Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.168 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 23 lipca 2013 r.
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego

Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) wykaz oraz warunki realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego, zwanych dalej "świadczeniami gwarantowanymi";
2) poziom i sposób finansowania świadczeń gwarantowanych.
§  2.  Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1) lekarz specjalista - lekarza, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny;
1a) lekarz w trakcie specjalizacji - lekarza, który:
a) rozpoczął specjalizację w szczegółowej dziedzinie medycyny przed dniem 30 września 2014 r. - w przypadku posiadania specjalizacji II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 16 ust. 10, art. 16g ust. 1 oraz art. 16x ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2018 r. poz. 617, z późn. zm.), oraz uzyskał potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wiedzy i umiejętności umożliwiających samodzielną pracę,
b) ukończył pierwszy rok specjalizacji - w przypadku specjalizacji w innych niż wymienione w lit. a i c dziedzinach medycyny oraz uzyskał potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wiedzy i umiejętności umożliwiających samodzielną pracę,
c) ukończył drugi rok specjalizacji - w przypadku specjalizacji w dziedzinie okulistyki lub dermatologii i wenerologii oraz uzyskał potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wiedzy i umiejętności umożliwiających samodzielną pracę;
2) dzień - jeden dzień pobytu, którego celem jest leczenie uzdrowiskowe w warunkach stacjonarnych, albo jeden dzień, w którym wykonywane są zabiegi w warunkach ambulatoryjnych; w przypadku pobytu w warunkach stacjonarnych pierwszy dzień pobytu rozpoczyna się o godzinie 1400, a ostatni kończy się o godzinie 1200;
3) kierunek leczniczy - rodzaj i zakres świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez zakład lecznictwa uzdrowiskowego wynikający z dostępnych naturalnych surowców leczniczych, warunków klimatycznych i posiadanych urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego;
4) lekarz uzdrowiskowy osób dorosłych - specjalistę lub lekarza ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub specjalistę w dziedzinie fizjoterapii i balneoklimatologii, lub lekarza balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub lekarza balneologii, lub lekarza balneologii i medycyny fizykalnej, lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej, lub specjalistę lub lekarza ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie rehabilitacji medycznej, lub lekarza rehabilitacji, lub lekarza rehabilitacji ogólnej, lub lekarza rehabilitacji w chorobach narządu ruchu, lub specjalistę lub lekarza ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych, po kursie z podstaw balneologii, lub specjalistę w dziedzinie klinicznej tożsamej lub pokrewnej z kierunkiem leczniczym uzdrowiska, po kursie w zakresie podstaw balneologii;
5) lekarz uzdrowiskowy dzieci - specjalistę lub lekarza ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub specjalistę w dziedzinie fizjoterapii i balneoklimatologii, lub lekarza balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub lekarza balneologii, lub lekarza balneologii i medycyny fizykalnej, lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej, lub specjalistę lub lekarza ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie rehabilitacji medycznej, lub lekarza rehabilitacji, lub lekarza rehabilitacji ogólnej, lub lekarza rehabilitacji w chorobach narządu ruchu, lub specjalistę lub lekarza ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie pediatrii, po kursie w zakresie podstaw balneologii, lub specjalistę w dziedzinie klinicznej tożsamej lub pokrewnej z kierunkiem leczniczym uzdrowiska, po kursie w zakresie podstaw balneologii;
6) miejsce udzielania świadczeń - pomieszczenie lub zespół pomieszczeń w tej samej lokalizacji, powiązanych funkcjonalnie i organizacyjnie, w celu wykonywania świadczeń gwarantowanych;
7) stanowisko wzmożonego nadzoru kardiologicznego - stanowisko wzmożonego nadzoru kardiologicznego, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 496 i 2375).
§  3. 
1.  Świadczenia gwarantowane obejmują:
1) uzdrowiskowe leczenie szpitalne dzieci w wieku od 3 do 18 lat;
2) uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dzieci w wieku od 7 do 18 lat;
3) uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dzieci w wieku od 3 do 6 lat pod opieką dorosłych;
4) uzdrowiskowe leczenie szpitalne dorosłych;
5) uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych;
6) uzdrowiskową rehabilitację dla dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym;
7) uzdrowiskową rehabilitację dla dorosłych w sanatorium uzdrowiskowym;
8) uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne dorosłych i dzieci.
2.  Świadczenia gwarantowane są udzielane w strefie "A" ochrony uzdrowiskowej, o której mowa w art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1056), w warunkach:
1) ambulatoryjnych;
2) stacjonarnych.
3.  Czas trwania leczenia uzdrowiskowego wynosi:
1) 27 dni - dla świadczenia gwarantowanego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1;
2) 21 dni - dla świadczenia gwarantowanego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2-5;
3) 28 dni - dla świadczenia gwarantowanego, o którym mowa w ust. 1 pkt 6 i 7;
4) od 6 do 18 dni - dla świadczenia gwarantowanego, o którym mowa w ust. 1 pkt 8.
4.  Czas trwania leczenia uzdrowiskowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 4 i 6, może być przedłużony jednokrotnie na okres nieprzekraczający czasu określonego odpowiednio w ust. 3 pkt 1-3, za zgodą oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, który potwierdził skierowanie na leczenie uzdrowiskowe.
5.  Zgody, o której mowa w ust. 4, udziela się na wniosek lekarza zakładu lecznictwa uzdrowiskowego nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia wpływu wniosku do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
6.  Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  4.  Świadczenia gwarantowane są udzielane zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, z wykorzystaniem metod diagnostyczno-terapeutycznych innych niż stosowane w medycynie niekonwencjonalnej, ludowej lub orientalnej.
§  5.  W zakresie koniecznym do wykonania świadczeń gwarantowanych świadczeniodawca zapewnia świadczeniobiorcy nieodpłatnie:
1) badania diagnostyczne;
2) leki i wyroby medyczne, w tym wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środki pomocnicze, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
§  6. 
1.  Ustala się następujące poziomy warunków zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym, ze względu na standard pokoju:
1) poziom I:
a) pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym,
b) pokój jednoosobowy w studiu;
2) poziom II - pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego;
3) poziom III:
a) pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym,
b) pokój dwuosobowy w studiu;
4) poziom IV - pokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego;
5) poziom V:
a) pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym,
b) pokój wieloosobowy w studiu;
6) poziom VI - pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego.
2.  Przez pokój w studiu należy rozumieć jeden z dwóch lub więcej pokoi posiadających wspólną łazienkę i przedpokój.
3.  Świadczeniobiorca dokonuje wyboru standardu pokoju, biorąc pod uwagę możliwości świadczeniodawcy.
§  7. 
1.  Poziom finansowania przez świadczeniobiorcę kosztów wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym za jeden dzień pobytu w przypadku świadczeń gwarantowanych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5 i 7, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
2.  Odpłatność, o której mowa w art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stanowi iloczyn liczby dni pobytu i poziomu finansowania przez świadczeniobiorcę częściowych kosztów wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym za jeden dzień pobytu określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia. Odpłatność ta podlega waloryzacji o sumaryczną wartość zmian średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", jeżeli w kolejnym roku lub kolejnych latach, licząc od ostatniej waloryzacji, zmiana lub suma zmian tego wskaźnika przekroczy poziom 5%.
3.  Jeżeli pobyt świadczeniobiorcy w sanatorium uzdrowiskowym przypada w dwóch sezonach rozliczeniowych, odpłatność, o której mowa w art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, oblicza się, uwzględniając odpowiednio liczbę dni przypadającą w danym sezonie rozliczeniowym.
§  8. 
1.  Przepisy rozporządzenia stosuje się do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych od dnia 1 stycznia 2014 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących kosztów wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym za jeden dzień pobytu określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia, które stosuje się do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych od dnia 1 października 2013 r.
2.  Do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przed dniem 1 stycznia 2014 r. stosuje się przepisy dotychczasowe, z wyjątkiem kosztów wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym za jeden dzień pobytu, do których przepisy dotychczasowe stosuje się do dnia 30 września 2013 r.
3.  Przepisy dotychczasowe stosuje się również do kosztów, o których mowa w ust. 2, jeżeli świadczeniobiorca rozpoczął leczenie w sanatorium uzdrowiskowym przed dniem 1 października 2013 r. i kontynuuje to leczenie po tym dniu.
§  9.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2013 r. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE, JAKIE POWINNI SPEŁNIAĆ ŚWIADCZENIODAWCY PRZY UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH - UZDROWISKOWE LECZENIE SZPITALNE, SANATORYJNE I AMBULATORYJNE DZIECI I DOROSŁYCH

