Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1073

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 lutego 2024 r.

USTAWA
z dnia 26 maja 2023 r.
o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa

Ustawa określa warunki i tryb przyznawania oraz zasady wypłacania i finansowania świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa, zwanego dalej "świadczeniem".

1. 
Świadczenie przysługuje osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:
1)
pełniła funkcję sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572) przez okres co najmniej dwóch kadencji nie mniej niż przez 8 lat;
2)
osiągnęła wiek:
a)
w przypadku kobiet - 60 lat,
b)
w przypadku mężczyzn - 65 lat.
2. 
Przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej funkcji.
3. 
Do okresu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, wlicza się również okres pełnienia funkcji sołtysa na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jeżeli osoba ta następnie pełniła funkcję sołtysa na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
4. 
Świadczenie nie przysługuje osobie skazanej prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Świadczenie przysługuje w wysokości 336,36 zł 1  miesięcznie.

1. 
Świadczenie jest przyznawane na wniosek osoby uprawnionej.
2. 
Wniosek o przyznanie świadczenia zawiera:
1)
dane wnioskodawcy:
a)
imię (imiona) oraz nazwisko,
b)
datę urodzenia,
c)
numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (numer PESEL), a w przypadku gdy nie nadano tego numeru - rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
d)
adres miejsca zamieszkania,
e)
adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres miejsca zamieszkania;
2)
wskazanie sposobu wypłaty świadczenia wraz z podaniem danych niezbędnych do jego wypłaty;
3)
podpis wnioskodawcy.
3. 
Do wniosku o przyznanie świadczenia należy dołączyć:
1)
zaświadczenie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego dla sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa, potwierdzające okres pełnienia tej funkcji;
2)
oświadczenie wnioskodawcy o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.
4. 
Jeżeli organ, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, nie dysponuje danymi potwierdzającymi okres pełnienia przez wnioskodawcę funkcji sołtysa, wydaje postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, ze względu na brak danych potwierdzających okres pełnienia funkcji. Postanowienie należy dołączyć do wniosku o przyznanie świadczenia.
5. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 4, wraz z wnioskiem o przyznanie świadczenia wnioskodawca składa pisemne oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, potwierdzone pisemnymi oświadczeniami złożonymi przez co najmniej 5 osób zamieszkujących w sołectwie w czasie, w którym wnioskodawca pełnił w nim funkcję sołtysa.
6. 
Oświadczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i ust. 5, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenia te zawierają klauzulę następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
1. 
Wniosek o przyznanie świadczenia składa się w oddziale regionalnym albo placówce terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwych ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.
2. 
Świadczenie przyznaje w drodze decyzji i wypłaca Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
3. 
Decyzja w sprawie o przyznanie świadczenia jest wydawana w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku o jego przyznanie.
4. 
Świadczenie przysługuje od miesiąca, w którym został złożony wniosek o jego przyznanie.
5. 
Świadczenie należne za okres do dnia wydania decyzji o przyznaniu tego świadczenia jest wypłacane w terminie określonym w tej decyzji, a za kolejne miesiące - do 15. dnia każdego miesiąca kalendarzowego.
6. 
Minister właściwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o przyznanie świadczenia, mając na względzie konieczność zawarcia we wniosku informacji niezbędnych do ustalenia i wypłaty świadczenia.

Prawo do świadczenia ustaje wraz ze śmiercią osoby uprawnionej.

1. 
Kwota świadczenia podlega corocznej waloryzacji od dnia 1 marca.
2. 
Organ wypłacający dokonuje waloryzacji kwoty świadczenia z urzędu.
3. 
Waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty świadczenia w wysokości przysługującej ostatniego dnia lutego roku kalendarzowego, w którym przeprowadza się waloryzację, przez wskaźnik waloryzacji, o którym mowa w art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504, 1504 i 2461).
4. 
Wysokość kwoty świadczenia, ustalanej w sposób określony w ust. 3, zaokrągla się w górę do pełnych groszy.
5. 
Waloryzacja kwoty świadczenia nie wymaga wydania decyzji.
6. 
Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", co najmniej na 7 dni roboczych przed najbliższym terminem waloryzacji, należną od terminu waloryzacji kwotę świadczenia.

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jest uprawniony do pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do przyznawania i wypłacania świadczenia, ustalania ustania prawa do świadczenia oraz żądania zwrotu nienależnie pobranego świadczenia i jego dochodzenia.

Świadczenie wraz z kosztami jego obsługi jest finansowane z budżetu państwa.

Do świadczenia stosuje się odpowiednio:

1)
art. 134 i art. 135 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
2)
art. 84 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1009, z późn. zm. 2 ).

Pierwsza waloryzacja kwoty świadczenia zostanie przeprowadzona w 2024 r.

1. 
Maksymalny limit wydatków budżetu państwa przeznaczonych na realizację zadań wynikających z ustawy wynosi w:
1)
2023 r. - 73 800 000 zł;
2)
2024 r. - 162 852 000 zł;
3)
2025 r. - 172 200 000 zł;
4)
2026 r. - 179 580 000 zł;
5)
2027 r. - 187 452 000 zł;
6)
2028 r. - 195 816 000 zł;
7)
2029 r. - 204 672 000 zł;
8)
2030 r. - 213 528 000 zł;
9)
2031 r. - 222 876 000 zł;
10)
2032 r. - 232 716 000 zł.
2. 
Minister właściwy do spraw rozwoju wsi monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2023 r.

1 Kwota podana zgodnie z komunikatem Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia·15·lutego·2024·r.·(M.P.2024.129).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, 1115, 1265, 1933, 2185, 2476 i 2707 oraz z 2023 r. poz. 326, 547, 614 i 852.