Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.27.143

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 maja 1989 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 3 maja 1989 r.
w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego kombatantom - emerytom i rencistom odznaczonym orderem lub tytułem honorowym.

Na podstawie art. 18 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. o szczególnych uprawnieniach kombatantów (Dz. U. Nr 16, poz. 122 i Nr 40, poz. 269, z 1986 r. Nr 42, poz. 202 oraz z 1987 r. Nr 14, poz. 84 i Nr 33, poz. 180) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Kombatantom uprawnionym do emerytury lub renty i odznaczonym orderem lub tytułem honorowym, uprawniającym do dodatku z tytułu odznaczeń państwowych w myśl przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin, przysługuje corocznie świadczenie pieniężne w wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce uspołecznionej za rok ubiegły, po zaokrągleniu do pełnych 100 zł w górę.
2. Świadczenie pieniężne przysługuje kombatantowi za rok kalendarzowy, w którym choćby za jeden dzień pobierał emeryturę lub rentę.
3. Pierwsze świadczenie pieniężne przysługuje za rok, w którym został zgłoszony wniosek.
§  2.
1. Świadczenia pieniężne przyznają w formie decyzji właściwe organy rentowe na wniosek kombatanta, a wypłacają - organy rentowe Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i kolejowe organy rentowe.
2. W roku kalendarzowym, w którym kombatant zgłosił wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego, świadczenie za ten rok wypłaca się nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia wniosku.
3. Świadczenia pieniężne w następnych latach organy rentowe wypłacają kombatantom corocznie w terminie waloryzacji emerytur i rent.
§  3.
1. Środkami dowodowymi stwierdzającymi spełnienie warunków do świadczenia pieniężnego są:
1) legitymacja kombatanta lub zaświadczenie stwierdzające uprawnienia kombatanckie wydane przez właściwy zarząd wojewódzki Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, b. Urząd do Spraw Kombatantów, Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej albo odpowiedni wpis w dowodzie osobistym,
2) dokument o nadaniu odznaczenia państwowego.
2. Jeżeli dokumenty wymienione w ust. 1 zostały już złożone w organie rentowym, świadczenie pieniężne przyznaje się na podstawie wniosku o jego przyznanie.
§  4. W sprawach nie uregulowanych rozporządzeniem do świadczenia pieniężnego stosuje się odpowiednio przepisy o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin oraz inne przepisy szczególne dotyczące postępowania i wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych.
§  5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.