Świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia szpitalnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1082 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 2 października 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 29 sierpnia 2009 r.
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
wykaz oraz warunki realizacji świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia szpitalnego, zwanych dalej "świadczeniami gwarantowanymi";
2)
poziom finansowania przejazdu środkami transportu sanitarnego w przypadkach niewymienionych w art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej dalej "ustawą".
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
dostęp - zapewnienie realizacji świadczeń gwarantowanych w innym miejscu udzielania świadczeń lub lokalizacji niż ta, w której świadczenia te są udzielane;
2)
hospitalizacja - całodobowe udzielanie świadczeń gwarantowanych w trybie planowym albo nagłym, obejmujące proces diagnostyczno-terapeutyczny oraz proces pielęgnowania i rehabilitacji, od chwili przyjęcia świadczeniobiorcy do chwili jego wypisu albo zgonu;
3)
hospitalizacja planowa - hospitalizację wykonywaną w trybie planowym;
4)
leczenie jednego dnia - udzielanie świadczeń gwarantowanych świadczeniobiorcy z zamiarem zakończenia ich udzielania w okresie nieprzekraczającym 24 godzin;
5)
lekarz specjalista - lekarza, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w podstawowej lub szczegółowej dziedzinie medycyny;
6)
lekarz w trakcie specjalizacji - lekarza, który ukończył co najmniej:
a)
pierwszy rok specjalizacji - w przypadku specjalizacji w szczegółowej dziedzinie medycyny, pod warunkiem posiadania specjalizacji II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej podstawowej dziedzinie medycyny, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie przepisów o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz uzyskał potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wiedzy i umiejętności umożliwiających samodzielną pracę,
b)
drugi rok specjalizacji - w przypadku specjalizacji w pozostałych dziedzinach medycyny,
c)
trzeci rok specjalizacji - w przypadku specjalizacji w dziedzinie okulistyki lub dermatologii i wenerologii;
7)
lokalizacja - budynek lub zespół budynków oznaczonych tym samym adresem albo oznaczonych innymi adresami, ale położonych obok siebie i tworzących funkcjonalną całość, w których zlokalizowane jest miejsce udzielania świadczeń;
8)
poziom referencyjny - potencjał wykonawczy oddziału szpitalnego świadczeniodawcy, uwzględniający w szczególności liczbę i kwalifikację personelu medycznego, wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną oraz możliwości diagnostyczno-terapeutyczne w określonej dziedzinie medycyny, zapewniające łącznie jakość i bezpieczeństwo udzielanych świadczeń gwarantowanych;
9)
miejsce udzielania świadczeń - pomieszczenie lub zespół pomieszczeń w tej samej lokalizacji, powiązanych funkcjonalnie i organizacyjnie, w celu wykonywania świadczeń gwarantowanych;
10)
pielęgniarka albo położna specjalista - pielęgniarkę albo położną, która ukończyła specjalizację w danej dziedzinie pielęgniarstwa;
11)
pielęgniarka albo położna po kursie kwalifikacyjnym - pielęgniarkę albo położną, która ukończyła kurs kwalifikacyjny w danej dziedzinie pielęgniarstwa.
1.
Świadczenia gwarantowane obejmują:
1)
świadczenia gwarantowane, których wykaz określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
badania diagnostyczne oraz leki, wyroby medyczne i środki pomocnicze w zakresie niezbędnym do wykonania świadczeń gwarantowanych, o których mowa w pkt 1;
3)
świadczenia w chemioterapii;
4)
świadczenia wykonywane w celu realizacji programów lekowych przysługujących świadczeniobiorcy na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 15 ustawy.
2.
Zabiegi chirurgii plastycznej lub zabiegi kosmetyczne są świadczeniami gwarantowanymi określonymi w części I załącznika nr 1 wyłącznie, jeżeli są udzielane w przypadkach będących następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub następstwem jej leczenia.
3.
Świadczenia gwarantowane są udzielane zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, z wykorzystaniem metod diagnostyczno-terapeutycznych innych niż stosowane w medycynie niekonwencjonalnej, ludowej lub orientalnej.
1.
