Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.465 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 6 listopada 2013 r.
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej

Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) wykaz oraz warunki realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej, zwanych dalej "świadczeniami gwarantowanymi";
2) poziom finansowania przejazdu środkami transportu sanitarnego w przypadkach niewymienionych w art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej dalej "ustawą".
§  2.  Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1) dostęp - zapewnienie realizacji świadczeń gwarantowanych w innym miejscu udzielania świadczeń lub lokalizacji niż ta, w której świadczenia te są udzielane;
2) gabinet, zakład rehabilitacji lub fizjoterapii - pomieszczenie, w którym są udzielane świadczenia gwarantowane w warunkach ambulatoryjnych;
3) lekarz specjalista - lekarza, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny;
4) lekarz w trakcie specjalizacji - lekarza, który rozpoczął specjalizację w dziedzinie rehabilitacji medycznej lub balneologii i medycyny fizykalnej, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 16 ust. 10, art. 16g ust. 1 oraz art. 16x ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 r. poz. 125, 767 i 2371), oraz uzyskał potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wiedzy i umiejętności umożliwiających samodzielną pracę;
5) lokalizacja - budynek lub zespół budynków oznaczonych tym samym adresem albo oznaczonych innymi adresami, ale położonych obok siebie i tworzących funkcjonalną całość, w których jest zlokalizowane miejsce udzielania świadczeń gwarantowanych;
6) miejsce udzielania świadczeń gwarantowanych - pomieszczenie lub zespół pomieszczeń w tej samej lokalizacji, powiązanych funkcjonalnie i organizacyjnie, w celu wykonywania świadczeń gwarantowanych;
7) ośrodek leczenia ostrej fazy choroby - oddział szpitalny, w którym pacjent jest leczony z powodu choroby podstawowej, będącej przyczyną hospitalizacji, lub powikłań będących następstwem tej choroby;
8) porada lekarska rehabilitacyjna - świadczenie gwarantowane udzielane w warunkach ambulatoryjnych lub domowych przez lekarza specjalistę lub lekarza ze specjalizacją I stopnia lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie rehabilitacji medycznej lub balneologii i medycyny fizykalnej;
9) zabieg fizjoterapeutyczny - świadczenie gwarantowane udzielane w cyklach odpowiadających potrzebom zdrowotnym świadczeniobiorcy objętego leczeniem rehabilitacyjnym lub fizjoterapeutycznym.
§  3. 
1.  Wykaz oraz warunki realizacji świadczeń gwarantowanych określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2.  Świadczenia gwarantowane są udzielane zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, z wykorzystaniem metod diagnostyczno-terapeutycznych innych niż stosowane w medycynie niekonwencjonalnej, ludowej lub orientalnej.
3.  2  Świadczeniodawca bierze pod uwagę zalecenia postępowania dotyczące diagnostyki i leczenia w zakresie świadczeń finansowanych ze środków publicznych, które zostały ogłoszone na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy.
4.  3  Do określania świadczeń, o których mowa w § 4, w przypadku chorób rzadkich stosuje się także rozpoznania opisane numerami ORPHA.
§  4.  Świadczenia gwarantowane są realizowane w warunkach:
1) ambulatoryjnych, które obejmują:
a) lekarską ambulatoryjną opiekę rehabilitacyjną, realizowaną przez poradę lekarską rehabilitacyjną,
b) fizjoterapię ambulatoryjną realizowaną przez:
wizytę fizjoterapeutyczną,
zabieg fizjoterapeutyczny;
2) domowych, które obejmują:
a) poradę lekarską rehabilitacyjną,
b) fizjoterapię domową realizowaną przez:
wizytę fizjoterapeutyczną,
zabieg fizjoterapeutyczny;
3) ośrodka lub oddziału dziennego, które obejmują rehabilitację:
a) ogólnoustrojową, w tym dla określonych grup pacjentów,
b) dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego,
c) osób z dysfunkcją narządu słuchu i mowy,
d) osób z dysfunkcją narządu wzroku,
e) kardiologiczną lub kardiologiczną telerehabilitację hybrydową,
f) pulmonologiczną z wykorzystaniem metod subterraneoterapii,
g) kardiologiczną lub kardiologiczną telerehabilitację hybrydową w ramach opieki kompleksowej po zawale mięśnia sercowego;
4) stacjonarnych, które obejmują rehabilitację:
a) ogólnoustrojową,
b) neurologiczną,
c) pulmonologiczną,
d) kardiologiczną lub kardiologiczną telerehabilitację hybrydową,
e) kardiologiczną lub kardiologiczną telerehabilitację hybrydową w ramach opieki kompleksowej po zawale mięśnia sercowego.
§  5. 
1.  Porada lekarska rehabilitacyjna, o której mowa w § 4 pkt 1 lit. a i pkt 2 lit. a, udzielana dorosłym i dzieciom, obejmuje wybrane procedury zgodnie z aktualną wiedzą medyczną:
1) ogólną ocenę stanu zdrowia - badanie ogólnolekarskie;
2) skierowanie na konsultację i badania dodatkowe;
3) określenie zakresu ruchu w stawach;
4) testy czynnościowe;
5) ocenę aktywności ruchowej mierzalnym wskaźnikiem odpowiednio do rozpoznania;
6) ocenę czucia powierzchownego i głębokiego;
7) ocenę odruchów ścięgnisto-okostnowych;
8) pomiar długości kończyn i obwodów;
9) ocenę chodu i lokomocji;
10) ocenę samoobsługi i samodzielności;
11) ocenę deformacji i zniekształceń;
12) ocenę deformacji, cech dysmorfii ograniczeń zakresu ruchu w stawach kończyn górnych i dolnych;
13) ocenę percepcji wzrokowej i słuchowej oraz kontaktu emocjonalnego z otoczeniem, ocenę spastyczności;
14) badania przesiewowe w kierunku depresji;
15) badanie fizykalne dla potrzeb rehabilitacji;
16) interpretację badań diagnostycznych i obrazowych;
17) ocenę bezpieczeństwa i ryzyka upadku;
18) planowanie i koordynowanie programu rehabilitacji;
19) punkcje lecznicze i iniekcje dostawowe;
20) zlecenie na wyroby medyczne zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1844);
21) zaplanowanie postępowania rehabilitacyjnego (ustalenie programu usprawnienia leczniczego);
22) skierowanie na fizjoterapię i leczenie uzdrowiskowe;
23) końcową ocenę procesu usprawniania.
2.  Porada lekarska rehabilitacyjna, o której mowa w § 4 pkt 1 lit. a i pkt 2 lit. a, udzielana noworodkom i niemowlętom, obejmuje czynności wymienione w ust. 1 oraz:
1) ocenę rozwoju psychoruchowego;
2) ocenę rozwoju neurofizjologicznego;
3) pomiary antropometryczne.
3.  4  Wizyta fizjoterapeutyczna, o której mowa w § 4 pkt 1 lit. b tiret pierwsze i pkt 2 lit. b tiret pierwsze, w zależności od etapu postępowania fizjoterapeutycznego obejmuje co najmniej jedną z poniższych czynności:
1) zaplanowanie postępowania fizjoterapeutycznego;
2) ocenę i opis stanu funkcjonalnego świadczeniobiorcy przed rozpoczęciem fizjoterapii;
3) badanie czynnościowe narządu ruchu lub inne badanie konieczne do ustalenia planu fizjoterapii lub postępowania fizjoterapeutycznego;
4) końcową ocenę i opis stanu funkcjonalnego świadczeniobiorcy po zakończeniu fizjoterapii;
5) udzielenie świadczeniobiorcy zaleceń co do dalszego postępowania fizjoterapeutycznego.
4.  5  Świadczeniodawca realizujący skierowanie na cykl zabiegów, po ukończonym cyklu zabiegów, przekazuje, bezpośrednio albo za pośrednictwem świadczeniobiorcy, lekarzowi wystawiającemu to skierowanie informację przedstawioną w postaci papierowej albo elektronicznej o sposobie oraz efektach cyklu zabiegów, którą dołącza do dokumentacji medycznej.
§  6. 
1.  Świadczenia gwarantowane, o których mowa w § 4 pkt 2, są udzielane świadczeniobiorcom, którzy ze względu na brak możliwości samodzielnego poruszania się nie mogą dotrzeć do świadczeniodawców udzielających świadczeń gwarantowanych, o których mowa w § 4 pkt 1, a wymagają rehabilitacji leczniczej.
2.  Zabieg fizjoterapeutyczny, o którym mowa w § 4 pkt 2 lit. b tiret drugie, jest udzielany świadczeniobiorcom z zaburzeniami funkcji motorycznych spowodowanymi:
1) ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stanami po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach) - w okresie do 12 miesięcy od dnia powstania ogniskowego uszkodzenia mózgu;
2) ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego odpowiadającymi 5. stopniowi skali oceny stopnia niepełnosprawności, zwanej dalej "skalą opartą na skali Rankina"; warunku otrzymania 5. stopnia skali opartej na skali Rankina nie stosuje się do dzieci do ukończenia 18. roku życia;
3) uszkodzeniem rdzenia kręgowego - w okresie do 12 miesięcy od dnia powstania uszkodzenia rdzenia kręgowego;
4) chorobami przewlekle postępującymi, w szczególności: miopatiami, chorobą Parkinsona, zapaleniem wielomięśniowym, rdzeniowym zanikiem mięśni, guzami mózgu, procesami demielinizacyjnymi, kolagenozami, przewlekłymi zespołami pozapiramidowymi, reumatoidalnym zapaleniem stawów;
5) chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych oraz po zabiegach endoprotezoplastyki stawu - w okresie do 6 miesięcy od dnia wykonania operacji;
6) złamaniami, obrażeniami i amputacjami kończyn dolnych - w okresie do 6 miesięcy od dnia złamania, obrażenia lub amputacji;
7) osobom w stanie wegetatywnym lub apalicznym.
3.  Skalę opartą na skali Rankina określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  7. 
1.  Wykaz procedur medycznych oraz wykaz jednostek chorobowych charakteryzujących świadczenia gwarantowane z zakresu rehabilitacji kardiologicznej w warunkach stacjonarnych oraz rehabilitacji neurologicznej w warunkach stacjonarnych określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
2.  Wykaz świadczeń gwarantowanych, które są udzielane po spełnieniu dodatkowych warunków ich realizacji, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
3.  Wykaz kompleksowych świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej, które są udzielane po spełnieniu dodatkowych warunków ich realizacji, określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.
§  8.  Świadczenia gwarantowane, o których mowa w § 4 pkt 3, są udzielane świadczeniobiorcom, których stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych, a nie wymaga całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego.
§  9. 
1.  Świadczenia gwarantowane, o których mowa w § 4 pkt 4, są udzielane świadczeniobiorcom, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego.
2.  Kwalifikację świadczeniobiorcy do rehabilitacji neurologicznej, o której mowa w § 4 pkt 4 lit. b, przeprowadza się na podstawie oceny stanu klinicznego pacjenta, z uwzględnieniem istniejących skal medycznych.
§  10. 
1.  W zakresie koniecznym do wykonania świadczeń gwarantowanych świadczeniodawca zapewnia świadczeniobiorcy nieodpłatnie:
1) badania diagnostyczne;
2) leki i wyroby medyczne.
2.  Przejazd środkami transportu sanitarnego w przypadkach niewymienionych w art. 41 ust. 1 i 2 ustawy jest finansowany w 40% ze środków publicznych w przypadku:
1) chorób krwi i narządów krwiotwórczych,
2) chorób nowotworowych,
3) chorób oczu,
4) chorób przemiany materii,
5) chorób psychicznych i zaburzeń zachowania,
6) chorób skóry i tkanki podskórnej,
7) chorób układu krążenia,
8) chorób układu moczowo-płciowego,
9) chorób układu nerwowego,
10) chorób układu oddechowego,
11) chorób układu ruchu,
12) chorób układu trawiennego,
13) chorób układu wydzielania wewnętrznego,
14) chorób zakaźnych i pasożytniczych,
15) urazów i zatruć,
16) wad rozwojowych wrodzonych, zniekształceń i aberracji chromosomowych

- gdy ze zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego wynika, że świadczeniobiorca jest zdolny do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale wymaga przy korzystaniu ze środków transportu publicznego pomocy innej osoby lub środka transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.

§  11. 
1.  Przepisy rozporządzenia stosuje się do świadczeń gwarantowanych udzielanych od dnia 1 stycznia 2014 r.
2.  Do świadczeń gwarantowanych udzielanych przed dniem 1 stycznia 2014 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  12.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 6

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1  7

WYKAZ ORAZ WARUNKI REALIZACJI ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI LECZNICZEJ

Lp.Nazwa świadczenia gwarantowanegoWarunki realizacji świadczeń gwarantowanych
123
1realizowane w warunkach ambulatoryjnych:Warunki lokalowe wspólne:

1) przy wejściu do obiektu znajdują się dojazdy oraz dojścia dla świadczeniobiorców z niepełnosprawnością ruchową;

2) w węzłach sanitarnych dla świadczeniobiorców znajdują się poręcze i uchwyty;

3) w obiekcie znajduje się co najmniej jedno pomieszczenie higieniczno-sanitarne dla świadczeniobiorców, dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową;

4) w budynkach wielokondygnacyjnych znajduje się dźwig lub inne urządzenie techniczne (z wyjątkiem schodołazów), umożliwiające wjazd świadczeniobiorcom z niepełnosprawnością ruchową, w tym poruszającym się na wózkach inwalidzkich, tylko wtedy, gdy świadczenia są udzielane na kondygnacji innej niż parter.

a) lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna:

- porada lekarska rehabilitacyjna

1. Wymagania dotyczące personelu:

1) lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej, lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej lub

2) lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej, lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub

3) lekarz, który ukończył minimum drugi rok specjalizacji w trakcie specjalizacji w dziedzinie rehabilitacji medycznej lub balneologii i medycyny fizykalnej, lub

4) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu, lub lekarz specjalista reumatologii

- udziela świadczeń w wymiarze co najmniej 1/4 etatu przeliczeniowego (równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego).

2. Inne warunki:

Skierowanie do poradni rehabilitacyjnej jest wystawiane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

3. Czas pracy poradni:

Poradnia jest czynna co najmniej 2 dni w tygodniu, w tym co najmniej jeden dzień w przedziale czasowym od 13.00 do 18.00.

b) fizjoterapia ambulatoryjna:Warunki udzielania:

1) fizjoterapia ambulatoryjna odbywa się na podstawie zlecenia wydanego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w cyklu terapeutycznym do 10 dni zabiegowych, jednemu świadczeniobiorcy przysługuje nie więcej niż 5 zabiegów dziennie;

2) usprawnianie dzieci z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego do ukończenia 18. roku życia w formie ambulatoryjnej (w gabinecie, zakładzie rehabilitacji lub fizjoterapii) może odbywać się na podstawie jednego w roku kalendarzowym skierowania z poradni specjalistycznej, w którym zlecony cykl terapeutyczny nie może przekroczyć 120 dni zabiegowych i 5 zabiegów dziennie;

3) świadczenia udzielane w fizjoterapii ambulatoryjnej, z wyjątkiem masażu, muszą odbywać się pod nadzorem co najmniej osoby wykonującej zawód fizjoterapeuty i posiadającej tytuł magistra, o którym mowa w art. 4 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. poz. 1994 oraz z 2017 r. poz. 599), lub fizjoterapeuty posiadającego dyplom, świadectwo lub inny dokument, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 5 lit. b i c tej ustawy, potwierdzający ukończenie studiów drugiego stopnia oraz posiadającego co najmniej 3-letnie doświadczenie w zawodzie fizjoterapeuty.

- wizyta fizjoterapeutycznaWymagania dotyczące personelu: fizjoterapeuta posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie fizjoterapii lub tytuł specjalisty rehabilitacji ruchowej II stopnia, zwany dalej "specjalistą w dziedzinie fizjoterapii", lub fizjoterapeuta posiadający tytuł magistra, o którym mowa w art. 4 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty, lub fizjoterapeuta posiadający dyplom, świadectwo, lub inny dokument, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 5 lit. b i c tej ustawy, potwierdzający ukończenie studiów drugiego stopnia oraz posiadający co najmniej 3-letnie doświadczenie w zawodzie fizjoterapeuty, w wymiarze co najmniej 1/4 etatu przeliczeniowego (równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego).
- zabieg fizjoterapeutyczny:

1. Kinezyterapia

1.1. indywidualna praca ze świadczeniobiorcą (w szczególności: ćwiczenia bierne, czynno-bierne, ćwiczenia według metod neurofizjologicznych, metody reedukacji nerwowo-mięśniowej, ćwiczenia specjalne, mobilizacje i manipulacje) - nie mniej niż 30 minut; możliwość rozliczenia nie więcej niż 2 razy dziennie,

1.2. ćwiczenia wspomagane - czas trwania zabiegu - minimum 15 minut,

1.3. pionizacja,

1.4. ćwiczenia czynne w odciążeniu i czynne w odciążeniu z oporem - czas trwania zabiegu - minimum 15 minut,

1.5. ćwiczenia czynne wolne i czynne z oporem - czas trwania zabiegu - minimum 15 minut,

1.6. ćwiczenia izometryczne - czas trwania zabiegu - minimum 15 minut,

1.7. nauka czynności lokomocji - czas trwania zabiegu - minimum 15 minut,

1.8. wyciągi,

1.9. inne formy usprawniania (kinezyterapia) - czas trwania zabiegu - minimum 15 minut,

1.10. ćwiczenia grupowe ogólnousprawniające (nie więcej niż 10 świadczeniobiorców na 1 terapeutę).

2. Masaż

2.1. masaż suchy - częściowy - minimum 20 minut na jednego świadczeniobiorcę, w tym minimum 15 minut czynnego masażu,

2.2. masaż limfatyczny ręczny - leczniczy,

2.3. masaż limfatyczny mechaniczny - leczniczy,

2.4. masaż podwodny - hydropowietrzny (nie obejmuje urządzeń jaccuzi),

2.5. masaż podwodny miejscowy,

2.6. masaż podwodny całkowity,

2.7. masaż mechaniczny (nie obejmuje urządzeń typu fotele masujące, maty masujące).

3. Elektrolecznictwo

3.1. galwanizacja,

3.2. jonoforeza,

3.3. kąpiel czterokomorowa,

3.4. kąpiel elektryczna - wodna całkowita,

3.5. elektrostymulacja,

3.6. tonoliza,

3.7. prądy diadynamiczne,

3.8. prądy interferencyjne,

3.9. prądy TENS,

3.10. prądy TRAEBERTA,

3.11. prądy KOTZA,

3.12. ultradźwięki miejscowe,

3.13. ultrafonoforeza.

4. Leczenie polem elektromagnetycznym

4.1. impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości,

4.2. diatermia krótkofalowa, mikrofala,

4.3. impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości.

5. Światłolecznictwo i termoterapia

5.1. naświetlanie promieniowaniem widzialnym, podczerwonym lub ultrafioletowym - miejscowe,

5.2. laseroterapia - skaner,

5.3. laseroterapia punktowa,

5.4. okłady parafinowe.

6. Hydroterapia

6.1. kąpiel wirowa kończyn,

6.2. inne kąpiele - wirowa w tanku,

6.3. natrysk biczowy, szkocki, stały płaszczowy, inne natryski.

7. Krioterapia

7.1. zabieg w kriokomorze - jednemu świadczeniobiorcy przysługuje do 20 zabiegów w kriokomorze w ciągu roku kalendarzowego,

7.2. krioterapia - miejscowa (pary azotu).

8. Balneoterapia

8.1. okłady z borowiny - ogólne,

8.2. okłady z borowiny - miejscowe,

8.3. kąpiel borowinowa, solankowa, kwasowęglowa, siarczkowo-siarkowodorowa, w suchym CO2,

8.4. fango.

1. Wymagania dotyczące personelu:

1) zabieg fizjoterapeutyczny wykonuje fizjoterapeuta w wymiarze co najmniej 1/2 etatu przeliczeniowego (równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego);

2) personel realizujący zabiegi masażu:

a) fizjoterapeuta,

b) osoba, która uzyskała dyplom technika masażysty po ukończeniu technikum lub szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej

- zwana dalej "masażystą";

3) personel realizujący zabiegi krioterapii ogólnoustrojowej: lekarz oraz fizjoterapeuta, który uzyskał tytuł magistra, o którym mowa w art. 4 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty, lub fizjoterapeuta posiadający dyplom, świadectwo, lub inny dokument, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 5 lit. b i c tej ustawy, potwierdzający ukończenie studiów drugiego stopnia oraz posiadający co najmniej 3-letnie doświadczenie w zawodzie fizjoterapeuty.

2. Wyposażenie w gabinecie, zakładzie rehabilitacji lub fizjoterapii:

1) wyposażenie do zabiegów kinezyterapeutycznych wymagane w miejscu udzielania świadczeń:

a) wyposażenie sali kinezyterapii: stół rehabilitacyjny, drabinki rehabilitacyjne, lub inne spełniające takie same funkcje, maty lub materace do kinezyterapii,

b) rotory do ćwiczeń kończyn górnych i kończyn dolnych,

c) Uniwersalny Gabinet Usprawniania Leczniczego (UGUL) lub inny system spełniający jego rolę,

d) stół lub tablica do ćwiczeń manualnych (ręki);

2) wyposażenie do zabiegów fizykoterapeutycznych wymagane w miejscu udzielania świadczeń:

a) zestaw do elektroterapii z osprzętem, aparaty wykorzystujące prąd stały oraz impulsowy małej i średniej częstotliwości,

b) lampa do naświetlań promieniowaniem widzialnym, podczerwonym lub ultrafioletowym,

c) zestaw do magnetoterapii,

d) zestaw do terapii falą ultradźwięków (nie dotyczy ośrodków, które realizują świadczenia tylko na rzecz dzieci),

e) zestaw do biostymulacji laserowej.

3. Wymagany zakres wykonywanych zabiegów:

1) fizykoterapeutycznych:

a) elektroterapia,

b) światłolecznictwo,

c) leczenie zmiennym polem elektromagnetycznym i magnetycznym,

d) ultradźwięki (nie dotyczy ośrodków, które realizują świadczenia tylko na rzecz dzieci),

e) laseroterapia;

2) kinezyterapeutycznych:

a) ćwiczenia bierne, czynno-bierne, wspomagane, pionizacja - prowadzone indywidualnie przez fizjoterapeutę,

b) ćwiczenia różne: czynne w odciążeniu, czynne w odciążeniu z oporem, czynne wolne, czynne z oporem, izometryczne,

c) nauka czynności lokomocyjnych,

d) zabiegi z użyciem wyciągów.

4. Wymagane warunki dotyczące pomieszczeń:

1) zabiegi światłolecznictwa i elektrolecznictwa powinny być udzielane w osobnych pomieszczeniach (boksach), posiadających ściany o wysokości co najmniej 2,0 m, umożliwiających stosowanie wspólnej wentylacji mechanicznej;

2) diatermie krótkofalowe i mikrofalowe powinny być instalowane w oddzielnych pomieszczeniach (boksach), odpowiednio zabezpieczonych przed szkodliwym oddziaływaniem promieniowania elektromagnetycznego na otoczenie;

3) sala do kinezyterapii powinna stanowić odrębne pomieszczenie;

4) gabinet masażu powinien stanowić odrębne pomieszczenie (jeżeli świadczenie jest realizowane).

5. Wymagane wyposażenie do zabiegu krioterapii ogólnoustrojowej, jeżeli dane świadczenie jest udzielane w lokalizacji:

1) wieloosobowa komora kriogeniczna niskotemperaturowa, zakres uzyskiwanych temperatur od -120°C do -150°C, z możliwością obserwacji świadczeniobiorcy w trakcie zabiegu;

2) gabinet wyposażony w zestaw do udzielania pierwszej pomocy;

3) wyposażenie sali kinezyterapii: stół rehabilitacyjny, drabinki rehabilitacyjne, lub inne spełniające takie same funkcje, maty lub materace do kinezyterapii, w miejscu udzielania świadczenia;

4) cykloergometr - nie mniej niż 2 stanowiska.

Jednemu świadczeniobiorcy przysługuje do 20 zabiegów w kriokomorze w okresie roku kalendarzowego.

6. Wymagane wyposażenie, jeżeli dane świadczenie jest udzielane w miejscu:

1) wanny do masażu wirowego kończyn górnych i kończyn dolnych;

2) zestaw do kriostymulacji parami azotu;

3) urządzenie wytwarzające impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości.

7. Inne warunki:

1) skierowanie na cykl zabiegów wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, z zastrzeżeniem że w przypadku stwierdzenia u świadczeniobiorcy wady postawy kwalifikującej się do rehabilitacji leczniczej lub dysfunkcji narządu ruchu, której przyczyną są wady postawy, skierowanie na cykl zabiegów wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego będący lekarzem specjalistą w dziedzinie (w przypadku skierowań na cykl zabiegów dla dzieci odpowiednio lekarz specjalista w dziedzinie dziecięcej): rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii ogólnej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu, lub lekarzem ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie: chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii lub rehabilitacji narządu ruchu, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej, lub lekarzem w trakcie specjalizacji w dziedzinie: rehabilitacji medycznej lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu;

2) świadczeniobiorca jest obowiązany zarejestrować skierowanie, o którym mowa w pkt 1, w wybranym gabinecie, zakładzie rehabilitacji lub fizjoterapii nie później niż w terminie 30 dni od dnia jego wystawienia;

3) skierowanie, o którym mowa w pkt 1, zawiera:

a) pieczęć nagłówkową z numerem umowy zawartej z dyrektorem właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,

e) imię, nazwisko, adres zamieszkania świadczeniobiorcy oraz numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,

b) rozpoznanie w języku polskim,

c) kod jednostki chorobowej według Klasyfikacji ICD-10,

d) choroby przebyte i współistniejące oraz inne czynniki, w tym wszczepione urządzenia wspomagające pracę układu krążeniowo-oddechowego lub metal w ciele pacjenta lub przyjmowanie niektórych leków, mogące mieć istotny wpływ na proces rehabilitacji lub na postępowanie fizjoterapeutyczne,

e) pieczęć i podpis lekarza wystawiającego to skierowanie oraz datę jego wystawienia;

4) w przypadku skierowania, o którym mowa w pkt 1, wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego będącego lekarzem specjalistą w dziedzinie: rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu, skierowanie to może zawierać zlecone zabiegi fizjoterapeutyczne oraz liczbę poszczególnych zabiegów w cyklu zabiegów;

5) w przypadku uzasadnionych wątpliwości odnoszących się do zleconych zabiegów fizjoterapeutycznych fizjoterapeuta może dokonać zmiany w tym zakresie po konsultacji z lekarzem, o którym mowa w pkt 4, i odnotowaniu tego faktu w dokumentacji medycznej.

