Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.236

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 lutego 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 5 lutego 2019 r.
w sprawie świadczeń pobranych w związku z przejściem w stan spoczynku przez sędziów Sądu Najwyższego oraz sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, którzy powrócili do pełnienia urzędu na poprzednio zajmowanym stanowisku

Na podstawie art. 2 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym (Dz. U. poz. 2507) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa rodzaje i sposób ustalania wysokości podlegających zwrotowi świadczeń pobranych w związku z przejściem w stan spoczynku na podstawie art. 37 § 1-4 albo art. 111 § 1 lub 1a ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2018 r. poz. 5, z późn. zm.) przez sędziów Sądu Najwyższego oraz sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, którzy powrócili do pełnienia urzędu na poprzednio zajmowanym stanowisku na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym, a także sposób, tryb oraz termin zwrotu tych świadczeń.
§  2.  Zwrotowi podlega jednorazowa odprawa oraz ekwiwalent pieniężny wypłacony w związku z niewykorzystaniem przysługującego urlopu.
§  3. 
1.  Zwrotu świadczeń, o których mowa w § 2, w kwotach równych kwotom wypłaconym, sędzia Sądu Najwyższego i sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego dokonują na rachunek bieżący dochodów albo w formie gotówkowej w kasie, odpowiednio, Sądu Najwyższego albo Naczelnego Sądu Administracyjnego.
2.  Sędzia Sądu Najwyższego i sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego dokonują zwrotu świadczeń, o których mowa w § 2, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
§  4.  W przypadku uchybienia terminowi wskazanemu w § 3 ust. 2 świadczenia podlegające zwrotowi powiększa się o wartość odsetek ustawowych za opóźnienie, naliczanych od 15. dnia po dniu wejścia w życie rozporządzenia do dnia polecenia przelewu kwoty podlegającej zwrotowi albo do dnia wpłaty kwoty podlegającej zwrotowi w formie gotówkowej.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.