Świadczeniodawca udzielający świadczeń gwarantowanych, o których mowa w § 3 ust. 1, w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej, z wyłączeniem świadczeń realizowanych w szpitalnym oddziale ratunkowym, izbie przyjęć oraz wyjazdowym zespole sanitarnym typu "N", powinien spełniać następujące warunki:
1)
posiadać w strukturze organizacyjnej szpitala oddział anestezjologii i intensywnej terapii, zwany dalej "OAiIT";
2)
w przypadku braku w strukturze organizacyjnej OAiIT:
a) 2
posiadać co najmniej jedno stanowisko intensywnej terapii oraz zapewniać prawidłowość leczenia pacjentów i ciągłość postępowania w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii u innego świadczeniodawcy, zlokalizowanego nie dalej niż w sąsiednim powiecie, który udziela świadczeń w tym zakresie, pod warunkiem zapewnienia przez świadczeniodawcę transportu sanitarnego, z uwzględnieniem wskazań medycznych i ciągłości postępowania, w składzie odpowiadającym specjalistycznemu zespołowi ratownictwa medycznego,
b)
określać szczegółowy sposób zapewnienia przez świadczeniodawcę leczenia pacjentów i ciągłości postępowania w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w wewnętrznych aktach regulujących funkcjonowanie świadczeniodawcy, określających warunki współdziałania z innymi podmiotami leczniczymi w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania;
3)
zapewniać całodobowy dostęp do badań:
a)
laboratoryjnych, w tym mikrobiologicznych,
b)
tomografii komputerowej (TK),
c)
rezonansu magnetycznego (RM),
d)
endoskopowych, zgodnych z profilem udzielanych świadczeń gwarantowanych,
e)
radiologicznych (RTG) w przypadku jednoprofilowych szpitali dermatologicznych albo okulistycznych,
f)
(uchylona);
4)
zapewniać całodobowo w lokalizacji realizację badań:
a)
radiologicznych (RTG),
b)
ultrasonograficznych (USG), zgodnych z profilem udzielanych świadczeń;
5)
zapewniać co najmniej dostęp do badań histopatologicznych i cytologicznych;
6)
świadczeniodawca udzielający świadczeń gwarantowanych wyłącznie w ramach hospitalizacji planowej powinien zapewniać realizację badań, o których mowa w pkt 4, co najmniej przez zapewnienie do nich dostępu;
7) 3
zapewniać co najmniej dostęp do środka transportu sanitarnego, z uwzględnieniem wskazań medycznych i ciągłości postępowania oraz w przypadkach uzasadnionych medycznie dostępu do opieki lekarskiej porównywalnej z udzielaną przez specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego.
2.
Świadczeniodawca, o którym mowa w ust. 1, może wyodrębniać, spośród łóżek oddziału specjalistycznego szpitala, łóżka intensywnej opieki medycznej (wzmożonego nadzoru), będące stanowiskami intensywnej opieki medycznej, przeznaczone dla chorych wymagających wzmożonego nadzoru i niespełniających kryteriów medycznych przyjęcia do OAiIT, przy czym:
1)
stanowisko intensywnej opieki medycznej składa się z łóżka szpitalnego ze sztywnym, mobilnym podłożem, umożliwiającym zmianę położenia pacjenta (unoszenie nóg, głowy), wraz z niezbędnym wyposażeniem, spełniającym wymagania określone w pkt 2 i 3, znajdującym się w wyodrębnionym pomieszczeniu z zapewnionym przyłączem tlenu, próżni i sprężonego powietrza;
2)
w pomieszczeniu ze stanowiskami intensywnej opieki medycznej, zapewniającym swobodny dostęp ze wszystkich stron, z pozostawieniem miejsca na manipulację aparatami przyłóżkowymi, znajdują się:
a)
kardiowerter-defibrylator - co najmniej jeden,
b)
elektryczne lub próżniowe urządzenie do ssania - co najmniej dwa,
c)
zestaw do intubacji - co najmniej jeden,
d)
worek samorozprężalny - co najmniej jeden,
e)
kardiomonitor umożliwiający indywidualne, ciągłe monitorowanie co najmniej dwóch odprowadzeń EKG, nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego, pomiar saturacji - na każde stanowisko,
f)
pompy infuzyjne - co najmniej dwie na jedno stanowisko;
3)
dla stanowisk intensywnej opieki medycznej jest zapewniona wyodrębniona opieka pielęgniarska całodobowa z możliwością stałej obserwacji każdego pacjenta ze stanowiska pielęgniarki.
3.