8. Czas pracy gabinetu, zakładu rehabilitacji lub fizjoterapii:

Gabinet, zakład rehabilitacji lub fizjoterapii jest czynny co najmniej 5 dni w tygodniu, nie krócej niż 5 godzin dziennie bez przerwy, w tym co najmniej 2 dni w przedziale czasowym od 13.00 do 18.00.

2realizowane w warunkach domowych:
a) porada lekarska rehabilitacyjnaWymagania dotyczące personelu:

1) lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej, lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej lub

2) lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej, lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub

3) lekarz, który ukończył minimum drugi rok specjalizacji w trakcie specjalizacji w dziedzinie rehabilitacji medycznej lub balneologii i medycyny fizykalnej, lub

4) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu, lub lekarz specjalista reumatologii, w wymiarze co najmniej 1/4 etatu przeliczeniowego (równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego).

b) fizjoterapia domowa:Czas trwania rehabilitacji realizowanej w warunkach domowych dla jednego świadczeniobiorcy wynosi do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym oraz nie więcej niż 5 zabiegów dziennie. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza zlecającego zabiegi, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
- wizyta fizjoterapeutycznaWymagania dotyczące personelu: specjalista w dziedzinie fizjoterapii lub fizjoterapeuta posiadający tytuł magistra, o którym mowa w art. 4 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty, lub fizjoterapeuta posiadający dyplom, świadectwo, lub inny dokument, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 5 lit. b i c tej ustawy, potwierdzający ukończenie studiów drugiego stopnia oraz posiadający co najmniej 3-letnie doświadczenie w zawodzie fizjoterapeuty, w wymiarze co najmniej 1/4 etatu przeliczeniowego (równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego).
- zabieg fizjoterapeutyczny

1. Kinezyterapia

1.1. indywidualna praca ze świadczeniobiorcą (w szczególności: ćwiczenia bierne, czynno-bierne, ćwiczenia według metod neurofizjologicznych, metody reedukacji nerwowo-mięśniowej, ćwiczenia specjalne, mobilizacje i manipulacje) - nie mniej niż 30 minut; możliwość rozliczenia 1 raz dziennie,

1.2. ćwiczenia wspomagane - czas trwania zabiegu - minimum 15 minut,

1.3. pionizacja,

1.4. ćwiczenia czynne w odciążeniu i czynne w odciążeniu z oporem - czas trwania zabiegu - minimum 15 minut,

1.5. ćwiczenia czynne wolne i czynne z oporem - czas trwania zabiegu - minimum 15 minut,

1.6. ćwiczenia izometryczne - czas trwania zabiegu - minimum 15 minut,

1.7. nauka czynności lokomocji - czas trwania zabiegu - minimum 15 minut,

1.8. wyciągi,

1.9. inne formy usprawniania (kinezyterapia) - czas trwania zabiegu - minimum 15 minut.

2. Masaż

2.1. masaż suchy - częściowy - minimum 20 minut na jednego pacjenta, w tym minimum 15 minut czynnego masażu,

2.2. masaż limfatyczny ręczny - leczniczy,

2.3. masaż limfatyczny mechaniczny - leczniczy.

3. Elektrolecznictwo

3.1. galwanizacja,

3.2. jonoforeza,

3.3. elektrostymulacja,

3.4. tonoliza,

3.5. prądy diadynamiczne,

3.6. prądy interferencyjne,

3.7. prądy TENS,

3.8. prądy TRAEBERTA,

3.9. prądy KOTZA,

3.10. ultradźwięki miejscowe,

3.11. ultrafonoforeza.

4. Leczenie polem elektromagnetycznym

4.1. impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości.

5. Światłolecznictwo i termoterapia

5.1. naświetlanie promieniem widzialnym, podczerwonym i/lub ultrafioletowym miejscowe

5.2. laseroterapia - skaner,

5.3. laseroterapia punktowa.

6. Balneoterapia

6.1. okłady z borowiny - miejscowe,

6.2. zabiegi fizykoterapeutyczne.

1. Wymagania dotyczące personelu:

1) zabieg fizjoterapeutyczny: fizjoterapeuta;

2) personel realizujący zabiegi masażu: fizjoterapeuta lub masażysta,

w wymiarze co najmniej 1/2 etatu przeliczeniowego (równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego).

2. Wyposażenie świadczeniodawcy:

1) przenośny zestaw do elektroterapii z osprzętem - nie mniej niż 1 zestaw na 2 fizjoterapeutów;

2) przenośny zestaw do biostymulacji laserowej - nie mniej niż 1 zestaw na 2 fizjoterapeutów;

3) pomieszczenie biurowe z telefonem, sekretarką automatyczną i faksem;

4) pomieszczenie magazynowe na leki i sprzęt medyczny.

3. Inne warunki:

1) skierowanie na rehabilitację jest wystawiane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub innego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego:

a) specjalistę w dziedzinie:

- rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej,

- medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej,

- reumatologii,

- neurologii,

- neurochirurgii lub neurochirurgii i neurotraumatologii,

- chirurgii lub chirurgii ogólnej,

- chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu, lub

b) lekarza ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie:

- rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej,

- medycyny fizykalnej i balneoklimatologii,

- neurologii,

- neurochirurgii,

- chirurgii ogólnej,

- ortopedii i traumatologii, lub

c) lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie:

- rehabilitacji medycznej,

- balneologii i medycyny fizykalnej,

- reumatologii,

- neurologii,

- neurochirurgii,

- chirurgii ogólnej,

- ortopedii i traumatologii narządu ruchu;

2) świadczeniobiorca powinien zarejestrować skierowanie nie później niż 30 dni od dnia jego wystawienia;

3) skierowanie na cykl zabiegów zawiera:

a) pieczęć nagłówkową z numerem umowy zawartej z dyrektorem właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,

b) imię, nazwisko, adres zamieszkania świadczeniobiorcy oraz numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,

c) rozpoznanie w języku polskim,

d) kod jednostki chorobowej według Klasyfikacji ICD-10,

e) choroby przebyte i współistniejące oraz inne czynniki, w tym wszczepione urządzenia wspomagające pracę układu krążeniowo-oddechowego lub metal w ciele pacjenta lub przyjmowanie niektórych leków, mogące mieć istotny wpływ na proces rehabilitacji,

f) pieczęć i podpis lekarza kierującego oraz datę wystawienia skierowania

4) w przypadku skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego będącego lekarzem specjalistą w dziedzinie: rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu skierowanie na cykl zabiegów może zawierać zlecone zabiegi fizjoterapeutyczne oraz liczbę poszczególnych zabiegów w cyklu zabiegów;

5) w przypadku uzasadnionych wątpliwości odnoszących się do zleconych zabiegów fizjoterapeutycznych fizjoterapeuta może dokonać zmiany w tym zakresie po konsultacji z lekarzem, o którym mowa w pkt 4, i odnotowaniu tego faktu w dokumentacji medycznej.",

3realizowane w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego:Warunki lokalowe wspólne:

1) przy wejściu do obiektu znajdują się dojazdy oraz dojścia dla świadczeniobiorców z niepełnosprawnością ruchową;

2) w węzłach sanitarnych dla świadczeniobiorców znajdują się poręcze i uchwyty;

3) w obiekcie znajduje się co najmniej jedno pomieszczenie higieniczno-sanitarne dla świadczeniobiorców, dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową;

4) w budynkach wielokondygnacyjnych znajduje się dźwig lub inne urządzenie techniczne (z wyjątkiem schodołazów), umożliwiające wjazd świadczeniobiorcom z niepełnosprawnością ruchową, w tym poruszającym się na wózkach inwalidzkich, tylko wtedy, gdy świadczenia są udzielane na kondygnacji innej niż parter.

a) rehabilitacja ogólnoustrojowa, w tym rehabilitacja dla określonej grupy pacjentów, w szczególności po leczeniu raka piersi, ze stwardnieniem rozsianym, dysfunkcją ręki, z obrzękiem limfatycznym o różnej etiologii i umiejscowieniu1. Wymagania dotyczące personelu:

1) lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej, lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej, lub

2) lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej, lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub

3) lekarz, który ukończył minimum drugi rok specjalizacji w trakcie specjalizacji w dziedzinie rehabilitacji medycznej lub balneologii i medycyny fizykalnej

- udziela świadczeń w wymiarze co najmniej 1/2 etatu przeliczeniowego (równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego), oraz

4) specjalista w dziedzinie fizjoterapii lub magister fizjoterapii

- udziela świadczeń w wymiarze co najmniej 1 etatu przeliczeniowego (równoważnik 1 etatu przeliczeniowego), oraz

5) fizjoterapeuta.

Dopuszcza się możliwość realizowania świadczenia przy udziale:

1) osoby, która:

a) ukończyła studia wyższe na kierunku lub w specjalności terapia zajęciowa, obejmujące co najmniej 3000 godzin kształcenia, w tym 2000 godzin w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmujących wiedzę z zakresu teorii i technik terapeutycznych i uzyskała tytuł licencjata,

b) ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy terapeuty zajęciowego lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie terapeuty zajęciowego,

c) ukończyła przed dniem wejścia w życie rozporządzenia szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy w zawodzie instruktor terapii zajęciowej,

d) ukończyła przed dniem 1 października 2011 r. studia wyższe w specjalności terapia zajęciowa, obejmujące co najmniej 1665 godzin kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu terapeuty zajęciowego i uzyskała tytuł licencjata,

e) rozpoczęła po dniu 30 sierpnia 2012 r. studia wyższe w zakresie terapii zajęciowej, obejmujące co najmniej 2000 godzin w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmujących wiedzę z zakresu teorii i technik terapeutycznych i uzyskała co najmniej tytuł licencjata

- zwanej dalej "terapeutą zajęciowym";

2) psychologa lub psychologa klinicznego.

2. Personel realizujący zabiegi masażu: fizjoterapeuta lub masażysta.

3. W przypadku rehabilitacji pacjentów z obrzękiem limfatycznym świadczenie realizuje:

1) lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej;

2) specjalista w dziedzinie fizjoterapii;

3) fizjoterapeuta lub masażysta;

4) psycholog lub psycholog kliniczny.

4. Wyposażenie świadczeniodawcy:

1) sala dla świadczeniobiorców do wypoczynku pomiędzy zabiegami w lokalizacji, jako wydzielone pomieszczenie zamknięte;

2) gabinet kinezyterapii - wymagany w lokalizacji:

a) wyposażenie sali kinezyterapii: stół rehabilitacyjny, drabinki rehabilitacyjne, lub inne spełniające takie same funkcje, maty lub materace do kinezyterapii,

b) rotory do ćwiczeń kończyn górnych i kończyn dolnych,

c) Uniwersalny Gabinet Usprawniania Leczniczego (UGUL) lub inny system spełniający jego rolę,

d) stół lub tablica do ćwiczeń manualnych (ręki);

3) gabinet fizykoterapii - wymagany w lokalizacji:

a) zestaw do elektroterapii z osprzętem,

b) lampa do naświetlań promieniowaniem widzialnym, podczerwonym lub ultrafioletowym,

c) zestaw do magnetoterapii,

d) zestaw do terapii falą ultradźwiękową (z wyłączeniem w przypadku ośrodka dla dzieci do ukończenia 18. roku życia),

e) zestaw do biostymulacji laserowej;

4) wymagane wyposażenie do zabiegu krioterapii ogólnoustrojowej w lokalizacji, jeżeli dane świadczenie jest realizowane:

a) wieloosobowa komora kriogeniczna niskotemperaturowa, zakres uzyskiwanych temperatur od -120°C do -150°C, z możliwością obserwacji świadczeniobiorcy w trakcie zabiegu,

b) gabinet wyposażony w zestaw do udzielania pierwszej pomocy,

c) wyposażenie sali kinezyterapii: stół rehabilitacyjny, drabinki rehabilitacyjne, lub inne spełniające takie same funkcje, maty lub materace do kinezyterapii w miejscu udzielania świadczenia,

d) cykloergometr - nie mniej niż 2 stanowiska.

Jednemu świadczeniobiorcy przysługuje do 20 zabiegów w kriokomorze w ciągu roku kalendarzowego;

5) wymagane wyposażenie, jeżeli dane świadczenie jest udzielane w miejscu:

a) wanny do masażu wirowego kończyn górnych i kończyn dolnych,

b) zestaw do kriostymulacji parami azotu,

c) urządzenie wywarzające impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości.

5. W przypadku realizacji świadczeń z zakresu rehabilitacji pacjentów z obrzękiem limfatycznym wymagane jest wyposażenie:

1) sala do ćwiczeń z zakresu kinezyterapii - materace, laski do ćwiczeń, piłki lekkie,

2) aparatura do prowadzenia terapii obrzęku - aparat do przerywanej kompresji pneumatycznej jedno- lub wielokomorowy,

3) aparat do elektrostymulacji (parametry terapeutyczne dla zdrowych mięśni),

4) stół lub łóżko do manualnego drenażu limfatycznego bez kompresji lub z kompresją,

5) wanny do masażu wirowego,

6) urządzenie do masażu wibracyjnego

- wymagane w miejscu udzielania świadczeń.

6. Inne warunki:

Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową jest wystawione przez:

1) lekarza oddziału:

a) urazowo-ortopedycznego,

b) chirurgicznego,

c) neurochirurgicznego,

d) neurologicznego,

e) reumatologicznego,

f) chorób wewnętrznych,

g) onkologicznego,

h) urologicznego,

i) pediatrii,

j) endokrynologii dziecięcej,

k) diabetologii dziecięcej,

l) rehabilitacji ogólnoustrojowej, neurologicznej, pulmonologicznej, kardiologicznej,

m) ginekologicznego lub

2) lekarza poradni:

a) rehabilitacyjnej,

b) urazowo-ortopedycznej,

c) neurologicznej,

d) reumatologicznej,

e) poradni wad postawy,

f) endokrynologii dziecięcej,

g) diabetologii dziecięcej lub

3) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych.

7. Czas pracy ośrodka lub oddziału dziennego:

Ośrodek lub oddział dzienny jest czynny nie mniej niż 5 dni w tygodniu, nie krócej niż 8 godzin dziennie bez przerwy, w tym co najmniej 2 dni w przedziale czasowym od 10.00 do 18.00.

8. Czas trwania rehabilitacji:

Czas trwania rehabilitacji ogólnoustrojowej realizowanej w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego wynosi dla jednego świadczeniobiorcy od 15 do 30 dni zabiegowych u każdego świadczeniobiorcy, średnio 5 zabiegów fizjoterapeutycznych dziennie. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

9. Czas trwania rehabilitacji pacjentów z obrzękiem limfatycznym wynosi do 40 dni zabiegowych w roku kalendarzowym.

10. Wymagania dotyczące rehabilitacji dla określonej grupy świadczeniobiorców:

Rehabilitacja dla określonej grupy świadczeniobiorców wymaga przedstawienia następujących informacji:

1) wskazania medycznego według Klasyfikacji ICD-10 kwalifikującego do rehabilitacji;

2) zakresu, rodzaju, częstotliwości planowanych do realizacji świadczeń rehabilitacyjnych;

3) czasu trwania rehabilitacji;

4) kryteriów oceny zakończenia rehabilitacji;

5) metody oceny skuteczności rehabilitacji;

6) szczegółowego rachunku kosztów osobodnia.

b) rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego1. Wymagania dotyczące personelu:

1) lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej, lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej, lub

2) lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej, lub

3) lekarz, który ukończył minimum drugi rok specjalizacji w trakcie specjalizacji w dziedzinie rehabilitacji medycznej

- udziela świadczeń w wymiarze co najmniej 1/2 etatu przeliczeniowego (równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego, lub

4) lekarz specjalista w dziedzinie neurologii dziecięcej

- udziela świadczeń w wymiarze co najmniej 1/2 etatu przeliczeniowego (równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego), oraz

5) magister fizjoterapii

- udziela świadczeń w wymiarze co najmniej 1 etatu przeliczeniowego (równoważnik 1 etatu przeliczeniowego), oraz

6) fizjoterapeuta, posiadająca udokumentowane odpowiednie doświadczenie w zakresie metod usprawniania dzieci z zaburzeniami rozwojowymi oraz wczesnej diagnostyki i terapii neurorozwojowej

- udziela świadczeń w wymiarze co najmniej 1 etatu przeliczeniowego (równoważnik 1 etatu przeliczeniowego), oraz

7) magister psychologii lub psycholog posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej

- udziela świadczeń w wymiarze co najmniej 1/2 etatu przeliczeniowego (równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego)

- wymagane odpowiednie kursy i szkolenia w zakresie pracy z dzieckiem o zaburzonym rozwoju psychomotorycznym (w tym niepełnosprawnym) i jego rodziną, oraz

8) osoba, która:

a) ukończyła studia wyższe na kierunku lub w specjalności logopedia obejmujące w programie nauczania co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii,

b) ukończyła studia wyższe i uzyskała tytuł magistra oraz ukończyła studia podyplomowe z logopedii obejmujące co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie logopedii,

c) ukończyła studia wyższe i uzyskała tytuł magistra oraz ukończyła przed dniem wejścia w życie rozporządzenia studia podyplomowe z logopedii,

d) rozpoczęła po dniu 30 września 2012 r. i ukończyła studia wyższe w zakresie logopedii, obejmujące co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii i uzyskała tytuł magistra,

- zwana dalej "logopedą"

- udziela świadczeń w wymiarze co najmniej 1/4 etatu przeliczeniowego (równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego) lub

9) logopeda posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub ukończone studia podyplomowe w zakresie neurologopedii

- udziela świadczeń w wymiarze co najmniej 1/4 etatu przeliczeniowego (równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego), oraz

10) osoba, która uzyskała tytuł magistra na kierunku pedagogiki specjalnej lub rozpoczęła przed 1 października 2012 r. studia na kierunku pedagogika specjalna i uzyskała tytuł magistra, lub

11) osoba, która uzyskała tytuł licencjata na kierunku pedagogiki specjalnej lub rozpoczęła przed 1 października 2012 r. studia na kierunku pedagogika specjalna i uzyskała tytuł licencjata, z udokumentowanym odpowiednim doświadczeniem w zakresie metod usprawniania dzieci z zaburzonym rozwojem psychomotorycznym lub metod wspierania rodziny, lub

12) terapeuta zajęciowy - posiadający co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, lub

13) terapeuta widzenia lub instruktor orientacji przestrzennej lub inny terapeuta, z udokumentowanym odpowiednim doświadczeniem w zakresie metod usprawniania dzieci z zaburzonym rozwojem psychomotorycznym lub metod wspierania rodziny - studia pedagogiczne lub podyplomowe pedagogiczne

- udziela świadczeń w wymiarze co najmniej 1/2 etatu przeliczeniowego (równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego);

14) wymagany dostęp do lekarza pediatry.

2. Personel realizujący zabiegi masażu: fizjoterapeuta lub masażysta.

3. Wyposażenie:

1) gabinet psychologiczny - wyposażenie wymagane w lokalizacji:

a) testy psychologiczne (do badania poziomu umysłowego, sprawności analizatorów),

b) testy do badania osobowości i sfery emocjonalno-motorycznej;

2) gabinet logopedyczny - wyposażenie wymagane w lokalizacji:

a) lustro kontrolne,

b) sprzęt multimedialny do odtwarzania dźwięku,

c) testy praksji i gnozji oralnej oraz inne testy językowe,

d) gry dydaktyczne,

e) próby grafomotoryczne;

3) gabinet kinezyterapii - wyposażenie wymagane w lokalizacji:

a) wyposażenie sali kinezyterapii: stół rehabilitacyjny, drabinki rehabilitacyjne, lub inne spełniające takie same funkcje, maty lub materace do kinezyterapii,

b) lustro kontrolne,

c) sprzęt do terapii metodami integracji sensorycznej, w szczególności: wałki, piłki, kliny, piłkowałki, deski balansowe.

4. Inne warunki:

Skierowanie na rehabilitację dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego jest wystawiane przez lekarza następujących oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych:

1) neonatologicznej;

2) rehabilitacyjnej;

3) ortopedii i traumatologii narządu ruchu;

4) neurologicznej;

5) reumatologicznej;

6) chirurgii dziecięcej;

7) endokrynologii dziecięcej;

8) diabetologii dziecięcej lub

9) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

5. Czas trwania rehabilitacji:

Czas trwania rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku lub oddziale dziennym wynosi dla jednego świadczeniobiorcy do 120 dni zabiegowych w roku kalendarzowym.

W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

6. Rehabilitacja przeznaczona dla dzieci w wieku:

1) do 7. roku życia z zaburzeniami wieku rozwojowego;

2) od 8. do 18. roku życia z zaburzeniami wieku rozwojowego, a po przedstawieniu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (dotyczących upośledzonych w stopniu głębokim) do ukończenia 25. roku życia.

c) rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu słuchu i mowy1. Wymagania dotyczące personelu:

1) logopeda posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie surdologopedii lub studia podyplomowe w zakresie surdologopedii lub

2) logopeda dyplomowany w przypadku pracy z dorosłymi, a w przypadku udzielania świadczenia dzieciom - logopeda dyplomowany z trzyletnim stażem pracy z dziećmi z uszkodzeniem narządu słuchu

- udziela świadczeń w wymiarze 1 etatu przeliczeniowego (równoważnik 1 etatu przeliczeniowego, oraz

3) psycholog w przypadku pracy z dorosłymi, a w przypadku udzielania świadczenia dzieciom - psycholog posiadający dwuletni staż z dziećmi z uszkodzeniem narządu słuchu

- udziela świadczeń w wymiarze 1 etatu przeliczeniowego (równoważnik 1 etatu przeliczeniowego), oraz

4) osoba, która ukończyła:

studia z zakresu pedagogiki specjalnej w specjalności surdopedagogika, lub pedagog posiadający ukończone studia podyplomowe z zakresu surdopedagogiki zwana dalej "surdopedagogiem" - w przypadku udzielania świadczenia dzieciom z uszkodzeniem narządu słuchu lub pedagog z pięcioletnim stażem pracy z dziećmi z uszkodzonym słuchem

- udziela świadczeń w wymiarze co najmniej 1 etatu przeliczeniowego (równoważnik 1 etatu przeliczeniowego), oraz

5) wymagany dostęp do lekarzy: specjalisty laryngologii lub otolaryngologii, lub otorynolaryngologii, lub foniatrii, lub audiologii, lub audiologii i foniatrii, a w przypadku udzielania świadczenia dzieciom z uszkodzeniem narządu słuchu do specjalisty laryngologii dziecięcej lub specjalisty otolaryngologii z trzyletnim stażem pracy z dziećmi, lub otorynolaryngologii z trzyletnim stażem pracy z dziećmi;

6) personel uprawniony do realizacji świadczeń - fizjoterapeuta.

2. Wyposażenie:

1) gabinet psychologiczny - wyposażenie wymagane w lokalizacji:

a) testy psychologiczne (do badania poziomu umysłowego, sprawności analizatorów),

b) testy do badania osobowości i sfery emocjonalno-motorycznej;

2) gabinet logopedyczny - wyposażenie wymagane w lokalizacji:

a) lustro logopedyczne,

b) sprzęt multimedialny do odtwarzania dźwięku,

c) testy praksji i gnozji oralnej oraz inne testy językowe,

d) gry dydaktyczne,

e) próby grafomotoryczne,

f) zestaw multimedialny do ćwiczeń logopedycznych;

3) gabinet integracji sensorycznej - wyposażenie wymagane w lokalizacji:

a) sprzęt do terapii metodami integracji sensorycznej, w szczególności: wałki, piłki, kliny, deski balansowe,

b) zestaw instrumentów muzycznych do ćwiczeń słuchowych: bębenek, talerze, trójkąt, pudełko akustyczne, klawesyn, grzechotka, ksylofon, tarka, terkotka.

3. Inne warunki:

Skierowanie może być wydane przez lekarza oddziału lub poradni:

1) otolaryngologicznej;

2) otolaryngologicznej dziecięcej;

3) audiologii i foniatrii;

4) audiologicznej;

5) foniatrycznej;

6) neurologicznej;

7) rehabilitacyjnej.

