Dziennik Ustaw

Dz.U.2009.139.1138

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 lutego 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 29 sierpnia 2009 r.
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej

Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie określa:
1) wykaz oraz warunki realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, zwanych dalej "świadczeniami gwarantowanymi";
2) poziom finansowania przejazdu środkami transportu sanitarnego w przypadkach niewymienionych w art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
§  2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1) lekarz specjalista - lekarza, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny;
2) lekarz w trakcie specjalizacji - lekarza, który rozpoczął specjalizację zgodnie z programem specjalizacji.
§  3.
1. Świadczenia opieki paliatywnej i hospicyjnej to wszechstronna, całościowa opieka nad świadczeniobiorcami chorującymi na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące choroby. Opieka ta ma na celu zapobieganie bólowi i innym objawom somatycznym oraz ich uśmierzanie, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych.
2. Świadczenia gwarantowane przysługują świadczeniobiorcom chorującym na jednostki chorobowe, których wykaz określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
3. Świadczenia gwarantowane są udzielane zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, z wykorzystaniem metod diagnostyczno-terapeutycznych innych niż stosowane w medycynie niekonwencjonalnej, ludowej lub orientalnej.
§  4. Świadczenia gwarantowane są realizowane w warunkach:
1) stacjonarnych - w hospicjum stacjonarnym lub w oddziale medycyny paliatywnej;
2) domowych - w hospicjum domowym dla dorosłych lub dla dzieci do ukończenia 18 roku życia;
3) ambulatoryjnych - w poradni medycyny paliatywnej.
§  5. Świadczenia gwarantowane realizowane w warunkach stacjonarnych obejmują:
1) świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy;
2) świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki;
3) leczenie farmakologiczne;
4) leczenie bólu zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (drabina analgetyczna);
5) leczenie innych objawów somatycznych;
6) opiekę psychologiczną nad świadczeniobiorcą i jego rodziną;
7) rehabilitację;
8) zapobieganie powikłaniom;
9) badania zlecone przez lekarza zatrudnionego w hospicjum stacjonarnym lub oddziale medycyny paliatywnej;
10) zaopatrzenie w wyroby medyczne i środki pomocnicze konieczne do wykonania świadczenia gwarantowanego, w hospicjum stacjonarnym lub w oddziale medycyny paliatywnej;
11) opiekę wyręczającą obejmującą przyjmowanie świadczeniobiorców do hospicjum stacjonarnego lub oddziału medycyny paliatywnej na okres nie dłuższy niż 10 dni.
§  6. Świadczenia gwarantowane realizowane w warunkach domowych obejmują świadczenia, o których mowa w § 5 pkt 1-7, oraz bezpłatne wypożyczanie przez hospicja domowe wyrobów medycznych i środków pomocniczych wymienionych w pkt 2 części II załącznika nr 2 do rozporządzenia.
§  7.
1. Świadczenia gwarantowane realizowane w warunkach ambulatoryjnych w poradni medycyny paliatywnej obejmują:
1) porady lekarskie, porady lekarsko-pielęgniarskie w domu świadczeniobiorcy, porady psychologiczne;
2) konsultacje lekarskie, w tym również świadczeniobiorcy, który nie został zakwalifikowany do hospicjum domowego;
3) wsparcie rodziny świadczeniobiorcy.
2. 1 Porada w poradni medycyny paliatywnej jest to świadczenie obejmujące:
1) badanie podmiotowe;
2) badanie przedmiotowe;
3) ordynacje leków, w tym leków przeciwbólowych;
4) zapewnienie niezbędnych badań diagnostycznych;
5) zlecenie zabiegów pielęgnacyjnych;
6) kierowanie do zakładów opieki zdrowotnej, w tym udzielających świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej w warunkach stacjonarnych lub domowych;
7) wydawanie niezbędnych w procesie leczenia orzeczeń i opinii o stanie zdrowia świadczeniobiorcy;
8) poradę lub wizytę w domu świadczeniobiorcy.
§  8.
1. W zakresie koniecznym do wykonania świadczeń gwarantowanych świadczeniodawca zapewnia świadczeniobiorcy nieodpłatnie:
1) badania diagnostyczne;
2) 2 w warunkach stacjonarnych - leki i wyroby medyczne oraz środki pomocnicze.
2. Przejazd środkami transportu sanitarnego w przypadkach niewymienionych w art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jest finansowany w 40 % ze środków publicznych w przypadku:
1) chorób krwi i narządów krwiotwórczych,
2) chorób nowotworowych,
3) chorób oczu,
4) chorób przemiany materii,
5) chorób psychicznych i zaburzeń zachowania,
6) chorób skóry i tkanki podskórnej,
7) chorób układu krążenia,
8) chorób układu moczowo-płciowego,
9) chorób układu nerwowego,
10) chorób układu oddechowego,
11) chorób układu ruchu,
12) chorób układu trawiennego,
13) chorób układu wydzielania wewnętrznego,
14) chorób zakaźnych i pasożytniczych,
15) urazów i zatruć,
16) wad rozwojowych wrodzonych, zniekształceń i aberracji chromosomowych