A. 

Warunki szczegółowe, jakie powinni spełniać świadczeniodawcy przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych - uzdrowiskowe leczenie szpitalne dzieci i dorosłych

Lp.Warunki realizacjiUzdrowiskowe leczenie szpitalne dzieci

w wieku od 3 do 18 lat

Uzdrowiskowe leczenie szpitalne dorosłych
1Personel1) lekarz prowadzący leczenie - równoważnik co najmniej 1 etatu na pierwsze rozpoczęte 50 łóżek, każde kolejne rozpoczęte łóżko - równoważnik co najmniej części wymiaru etatu proporcjonalnie do liczby łóżek w oddziale, będący lekarzem uzdrowiskowym dzieci;

2) pielęgniarki - etat przeliczeniowy ustalany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. poz. 1545), zwanym dalej "rozporządzeniem w sprawie minimalnych norm zatrudnienia";

3) pozostały personel - specjalista do spraw żywienia i dietetyki posiadający kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. poz. 896), zwanym dalej "rozporządzeniem w sprawie kwalifikacji pracowników".

1) lekarz prowadzący leczenie - równoważnik co najmniej 1 etatu na pierwsze rozpoczęte 50 łóżek, każde kolejne rozpoczęte łóżko - równoważnik co najmniej części wymiaru etatu proporcjonalnie do liczby łóżek w oddziale, będący lekarzem uzdrowiskowym osób dorosłych;

2) pielęgniarki - etat przeliczeniowy ustalany zgodnie z rozporządzeniem w sprawie minimalnych norm zatrudnienia;

3) pozostały personel - specjalista do spraw żywienia i dietetyki posiadający kwalifikacje określone w rozporządzeniu w sprawie kwalifikacji pracowników.

2Organizacja udzielania świadczeń1) całodobowa opieka lekarska;

2) dyżur lekarski w miejscu udzielania świadczeń;

3) zapewnienie dostępu w godzinach wykonywania zabiegów do lekarza uzdrowiskowego dzieci, w celu:

a) ustalenia i bieżącego korygowania programu leczenia balneologicznego i farmakologicznego,

b) sprawowania opieki lekarskiej;

4) badanie lekarskie:

a) wstępne, w pierwszej dobie po przyjęciu,

b) cotygodniowe kontrolne,

c) końcowe, w ciągu 24 godzin przed wypisem;

5) całodobowa opieka pielęgniarska - dyżur pielęgniarski w oddziale albo zmiana pielęgniarska w miejscu udzielania świadczeń,

6) dodatkowe specjalistyczne konsultacje lekarskie niezbędne do prowadzenia leczenia;

7) codzienny poranny obchód lekarsko-pielęgniarski;

8) codzienny wieczorny obchód pielęgniarski;

9) zabiegi udzielane przez 6 dni zabiegowych w tygodniu, w dwóch cyklach dziennych - przedpołudniowych lub popołudniowych, przez 5 dni w tygodniu, oraz w soboty w cyklu przedpołudniowym;

10) co najmniej 66 zabiegów fizjoterapeutycznych dla jednego pacjenta w okresie sprawozdawczym, średnio co najmniej 3 zabiegi dziennie w tym:

a) co najmniej 1 zasadniczy zabieg bodźcowy z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych dziennie,

b) co najmniej 2 zabiegi fizjoterapeutyczne dziennie.

1) całodobowa opieka lekarska;

2) dyżur lekarski w miejscu udzielania świadczeń;

3) zapewnienie dostępu w godzinach wykonywania zabiegów do lekarza uzdrowiskowego osób dorosłych, w celu:

a) ustalenia i bieżącego korygowania programu leczenia balneologicznego i farmakologicznego,

b) sprawowania opieki lekarskiej;

4) badanie lekarskie:

a) wstępne, w pierwszej dobie po przyjęciu,

b) cotygodniowe kontrolne,

c) końcowe, w ciągu 24 godzin przed wypisem;

5) całodobowa opieka pielęgniarska - dyżur pielęgniarski w oddziale albo zmiana pielęgniarska w miejscu udzielania świadczeń;

6) dodatkowe specjalistyczne konsultacje lekarskie niezbędne do prowadzenia leczenia;

7) codzienny poranny obchód lekarsko-pielęgniarski;

8) codzienny wieczorny obchód pielęgniarski;

9) zabiegi udzielane przez 6 dni zabiegowych w tygodniu, w dwóch cyklach dziennych - przedpołudniowych lub popołudniowych, przez 5 dni w tygodniu, oraz w soboty w cyklu przedpołudniowym;

10) co najmniej 54 zabiegi fizjoterapeutyczne dla jednego pacjenta w okresie sprawozdawczym, średnio co najmniej 3 zabiegi dziennie w tym:

a) co najmniej 1 zasadniczy zabieg bodźcowy z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych dziennie,

b) co najmniej 2 zabiegi fizjoterapeutyczne dziennie,

c) w przypadku podziemnych wyrobisk górniczych co najmniej 6 godzin dziennie w dwóch cyklach zabiegowych w komorze solnej,

d) w przypadku podziemnych wyrobisk górniczych - co najmniej 3 noce (12 godzin pomiędzy godziną 20:00 a godziną 8:00) w komorze solnej.