4. Czas trwania rehabilitacji:

Czas trwania rehabilitacji słuchu i mowy wynosi dla jednego świadczeniobiorcy do 120 dni zabiegowych w roku kalendarzowym. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza kierującego na rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

d) rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu wzroku1. Wymagania dotyczące personelu:

1) pedagog z ukończonymi studiami podyplomowymi w zakresie tyflopedagogiki lub rehabilitacji (rewalidacji) osób niewidomych i słabowidzących lub

2) pedagog z trzyletnim stażem pracy z dziećmi z dysfunkcją wzroku w przypadku udzielania świadczeń dzieciom lub

3) pedagog z trzyletnim stażem pracy z osobami dorosłymi z dysfunkcją wzroku

- udziela świadczeń w wymiarze co najmniej 1 etatu przeliczeniowego (równoważnik 1 etatu przeliczeniowego), oraz

4) psycholog, lub

5) psycholog posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej z trzyletnim stażem pracy z dziećmi z dysfunkcją wzroku

- udziela świadczeń w wymiarze co najmniej 1 etatu przeliczeniowego (równoważnik 1 etatu przeliczeniowego), oraz

6) terapeuta widzenia lub instruktor orientacji przestrzennej lub inny terapeuta z udokumentowanym odpowiednim doświadczeniem w zakresie metod usprawniania dzieci z zaburzonym rozwojem psychomotorycznym lub metod wspierania rodziny z ukończonymi studiami pedagogicznymi lub podyplomowymi pedagogicznymi

- udziela świadczeń w wymiarze co najmniej 1 etatu przeliczeniowego (równoważnik 1 etatu przeliczeniowego);

7) wymagany dostęp do lekarzy: lekarza specjalisty okulistyki lub neurologii;

8) personel uprawniony do realizacji świadczeń - fizjoterapeuta.

2. Wyposażenie:

1) gabinet psychologiczny - wyposażenie wymagane w lokalizacji:

a) testy psychologiczne (do badania poziomu umysłowego, sprawności analizatorów),

b) testy do badania osobowości i sfery emocjonalno-motorycznej;

2) gabinet rehabilitacji wzroku - wyposażenie wymagane w lokalizacji:

a) testy i pomoce do przeprowadzenia oceny funkcjonalnej widzenia,

b) komputer z oprogramowaniem dla osób słabowidzących, pomoce optyczne i nieoptyczne,

c) urządzenia elektroniczne do usprawniania widzenia,

d) pomoce do prowadzenia zajęć z orientacji przestrzennej (np. białe laski, okulary filtrujące światło, nasadki na okulary, małe latarki),

e) pomoce do prowadzenia zajęć z czynności życia codziennego (np. czujniki poziomu cieczy, mówiące wagi, dotykowe zegarki).

3. Inne warunki:

Skierowanie na rehabilitację wzroku jest wystawiane przez lekarza poradni:

1) okulistycznej;

2) neurologicznej;

3) rehabilitacyjnej.

4. Czas trwania rehabilitacji:

Czas trwania rehabilitacji wzroku wynosi dla jednego świadczeniobiorcy do 120 dni zabiegowych w roku kalendarzowym. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza kierującego na rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

e) rehabilitacja kardiologiczna lub kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa1. Wymagania dotyczące personelu:

1) lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii oraz

2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie kardiologii lub

3) lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych lub lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych z udokumentowanym 2-letnim doświadczeniem w kardiologii lub rehabilitacji kardiologicznej, lub

4) lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej, lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej, lub

5) lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej, lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub

6) lekarz, który ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji, w trakcie której lekarz może udzielać świadczeń

- równoważnik co najmniej 1/4 etatu przeliczeniowego.

2. Pozostały personel:

1) specjalista w dziedzinie fizjoterapii lub fizjoterapeuta - równoważnik co najmniej 1 etatu przeliczeniowego;

2) fizjoterapeuta - równoważnik co najmniej 1 etatu przeliczeniowego oraz

3) fizjoterapeuta lub masażysta;

4) psycholog lub psycholog posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej - równoważnik co najmniej 1/2 etatu przeliczeniowego;

5) technik elektroradiolog lub pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa internistycznego, lub pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym z kardiologii, lub po kursie specjalistycznym "wykonania i interpretacji zapisu elektrokardiograficznego" - równoważnik co najmniej 1 etatu przeliczeniowego, w przypadku realizacji kardiologicznej telerehabilitacji hybrydowej.

3. Wyposażenie:

1) gabinet kinezyterapii - wyposażenie wymagane w miejscu udzielania świadczeń gwarantowanych:

a) wyposażenie sali kinezyterapii: stół rehabilitacyjny, drabinki rehabilitacyjne lub inne spełniające takie same funkcje, maty lub materace do kinezyterapii,

b) cykloergometr lub bieżnia ruchoma - co najmniej 5 stanowisk;

2) inne warunki wymagane w miejscu:

a) aparat EKG metodą Holtera,

b) zestaw do wykonywania prób wysiłkowych (cykloergometr lub bieżnia),

c) defibrylator,

d) kardiomonitor,

e) sala wypoczynkowa;

3) dodatkowe wyposażenie w przypadku realizacji świadczenia kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa:

a) zestaw komputerowy z monitorem i drukarką wraz z oprogramowaniem umożliwiającym zaplanowanie, realizację, monitorowanie i weryfikację świadczenia, a także jego pełną dokumentację oraz archiwizację,

b) system łączności umożliwiający werbalny kontakt z pacjentem,

c) urządzenie peryferyjne udostępniane świadczeniobiorcy wykorzystujące sieć telefonii komórkowej i umożliwiające werbalny kontakt w każdym momencie procedury oraz sterowanie treningiem w zakresie umożliwiającym realizację formy ciągłej lub interwałowej, zdalną zmianę programu treningu, rejestrację i przesyłanie EKG lub wartości ciśnienia tętniczego,

d) w przypadku pacjentów wysokiego ryzyka, z kardiowerterem-defibrylatorem, stymulatorem desynchronizującym - dostęp do systemu telemonitorowania funkcji urządzeń wszczepialnych,

e) fantom do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

4. Inne warunki:

1) skierowanie na rehabilitację kardiologiczną jest wystawiane przez lekarza:

a) oddziału kardiologii,

b) oddziału kardiochirurgii,

c) oddziału chorób wewnętrznych,

d) poradni kardiologicznej,

e) poradni rehabilitacyjnej,

f) oddziału lub poradni dziecięcej - w przypadku skierowań dla dzieci;

2) czas trwania rehabilitacji kardiologicznej dla jednego świadczeniobiorcy jest ustalany indywidualnie przez lekarza ośrodka dziennego, wynosi jednak nie więcej niż 24 dni zabiegowe w okresie 90 dni kalendarzowych.

5. Inne warunki w przypadku realizacji świadczenia kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa:

1) świadczenie kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa jest dwuetapową formą realizacji rehabilitacji kardiologicznej, która obejmuje:

a) I faza w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego trwająca 5 dni i obejmująca:

- ocenę stanu klinicznego i optymalizację farmakoterapii (badanie lekarskie, uzupełnienie badań laboratoryjnych, EKG, echo serca),

- ocenę wydolności fizycznej (próba wysiłkowa lub test korytarzowy),

- sprawdzenie parametrów pracy terapeutycznych urządzeń wszczepialnych (stymulator serca, kardiowerter-defibrylator, stymulator resynchronizujący),

- opracowanie indywidualnego programu monitorowanej telerehabilitacji,

- szkoleniowe sesje treningowe zaplanowane indywidualnie dla każdego pacjenta według obowiązujących standardów; forma treningu domowego jest uzależniona od możliwości ewentualnego wykorzystania sprzętu rehabilitacyjnego posiadanego przez pacjenta (w szczególności cykloergometr, bieżnia, steper, kije do Nordic Walking); w przypadku braku tego sprzętu proponowaną formą treningu jest trening marszowy,

- szkolenie z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej z wykorzystaniem fantomu,

b) II faza, którą jest kardiologiczna telerehabilitacja w warunkach domowych obejmująca 24 sesje treningowe zaplanowane indywidualnie dla każdego pacjenta według obowiązujących standardów w zależności od stanu klinicznego, trwające nie dłużej niż 60 minut i obejmujące:

- procedurę dopuszczenia do każdego treningu: wywiad, EKG, pomiar ciśnienia tętniczego krwi, pomiar masy ciała (pacjenci z niewydolnością serca), ocenę "alertów" nadesłanych przez ośrodek telemonitoringu domowego (pacjenci wysokiego ryzyka z kardiowerterem-defibrylatorem, stymulatorem resynchronizującym) - pielęgniarka lub technik elektroradiolog, pod nadzorem lekarza,

- sesję treningową zgodną z zaplanowaną w fazie I - pielęgniarka lub technik elektroradiolog,

- procedurę zakończenia każdej sesji treningowej (wywiad, ocena w skali Borga, ocena osiągniętego tętna, EKG) - pielęgniarka lub technik elektroradiolog oraz fizjoterapeuta,

- podsumowanie sesji treningowej: wnioski co do kontynuacji i lub modyfikacji kolejnego treningu - lekarz lub fizjoterapeuta,

- wizytę końcową po wykonanym cyklu 24 treningów obejmującą: ocenę stanu klinicznego i optymalizację farmakoterapii (badanie lekarskie, uzupełnienie badań laboratoryjnych, EKG), ocenę wydolności fizycznej (próba wysiłkowa i test korytarzowy), zalecenia dotyczące leczenia i stylu życia - lekarz, fizjoterapeuta oraz psycholog;

2) kwalifikacji do kardiologicznej telerehabilitacji hybrydowej dokonuje zespół terapeutyczny, w skład którego wchodzą: lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii, pielęgniarka lub technik elektroradiolog, fizjoterapeuta oraz psycholog, w oparciu o poniższe kryteria:

a) pacjenci po zdarzeniach sercowo-naczyniowych, którzy zostali zakwalifikowani do II fazy wczesnej rehabilitacji kardiologicznej w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego,

b) pacjenci stabilni klinicznie co najmniej od tygodnia, a w przypadku pacjentów wysokiego ryzyka od 3 tygodni, u których nie występują:

- źle kontrolowane nadciśnienie tętnicze,

- niepoddająca się leczeniu zatokowa tachykardia > 100/min.,

- złośliwe komorowe zaburzenia rytmu serca,

- stały blok przedsionkowo-komorowy III stopnia, jeżeli upośledza istotnie tolerancję wysiłku,

- wady serca wymagające korekty kardiochirurgicznej,

- kardiomyopatia ze zwężeniem drogi odpływu,

- niedokrwienne obniżenie odcinka ST > 2 mm w EKG spoczynkowym,

- niewyrównana niewydolność serca,

- ostre stany zapalne i niewyrównane choroby współistniejące,

- powikłania pooperacyjne,

- wyzwalane wysiłkiem: objawy niewydolności serca lub niedokrwienia serca, zaburzenia rytmu nadkomorowe i komorowe, zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego i śródkomorowego, spadek ciśnienia tętniczego > 20 mmHg, bradykardia lub pogorszenie się tolerancji wysiłku w fazie I,

- inne sytuacje warunkujące konieczność realizacji pełnego programu wczesnej rehabilitacji kardiologicznej jedynie w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego,

c) pacjenci, którzy wykazali się wiedzą teoretyczną oraz umiejętnościami praktycznymi w zakresie:

- samooceny dolegliwości i objawów, które należy zgłosić osobie monitorującej telerehabilitację (bóle w klatce piersiowej, zasłabnięcia, kołatanie serca, przyrost masy ciała w krótkim czasie, duszność, obrzęki),

- samooceny w trakcie rehabilitacji: ocena zmęczenia według skali Borga, ocena objawów niepokojących nakazujących modyfikację lub przerwanie treningów (bóle w klatce piersiowej, osłabienie, kołatanie serca, duszność),

- pomiaru tętna, ciśnienia tętniczego oraz masy ciała,

- zdolności do realizacji treningu fizycznego,

- obsługi aparatury umożliwiającej realizację telerehabilitacji,

d) pisemna zgoda pacjenta na realizację przedmiotowego świadczenia w warunkach domowych;

3) w przypadku pacjentów z niewydolnością serca - pomiar masy ciała i przesłanie wyniku;

4) w przypadku niespełniania przez świadczeniobiorcę warunków kwalifikacji do kardiologicznej telerehabilitacji hybrydowej lub pojawienia się przeciwwskazań do kardiologicznej telerehabilitacji hybrydowej po rozpoczęciu sesji trenigowych, świadczeniobiorca kontynuuje rehabilitację kardiologiczną w ośrodku lub oddziale dziennym.

f) rehabilitacja pulmonologiczna, z wykorzystaniem metod subterraneoterapii1. Wymagania dotyczące personelu:

1) lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej, lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii lub balneologii i medycyny fizykalnej, lub

2) lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej, lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub

3) lekarz, który ukończył minimum drugi rok specjalizacji w trakcie specjalizacji w dziedzinie rehabilitacji medycznej lub balneologii i medycyny fizykalnej

- udziela świadczeń w wymiarze co najmniej 1/4 etatu przeliczeniowego (równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego), oraz

4) lekarz specjalista chorób płuc, lub

5) lekarz specjalista alergologii, lub

6) lekarz specjalista pediatrii w przypadku udzielania świadczeń dzieciom

- udziela świadczeń w wymiarze co najmniej 1/4 etatu przeliczeniowego (równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego), oraz

7) fizjoterapeuta, w tym specjalista fizjoterapii lub magister fizjoterapii

- udziela świadczeń w wymiarze co najmniej 1 etatu przeliczeniowego (równoważnik 1 etatu przeliczeniowego).

2. Personel realizujący zabiegi masażu: fizjoterapeuta lub masażysta.

3. Wyposażenie:

1) gabinet kinezyterapii - wyposażenie wymagane w lokalizacji:

a) wyposażenie sali kinezyterapii: stół rehabilitacyjny, drabinki rehabilitacyjne, lub inne spełniające takie same funkcje, maty lub materace do kinezyterapii,

b) stół drenażowy

c) cykloergometr,

d) bieżnia,

e) stepper;

2) gabinet fizykoterapii - wymagane w lokalizacji:

a) zestaw do elektroterapii z osprzętem,

b) zestaw do magnetoterapii,

c) zestaw do terapii falą ultradźwiękową;

3) warunki dotyczące pomieszczeń: nie mniej niż dwa pomieszczenia, w których prowadzona jest rehabilitacja, muszą posiadać naturalny mikroklimat dla metod subterraneoterapii - w lokalizacji.

4. Inne warunki:

Skierowanie na rehabilitację pulmonologiczną jest wystawione przez lekarza poradni lub oddziału:

1) rehabilitacji;

2) gruźlicy i chorób płuc;

3) alergologii;

4) laryngologii;

5) pulmonologii;

6) pediatrii.

5. Czas trwania rehabilitacji:

Czas trwania rehabilitacji pulmonologicznej z wykorzystaniem metod subterraneoterapii dla jednego świadczeniobiorcy jest ustalany indywidualnie przez lekarza ośrodka dziennego, wynosi średnio 5 zabiegów dziennie i nie może być krótszy niż 14 dni zabiegowych i dłuższy niż 24 dni zabiegowe.

4realizowane w warunkach stacjonarnych:Warunki lokalowe wspólne:

1) przy wejściu do obiektu znajdują się dojazdy oraz dojścia dla świadczeniobiorców z niepełnosprawnością ruchową;

2) w węzłach sanitarnych dla świadczeniobiorców znajdują się poręcze i uchwyty;

3) w obiekcie znajduje się co najmniej jedno pomieszczenie higieniczno-sanitarne dla świadczeniobiorców, dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową;

4) w budynkach wielokondygnacyjnych znajduje się dźwig lub inne urządzenie techniczne (z wyjątkiem schodołazów), umożliwiające wjazd świadczeniobiorcom z niepełnosprawnością ruchową, w tym poruszającym się na wózkach inwalidzkich, tylko wtedy, gdy świadczenia są udzielane na kondygnacji innej niż parter;

5) spełnienie warunków wymaganych dla zakładu rehabilitacyjnego albo umieszczenie części zabiegowej rehabilitacyjnej zakładu w lokalizacji (z wyłączeniem zestawu do terapii ultradźwiękami w przypadku oddziału dla dzieci do ukończenia 18. roku życia), wymienionych w lp. 1 lit. b tiret drugie kolumna 3 pkt 2.

a) rehabilitacja ogólnoustrojowa1. Wymagania dotyczące personelu:

1) lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej, lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej, lub

2) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu, lub

3) lekarz specjalista w dziedzinie reumatologii, lub

4) lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych, lub

5) lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii (w przypadku oddziałów dziecięcych)

- równoważnik 1 etatu dla oddziału do 25 łóżek, w tym lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej, a w przypadku oddziału powyżej 25 łóżek równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde następne 6 łóżek, oraz

6) fizjoterapeuta

- udziela świadczeń w wymiarze co najmniej 1 etatu przeliczeniowego na 10 łóżek (równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 10 łóżek); oraz

7) zapewnienie całodobowej opieki pielęgniarskiej - w zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozporządzeniu następuje z uwzględnieniem minimalnej liczby pielęgniarek lub położnych, ustalonej na podstawie przepisów o działalności leczniczej.

2. Personel uprawniony do udzielania świadczeń po spełnieniu warunków wymaganych:

1) lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii;

2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie rehabilitacji medycznej lub balneologii i medycyny fizykalnej.

3. Personel realizujący zabiegi masażu: fizjoterapeuta lub masażysta.

4. Wyposażenie wymagane:

1) w lokalizacji:

a) stół do pionizacji,

b) balkonik rehabilitacyjny,

c) kule i laski rehabilitacyjne,

d) przenośny zestaw do elektroterapii;

2) do zabiegu krioterapii ogólnoustrojowej, jeżeli dane świadczenie jest realizowane:

a) wieloosobowa komora kriogeniczna niskotemperaturowa, zakres uzyskiwanych temperatur od -120°C do -150°C, z możliwością obserwacji świadczeniobiorcy w trakcie zabiegu,

b) gabinet wyposażony w zestaw do udzielania pierwszej pomocy,

c) wyposażenie sali kinezyterapii: stół rehabilitacyjny, drabinki rehabilitacyjne, lub inne spełniające takie same funkcje, maty lub materace do kinezyterapii w miejscu udzielania świadczenia,

d) cykloergometr - nie mniej niż 2 stanowiska.

Jednemu świadczeniobiorcy przysługuje do 20 zabiegów w kriokomorze w ciągu roku kalendarzowego;

3) jeżeli dane świadczenie jest udzielane w miejscu:

a) wanny do masażu wirowego kończyn górnych i kończyn dolnych,

b) zestaw do kriostymulacji parami azotu,

c) urządzenie wytwarzające impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości.

5. Organizacja udzielania świadczeń:

1) usprawnianie przez 6 dni w tygodniu w cyklach przed- i popołudniowych, średnio 5 zabiegów dziennie dla każdego świadczeniobiorcy;

2) zapewnienie pomocy lekarza w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia pacjenta w godzinach popołudniowych, wieczornych i nocnych - na wezwanie pielęgniarki.

6. Inne warunki:

Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową jest wystawiane przez:

1) lekarzy oddziałów urazowo-ortopedycznych, chirurgicznych, neurochirurgicznych, neurologicznych, reumatologicznych, chorób wewnętrznych, onkologicznych, ginekologicznych, urologicznych, pediatrycznych, kardiologicznych i geriatrycznych;

2) w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych przez lekarza poradni rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej i reumatologicznej.

7. Czas trwania rehabilitacji:

Czas trwania rehabilitacji ogólnoustrojowej dla jednego świadczeniobiorcy wynosi do 6 tygodni, średnio 5 rodzajów zabiegów dziennie u każdego świadczeniobiorcy. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

b) rehabilitacja neurologiczna1. Wymagania dotyczące personelu:

1) lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej, lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej

- równoważnik co najmniej 1 etatu przeliczeniowego na 25 łóżek (dla oddziałów powyżej 25 łóżek zatrudnienie proporcjonalne do liczby łóżek) oraz:

2) lekarz specjalista w dziedzinie neurologii lub

3) lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych, lub

4) lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii (w przypadku oddziałów dziecięcych), lub

5) lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub

6) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie rehabilitacji medycznej lub balneologii i medycyny fizykalnej

- równoważnik co najmniej 1 etatu przeliczeniowego na 25 łóżek (dla oddziałów powyżej 25 łóżek zatrudnienie proporcjonalne do liczby łóżek w oddziale);

7) zapewnienie konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie neurologii lub specjalisty w dziedzinie urologii, lub specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych, lub specjalisty w dziedzinie pediatrii (w przypadku oddziałów dziecięcych), lub specjalistów w dziedzinie neurologii dziecięcej i specjalisty w dziedzinie ortopedii (w przypadku oddziałów rehabilitacji neurologicznej dziecięcej) w przypadku, gdy wskazany lekarz nie jest lekarzem udzielającym świadczeń w oddziale, oraz

8) fizjoterapeuta

- udziela świadczeń w wymiarze co najmniej 1 etatu przeliczeniowego na 6 łóżek, a w przypadku oddziału powyżej 6 łóżek zatrudnienie proporcjonalne do liczby łóżek,

w tym osoba, która:

a) rozpoczęła po dniu 31 grudnia 1997 r. studia wyższe na kierunku fizjoterapia, zgodnie ze standardami kształcenia określonymi w odrębnych przepisach, i uzyskała tytuł magistra na tym kierunku,

b) rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1998 r. studia wyższe na kierunku rehabilitacja ruchowa i uzyskała tytuł magistra na tym kierunku,

c) rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1998 r. studia wyższe w Akademii Wychowania Fizycznego i uzyskała tytuł magistra oraz ukończyła specjalizację I lub II stopnia w dziedzinie rehabilitacji ruchowej,

d) rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1980 r. studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskała tytuł magistra na tym kierunku oraz ukończyła w ramach studiów dwuletnią specjalizację z zakresu gimnastyki leczniczej lub rehabilitacji ruchowej, potwierdzoną legitymacją instruktora rehabilitacji ruchowej lub gimnastyki leczniczej,

e) rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1980 r. studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskała tytuł magistra na tym kierunku oraz ukończyła trzymiesięczny kurs specjalizacyjny z rehabilitacji

- równoważnik co najmniej 1 etatu na 12 łóżek;

9) zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (jeżeli oddział rehabilitacji neurologicznej funkcjonuje w ramach struktur szpitala wieloprofilowego, całodobowa opieka lekarska może być łączona z innymi oddziałami szpitalnymi, będącymi w lokalizacji),

10) zapewnienie całodobowej opieki pielęgniarskiej - w zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozporządzeniu następuje z uwzględnieniem minimalnej liczby pielęgniarek lub położnych, ustalonej na podstawie przepisów o działalności leczniczej, oraz

11) psycholog lub psycholog posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej

- udziela świadczeń w wymiarze co najmniej 1 etatu przeliczeniowego na 25 łóżek (zatrudnienie proporcjonalne do liczby łóżek w oddziale), oraz

12) terapeuta zajęciowy

- udziela świadczeń w wymiarze co najmniej 1 etatu przeliczeniowego na 25 łóżek (zatrudnienie proporcjonalne do liczby łóżek w oddziale).

2. Personel realizujący zabiegi masażu: fizjoterapeuta lub masażysta.

3. Wyposażenie wymagane w lokalizacji - gabinet kinezyterapii:

1) stół do pionizacji;

2) balkonik rehabilitacyjny;

3) kule i laski rehabilitacyjne;

4) przenośny zestaw do elektroterapii;

5) defibrylator;

6) EKG.

4. Warunki przyjęcia do oddziału rehabilitacji stacjonarnej:

1) w przypadku rehabilitacji neurologicznej zaburzeń funkcji mózgu, zaburzeń funkcji rdzenia i korzeni nerwowych, zaburzeń obwodowego układu nerwowego i dystrofii mięśniowych oraz rehabilitacji przewlekłej - pod warunkiem, że chorzy są już po przebytej rehabilitacji, w tym w wyżej wymienionych grupach, i wymagają kontynuacji rehabilitacji w warunkach stacjonarnych:

a) przyjęcie ze skierowaniem z oddziału lub kliniki: anestezjologii i intensywnej terapii, neurologii, neurochirurgii, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii, chorób zakaźnych, chorób wewnętrznych, pediatrii po przeprowadzeniu konsultacji neurologicznej lub

b) przyjęcie ze skierowaniem z poradni specjalistycznej: rehabilitacyjnej, neurologicznej, neurochirurgicznej, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, urazowo-ortopedycznej;

2) w przypadku rehabilitacji neurologicznej dziecięcej:

a) przyjęcie ze skierowaniem z oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, neonatologii, neurologii i neurochirurgii, ortopedii i traumatologii, chirurgii dziecięcej, chorób zakaźnych, pediatrii lub

b) przyjęcie ze skierowaniem z poradni specjalistycznej: neurologicznej, neonatologicznej, neurochirurgicznej, pediatrii, urazowo-ortopedycznej, chirurgii dziecięcej, rehabilitacyjnej.

5. Zapewnienie całodobowego dostępu do badań:

1) diagnostyki obrazowej;

2) diagnostyki laboratoryjnej.

c) rehabilitacja pulmonologiczna1. Wymagania dotyczące personelu:

1) lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej, lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej, lub

2) lekarz specjalista chorób płuc, lub

3) lekarz specjalista alergologii, lub

4) lekarz specjalista pediatrii (w przypadku oddziałów dziecięcych) - równoważnik 1 etatu dla oddziału do 25 łóżek, w tym lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej, a przypadku oddziału powyżej 25 łóżek równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde następne 6 łóżek;

5) fizjoterapeuta

- udziela świadczeń w wymiarze co najmniej 1 etat przeliczeniowy na 10 łóżek (równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 10 łóżek), w tym fizjoterapeuta z tytułem magistra;

6) zapewnienie całodobowej opieki pielęgniarskiej - w zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozporządzeniu następuje z uwzględnieniem minimalnej liczby pielęgniarek lub położnych, ustalonej na podstawie przepisów o działalności leczniczej.

