[Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego] - Art. 51. - Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych. - Dz.U.2021.1285 t.j. - OpenLEX

Art. 51. - [Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego] - Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1285 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  51.  [Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego]
1.  157
 W celu potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących świadczeniobiorcy, zgodnie z przepisami o koordynacji, na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego UE lub EFTA, lub Zjednoczonego Królestwa, Fundusz wydaje, na zasadach i w zakresie określonych w przepisach o koordynacji, Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub zaświadczenie o prawie do tych świadczeń.
2.  158
 (uchylony).
3. 
Przepisy wydane na podstawie art. 49 ust. 9 pkt 4 stosuje się odpowiednio.
157 Art. 51 ust. 1:

- zmieniony przez art. 4 pkt 29 lit. a ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. (Dz.U.2020.1493) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 2020 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. (Dz.U.2021.2120) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2021 r.

158 Art. 51 ust. 2 uchylony przez art. 4 pkt 29 lit. b ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. (Dz.U.2020.1493) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 2020 r.