Świadczenia przysługujące pracownikom urzędów państwowych przeniesionym do pracy w innej miejscowości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.8.46

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 stycznia 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 16 stycznia 1996 r.
w sprawie świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych przeniesionym do pracy w innej miejscowości.

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 214, z 1984 r. Nr 35, poz. 187, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 4, poz. 24, Nr 34, poz. 178 i 182, z 1990 r. Nr 20, poz. 121, z 1991 r. Nr 55, poz. 234, Nr 88, poz. 400 i Nr 95, poz. 425, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 90, poz. 451, z 1994 r. Nr 136, poz. 704 oraz z 1995 r. Nr 132, poz. 640) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie stosuje się do:
1)
pracowników zatrudnionych w:
a)
urzędach naczelnych i centralnych organów administracji państwowej oraz w urzędach terenowych organów administracji rządowej,
b)
urzędach podległych Prezesowi Rady Ministrów,
c)
urzędach podległych naczelnym i centralnym organom administracji państwowej,
2)
pracowników zatrudnionych w regionalnych izbach obrachunkowych,
3)
pracowników zatrudnionych w jednostkach wojskowych i na stanowiskach określonych przez Ministra Obrony Narodowej lub przez Ministra Spraw Wewnętrznych w odniesieniu do podległych mu jednostek wojskowych,
4)
pracowników administracyjnych, pomocniczych, technicznych i obsługi sądów powszechnych, powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz kuratorów zawodowych i komorników.
1.
Świadczenia określone rozporządzeniem przysługują pracownikowi przeniesionemu do pracy w innej miejscowości i przesiedlającemu się do tej miejscowości na pobyt stały, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2.
Pracownikowi przeniesionemu, na jego wniosek, do pracy w innej miejscowości i przesiedlającemu się do tej miejscowości na pobyt stały przysługują świadczenia określone w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2.
3.
Pracownikowi mianowanemu przeniesionemu do pracy w innej miejscowości na okres do sześciu miesięcy przysługują:
1)
zwrot kosztów przejazdu,
2)
diety,
3)
zakwaterowanie,
4)
dodatek za rozłąkę,
5)
zwrot kosztów przejazdu, raz w miesiącu, środkiem transportu określonym przez kierownika urzędu, do miejsca stałego zamieszkania i z powrotem, w celu odwiedzenia rodziny.
4.
Pracownikowi przeniesionemu do pracy w innej miejscowości i nie przesiedlającemu się, jeżeli możliwy jest codzienny dojazd do urzędu, do którego pracownik został przeniesiony, przysługuje zwrot kosztów biletu miesięcznego na dojazd publicznym środkiem transportu.
1.
Pracownikowi przeniesionemu przysługują:
1)
zwrot kosztów przejazdu jego i członków rodziny,
2)
diety dla niego i członków rodziny,
3)
zwrot kosztów przewozu urządzenia domowego,
4)
ryczałt z tytułu przeniesienia.
2.
Wydatki z tytułu przeniesienia określone w ust. 1 pokrywa urząd, do którego pracownik został przeniesiony.
3.
Za członków rodziny pracownika uważa się małżonka, dzieci oraz inne osoby prowadzące z nim wspólne gospodarstwo domowe, jeżeli przesiedlają się wraz z pracownikiem.
1.
Zwrot kosztów przejazdu oraz wypłata diet następuje, z zastrzeżeniem ust. 2-4, na zasadach określonych w przepisach w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju.
2.
Zwrotu kosztów przejazdu członków rodziny dokonuje się według zasad ustalonych dla pracownika przeniesionego.
3.
Diety przysługują za czas przejazdu i za pierwszą dobę pobytu w nowym miejscu zamieszkania.
4.
Diety dla członków rodziny wynoszą 75% diet przysługujących pracownikowi.
1.
Zwrot kosztów przewozu urządzenia domowego obejmuje koszty: opakowania, prac załadunkowych i wyładunkowych oraz transportu.
2.
Koszty przewozu urządzenia domowego zwraca się na podstawie przedstawionych rachunków.
1.
