Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.111 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 stycznia 2020 r. do: 13 kwietnia 2020 r.
Art.  12a.  [Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej]
1.  Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka.
2.  Dodatek przysługuje w wysokości 95,00 zł 10  miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.
10 Kwota podana zgodnie z § 1 pkt 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U.2018.1497).