2. Personel uprawniony do udzielania świadczeń po spełnieniu warunków wymaganych:

1) lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej, lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii;

2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie rehabilitacji medycznej lub balneologii i medycyny fizykalnej.

3. Personel realizujący zabiegi masażu: fizjoterapeuta lub masażysta.

4. Organizacja udzielania świadczeń:

1) usprawnianie przez 6 dni w tygodniu w cyklach przed- i popołudniowych, średnio 5 zabiegów dziennie dla każdego świadczeniobiorcy;

2) zapewnienie pomocy lekarza w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia pacjenta w godzinach popołudniowych, wieczornych i nocnych - na wezwanie pielęgniarki;

3) stanowisko intensywnego nadzoru medycznego w lokalizacji.

5. Wyposażenie wymagane w lokalizacji:

1) wydzielone inhalatorium dla grup ryzyka zakażenia szczepami opornymi;

2) nebulizator;

3) inhalator ultradźwiękowy z osprzętem (zestawy indywidualne: rury i ustniki);

4) stół drenażowy;

5) spirometr;

6) zestaw do prób wysiłkowych (bieżnia lub cykloergometr);

7) zestaw do prób spiroergometrycznych;

8) kardiomonitor;

9) pulsoksymetr.

6. Warunki przyjęcia do oddziału rehabilitacji stacjonarnej - skierowanie na rehabilitację pulmonologiczną jest wystawiane przez lekarza:

1) oddziału pulmonologicznego, gruźlicy i chorób płuc, chirurgii klatki piersiowej, kardiologii, laryngologii, chorób wewnętrznych, alergologii, onkologii, pediatrii - w przypadku rehabilitacji pulmonologicznej wieku rozwojowego;

2) poradni gruźlicy płuc i chorób płuc, rehabilitacji, alergologicznej, chirurgii klatki piersiowej.

7. Czas trwania rehabilitacji:

Czas trwania rehabilitacji pulmonologicznej dla jednego świadczeniobiorcy wynosi do 3 tygodni. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

d) rehabilitacja kardiologiczna lub kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa1. Wymagania dotyczące personelu:

1) lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii lub lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych - równoważnik co najmniej 1/4 etatu przeliczeniowego oraz

2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie kardiologii lub

3) lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych z udokumentowanym 2-letnim doświadczeniem w kardiologii, lub

4) lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej, lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej, lub

5) lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej, lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub

6) lekarz, który ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji, w trakcie której lekarz może udzielać świadczeń

- równoważnik co najmniej 1 etatu przeliczeniowego.

2. Pozostały personel:

1) specjalista w dziedzinie fizjoterapii lub fizjoterapeuta;

2) fizjoterapeuta oraz

3) fizjoterapeuta lub masażysta;

4) psycholog lub psycholog posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej - równoważnik co najmniej 1/2 etatu przeliczeniowego;

5) zapewnienie całodobowej opieki pielęgniarskiej, z uwzględnieniem minimalnej liczby pielęgniarek lub położnych, ustalonej na podstawie przepisów o działalności leczniczej, w tym równoważnik 1 etatu przeliczeniowego - pielęgniarka po ukończeniu kursu specjalistycznego: "resuscytacja krążeniowo-oddechowa" lub "wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego" lub będąca w trakcie ich realizacji;

6) osoba, która:

a) rozpoczęła po dniu 30 września 2012 r. studia wyższe w zakresie dietetyki obejmujące co najmniej 1630 godzin kształcenia w zakresie dietetyki i uzyskała tytuł licencjata lub dodatkowo rozpoczęła po dniu 30 września 2012 r. studia wyższe w zakresie dietetyki obejmujące co najmniej 1220 godzin w zakresie dietetyki i uzyskała tytuł magistra,

b) ukończyła studia wyższe na kierunku dietetyka, zgodnie ze standardami kształcenia określonymi w odrębnych przepisach i uzyskała tytuł licencjata lub magistra na tym kierunku,

c) rozpoczęła przed dniem 1 października 2007 r. studia wyższe w specjalności dietetyka obejmujące co najmniej 1784 godziny kształcenia w zakresie dietetyki i uzyskała tytuł licencjata lub magistra,

d) rozpoczęła przed dniem 1 października 2007 r. studia wyższe na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka o specjalności żywienie człowieka i uzyskała tytuł licencjata lub magistra lub magistra inżyniera na tym kierunku,

e) ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy dietetyka lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie dietetyk,

f) ukończyła przed dniem wejścia w życie rozporządzenia technikum lub szkołę policealną i uzyskała tytuł zawodowy technika technologii żywienia w specjalności dietetyka - uczestniczy w realizacji programu edukacyjnego;

7) technik elektroradiolog lub pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa internistycznego, lub pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym z kardiologii, lub po kursie specjalistycznym "wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego" - równoważnik co najmniej 1 etatu przeliczeniowego - dodatkowo w przypadku realizacji kardiologicznej telerehabilitacji hybrydowej.

3. Wyposażenie wymagane w lokalizacji:

1) gabinet kinezyterapii:

a) stół do pionizacji,

b) balkonik rehabilitacyjny,

c) kule i laski rehabilitacyjne,

d) sala do treningów interwałowych (cykloergometr lub bieżnia, nie mniej niż 1 na 10 świadczeniobiorców);

2) wyposażenie dodatkowe:

a) defibrylator,

b) aparat EKG,

c) aparat EKG metodą Holtera,

d) zestaw do prób wysiłkowych (bieżnia lub cykloergometr),

e) aparat USG z Dopplerem (echokardiografia);

3) dodatkowe wyposażenie w przypadku realizacji świadczenia kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa:

a) zestaw komputerowy z monitorem i drukarką wraz z oprogramowaniem umożliwiającym zaplanowanie, realizację, monitorowanie, weryfikację świadczenia oraz jego pełną dokumentację oraz archiwizację,

b) system łączności umożliwiający werbalny kontakt z pacjentami,

c) urządzenie peryferyjne udostępniane świadczeniobiorcy wykorzystujące sieć telefonii komórkowej i umożliwiające werbalny kontakt w każdym momencie procedury oraz sterowanie treningiem w zakresie umożliwiającym realizacje formy ciągłej lub interwałowej, zdalną zmianę programu treningu, rejestrację i przesyłanie EKG lub wartości ciśnienia tętniczego,

d) w przypadku pacjentów wysokiego ryzyka, z kardiowerterem-defibrylatorem, stymulatorem desynchronizującym - dostęp do systemu telemonitorowania funkcji terapeutycznych urządzeń wszczepialnych,

e) fantom do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

4. Inne warunki - skierowanie na rehabilitację kardiologiczną jest wystawiane przez lekarza:

1) oddziału kardiologii;

2) oddziału kardiochirurgii;

3) oddziału chorób wewnętrznych;

4) poradni kardiologicznej;

5) poradni rehabilitacyjnej;

6) oddziału lub poradni dziecięcej - w przypadku skierowań dla dzieci.

5. Inne warunki w przypadku realizacji świadczenia kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa:

1) świadczenie kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa jest dwuetapową formą realizacji rehabilitacji kardiologicznej, która obejmuje:

a) I faza obejmuje:

- ocenę stanu klinicznego i optymalizację farmakoterapii (badanie lekarskie, uzupełnienie badań laboratoryjnych, EKG),

- ocenę wydolności fizycznej (próba wysiłkowa lub test korytarzowy),

- sprawdzenie parametrów pracy terapeutycznych urządzeń wszczepialnych (stymulator serca, kardiowerter-defibrylator, stymulator resynchronizujący),

- opracowanie indywidualnego programu monitorowanej telerehabilitacji,

- szkoleniowe sesje treningowe zaplanowane indywidualnie dla każdego pacjenta według obowiązujących standardów: forma treningu domowego będzie uzależniona od możliwości ewentualnego wykorzystania sprzętu rehabilitacyjnego posiadanego przez pacjenta (w szczególności cykloergometr, bieżnia, steper, kije do Nordic Walking); w przypadku braku tego sprzętu proponowaną formą treningu jest trening marszowy,

- szkolenie z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej z wykorzystaniem fantomu,

b) II faza obejmuje:

- procedurę dopuszczenia do każdego treningu: wywiad, EKG, pomiar ciśnienia tętniczego krwi, pomiar masy ciała (pacjenci z niewydolnością serca), ocenę "alertów" z telemonitoringu urządzeń wszczepialnych (pacjenci wysokiego ryzyka z kardiowerterem-defibrylatorem, stymulatorem resynchronizującym) - pielęgniarka lub technik elektroradiolog, pod nadzorem lekarza,

- sesja treningowa zgodna z zaplanowaną w fazie I - pielęgniarka lub technik elektroradiolog,

- procedura zakończenia każdej sesji treningowej (wywiad, ocena w skali Borga, ocena osiągniętego tętna, EKG) - pielęgniarka lub technik elektroradiolog, fizjoterapeuta,

- podsumowanie sesji treningowej: wnioski co do kontynuacji lub modyfikacji kolejnego treningu - lekarz oraz fizjoterapeuta,

- wizyta końcowa po wykonanym cyklu 24 treningów obejmująca: ocenę stanu klinicznego i optymalizację farmakoterapii (badanie lekarskie, uzupełnienie badań laboratoryjnych, EKG, echo serca), ocenę wydolności fizycznej (próba wysiłkowa i test korytarzowy), zalecenia dotyczące leczenia i stylu życia - lekarz, fizjoterapeuta oraz psycholog;

2) kwalifikacji do kardiologicznej telerehabilitacji hybrydowej dokonuje zespół terapeutyczny, w skład którego wchodzą: lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii, pielęgniarka lub technik EKG, fizjoterapeuta, psycholog, w oparciu o poniższe kryteria:

a) pacjenci po zdarzeniach sercowo-naczyniowych, którzy zostali zakwalifikowani do II fazy wczesnej rehabilitacji kardiologicznej,

b) pacjenci stabilni klinicznie co najmniej od tygodnia, a w przypadku pacjentów wysokiego ryzyka od 3 tygodni, u których nie występują:

- źle kontrolowane nadciśnienie tętnicze,

- niepoddająca się leczeniu zatokowa tachykardia > 100/min.,

- złośliwe komorowe zaburzenia rytmu serca,

- stały blok przedsionkowo-komorowy III stopnia, jeżeli upośledza istotnie tolerancję wysiłku,

- wady serca wymagające korekty kardiochirurgicznej,

- kardiomyopatia ze zwężeniem drogi odpływu,

- niedokrwienne obniżenie odcinka ST > 2 mm w EKG spoczynkowym,

- niewyrównana niewydolność serca,

- ostre stany zapalne i niewyrównane choroby współistniejące,

- powikłania pooperacyjne,

- wyzwalane wysiłkiem: objawy niewydolności serca lub niedokrwienia serca, zaburzenia rytmu nadkomorowe i komorowe, zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego i śródkomorowego, spadek ciśnienia tętniczego > 20 mmHg, bradykardia, pogorszenie się tolerancji wysiłku w fazie I,

- inne sytuacje warunkujące konieczność realizacji pełnego programu wczesnej rehabilitacji kardiologicznej jedynie w warunkach stacjonarnych,

c) pacjenci, którzy wykazali się wiedzą teoretyczną oraz umiejętnościami praktycznymi w zakresie:

- samooceny dolegliwości i objawów, które należy zgłosić osobie monitorującej telerehabilitację (bóle w klatce piersiowej, zasłabnięcia, kołatanie serca, przyrost masy ciała w krótkim czasie, duszność, obrzęki),

- samooceny w trakcie rehabilitacji: ocena zmęczenia według skali Borga, ocena objawów niepokojących nakazujących modyfikację lub przerwanie treningów (bóle w klatce piersiowej, osłabienie, kołatanie serca, duszność),

- pomiaru tętna, ciśnienia tętniczego oraz masy ciała,

- zdolności do realizacji treningu fizycznego,

- obsługi aparatury umożliwiającej realizację telerehabilitacji,

d) pisemna zgoda pacjenta na realizację przedmiotowego świadczenia w warunkach domowych;

3) w przypadku niespełniania przez świadczeniobiorcę warunków kwalifikacji do kardiologicznej telerehabilitacji hybrydowej, świadczeniobiorca kontynuuje rehabilitację kardiologiczną w warunkach stacjonarnych;

4) w przypadku pacjentów z niewydolnością serca - pomiar masy ciała i przesłanie wyniku.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

SKALA OPARTA NA SKALI RANKINA

0 Świadczeniobiorca nie zgłasza skarg.

1 Świadczeniobiorca zgłasza niewielkie skargi, które nie wpływają w sposób istotny na jego tryb życia.

2 Osoba niepełnosprawna w niewielkim stopniu. Objawy nieznacznie zmieniają dotychczasowy tryb życia, lecz nie ograniczają możliwości samodzielnego funkcjonowania. Nie jest zależny od otoczenia.

3 Osoba niepełnosprawna w średnim stopniu. Objawy znacznie zmieniają dotychczasowy tryb życia i uniemożliwiają całkowicie niezależne funkcjonowanie.

4 Osoba niepełnosprawna w dość ciężkim stopniu. Objawy zdecydowanie uniemożliwiają samodzielne życie. Nie jest konieczna ciągła opieka i pomoc osoby drugiej.

5 Osoba niepełnosprawna w bardzo ciężkim stopniu. Świadczeniobiorca całkowicie zależny od otoczenia. Konieczna stała pomoc drugiej osoby.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WYKAZ PROCEDUR MEDYCZNYCH WEDŁUG KLASYFIKACJI ICD-9 ORAZ WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH WEDŁUG KLASYFIKACJI ICD-10 OPISUJĄCYCH ŚWIADCZENIA GWARANTOWANE W REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ W WARUNKACH STACJONARNYCH ORAZ REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ W WARUNKACH STACJONARNYCH