Wymagania określone w ust. 2 nie dotyczą stanowisk intensywnej terapii, stanowisk intensywnego nadzoru kardiologicznego, intensywnej opieki oparzeń, intensywnej opieki toksykologicznej i intensywnej opieki medycznej dla dzieci.
4.
Świadczeniodawca udzielający świadczeń gwarantowanych, o których mowa w § 3 ust. 1, w trybie leczenia jednego dnia, powinien spełniać łącznie następujące warunki:
1)
w zakresie kwalifikacji personelu:
a)
równoważnik co najmniej części wymiaru etatu odpowiadający czasowi udzielania świadczeń określonemu w harmonogramie pracy - lekarz specjalista w dziedzinie odpowiedniej do zakresu udzielanych świadczeń,
b)
równoważnik co najmniej części wymiaru etatu odpowiadający czasowi udzielania świadczeń określonemu w harmonogramie pracy - pielęgniarka;
2)
w przypadku udzielania świadczeń gwarantowanych - chirurgii jednego dnia lub dokonywania znieczulenia do zabiegów diagnostycznych w trybie leczenia jednego dnia, świadczeniodawca zapewnia dodatkowo następujące warunki:
a)
równoważnik co najmniej części wymiaru etatu odpowiadający czasowi udzielania świadczeń określonemu w harmonogramie pracy - lekarz posiadający specjalizację I lub II stopnia w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji lub anestezjologii i intensywnej terapii lub tytuł specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, lub lekarz w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii bezpośrednio nadzorowany przez lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji lub anestezjologii i intensywnej terapii,
b)
równoważnik co najmniej części wymiaru etatu odpowiadający czasowi udzielania świadczeń określonemu w harmonogramie pracy - pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w zakresie anestezjologii i intensywnej opieki;
3)
zapewniać co najmniej dostęp do badań:
a)
laboratoryjnych, w tym mikrobiologicznych,
b)
tomografii komputerowej (TK),
c)
rezonansu magnetycznego (RM),
d)
radiologicznych (RTG),
e)
ultrasonograficznych (USG), zgodnych z profilem udzielanych świadczeń;
4)
w przypadku chirurgii jednego dnia zapewniać również co najmniej dostęp do badań cytologicznych i histopatologicznych;
5)
zapewniać w miejscu udzielania świadczeń co najmniej:
a)
gabinet diagnostyczno-zabiegowy,
b)
punkt pielęgniarski z pokojem przygotowawczym pielęgniarskim,
c)
co najmniej 1 pokój dla świadczeniobiorców wyposażony w łóżka lub fotele wypoczynkowe,
d)
w przypadku opieki dziennej dla dzieci dodatkowo fotele dla opiekunów;
6)
w ramach zespołu chirurgii jednego dnia zapewniać w miejscu udzielania świadczeń blok operacyjny, w skład którego wchodzą:
a)
co najmniej jedna sala operacyjna, mająca bezpośrednie połączenie z częścią brudną bloku operacyjnego dla usuwania zużytego materiału, z zachowaniem ruchu jednokierunkowego,
b)
śluza dla pacjenta, przez którą pacjent jest dowożony do bloku operacyjnego,
c)
śluza szatniowa, przez którą przechodzą pracownicy,
d)
śluza materiałowa przeznaczona do dostarczania oraz krótkotrwałego przechowywania czystych i sterylnych materiałów,
e)
pomieszczenie przygotowawcze dla pracowników wyposażone w stanowisko chirurgicznego mycia rąk, przez które pracownicy wchodzą do sali operacyjnej,
f)
pomieszczenie przygotowania pacjenta,
g)
stanowisko znieczulenia ogólnego, wyposażone w:
aparat do znieczulenia ogólnego z respiratorem anestetycznym,
alarm nadmiernego ciśnienia w układzie oddechowym,
alarm rozłączenia w układzie oddechowym,
urządzenie ciągłego pomiaru częstości oddychania,
urządzenie ciągłego pomiaru objętości oddechowych,
worek samorozprężalny i rurki ustno-gardłowe,
źródło tlenu, podtlenku azotu, powietrza i próżni,
urządzenie do ssania, zestaw do intubacji dotchawiczej,
defibrylator z możliwością wykonania kardiowersji,
wyciąg gazów anestetycznych,
zasilanie elektryczne z systemem awaryjnym,
źródło światła,
sprzęt do dożylnego podawania leków,
fonendoskop lub dla dzieci stetoskop przedsercowy, aparat do pomiaru ciśnienia krwi,
monitor stężenia tlenu w układzie anestetycznym z alarmem wartości granicznych,
pulsoksymetr, kardiomonitor, kapnograf, monitor zwiotczenia mięśniowego, monitor gazów anestetycznych,
urządzenie do ogrzewania płynów infuzyjnych, urządzenie do ogrzewania pacjenta,
sprzęt do szybkich oraz regulowanych przetoczeń płynów,
h)
sala wybudzeń, o ile nie została zorganizowana poza blokiem operacyjnym, wyposażona w:
źródła: tlenu, powietrza i próżni,
aparat do pomiaru ciśnienia krwi,
kardiomonitor,
pulsoksymetr,
i)
pomieszczenia dla pracowników z pomieszczeniem higieniczno-sanitarnym.