- gdy ze zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego wynika, że świadczeniobiorca jest zdolny do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale wymaga przy korzystaniu ze środków transportu publicznego pomocy innej osoby lub środka transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.

3. 3 Świadczeniobiorcom korzystającym ze świadczeń gwarantowanych realizowanych w hospicjum domowym dla dorosłych albo hospicjum domowym dla dzieci do ukończenia 18. roku życia nie przysługują świadczenia gwarantowane z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej udzielane w warunkach domowych.
§  9. Warunkami realizacji świadczeń gwarantowanych są:
1) przedstawienie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego;
2) wskazanie medyczne, a w szczególności fakt występowania u świadczeniobiorcy jednostki chorobowej, o której mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia, nierokującej nadziei na wyleczenie.
§  10. Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  10a. 4 Świadczeniodawca niespełniający warunków realizacji świadczeń gwarantowanych określonych w rozporządzeniu, z którym przed dniem 1 stycznia 2010 r.:
1) zawarto umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na okres dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2009 r. lub
2) przedłużono okres obowiązywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie art. 4 ustawy z dnia 25 września 2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 178, poz. 1374)

- może realizować świadczenia gwarantowane na warunkach określonych w tej umowie, w okresie jej obowiązywania, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2010 r.

§  11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2009 r.
______

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918 i Nr 118, poz. 989.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

 WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH, W KTÓRYCH SĄ UDZIELANE ŚWIADCZENIA GWARANTOWANE W ZAKRESIE OPIEKI PALIATYWNEJ I HOSPICYJNEJ

I.

Osoby dorosłe

ICD- 10Jednostki chorobowe kwalifikujące do leczenia
C00- D48Nowotwory
G09Następstwa chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego
B20- B24Choroby wywołane przez wirus ludzki upośledzenia odporności (HIV)
G10- G13Układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy
I42- I43Kardiomiopatie
J96Niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej
L89Owrzodzenie odleżynowe

II.