3Pozostałe wymagania1) zakład przyrodoleczniczy w miejscu udzielania świadczeń oraz zapewnienie nadzoru nad udzielaniem świadczeń w tym zakładzie przez lekarza specjalistę w dziedzinie:

a) balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej, lub

b) rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

- w wymiarze równoważnika etatu odpowiadającego czasowi udzielanych świadczeń;

2) lekarz sprawujący nadzór może realizować leczenie pacjentów;

3) sala intensywnego nadzoru lekarsko-pielęgniarskiego, w miejscu udzielania świadczeń;

4) stanowisko wzmożonego nadzoru kardiologicznego - w przypadku kierunku leczniczego uzdrowiska: choroby kardiologiczne i nadciśnienie;

5) instalacja przywoławcza w każdym pomieszczeniu (w pokojach i łazienkach);

6) baza hotelowa, żywieniowa i zabiegowa w miejscu udzielania świadczeń, przystosowana dla potrzeb dzieci;

7) brak barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w bazie lokalowej, żywieniowej i zabiegowej;

8) realizacja obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki na zasadach określonych w art. 71c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669 i 2245);

9) opieka opiekuńczo-wychowawcza, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

10) świetlica i pokój zabaw z wyposażeniem;

11) właściwa dieta;

12) prowadzenie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

1) zakład przyrodoleczniczy w miejscu udzielania świadczeń oraz zapewnienie nadzoru nad udzielaniem świadczeń w tym zakładzie przez lekarza specjalistę w dziedzinie:

a) balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej, lub

b) rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji, lub

rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

- w wymiarze równoważnika etatu odpowiadającego czasowi udzielanych świadczeń;

2) lekarz sprawujący nadzór może realizować leczenie pacjentów;

3) sala intensywnego nadzoru lekarsko-pielęgniarskiego, w miejscu udzielania świadczeń;

4) stanowisko wzmożonego nadzoru kardiologicznego - w przypadku kierunku leczniczego uzdrowiska: choroby kardiologiczne i nadciśnienie;

5) instalacja przywoławcza w każdym pomieszczeniu (w pokojach i łazienkach);

6) baza hotelowa, żywieniowa i zabiegowa w miejscu udzielania świadczeń;

7) brak barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w bazie lokalowej, żywieniowej i zabiegowej;

8) właściwa dieta;

9) prowadzenie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

B. 

Warunki szczegółowe, jakie powinni spełnić świadczeniodawcy przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych - uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dzieci i dorosłych

Lp.Warunki realizacjiUzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dzieci w wieku od 3 do 6 lat pod opieką dorosłych (w przypadku dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, schorzeniami neurologicznymi o zbliżonym obrazie klinicznym - do lat 18)Uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dzieci w wieku od 7 do 18 latUzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych
1Personel1) lekarz prowadzący leczenie - równoważnik co najmniej 1 etatu na pierwsze rozpoczęte 50 łóżek, każde kolejne rozpoczęte łóżko - równoważnik co najmniej części wymiaru etatu proporcjonalnie do liczby łóżek w oddziale, będący lekarzem uzdrowiskowym dzieci lub lekarzem ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie klinicznej tożsamej lub pokrewnej z kierunkiem leczniczym uzdrowiska, po kursie w zakresie podstaw balneologii;

2) pielęgniarki - etat przeliczeniowy ustalany zgodnie z rozporządzeniem w sprawie minimalnych norm zatrudnienia;

3) pozostały personel - specjalista do spraw żywienia i dietetyki posiadający kwalifikacje określone w rozporządzeniu w sprawie kwalifikacji pracowników.

1) lekarz prowadzący leczenie - równoważnik co najmniej 1 etatu na pierwsze rozpoczęte 50 łóżek, każde kolejne rozpoczęte łóżko - równoważnik co najmniej części wymiaru etatu proporcjonalnie do liczby łóżek w oddziale, będący lekarzem uzdrowiskowym dzieci lub lekarzem ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie klinicznej tożsamej lub pokrewnej z kierunkiem leczniczym uzdrowiska, po kursie w zakresie podstaw balneologii;

2) pielęgniarki - etat przeliczeniowy ustalany zgodnie z rozporządzeniem w sprawie minimalnych norm zatrudnienia;

3) pozostały personel - specjalista do spraw żywienia i dietetyki posiadający kwalifikacje określone w rozporządzeniu w sprawie kwalifikacji pracowników.

1) lekarz prowadzący leczenie - równoważnik co najmniej 1 etatu na pierwsze rozpoczęte 70 łóżek, każde kolejne rozpoczęte łóżko - równoważnik co najmniej części wymiaru etatu proporcjonalnie do liczby łóżek w oddziale, będący lekarzem uzdrowiskowym osób dorosłych lub lekarzem ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie klinicznej tożsamej lub pokrewnej z kierunkiem leczniczym uzdrowiska, po kursie w zakresie podstaw balneologii;

2) pielęgniarki - etat przeliczeniowy ustalany zgodnie z rozporządzeniem w sprawie minimalnych norm zatrudnienia;

3) pozostały personel - specjalista do spraw żywienia i dietetyki posiadający kwalifikacje określone w rozporządzeniu w sprawie kwalifikacji pracowników.

