§ 10. - Świadczenia gwarantowane z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1285

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2023 r. do: 31 marca 2024 r.
§  10. 
1. 
Świadczeniodawca udzielający świadczeń gwarantowanych, o których mowa w § 3 pkt 1:
1)
lit. a, dla dorosłych lub dla dzieci i młodzieży,
2)
lit. b, w zakresie leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji) albo leczenia zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych (detoksykacji)

- zapewnia całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską we wszystkie dni tygodnia w szpitalach w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 i 2219 oraz z 2019 r. poz. 492, 730 i 959).

1a.  26
 Świadczeniodawca udzielający świadczeń gwarantowanych, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. c, dla dorosłych lub dla dzieci i młodzieży zapewnia całodobową opiekę pielęgniarską we wszystkie dni tygodnia, w miejscu udzielania świadczeń.
2. 
Liczba i kwalifikacje pracowników niezbędnych dla zapewnienia opieki lekarskiej są ustalane przez świadczeniodawcę, z uwzględnieniem:
1)
specyfiki intensywności opieki sprawowanej nad pacjentami, w tym z uwzględnieniem konieczności zapewnienia odpowiedniej opieki nad pacjentami, o których mowa w art. 23, art. 24 i art. 28 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1878 oraz z 2019 r. poz. 730);
2)
liczby i bieżącego wykorzystania łóżek lub miejsc;
3)
wielkości i warunków lokalowych komórek organizacyjnych.
26 § 10 ust. 1a dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 2 grudnia 2020 r. (Dz.U.2020.2155) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 grudnia 2020 r.