Dzieci do ukończenia 18 roku życia

ICD- 10Jednostki chorobowe kwalifikujące do leczenia
A 81Zakażenie powolnymi wirusami ośrodkowego układu nerwowego
B20- B24Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV)
B90- B94Następstwa chorób zakaźnych i pasożytniczych
C00- C14Nowotwory złośliwe wargi, jamy ustnej i gardła
C15- C26Nowotwory złośliwe narządów trawiennych
C30- C39Nowotwory złośliwe narządów oddechowych i klatki piersiowej
C40- C41Nowotwory złośliwe kości i chrząstki stawowej
C43- C44Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry
C45- C49Nowotwory złośliwe międzybłonka i tkanek miękkich
C50Nowotwory złośliwe sutka
C51- C58Nowotwory złośliwe żeńskich narządów płciowych
C60- C63Nowotwory złośliwe męskich narządów płciowych
C64- C68Nowotwory złośliwe układu moczowego
C69- C72Nowotwory złośliwe oka, mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego
C73- C75Nowotwory złośliwe tarczycy i innych gruczołów wydzielania wewnętrznego
C76- C80Nowotwory złośliwe niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu
C81- C96Nowotwory złośliwe tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych
C97Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień
D00- D09Nowotwory in situ
D32- D33Nowotwory niezłośliwe opon mózgowych, mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego
D37- D48Nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze
E70- E90Choroby metaboliczne
F84Całościowe zaburzenia rozwojowe
G09Następstwa chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego
G10- G13Układowe zaniki pierwotnie zajmujące ośrodkowy układ nerwowy
G23Inne choroby zwyrodnieniowe i zwojów podstawy (ch. Hellervordena-Spatza)
G70- G73Choroby połączeń nerwowo-mięśniowych i mięśni (G71.0 Dystrofia mięśniowa Duchenne'a, G71.2 Miopatie wrodzone, G71.3 Miopatia mitochondrialna (niesklasyfikowana gdzie indziej)
G80- G83Porażenie mózgowe i inne zespoły porażenne (G80 Dziecięce porażenie mózgowe)
G90- G99Inne zaburzenia układu nerwowego
I50Niewydolność serca
I69Następstwa chorób naczyń mózgowych
J96.1Przewlekła niewydolność oddechowa
K72Niewydolność wątroby niesklasyfikowana gdzie indziej
K74Zwłóknienie i marskość wątroby
N 18.0Schyłkowa niewydolność nerek
P10Rozerwanie struktur śródczaszkowych i krwotok spowodowany urazem porodowym
P11Inne porodowe urazy ośrodkowego układu nerwowego
P21Zamartwica urodzeniowa
P27Przewlekła choroba oddechowa rozpoczynająca się w okresie okołoporodowym (P27.1 Dysplazja oskrzelowo- płucna rozpoczynająca się w okresie okołoporodowym)
P35Wrodzone choroby wirusowe
P91Inne zaburzenia mózgowe noworodka (P91.0 Niedokrwienie mózgu noworodka)
Q00- Q07Wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego (Q03 Wodogłowie wrodzone, Q03.1 Zespół Dandy- Walkera, Q04.2 Przodomózgowie jednokomorowe - holoprosencephalia, Q04.3 Inne wady mózgu z ubytkiem tkanek np. gładkomózgowie - lissencephalia, Q04.8; Q04.9; Q05 Rozszczep kręgosłupa, Q05.0 Rozszczep kręgosłupa szyjnego ze współistniejącym wodogłowiem, Q05.2 Rozszczep kręgosłupa lędźwiowego ze współistniejącym wodogłowiem, Q07 Inne wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego, Q07.0 Zespół Arnolda-Chiariego)
Q20- Q25Wrodzone wady rozwojowe serca i dużych naczyń - dotyczy dzieci niezakwalifikowanych do leczenia operacyjnego
Q31Wrodzone wady rozwojowe krtani
Q32Wrodzone wady rozwojowe tchawicy i oskrzeli
Q44Wrodzone wady rozwojowe pęcherzyka żółciowego, przewodów żółciowych i wątroby (Q44.2 Zarośnięcie przewodów żółciowych, Q44.7 Zespół Alagille'a)
Q60Niewytworzenie nerek i inne zaburzenia związane z redukcją tkanki nerwowej (Q60.4 Niedorozwój nerek, obustronny)
Q61.1Wielotorbielowatość nerek, typu dziecięcego
Q77Dysplazja kostno- chrzęstna z upośledzeniem wzrostu kości długich i kręgosłupa (Q77.4 Achondroplazja - chondrodystrofia płodowa)
Q78Inne osteochondrodysplazje (Q78.0 Kostnienie niedoskonałe - łamliwość kości wrodzona - osteogenesis imperfecta)
Q79Wrodzone wady rozwojowe układu mięśniowo- szkieletowego, niesklasyfikowane gdzie indziej
Q81Pęcherzowe oddzielanie naskórka
Q85Choroby dziedziczne ze zmianami ektodermalnymi (fakomatozy)
Q87Inne określone zespoły wrodzonych wad rozwojowych dotyczące wielu układów
Q89Inne wrodzone wady rozwojowe niesklasyfikowane gdzie indziej (Q89.7 Mnogie wrodzone wady rozwojowe niesklasyfikowane gdzie indziej)
Q90- Q99Aberracje chromosomowe
R40.2Śpiączka, nieokreślona
S06Uraz śródczaszkowy (S06.7 Uraz śródczaszkowy z długotrwałym okresem nieprzytomności)
T90Następstwa urazów głowy
T91Następstwa urazów szyi i tułowia
T94Następstwa urazów obejmujących mnogie okolice ciała
T96Następstwa zatrucia lekami i substancjami biologicznymi
T97Następstwa skutków toksycznych substancji zazwyczaj niestosowanych w celach leczniczych
Y85- Y89Następstwo przyczyny zewnętrznej powodującej zachorowanie i zgon (Y85)

Następstwo wypadku komunikacyjnego (Y87.0)

Następstwo umyślnego samouszkodzenia (Y 88.0)