j)
magazyn sprzętu i aparatury,
k)
magazyn czystej bielizny,
l)
magazyn brudnej bielizny,
m)
pomieszczenie porządkowe.
7)
(uchylony).
1.
Świadczeniodawca udzielający świadczeń w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej zapewnia całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską lub położnych we wszystkie dni tygodnia.
2.
Liczba i kwalifikacje pracowników niezbędnych dla zapewnienia opieki, o której mowa w ust. 1, są ustalane przez świadczeniodawcę, z uwzględnieniem:
1)
profili i specyfiki oraz intensywności pracy komórek organizacyjnych;
2)
liczby i bieżącego wykorzystania łóżek;
3)
wielkości i warunków lokalowych komórek organizacyjnych.
3.
Świadczeniodawca udzielający świadczeń gwarantowanych jest obowiązany do spełnienia całodobowo warunków określonych odpowiednio w załącznikach nr 3 i 4 do rozporządzenia.
4.
Zapewnienie opieki pielęgniarskiej lub położnych, o której mowa w ust. 1, w zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozporządzeniu, następuje z uwzględnieniem minimalnej liczby pielęgniarek lub położnych, ustalonej na podstawie przepisów o działalności leczniczej.
(uchylony).
1.
Świadczeniodawca udzielający świadczeń w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej poddaje wszystkich świadczeniobiorców przyjmowanych do leczenia, z wyłączeniem szpitalnego oddziału ratunkowego, przesiewowej ocenie stanu odżywienia (SGA lub NRS 2002 - u dorosłych, na siatkach wzrastania u dzieci i młodzieży), zgodnie z zasadami określonymi w "Standardach żywienia pozajelitowego i żywienia dojelitowego" Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego lub, w przypadku dzieci, zgodnie z zasadami określonymi przez Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego Dzieci.
1a.
U świadczeniobiorców objętych powtarzalną hospitalizacją przesiewowa ocena stanu odżywienia, o której mowa w ust. 1, jest dokonywana w czasie pierwszej hospitalizacji, a następnie nie rzadziej niż co 14 dni.
1b.
U świadczeniobiorców poddanych hospitalizacji i hospitalizacji planowej trwającej jeden dzień przesiewowa ocena stanu odżywienia jest dokonywana w przypadku spadku masy ciała w okresie ostatnich 6 miesięcy przekraczającego 5% zwykłej masy ciała.
1c.
Przesiewowa ocena stanu odżywienia nie jest dokonywana w oddziałach okulistycznych, otorynolaryngologicznych, alergologicznych oraz ortopedii i traumatologii narządu ruchu, jeżeli hospitalizacja pacjenta trwa krócej niż 3 dni.
2.
Świadczeniobiorcy, u których stwierdzono na podstawie oceny, o której mowa w ust. 1, zwiększone ryzyko związane ze stanem odżywienia, powinni być poddani ocenie żywieniowej.
3.
(uchylony).
4.
(uchylony).
Przejazd środkami transportu sanitarnego w przypadkach niewymienionych w art. 41 ust. 1 i 2 ustawy jest finansowany w 40% ze środków publicznych w przypadku:
1)
chorób krwi i narządów krwiotwórczych,
2)
chorób nowotworowych,
3)
chorób oczu,
4)
chorób przemiany materii,
5)
chorób psychicznych i zaburzeń zachowania,
6)
chorób skóry i tkanki podskórnej,
7)
chorób układu krążenia,
8)
chorób układu moczowo-płciowego,
9)
chorób układu nerwowego,
10)
chorób układu oddechowego,
11)
chorób układu ruchu,
12)
chorób układu trawiennego,
13)
chorób układu wydzielania wewnętrznego,
14)
chorób zakaźnych i pasożytniczych,
15)
urazów i zatruć.