2Organizacja udzielania świadczeń1) zapewnienie dostępu w godzinach wykonywania zabiegów do lekarza uzdrowiskowego dzieci lub lekarza ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie klinicznej tożsamej lub pokrewnej z kierunkiem leczniczym uzdrowiska, po kursie w zakresie podstaw balneologii, w celu:

a) ustalenia i bieżącego korygowania programu leczenia balneologicznego i farmakologicznego,

b) sprawowania opieki lekarskiej;

2) badanie lekarskie:

a) wstępne, w pierwszej dobie po przyjęciu,

b) kontrolne, co najmniej 2 razy w trakcie pobytu,

c) końcowe, w ciągu 24 godzin przed wypisem;

3) zapewnienie pomocy lekarza w przypadku nagłego zachorowania pacjenta w godzinach popołudniowych, wieczornych i nocnych - na wezwanie pielęgniarki;

4) całodobowa opieka pielęgniarska - dyżur pielęgniarski w oddziale albo zmiana pielęgniarska w miejscu udzielania świadczeń;

5) codzienny wieczorny obchód pielęgniarski;

6) zabiegi udzielane przez 6 dni zabiegowych w tygodniu, w dwóch cyklach dziennych - przedpołudniowych lub popołudniowych, przez 5 dni w tygodniu, oraz w soboty w cyklu przedpołudniowym;

7) co najmniej 54 zabiegi fizjoterapeutyczne dla jednego pacjenta w okresie sprawozdawczym, średnio co najmniej 3 zabiegi dziennie, w tym:

a) co najmniej 1 zasadniczy zabieg bodźcowy z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych dziennie,

b) co najmniej 2 zabiegi fizjoterapeutyczne dziennie.

1) zapewnienie dostępu w godzinach wykonywania zabiegów do lekarza uzdrowiskowego dzieci lub lekarza ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie klinicznej tożsamej lub pokrewnej z kierunkiem leczniczym uzdrowiska, po kursie w zakresie podstaw balneologii, w celu:

a) ustalenia i bieżącego korygowania programu leczenia balneologicznego i farmakologicznego,

b) sprawowania opieki lekarskiej;

2) badanie lekarskie:

a) wstępne, w pierwszej dobie po przyjęciu,

b) kontrolne, co najmniej 2 razy w trakcie pobytu

c) końcowe, w ciągu 24 godzin przed wypisem;

3) zapewnienie pomocy lekarza w przypadku nagłego zachorowania pacjenta w godzinach popołudniowych, wieczornych i nocnych - na wezwanie pielęgniarki;

4) całodobowa opieka pielęgniarska - dyżur pielęgniarski w oddziale albo zmiana pielęgniarska w miejscu udzielania świadczeń;

5) codzienny wieczorny obchód pielęgniarski;

6) zabiegi udzielane przez 6 dni zabiegowych w tygodniu, w dwóch cyklach dziennych - przedpołudniowych lub popołudniowych, przez 5 dni w tygodniu, oraz w soboty w cyklu przedpołudniowym;

7) co najmniej 54 zabiegi fizjoterapeutyczne dla jednego pacjenta w okresie sprawozdawczym, średnio co najmniej 3 zabiegi dziennie, w tym:

a) co najmniej 1 zasadniczy zabieg bodźcowy z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych dziennie,

b) co najmniej 2 zabiegi fizjoterapeutyczne dziennie.

1) zapewnienie dostępu w godzinach wykonywania zabiegów do lekarza uzdrowiskowego osób dorosłych lub lekarza ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie klinicznej tożsamej lub pokrewnej z kierunkiem leczniczym uzdrowiska, po kursie w zakresie podstaw balneologii, w celu:

a) ustalenia i bieżącego korygowania programu leczenia balneologicznego i farmakologicznego,

b) sprawowania opieki lekarskiej;

2) badanie lekarskie:

a) wstępne, w pierwszej dobie po przyjęciu,

b) kontrolne, co najmniej 2 razy w trakcie pobytu,

c) końcowe, w ciągu 24 godzin przed wypisem;

3) dodatkowe specjalistyczne konsultacje lekarskie niezbędne do prowadzenia leczenia;

4) zapewnienie pomocy lekarza w przypadku nagłego zachorowania pacjenta w godzinach popołudniowych, wieczornych i nocnych - na wezwanie pielęgniarki;

5) całodobowa opieka pielęgniarska - dyżur pielęgniarski w oddziale albo zmiana pielęgniarska w miejscu udzielania świadczeń;

6) codzienny wieczorny obchód pielęgniarski;

7) zabiegi udzielane przez 6 dni zabiegowych w tygodniu, w dwóch cyklach dziennych - przedpołudniowych lub popołudniowych, przez 5 dni w tygodniu, oraz w soboty w cyklu przedpołudniowym;

8) co najmniej 54 zabiegi fizjoterapeutyczne dla jednego pacjenta w okresie sprawozdawczym, średnio co najmniej 3 zabiegi dziennie, w tym:

a) co najmniej 1 zasadniczy zabieg bodźcowy z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych dziennie,

b) co najmniej 2 zabiegi fizjoterapeutyczne dziennie,

c) w przypadku podziemnych wyrobisk górniczych co najmniej 6 godzin dziennie w 2 cyklach zabiegowych w komorze solnej,

d) w przypadku podziemnych wyrobisk górniczych - co najmniej 3 noce (12 godzin pomiędzy godziną 20:00 a 8:00) w komorze solnej.

