§ 6. - Świadczenia socjalne funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej i członków ich rodzin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2313 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 listopada 2019 r.
§  6. 
W razie zbiegu uprawnień do świadczeń z tytułu służby lub pracy w Krajowej Administracji Skarbowej obojga małżonków pozostałe osoby uprawnione mogą skorzystać z tych świadczeń tylko z tytułu służby albo pracy jednego z małżonków.