§ 25. - Świadczenia przysługujące funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1726 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2021 r.
§  25. 
Funkcjonariuszowi przeniesionemu z urzędu do pełnienia służby w innej miejscowości przysługują:
1)
diety - dla niego i na członków rodziny, o których mowa w art. 63 ustawy, za czas przejazdu i pierwszą dobę pobytu w nowym miejscu zamieszkania;
2)
zwrot kosztów przejazdu do nowego miejsca zamieszkania osób, o których mowa w pkt 1;
3)
ryczałt z tytułu przeniesienia;
4)
zasiłek osiedleniowy;
5)
zwrot kosztów przewozu urządzenia domowego;
6)
w przypadku gdy członkowie rodziny, o których mowa w art. 63 ustawy, nie przesiedlają się wraz z nim:
a)
dodatek za rozłąkę,
b) 1
 zwrot kosztów przejazdów raz w miesiącu, w celu odwiedzenia rodziny, publicznym środkiem transportu na zasadach, o których mowa w § 6 ust. 1, albo ryczałt w wysokości równej cenie biletu w klasie II pociągu pospiesznego, a w przypadku gdy na danej trasie nie kursują pociągi pospieszne - w wysokości równej cenie biletu w klasie II pociągu według taryfy pospiesznej; w przypadku gdy na danej trasie lub jej odcinku brak jest połączeń kolejowych - w wysokości ceny biletu za przejazd środkiem publicznego transportu autobusowego.
1