16)
wad rozwojowych wrodzonych, zniekształceń i aberracji chromosomowych

- gdy ze zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego wynika, że świadczeniobiorca jest zdolny do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale wymaga przy korzystaniu ze środków transportu publicznego pomocy innej osoby lub środka transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Świadczenia gwarantowane w chemioterapii są udzielane przy zastosowaniu leków, dla których ustalono kategorię dostępności refundacyjnej - lek stosowany w chemioterapii, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696, z późn. zm.), lub leków sprowadzanych z zagranicy na warunkach i w trybie określonych w art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.) zawierających substancje czynne z rozpoznaniami według ICD-10 określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
1.
Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych określa załącznik nr 3 do rozporządzenia. W przypadku gdy w strukturze organizacyjnej świadczeniodawcy w tej samej lokalizacji:
1)
znajduje się kilka oddziałów szpitalnych oznaczonych tymi samymi kodami części VIII resortowych kodów identyfikacyjnych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania (Dz. U. Nr 170, poz. 1797 i Nr 238, poz. 2402 oraz z 2008 r. Nr 77, poz. 464) 4 , zwanych dalej "kodami resortowymi", za spełnienie warunków określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia dla miejsca udzielania świadczeń odpowiadających tym oddziałom uważa się spełnienie tych wymagań dla miejsca udzielania świadczeń w przypadku co najmniej jednego z tych oddziałów i dla lokalizacji w przypadku pozostałych oddziałów;
2)
znajdują się co najmniej dwa oddziały szpitalne oznaczone kodami 4421 lub 4423 części VIII kodów resortowych, za spełnienie warunków określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia dla miejsca udzielania świadczeń, określonych w części II działu A pkt XXVII tego załącznika, uważa się spełnienie tych warunków dla miejsca udzielania świadczeń w przypadku co najmniej jednego z tych oddziałów i dla lokalizacji w przypadku pozostałych oddziałów;
3)
znajdują się co najmniej dwa oddziały szpitalne oznaczone kodami 4450, 4454, 4456 lub 4458 części VIII kodów resortowych, za spełnienie warunków określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia dla miejsca udzielania świadczeń, określonych w części II działu A pkt XXXVIII tego załącznika, uważa się spełnienie tych warunków dla miejsca udzielania świadczeń w przypadku co najmniej jednego z tych oddziałów i dla lokalizacji w przypadku pozostałych oddziałów.
2.
Wykaz świadczeń gwarantowanych, które są udzielane po spełnieniu dodatkowych warunków ich realizacji, oraz dodatkowe warunki realizacji tych świadczeń określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
Świadczeniodawca niespełniający warunków realizacji świadczeń gwarantowanych określonych w rozporządzeniu, z którym przed dniem 1 stycznia 2010 r.:
1)
zawarto umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na okres dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2009 r. lub
2)
przedłużono okres obowiązywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie art. 4 ustawy z dnia 25 września 2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 178, poz. 1374)

- może realizować świadczenia gwarantowane na warunkach określonych w tej umowie, w okresie jej obowiązywania, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2010 r.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2009 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH

I. Świadczenia scharakteryzowane procedurami medycznymi
Kod ICD-9Nazwa
00.121Terapia tlenkiem azotu
00.17Wlew czynnika wazopresyjnego
00.181Terapia przeciwciałami monoklonalnymi
