Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1398 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 26 listopada 2020 r. do: 31 grudnia 2020 r.
Art.  98.  [Organy Funduszu]
1.  Organami Funduszu są:
1) Rada Funduszu;
2) Prezes Funduszu;
3) rady oddziałów wojewódzkich Funduszu;
4) dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Funduszu.
2.  W sprawach niezastrzeżonych do zakresu zadań Rady Funduszu, rady oddziału wojewódzkiego Funduszu lub dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu organem właściwym jest Prezes Funduszu.
3.  Techniczno-organizacyjną obsługę:
1) Rady Funduszu i Prezesa Funduszu - zapewnia centrala Funduszu;
2) rady oddziału wojewódzkiego Funduszu i dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu - zapewnia oddział wojewódzki Funduszu.