Kod ICD-9Nazwa
12
1. WYKAZ PROCEDUR MEDYCZNYCH WEDŁUG KLASYFIKACJI ICD-9
87.031Tomografia komputerowa głowy bez kontrastu i z kontrastem
87.032Tomografia komputerowa głowy bez kontrastu i co najmniej dwie fazy z kontrastem
87.033Tomografia komputerowa tętnic głowy i szyi
87.04Tomografia głowy i/lub szyi - inne
87.22Zdjęcie RTG kręgosłupa szyjnego
87.23Zdjęcie RTG kręgosłupa piersiowego
87.24Zdjęcie RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego
87.29Zdjęcie RTG kręgosłupa - inne
87.41Komputerowa tomografia (TK) klatki piersiowej
87.42Tomografia klatki piersiowej - inne
87.440RTG klatki piersiowej
87.495RTG śródpiersia
88.714USG naczyń szyi - doppler
88.721Echokardiografia
88.91Rezonans magnetyczny mózgu i pnia mózgu
88.931Rezonans magnetyczny kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka szyjnego bez kontrastu
88.932Rezonans magnetyczny kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka lędźwiowego (lędźwiowo-krzyżowego) bez kontrastu
88.933Rezonans magnetyczny kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka piersiowego bez kontrastu
88.934Rezonans magnetyczny kanału rdzeniowego - rdzeń kręgowy
88.935Rezonans magnetyczny kanału rdzeniowego - kręgosłup
88.94Rezonans magnetyczny układu mięśniowo-szkieletowego
88.973Rezonans magnetyczny szyi bez kontrastu
89.15Inne nieoperacyjne funkcjonalne testy neurologiczne
89.23EMG zwieracza cewki moczowej
89.24Pomiar szybkości odpływu moczu
89.25Profil ciśnienia wewnętrznego cewki moczowej
89.394Elektromiografia
89.395Elektromiografia funkcjonalna
89.396Badanie przewodnictwa nerwowego
89.41Badanie wysiłkowe serca na bieżni ruchomej
89.43Badanie wysiłkowe serca na ergometrze rowerowym
89.442Sześciominutowy test marszu
89.521Elektrokardiografia nieokreślona
89.522Elektrokardiografia z 12 lub więcej odprowadzeniami (z opisem)
89.541Monitorowanie czynności serca za pomocą urządzeń analogowych (typu Holter)
93.0101Ocena lokomocji
93.0102Ocena samoobsługi
93.0103Ocena sprawności manualnej
93.0104Ocena funkcjonalna kręgosłupa i miednicy
93.0105Ocena równowagi i stabilności ciała
93.02Ocena potrzeb zaopatrzenia ortotycznego
93.03Ocena potrzeb zaopatrzenia protetycznego
93.0401Manualna ocena siły mięśniowej - Test Lovetta
93.0402Dynamometryczna ocena siły mięśni
93.0403Tensometryczna ocena siły mięśniowej
93.0503Badanie zakresów ruchów kręgosłupa
93.0504Badanie zakresów ruchów stawów obwodowych
93.0701Pomiar obwodów części ciała
93.0702Pomiar obwodu głowy
93.0901Ocena stanu neuromotorycznego
93.0905Elektrodiagnostyka
93.1121Ćwiczenia bierne wykonywane manualnie
93.1122Ćwiczenia bierne redresyjne
93.1131Ćwiczenia czynno-bierne
93.1132Ćwiczenia wspomagane
93.1133Ćwiczenia prowadzone
93.1202Ćwiczenia czynne wolne
93.1204Ćwiczenia samowspomagane
93.1205Ćwiczenia czynne w odciążeniu
93.1301Ćwiczenia izometryczne
93.1303Ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem
93.1304Ćwiczenia izotoniczne
93.1305Ćwiczenia izokinetyczne
93.14Odtwarzanie gry stawowej
93.1501Mobilizacja odcinka szyjnego kręgosłupa
93.1502Mobilizacja odcinka piersiowego kręgosłupa
93.1503Mobilizacja odcinka lędźwiowego kręgosłupa
93.1601Mobilizacja małych stawów
93.1602Mobilizacja dużych stawów
93.1701Ćwiczenia bierne wykonywane mechanicznie
93.1804Ćwiczenia i kinezyterapia oddechowa - oklepywanie
93.1811Drenaż ułożeniowy
93.1812Czynne ćwiczenia oddechowe
93.1813Ćwiczenia oddechowe czynne z oporem
93.1814Nauka kaszlu i odksztuszania
93.1901Ćwiczenia równoważne
93.1902Ćwiczenia rozluźniające i relaksujące
93.1903Ćwiczenia sprawności manualnej
93.1904Ćwiczenia samoobsługi
93.1907Ćwiczenia zespołowe
93.1909Ćwiczenia ogólnousprawniające indywidualne
93.1910Ćwiczenia ogólnousprawniające grupowe
93.1911Ćwiczenia koordynacji ruchowej
93.1912Poizometryczna relaksacja mięśni
93.1913Ćwiczenia koordynacyjno-równoważne wg Frenkla
93.1914Ćwiczenia ułożeniowe Bürgera
93.1915Ćwiczenia synergistyczne
93.2201Pionizacja bierna
93.2202Pionizacja czynna
93.2203Przygotowanie do chodzenia
93.2204Nauka czynności lokomocyjnych
93.23Dopasowanie aparatów ortopedycznych
93.2401Ćwiczenia używania protez i aparatów ortopedycznych
93.2402Nauka chodu o kulach i innym sprzęcie pomocniczym
93.27Stretching mięśni lub ścięgien
93.28Stretching powięzi
93.3101Indywidualne ćwiczenia w wodzie
93.3103Zbiorowe ćwiczenia w basenie
93.3301Kąpiel wirowa kończyn górnych
93.3302Kąpiel wirowa kończyn dolnych
93.3401Diatermia krótkofalowa
93.3402Diatermia mikrofalowa
93.3501Ciepłe suche okłady
93.3502Parafinoterapia
93.3601Trening interwałowy na bieżni lub cykloergometrze rowerowym
93.3602Trening ciągły na bieżni lub cykloergometrze rowerowym
93.3603Trening stacyjny
93.3604Trening marszowy
93.3605Trening marszowy z przyborami
93.3807Metody neurofizjologiczne - Metoda NDT Bobath
93.3808Metody neurofizjologiczne - Metoda PNF
93.3810Metody neurofizjologiczne - ćwiczenia wspomagane zastępczym sprzężeniem zwrotnym (biofeetback)
93.3812Plastrowanie dynamiczne /Kinesiology Taping/
93.3814Metoda Bad Ragaz - Ring
93.3912Masaż klasyczny - częściowy
93.3919Galwanizacja
93.3920Jonoforeza
93.3922Kąpiel elektryczno-wodna dwukomorowa - kończyn dolnych
93.3923Kąpiel elektryczno-wodna czterokomorowa
93.3927Tonoliza
93.3928Prądy diadynamiczne
93.3929Prądy interferencyjne
93.3930Prądy TENS
93.3931Prądy KOTZA
93.3932Prądy TRABERTA
93.3937Naświetlanie promieniami IR - miejscowe
93.3939Laseroterapia
93.3940Laseroterapia punktowa
93.3943Ultradźwięki
93.3944Fonoforeza
93.3948Fango
93.3951Krioterapia miejscowa ciekłym azotem
93.3953Zawijania lub okłady borowinowe częściowe
93.3982Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości
93.3983Pole magnetyczne stałe i niskiej częstotliwości
93.3988Elektrostymulacja mięśni
93.3989Elektrostymulacja funkcjonalna (FES)
93.3998Krioterapia elektrycznie schłodzonym powietrzem
93.3999Zabiegi fizjoterapeutyczne - inne
93.71Terapia dysleksji
93.72Terapia afazji (i dysfazji)
93.73Ćwiczenie mowy przełykowej
93.74Terapia defektów wymowy
93.78Rehabilitacja ociemniałych, niedowidzących i osób z poważnymi wadami wzroku - inne
93.822Edukacja specjalna dla osób niepełnosprawnych
93.83Terapia zajęciowa
93.86Terapia psychologiczna lub neurologopedyczna
94.011Test Stanforda Bineta
94.012Test Wechslera dla dorosłych
94.013Test Wechslera dla dzieci
94.021Test Bentona
94.022Test pamięci wzrokowej Bentona
94.023Minnesocki Wielowymiarowy Kwestionariusz Osobowości (MMPI)
94.024Skala pamięci Wechslera
94.31Psychoanaliza
94.321Hipnodrama
94.322Hipnoza
94.331Terapia awersyjna
94.332Trening behawioralny
94.333Desensytyzacja
94.334Wygaszania
94.335Trening autogenny
94.336Terapia behawioralno-relaksacyjna - inne formy
94.34Indywidualna terapia w zaburzeniach psychoseksualnych
94.35Interwencja kryzysowa
94.36Psychoterapia w formie zabaw
94.37Psychoterapia integrująca
94.38Psychoterapia podtrzymująca
94.39Psychoterapia indywidualna - inne
94.41Terapia grupowa w zaburzeniach psychoseksualnych
94.42Terapia rodzin
2. WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH WEDŁUG KLASYFIKACJI ICD-10
C70.0Nowotwór złośliwy (opony mózgowe)
C70.1Nowotwór złośliwy (opony rdzeniowe)
C70.9Nowotwór złośliwy (opony mózgowo-rdzeniowe, umiejscowienie nieokreślone)
C71.0Nowotwór złośliwy (mózg, z wyjątkiem płatów i komór)
C71.1Nowotwór złośliwy (płat czołowy)
C71.2Nowotwór złośliwy (płat skroniowy)
C71.3Nowotwór złośliwy (płat ciemieniowy)
C71.4Nowotwór złośliwy (płat potyliczny)
C71.5Nowotwór złośliwy (komory mózgowe)
C71.6Nowotwór złośliwy (móżdżek)
C71.7Nowotwór złośliwy (pień mózgu)
C71.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie mózgu)
C71.9Nowotwór złośliwy (mózg, umiejscowienie nieokreślone)
C72.0Nowotwór złośliwy (rdzeń kręgowy)
C72.1Nowotwór złośliwy (ogon koński)
C72.2Nowotwór złośliwy (nerw węchowy)
C72.3Nowotwór złośliwy (nerw wzrokowy)
C72.4Nowotwór złośliwy (nerw przedsionkowo-ślimakowy)
C72.5Nowotwór złośliwy (inne i nieokreślone nerwy czaszkowe)
C72.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie mózgu i innych części ośrodkowego układu nerwowego)
C72.9Nowotwór złośliwy (ośrodkowy układ nerwowy, umiejscowienie nieokreślone)
C76.0Nowotwór złośliwy (głowa, twarz i szyja)
C76.1Nowotwór złośliwy (klatka piersiowa)
C76.2Nowotwór złośliwy (brzuch)
C76.3Nowotwór złośliwy (miednica)
C76.4Nowotwór złośliwy (kończyna górna)
C76.5Nowotwór złośliwy (kończyna dolna)
C79.3Wtórny nowotwór złośliwy mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych
D32.0Nowotwór niezłośliwy (opony mózgowe)
D32.1Nowotwór niezłośliwy (opony rdzeniowe)
D32.9Nowotwór niezłośliwy (opony mózgowo-rdzeniowe, umiejscowienie nieokreślone)
D33.0Nowotwór niezłośliwy (mózg, nadnamiotowe)
D33.1Nowotwór niezłośliwy (mózg, podnamiotowe)
D33.2Nowotwór niezłośliwy (mózg, umiejscowienie nieokreślone)
D33.3Nowotwór niezłośliwy (nerwy czaszkowe)
D33.4Nowotwór niezłośliwy (rdzeń kręgowy)
D33.7Nowotwór niezłośliwy (inne określone części ośrodkowego układu nerwowego)
D33.9Nowotwór niezłośliwy (ośrodkowy układ nerwowy, umiejscowienie nieokreślone)
D35.2Nowotwór niezłośliwy (przysadka)
D35.3Nowotwór niezłośliwy (przewód czaszkowo-gardłowy)
D35.4Nowotwór niezłośliwy (szyszynka)
D36.0Nowotwór niezłośliwy (węzły chłonne)
D36.1Nowotwór niezłośliwy (nerwy obwodowe i układ nerwowy wegetatywny)
D42.0Nowotwór o nieokreślonym charakterze (opony mózgowe)
D42.1Nowotwór o nieokreślonym charakterze (opony rdzeniowe)
D42.9Nowotwór o nieokreślonym charakterze (opony mózgowo-rdzeniowe, umiejscowienie nieokreślone)
D43.0Nowotwór o nieokreślonym charakterze (mózg, nadnamiotowe)
D43.1Nowotwór o nieokreślonym charakterze (mózg, podnamiotowe)
D43.2Nowotwór o nieokreślonym charakterze (mózg, umiejscowienie nieokreślone)
D43.3Nowotwór o nieokreślonym charakterze (nerwy czaszkowe)
D43.4Nowotwór o nieokreślonym charakterze (rdzeń kręgowy)
D43.7Nowotwór o nieokreślonym charakterze (inne części ośrodkowego układu nerwowego)
D43.9Nowotwór o nieokreślonym charakterze (ośrodkowy układ nerwowy, umiejscowienie nieokreślone)
E10.0Cukrzyca insulinozależna (ze śpiączką)
E10.1Cukrzyca insulinozależna (z kwasicą ketonową)
E10.2Cukrzyca insulinozależna (z powikłaniami nerkowymi)
E10.3Cukrzyca insulinozależna (z powikłaniami ocznymi)
E10.4Cukrzyca insulinozależna (z powikłaniami neurologicznymi)
E10.5Cukrzyca insulinozależna (z powikłaniami w zakresie krążenia obwodowego)
E10.6Cukrzyca insulinozależna (z innymi określonymi powikłaniami)
E10.7Cukrzyca insulinozależna (z wieloma powikłaniami)
E10.8Cukrzyca insulinozależna (z nieokreślonymi powikłaniami)
E10.9Cukrzyca insulinozależna (bez powikłań)
G00.0Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane przez Haemophilus influenzae
G00.1Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych pneumokokowe
G00.2Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych paciorkowcowe
G00.3Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych gronkowcowe
G00.8Inne bakteryjne zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych
G00.9Bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, nieokreślone
G01Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych w przebiegu chorób bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej
G02.0Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych w przebiegu chorób wirusowych sklasyfikowanych gdzie indziej
G02.1Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych w grzybicach
G02.8Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych w przebiegu innych określonych chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
G03.0Nieropne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
G03.1Przewlekłe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
G03.2Łagodne nawrotowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych [Mollareta]
G03.8Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane przez inne określone czynniki
G03.9Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, nieokreślone
G04.0Ostre rozsiane zapalenie mózgu
G04.1Tropikalne spastyczne porażenie kończyn dolnych
G04.2Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i mózgu oraz zapalenie opon rdzeniowych i rdzenia kręgowego niesklasyfikowane gdzie indziej
G04.8Inne zapalenia mózgu, rdzenia kręgowego oraz mózgu i rdzenia kręgowego
G04.9Zapalenie mózgu, rdzenia kręgowego oraz zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego, nieokreślone
G05.0Zapalenie mózgu, rdzenia kręgowego oraz mózgu i rdzenia kręgowego w przebiegu chorób bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej
G05.1Zapalenie mózgu, rdzenia kręgowego oraz mózgu i rdzenia kręgowego w przebiegu chorób wirusowych sklasyfikowanych gdzie indziej
G05.2Zapalenie mózgu, rdzenia kręgowego oraz mózgu i rdzenia kręgowego w przebiegu innych chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
G05.8Zapalenie mózgu, rdzenia kręgowego oraz mózgu i rdzenia kręgowego w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
G06.0Ropień i ziarniniak śródczaszkowy
G06.1Ropień i ziarniniak rdzenia kręgowego i w kanale kręgowym
G06.2Ropień zewnątrztwardówkowy i podtwardówkowy, nieokreślony
G07Ropień i ziarniniak śródczaszkowy, w kanale kręgowym i rdzenia kręgowego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
G08Zapalenie żył i zakrzepowe zapalenie żył śródczaszkowych i w kanale kręgowym
G09Następstwa chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego
G12.0Rdzeniowy zanik mięśni, postać dziecięca, typ I [Werdniga-Hoffmana]
G12.1Inne dziedziczne zaniki mięśni pochodzenia rdzeniowego
G12.2Stwardnienie zanikowe boczne
G12.8Inne rdzeniowe zaniki mięśni i zespoły pokrewne
G12.9Rdzeniowy zanik mięśni, nieokreślony
G13.0Paranowotworowa neuromiopatia i neuropatia
G13.1Inne zaniki układowe pierwotnie zajmujące układ nerwowy w przebiegu chorób nowotworowych
G13.2Zanik układowy obejmujący pierwotnie układ nerwowy w niedoczynności tarczycy (E00.1+, E03.-+)
G13.8Zanik układowy obejmujący pierwotnie układ nerwowy w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
G24.1Dystonia samoistna rodzinna
G24.2Dystonia samoistna niedziedziczna
G24.3Kurczowy kręcz karku
G24.4Dystonia samoistna w obrębie twarzy
G24.8Inna dystonia
G25.0Drżenie samoistne
G25.3Mioklonia
G25.5Inna pląsawica
G25.6Polekowe i inne tiki pochodzenia organicznego
G25.8Inne określone zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych
G26Zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
G31.0Zanik mózgu ograniczony
G31.1Starcze zwyrodnienie mózgu niesklasyfikowane gdzie indziej
G31.2Zwyrodnienie układu nerwowego spowodowane przez alkohol
G31.8Inne określone choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego
G31.9Choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego, nieokreślone
G32.0Podostre złożone zwyrodnienie rdzenia kręgowego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
G32.8Inne określone zaburzenia zwyrodnieniowe układu nerwowego występujące w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
G35Stwardnienie rozsiane
G36.0Zapalenie rdzenia i nerwów wzrokowych [zespół Devica]
G36.1Ostre i podostre krwotoczne zapalenie istoty białej mózgu [Hursta]
G36.8Inne określone rozsiane procesy demielinizacje o ostrym przebiegu
G36.9Rozsiane procesy demielinizacje o ostrym przebiegu, nieokreślone
G37.0Stwardnienie rozlane
G37.1Środkowa demielinizacja ciała modzelowatego
G37.2Mielinoliza środkowa mostu
G37.3Ostre poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego w przebiegu choroby demielinizacyjnej ośrodkowego układu nerwowego
G37.4Podostre martwicze zapalenie rdzenia kręgowego
G37.5Stwardnienie koncentryczne [Baló]
G37.8Inne określone choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego
G37.9Choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego, nieokreślone
G40.0Padaczka samoistna (ogniskowa) (częściowa) i zespoły padaczkowe z napadami o zlokalizowanym początku
G40.1Padaczka objawowa (ogniskowa) (częściowa) i zespoły padaczkowe z prostymi napadami częściowymi
G40.2Padaczka objawowa (ogniskowa) (częściowa) i zespoły padaczkowe ze złożonymi napadami częściowymi
G40.3Uogólniona samoistna padaczka i zespoły padaczkowe
G40.4Inne postacie uogólnionej padaczki i zespołów padaczkowych
G40.5Szczególne zespoły padaczkowe
G40.6Napady "grand mal", nieokreślone, (z napadami "petit mal" lub bez takich napadów)
G40.7Napady "petit mal", nieokreślone, bez napadów "grand mal"
G40.8Inne padaczki
G50.1Nietypowy ból twarzy
G50.8Inne zaburzenia nerwu trójdzielnego
G50.9Zaburzenia nerwu trójdzielnego, nieokreślone
G51.0Obwodowe porażenie nerwu twarzowego
G51.1Zapalenie zwoju kolanka
G51.2Zespół Melkerssona
G51.3Kloniczny skurcz połowy twarzy
G51.8Inne zaburzenia nerwu twarzowego
G52.1Zaburzenia nerwu językowo-gardłowego
G52.2Zaburzenia nerwu błędnego
G54.0Zaburzenia splotu ramiennego
G54.1Zaburzenia splotu lędźwiowo-krzyżowego
G54.5Nerwoból z zanikiem mięśni
G55.0Ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w przebiegu chorób nowotworowych (C00-D48+)
G55.1Ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w zaburzeniach dotyczących krążka międzykręgowego (M50-M51+)
G55.2Ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w zmianach zwyrodnieniowych kręgów (M47.-+)
G55.3Ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w przebiegu innych chorób kręgosłupa (M45-M46+, M48.-+, M53-M54+)
G55.8Ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
G56.0Zespół cieśni nadgarstka
G56.1Inne uszkodzenia nerwu pośrodkowego
G56.2Uszkodzenie nerwu łokciowego
G56.3Uszkodzenie nerwu promieniowego
G56.8Inne mononeuropatie kończyny górnej
G57.0Uszkodzenie nerwu kulszowego
G57.1Meralegia z parestezjami
G57.2Uszkodzenie nerwu udowego
G57.3Uszkodzenie nerwu strzałkowego wspólnego
G57.4Uszkodzenie nerwu piszczelowego
G57.5Zespół kanału stępu
G57.6Uszkodzenie nerwów podeszwy
G57.8Inne mononeuropatie kończyny dolnej
G58.0Neuropatia międzyżebrowa
G58.7Mnogie zapalenie pojedynczych nerwów
G58.8Inne określone mononeuropatie
G59.0Mononeuropatia cukrzycowa (E10-E14+ zwykle ze wspólnym czwartym znakiem kodu 4)
G60.0Dziedziczna neuropatia ruchowa i czuciowa
G60.1Choroba Refsuma
G60.2Neuropatia z towarzyszącą dziedziczną ataksją
G60.3Neuropatia samoistna postępująca
G60.4Inne neuropatie dziedziczne i samoistne
G60.9Neuropatia samoistna i dziedziczna, nieokreślona
G61.0Zespół Gullaina-Barrego
G61.1Neuropatia surowicza
G61.8Inne polineuropatie zapalne
G61.9Polineuropatia zapalna, nieokreślona
G62.0Polineuropatia polekowa
G62.1Polineuropatia alkoholowa
G62.2Polineuropatia spowodowana przez inne czynniki toksyczne
G62.8Inne określone polineuropatie
G62.9Polineuropatia, nieokreślona
G63.0Polineuropatia w przebiegu chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
G63.1Polineuropatia w przebiegu chorób nowotworowych (C00-D48+)
G63.2Polineuropatia cukrzycowa (E10-E14+ zwykle ze wspólnym czwartym znakiem kodu 4)
G63.3Polineuropatia w przebiegu innych chorób układu wewnątrzwydzielniczego i metabolicznych (E00-E07+, E15-E16+, E20-E34+, E70-E89+)
G63.4Polineuropatia w niedoborach żywieniowych (E40-E64+)
G63.5Polineuropatia w układowych stanach chorobowych tkanki łącznej (M30-M35+)
G63.6Polineuropatia w innych zaburzeniach układu mięśniowo-szkieletowego (M00-M25+, M40-M96+)
G63.8Polineuropatia w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
G64Inne zaburzenia obwodowego układu nerwowego
G70.0Miastenia
G70.1Toksyczne zaburzenia nerwowo-mięśniowe
G70.2Miastenia wrodzona i wieku rozwojowego
G70.8Inne określone zaburzenia mięśniowo-nerwowe
G70.9Zaburzenia mięśniowo-nerwowe, nieokreślone
G71.0Dystrofia mięśniowa
G71.1Zaburzenia miotoniczne
G71.2Miopatie wrodzone
G71.3Miopatia mitochondrialna niesklasyfikowana gdzie indziej
G71.8Inne pierwotne zaburzenia mięśni
G71.9Pierwotne zaburzenia mięśniowe, nieokreślone
G72.0Miopatia polekowa
G72.1Miopatia alkoholowa
G72.2Miopatia spowodowana przez inne czynniki toksyczne
G72.3Porażenie okresowe
G72.4Miopatia zapalna niesklasyfikowana gdzie indziej
G72.8Inne określone miopatie
G72.9Miopatia, nieokreślona
G73.0Zespoły miasteniczne w przebiegu chorób układu wewnątrzwydzielniczego
G73.1Zespół Eatona-Lamberta (C80+)
G73.2Inne zespoły miasteniczne w przebiegu chorób nowotworowych (C00-D48+)
G73.3Zespoły miasteniczne w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
G73.4Miopatia w chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
G73.5Miopatia w przebiegu chorób układu wewnątrzwydzielniczego
G73.6Miopatia w przebiegu chorób metabolicznych
G73.7Miopatia w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
G80.0Spastyczne czterokończynowe mózgowe porażenie dziecięce
G80.1Spastyczne dwukończynowe mózgowe porażenie dziecięce
G80.2Spastyczne mózgowe porażenie dziecięce połowicze
G80.3Dyskinetyczne mózgowe porażenie dziecięce
G80.4Ataktyczne mózgowe porażenie dziecięce
G80.8Inne mózgowe porażenie dziecięce
G80.9Mózgowe porażenie dziecięce, nieokreślone
G81.0Wiotkie porażenie połowicze
G81.1Spastyczne porażenie połowicze
G81.9Porażenie połowicze, nieokreślone
G82.0Wiotkie porażenie kończyn dolnych
G82.1Spastyczne porażenie kończyn dolnych
G82.2Porażenie kończyn dolnych, nieokreślone
G82.3Wiotkie porażenie czterokończynowe
G82.4Spastyczne porażenie czterokończynowe
G82.5Porażenie czterokończynowe, nieokreślone
G83.0Porażenie obustronne kończyn górnych
G83.1Porażenie jednej kończyny dolnej
G83.2Porażenie jednej kończyny górnej
G83.3Porażenie jednej kończyny, nieokreślone
G83.4Zespół ogona końskiego
G83.8Inne określone zespoły porażenne
G83.9Zespół porażenny, nieokreślony
G91.0Wodogłowie komunikujące
G91.1Wodogłowie z niedrożności
G91.2Wodogłowie normotensyjne
G91.3Wodogłowie pourazowe, nieokreślone
G91.8Inne wodogłowie
G91.9Wodogłowie, nieokreślone
G92Encefalopatia toksyczna
G93.0Torbiele mózgu
G93.1Uszkodzenie mózgu z niedotlenienia niesklasyfikowane gdzie indziej
G93.2Łagodne nadciśnienie wewnątrzczaszkowe
G93.3Zespół zmęczenia po zakażeniach wirusowych
G93.4Encefalopatia, nieokreślona
G93.5Zespół uciskowy mózgu
G93.6Obrzęk mózgu
G93.7Zespół Reye'a
G93.8Inne określone zaburzenia mózgu
G93.9Zaburzenie mózgu, nieokreślone
G94.0Wodogłowie w przebiegu chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej (A00-B99+)
G94.1Wodogłowie w przebiegu chorób nowotworowych (C00-D48+)
G94.2Wodogłowie w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
G94.8Inne określone patologie mózgu w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
G95.0Jamistość rdzenia kręgowego i jamistość opuszki
G95.1Mielopatie naczyniowe
G95.8Inne określone choroby rdzenia kręgowego
G96.0Wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego
G96.1Zaburzenia dotyczące opon mózgowo-rdzeniowych niesklasyfikowane gdzie indziej
G96.8Inne określone zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego
G96.9Zaburzenie ośrodkowego układu nerwowego, nieokreślone
G97.2Wewnątrzczaszkowe podciśnienie następujące po przetoce komorowej
G99.0Neuropatia wegetatywna w przebiegu chorób układu wewnątrzwydzielniczego i metabolicznych
G99.1Inne zaburzenia układu nerwowego wegetatywnego, występujące w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
G99.2Mielopatia w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
G99.8Inne określone zaburzenia układu nerwowego, występujące w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
I01.0Ostre reumatyczne zapalenie osierdzia
I01.1Ostre reumatyczne zapalenie wsierdzia
I01.2Ostre reumatyczne zapalenie mięśnia sercowego
I01.8Inne ostre choroby reumatyczne serca
I01.9Ostra choroba reumatyczna serca, nieokreślona
I05.0Zwężenie lewego ujścia żylnego
I05.1Niedomykalność reumatyczna zastawki mitralnej
I05.2Zwężenie lewego ujścia żylnego z niedomykalnością
I05.8Inne wady zastawki mitralnej
I05.9Wada zastawki mitralnej, nieokreślona
I06.0Reumatyczne zwężenie aorty
I06.1Reumatyczna niedomykalność zastawki aortalnej
I06.2Reumatyczne zwężenie lewego ujścia tętniczego z niedomykalnością zastawki
I06.8Inne wady reumatyczne zastawki aortalnej
I06.9Wada reumatyczna zastawki aortalnej, nieokreślona
I07.0Zwężenie zastawki trójdzielnej
I07.1Niedomykalność zastawki trójdzielnej
I07.2Zwężenie zastawki trójdzielnej z niedomykalnością
I07.8Inne choroby zastawki trójdzielnej
I07.9Choroba zastawki trójdzielnej, nieokreślona
I08.0Choroby zastawki mitralnej i zastawki aortalnej
I08.1Choroby zastawki mitralnej i trójdzielnej
I08.2Choroby zastawki aortalnej i trójdzielnej
I08.3Skojarzone choroby zastawek mitralnej, trójdzielnej i aortalnej
I08.8Inne choroby skojarzone wielu zastawek
I08.9Choroba wielu zastawek, nieokreślona
I09.0Reumatyczne zapalenie mięśnia sercowego
I09.1Reumatyczne choroby wsierdzia, zastawka nieokreślona
I09.2Przewlekle reumatyczne zapalenie osierdzia
I09.8Inne określone reumatyczne choroby serca
I09.9Reumatyczna choroba serca, nieokreślona
I10Nadciśnienie samoistne (pierwotne)
I11.0Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca, z (zastoinową) niewydolnością serca
I11.9Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca bez (zastoinowej) niewydolności serca
I13.0Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek, z (zastoinową) niewydolnością serca
I13.1Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek, z niewydolnością nerek
I13.2Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek, z (zastoinową) niewydolnością serca oraz niewydolnością nerek
I13.9Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek, nieokreślona
I15.0Nadciśnienie naczyniowo-nerkowe
I15.1Nadciśnienie wtórne do innej patologii nerek
I15.2Nadciśnienie wtórne do zaburzeń układu wewnątrzwydzielniczego
I15.8Inne postacie wtórne nadciśnienie
I15.9Nadciśnienie wtórne, nieokreślone
I20.0Choroba niedokrwienna serca niestabilna
I20.1Choroba niedokrwienna serca z udokumentowanym skurczem naczyń wieńcowych
I20.8Inne postacie choroby niedokrwiennej serca
I20.9Choroba niedokrwienna serca, nieokreślona
I21.0Ostry zawał serca pełnościenny ściany przedniej
I21.1Ostry zawał serca pełnościenny ściany dolnej
I21.2Ostry zawał serca pełnościenny o innej lokalizacji
I21.3Ostry zawał serca pełnościenny o nieokreślonym umiejscowieniu
I21.4Ostry zawał serca podwsierdziowy
I21.9Ostry zawał serca, nieokreślony
I22.0Ponowny zawał serca ściany przedniej
I22.1Ponowny ostry zawał serca ściany dolnej
I22.8Ponowny ostry zawał serca o innej lokalizacji
I22.9Ponowny ostry zawał serca o nieokreślonym umiejscowieniu
I23.0Krwiak osierdzia jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca
I23.1Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca
I23.2Ubytek przegrody międzykomorowej jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca
I23.3Pęknięcie ściany serca bez krwiaka osierdzia jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca
I23.4Pęknięcie strun ścięgnistych jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca
I23.5Pęknięcie mięśnia brodawkowatego jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca
I23.6Skrzeplina w przedsionku, uszku przedsionka i komorze jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca
I23.9Inne powikłania występujące w czasie ostrego zawału mięśnia sercowego
I24.0Zakrzepica tętnicy wieńcowej bez zawału serca
I24.1Zespół Dresslera
I24.8Inne postacie ostrej choroby niedokrwiennej serca
I24.9Ostra choroba niedokrwienna serca, nieokreślona
I25.0Choroba serca i naczyń krwionośnych w przebiegu miażdżycy
I25.1Choroba serca w przebiegu miażdżycy
I25.3Tętniak serca
I25.4Tętniak naczyń wieńcowych
I25.5Kardiomiopatia niedokrwienna
I25.6Nieme niedokrwienie mięśnia sercowego
I34.0Niedomykalność zastawki mitralnej
I34.1Wypadanie płatka zastawki mitralnej
I34.2Niereumatyczne zwężenie zastawki mitralnej
I34.8Inne niereumatyczne zaburzenia funkcji zastawki mitralnej
I35Niereumatyczne choroby zastawki aortalnej
I35.0Zwężenie zastawki aortalnej
I35.1Niedomykalność zastawki aortalnej
I35.2Zwężenie zastawki aortalnej z niedomykalnością
I35.8Inne zaburzenia funkcji zastawki aortalnej
I35.9Zaburzenia funkcji zastawki aortalnej, nieokreślone
I36Niereumatyczne choroby zastawki trójdzielnej
I36.0Niereumatyczne zwężenie zastawki trójdzielnej
I36.1Niereumatyczna niedomykalność zastawki trójdzielnej
I36.2Niereumatyczne zwężenie zastawki trójdzielnej z niedomykalnością
I36.8Inne niereumatyczne zaburzenia funkcji zastawki trójdzielnej
I37Choroby zastawki pnia płucnego
I37.0Zwężenie zastawki pnia płucnego
I37.1Niedomykalność zastawki pnia płucnego
I37.2Zwężenie zastawki pnia płucnego z niedomykalnością
I37.8Inne zaburzenia funkcji zastawki pnia płucnego
I42.1Przerostowa kardiomiopatia zawężająca
I42.2Inne kardiomiopatie przerostowe
I42.3Choroba wsierdzia (eozynofilowa)
I42.4Zwłóknienie sprężyste wsierdzia
I42.5Inne kardiomiopatie zaciskające
I42.6Kardiomiopatia alkoholowa
I42.7Kardiomiopatia spowodowana przez leki i inne czynniki zewnętrzne
I42.8Inne kardiomiopatie
I44.0Blok przedsionkowo-komorowy pierwszego stopnia
I44.1Blok przedsionkowo-komorowy drugiego stopnia
I44.2Blok przedsionkowo-komorowy zupełny
I44.3Inne i nieokreślone bloki przedsionkowo-komorowe
I44.4Blok przedniej gałęzi lewej odnogi pęczka Hisa
I44.5Blok tylnej gałęzi lewej odnogi pęczka Hisa
I44.6Inny i nieokreślony blok gałęzi pęczka Hisa
I44.7Blok lewej odnogi pęczka Hisa, nieokreślony
I45.0Blok prawej odnogi pęczka Hisa
I45.1Inne i nieokreślone bloki prawej odnogi pęczka Hisa
I45.2Blok dwugałęziowy
I45.3Blok trójwiązkowy
I45.4Nieokreślony blok wewnątrzkomorowy
I45.5Inny określony blok serca
I45.6Zespół preekscytacji
I45.8Inne określone zaburzenia przewodnictwa
I45.9Zaburzenie przewodnictwa, nieokreślone
I46.0Zatrzymanie krążenia ze skuteczną resuscytacją
I46.9Zatrzymanie krążenia, nieokreślone
I47.0Komorowe zaburzenia rytmu typu fali nawrotowej (reentry)
I47.1Częstoskurcz nadkomorowy
I47.2Częstoskurcz komorowy
I47.9Częstoskurcz napadowy, nieokreślony
I48Migotanie i trzepotanie przedsionków
I49.0Migotanie i trzepotanie komór
I49.1Przedwczesna depolaryzacja przedsionkowa (pobudzenie przedsionkowe)
I49.2Przedwczesna depolaryzacja (pobudzenie) z łącza przedsionkowo-komorowego
I49.3Przedwczesna depolaryzacja (pobudzenie) komór
I49.4Inne i nieokreślone przedwczesne depolaryzacje (pobudzenia)
I49.5Zespół chorej zatoki
I49.8Inne określone zaburzenia rytmu serca
I49.9Zaburzenia rytmu serca, nieokreślone
I50.0Niewydolność serca zastoinowa
I50.1Niewydolność serca lewokomorowa
I50.9Niewydolność serca, nieokreślona
I60.0Krwotok podpajęczynówkowy z syfonu lub rozwidlenia tętnicy szyjnej wewnętrznej
I60.1Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy środkowej mózgu
I60.2Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy łączącej przedniej
I60.3Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy łączącej tylnej
I60.4Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy podstawnej
I60.5Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy kręgowej
I60.6Krwotok podpajęczynówkowy z innych tętnic wewnątrzczaszkowych
I60.7Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy wewnątrzczaszkowej, nieokreślony
I60.8Inne krwotoki podpajęczynówkowe
I60.9Krwotok podpajęczynówkowy, nieokreślony
I61.0Krwotok mózgowy do półkul, podkorowy
I61.1Krwotok mózgowy do półkul, korowy
I61.2Krwotok mózgowy do półkul, nieokreślony
I61.3Krwotok mózgowy do pnia mózgu
I61.4Krwotok mózgowy do móżdżku
I61.5Krwotok mózgowy wewnątrzkomorowy
I61.6Krwotok mózgowy o mnogim umiejscowieniu
I61.8Inne krwotoki mózgowe
I61.9Krwotok mózgowy, nieokreślony
I62.0Krwotok pod oponą twardą (ostry) (nieurazowy)
I62.1Nieurazowy krwotok nad oponą twardą
I62.9Krwotok mózgowy (nieurazowy), nieokreślony
I63.0Zawał mózgu spowodowany przez zakrzep tętnic przedmózgowych
I63.1Zawał mózgu spowodowany przez zator tętnic przedmózgowych
I63.2Zawał mózgu spowodowany przez nieokreśloną niedrożność lub zwężenie tętnic przedmózgowych
I63.3Zawał mózgu spowodowany przez zakrzep tętnic mózgowych
I63.4Zawał mózgu spowodowany przez zator tętnic mózgowych
I63.5Zawał mózgu spowodowany przez nieokreśloną niedrożność lub zwężenie tętnic mózgowych
I63.6Zawał mózgu spowodowany przez zakrzep żył mózgowych, nieropny
I63.8Inne zawały mózgu
I63.9Zawał mózgu, nieokreślony
I64Udar mózgu, nieokreślony jako krwotoczny lub zawałowy
I65.0Niedrożność i zwężenie tętnicy kręgowej
I65.1Niedrożność i zwężenie tętnicy podstawnej
I65.2Niedrożność i zwężenie tętnicy szyjnej wewnętrznej
I65.3Niedrożność i zwężenie tętnic przedmózgowych, mnogie i obustronne
I65.8Niedrożność i zwężenie innych tętnic przedmózgowych
I65.9Niedrożność i zwężenie nieokreślonych tętnic przedmózgowych
I66.0Niedrożność i zwężenie tętnicy środkowej mózgu
I66.1Niedrożność i zwężenie tętnicy przedniej mózgu
I66.2Niedrożność i zwężenie tętnicy tylnej mózgu
I66.3Niedrożność i zwężenie tętnic móżdżku
I66.4Niedrożność i zwężenie tętnic mózgowych, mnogie i obustronne
I66.8Niedrożność i zwężenie innych tętnic mózgowych
I66.9Niedrożność i zwężenie nieokreślonych tętnic mózgowych
I67.0Rozwarstwienie tętnic mózgowych, niepęknięte
I67.1Tętniak mózgu, niepęknięty
I67.2Miażdżyca tętnic mózgowych
I67.3Postępująca naczyniowa leukoencefalopatia
I67.4Encefalopatia nadciśnieniowa
I67.5Choroba Moyamoya
I67.6Nieropny zakrzep układu żylnego wewnątrzczaszkowego
I67.7Zapalenie tętnic mózgowych, niesklasyfikowanych gdzie indziej
I67.8Inne określone choroby naczyń mózgowych
I67.9Choroba naczyń mózgowych, nieokreślona
I69.0Następstwa krwotoku podpajęczynówkowego
I69.1Następstwa krwotoku śródmózgowego
I69.2Następstwa innych nieurazowych krwotoków wewnątrzczaszkowych
I69.3Następstwa zawału mózgu
I69.4Następstwa udaru mózgu, nieokreślone jako krwotoczny lub zawałowy
I69.8Następstwa innych i nieokreślonych chorób naczyń mózgowych
I70.9Miażdżyca uogólniona i nieokreślona
I73.1Zakrzepowo-zarostowe zapalenie naczyń [Buergera]
I80.0Zapalenie i zakrzepowe zapalenie żył powierzchownych kończyn dolnych
I80.1Zapalenie i zakrzepowe zapalenie żyły udowej
I80.2Zapalenie i zakrzepowe zapalenie innych żył i innych naczyń głębokich kończyn dolnych
I80.3Zapalenie i zakrzepowe zapalenie żył kończyn dolnych, nieokreślone
J44.0Przewlekła obturacyjna choroba płuc z ostrym zakażeniem dolnych dróg oddechowych
J44.1Przewlekła obturacyjna choroba płuc w okresie zaostrzenia, nieokreślona
J44.8Inna określona przewlekła obturacyjna choroba płuc
J44.9Przewlekła obturacyjna choroba płuc, nieokreślona
L89Owrzodzenie odleżynowe
M15.0Pierwotnie uogólniona choroba zwyrodnieniowa stawów
M15.1Guzki Heberdena (z artropatią)
M15.2Guzki Boucharda (z artropatią)
M15.3Wtórna wielostawowa choroba zwyrodnieniowa stawów
M15.4Nadżerkowa postać choroby zwyrodnieniowej stawów
M15.8Inne choroby zwyrodnieniowe wielostawowe
M15.9Choroba zwyrodnieniowa wielostawowa, nieokreślona
M16.0Pierwotna, obustronna koksartroza
M16.1Inne pierwotne koksartrozy
M16.2Obustronna koksartroza będąca wynikiem dysplazji
M16.3Inne dysplastyczne koksartrozy
M16.4Obustronna pourazowa koksartroza
M16.5Inne pourazowe koksartrozy
M16.6Inna wtórna obustronna koksartroza
M16.7Inna wtórna koksartroza
M16.9Koksartroza, nieokreślona
M17.0Pierwotna obustronna gonartroza
M17.1Inne pierwotne gonartrozy
M17.2Pourazowa obustronna gonartroza
M17.3Inne pourazowe gonartrozy
M17.4Inna wtórna obustronna gonartroza
M17.5Inna wtórna gonartroza
M17.9Gonartroza, nieokreślona
M18.0Pierwotna obustronna choroba zwyrodnieniowa pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznego
M18.1Inne pierwotne choroby zwyrodnieniowe pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznego
M18.2Pourazowa obustronna choroba zwyrodnieniowa pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznego
M18.3Inne pourazowe choroby zwyrodnieniowe pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznego
M18.4Inne wtórne obustronne choroby zwyrodnieniowe pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznego
M18.5Inne wtórne choroby zwyrodnieniowe pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznego
M18.9Choroba zwyrodnieniowa pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznego, nieokreślona
M19.0Pierwotna choroba zwyrodnieniowa innych stawów
M19.1Pourazowa choroba zwyrodnieniowa innych stawów
M19.2Inne wtórne choroby zwyrodnieniowe stawów
M19.8Inne określone choroby zwyrodnieniowe
M19.9Choroba zwyrodnieniowa stawów, nieokreślona
M21.0Zniekształcenia koślawe niesklasyfikowane gdzie indziej
M21.1Zniekształcenia szpotawe niesklasyfikowane gdzie indziej
M21.2Zniekształcenia zgięciowe
M21.3Opadanie nadgarstka lub stopy (nabyte)
M21.4Płaskostopie [pes planus] (nabyte)
M21.5Nabyta szpotawość rąk, koślawość rąk, stopa szpotawa, stopa koślawa
M21.6Inne nabyte zniekształcenia stawu skokowego i stopy
M21.7Nierówna długość kończyn (nabyta)
M21.8Inne określone nabyte zniekształcenia kończyn
M21.9Nabyte zniekształcenia kończyn, nieokreślone
M22.0Nawracające przemieszczenie rzepki
M22.1Nawracające nadwichnięcie rzepki
M22.2Konflikt rzepkowo-udowy
M22.3Inne uszkodzenia rzepki
M22.4Rozmiękanie chrząstki rzepki
M22.8Inne choroby rzepki
M22.9Choroby rzepki, nieokreślone
M24.0Wolne ciało w jamie stawowej
M24.1Inne choroby chrząstek stawowych
M24.2Choroby więzadeł
M24.3Patologiczne przemieszczenie i podwichnięcie stawu niesklasyfikowane gdzie indziej
M24.4Nawykowe przemieszczenia i podwichnięcia stawu
M24.5Przykurcz stawu
M24.6Zesztywnienie stawu
M24.7Wgłębienie panewki
M24.8Inne określone uszkodzenia stawu niesklasyfikowane gdzie indziej
M24.9Uszkodzenia stawu nieokreślone
M25.0Krwiak śródstawowy
M25.1Przetoka stawu
M25.2Staw cepowaty
M25.3Inna postać niestabilności stawu
M25.4Wysięk w stawie
M25.5Ból stawu
M25.6Sztywność stawu niesklasyfikowana gdzie indziej
M25.7Osteofit
M25.8Inne określone choroby stawów
M25.9Choroba stawów, nieokreślona
M60.0Zakaźne zapalenie mięśni
M60.1Zapalenie mięśni śródmiąższowe
M60.8Inne zapalenie mięśni
M61.0Pourazowe kostniejące zapalenie mięśni
M61.1Postępujące kostniejące zapalenie mięśni
M61.2Porażeniowe zwapnienie i skostnienie mięśni
M61.3Zwapnienie i skostnienie mięśni wtórne do oparzenia
M61.4Inne postacie zwapnienia mięśni
M61.5Inne postacie skostnienia mięśni
M62.0Rozerwanie mięśni
M62.1Inne przyczyny rozerwania mięśni
M62.2Zawał niedokrwienny mięśnia
M62.3Zespół unieruchomienia (porażenny)
M62.4Przykurcz mięśni
M62.5Ubytek i zaniki masy mięśniowej, niesklasyfikowane gdzie indziej
M63.0Zapalenie mięśni w przebiegu chorób bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej
M63.1Zapalenie mięśni w przebiegu chorób pierwotniakowych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
M63.2Zapalenie mięśni w przebiegu innych chorób zakaźnych, sklasyfikowanych gdzie indziej
M63.3Zapalenie mięśni w przebiegu sarkoidozy (D86.8+)
M63.8Inne zaburzenia mięśni w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
M96.1Zespół polaminektomijny, niesklasyfikowany gdzie indziej
M99.0Dysfunkcja odcinkowa i somatyczna
M99.1Zespół podwichnięcia (kręgów)
M99.2Zwężenie kanału kręgowego w wyniku podwichnięcia kręgu
M99.3Zwężenie kanału kręgowego przez tkankę kostną
M99.4Zwężenie kanału kręgowego przez tkankę łączną
M99.5Zwężenie kanału kręgowego przez przepuklinę krążka międzykręgowego
M99.6Zwężenie otworu międzykręgowego przez tkankę kostną i w wyniku podwichnięcia kręgu
M99.7Zwężenie otworu międzykręgowego przez tkankę łączną i przepuklinę krążka międzykręgowego
M99.8Inne uszkodzenia biomechaniczne
M99.9Uszkodzenia biomechaniczne, nieokreślone
N18.0Schyłkowa niewydolność nerek
N18.8Inna przewlekła niewydolność nerek
P14.0Porażenie Erba spowodowane urazem porodowym
P14.1Porażenie Klumpke spowodowane urazem porodowym
P14.2Porażenie nerwu przeponowego spowodowane urazem porodowym
P14.3Inne urazy porodowe splotu ramiennego
P14.8Urazy porodowe innych części obwodowego układu nerwowego
Q01.0Przepuklina mózgowa czołowa
Q01.1Przepuklina mózgowa nosowo-czołowa
Q01.2Przepuklina mózgowa potyliczna
Q01.8Przepuklina mózgowa w innej lokalizacji
Q01.9Przepuklina mózgowa, nieokreślona
Q02Małogłowie
Q03.0Wady rozwojowe wodociągu mózgu Sylwiusza
Q03.1Zarośnięcie otworów Magendiego i Luschki
Q03.8Wodogłowie wrodzone inne
Q03.9Wodogłowie wrodzone, nieokreślone
Q04.0Wrodzone wady rozwojowe spoidła wielkiego
Q04.1Brak węchomózgowia
Q04.2Przodomózgowie jednokomorowe
Q04.3Inne wady mózgu z ubytkiem tkanek
Q04.4Dysplazja przegrodowo-oczna
Q04.5Mózg olbrzymi
Q04.6Wrodzone torbiele mózgu
Q04.8Inne określone wrodzone wady rozwojowe mózgu
Q04.9Wrodzone wady rozwojowe mózgu, nieokreślone
Q05.0Rozszczep kręgosłupa szyjnego ze współistniejącym wodogłowiem
Q05.1Rozszczep kręgosłupa piersiowego ze współistniejącym wodogłowiem
Q05.2Rozszczep kręgosłupa lędźwiowego ze współistniejącym wodogłowiem
Q05.3Rozszczep kręgosłupa krzyżowego ze współistniejącym wodogłowiem
Q05.4Nieokreślony rozszczep kręgosłupa ze współistniejącym wodogłowiem
Q05.5Rozszczep kręgosłupa szyjnego bez wodogłowia
Q05.6Rozszczep kręgosłupa piersiowego bez wodogłowia
Q05.7Rozszczep kręgosłupa lędźwiowego bez wodogłowia
Q05.8Rozszczep kręgosłupa krzyżowego bez wodogłowia
Q05.9Rozszczep kręgosłupa, nieokreślony
Q06.0Brak rdzenia kręgowego
Q06.1Niedorozwój i dysplazja rdzenia kręgowego
Q06.2Rozdwojenie rdzenia kręgowego
Q06.3Inne wrodzone wady rozwojowe ogona końskiego
Q06.4Wodordzenie
Q06.8Inne określone wrodzone wady rozwojowe rdzenia kręgowego
Q06.9Wrodzone wady rozwojowe rdzenia kręgowego, nieokreślone
Q07.0Zespół Arnolda-Chiariego
Q07.8Inne wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego
Q07.9Wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego, nieokreślone
Q20.0Wspólny pień tętniczy
Q20.1Odejście obu dużych naczyń z prawej komory
Q20.2Odejście obu dużych naczyń z lewej komory
Q20.3Nieprawidłowe połączenia komorowo-tętnicze
Q20.4Wejście obu dróg żylnych do jednej komory
Q20.5Nieprawidłowe połączenia przedsionkowo-komorowe
Q20.6Izomeria uszek przedsionków serca
Q20.8Inne wrodzone wady rozwojowe jam i połączeń sercowych
Q20.9Wrodzona wada rozwojowa jam i połączeń sercowych, nieokreślona
Q21.0Ubytek przegrody międzykomorowej
Q21.1Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej
Q21.2Ubytek przegrody przedsionkowo-komorowej
Q21.3Tetralogia Fallota
Q21.4Ubytek przegrody aortalno-płucnej
Q21.8Inna wrodzona wada rozwojowa przegród serca
Q21.9Wrodzona wada przegrody serca, nieokreślona
Q22.0Zarośnięcie zastawki pnia płucnego
Q22.1Wrodzone zwężenie zastawki pnia płucnego
Q22.2Wrodzona niedomykalność zastawki pnia płucnego
Q22.3Inne wrodzone wady rozwojowe zastawki pnia płucnego
Q22.4Wrodzone zwężenie zastawki trójdzielnej
Q22.5Choroba Ebsteina
Q22.6Zespół niedorozwoju prawej części serca
Q22.8Inne wrodzone wady rozwojowe zastawki trójdzielnej
Q22.9Wrodzona wada rozwojowa zastawki trójdzielnej, nieokreślona
Q23.0Wrodzone zwężenie zastawki aortalnej
Q23.1Wrodzona niedomykalność zastawki aortalnej
Q23.2Wrodzone zwężenie zastawki mitralnej
Q23.3Wrodzona niedomykalność zastawki mitralnej
Q23.4Zespół niedorozwoju lewej części serca
Q23.8Inne wrodzone wady rozwojowe zastawki aortalnej i zastawki mitralnej
Q23.9Wrodzona wada zastawki aortalnej i zastawki mitralnej, nieokreślona
Q24.0Prawostronne położenie serca
Q24.1Lewostronne położenie serca
Q24.2Serce trójprzedsionkowe
Q24.3Wrodzone zwężenie stożka tętniczego prawej komory
Q24.4Wrodzone zwężenie podzastawkowe drogi odpływu z lewej komory
Q24.5Wada rozwojowa naczyń wieńcowych
Q24.6Wrodzony blok serca
Q24.8Inne określone wrodzone wady rozwojowe serca
Q24.9Wrodzona wada rozwojowa serca, nieokreślona
Q25.0Drożny przewód tętniczy
Q25.1Zwężenie cieśni aorty
Q25.2Zarośnięcie aorty
Q25.3Zwężenie aorty
Q25.4Inne wrodzone wady rozwojowe aorty
Q25.5Zarośnięcie pnia płucnego
Q25.6Zwężenie pnia płucnego
Q25.7Inne wrodzone wady rozwojowe pnia płucnego
Q25.8Inne wrodzone wady rozwojowe dużych tętnic
Q25.9Wrodzona wada rozwojowa dużych tętnic, nieokreślona
Q26.0Wrodzone zwężenie żyły głównej
Q26.1Przetrwała płodowa lewa górna żyła główna
Q26.2Całkowicie nieprawidłowe ujście żył płucnych
Q26.3Częściowo nieprawidłowe ujście żył płucnych
Q26.4Nieprawidłowe ujście żył płucnych, nieokreślone
Q26.5Nieprawidłowe ujście żyły wrotnej
Q26.6Przetoka pomiędzy żyłą wrotną a tętnicą wątrobową właściwą
Q26.8Inne wrodzone wady rozwojowe dużych żył układowych
Q26.9Wrodzona wada rozwojowa dużych żył, nieokreślona
Q65.0Wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego, jednostronne
Q65.1Wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego, obustronne
Q65.2Wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego, nieokreślone
Q65.3Wrodzone podwichnięcie stawu biodrowego, jednostronne
Q65.4Wrodzone podwichnięcie stawu biodrowego, obustronne
Q65.5Wrodzone podwichnięcie stawu biodrowego, nieokreślone
Q65.6Staw biodrowy niestabilny
Q65.8Inne wrodzone zniekształcenia stawu biodrowego
Q65.9Wrodzone zniekształcenie stawu biodrowego, nieokreślone
Q79.4Zespół suszonej śliwki
Q79.5Inne wrodzone wady rozwojowe ściany jamy brzusznej
Q79.6Zespół Ehlersa-Danlosa
Q79.8Inne wrodzone wady rozwojowe układu mięśniowo-szkieletowego
Q87.0Zespoły wrodzonych wad rozwojowych dotyczące głównie wyglądu twarzy
Q87.1Zespoły wrodzonych wad rozwojowych związane głównie z niskim wzrostem
Q87.2Zespoły wrodzonych wad rozwojowych dotyczące głównie kończyn
Q87.3Zespoły wrodzonych wad rozwojowych związane z wczesnym nadmiernym rozwojem
Q87.4Zespół Marfana
Q87.5Inne zespoły wrodzonych wad rozwojowych z innymi zmianami szkieletowymi
Q87.8Inne określone zespoły wrodzonych wad rozwojowych niesklasyfikowane gdzie indziej
Q90.0Trisomia 21, mejotyczna nierozdzielność
Q90.1Trisomia 21, mozaika (mitotyczna nierozdzielność)
Q90.2Trisomia 21, translokacja
Q90.9Zespół Downa, nieokreślony
R25.0Nieprawidłowe ruchy głowy
R25.1Drżenie, nieokreślone
R25.2Kurcz i przykurcz
R25.3Drżenie pęczkowe mięśni
R25.8Inne i nieokreślone patologiczne ruchy mimowolne
R26.0Chód ataktyczny
R26.1Chód paralityczny
R29.0Tężyczka
R29.1Odczyn oponowy
R29.4Biodro trzaskające
S00.0Powierzchowny uraz owłosionej skóry głowy
S00.2Inne powierzchowne urazy powieki i okolicy oczodołowej
S00.7Liczne powierzchowne urazy głowy
S00.8Powierzchowny uraz innych części głowy
S00.9Powierzchowny uraz głowy, część nieokreślona
S02.0Złamanie kości sklepienia czaszki
S02.1Złamanie kości podstawy czaszki
S02.2Złamanie kości nosowych
S02.3Złamanie kości dna oczodołu
S02.4Złamanie kości jarzmowej i szczęki
S02.6Złamanie żuchwy
S02.7Liczne złamania kości czaszki i twarzoczaszki
S02.8Złamanie innych kości czaszki i twarzoczaszki
S02.9Złamanie kości czaszki i twarzoczaszki, część nieokreślona
S04.0Uraz nerwu i dróg wzrokowych
S04.1Uraz nerwu okoruchowego
S04.2Uraz nerwu bloczkowego
S04.3Uraz nerwu trójdzielnego
S04.4Uraz nerwu odwodzącego
S04.5Uraz nerwu twarzowego
S04.6Uraz nerwu przedsionkowo-ślimakowego
S04.7Uraz nerwu dodatkowego
S04.8Uraz innych nerwów czaszkowych
S04.9Uraz nieokreślonego nerwu czaszkowego
S05.8Inne urazy oka i oczodołu
S05.9Uraz oka i oczodołu, nieokreślony
S06.0Wstrząśnienie
S06.1Urazowy obrzęk mózgu
S06.2Rozlany uraz mózgu
S06.3Ogniskowy uraz mózgu
S06.4Krwotok nadtwardówkowy
S06.5Urazowy krwotok podtwardówkowy
S06.6Urazowy krwotok podpajęczynówkowy
S06.7Uraz śródczaszkowy z długotrwałym okresem nieprzytomności
S06.8Inne urazy śródczaszkowe
S06.9Uraz śródczaszkowy, nieokreślony
S07.0Uraz zmiażdżeniowy twarzy
S07.1Uraz zmiażdżeniowy czaszki
S07.8Uraz zmiażdżeniowy innych części głowy
S07.9Uraz zmiażdżeniowy głowy, część nieokreślona
S08.0Oderwanie powłok głowy
S08.8Amputacja urazowa innych części głowy
S08.9Amputacja urazowa nieokreślonej części głowy
S09.0Uraz naczyń krwionośnych głowy niesklasyfikowany gdzie indziej
S09.1Uraz mięśnia i ścięgna głowy
S09.2Urazowe pęknięcie błony bębenkowej
S09.7Liczne urazy głowy
S09.8Inne określone urazy głowy
S09.9Nieokreślony uraz głowy
S12.0Złamanie 1. kręgu szyjnego
S12.1Złamanie 2. kręgu szyjnego
S12.2Złamanie innego określonego kręgu szyjnego
S12.7Liczne złamania odcinka szyjnego kręgosłupa
S12.8Złamanie innych elementów chrzęstno-kostnych szyi
S12.9Złamanie w obrębie szyi, część nieokreślona
S13.0Urazowe pęknięcie krążka międzykręgowego w odcinku szyjnym kręgosłupa
S13.1Zwichnięcie kręgu odcinka szyjnego kręgosłupa
S13.2Zwichnięcie w innych i nieokreślonych częściach odcinka szyjnego kręgosłupa
S13.3Liczne zwichnięcia odcinka szyjnego kręgosłupa
S13.4Skręcenie i naderwanie odcinka szyjnego kręgosłupa
S13.5Skręcenie i naderwanie w okolicy tarczycy
S13.6Skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł innych i nieokreślonych części szyi
S14.0Wstrząśnienie i obrzęk odcinka szyjnego rdzenia kręgowego
S14.1Inne i nieokreślone urazy odcinka szyjnego rdzenia kręgowego
S14.2Uraz korzeni nerwowych nerwów odcinka szyjnego rdzenia kręgowego
S14.3Uraz splotu ramiennego
S14.4Uraz obwodowych nerwów szyi
S14.5Uraz nerwów współczulnych w odcinku szyjnym
S14.6Uraz innych i nieokreślonych nerwów szyi
S24.0Wstrząśnienie i obrzęk rdzenia kręgowego odcinka piersiowego rdzenia kręgowego
S24.1Inne i nieokreślone urazy rdzenia kręgowego odcinka piersiowego rdzenia kręgowego
S24.2Uraz korzeni nerwowych nerwów odcinka piersiowego rdzenia kręgowego
S24.3Uraz obwodowych nerwów klatki piersiowej
S24.4Uraz nerwów współczulnych w odcinku piersiowym
S24.5Uraz innych nerwów klatki piersiowej
S24.6Uraz nieokreślonego nerwu klatki piersiowej
S34.1Inny uraz odcinka lędźwiowego rdzenia kręgowego
S34.2Uraz korzeni nerwowych nerwów odcinka lędźwiowego i krzyżowego rdzenia kręgowego
S34.3Uraz ogona końskiego
S34.4Uraz splotu lędźwiowo-krzyżowego
S34.6Uraz obwodowego nerwu (nerwów) brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy
S44.0Uraz nerwu łokciowego na poziomie ramienia
S44.1Uraz nerwu pośrodkowego na poziomie ramienia
S44.2Uraz nerwu promieniowego na poziomie ramienia
S44.3Uraz nerwu pachowego
S44.4Uraz nerwu mięśniowo-skórnego
S44.5Uraz nerwu czuciowego skórnego na poziomie barku i ramienia
S44.7Uraz licznych nerwów na poziomie barku i ramienia
S44.8Uraz innych nerwów na poziomie barku i ramienia
S44.9Uraz nieokreślonego nerwu na poziomie barku i ramienia
S54.0Uraz nerwu łokciowego na poziomie przedramienia
S54.1Uraz nerwu pośrodkowego na poziomie przedramienia
S54.2Uraz nerwu promieniowego na poziomie przedramienia
S54.3Uraz nerwów czuciowych skórnych na poziomie przedramienia
S54.7Uraz licznych nerwów na poziomie przedramienia
S54.8Uraz innych nerwów na poziomie przedramienia
S64.0Uraz nerwu łokciowego na poziomie nadgarstka i ręki
S64.1Uraz nerwu pośrodkowego na poziomie nadgarstka i ręki
S64.2Uraz nerwu promieniowego na poziomie nadgarstka i ręki
S64.3Uraz nerwu kciuka
S64.4Uraz nerwu innego palca
S64.7Uraz licznych nerwów na poziomie nadgarstka i ręki
S64.8Uraz innych nerwów na poziomie nadgarstka i ręki
S74.0Uraz nerwu kulszowego na poziomie biodra i uda
S74.1Uraz nerwu udowego na poziomie biodra i uda
S74.2Uraz nerwu skórnego czuciowego na poziomie biodra i uda
S74.7Uraz licznych nerwów na poziomie biodra i uda
S74.8Uraz innych nerwów na poziomie biodra i uda
S84.0Uraz nerwu piszczelowego na poziomie podudzia
S84.1Uraz nerwu strzałkowego na poziomie podudzia
S84.2Uraz czuciowego nerwu skórnego na poziomie podudzia
S84.7Uraz licznych nerwów na poziomie podudzia
S84.8Uraz innych nerwów na poziomie podudzia
S94.0Uraz nerwu podeszwowego bocznego
S94.1Uraz nerwu podeszwowego przyśrodkowego
S94.2Uraz nerwu strzałkowego głębokiego na poziomie stawu skokowego i stopy
S94.3Uraz nerwu skórnego czuciowego na poziomie stawu skokowego i stopy
S94.7Uraz licznych nerwów na poziomie stawu skokowego i stopy
S94.8Uraz innych nerwów na poziomie stawu skokowego i stopy
T08.0Złamanie kręgosłupa, poziom nieokreślony (zamknięte)
T08.1Złamanie kręgosłupa, poziom nieokreślony (otwarte)
T09.0Powierzchowny uraz tułowia, poziom nieokreślony
T09.1Otwarta rana tułowia, poziom nieokreślony
T09.2Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie nieokreślonego stawu i więzadła tułowia
T09.3Uraz rdzenia kręgowego, poziom nieokreślony
T09.4Uraz nieokreślonego nerwu, nerwu rdzeniowego i splotu tułowia
T09.5Uraz nieokreślonego mięśnia i więzadła tułowia
T09.8Inne określone urazy tułowia, poziom nieokreślony
T90.2Następstwa złamania kości czaszki i twarzoczaszki
T90.3Następstwa urazu nerwów czaszkowych
T90.5Następstwa urazu śródczaszkowego
T90.8Następstwa innych określonych urazów głowy
T91.1Następstwa złamania kręgosłupa
T91.2Następstwa innego złamania kostnego w obrębie klatki piersiowej i miednicy
T92.0Następstwa otwartej rany kończyny górnej
T92.1Następstwa złamania kończyny górnej
T92.2Następstwa złamania na poziomie nadgarstka i ręki
T92.3Następstwa zwichnięcia, skręcenia i naderwania w obrębie kończyny górnej
T92.4Następstwa urazu nerwu kończyny górnej
T92.5Następstwa urazu mięśnia i ścięgna kończyny górnej
T92.6Następstwa urazu zmiażdżeniowego i amputacji kończyny górnej
T92.8Następstwa innych określonych urazów kończyny górnej
T93.0Następstwa otwartej rany kończyny dolnej
T93.1Następstwa złamania kości udowej
T93.2Następstwa innych złamań w obrębie kończyny dolnej
T93.3Następstwa zwichnięcia, skręcenia i naderwania w obrębie kończyny dolnej
T93.4Następstwa urazu nerwu kończyny dolnej
T93.5Następstwa urazu mięśnia i ścięgna kończyny dolnej
T93.6Następstwa urazu zmiażdżeniowego i amputacji urazowej kończyny dolnej
T93.8Następstwa innych określonych urazów kończyny dolnej
T96Następstwa zatrucia lekami, środkami farmakologicznymi i substancjami biologicznymi
T97Następstwa toksycznych skutków działania substancji zazwyczaj niestosowanych w celach leczniczych
Z95.0Obecność stymulatora serca
Z95.1Obecność pomostów naczyniowych aortalno-wieńcowych omijających typu bypass
Z95.2Obecność protez zastawek serca
Z95.3Obecność ksenogenicznej zastawki serca
Z95.4Obecność innych protez zastawek serca
Z95.5Obecność implantów i przeszczepów związanych z angioplastyką wieńcową
Z95.8Obecność innych implantów i przeszczepów sercowo-naczyniowych
Z95.9Obecność implantów i przeszczepów serca i naczyń krwionośnych, nieokreślonych

