[Obowiązek zwrotu świadczeń przekazanych po dniu śmierci osoby uprawnionej] - Art. 30a. - Świadczenia rodzinne. - Dz.U.2022.615 t.j. - OpenLEX

Art. 30a. - [Obowiązek zwrotu świadczeń przekazanych po dniu śmierci osoby uprawnionej] - Świadczenia rodzinne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.615 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  30a.  [Obowiązek zwrotu świadczeń przekazanych po dniu śmierci osoby uprawnionej]
1. 
Podmiot prowadzący rachunek płatniczy oraz bank i spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa prowadzące rachunek inny niż płatniczy, a także wydawca instrumentu płatniczego są obowiązani zwrócić z tych rachunków organowi właściwemu na jego wniosek kwoty świadczeń rodzinnych przekazane po dniu śmierci osoby uprawnionej na ten rachunek albo instrument płatniczy.
2. 
Podmiot prowadzący rachunek płatniczy oraz bank i spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa prowadzące rachunek inny niż płatniczy, a także wydawca instrumentu płatniczego są zwolnieni od wypłaty pełnej lub częściowej kwoty, o której mowa w ust. 1, jeżeli przed otrzymaniem wniosku organu właściwego dokonali z tych rachunków wypłat innym osobom i te wypłaty nie pozwalają zrealizować wniosku w całości lub części, oraz w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku poinformują o tym ten organ, wraz ze wskazaniem osób, które pobrały wypłaty.
3. 
Zwrot kwot świadczeń rodzinnych, o którym mowa w ust. 1, uznaje się za zwrot świadczeń nienależnie pobranych.