Następstwo niekorzystnego działania leku, środka farmakologicznego i substancji biologicznej zastosowanych w celach leczniczych (Y88.1)

Następstwo wypadku świadczeniobiorcy w trakcie zabiegów chirurgicznych i medycznych (Y89)

ZAŁĄCZNIK Nr  2

  5 WARUNKI REALIZACJI ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH

W ZAKRESIE OPIEKI PALIATYWNEJ I HOSPICYJNEJ

I. Świadczenia gwarantowane realizowane w warunkach stacjonarnych

1. Wymagania dotyczące personelu

1) lekarz specjalista w dziedzinie medycyny paliatywnej lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie medycyny paliatywnej lub lekarz legitymujący się dokumentem ukończenia kursu zgodnego z programem specjalizacji w dziedzinie medycyny paliatywnej, dotyczącego problematyki bólu, objawów somatycznych i psychicznych, organizowanego przez szkołę wyższą lub jednostkę posiadającą uprawnienia do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie medycyny paliatywnej - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 10 łóżek;

2) pielęgniarka, która:

a) ukończyła specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej albo jest w trakcie tej specjalizacji lub
b) ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej albo jest w trakcie tego kursu, lub
c) ukończyła kurs specjalistyczny w zakresie pielęgniarstwa opieki paliatywnej albo jest w trakcie tego kursu

- co najmniej 25 % czasu pracy ogółu pielęgniarek udzielających świadczeń u danego świadczeniodawcy;

3) psycholog lub psycholog posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej - równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego na 20 łóżek;

4) osoba, która:

a) rozpoczęła po dniu 31 grudnia 1997 r. studia wyższe na kierunku fizjoterapia zgodnie ze standardami kształcenia określonymi w odrębnych przepisach i uzyskała tytuł licencjata lub magistra na tym kierunku,
b) rozpoczęta przed dniem 1 stycznia 1998 r. studia wyższe na kierunku rehabilitacja ruchowa i uzyskała tytuł magistra na tym kierunku,
c) rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1998 r. studia wyższe w Akademii Wychowania Fizycznego i uzyskała tytuł magistra oraz ukończyła specjalizację I lub II stopnia w dziedzinie rehabilitacji ruchowej,
d) rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1980 r. studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskała tytuł magistra na tym kierunku oraz ukończyła w ramach studiów dwuletnią specjalizację z zakresu gimnastyki leczniczej lub rehabilitacji ruchowej,
e) rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1980 r. studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskała tytuł magistra na tym kierunku oraz ukończyła trzymiesięczny kurs specjalizacyjny z rehabilitacji,
f) ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy technik fizjoterapii

- równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na 10 łóżek.

2. Sprzęt medyczny i pomocniczy

1) łóżka szpitalne (zwykłe i łamane) o regulowanej wysokości, wyposażone w ruchome barierki zabezpieczające przed wypadnięciem,

2) materace przeciwodleżynowe,

3) inny sprzęt przeciwodleżynowy - poduszki, podpórki, wałki itp.,

4) sprzęt ułatwiający pielęgnację - zintegrowany system do higieny ciała, podnośniki, parawany, pasy ślizgowe,

5) koncentrator tlenu lub inne dostępne źródło tlenu w liczbie co najmniej 1 szt. na każde rozpoczęte 3 łóżka,

6) ssak elektryczny w liczbie co najmniej 1 szt. na każde rozpoczęte 5 łóżek,

7) inhalatory,

8) glukometry,

9) aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi,

10) zestaw do udzielania pierwszej pomocy lekarskiej,

11) pompy infuzyjne w liczbie co najmniej 1 szt. na każde rozpoczęte 15 łóżek,

12) kule, laski, balkoniki, chodziki, wózki inwalidzkie

- znajdujące się w miejscu udzielania świadczeń;

13) aparat EKG, który znajduje się w budynku lub zespole budynków oznaczonych tym samym adresem, w którym lub w których jest zlokalizowane miejsce udzielania świadczeń.

3. Inne warunki

1) całodobowy dostęp przez 7 dni w tygodniu do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1;

2) całodobowe świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarkę przez 7 dni w tygodniu.

