[Osoby przeprowadzające kontrolę; upoważnienie do przeprowadzenia kontroli] - Art. 61e. - Świadczenia opieki zdrowotnej... - Dz.U.2021.1285 t.j. - OpenLEX

Art. 61e. - [Osoby przeprowadzające kontrolę; upoważnienie do przeprowadzenia kontroli] - Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1285 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 czerwca 2022 r. do: 30 czerwca 2022 r.
Art.  61e.  [Osoby przeprowadzające kontrolę; upoważnienie do przeprowadzenia kontroli]
1. 
Kontrolę przeprowadzają pracownicy Funduszu, zwani dalej "kontrolerami".
2. 
Poszczególne czynności kontrolne mogą wykonywać pracownicy Funduszu niebędący kontrolerami.
3. 
Kontrolerzy albo osoby, o których mowa w ust. 2, przeprowadzają kontrolę albo poszczególne czynności kontrolne na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.
4. 
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli wydaje Prezes Funduszu.
5. 
W upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli wskazuje się:
1)
oznaczenie wydającego upoważnienie;
2)
imię i nazwisko kontrolera i numer legitymacji służbowej lub imię i nazwisko osoby, o której mowa w ust. 2, i numer dokumentu pozwalającego na ustalenie jej tożsamości;
3)
datę i miejsce wystawienia upoważnienia;
4)
podstawę prawną kontroli;
5)
oznaczenie kontroli (numer i temat kontroli);
6)
zakres przedmiotowy, w tym numer umowy z Funduszem, jeżeli dotyczy, i okres objęty kontrolą;
7)
datę rozpoczęcia kontroli oraz przewidywany termin jej zakończenia;
8)
nazwę (firmę) i adres podmiotu kontrolowanego;
9)
numer zezwolenia na prowadzenie apteki, jeżeli dotyczy;
10)
podpis osoby udzielającej upoważnienia z podaniem imienia i nazwiska oraz zajmowanego stanowiska lub funkcji;
11)
pouczenie o prawach i obowiązkach podmiotu kontrolowanego.
6. 
Kontroler oraz osoba, o której mowa w ust. 2, podczas przeprowadzania kontroli albo poszczególnych czynności kontrolnych, korzysta z ochrony przewidzianej w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128 oraz z 2020 r. poz. 568, 875 i 1086) dla funkcjonariuszy publicznych.