Ryczałt z tytułu przeniesienia przysługuje pracownikowi samotnemu w wysokości 50%, a pracownikowi przesiedlającemu się wraz z rodziną w wysokości 100% jednomiesięcznego wynagrodzenia przysługującego za miesiąc, w którym nastąpiło przesiedlenie, obliczonego jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy.
2.
W razie przeniesienia obojga małżonków będących pracownikami, którzy w związku z przeniesieniem przesiedlają się do tej samej miejscowości, przysługuje im tylko jeden ryczałt z tytułu przeniesienia w wysokości 100% jednomiesięcznego wynagrodzenia małżonka pobierającego wynagrodzenie wyższe, obliczonego jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy.
W razie przeniesienia obojga małżonków będących pracownikami, należności wymienione w § 3 wypłaca się małżonkowi uprawnionemu do ryczałtu z tytułu przeniesienia w myśl § 6 ust. 2. Należności te wypłaca urząd, do którego został przeniesiony pracownik uprawniony do ryczałtu.
1.
Urząd, do którego pracownik został przeniesiony, jest obowiązany zapewnić mu samodzielny lokal mieszkalny na warunkach uzgodnionych przed przeniesieniem.
2.
Do czasu udostępnienia samodzielnego lokalu mieszkalnego w myśl ust. 1 urząd jest obowiązany zapewnić pracownikowi przeniesionemu zakwaterowanie w zastępczym pomieszczeniu mieszkalnym.
3.
Koszty zakwaterowania w pomieszczeniu zastępczym pokrywa urząd, do którego pracownik został przeniesiony.
1.
Pracownikowi przesiedlającemu się wraz z rodziną, któremu urząd nie zapewnił samodzielnego lokalu mieszkalnego, a jedynie pomieszczenie zastępcze do zamieszkania bez rodziny, przysługuje, do czasu zapewnienia samodzielnego lokalu mieszkalnego, dodatek za rozłąkę.
2.
Dodatek, o którym mowa w ust. 1 oraz w § 2 ust. 3 pkt 4, przysługuje za każdy dzień rozłąki w wysokości 95% stawki diety określonej w przepisach w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju. Stawkę dodatku zaokrągla się do 1 grosza w górę.
3.
Dodatek za rozłąkę nie przysługuje za czas:
1)
nie usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
2)
pobytu w szpitalu,
3)
zwolnień od pracy bez prawa do wynagrodzenia lub do zasiłku,
4)
urlopu wypoczynkowego i okolicznościowego,
5)
delegowania do stałego miejsca zamieszkania,
6)
podróży służbowej, z tytułu której pracownik otrzymywał diety w pełnej wysokości,
7)
pobytu u rodziny w miejscu stałego zamieszkania w ramach odwiedzin, o których mowa w § 10.
1.
Pracownikowi przeniesionemu, pobierającemu dodatek za rozłąkę określony w § 9, przysługuje - raz w miesiącu, w celu odwiedzenia rodziny - zwrot kosztów przejazdu środkiem transportu określonym przez kierownika urzędu.
2.
Zwrot kosztów przejazdu, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje, jeżeli pracownik nie stawił się w terminie do pracy bez uzasadnionej przyczyny.
Tracą moc:
1)
uchwała nr 225 Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1982 r. w sprawie świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych przeniesionym do pracy w innej miejscowości (Monitor Polski Nr 30, poz. 258, z 1985 r. Nr 8, poz. 66, z 1986 r. Nr 19, poz. 139, z 1987 r. Nr 9, poz. 82, z 1988 r. Nr 3, poz. 21, z 1989 r. Nr 4, poz. 43, z 1990 r. Nr 33, poz. 263 i Nr 49, poz. 375, z 1991 r. Nr 9, poz. 64 i Nr 45, poz. 318 oraz z 1992 r. Nr 5, poz. 25, Nr 18, poz. 135 i Nr 36, poz. 262),
2)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1993 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku za rozłąkę przysługującego pracownikom urzędów państwowych przeniesionym do pracy w innej miejscowości (Dz. U. Nr 22, poz. 95 i Nr 113, poz. 496 oraz z 1994 r. Nr 25, poz. 84, Nr 91, poz. 423 i Nr 134, poz. 699).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.