[Minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego] - Art. 45. - Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby... - Dz.U.2022.1732 t.j. - OpenLEX

Art. 45. - [Minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego] - Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1732 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lutego 2023 r.
Art.  45.  [Minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego]
1. 
Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego z tytułu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% tego wynagrodzenia.
2. 
Przepisu ust. 1 nie stosuje się do ubezpieczonych będących pracownikami, do których wynagrodzenia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207).