Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.23.128

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 marca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROBÓT PUBLICZNYCH
z dnia 27 stycznia 1921 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w przedmiocie świadczeń posiadaczy koni dla potrzeb odbudowy.

Na mocy art. 12 i 40 ustawy z dnia 2 marca 1920 r. o organizacji odbudowy technicznej wsi, miast i miasteczek (Dz. Ust. R. P. z 1920 roku № 24, poz. 143 zarządzam co następuje:
§  1. Każdy posiadacz koni obowiązany jest pod warunkami i rygorami, przewidzianemi w powołanej ustawie i w rozporządzeniu wykonawczem do tej ustawy z dnia 17 maja 1920 roku (Dz. Ust. R. P. z 1920 roku № 43, poz. 264) przewieźć w okresie czasu od dnia ogłoszenia niniejszego rozporządzenia do 1 lipca 1921 r. według dyspozycji Biura Odbudowy na potrzeby odbudowy taką ilość drzewa budulcowego, jaka wypadnie, licząc po sto kilometr-metrów kubicznych na każdego, przez niego posiadanego, konia. W obowiązku przewiezienia mieści się zarazem obowiązek załadowania i wyładowania tego drzewa.
§  2. Starosta może wyjątkowo na' wniosek Kierownika Biura Odbudowy rozszerzyć to świadczenie do dwustu kilometr-metrów kubicznych na konia.
§  3. Urzędy gminne winny zgłosić znajdującą się w gminie ilość koni z podaniem nazwisk posiadaczy w ciągu dni 14 od dnia ogłoszenia niniejszego rozporządzenia do właściwych starostw.
§  4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na obszarze b. zaboru rosyjskiego i austrjackiego.