Art. 137. - [Ogólne warunki umów] - Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1285 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 listopada 2021 r. do: 8 grudnia 2021 r.
Art.  137.  [Ogólne warunki umów]
1. 
Ogólne warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obejmują:
1)
przedmiot umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i warunki udzielania świadczeń opieki zdrowotnej;
2) 314
 sposób finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, w tym finansowanie koordynacji opieki nad świadczeniobiorcą, profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz oczekiwanego efektu zdrowotnego i jakości opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 159 ust. 2b;
3)
tryb ustalania kwoty zobowiązania, w przypadku umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych na okres dłuższy niż rok;
4)
zakres i warunki odpowiedzialności świadczeniodawcy z tytułu nieprawidłowego wykonania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;
5)
przesłanki, sposób ustalania wysokości oraz tryb nakładania kar umownych;
6)
przesłanki i tryb rozwiązania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz warunki jej wygaśnięcia.
2. 
Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, ogólne warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, kierując się interesem świadczeniobiorców oraz koniecznością zapewnienia właściwego wykonania umów.
314 Art. 137 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez art. 29 pkt 10 ustawy z dnia 27 października 2017 r. (Dz.U.2017.2217) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2021 r.