonych obowiązków, odpowiednią wiedzę, kompetencje i doświadczenie w zakresie:
1) głównych cech, ryzyka i specyfiki lokat strukturyzowanych będących przedmiotem usług świadczonych przez bank, adekwatnie do stopnia ich skomplikowania;
2) kosztów i opłat, w tym należności publicznoprawnych, jakie klient może ponieść w związku z zawarciem lub rozwiązaniem umowy lokaty strukturyzowanej bądź też z wykonywaniem na jego rzecz danej usługi w odniesieniu do lokat strukturyzowanych;
3) cech charakterystycznych oraz zasad świadczenia poszczególnych usług w odniesieniu do lokat strukturyzowanych przez bank;
4) funkcjonowania rynku finansowego oraz wpływu wydarzeń zachodzących na tym rynku na wartość lub wycenę lokaty strukturyzowanej, o której autoryzowani pracownicy przekazują informacje klientowi lub potencjalnemu klientowi;
5) wpływu danych o gospodarce światowej, regionalnej lub narodowej na rynek finansowy lub wartość lub wycenę lokaty strukturyzowanej, o której autoryzowani pracownicy przekazują informacje klientowi lub potencjalnemu klientowi;
6) różnic pomiędzy wynikami osiąganymi w przeszłości, w związku z inwestowaniem w daną lokatę strukturyzowaną lub w związku ze świadczeniem określonej usługi w odniesieniu do lokat strukturyzowanych, a prognozami przyszłych wyników, w tym ograniczeń wynikających z prognozowania wyników;
7) problematyki zasad ochrony informacji poufnych i manipulacji na rynku (nadużyć na rynku) oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
8) oceny istotnych danych związanych z lokatą strukturyzowaną, zawartych w dokumencie zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów lub innym dokumencie o podobnym charakterze;
9) podstawowej znajomości zasad wyceny lokat strukturyzowanych będących przedmiotem usług.
2.  Bank upoważnia osobę do wykonywania czynności, o których mowa w art. 88l ust. 1 pkt 2 ustawy, jako autoryzowanego pracownika, jeżeli posiada ona odpowiednią wiedzę i kompetencje w zakresie:
1) elementów wskazanych w ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8;
2) dokonywania oceny odpowiedniości lokat strukturyzowanych będących przedmiotem usługi, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 12 ustawy, świadczonej przez bank na podstawie adekwatnych, wiarygodnych i aktualnych informacji na temat wiedzy, doświadczenia, sytuacji finansowej oraz celów inwestycyjnych klienta;
3) możliwości dokonywania zmiany w ocenie odpowiedniości danej lokaty strukturyzowanej dla klienta, jaka mogłaby ewentualnie zaistnieć od momentu zgromadzenia odpowiednich informacji o kliencie;
4) podstawowych zasad zarządzania portfelem produktów finansowych, w tym zasad dywersyfikacji portfela z uwzględnieniem alternatywnych wariantów inwestowania.
§  53.  Za osobę posiadającą odpowiednie wiedzę i kompetencje uznaje się:
1) osobę, o której mowa w art. 82a ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;
2) osobę, która posiada odpowiedni tytuł naukowy lub zawodowy, zgodnie z wykazem określonym w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w zakresie określonym przez te przepisy.
§  54. 
1.  W przypadku gdy osoba, która ma wykonywać czynności, o których mowa w art. 88l ust. 1 ustawy, nie posiada odpowiedniej wiedzy, w celu jej uzyskania bank kieruje tę osobę na szkolenie organizowane:
1) w ramach struktury banku (szkolenie wewnętrzne) lub
2) przez właściwy podmiot zewnętrzny (szkolenie zewnętrzne).
2.  Ukończenie szkolenia, o którym mowa w ust. 1, powinno zostać potwierdzone dokumentem potwierdzającym pozytywną weryfikację wiedzy z zakresu objętego szkoleniem (certyfikat). Na podstawie takiego certyfikatu bank uznaje, że pracownik posiada odpowiednią wiedzę do wykonywania czynności, o których mowa w art. 88l ust. 1 ustawy.
3.  Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy osoba, o której mowa w ust. 1:
1) odbędzie szkolenie we własnym zakresie oraz
2) uzyska certyfikat, o którym mowa w ust. 2.
4.  W przypadku gdy osoba, o której mowa w art. 88k ust. 1 pkt 1 ustawy, ma wykonywać czynności:
1) przekazywania klientom lub potencjalnym klientom informacji o usługach w odniesieniu do lokat strukturyzowanych innych niż wskazane w art. 88h ust. 1 ustawy i nie posiada odpowiedniego doświadczenia w tym zakresie - osoba ta w celu osiągnięcia odpowiedniego poziomu doświadczenia wykonuje te czynności pod nadzorem przez okres co najmniej 6 miesięcy;
2) przekazywania klientom lub potencjalnym klientom informacji o usługach w odniesieniu do lokat strukturyzowanych wskazanych w art. 88h ust. 1 ustawy i nie posiada odpowiedniego doświadczenia w tym zakresie - osoba ta w celu osiągnięcia odpowiedniego poziomu doświadczenia wykonuje te czynności pod nadzorem przez okres co najmniej 12 miesięcy;
3) doradztwa w odniesieniu do lokat strukturyzowanych innych niż wskazane w art. 88h ust. 1 ustawy i nie posiada odpowiedniego doświadczenia w tym zakresie - osoba ta w celu osiągnięcia odpowiedniego poziomu doświadczenia wykonuje te czynności pod nadzorem przez okres co najmniej 18 miesięcy;
4) doradztwa w odniesieniu do lokat strukturyzowanych wskazanych w art. 88h ust. 1 ustawy i nie posiada odpowiedniego doświadczenia w tym zakresie - osoba ta w celu osiągnięcia odpowiedniego poziomu doświadczenia wykonuje te czynności pod nadzorem przez okres co najmniej 24 miesięcy.
5.  Okresy wykonywania czynności pod nadzorem w różnych bankach łączą się, o ile przerwa pomiędzy tymi okresami nie jest dłuższa niż 6 miesięcy.
§  55.  Dana osoba spełnia kryteria w zakresie wiedzy wskazane w § 52 ust. 1 lub 2, jeżeli otrzymała potwierdzenie pozytywnej weryfikacji wiedzy dokumentem, o którym mowa w § 54 ust. 2, w zakresie wskazanym odpowiednio w § 52 ust. 1 lub 2, pod warunkiem że potwierdzenie wiedzy odbyło się zgodnie z § 54 ust. 2 i 3.
§  56. 
1.  Bank jest obowiązany w sposób pisemny określić zakres obowiązków i uprawnień autoryzowanych pracowników oraz osób wykonujących czynności, o których mowa w art. 88k ust. 1 pkt 1 lub art. 88l ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy, pod ich nadzorem, a w przypadkach gdy jest to uzasadnione skalą, charakterem i zakresem działalności banku, bank jest obowiązany zapewnić, aby zakres obowiązków i uprawnień autoryzowanych pracowników oraz osób wykonujących pod ich nadzorem czynności, o których mowa w art. 88l ust. 1 pkt 1 ustawy, nie pokrywał się z zakresem obowiązków i uprawnień autoryzowanych pracowników oraz osób wykonujących pod ich nadzorem czynności, o których mowa w art. 88l ust. 1 pkt 2 ustawy.
2.  Bank nie jest obowiązany zapewnić niepokrywania się zakresów obowiązków i uprawnień, o którym mowa w ust. 1, jeżeli jest w stanie wykazać, że nie będzie to miało wpływu na prawidłowe wykonywanie czynności przez autoryzowanych pracowników oraz osoby wykonujące czynności pod ich nadzorem oraz nie spowoduje wystąpienia konfliktu interesów.
§  57. 
1.  Bank jest obowiązany zapewnić, aby autoryzowani pracownicy po rozpoczęciu wykonywania czynności, o których mowa w art. 88k ust. 1 pkt 1 lub art. 88l ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy, znali, rozumieli i stosowali przez cały okres ich wykonywania odpowiednie przepisy prawa oraz regulacje wewnętrzne tego banku związane z wykonywanymi czynnościami.
2.  W celu realizacji wymogu, o którym mowa w ust. 1, bank jest obowiązany zapewnić w szczególności:
1) regularny udział autoryzowanych pracowników w doskonaleniu zawodowym lub szkoleniach w zakresie zasad i trybu wykonywania usług w odniesieniu do lokat strukturyzowanych wynikających z przepisów ustawy lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności banku, przepisów wydanych na ich podstawie, a także przepisów rozporządzenia 596/2014, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 84, z późn. zm.) lub innych bezpośrednio stosowanych przepisów prawa Unii Europejskiej mających zastosowanie do działalności banku;
2) regularny udział autoryzowanych pracowników w szkoleniach dotyczących cech i charakterystyki oferowanych lub wprowadzanych do oferty banku lokat strukturyzowanych;
3) regularną ocenę wiedzy i kompetencji posiadanych przez autoryzowanych pracowników, w tym również przez monitorowanie sposobu wykonywania czynności, o których mowa w art. 88l ust. 1 ustawy.