3Pozostałe wymagania1) zakład przyrodoleczniczy w miejscu udzielania świadczeń lub nie dalej niż 500 m od miejsca udzielania świadczeń oraz zapewnienie nadzoru nad udzielaniem świadczeń w tym zakładzie przez lekarza specjalistę w dziedzinie:

a) balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej, lub

b) rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

- w wymiarze równoważnika etatu odpowiadającego czasowi udzielanych świadczeń;

2) lekarz sprawujący nadzór może realizować leczenie pacjentów w przypadku posiadania zakładu przyrodoleczniczego w miejscu udzielania świadczeń;

3) baza hotelowa, żywieniowa w miejscu udzielania świadczeń lub udostępniona w innym miejscu, nie dalej niż 200 m od miejsca udzielania świadczeń, z uwzględnieniem potrzeb zakwaterowania dziecka z opiekunem;

4) brak barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w bazie lokalowej, żywieniowej i zabiegowej, o profilu - leczenie schorzeń reumatologicznych, ortopedycznych, neurologicznych i układu krążenia;

5) realizacja obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki na zasadach określonych w art. 71c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

6) świetlica i pokój zabaw ze stosownym wyposażeniem;

7) właściwa dieta;

8) prowadzenie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

1) zakład przyrodoleczniczy w miejscu udzielania świadczeń lub nie dalej niż 500 m od miejsca udzielania świadczeń oraz zapewnienie nadzoru nad udzielaniem świadczeń w tym zakładzie przez lekarza specjalistę w dziedzinie:

a) balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej, lub

b) rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

- w wymiarze równoważnika etatu odpowiadającego czasowi udzielanych świadczeń;

2) lekarz sprawujący nadzór może realizować leczenie pacjentów w przypadku posiadania zakładu przyrodoleczniczego w miejscu udzielania świadczeń;

3) baza hotelowa, żywieniowa w miejscu udzielania świadczeń lub udostępniona w innym miejscu, nie dalej niż 200 m od miejsca udzielania świadczeń;

4) brak barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w bazie lokalowej, żywieniowej i zabiegowej, o profilu - leczenie schorzeń reumatologicznych, ortopedycznych, neurologicznych i układu krążenia;

5) realizacja obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki na zasadach określonych w art. 71c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

6) opieka opiekuńczo-wychowawcza, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

7) świetlica i pokój zabaw ze stosownym wyposażeniem;

8) właściwa dieta;

9) prowadzenie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

1) zakład przyrodoleczniczy w miejscu udzielania świadczeń lub nie dalej niż 500 m od miejsca udzielania świadczeń oraz zapewnienie nadzoru nad udzielaniem świadczeń w tym zakładzie przez lekarza specjalistę w dziedzinie:

a) balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej, lub

b) rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

- w wymiarze równoważnika etatu odpowiadającego czasowi udzielanych świadczeń;

2) lekarz sprawujący nadzór może realizować leczenie pacjentów w przypadku posiadania zakładu przyrodoleczniczego w miejscu udzielania świadczeń;

3) baza hotelowa, żywieniowa w miejscu udzielania świadczeń lub udostępniona w innym miejscu, nie dalej niż 200 m od miejsca udzielania świadczeń;

4) brak barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w bazie lokalowej, żywieniowej i zabiegowej, o profilu - leczenie schorzeń reumatologicznych, ortopedycznych, neurologicznych i układu krążenia.

5) właściwa dieta;

6) prowadzenie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

C. 

Warunki szczegółowe, jakie powinni spełnić świadczeniodawcy przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych w ramach rehabilitacji uzdrowiskowej

Lp.Warunki realizacjiUzdrowiskowa rehabilitacja dorosłych w szpitalu uzdrowiskowymUzdrowiskowa rehabilitacja dorosłych w sanatorium uzdrowiskowym
1Personel1) lekarz prowadzący leczenie - równoważnik co najmniej 1 etatu na pierwsze rozpoczęte 40 łóżek, każde kolejne rozpoczęte łóżko - równoważnik co najmniej części wymiaru etatu proporcjonalnie do liczby łóżek w oddziale, będący lekarzem uzdrowiskowym osób dorosłych;

2) pielęgniarki - etat przeliczeniowy ustalany zgodnie z rozporządzeniem w sprawie minimalnych norm zatrudnienia;

3) pozostały personel - specjalista do spraw żywienia i dietetyki posiadający kwalifikacje określone w rozporządzeniu w sprawie kwalifikacji pracowników.

