§ 13. - Świadczenia gwarantowane z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1285

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2023 r. do: 31 marca 2024 r.
§  13.  28
 Świadczeniodawcy udzielający świadczeń w warunkach stacjonarnych psychiatrycznych, stacjonarnych leczenia uzależnień, stacjonarnych w izbie przyjęć, dziennych psychiatrycznych, dziennych leczenia uzależnień są obowiązani w okresie do dnia 31 grudnia 2020 r. zapewnić:
1)
całodobową opiekę pielęgniarską we wszystkie dni tygodnia - w miejscu udzielania świadczeń, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. c, dla dorosłych lub dla dzieci i młodzieży;
2)
personel pielęgniarski, o którym mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia w lp. 1-16 i 18 oraz w załączniku nr 2 do rozporządzenia w lp. 1-11 i 14;
3)
równoważnik etatów pielęgniarek o odpowiednich kwalifikacjach w odniesieniu do świadczeń gwarantowanych określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia;
4)
personel pielęgniarski wraz z równoważnikiem etatów pielęgniarek o odpowiednich kwalifikacjach w odniesieniu do świadczeń gwarantowanych określonych w załączniku nr 5 do rozporządzenia.
28 § 13 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 2 grudnia 2020 r. (Dz.U.2020.2155) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 grudnia 2020 r.