Art. 95l. - [Zakres świadczeń w ramach systemu zabezpieczenia; poziomy systemu zabezpieczenia] - Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.146 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 lutego 2024 r. do: 30 września 2024 r.
Art.  95l.  [Zakres świadczeń w ramach systemu zabezpieczenia; poziomy systemu zabezpieczenia]
1. 
System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, zwany dalej "systemem zabezpieczenia", zapewnia świadczeniobiorcom dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: leczenia szpitalnego, świadczeń wysokospecjalistycznych, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej realizowanej w poradniach przyszpitalnych, rehabilitacji leczniczej, programów lekowych, leków stosowanych w chemioterapii oraz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, przy jednoczesnym zagwarantowaniu ciągłości i kompleksowości udzielanych świadczeń oraz stabilności ich finansowania.
2. 
W ramach systemu zabezpieczenia wyróżnia się następujące poziomy:
1)
szpitale I stopnia;
2)
szpitale II stopnia;
3)
szpitale III stopnia;
4)
szpitale onkologiczne lub pulmonologiczne;
5)
szpitale pediatryczne;
6)
szpitale ogólnopolskie.
3. 
Poziomy systemu zabezpieczenia są wyznaczane przez rodzaje udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej i określane przez wskazanie profili lub rodzajów komórek organizacyjnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d, w których te świadczenia są udzielane w trybie hospitalizacji określonym w tych przepisach, zwanych dalej "profilami systemu zabezpieczenia".
4. 
Poziomy systemu zabezpieczenia są określane przez świadczenia opieki zdrowotnej realizowane w ramach następujących profili systemu zabezpieczenia:
1)
poziom szpitali I stopnia:
a)
chirurgia ogólna,
b)
choroby wewnętrzne,
c)
położnictwo i ginekologia (jeden z poziomów referencyjnych),
d)
neonatologia (jeden z poziomów referencyjnych),
e)
pediatria;
2)
poziom szpitali II stopnia:
a)
chirurgia dziecięca,
b)
chirurgia plastyczna, w przypadku określonym w art. 95m ust. 7 i 8,
c)
kardiologia,
d)
neurologia,
e)
okulistyka,
f)
ortopedia i traumatologia narządu ruchu,
g)
otorynolaryngologia,
h)
reumatologia, w przypadku określonym w art. 95m ust. 7 i 8,
i)
urologia;
3)
poziom szpitali III stopnia:
a)
chirurgia klatki piersiowej,
b)
chirurgia klatki piersiowej dla dzieci,
c)
chirurgia naczyniowa (jeden z poziomów referencyjnych),
d)
choroby płuc,
e)
choroby płuc dla dzieci,
f)
choroby zakaźne,
g)
choroby zakaźne dla dzieci,
h)
kardiochirurgia,
i)
kardiochirurgia dla dzieci,
j)
kardiologia dla dzieci,
k)
nefrologia,
l)
nefrologia dla dzieci,
m)
neurochirurgia,
n)
neurochirurgia dla dzieci,
o)
neurologia dla dzieci,
p)
okulistyka dla dzieci,
q)
ortopedia i traumatologia narządu ruchu dla dzieci,
r)
otorynolaryngologia dla dzieci,
s)
toksykologia kliniczna,
t)
toksykologia kliniczna dla dzieci,
u)
transplantologia kliniczna,
v)
transplantologia kliniczna dla dzieci,
w)
urologia dla dzieci;
4)
poziom szpitali onkologicznych lub pulmonologicznych:
a)
dla szpitali onkologicznych:
brachyterapia,
ginekologia onkologiczna,
chemioterapia hospitalizacja,
chirurgia onkologiczna,
chirurgia onkologiczna dla dzieci,
hematologia,
onkologia i hematologia dziecięca,
onkologia kliniczna,
radioterapia,
terapia izotopowa,
transplantologia kliniczna,
transplantologia kliniczna dla dzieci,
b)
dla szpitali pulmonologicznych:
chemioterapia hospitalizacja,
chirurgia klatki piersiowej,
chirurgia klatki piersiowej dla dzieci,
choroby płuc,
choroby płuc dla dzieci;
5)
poziom szpitali pediatrycznych - wszystkie profile systemu zabezpieczenia dla dzieci w zakresie leczenia szpitalnego;
6)
poziom szpitali ogólnopolskich - wszystkie profile systemu zabezpieczenia w zakresie leczenia szpitalnego.