ZAŁĄCZNIK Nr  4 

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI LECZNICZEJ, KTÓRE SĄ UDZIELANE PO SPEŁNIENIU DODATKOWYCH WARUNKÓW ICH REALIZACJI

Lp.Nazwa świadczenia gwarantowanegoDodatkowe warunki realizacji świadczeń
123
1Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji mózgu - kategoria I1. Personel:

1) lekarz specjalista w dziedzinie urologii - zapewnienie konsultacji;

2) fizjoterapeuta - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 5 łóżek, w tym fizjoterapeuta z tytułem magistra - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 12 łóżek;

3) terapeuta zajęciowy - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 15 łóżek;

4) psycholog lub psycholog posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 20 łóżek;

5) logopeda lub neurologopeda - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 20 łóżek.

2. Organizacja udzielania świadczeń:

1) usprawnianie przez 6 dni w tygodniu nie mniej niż 150 min na dobę w trybie przed- i popołudniowym od poniedziałku do piątku oraz 50 min w trybie przedpołudniowym w soboty;

2) terapia (neuro)logopedyczna - nie mniej niż 30 min dziennie, 5 dni w tygodniu, lub

3) terapia (neuro)psychologiczna, psychoedukacja, terapia wspierająca pacjenta i jego rodzinę - nie mniej niż 30 min dziennie, 5 dni w tygodniu.

3. Pozostałe warunki:

1) stanowisko intensywnego nadzoru medycznego w lokalizacji;

2) stanowisko z możliwością monitorowania EKG, tętna, pomiaru saturacji, ciśnienia tętniczego, dostępem do tlenoterapii, możliwością odsysania dróg oddechowych w lokalizacji.

4. Czas trwania rehabilitacji:

1) do 16 tygodni w przypadku wystąpienia chorób współistniejących;

2) do 12 tygodni w przypadku braku chorób współistniejących.

W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

5. Warunki przyjęcia:

1) przyjęcie bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 14 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego w przypadku wystąpienia chorób współistniejących;

2) przyjęcie bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 30 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby - uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego w przypadku braku chorób współistniejących.

2Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji mózgu - kategoria II1. Personel:

1) lekarz specjalista w dziedzinie urologii - zapewnienie konsultacji;

2) fizjoterapeuta - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 5 łóżek, w tym fizjoterapeuta z tytułem magistra - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 12 łóżek;

3) terapeuta zajęciowy - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 15 łóżek;

4) psycholog lub psycholog posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 20 łóżek;

5) logopeda lub neurologopeda - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 20 łóżek.

2. Organizacja udzielania świadczeń:

1) usprawnianie przez 6 dni w tygodniu nie mniej niż 120 min na dobę w trybie przed- i popołudniowym od poniedziałku do piątku oraz 40 min w trybie przedpołudniowym w soboty;

2) terapia (neuro)logopedyczna - nie mniej niż 30 min dziennie, 5 dni w tygodniu, lub

3) terapia (neuro)psychologiczna, psychoedukacja, terapia wspierająca pacjenta i jego rodzinę - nie mniej niż 30 min dziennie, 5 dni w tygodniu.

3. Pozostałe warunki:

Stanowisko z możliwością monitorowania EKG, tętna, pomiaru saturacji, ciśnienia tętniczego, dostępem do tlenoterapii, możliwością odsysania dróg oddechowych w lokalizacji.

4. Czas trwania rehabilitacji:

1) do 9 tygodni w przypadku wystąpienia chorób współistniejących;

2) do 6 tygodni w przypadku braku chorób współistniejących.

W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

5. Warunki przyjęcia:

Przyjęcie bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 30 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby - uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego.

3Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji rdzenia i korzeni nerwowych - kategoria I1. Personel:

1) lekarz specjalista w dziedzinie urologii - zapewnienie konsultacji;

2) fizjoterapeuta - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 5 łóżek, w tym fizjoterapeuta z tytułem magistra - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 12 łóżek;

3) terapeuta zajęciowy - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 15 łóżek.

2. Organizacja udzielania świadczeń:

Usprawnianie przez 6 dni w tygodniu nie mniej niż 150 min na dobę w trybie przed- i popołudniowym od poniedziałku do piątku oraz 50 min w trybie przedpołudniowym w soboty.

3. Pozostałe warunki:

1) stanowisko intensywnego nadzoru medycznego w lokalizacji;

2) stanowisko z możliwością monitorowania EKG, tętna, pomiaru saturacji, ciśnienia tętniczego, dostępem do tlenoterapii, możliwością odsysania dróg oddechowych w lokalizacji.

4. Czas trwania rehabilitacji:

1) do 16 tygodni w przypadku wystąpienia chorób współistniejących;

2) do 12 tygodni w przypadku braku chorób współistniejących.

W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

5. Warunki przyjęcia:

1) przyjęcie bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 14 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy uszkodzenia układu nerwowego w przypadku wystąpienia chorób współistniejących;

2) przyjęcie bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 30 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby - uszkodzenia układu nerwowego w przypadku braku chorób współistniejących.

4Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji rdzenia i korzeni nerwowych - kategoria II1. Personel:

1) lekarz specjalista w dziedzinie urologii - zapewnienie konsultacji;

2) fizjoterapeuta - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 5 łóżek, w tym fizjoterapeuta z tytułem magistra - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 12 łóżek;

3) terapeuta zajęciowy - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 15 łóżek.

2. Organizacja udzielania świadczeń:

Usprawnianie przez 6 dni w tygodniu nie mniej niż 120 min na dobę w trybie przed- i popołudniowym od poniedziałku do piątku oraz 40 min w trybie przedpołudniowym w soboty.

3. Pozostałe warunki:

Stanowisko z możliwością monitorowania EKG, tętna, pomiaru saturacji, ciśnienia tętniczego, dostępem do tlenoterapii, możliwością odsysania dróg oddechowych w lokalizacji.

4. Czas trwania rehabilitacji:

1) do 9 tygodni w przypadku wystąpienia chorób współistniejących;

2) do 6 tygodni w przypadku braku chorób współistniejących.

W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

5. Warunki przyjęcia:

Przyjęcie bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 30 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby - uszkodzenia układu nerwowego.

5Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń obwodowego układu nerwowego i dystrofie mięśniowe - kategoria I1. Personel:

Terapeuta zajęciowy - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 20 łóżek.

2. Organizacja udzielania świadczeń:

Usprawnianie przez 6 dni w tygodniu nie mniej niż 150 min na dobę w trybie przed- i popołudniowym od poniedziałku do piątku oraz 50 min w trybie przedpołudniowym w soboty.

3. Pozostałe warunki:

Stanowisko z możliwością monitorowania EKG, tętna, pomiaru saturacji, ciśnienia tętniczego, dostępem do tlenoterapii, możliwością odsysania dróg oddechowych w lokalizacji.

4. Czas trwania rehabilitacji:

do 9 tygodni bez przerwy

W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

5. Warunki przyjęcia:

Przyjęcie bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 14 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby - uszkodzenia układu nerwowego.

6Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń obwodowego układu nerwowego i dystrofie mięśniowe - kategoria II1. Organizacja udzielania świadczeń:

Usprawnianie przez 6 dni w tygodniu nie mniej niż 120 min na dobę w trybie przed- i popołudniowym od poniedziałku do piątku oraz 40 min w trybie przedpołudniowym w soboty.

2. Czas trwania rehabilitacji:

do 6 tygodni bez przerwy.

W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

3. Warunki przyjęcia:

Przyjęcie bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 30 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby - uszkodzenia układu nerwowego.

7Rehabilitacja neurologiczna przewlekła1. Organizacja udzielania świadczeń:

Usprawnianie przez 6 dni w tygodniu nie mniej niż 120 min na dobę w trybie przed- i popołudniowym od poniedziałku do piątku oraz 40 min w trybie przedpołudniowym w soboty.

2. Czas trwania rehabilitacji:

do 6 tygodni raz w roku kalendarzowym.

W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

8Rehabilitacja neurologiczna dziecięca - kategoria I1. Personel:

1) lekarz specjalista w dziedzinie neurologii - zapewnienie konsultacji w lokalizacji;

2) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii ortopedycznej lub lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub lekarz specjalista w dziedzinie ortopedii i traumatologii, lub lekarz specjalista w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu - zapewnienie konsultacji w lokalizacji;

3) terapeuta zajęciowy - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 20 łóżek;

4) psycholog lub psycholog posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 20 łóżek;

5) logopeda lub neurologopeda - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 20 łóżek.

2. Organizacja udzielania świadczeń:

1) w przypadku dzieci do ukończenia 2 roku życia:

a) usprawnianie przez 6 dni w tygodniu, nie mniej niż 90 min na dobę w trybie przed i popołudniowym od poniedziałku do piątku, w tym co najmniej 45 min indywidualnej kinezyterapii, oraz 30 min w trybie przedpołudniowym w soboty,

b) terapia (neuro) logopedyczna - nie mniej niż 15 min dziennie przez 5 dni w tygodniu, lub

c) terapia (neuro) psychologiczna, psychoedukacyjna, terapia wspierająca pacjenta i jego rodzinę - nie mniej niż 15 min dziennie przez 5 dni w tygodniu, lub

d) terapia zajęciowa - nie mniej niż 15 min dziennie przez 5 dni w tygodniu;

2) w przypadku dzieci od ukończenia 2 roku życia:

a) usprawnianie przez 6 dni w tygodniu nie mniej niż 135 min na dobę w trybie przed i popołudniowym od poniedziałku do piątku, w tym co najmniej 60 min indywidualnej kinezyterapii, oraz 45 min w trybie przedpołudniowym w soboty,

b) terapia (neuro)logopedyczna - nie mniej niż 30 min dziennie, 5 dni w tygodniu lub

c) terapia (neuro)psychologiczna/psychoedukacja/terapia wspierająca pacjenta i jego rodzinę - nie mniej niż 30 min dziennie, 5 dni w tygodniu, lub

d) terapia zajęciowa - nie mniej niż 30 min dziennie, 5 dni w tygodniu.

3. Pozostałe warunki:

1) stanowisko intensywnego nadzoru medycznego w lokalizacji;

2) stanowisko z możliwością monitorowania EKG, tętna, pomiaru saturacji, ciśnienia tętniczego, dostępem do tlenoterapii, możliwością odsysania dróg oddechowych w lokalizacji.

4. Czas trwania rehabilitacji:

do 16 tygodni w roku kalendarzowym.

W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

9Rehabilitacja neurologiczna dziecięca - kategoria II1. Personel:

1) lekarz specjalista w dziedzinie neurologii - zapewnienie konsultacji w lokalizacji;

2) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii ortopedycznej lub lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub lekarz specjalista w dziedzinie ortopedii i traumatologii, lub lekarz specjalista w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu - zapewnienie konsultacji w lokalizacji;

3) terapeuta zajęciowy - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 20 łóżek.

2. Organizacja udzielania świadczeń:

Usprawnianie przez 6 dni w tygodniu nie mniej niż 120 min na dobę w trybie przed- i popołudniowym od poniedziałku do piątku, w tym co najmniej 60 min indywidualnej kinezyterapii, oraz 40 min w trybie przedpołudniowym w soboty.

3. Pozostałe warunki:

1) stanowisko intensywnego nadzoru medycznego w lokalizacji;

2) stanowisko z możliwością monitorowania EKG, tętna, pomiaru saturacji, ciśnienia tętniczego, dostępem do tlenoterapii, możliwością odsysania dróg oddechowych w lokalizacji.

4. Czas trwania rehabilitacji:

do 12 tygodni w roku kalendarzowym.

W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

10Rehabilitacja neurologiczna dziecięca - kategoria III1. Personel:

1) lekarz specjalista w dziedzinie neurologii - zapewnienie konsultacji w lokalizacji;

2) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii ortopedycznej lub lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub lekarz specjalista w dziedzinie ortopedii i traumatologii, lub lekarz specjalista w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu - zapewnienie konsultacji w lokalizacji;

3) terapeuta zajęciowy - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 20 łóżek;

4) psycholog lub psycholog posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 20 łóżek;

5) logopeda lub neurologopeda - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 20 łóżek.

2. Organizacja udzielania świadczeń:

1) usprawnianie przez 6 dni w tygodniu nie mniej niż 90 min na dobę w trybie przed- i popołudniowym od poniedziałku do piątku, w tym co najmniej 60 min indywidualnej kinezyterapii, oraz 30 min w trybie przedpołudniowym w soboty;

2) terapia (neuro)logopedyczna - nie mniej niż 30 min dziennie, 5 dni w tygodniu, lub

3) terapia (neuro)psychologiczna, psychoedukacja, terapia wspierająca pacjenta i jego rodzinę - nie mniej niż 30 min dziennie, 5 dni w tygodniu, lub

4) terapia zajęciowa - nie mniej niż 30 min dziennie, 5 dni w tygodniu.

3. Pozostałe warunki:

1) stanowisko intensywnego nadzoru medycznego w lokalizacji;

2) stanowisko z możliwością monitorowania EKG, tętna, pomiaru saturacji, ciśnienia tętniczego, dostępem do tlenoterapii, możliwością odsysania dróg oddechowych w lokalizacji.

4. Czas trwania rehabilitacji:

do 12 tygodni w roku kalendarzowym.

W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

11Rehabilitacja kardiologiczna z chorobami współistniejącymi lub kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa z chorobami współistniejącymi1. Organizacja udzielania świadczeń:

1) rehabilitacja kardiologiczna z chorobami współistniejącymi - usprawnianie przez 6 dni w tygodniu lub

2) kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa z chorobami współistniejącymi - szkoleniowe sesje treningowe zaplanowane indywidualnie dla każdego pacjenta według obowiązujących standardów.

2. Czas trwania:

1) rehabilitacja kardiologiczna z chorobami współistniejącymi - do 5 tygodni bez przerwy lub

2) kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa z chorobami współistniejącymi:

a) faza I - 7-14 dni w warunkach stacjonarnych w zależności od stanu klinicznego pacjenta oraz

b) faza II - odpowiednio 15-20 treningów (3-5 razy w tygodniu w zależności od czasu trwania fazy I) w miejscu pobytu świadczeniobiorcy.

W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

3. Warunki przyjęcia:

1) przyjęcie bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 56 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby;

2) w przypadku wystąpienia, w okresie wymienionym w pkt 1, dodatkowych chorób lub powikłań skutkujących pobytem w innym oddziale lub szpitalu czas przyjęcia po wypisie z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby może ulec wydłużeniu o czas pobytu w tym oddziale lub szpitalu.

12Rehabilitacja kardiologiczna lub kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa - kategoria I1. Organizacja udzielania świadczeń:

1) rehabilitacja kardiologiczna - usprawnianie przez 6 dni w tygodniu lub

2) kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa - szkoleniowe sesje treningowe zaplanowane indywidualnie dla każdego pacjenta według obowiązujących standardów.

2. Czas trwania:

1) rehabilitacja kardiologiczna - do 3 tygodni bez przerwy lub

2) kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa:

a) faza I - do 5 dni w warunkach stacjonarnych oraz

b) faza II - 20 treningów (3-5 razy w tygodniu) w miejscu pobytu świadczeniobiorcy.

W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

3. Warunki przyjęcia:

1) przyjęcie bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 42 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby;

2) w przypadku wystąpienia w okresie określonym w pkt 1 dodatkowych chorób lub powikłań skutkujących pobytem w innym oddziale lub szpitalu czas przyjęcia po wypisie z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby może ulec wydłużeniu o czas pobytu w tym oddziale lub szpitalu.

13Rehabilitacja kardiologiczna lub kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa - kategoria II1. Organizacja udzielania świadczeń:

1) rehabilitacja kardiologiczna - usprawnianie przez 6 dni w tygodniu lub

2) kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa - szkoleniowe sesje treningowe zaplanowane indywidualnie dla każdego pacjenta według obowiązujących standardów.

2. Czas trwania:

1) rehabilitacja kardiologiczna - do 2 tygodni bez przerwy lub

2) kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa:

a) faza I - do 3-5 dni w warunkach stacjonarnych oraz

b) faza II - 15 treningów (3-5 razy w tygodniu) w miejscu pobytu świadczeniobiorcy.

W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

3. Warunki przyjęcia:

1) przyjęcie bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 28 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby;

2) w przypadku wystąpienia w okresie wymienionym w pkt 1 dodatkowych chorób lub powikłań skutkujących pobytem w innym oddziale lub szpitalu czas przyjęcia po wypisie z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby może ulec wydłużeniu o czas pobytu, w tym oddziale lub szpitalu.

ZAŁĄCZNIK Nr  5 

WYKAZ KOMPLEKSOWYCH ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI LECZNICZEJ, KTÓRE SĄ UDZIELANE PO SPEŁNIENIU DODATKOWYCH WARUNKÓW ICH REALIZACJI

Lp.Nazwa świadczenia gwarantowanegoWarunki realizacja świadczenia - rehabilitacja kardiologiczna w ramach opieki kompleksowej po zawale mięśnia sercowego
1Rehabilitacja kardiologiczna lub hybrydowa telerehabilitacja kardiologiczna w ramach opieki kompleksowej po zawale mięśnia sercowego realizowana w warunkach stacjonarnychKryteria kwalifikacji do udzielenia świadczeniaKwalifikacji do rozpoczęcia procesu rehabilitacji kardiologicznej w warunkach stacjonarnych dokonuje lekarz z ośrodka realizującego rehabilitację kardiologiczną w ramach opieki kompleksowej po zawale mięśnia sercowego, na podstawie poniższych kryteriów:

1) pacjenci ze świeżo przebytym zawałem serca kod rozpoznania zasadniczego według klasyfikacji ICD-10:

a) I21.0 Ostry zawał serca pełnościenny ściany przedniej,

b) I21.1 Ostry zawał serca pełnościenny ściany dolnej,

c) I21.2 Ostry zawał serca pełnościenny o innej lokalizacji,

d) I21.3 Ostry zawał serca pełnościenny o nieokreślonym umiejscowieniu,

e) I21.4 Ostry zawał serca podwsierdziowy,

f) I21.9 Ostry zawał serca, nieokreślony,

g) I22.0 Ponowny zawał serca ściany przedniej,

h) I22.1 Ponowny ostry zawał serca ściany dolnej,

i) I22.9 Ponowny ostry zawał serca o nieokreślonym umiejscowieniu

- z którymkolwiek z poniższych rozpoznań współistniejących według klasyfikacji ICD-10 lub stanów klinicznych:

j) przebyta operacja kardiochirurgiczna zdefiniowana, jako co najmniej jedna z poniższych:

- Z95.1 Obecność pomostów naczyniowych aortalno-wieńcowych omijających typu bypass,

- Z95.2 Obecność protez zastawek serca,

- Z95.3 Obecność ksenogenicznej zastawki serca,

- Z95.4 Obecność innych protez zastawek serca,

- Z95.8 Obecność innych implantów i przeszczepów sercowo-naczyniowych,

- Z95.9 Obecność implantów i przeszczepów serca i naczyń krwionośnych, nieokreślonych,

- Z94.1 Transplantacja serca,

- Z94.3 Transplantacja serca i płuc,

k) choroba nowotworowa zdefiniowana, jako jedna z poniższych:

- D15.1 Nowotwór niezłośliwy serca,

- C38 Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej,

- C38.1 Śródpiersie przednie,

- C38.2 Śródpiersie tylne,

- C38.3 Śródpiersie, część nieokreślona,

l) niewydolność serca (EF ≤ 35% lub EF >35% dla pacjenta w klasie III według NYHA):

- I50.0 Niewydolność serca zastoinowa,

- I50.1 Niewydolność serca lewokomorowa,

- I50.9 Niewydolność serca, nieokreślona,

m) powikłany przebieg leczenia interwencyjnego lub operacyjnego zdefiniowany, jako jedno z poniższych:

- I23.0 Krwiak osierdzia, jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca,

- I23.2 Ubytek przegrody międzykomorowej, jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca,

- I23.3 Pęknięcie ściany serca bez krwiaka osierdzia, jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca,

- I23.4 Pęknięcie strun ścięgnistych, jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca,

- I23.5 Pęknięcie mięśnia brodawkowatego jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca,

- I23.6 Skrzeplina w przedsionku, uszku przedsionka i komorze, jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca,

- I23.9 Inne powikłania występujące w czasie ostrego zawału mięśnia sercowego,

- I24.0 Zakrzepica tętnicy wieńcowej bez zawału serca,

- I24.1 Zespół Dresslera,

- R57.0 Wstrząs kardiogenny,

n) choroby współistniejące wymagające zwiększonej opieki i pełnej indywidualizacji programu rehabilitacji zdefiniowane, jako co najmniej jedna z poniższych:

- J44.0 Przewlekła obturacyjna choroba płuc z ostrym zakażeniem dolnych dróg oddechowych,

- J44.1 Przewlekła obturacyjna choroba płuc w okresie zaostrzenia, nieokreślona,

- J44.8 Inna określona przewlekła obturacyjna choroba płuc,

- J44.9 Przewlekła obturacyjna choroba płuc, nieokreślona,

- E10.2 Cukrzyca insulinozależna (z powikłaniami nerkowymi),

- E10.3 Cukrzyca insulinozależna (z powikłaniami ocznymi),

- E10.4 Cukrzyca insulinozależna (z powikłaniami neurologicznymi),

- E10.5 Cukrzyca insulinozależna (z powikłaniami w zakresie krążenia obwodowego),

- E10.6 Cukrzyca insulinozależna (z innymi określonymi powikłaniami),

- E10.7 Cukrzyca insulinozależna (z wieloma powikłaniami),

- E10.8 Cukrzyca insulinozależna (z nieokreślonymi powikłaniami),

- E10.9 Cukrzyca insulinozależna (bez powikłań),

- N18.0 Schyłkowa niewydolność nerek,

o) niepełnosprawność ruchowa co najmniej 3. stopnia według skali opartej na skali Rankina.

