[Zasiłek macierzyński po ustaniu ubezpieczenia] - Art. 30. - Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby... - Dz.U.2022.1732 t.j. - OpenLEX

Art. 30. - [Zasiłek macierzyński po ustaniu ubezpieczenia] - Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1732 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lutego 2023 r.
Art.  30.  [Zasiłek macierzyński po ustaniu ubezpieczenia]
1. 
Zasiłek macierzyński przysługuje również w razie urodzenia dziecka po ustaniu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli ubezpieczenie to ustało w okresie ciąży:
1)
wskutek śmierci, ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy;
2)
z naruszeniem przepisów prawa, stwierdzonym prawomocnym orzeczeniem sądu.
2. 
(uchylony).
3. 
Ubezpieczonej będącej pracownicą, której umowa o pracę wygasła z powodu śmierci pracodawcy lub z którą rozwiązano stosunek pracy w okresie ciąży z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy i której nie zapewniono innego zatrudnienia, przysługuje do dnia porodu zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.
4. 
Ubezpieczonej będącej pracownicą zatrudnioną na podstawie umowy o pracę na czas określony, z którą umowa o pracę na podstawie art. 177 § 3 Kodeksu pracy została przedłużona do dnia porodu - przysługuje prawo do zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia.