Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.207

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 lutego 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 5 lutego 2013 r.
w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu

Na podstawie art. 42 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie określa:
1) szczegółowe warunki otrzymywania świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej, zwanych dalej łącznie "świadczeniami opieki zdrowotnej", udzielanych weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, zwanych dalej "weteranami poszkodowanymi-funkcjonariuszami", w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa;
2) tryb postępowania w sprawach, o których mowa w pkt 1;
3) sposób i tryb finansowania ponoszonych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej.
§  2.
1. Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane są weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na wniosek złożony przez weterana do jednostki organizacyjnej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego realizującej zadania z zakresu obsługi działalności leczniczej wykonywanej przez podmiot leczniczy utworzony przez Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
2. Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane są weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom Agencji Wywiadu na wniosek złożony przez weterana do komórki organizacyjnej Agencji Wywiadu właściwej do spraw lecznictwa.
§  3.
1. Wniosek, o którym mowa w § 2, powinien zawierać:
1) imię i nazwisko;
2) numer PESEL;
3) numer telefonu;
4) adres korespondencyjny;
5) numer legitymacji weterana poszkodowanego-funkcjonariusza;
6) wskazanie świadczeń opieki zdrowotnej.
2. Do wniosku dołącza się:
1) opinię o stanie zdrowia oraz o potrzebie udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej wystawioną przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny odpowiedniej ze względu na chorobę lub rodzaj urazu, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem jej przedłożenia;
2) kopię orzeczenia lub kopię wypisu z treści orzeczenia komisji lekarskiej podległej odpowiednio Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Szefowi Agencji Wywiadu o związku uszczerbku na zdrowiu z wypadkiem pozostającym w związku z działaniami poza granicami państwa lub chorobą nabytą podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych w ramach działań poza granicami państwa.
§  4.
1. Odpowiednio Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Szef Agencji Wywiadu może zasięgnąć opinii podległej mu komisji lekarskiej o związku udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej z zakresem leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.
2. Komisje lekarskie, o których mowa w ust. 1, wydają opinię niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni.
§  5. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego kieruje weterana poszkodowanego-funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do podmiotu leczniczego utworzonego przez Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
§  6.
1. Szef Agencji Wywiadu kieruje weterana poszkodowanego-funkcjonariusza Agencji Wywiadu do świadczeniodawcy, który udzieli świadczeń opieki zdrowotnej.
2. Szef Agencji Wywiadu zawiera umowę ze świadczeniodawcą, o którym mowa w art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
3. Świadczeniodawca otrzymuje środki finansowe, pochodzące z budżetu państwa w części pozostającej w dyspozycji Szefa Agencji Wywiadu, za udzielone świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie zestawienia tych świadczeń oraz faktury. Zestawienie zawiera:
1) imię i nazwisko, numer PESEL oraz datę urodzenia weterana poszkodowanego-funkcjonariusza Agencji Wywiadu;
2) datę udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej;
3) rodzaj i zakres udzielonego świadczenia opieki zdrowotnej;
4) datę wystawienia i numer faktury;
5) liczbę udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej;
6) cenę udzielonego świadczenia opieki zdrowotnej;
7) wartość udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiącą iloczyn liczby udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej i ich ceny;
8) podpis kierownika podmiotu leczniczego.
4. Zestawienie, o którym mowa w ust. 3, wraz z fakturą przekazywane jest przez świadczeniodawcę w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym świadczenie było realizowane.
5. Środki publiczne są przekazywane świadczeniodawcy w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia pod względem merytorycznym i finansowym dokumentów, o których mowa w ust. 3.
6. Środki publiczne są przekazywane na rachunek bankowy świadczeniodawcy.
7. W przypadku dokonania korekty zestawień oraz faktur, o których mowa w ust. 3 i 4, świadczeniodawca składa oba dokumenty wraz ze szczegółowym uzasadnieniem przyczyny sporządzenia korekty niezwłocznie po stwierdzeniu nieprawidłowości.
8. W przypadku konieczności dokonania zwrotu przekazanych wcześniej środków finansowych, wynikającego z korekty, o której mowa w ust. 7, świadczeniodawca zwraca te środki wraz z ustawowymi odsetkami na rachunek bankowy Agencji Wywiadu w terminie 7 dni od dnia sporządzenia korekty i wystawienia faktury korygującej.
§  7. Przepis § 6 stosuje się odpowiednio do Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, kierującego weterana poszkodowanego-funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do świadczeniodawcy, który udzieli świadczeń opieki zdrowotnej, w sytuacji gdy podmiot leczniczy utworzony przez Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie jest w stanie realizować świadczenia opieki zdrowotnej, które jest wymagane z uwagi na stan zdrowia weterana poszkodowanego-funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
§  8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1203 i Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 123, 1016, 1342 i 1548 oraz z 2013 r. poz. 154.