Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.870 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 15 maja 2020 r.
Art.  17.  [Utrata prawa do zasiłku chorobowego]
1.  Ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia.
2.  Zasiłek chorobowy nie przysługuje w przypadku, gdy zaświadczenie lekarskie zostało sfałszowane.
3.  Okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2, ustala się w trybie określonym w art. 68.