§  58.  Bank zapewnia odpowiednie szkolenia osób zatrudnionych, które są zaangażowane w proces oferowania klientom lub potencjalnym klientom usług w odniesieniu do lokat strukturyzowanych świadczonych w ramach sprzedaży krzyżowej lub zawierania z tymi klientami lub potencjalnymi klientami umów sprzedaży krzyżowej.
§  59.  Bank w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku, jest obowiązany przeprowadzać przegląd wiedzy i kompetencji posiadanych przez autoryzowanych pracowników, uwzględniając ich rozwój i zdobyte doświadczenia oraz wprowadzone zmiany w przepisach prawa mających zastosowanie do wykonywanych przez nich czynności, a w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, podejmować działania niezbędne do przestrzegania przez autoryzowanych pracowników wprowadzonych zmian w przepisach prawa bądź uzupełnienia braków wiedzy i kompetencji.
§  60. 
1.  Bank jest obowiązany ustanowić i wdrożyć politykę w zakresie:
1) przeprowadzania szkoleń i potwierdzania wiedzy i kompetencji;
2) zasad i kryteriów wyboru podmiotu, o którym mowa w § 54 ust. 1 pkt 2.
2.  Polityka, o której mowa w ust. 1, zawiera co najmniej:
1) określenie środków finansowych oraz zasobów kadrowych przeznaczonych na potrzeby dokonywania weryfikacji wiedzy;
2) procedurę i sposoby identyfikacji potrzeb szkoleniowych pracowników będące podstawą kierowania ich na szkolenie, o którym mowa w § 54 ust. 1.
3.  Zakres i procedura przeprowadzania szkolenia, o którym mowa w § 54 ust. 1, oraz potwierdzania wiedzy pracowników powinny obejmować co najmniej obszary wskazane odpowiednio w § 52 ust. 1 lub 2. Forma, czas przeznaczony na szkolenie oraz sposób jego przeprowadzenia powinny być dostosowane do zakresu objętego szkoleniem.
4.  Potwierdzanie wiedzy pracowników powinno odbywać się w sposób obiektywny, gwarantujący sprawdzenie wiedzy z obszarów wskazanych odpowiednio w § 52 ust. 1 lub 2, przy zachowaniu poufności pytań i anonimowości osób, których wiedza podlega weryfikacji.
5.  Polityka, o której mowa w ust. 1, podlega zatwierdzeniu przez komórkę do spraw nadzoru zgodności działalności z prawem i zarząd banku.
6.  Bank jest obowiązany podejmować działania mające na celu utrzymanie oraz pogłębianie przez autoryzowanych pracowników posiadanej wiedzy i kompetencji, w szczególności przez ich uczestnictwo w regularnym doskonaleniu zawodowym lub szkoleniach, a także w szkoleniach wymaganych przed rozpoczęciem oferowania przez bank nowych usług w odniesieniu do lokat strukturyzowanych lub nowych lokat strukturyzowanych będących ich przedmiotem.
7.  Bank jest obowiązany podejmować działania, o których mowa w ust. 6, niezależnie od działań, które byłyby podejmowane w następstwie przeglądu, o którym mowa w § 59.
§  61.  Komórka do spraw nadzoru zgodności działalności z prawem ocenia zgodność postępowania banku z przepisami niniejszego rozdziału. Wyniki oceny są załącznikiem do sprawozdania, o którym mowa w art. 22 ust. 2 lit. c rozporządzenia 2017/565.
§  62.  Przepisy niniejszego rozdziału nie mają zastosowania do osób, które na rzecz banku:
1) wyłącznie udzielają klientom lub potencjalnym klientom informacji, gdzie mogą oni zapoznać się z informacjami na temat usług w odniesieniu do lokat strukturyzowanych świadczonych przez bank i lokat strukturyzowanych będących ich przedmiotem, lub
2) wyłącznie dystrybuują materiały promocyjne i reklamowe dotyczące usług w odniesieniu do lokat strukturyzowanych świadczonych przez bank lub lokat strukturyzowanych będących ich przedmiotem, lub
3) wyłącznie przekazują na żądanie klienta lub potencjalnego klienta dokumenty dotyczące usług w odniesieniu do lokat strukturyzowanych świadczonych przez bank lub lokat strukturyzowanych będących ich przedmiotem, lub
4) nie wykonują czynności stanowiących przedmiot usługi w odniesieniu do lokat strukturyzowanych i nie mają bezpośredniego kontaktu z klientem lub potencjalnym klientem, w tym również telefonicznie lub przez wykorzystywanie elektronicznych kanałów komunikacji.

