[Wysokość środków przeznaczanych na finansowanie ochrony zdrowia] - Art. 131c. - Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze... - Dz.U.2022.2561 t.j. - OpenLEX

Art. 131c. - [Wysokość środków przeznaczanych na finansowanie ochrony zdrowia] - Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2561 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2023 r. do: 31 stycznia 2023 r.
Art.  131c.  [Wysokość środków przeznaczanych na finansowanie ochrony zdrowia]
1. 
Na finansowanie ochrony zdrowia przeznacza się corocznie środki finansowe w wysokości nie niższej niż 7% produktu krajowego brutto, z zastrzeżeniem że wysokość środków finansowych przeznaczonych na finansowanie ochrony zdrowia:
1)
w latach 2018-2026 nie może być niższa niż:
a)
4,78% produktu krajowego brutto w 2018 r.,
b)
4,86% produktu krajowego brutto w 2019 r.,
c)
5,03% produktu krajowego brutto w 2020 r.,
d)
5,30% produktu krajowego brutto w 2021 r.,
e)
5,75% produktu krajowego brutto w 2022 r.,
f)
6,00% produktu krajowego brutto w 2023 r.,
g)
6,20% produktu krajowego brutto w 2024 r.,
h)
6,50% produktu krajowego brutto w 2025 r.,
i)
6,80% produktu krajowego brutto w 2026 r.;
2)
nie może być w danym roku niższa niż kwota środków finansowych ustalona w projektach, o których mowa w ust. 4, w roku poprzednim.
2. 
Wartość produktu krajowego brutto, o którym mowa w ust. 1, jest ustalana na podstawie wartości określonej w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wydawanym na podstawie art. 5 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto, według stanu na dzień 31 sierpnia.
3.  70
 Środki, o których mowa w ust. 1, obejmują:
1)
wydatki budżetowe w części budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia,
2)
wydatki budżetowe w dziale "ochrona zdrowia" w innych częściach budżetu państwa,
3)
koszty Funduszu ujęte w planie finansowym Funduszu z wyłączeniem środków z Funduszu Medycznego, przekazywanych do Funduszu,
4)
odpis dla Agencji, o którym mowa w art. 31t ust. 5-9, ujęty w planie finansowym Funduszu,
5)
koszty Funduszu Kredytowania Studiów Medycznych ujęte w planie finansowym tego Funduszu,
6)
koszty ujęte w planie finansowym Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, o którym mowa w art. 88 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 888, 1301 i 1751),
7)
odpis dla Agencji Badań Medycznych, o którym mowa w art. 97 ust. 3e, ujęty w planie finansowym Funduszu,
8)
koszty ujęte w planie finansowym Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych, o którym mowa w art. 17b ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

- po wyłączeniu planowanych transferów środków finansowych otrzymanych ze źródeł, o których mowa w pkt 1-8.

4. 
Zasady określone w ust. 1 są uwzględniane przez Radę Ministrów w projektach ustaw budżetowych albo projektach ustaw o prowizorium budżetowym.
70 Art. 131c ust. 3 zmieniony przez art. 2 pkt 26 ustawy z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz.U.2022.2770) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2023 r.