II. Świadczenia gwarantowane realizowane w warunkach domowych

1. Wymagania dotyczące personelu w hospicjum domowym dla dorosłych

1) lekarz specjalista w dziedzinie medycyny paliatywnej lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie medycyny paliatywnej lub lekarz legitymujący się dokumentem ukończenia kursu zgodnego z programem specjalizacji w dziedzinie medycyny paliatywnej, dotyczącego problematyki bólu, objawów somatycznych i psychicznych, organizowanego przez szkołę wyższą lub jednostkę posiadającą uprawnienia do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie medycyny paliatywnej - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 30 świadczeniobiorców;

2) pielęgniarka, która:

a) ukończyła specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej albo jest w trakcie tej specjalizacji lub
b) ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej albo jest w trakcie tego kursu, lub
c) ukończyła kurs specjalistyczny w zakresie pielęgniarstwa opieki paliatywnej albo jest w trakcie tego kursu

- co najmniej 25 % czasu pracy ogółu pielęgniarek udzielających świadczeń u danego świadczeniodawcy; równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 15 świadczeniobiorców;

3) psycholog lub psycholog posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej - równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego na 30 świadczeniobiorców;

4) osoba, o której mowa w części I pkt 1 ppkt 4 - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na 15 świadczeniobiorców.

1a. Wymagania dotyczące personelu w hospicjum domowym dla dzieci do ukończenia 18. roku życia

1) lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii, neonatologii, neurologii dziecięcej, onkologii i hematologii dziecięcej, anestezjologii, anestezjologii i reanimacji, anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii dziecięcej, medycyny paliatywnej, medycyny rodzinnej lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie pediatrii, neonatologii, neurologii dziecięcej, onkologii i hematologii dziecięcej, anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii dziecięcej, medycyny paliatywnej, medycyny rodzinnej lub lekarz legitymujący się dokumentem ukończenia kursu zgodnego z programem specjalizacji w dziedzinie medycyny paliatywnej, dotyczącego problematyki bólu, objawów somatycznych i psychicznych, organizowanego przez szkołę wyższą lub jednostkę posiadającą uprawnienia do prowadzenia specjalizacji z dziedziny medycyny paliatywnej - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 20 świadczeniobiorców;

2) pielęgniarka, która:

a) ukończyła specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej albo jest w trakcie tej specjalizacji lub
b) ukończyła specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego i kurs specjalistyczny w zakresie pediatrycznej domowej opieki paliatywnej albo ukończyła specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego i jest w trakcie kursu specjalistycznego w zakresie pediatrycznej domowej opieki paliatywnej, lub
c) ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej albo jest w trakcie tego kursu, lub
d) ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego i kurs specjalistyczny w zakresie pediatrycznej domowej opieki paliatywnej albo ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego i jest w trakcie kursu specjalistycznego w zakresie pediatrycznej domowej opieki paliatywnej, lub
e) ukończyła kurs specjalistyczny w zakresie opieki paliatywnej albo jest w trakcie tego kursu lub ukończyła kurs specjalistyczny w zakresie pediatrycznej domowej opieki paliatywnej albo jest w trakcie tego kursu

- co najmniej 25 % czasu pracy ogółu pielęgniarek udzielających świadczeń u danego świadczeniodawcy; równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 12 świadczeniobiorców;

3) psycholog lub psycholog posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej - równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego na 12 świadczeniobiorców;

4) osoba, o której mowa w części I pkt 1 ppkt 4 - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na 15 świadczeniobiorców.

2. Sprzęt medyczny i pomocniczy

1) koncentrator tlenu lub inne dostępne źródło tlenu w liczbie co najmniej 1 szt. na 10 świadczeniobiorców;

2) ssak elektryczny w liczbie co najmniej 1 szt. na 10 świadczeniobiorców;

3) inhalatory;

4) glukometry;

5) aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego;

6) pompy infuzyjne w liczbie co najmniej 1 szt. na 20 świadczeniobiorców;

7) kule, laski, balkoniki, chodziki, wózki inwalidzkie;

8) neseser pielęgniarski dla każdej pielęgniarki.

