Świadczenia w naturze przy przeprowadzaniu meljoracji na gruntach podlegających przebudowie ustroju rolnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.61.570

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 czerwca 1928 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA REFORM ROLNYCH
z dnia 31 maja 1928 r.
o świadczeniach w naturze przy przeprowadzaniu meljoracji na gruntach podlegających przebudowie ustroju rolnego.

Na mocy art. 8 i 19 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. o przeprowadzaniu meljoracji przy dokonywanej przez urzędy ziemskie przebudowie ustroju rolnego (Dz. U. R. P. Nr. 34, poz. 320) zarządzam co następuje:
Przy dokonywaniu ekspertyz i projektów, przewidzianych w p. a cz. 1 art. 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. obowiązani są zainteresowani właściciele gruntów na każde żądanie urzędów ziemskich albo osób, wykonywających powyższe czynności z polecenia tychże urzędów, do:
a)
bezpłatnego dostarczania odpowiedniego mieszkania z opałem, światłem i obsługą oraz podwód do najbliższej stacji kolejowej, autobusowej lub przystani rzecznej dla wszystkich osób, zatrudnionych przy wymienionych pracach,
b)
bezpłatnego dostarczania odpowiednich, robotników, podwód oraz materjału, jak paliki, tyczki i t. p.
Przy dokonywaniu robót, przewidzianych w p b i c cz. 1 art. 1 tegoż rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej obowiązani są zainteresowani właściciele gruntów na każde żądanie urzędów ziemskich albo osób, przeprowadzających wymienione roboty 7. polecenia tychże urzędów, do:
a)
bezpłatnego dostarczania odpowiedniego mieszkania wraz z opałem, światłem i obsługą oraz podwód do najbliższej stacji kolejowej, autobusowej, lub przystani rzecznej dla kierowników i dozorców robót,
b)
bezpłatnego dostarczania pomieszczenia ze światłem i opałem oraz podwód dla sprowadzanych na miejsce roboty robotników.
W przypadkach, gdy czynności przewidziane w § 1 i 2 dokonywane są na gruntach objętych obszarem scalenia, a projekt scalenia nie został jeszcze zatwierdzony prawomocnem orzeczeniem, do świadczeń przewidzianych w § 1 i 2 obowiązani są wszyscy uczestnicy scalenia.
W razie uchylenia się osób zobowiązanych do powyższych świadczeń od wykonania tych świadczeń, jak leż w rasie niedbałego wykonania przez nich tego obowiązku urzędy ziemskie ponoszą powstałe z tego tytułu koszta i pociągają pomienione osoby do pokrycia odnośnych wydatków.
Za właścicieli gruntów w rozumieniu niniejszego rozporządzenia uważa się także osoby, posiadające grunty w charakterze właściciela, a nie-posiadające uregulowanego tytułu własności.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z wyjątkiem województwa śląskiego.