Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.870 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 15 maja 2020 r.
Art.  46.  [Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego po ustaniu tytułu ubezpieczenia]

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego nie może być wyższa niż kwota wynosząca 100% przeciętnego wynagrodzenia. Kwotę tę ustala się miesięcznie, poczynając od 3. miesiąca kwartału kalendarzowego, na okres 3 miesięcy, na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, ogłaszanego dla celów emerytalnych.