[Wysokość zasiłku chorobowego] - Art. 11. - Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. - Dz.U.2022.1732 t.j. - OpenLEX

Art. 11. - [Wysokość zasiłku chorobowego] - Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1732 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lutego 2023 r.
Art.  11.  [Wysokość zasiłku chorobowego]
1. 
Miesięczny zasiłek chorobowy, z zastrzeżeniem ust. 2, wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku.
1a. 
(uchylony).
1b. 
(uchylony).
2. 
Miesięczny zasiłek chorobowy wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku, jeżeli niezdolność do pracy lub niemożność wykonywania pracy, o której mowa w art. 6 ust. 2:
1)
przypada w okresie ciąży;
2)
powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów;
3)
powstała wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy.
3. 
(uchylony).
4. 
Zasiłek chorobowy przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy.
5. 
Ilekroć przy ustalaniu prawa do zasiłku chorobowego lub jego wysokości okres jest oznaczony w miesiącach, za miesiąc uważa się 30 dni.