Rozdział  5

Przepisy przejściowe i końcowe

§  63.  Banki prowadzące działalność na podstawie zezwolenia udzielonego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia dostosują prowadzoną działalność do przepisów rozporządzenia w terminie 3 miesięcy od dnia jego wejścia w życie.
§  64. 
1.  Przepisy oddziału 4 i 5 rozdziału 2 nie mają zastosowania do lokat strukturyzowanych opracowanych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, które były rekomendowane, oferowane, odnośnie do których była zawarta lub było umożliwiane zawarcie umowy lokaty strukturyzowanej przed tym dniem.
2.  Przepisy oddziału 5 rozdziału 2 nie mają zastosowania do lokat strukturyzowanych opracowanych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, które są rekomendowane, oferowane, odnośnie do których była zawarta lub było umożliwiane zawarcie umowy lokaty strukturyzowanej w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
3.  Bank, o którym mowa w art. 88m ust. 9 ustawy, w przypadku, o którym mowa w ust. 2:
1) powinien działać w taki sposób, jakby podmiot opracowujący lokatę strukturyzowaną był podmiotem niepodlegającym przepisom art. 88m ustawy;
2) może uwzględnić na potrzeby wypełniania obowiązków określonych w oddziale 5 rozdziału 2 grupę docelową określoną przez podmiot opracowujący lokatę strukturyzowaną dobrowolnie lub na podstawie umowy z bankiem, jeżeli grupa docelowa została określona przez podmiot opracowujący lokatę strukturyzowaną w sposób zgodny z przepisami oddziału 4 rozdziału 2, oraz nie dłużej niż do pierwszego przeglądu lokat strukturyzowanych przeprowadzonego zgodnie z § 32 ust. 2-4, po dniu wejścia w życie rozporządzenia.
4.  W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, bank, o którym mowa w art. 88m ust. 9 ustawy, dokonuje, w ramach własnego procesu przeglądu, analizy grupy docelowej określonej przez podmiot opracowujący lokatę strukturyzowaną.
§  65. 
1.  Osobę, która przed dniem wejścia w życie rozporządzenia:
1) wykonywała przez okres co najmniej 6 miesięcy czynności, o których mowa w § 54 ust. 4 pkt 1, oraz
2) otrzymała potwierdzenie kwalifikacji w zakresie wskazanym w § 52 ust. 1, pod warunkiem że potwierdzenie kwalifikacji odbyło się zgodnie z § 54 ust. 2 i 3

- uznaje się za autoryzowanego pracownika uprawnionego do wykonywania czynności, o których mowa w § 54 ust. 4 pkt 1.

2.  Za autoryzowanego pracownika uprawnionego do wykonywania czynności, o których mowa w § 54 ust. 4 pkt 1, uznaje się również osobę, która przez okres co najmniej 2 lat przed dniem wejścia w życie rozporządzenia wykonywała czynności, o których mowa w § 54 ust. 4 pkt 1.
§  66. 
1.  Osobę, która przed dniem wejścia w życie rozporządzenia:
1) wykonywała przez okres co najmniej 12 miesięcy czynności, o których mowa w § 54 ust. 4 pkt 2, oraz
2) otrzymała potwierdzenie kwalifikacji w zakresie wskazanym w § 52 ust. 1, pod warunkiem że potwierdzenie kwalifikacji odbyło się zgodnie z § 54 ust. 2 i 3

- uznaje się za autoryzowanego pracownika uprawnionego do wykonywania czynności, o których mowa w § 54 ust. 4 pkt 2.

2.  Za autoryzowanego pracownika uprawnionego do wykonywania czynności, o których mowa w § 54 ust. 4 pkt 2, uznaje się również osobę, która przez okres co najmniej 4 lat przed dniem wejścia w życie rozporządzenia wykonywała czynności, o których mowa w § 54 ust. 4 pkt 2.
§  67.  Osobę, która przed dniem wejścia w życie rozporządzenia:
1) wykonywała przez okres co najmniej 18 miesięcy czynności, o których mowa w § 54 ust. 4 pkt 3, oraz
2) otrzymała potwierdzenie kwalifikacji w zakresie wskazanym w § 52 ust. 2, pod warunkiem że potwierdzenie kwalifikacji odbyło się zgodnie z § 54 ust. 2 i 3

- uznaje się za autoryzowanego pracownika uprawnionego do wykonywania czynności, o których mowa w § 54 ust. 4 pkt 3.

§  68.  Osobę, która przed dniem wejścia w życie rozporządzenia:
1) wykonywała przez okres co najmniej 24 miesięcy czynności, o których mowa w § 54 ust. 4 pkt 4, oraz
2) otrzymała potwierdzenie kwalifikacji w zakresie wskazanym w § 52 ust. 2, pod warunkiem że potwierdzenie kwalifikacji odbyło się zgodnie z § 54 ust. 2 i 3

- uznaje się za autoryzowanego pracownika uprawnionego do wykonywania czynności, o których mowa w § 54 ust. 4 pkt 4.

§  69.  Osoba, która w dniu wejścia w życie rozporządzenia, odpowiednio do zakresu wykonywanych czynności, spełnia kryteria w zakresie wiedzy i kompetencji wskazane w § 52 i jednocześnie nie spełnia kryteriów wskazanych w § 54 ust. 4, może wykonywać te czynności pod nadzorem autoryzowanego pracownika przez taki okres, aby jej doświadczenie łącznie z doświadczeniem zdobytym przed dniem wejścia w życie rozporządzenia spełniło odpowiednio kryteria, o których mowa w § 54 ust. 4.
§  70.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).
2 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę delegowaną Komisji (UE) 2017/593 z dnia 7 kwietnia 2016 r. uzupełniającą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do zabezpieczenia instrumentów finansowych i środków pieniężnych należących do klientów, zobowiązań w zakresie zarządzania produktami oraz zasad mających zastosowanie do oferowania lub przyjmowania wynagrodzeń, prowizji bądź innych korzyści pieniężnych lub niepieniężnych (Dz. Urz. UE L 87 z 31.03.2017, str. 500).