1) lekarz prowadzący leczenie - równoważnik co najmniej 1 etatu na pierwsze rozpoczęte 70 łóżek, każde kolejne rozpoczęte łóżko - równoważnik co najmniej części wymiaru etatu proporcjonalnie do liczby łóżek w oddziale, będący lekarzem uzdrowiskowym osób dorosłych lub lekarzem ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie klinicznej tożsamej lub pokrewnej z kierunkiem leczniczym uzdrowiska, po kursie w zakresie podstaw balneologii;

2) pielęgniarki - etat przeliczeniowy ustalany zgodnie z rozporządzeniem w sprawie minimalnych norm zatrudnienia;

3) pozostały personel - specjalista do spraw żywienia i dietetyki posiadający kwalifikacje określone w rozporządzeniu w sprawie kwalifikacji pracowników.

2Organizacja udzielania świadczeń1) całodobowa opieka lekarska;

2) dyżur lekarski w miejscu udzielania świadczeń;

3) zapewnienie dostępu w godzinach wykonywania zabiegów do lekarza uzdrowiskowego osób dorosłych lub lekarza ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie klinicznej tożsamej lub pokrewnej z kierunkiem leczniczym uzdrowiska, po kursie w zakresie podstaw balneologii, w celu:

a) ustalenia i bieżącego korygowania programu leczenia balneologicznego i farmakologicznego,

b) doraźnych interwencji lekarskich;

4) badanie lekarskie:

a) wstępne, w pierwszej dobie po przyjęciu,

b) cotygodniowe kontrolne,

c) końcowe, w ciągu 24 godzin przed wypisem;

5) dodatkowe specjalistyczne konsultacje lekarskie niezbędne do prowadzenia leczenia;

1) zapewnienie dostępu w godzinach wykonywania zabiegów do lekarza uzdrowiskowego osób dorosłych lub lekarza ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie klinicznej tożsamej lub pokrewnej z kierunkiem leczniczym uzdrowiska, po kursie w zakresie podstaw balneologii, w celu:

a) ustalenia i bieżącego korygowania programu leczenia balneologicznego i farmakologicznego,

b) doraźnych interwencji lekarskich;

2) badanie lekarskie:

a) wstępne, w pierwszej dobie po przyjęciu,

b) kontrolne, co najmniej 2 razy w trakcie pobytu,

c) końcowe, w ciągu 24 godzin przed wypisem;

3) dodatkowe specjalistyczne konsultacje lekarskie niezbędne do prowadzenia leczenia;

4) całodobowa opieka pielęgniarska - dyżur pielęgniarski w oddziale albo zmiana pielęgniarska w miejscu udzielania świadczeń;

6) całodobowa opieka pielęgniarska - dyżur pielęgniarski w oddziale albo zmiana pielęgniarska w miejscu udzielania świadczeń;

7) codzienny poranny obchód lekarsko-pielęgniarski;

8) codzienny wieczorny obchód pielęgniarski;

9) zabiegi udzielane przez 6 dni zabiegowych w tygodniu, w dwóch cyklach dziennych - przedpołudniowych lub popołudniowych, przez 5 dni w tygodniu, oraz w soboty w cyklu przedpołudniowym;

10) co najmniej 96 zabiegów fizjoterapeutycznych dla jednego pacjenta w okresie sprawozdawczym, średnio co najmniej 4 zabiegi dziennie w tym:

a) co najmniej 1 zasadniczy zabieg bodźcowy z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych dziennie,

b) co najmniej 3 zabiegi fizjoterapeutyczne dziennie.

5) codzienny wieczorny obchód pielęgniarski;

6) zapewnienie pomocy lekarza w przypadku nagłego zachorowania pacjenta w godzinach popołudniowych, wieczornych i nocnych - na wezwanie pielęgniarki;

7) zabiegi udzielane przez 6 dni zabiegowych w tygodniu, w dwóch cyklach dziennych - przedpołudniowych lub popołudniowych, przez 5 dni w tygodniu, oraz w soboty w cyklu przedpołudniowym;

8) co najmniej 96 zabiegów fizjoterapeutycznych dla jednego pacjenta w okresie sprawozdawczym, średnio co najmniej 4 zabiegi dziennie w tym:

a) co najmniej 1 zasadniczy zabieg bodźcowy z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych dziennie,

b) co najmniej 3 zabiegi fizjoterapeutyczne dziennie.

