Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1373 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2020 r. do: 30 września 2020 r.
Art.  192.  [Informowanie ubezpieczonego o udzielonych mu świadczeniach; Zintegrowany Informator Pacjenta]
1.  Fundusz na żądanie świadczeniobiorcy informuje go o:
1) posiadanym w danym dniu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej oraz podstawie tego prawa, a w przypadku gdy prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wynika z objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, także o dacie zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz numerze identyfikacji podatkowej (NIP) i numerze REGON płatnika ubezpieczenia zdrowotnego - na podstawie informacji przetwarzanych w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych;
2) udzielonych mu świadczeniach opieki zdrowotnej oraz kwocie środków publicznych wydatkowanych na sfinansowanie tych świadczeń.
2.  Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Prezesa Funduszu, określi, w drodze rozporządzenia, sposób, tryb i terminy występowania do Funduszu oraz udostępniania przez Fundusz informacji, o których mowa w ust. 1, mając na uwadze zakres informacji, o jaką występuje świadczeniobiorca, konieczność zapewnienia właściwej identyfikacji i uwierzytelniania świadczeniobiorcy i osoby działającej w cudzym imieniu oraz ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub ujawnieniem.
3.  132  (uchylony).
4.  133  (uchylony).
132 Art. 192 ust. 3 uchylony przez art. 5 pkt 28 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1590) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 września 2019 r.
133 Art. 192 ust. 4 uchylony przez art. 5 pkt 28 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1590) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 września 2019 r.