Neseser pielęgniarski, o którym mowa w ppkt 8, jest wyposażony w:

1) podstawowy sprzęt i materiały jednorazowego użytku:

a) do wykonania iniekcji:
- igły, strzykawki, wenflony,
- zestaw niezbędnych płynów dezynfekcyjnych i odkażających,
b) do przetaczania płynów:
- aparat do kroplowych wlewów dożylnych,
- zestaw gazików, plastry,
- stazę,
c) do wykonania opatrunków:
- serwety, pakiety opatrunkowe,
- podstawowy zestaw narzędzi chirurgicznych, nożyczki, miskę nerkową,
d) pakiet ochronny przed zakażeniem: maseczki, rękawice, fartuch,
e) sprzęt do płukania pęcherza moczowego lub przetoki:
- strzykawkę jednorazowego użytku 50 ml,
- strzykawkę specjalistyczną 50/60 K z końcówką cewnikową,
f) sprzęt do karmienia przez zgłębnik:
- sondę żołądkową,
- strzykawkę jednorazowego użytku 20 ml;

2) zestaw przeciwwstrząsowy: leki, rurkę ustno-gardłową, maseczkę do reanimacji z filtrem;

3) sprzęt do pomiaru ciśnienia krwi;

4) testy do obrazowego oznaczania wartości cukru we krwi i w moczu;

5) pakiet do mycia i odkażania rąk.

3. Inne warunki

1) całodobowy dostęp przez 7 dni w tygodniu do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1;

2) porady lekarskie w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż 2 w miesiącu;

3) całodobowy dostęp przez 7 dni w tygodniu do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarkę;

4) wizyty pielęgniarskie w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż 2 w tygodniu;

5) pozostały personel - porady lub wizyty ustalane indywidualnie przez lekarza, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1;

6) świadczeniobiorcy dorosłemu mogą być udzielane świadczenia gwarantowane w ramach opieki paliatywnej dla dzieci, jeżeli:

a) jednostka chorobowa ma charakter wrodzony lub choroba ograniczająca życie została zdiagnozowana przed ukończeniem przez świadczeniobiorcę 18. roku życia, a świadczeniobiorca korzystał ze świadczeń gwarantowanych realizowanych w hospicjum domowym dla dzieci do ukończenia 18. roku życia lub
b) gdy nie istnieje możliwość odpowiedniego udzielania świadczeń gwarantowanych przez hospicja domowe dla dorosłych ze względu na rzadki charakter choroby lub miejsce zamieszkania.

III. Świadczenia gwarantowane w warunkach ambulatoryjnych

1. Wymagania dotyczące personelu

1) lekarz specjalista w dziedzinie medycyny paliatywnej lub lekarz w trakcie tej specjalizacji; wizyty domowe mogą być realizowane również przez lekarza legitymującego się dokumentem ukończenia kursu zgodnego z programem specjalizacji w dziedzinie medycyny paliatywnej, dotyczącego problematyki bólu, objawów somatycznych i psychicznych, organizowanego przez szkołę wyższą lub jednostkę posiadającą uprawnienia do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie medycyny paliatywnej;

2) pielęgniarka, która:

a) ukończyła specjalizację w dziedzinie opieki paliatywnej albo jest w trakcie tej specjalizacji lub
b) ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie opieki paliatywnej albo jest w trakcie tego kursu, lub
c) ukończyła kurs specjalistyczny z zakresu opieki paliatywnej albo jest w trakcie tego kursu.

3) psycholog lub psycholog posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej.

2. Organizacja pracy poradni

Poradnia jest czynna co najmniej 3 dni w tygodniu po 2,5 godziny dziennie, w tym 1 dzień w godzinach popołudniowych - do godziny 1800.

3. Inne warunki

1) świadczenia gwarantowane w warunkach ambulatoryjnych są przeznaczone dla świadczeniobiorców, których stan ogólny jest stabilny oraz którzy mogą przybyć do poradni medycyny paliatywnej sami lub którzy ze względu na ograniczoną możliwość poruszania się wymagają porad lub wizyt w domu;

2) świadczenia gwarantowane w warunkach ambulatoryjnych obejmują nie więcej niż 2 porady lub wizyty w tygodniu w domu świadczeniobiorcy.

1 § 7 ust. 2 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 24 stycznia 2011 r. (Dz.U.11.27.139) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 lutego 2011 r.
2 § 8 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia z dnia 24 stycznia 2011 r. (Dz.U.11.27.139) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 lutego 2011 r.
3 § 8 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 24 stycznia 2011 r. (Dz.U.11.27.139) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 lutego 2011 r.
4 § 10a dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 8 grudnia 2009 r. (Dz.U.09.211.1640) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 grudnia 2009 r.
5 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 24 stycznia 2011 r. (Dz.U.11.27.139) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 lutego 2011 r., z tym że w część II pkt 1a ppkt 2 ma zastosowanie od dnia 1 kwietnia 2011 r.