Art. 51. - [Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego] - Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.146 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 lutego 2024 r. do: 30 września 2024 r.
Art.  51.  [Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego]
1. 
W celu potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących świadczeniobiorcy, zgodnie z przepisami o koordynacji, na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego UE lub EFTA, lub Zjednoczonego Królestwa, Fundusz wydaje, na zasadach i w zakresie określonych w przepisach o koordynacji, Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub zaświadczenie o prawie do tych świadczeń.
2. 
(uchylony).
3. 
Przepisy wydane na podstawie art. 49 ust. 9 pkt 4 stosuje się odpowiednio.