3Pozostałe wymagania1) zakład przyrodoleczniczy w miejscu udzielania świadczeń oraz zapewnienie nadzoru nad udzielaniem świadczeń w tym zakładzie przez lekarza specjalistę w dziedzinie:

a) balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej, lub

b) rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

- w wymiarze równoważnika etatu odpowiadającego czasowi udzielanych świadczeń;

2) lekarz sprawujący nadzór może realizować leczenie pacjentów;

3) sala intensywnego nadzoru lekarsko-pielęgniarskiego - w miejscu udzielania świadczeń;

4) stanowisko wzmożonego nadzoru kardiologicznego - w przypadku kierunku leczniczego uzdrowiska: choroby kardiologiczne i nadciśnienie;

5) instalacja przywoławcza w każdym pomieszczeniu (w pokojach i łazienkach);

6) baza hotelowa, żywieniowa i zabiegowa w miejscu

udzielania świadczeń;

7) brak barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w bazie lokalowej, żywieniowej i zabiegowej;

8) właściwa dieta;

9) prowadzenie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

1) zakład przyrodoleczniczy w miejscu udzielania świadczeń lub nie dalej niż 500 m od miejsca udzielania świadczeń oraz zapewnienie nadzoru nad udzielaniem świadczeń w tym zakładzie przez lekarza specjalistę w dziedzinie:

a) balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej, lub

b) rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

- w wymiarze równoważnika etatu odpowiadającego czasowi udzielanych świadczeń;

2) lekarz sprawujący nadzór może realizować leczenie pacjentów w przypadku posiadania zakładu przyrodoleczniczego w miejscu udzielania świadczeń;

3) baza hotelowa, żywieniowa w miejscu udzielania świadczeń lub udostępniona w innym miejscu, nie dalej niż 200 m od miejsca udzielania świadczeń;

4) brak barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w bazie lokalowej, żywieniowej i zabiegowej, o profilu - leczenie schorzeń reumatologicznych, ortopedycznych, neurologicznych i układu krążenia;

5) właściwa dieta;

6) prowadzenie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

D. 

Warunki szczegółowe, jakie powinni spełniać świadczeniodawcy przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych - uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne

Lp.Warunki realizacjiUzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne
1Personel1) lekarz prowadzący leczenie, będący lekarzem uzdrowiskowym osób dorosłych lub lekarzem uzdrowiskowym dzieci, lub lekarzem ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie klinicznej tożsamej lub pokrewnej z kierunkiem leczniczym uzdrowiska, po kursie w zakresie podstaw balneologii;

2) pielęgniarski etat przeliczeniowy ustalany zgodnie z rozporządzeniem w sprawie minimalnych norm zatrudnienia.

2Organizacja udzielania świadczeń1) zapewnienie dostępu w godzinach wykonywania zabiegów, do lekarza uzdrowiskowego osób dorosłych lub lekarza uzdrowiskowego dzieci lub lekarza ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie klinicznej tożsamej lub pokrewnej z kierunkiem leczniczym uzdrowiska, po kursie w zakresie podstaw balneologii, w celu ustalenia i bieżącego korygowania programu leczenia balneologicznego;

2) brak barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w zakładzie przyrodoleczniczym;

3) zapewnione dodatkowe specjalistyczne konsultacje lekarskie niezbędne do prowadzenia leczenia;

4) zabiegi udzielane przez 6 dni zabiegowych w tygodniu, w 2 cyklach dziennych - przedpołudniowych lub popołudniowych, przez 5 dni w tygodniu, oraz w soboty w cyklu przedpołudniowym średnio co najmniej 3 zabiegi dziennie, w tym:

a) co najmniej 1 zasadniczy zabieg bodźcowy z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych dziennie,

b) co najmniej 2 zabiegi fizjoterapeutyczne dziennie,

c) w przypadku podziemnych wyrobisk górniczych - co najmniej 6 godzin dziennie w dwóch cyklach zabiegowych w komorze solnej,

d) w przypadku podziemnych wyrobisk górniczych - co najmniej 3 noce (12 godzin pomiędzy godziną 20:00 a 8:00) w komorze solnej.

3Pozostałe wymagania1) zakład przyrodoleczniczy oraz zapewnienie nadzoru nad udzielaniem świadczeń w tym zakładzie przez lekarza specjalistę w dziedzinie:

a) balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej, lub

b) rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

- w wymiarze równoważnika etatu odpowiadającego czasowi udzielanych świadczeń;

2) lekarz sprawujący nadzór może realizować leczenie pacjentów.

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

POZIOM FINANSOWANIA PRZEZ ŚWIADCZENIOBIORCĘ KOSZTÓW WYŻYWIENIA I ZAKWATEROWANIA W SANATORIUM UZDROWISKOWYM ZA JEDEN DZIEŃ POBYTU

Lp.PoziomI sezon rozliczeniowy

(w złotych)

od dnia 1 października do dnia 30 kwietnia

II sezon rozliczeniowy

(w złotych)

od dnia 1 maja do dnia 30 września

1IA

pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym

28,836,1
B

pokój jednoosobowy w studiu

23,033,0
2IIpokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego22,029,3
3IIIA

pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym

17,324,1
B

pokój dwuosobowy w studiu

14,622,0
4IVpokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego12,517,3
5VA

pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym

11,013,1
B

pokój wieloosobowy w studiu

10,512,0
6VIpokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego9,410,5
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz.U.2018.95).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U.2009.139.1136), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych(Dz.U.2015.345).