§ 10a. - Świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia szpitalnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.290 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 września 2021 r. do: 31 grudnia 2021 r.
§  10a.  7
 W okresie od dnia 20 października 2020 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. świadczeniodawca udzielający świadczeń w trybie hospitalizacji, o których mowa w § 3 ust. 1, jest zwolniony z obowiązku spełniania wymagań określonych w załączniku nr 3, w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń odnoszących się do wymaganego personelu lekarskiego oraz pielęgniarskiego, pod warunkiem zapewnienia przez kierownika podmiotu leczniczego ciągłości procesu leczniczego i bezpieczeństwa zdrowotnego świadczeniobiorców.
7 § 10a:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 7 kwietnia 2021 r. (Dz.U.2021.638) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 marca 2021 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 27 września 2021 r. (Dz.U.2021.1764) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 września 2021 r.