Art. 14. - [Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego] - Świadczenia rodzinne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.323 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 marca 2024 r.
Art.  14.  [Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego]
1. 
Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego.
1a. 
Dodatek przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne.
2. 
Dodatek przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego, w wysokości 100,00 zł 13  na dziecko.
3. 
Wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne.
4. 
Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.
13 Kwota podana zgodnie z § 1 pkt 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U.2021.1481).