Art. 6. - [Okres pobierania i wysokość zasiłku rodzinnego] - Świadczenia rodzinne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.323 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 marca 2024 r.
Art.  6.  [Okres pobierania i wysokość zasiłku rodzinnego]
1. 
Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 i 2, do ukończenia przez dziecko:
1)
18. roku życia lub
2)
nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia, albo
3)
24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
1a. 
Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia.
1b. 
W przypadku ukończenia przez dziecko, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, lub osobę, o której mowa w ust. 1a, szkoły wyższej w trakcie ostatniego roku studiów prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje do zakończenia tego roku studiów, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, lub osobę, o której mowa w ust. 1a, 24. roku życia.
2. 
Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:
1)
95,00 zł 3  na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia;
2)
124,00 zł 4  na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia;
3)
135,00 zł 5  na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia.
3 Kwota podana zgodnie z § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U.2021.1481).
4 Kwota podana zgodnie z § 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U.2021.1481).
5 Kwota podana zgodnie z § 1 pkt 4 lit. c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U.2021.1481).