00.182Terapia przeciwciałami poliklonalnymi
00.211Obrazowanie wewnątrznaczyniowe tętnicy szyjnej wspólnej i jej odgałęzień
00.212Wewnątrznaczyniowa ultrasonografia (IVUS), zewnątrzczaszkowych naczyń mózgowych
00.221Wewnątrznaczyniowe obrazowanie aorty i łuku aorty
00.222Wewnątrznaczyniowa ultrasonografia (IVUS), naczyń klatki piersiowej
00.223Wewnątrznaczyniowe obrazowanie żyły głównej (górnej) (dolnej)
00.231Wewnątrznaczyniowe obrazowanie naczyń kończyny górnej (kończyn górnych)
00.232Wewnątrznaczyniowe obrazowanie naczyń kończyny dolnej (kończyn dolnych)
00.233Wewnątrznaczyniowa ultrasonografia (IVUS), naczyń obwodowych
00.241Wewnątrznaczyniowa ultrasonografia (IVUS), naczyń wieńcowych
00.251Wewnątrznaczyniowa ultrasonografia (IVUS), naczyń nerkowych
00.252Wewnątrznaczyniowe obrazowanie tętnicy nerkowej
00.36Chirurgia wspomagana komputerowo z neuronawigacją
00.40Zabieg na pojedynczym naczyniu
00.41Zabieg na dwóch naczyniach
00.42Zabieg na trzech naczyniach
00.43Zabieg na czterech lub więcej naczyniach
00.44Zabieg na rozwidleniu naczyń
00.45Wprowadzenie jednego stentu naczyniowego
00.46Wprowadzenie dwóch stentów naczyniowych
00.47Wprowadzenie trzech stentów naczyniowych
00.48Wprowadzenie czterech lub więcej stentów naczyniowych
00.491Embolizacja tętniaków wewnątrzczaszkowych (założenie jednej spirali)
00.492Embolizacja tętniaków wewnątrzczaszkowych (założenie dwóch do pięciu spiral)
00.493Embolizacja tętniaków wewnątrzczaszkowych (założenie sześciu i więcej spiral)
00.50Wszczepienie układu resynchronizującego serce bez funkcji defibrylacji [CRT-P]
00.51Wszczepienie układu resynchronizującego serce z funkcją defibrylacji [CRT-D]
00.52Wprowadzenie lub wymiana elektrody w systemie żył wieńcowych lewej komory z dostępu żylnego
00.531Wszczepienie lub wymiana systemu umiarawiania pracy serca, generatora impulsów regulującego rytm serca (tylko) [CRT-P]
00.532Wszczepienie urządzenia CRT-P z usunięciem jakiegokolwiek istniejącego urządzenia CRT-P lub innego regulującego rytm serca
00.541Wymiana układu resynchronizującego serce z funkcją defibrylacji [CRT-P]
00.542Wszczepienie urządzenia CRT-D z usunięciem jakiegokolwiek istniejącego urządzenia CRT-D, CRT-P, rozrusznika lub defibrylatora
00.611Przezskórna angioplastyka lub aterektomia tętnicy podstawnej
00.612Przezskórna angioplastyka lub aterektomia tętnicy szyjnej
00.613Przezskórna angioplastyka lub aterektomia tętnicy kręgowej
00.631Przezskórne wprowadzenie stentu(ów) do tętnicy szyjnej bez neuroprotekcji
00.633Przezskórne wprowadzenie stentu(ów) do tętnicy szyjnej z neuroprotekcją
00.634Przezskórne wprowadzenie stentu(ów) do pnia ramienno-głowowego z neuroprotekcją
00.65Przezskórne wprowadzenie stentu(ów) do naczyń wewnątrzczaszkowych
00.661Przezskórna angioplastyka wieńcowa [PCI] z zastosowaniem balonu
00.662Aterektomia wieńcowa
00.668Przezskórna angioplastyka wieńcowa [PCI] z zastosowaniem balonu tnącego
00.671Wprowadzenie stentów uwalniających lek antyproliferacyjny do naczyń obwodowych - tętnica kręgowa
00.672Wprowadzenie stentów uwalniających lek antyproliferacyjny do naczyń obwodowych - tętnica goleni
00.701Całkowita operacja rewizyjna stawu biodrowego
00.702Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana panewki i kapy (czapeczki)
00.703Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana panewki i protezy głowy kości udowej
00.711Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana panewki
00.712Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana wkładki panewki i kapy (czapeczki)
00.713Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana panewki z protezą głowy kości udowej
00.721Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana elementu udowego
00.722Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana elementu udowego i wkładki panewki
