Dz.U.2019.237

| Akt oczekujący
Wersja od: 7 lutego 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 4 lutego 2019 r.
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego

Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego, zwanych dalej "świadczeniami gwarantowanymi";
2) warunki realizacji świadczeń gwarantowanych.
§  2.  Świadczeniami gwarantowanymi są świadczenia opieki zdrowotnej, udzielane przez zespoły ratownictwa medycznego, w rozumieniu ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2195, z późn. zm.), w warunkach pozaszpitalnych, w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.
§  3.  W zakresie koniecznym do wykonania świadczeń gwarantowanych świadczeniobiorcy zapewnia się nieodpłatnie leki i wyroby medyczne.
§  4.  Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych udzielanych przez:
1) specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) podstawowy zespół ratownictwa medycznego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3) lotniczy zespół ratownictwa medycznego określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§  5.  Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego (Dz. U. poz. 1176).
§  6.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WARUNKI REALIZACJI ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO UDZIELANYCH PRZEZ SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

Personel

medyczny

1. Lekarz systemu w rozumieniu ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2195, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą".

2. Pielęgniarka systemu w rozumieniu ustawy.

3. Ratownik medyczny.

Wyposażenie

w sprzęt i aparaturę medyczną

Wymagania dotyczące środka transportu zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy.1)
Pozostałe

wymagania

1. Skład osobowy specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego zgodny z art. 36 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 i 4 ustawy. W przypadku wodnego specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego w skład zespołu wchodzi osoba posiadająca co najmniej patent żeglarski stermotorzysty żeglugi śródlądowej, wystawiony na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej (Dz. U. poz. 1686 oraz z 2018 r. poz. 576).

2. Wymagania dotyczące łączności:

1) posiadanie łączności radiowej zapewniającej komunikację zespołu ratownictwa medycznego z dyspozytornią medyczną, szpitalnymi oddziałami ratunkowymi, centrami urazowymi, centrami urazowymi dla dzieci oraz z pozostałymi zespołami ratownictwa medycznego, w tym z lotniczymi zespołami ratownictwa medycznego;

2) posiadanie łączności komórkowej zapewniającej komunikację zespołu ratownictwa medycznego z dyspozytorniami medycznymi, wojewódzkim koordynatorem ratownictwa medycznego oraz z pozostałymi zespołami ratownictwa medycznego;

3) posiadanie sieci Internet w miejscach stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego.

3. Spełnianie wymagań niezbędnych do zapewnienia wyposażenia stanowisk pracy Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego w miejscu stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego oraz w specjalistycznym środku transportu sanitarnego wykorzystywanym przez zespół ratownictwa medycznego, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 24g ustawy.

4. W odniesieniu do dysponentów posiadających w swojej strukturze dyspozytornię medyczną:

1) spełnianie wymagań zgodnie z art. 25a ust. 3-5, art. 25b ust. 5 i 6 oraz art. 26 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1-4 ustawy;

2) zapewnienie wyposażenia stanowisk pracy Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego w dyspozytorni medycznej, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 24g ustawy.

1) Specjalistyczny środek transportu sanitarnego spełnia cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WARUNKI REALIZACJI ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO UDZIELANYCH PRZEZ PODSTAWOWY ZESPÓŁ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

Personel

medyczny

1. Pielęgniarka systemu w rozumieniu ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2195, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą".

2. Ratownik medyczny.

Wyposażenie

w sprzęt i aparaturę medyczną

Wymagania dotyczące środka transportu zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy.1)
Pozostałe

wymagania

1. Skład osobowy zespołu ratownictwa medycznego zgodny z art. 36 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 i 5 ustawy. W przypadku wodnego podstawowego zespołu ratownictwa medycznego w skład zespołu wchodzi osoba posiadająca co najmniej patent żeglarski stermotorzysty żeglugi śródlądowej, wystawiony na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej (Dz. U. poz. 1686 oraz z 2018 r. poz. 576).

2. Wymagania dotyczące łączności:

1) posiadanie łączności radiowej zapewniającej komunikację zespołu ratownictwa medycznego z dyspozytornią medyczną, szpitalnymi oddziałami ratunkowymi, centrami urazowymi, centrami urazowymi dla dzieci oraz z pozostałymi zespołami ratownictwa medycznego, w tym z lotniczymi zespołami ratownictwa medycznego;

2) posiadanie łączności komórkowej zapewniającej komunikację zespołu ratownictwa medycznego z dyspozytorniami medycznymi, wojewódzkim koordynatorem ratownictwa medycznego oraz z pozostałymi zespołami ratownictwa medycznego;

3) posiadanie sieci Internet w miejscach stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego.

3. Spełnianie wymagań niezbędnych do zapewnienia wyposażenia stanowisk pracy Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego w miejscu stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego oraz w specjalistycznym środku transportu sanitarnego wykorzystywanym przez zespół ratownictwa medycznego, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 24g ustawy.

4. W odniesieniu do dysponentów posiadających w swojej strukturze dyspozytornię medyczną:

1) spełnianie wymagań zgodnie z art. 25a ust. 3-5, art. 25b ust. 5 i 6 oraz art. 26 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1-4 ustawy;

2) zapewnienie wyposażenia stanowisk pracy Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego w dyspozytorni medycznej, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 24g ustawy.

1) Specjalistyczny środek transportu sanitarnego spełnia cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WARUNKI REALIZACJI ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO UDZIELANYCH PRZEZ LOTNICZY ZESPÓŁ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

Personel

medyczny

1. Lekarz systemu w rozumieniu ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2195, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą".

2. Pielęgniarka systemu w rozumieniu ustawy.

3. Ratownik medyczny.

4. Pilot zawodowy.

Wyposażenie

w sprzęt i aparaturę medyczną

Wymagania dotyczące środka transportu zgodnie z art. 37 ust. 2 ustawy.1)
Pozostałe

wymagania

1. Skład osobowy zespołu zgodny z art. 37 ust. 1 ustawy.

2. Wymagania dotyczące łączności:

1) posiadanie łączności radiowej zapewniającej komunikację lotniczego zespołu ratownictwa medycznego z dyspozytornią medyczną, szpitalnymi oddziałami ratunkowymi, centrami urazowymi, centrami urazowymi dla dzieci oraz z pozostałymi zespołami ratownictwa medycznego;

2) posiadanie łączności komórkowej zapewniającej komunikację lotniczego zespołu ratownictwa medycznego z dyspozytorniami medycznymi, wojewódzkim koordynatorem ratownictwa medycznego oraz z pozostałymi zespołami ratownictwa medycznego;

3) posiadanie sieci Internet w miejscach stacjonowania lotniczych zespołów ratownictwa medycznego.

1) Specjalistyczny środek transportu sanitarnego spełnia cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane oraz wymogi określone w ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1183, z późn. zm.).
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).