Zakres świadczeniaInterwencje fizjoterapeutyczneCo najmniej 3 procedury dziennie dla każdego pacjenta przez 6 dni w tygodniu:

1) 93.3601 Trening interwałowy na bieżni lub cykloergometrze rowerowym;

2) 93.3602 Trening ciągły na bieżni lub cykloergometrze rowerowym;

3) 93.3603 Trening stacyjny;

4) 93.13 Usprawnianie czynne z oporem;

5) 93.3604 Trening marszowy;

6) 93.3605 Trening marszowy z przyborami;

7) 93.1202 Ćwiczenia czynne wolne;

8) 93.1812 Czynne ćwiczenia oddechowe;

9) 93.1813 Ćwiczenia oddechowe czynne z oporem;

10) 93.1901 Ćwiczenia równoważne;

11) 93.1909 Ćwiczenia ogólnousprawniające indywidualne;

12) 93.1910 Ćwiczenia ogólnousprawniające grupowe.

Edukacja zdrowotna89.01 Profilaktyka i promocja zdrowia - co najmniej 2 konsultacje w trakcie całego procesu rehabilitacji odbyte w trybie stacjonarnym.
89.08 Inna konsultacja - co najmniej 2 konsultacje dietetyczno-żywieniowe w trakcie całego procesu rehabilitacji w trybie stacjonarnym.
Co najmniej 2 procedury w trakcie całego procesu rehabilitacji niezależna od trybu realizacji poprzedzone oceną stanu psychicznego 94.08:

1) 93.86 Terapia psychologiczna lub neurologopedyczna;

2) 94.335 Trening autogenny;

3) 94.336 Terapia behawioralno-relaksacyjna - inne formy;

4) 94.36 Psychoterapia w formie zabaw;

5) 94.37 Psychoterapia integrująca.

Monitorowanie postępów w rehabilitacjiCo najmniej 3 procedury w trakcie całego procesu rehabilitacji w trybie stacjonarnym:

1) 88.721 Echokardiografia;

2) 89.41 Badanie wysiłkowe serca na bieżni ruchomej;

3) 89.43 Badanie wysiłkowe serca na ergometrze rowerowym;

4) 89.442 Sześciominutowy test marszu;

5) 89.522 Elektrokardiografia z 12 lub więcej odprowadzeniami (z opisem);

6) 89.541 Monitorowanie czynności serca przy pomocy urządzeń analogowych (typu Holter);

7) 87.495 RTG śródpiersia;

8) 89.385 Ergospirometria.

1. Etapy udzielania świadczenia:

1) planowanie i monitorowanie procesu terapeutycznego:

a) ocena stanu klinicznego i optymalizacja farmakoterapii (badanie lekarskie, uzupełnienie badań laboratoryjnych, EKG, echo serca),

b) ocena wydolności fizycznej (próba wysiłkowa lub test korytarzowy);

2) w przypadku kontynuacji udzielania świadczenia w trybie hybrydowej telerehabilitacji kardiologicznej w ramach opieki kompleksowej po zawale mięśnia sercowego - faza I hybrydowej telerehabilitacji kardiologicznej:

a) opracowanie indywidualnego programu monitorowanej telerehabilitacji,

b) zaprogramowanie aparatury monitorująco-sterującej,

c) ocena stanu psychicznego i opracowanie zasad opieki psychologicznej,

d) trening z praktycznym wykorzystaniem aparatury monitorująco-sterującej,

e) udokumentowanie przygotowania pacjenta do fazy II hybrydowej telerehabilitacji kardiologicznej,

f) ostateczna kwalifikacja do II fazy hybrydowej telerehabilitacji kardiologicznej,

g) realizacja II fazy telerehabilitacji zgodnie z załącznikiem nr 1 lp. 4 lit. d,

h) wizyta końcowa.

Organizacja udzielania świadczeniaŚwiadczenia rehabilitacji kardiologicznej w warunkach stacjonarnych oraz w warunkach domowych w ramach opieki kompleksowej po zawale mięśnia sercowego udzielane są przez jednego świadczeniodawcę.
Czas trwania świadczenia1. Łączna liczba osobodni może obejmować świadczenia rehabilitacji kardiologicznej realizowane w warunkach stacjonarnych, ośrodka lub oddziału dziennego lub hybrydowej telerehabilitacji kardiologicznej w ramach opieki kompleksowej po zawale mięśnia sercowego.

2. Maksymalnie 35 osobodni na oddziale rehabilitacji stacjonarnej (z możliwością realizacji części osobodni w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego rehabilitacji lub telerehabilitacji), przy czym zakończenie realizacji świadczenia w okresie nieprzekraczającym 90 dni kalendarzowych.

Wymagania formalnew miejscu udzielania świadczeń gwarantowanychOddział stacjonarny rehabilitacji leczniczej.
w lokalizacjiCentrum monitoringu telerehabilitacji - w przypadku realizacji części świadczeń w trybie telerehabilitacji w warunkach domowych pacjenta.
Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medycznąw miejscu udzielania świadczeń1) sala dla kinezyterapii wyposażona w:

a) balkonik rehabilitacyjny,

b) kule i laski rehabilitacyjne,

c) maty lub materace do kinezyterapii;

2) sala do treningów wytrzymałościowych wyposażona w cykloergometr lub bieżnię, nie mniej niż 1 urządzenie z monitorowaniem saturacji pO2 oraz pCO2 oraz z monitorowaniem zapisu w trakcie treningu (EKG, tętno i ciśnienie);

3) pozostałe wyposażenie:

a) defibrylator,

b) aparat EKG 12-odprowadzeniowy,

c) urządzenia zapewniające realizację tlenoterapii biernej,

d) zestaw do reanimacji,

e) kardiomonitor.

w lokalizacji1) aparat do rejestracji EKG metodą Holtera, aparat USG z Dopplerem (echokardiografia), stanowisko intensywnego nadzoru kardiologicznego;

2) w przypadku realizacji części świadczeń w trybie telerehabilitacji w warunkach domowych pacjenta wyposażenie Centrum monitorowania telerehabilitacji obejmujące:

a) zestaw komputerowy z monitorem i drukarką wraz z oprogramowaniem umożliwiającym zaplanowanie, realizację, monitorowanie, weryfikację świadczenia oraz jego pełną dokumentację oraz archiwizację,

b) system łączności umożliwiający werbalny kontakt z pacjentem,

c) urządzenie peryferyjne udostępniane świadczeniobiorcy, wykorzystujące sieć telefonii komórkowej i umożliwiające:

- werbalny kontakt w każdym momencie procedury,

- sterowanie treningiem w zakresie umożliwiającym realizację formy ciągłej lub interwałowej,

- zdalną zmianę programu treningowego,

- rejestrację i przesyłanie EKG lub wartości ciśnienia tętniczego beż możliwości wpływu na wynik ze strony świadczeniobiorcy,

- pomiar masy ciała i przesłanie wyniku bez możliwości wpływu na rezultat ze strony pacjenta.

PersonelLekarzeWarunki realizacji zgodnie z załącznikiem nr 1 lp. 4 lit. d.
Pozostały personel1) personel pielęgniarski,

2) fizjoterapeuta,

3) psycholog,

4) dietetyk

- warunki realizacji zgodnie z załącznikiem nr 1 lp. 4 lit. d.

Pozostałe wymaganiaZapewnienie współpracy z podmiotem udzielającym świadczeń w zakresie kompleksowej opieki po zawale mięśnia sercowego w ramach leczenia szpitalnego.
2Rehabilitacja kardiologiczna lub hybrydowa telerehabilitacja kardiologiczna w ramach kompleksowej opieki po zawale mięśnia sercowego realizowana w warunkach ośrodka lub oddziału dziennegoKryteria kwalifikacji do udzielenia świadczeniaKwalifikacji do rozpoczęcie procesu rehabilitacji kardiologicznej w warunkach oddziału lub ośrodka dziennego dokonuje lekarz z ośrodka realizującego rehabilitację kardiologiczną w ramach opieki kompleksowej po zawale mięśnia sercowego, na podstawie poniższych kryteriów:

1) pacjenci ze świeżo przebytym zawałem serca kod rozpoznania zasadniczego według klasyfikacji ICD-10:

a) I21.0 Ostry zawał serca pełnościenny ściany przedniej,

b) I21.1 Ostry zawał serca pełnościenny ściany dolnej,

c) I21.2 Ostry zawał serca pełnościenny o innej lokalizacji,

d) I21.3 Ostry zawał serca pełnościenny o nieokreślonym umiejscowieniu,

e) I21.4 Ostry zawał serca podwsierdziowy,

f) I21.9 Ostry zawał serca, nieokreślony,

g) I22.0 Ponowny zawał serca ściany przedniej,

h) I22.1 Ponowny ostry zawał serca ściany dolnej,

i) I22.9 Ponowny ostry zawał serca o nieokreślonym umiejscowieniu

- niespełniający kryteriów określonych do rehabilitacji w warunkach stacjonarnych lub

2) pacjenci, którzy rozpoczęli rehabilitację kardiologiczną w warunkach stacjonarnych, ale

w związku z decyzją lekarza prowadzącego wymagają kontynuacji rehabilitacji w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego, lub

3) pacjenci spełniający kryteria kwalifikacji uprawniające do rehabilitacji kardiologicznej stacjonarnej, ale u których po ocenie korzyści i ryzyka oraz preferencji pacjenta została podjęta decyzja o rozpoczęciu rehabilitacji w trybie ośrodka lub oddziału dziennego.

Interwencje fizjoterapeutyczneCo najmniej 3 procedury w każdym dniu zabiegowym dla każdego pacjenta:

1) 93.3601 Trening interwałowy na bieżni lub cykloergometrze rowerowym;

2) 93.3602 Trening ciągły na bieżni lub cykloergometrze rowerowym;

3) 93.3603 Trening stacyjny;

4) 93.13 Usprawnianie czynne z oporem;

5) 93.3604 Trening marszowy;

6) 93.3605 Trening marszowy z przyborami;

7) 93.1202 Ćwiczenia czynne wolne;

8) 93.1812 Czynne ćwiczenia oddechowe;

9) 93.1813 Ćwiczenia oddechowe czynne z oporem;

10) 93.1901 Ćwiczenia równoważne;

11) 93.1909 Ćwiczenia ogólnousprawniające indywidualne;

12) 93.1910 Ćwiczenia ogólnousprawniające grupowe.

Edukacja zdrowotna89.01 Profilaktyka i promocja zdrowia - co najmniej 2 konsultacje w trakcie całego procesu rehabilitacji odbyte w trybie dziennym.
89.08 Inna konsultacja - co najmniej 2 konsultacje dietetyczno-żywieniowe w trakcie całego procesu rehabilitacji w trybie dziennym.
Co najmniej 2 procedury w trakcie całego procesu rehabilitacji, poprzedzone oceną stanu psychicznego 94.08:

1) 93.86 Terapia psychologiczna lub neurologopedyczna;

2) 94.335 Trening autogenny;

3) 94.336 Terapia behawioralno-relaksacyjna - inne formy;

4) 94.36 Psychoterapia w formie zabaw;

5) 94.37 Psychoterapia integrująca.

Monitorowanie postępów w rehabilitacjiCo najmniej 3 procedury w trakcie całego procesu rehabilitacji w trybie dziennym:

1) 88.721 Echokardiografia;

2) 89.41 Badanie wysiłkowe serca na bieżni ruchomej;

3) 89.43 Badanie wysiłkowe serca na ergometrze rowerowym;

4) 89.442 Sześciominutowy test marszu;

5) 89.522 Elektrokardiografia z 12 lub więcej odprowadzeniami (z opisem);

6) 89.541 Monitorowanie czynności serca przy pomocy urządzeń analogowych (typu Holter);

7) 87.495 RTG śródpiersia;

8) 89.385 Ergospirometria.

Etapy udzielania świadczenia:

1) planowanie i monitorowanie procesu terapeutycznego:

a) ocena stanu klinicznego i optymalizacja farmakoterapii (badanie lekarskie, uzupełnienie badań laboratoryjnych, EKG, echo serca),

b) ocena wydolności fizycznej (próba wysiłkowa lub test korytarzowy);

2) w przypadku kontynuacji udzielania świadczenia w trybie hybrydowej telerehabilitacji kardiologicznej w ramach opieki kompleksowej po zawale mięśnia sercowego - faza I hybrydowej telerehabilitacji kardiologicznej:

a) opracowanie indywidualnego programu monitorowanej telerehabilitacji,

b) zaprogramowanie aparatury monitorująco-sterującej,

c) ocena stanu psychicznego i opracowanie zasad opieki psychologicznej,

d) trening z praktycznym wykorzystaniem aparatury monitorująco-sterującej,

e) udokumentowanie przygotowania pacjenta do fazy II hybrydowej telerehabilitacji kardiologicznej,

f) ostateczna kwalifikacja do II fazy hybrydowej telerehabilitacji kardiologicznej,

g) II faza hybrydowej telerehabilitacji kardiologicznej zgodnie z załącznikiem nr 1 lp. 3 lit. e,

h) wizyta końcowa

Organizacja udzielania świadczeniaŚwiadczenia rehabilitacji kardiologicznej w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego oraz w warunkach domowych w ramach opieki kompleksowej po zawale mięśnia sercowego udzielane są przez jednego świadczeniodawcę.
Czas trwania świadczenia1. Łączna liczba osobodni może obejmować świadczenia rehabilitacji kardiologicznej realizowane w warunkach stacjonarnych, ośrodka lub oddziału dziennego lub hybrydowej telerehabilitacji kardiologicznej w ramach opieki kompleksowej po zawale mięśnia sercowego.

2. Maksymalnie 25 osobodni na oddziale rehabilitacji w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego (z możliwością realizacji części osobodni w warunkach telerehabilitacji), przy czym zakończenie realizacji świadczenia w okresie nieprzekraczającym 90 dni kalendarzowych.

3. W przypadku przeniesienia z ośrodka stacjonarnego maksymalna liczba osobodni stanowi różnicę liczby 35 oraz liczby dni zrealizowanych w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego (z możliwością realizacji części osobodni w warunkach telerehabilitacji), przy czym zakończenie realizacji świadczenia odbywa się w okresie nieprzekraczającym 90 dni kalendarzowych.

Wymagania formalnew miejscu udzielania świadczeńOśrodek lub oddział dzienny rehabilitacji leczniczej.
w lokalizacjiCentrum monitoringu telerehabilitacji - w przypadku realizacji części świadczeń w trybie telerehabilitacji w warunkach domowych pacjenta.
Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medycznąw miejscu udzielania świadczeń1) sala dla kinezyterapii wyposażona w matę lub materace do kinezyterapii;

2) sala do treningów wytrzymałościowych wyposażona w cykloergometr lub bieżnię, nie mniej niż 5 stanowisk w tym 1 urządzenie z monitorowaniem saturacji pO2 oraz pCO2 oraz z monitorowaniem zapisu w trakcie treningu (EKG, tętno, ciśnienie);

3) pozostałe wyposażenie:

a) defibrylator,

b) aparat EKG 12-odprowadzeniowy,

c) urządzenia zapewniające realizację tlenoterapii biernej,

d) zestaw do reanimacji,

e) kardiomonitor.

w lokalizacji1) aparat do rejestracji EKG metodą Holtera, aparat USG z Dopplerem (echokardiografia), stanowisko intensywnego nadzoru kardiologicznego;

2) w przypadku realizacji części świadczeń w trybie telerehabilitacji w warunkach domowych pacjenta wyposażenie Centrum monitorowania telerehabilitacji obejmujące:

a) zestaw komputerowy z monitorem i drukarką wraz z oprogramowaniem umożliwiającym zaplanowanie, realizację, monitorowanie i weryfikację świadczenia, a także jego pełną dokumentację oraz archiwizację,

b) system łączności umożliwiający werbalny kontakt z pacjentem,

c) urządzenie peryferyjne udostępniane świadczeniobiorcy, wykorzystujące sieć telefonii komórkowej i umożliwiające:

- werbalny kontakt w każdym momencie procedury,

- sterowanie treningiem w zakresie umożliwiającym realizację formy ciągłej lub interwałowej,

- zdalną zmianę programu treningowego,

- rejestrację i przesyłanie EKG oraz wartości ciśnienia tętniczego beż możliwości wpływu na wynik ze strony świadczeniobiorcy,

- pomiar masy ciała i przesłanie wyniku bez możliwości wpływu na rezultat ze strony pacjenta.

PersonelLekarzeWarunki realizacji zgodnie z załącznikiem nr 1 lp. 3 lit. e.
Pozostały personel1) personel pielęgniarski: magister lub licencjat pielęgniarstwa lub ukończony kurs z zakresu edukacji zdrowotnej;

2) psycholog lub psycholog posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej;

3) fizjoterapeuta;

4) dietetyk: licencjat lub magister dietetyki.

Pozostałe warunkiZapewnienie współpracy z podmiotem udzielającym świadczeń w zakresie kompleksowej opieki po zawale mięśnia sercowego w ramach leczenia szpitalnego.
3Hybrydowa telerehabilitacja kardiologiczna w ramach opieki kompleksowej po zawale mięśnia sercowego - faza IIKryteria kwalifikacji do udzielenia świadczenia gwarantowanego1. Osobą dopuszczającą do realizacji świadczenia jest lekarz specjalista lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie kardiologii, lub lekarz specjalista lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie rehabilitacji medycznej lub lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych (z przeszkoleniem lub doświadczeniem w rehabilitacji kardiologicznej oraz hybrydowej telerehabilitacji kardiologicznej).

2. Procedura dopuszczenia do sesji treningowej obejmuje: EKG, pomiar ciśnienia tętniczego krwi, pomiar masy ciała oraz wywiad.

3. Świadczenie udzielane jest pacjentom:

1) ze świeżo przebytym zawałem serca kod rozpoznania zasadniczego według klasyfikacji ICD 10:

a) I21.0 Ostry zawał serca pełnościenny ściany przedniej,

b) I21.1 Ostry zawał serca pełnościenny ściany dolnej,

c) I21.2 Ostry zawał serca pełnościenny o innej lokalizacji,

d) I21.3 Ostry zawał serca pełnościenny o nieokreślonym umiejscowieniu,

e) I21.4 Ostry zawał serca podwsierdziowy,

f) I21.9 Ostry zawał serca, nieokreślony,

g) I22.0 Ponowny zawał serca ściany przedniej,

h) I22.1 Ponowny ostry zawał serca ściany dolnej,

i) I22.9 Ponowny ostry zawał serca o nieokreślonym umiejscowieniu;

2) realizującym rehabilitację kardiologiczną w trybie stacjonarnym lub ośrodka, lub oddziału dziennego w ramach opieki kompleksowej po zawale mięśnia sercowego oraz zakwalifikowani do kontynuacji świadczenia w ramach kardiologicznej telerehabilitacji hybrydowej;

3) wykazującym się wiedzą teoretyczną i umiejętnościami praktycznymi w zakresie:

a) samooceny dolegliwości i objawów, które należy zgłosić osobie monitorującej telerehabilitację (bóle w klatce piersiowej, zasłabnięcia, kołatanie serca, przyrost masy ciała w krótkim czasie, duszność lub obrzęki),

b) samooceny w trakcie treningu: ocena zmęczenia według skali Borga, ocena objawów niepokojących nakazujących modyfikację lub przerwanie treningów,

c) pomiaru tętna, ciśnienia tętniczego oraz masy ciała,

d) zdolności do realizacji indywidualnie zaplanowanego treningu fizycznego,

e) obsługi aparatury telemedycznej;

4) stabilnym klinicznie co najmniej od tygodnia, a w przypadku pacjentów z grupy wysokiego ryzyka od 2 tygodni, u których nie występują:

a) źle kontrolowane nadciśnienie tętnicze,

b) niepoddająca się leczeniu zatokowa tachykardia > 100/min.,

c) złośliwe komorowe zaburzenia rytmu serca,

d) stały blok przedsionkowo-komorowy III stopnia, jeżeli upośledza istotnie tolerancję wysiłku,

e) wady serca wymagające korekty kardiochirurgicznej,

f) kardiomyopatia ze zwężeniem drogi odpływu,

g) niedokrwienne obniżenie odcinka ST > 2 mm w EKG spoczynkowym,

h) niewyrównana niewydolność serca,

i) ostre stany zapalne i niewyrównane choroby współistniejące,

j) powikłania pooperacyjne,

k) wyzwalane wysiłkiem: objawy niewydolności serca lub niedokrwienia serca, zaburzenia rytmu nadkomorowe i komorowe, zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego i śródkomorowego, spadek ciśnienia tętniczego > 20 mmHg, bradykardia, pogorszenie się tolerancji wysiłku w fazie I,

l) inne sytuacje warunkujące konieczność realizacji pełnego programu wczesnej rehabilitacji kardiologicznej jedynie w warunkach stacjonarnych lub ośrodka lub oddziału dziennego.

W przypadku zidentyfikowanych problemów uniemożliwiających realizację świadczenia w trybie telerehabilitacji dopuszcza się kontynuację rehabilitacji kardiologicznej w trybie stacjonarnym lub w ośrodku lub oddziale dziennym zgodnie z kryteriami kwalifikacji do powyższych trybów.

Zakres świadczenia1. Faza II, następująca po fazie I określonej w lp. 1 i 2 (rehabilitacja kardiologiczna w ramach kompleksowej opieki po zawale mięśnia sercowego realizowana kardiologiczna w trybie stacjonarnym oraz w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego).

2. Sesja treningowa (w zależności od stanu klinicznego pacjenta) trwająca od 30 do 60 minut przeprowadzona według obowiązujących standardów obejmująca wybrane interwencje, zgodnie z indywidualnym planem terapeutycznym, w tym obowiązkowo:

1) 93.3604 Trening marszowy lub

2) 93.3605 Trening marszowy z przyborami (kije do Nordic Walking), lub

3) 93.3601 Trening interwałowy na bieżni lub cykloergometrze rowerowym, lub

4) 93.3602 Trening ciągły na bieżni lub cykloergometrze rowerowym, lub

5) inne formy treningu domowego w zależności od możliwości ewentualnego wykorzystania sprzętu rehabilitacyjnego posiadanego przez świadczeniobiorcę (cykloergometr lub bieżnia, lub stepper).

3. Podsumowanie sesji treningowej:

1) procedura zakończenia każdej sesji treningowej (wywiad, ocena w skali Borga, ocena osiągniętego tętna, EKG);

2) wnioski co do kontynuacji i ewentualnej modyfikacji kolejnego treningu.

Czas trwania świadczeniaLiczba osobodni w trybie telerehabilitacji zależy od trybu, w jakim pacjent rozpoczął proces terapeutyczny:

1) liczba dni zabiegowych w trybie telerehabilitacji u pacjentów rozpoczynających rehabilitację kardiologiczną w trybie stacjonarnym w ramach opieki kompleksowej po zawale mięśnia sercowego nie może przekroczyć dopełnienia całkowitej liczby osobodni świadczeń udzielonych w trybie stacjonarnym lub ośrodka lub oddziału dziennego do liczby 35;

2) liczba dni zabiegowych w trybie telerehabilitacji u pacjentów rozpoczynających leczenie

w trybie oddziału lub ośrodka dziennego w ramach opieki kompleksowej po zawale mięśnia sercowego nie może przekroczyć dopełnienia całkowitej liczby dni świadczeń udzielonych w trybie oddziału lub ośrodka dziennego do liczby 25.

Wymagania formalneW miejscu udzielania świadczeńOśrodek stacjonarny rehabilitacji leczniczej lub ośrodek lub oddział dzienny rehabilitacji leczniczej.
W ramach dostępuCentrum monitoringu telerehabilitacji.
InneFaza II hybrydowej telerehabilitacji kardiologicznej jest realizowana w miejscu zamieszkania pacjenta.
Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medycznąŚwiadczeniodawca nieodpłatnie zapewnia pacjentowi niezbędny sprzęt telemedyczny do realizacji fazy II świadczenia zdrowotnego oraz kije do treningu nordic walking, taśmy typu thue-band oraz osobiste zestawy do ćwiczeń oddechowych.
PersonelLekarzeLekarz specjalista lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie kardiologii, lub lekarz specjalista lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie rehabilitacji medycznej lub lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych (z przeszkoleniem lub doświadczeniem w rehabilitacji kardiologicznej oraz hybrydowej telerehabilitacji kardiologicznej) - równoważnik co najmniej 1 etatu przeliczeniowego.
Pozostały personel1) pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa internistycznego lub pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym z kardiologii, lub po kursie specjalistycznym wykonania i interpretacji zapisu EKG - realizująca sesję treningową, lub

2) technik elektroradiolog z doświadczeniem w hybrydowej telerehabilitacji kardiologicznej - realizujący sesję treningową

- równoważnik co najmniej 1 etatu przeliczeniowego.

Pozostałe wymaganiaZapewnienie współpracy z podmiotem udzielającym świadczeń w zakresie kompleksowej opieki po zawale mięśnia sercowego w ramach leczenia szpitalnego.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz.U.2018.95).
2 § 3 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 13 grudnia 2018 r. (Dz.U.2018.2396) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2019 r.
3 § 3 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 13 grudnia 2018 r. (Dz.U.2018.2396) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2019 r.
4 § 5 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia z dnia 13 grudnia 2018 r. (Dz.U.2018.2396) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2019 r.
5 § 5 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia z dnia 13 grudnia 2018 r. (Dz.U.2018.2396) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2019 r.
6 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. poz. 1145 i 1644 oraz z 2010 r. poz. 774 i 1286), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 85 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. poz. 696, z 2012 r. poz. 95 i 742 oraz z 2013 r. poz. 766 i 1290).
7 Załącznik nr 1 zmieniony przez art. 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 13 grudnia 2018 r. (Dz.U.2018.2396) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2019 r.