00.723Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana trzpienia i protezy głowy kości udowej
00.731Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana wkładki panewki i protezy głowy kości udowej
00.732Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana protezy głowy kości udowej
00.733Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana wkładki panewki
00.74Wymiana powierzchni podparcia stawu biodrowego, metalowej na polietylenową
00.75Wymiana powierzchni podparcia stawu biodrowego, metalowej na metalową
00.76Wymiana powierzchni podparcia stawu biodrowego, ceramicznej na ceramiczną
00.771Operacje rewizyjne stawu biodrowego - oba elementy mocowane bezcementowo
00.772Operacje rewizyjne stawu biodrowego - oba elementy mocowane za pomocą cementu
00.773Operacje rewizyjne stawu biodrowego - jeden element mocowany za pomocą cementu, drugi bezcementowo
00.774Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana trzpienia przynasadowego
00.781Operacje stawu biodrowego - oba elementy mocowane bezcementowo
00.782Operacje stawu biodrowego - oba elementy mocowane za pomocą cementu
00.783Operacje stawu biodrowego - jeden element mocowany za pomocą cementu, drugi bezcementowo
00.784Operacja stawu biodrowego - jeden element mocowany za pomocą cementu
00.785Operacja stawu biodrowego - jeden element mocowany bezcementowo
00.801Operacja rewizyjna kolana - wymiana części udowej, piszczelowej lub rzepkowej (wszystkie elementy)
00.802Operacja rewizyjna kolana, całkowita - oba elementy mocowane bezcementowo
00.803Operacja rewizyjna kolana, całkowita - jeden element mocowany za pomocą cementu, drugi bezcementowo
00.811Operacja rewizyjna stawu kolanowego - wymiana płytki i wkładki piszczelowej
00.821Operacja rewizyjna stawu kolanowego - wymiana elementu udowego
00.822Operacja rewizyjna stawu kolanowego - wymiana elementu udowego i wkładki piszczelowej
00.83Operacje rewizyjne stawu kolanowego, wymiana części rzepkowej endoprotezy
00.84Operacje rewizyjne stawu kolanowego, wymiana wkładki piszczelowej
00.851Operacja stawu kolanowego - oba elementy mocowane bezcementowo
00.852Operacja stawu kolanowego - oba elementy mocowane za pomocą cementu
00.853Operacja stawu kolanowego - jeden element mocowany za pomocą cementu, drugi bezcementowo
00.854Operacja stawu kolanowego - jeden element mocowany za pomocą cementu
00.855Operacja stawu kolanowego - jeden element mocowany bezcementowo
00.94Zabieg wykonany techniką endoskopową/laparoskopową
01.01Nakłucie zbiornika podpajęczynówkowego
01.02Nakłucie drenu wprowadzonego do komory (mózgu)
01.091Aspiracja przestrzeni podpajęczynówkowej
01.092Aspiracja przestrzeni podtwardówkowej
01.093Inne aspiracje w zakresie czaszki
01.094Nakłucie ciemiączka przedniego
01.095Nakłucie podtwardówkowe przez ciemiączko
01.11Przezskórna biopsja opon mózgu
01.12Biopsja opon mózgu
01.131Przezskórna biopsja mózgu przez otwór trepanacyjny
01.132Przezskórna biopsja mózgu metodą stereotaktyczną
01.14Otwarta biopsja mózgu
01.15Biopsja kości czaszki
01.18Inne zabiegi diagnostyczne mózgu i opon mózgowych
01.19Inne zabiegi diagnostyczne czaszki
01.21Nacięcie/ drenaż zatok czaszki
01.22Usunięcie wewnątrzczaszkowego neurostymulatora
01.23Powtórne otwarcie w miejscu kraniotomii
01.241Odbarczenie (mózgu)
01.242Operacja zwiadowcza (eksploracja)
01.243Trepanacja czaszki
01.244Kraniotomia z usunięciem ropnia nadtwardówkowego
01.245Kraniotomia z usunięciem krwiaka nadtwardówkowego
01.246Kraniotomia z usunięciem obcego ciała z czaszki
01.247Kraniotomia z usunięciem krwiaka podtwardówkowego
01.248Kraniotomia z usunięciem krwiaka śródmózgowego
01.251Oczyszczenie czaszki
01.252Usunięcie martwaka czaszki
01.253Sekwestrektomia w obrębie czaszki
01.26Wprowadzenie cewnika do jamy czaszki
01.27Usunięcie cewnika z jamy czaszki
01.311Drenaż wodniaka śródczaszkowego
01.312Drenaż ropnia podpajęczynówkowego mózgowego
01.313Drenaż ropniaka podtwardówkowego
01.321Przecięcie tkanek mózgu
01.322Przecięcie dróg mózgowych
01.323Przezskórne przecięcie zakrętu obręczy
01.329Lobotomia/traktotomia - inne
01.392Drenaż krwiaka śródmózgowego
01.411Chemotalamectomia
01.412Talamotomia
01.421Pallidoansektomia
01.422Pallidotomia
01.511Dekortykacja opon
01.512Wycięcie opony mózgowej
01.513Zdjęcie błony podtwardówkowej z opony
01.52Hemisferektomia
01.53Lobektomia mózgu
01.591Wyłyżeczkowanie w zakresie mózgu
01.592Opracowanie chirurgiczne rany mózgu
01.593Marsupializacja cysty mózgu
01.594Przezskroniowe (przez wyrostek sutkowaty) wycięcie guza mózgu
01.595Wycięcie guza móżdżku
01.596Wycięcie guza pnia mózgu
01.597Usunięcie ropnia pnia mózgu
01.598Usunięcie ropnia móżdżku
01.599Inne wycięcie guza mózgu
01.61Usunięcie ziarniny w kościach czaszki
01.62Wycięcie zmiany kości czaszki - petrosektomia
01.69Usunięcie zmiany w kościach czaszki - inne
02.011Linijna kraniektomia
02.012Paskowa kraniektomia/ operacja kraniostenozy
02.021Chirurgiczne opracowanie złożonego złamania czaszki
02.022Odbarczenie złamania czaszki
02.023Nastawienie złamania czaszki
02.04Przeszczep kostny do kości czaszki
02.051Założenie płytki (sztucznej) do czaszki
02.052Wymiana płytki sztucznej czaszki
02.061Operacja odtwórcza czaszki - nieokreślona inaczej
02.062Rewizja płata kostnego czaszki
02.07Usunięcie płytki (sztucznej) z czaszki
02.11Proste szycie opony twardej
02.121Zamknięcie przetoki płynowej opon mózgowych
02.122Przeszczep twardówki
02.123Operacja przepukliny mózgowej z jednoczasową kranioplastyką
02.124Łata podtwardówkowa
02.131Podwiązanie zatoki strzałkowej
02.132Podwiązanie tętnicy oponowej środkowej
02.21Połączenie komory z przestrzenią podpajęczynówkową
02.22Połączenie komory ze zbiornikiem wielkim
02.23Wprowadzenie zastawki Holtera
02.24Założenie drenu pomiędzy komorą - zbiornikiem wielkim
02.311Zespolenie komora - nosogardziel
02.312Zespolenie komora - komórki sutkowate
02.321Zespolenie komora mózgu - prawy przedsionek serca
02.322Zespolenie komora mózgu - żyła próżna górna
02.331Zespolenie komora mózgu - jama opłucnowa
02.341Zespolenie komora mózgu - pęcherzyk żółciowy
02.342Zespolenie komora mózgu - jama otrzewnowa
02.351Zespolenie komora mózgu - moczowód
02.391Zespolenie komora mózgu - jama szpikowa
02.392Zespolenie komory mózgu z innymi miejscami poza czaszką
02.411Badanie ujścia komorowego w drenażu komorowo-otrzewnowym
02.412Przeprogramowanie drenażu komorowo-otrzewnowego (w zastawkach programowalnych)
02.421Powtórne wprowadzenie zastawki
02.422Wymiana drenu komorowego
02.423Rewizja drenu dokomorowego w drenażu komorowo-otrzewnowym
02.43Usunięcie drenażu komory mózgu
02.91Uwolnienie zrostów korowych
02.92Operacja naprawcza mózgu
02.931Implantacja, założenie, umiejscowienie lub przemieszczenie wewnątrzczaszkowego neurostymulatora mózgu
02.95Usunięcie wyciągu zewnętrznego za czaszkę
02.96Założenie elektrod do zatok klinowych
02.98Operacja tętniaka lub naczyniaka mózgu
03.01Usunięcie ciała obcego z kanału kręgowego
03.02Reoperacja w miejscu laminektomii
03.03Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku szyjnym - operacyjne z dostępu przedniego
03.04Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku szyjnym - operacyjne z dostępu tylnego
03.05Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku szyjnym - operacyjne z dostępu przez gardło
03.06Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku piersiowo-lędźwiowym - operacyjne z dostępu przedniego
03.07Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku piersiowo-lędźwiowym - operacyjne z dostępu tylnego
03.08Reoperacja odbarczająca kanału kręgowego
03.091Laminektomia odbarczająca
03.092Laminotomia odbarczająca
03.093Eksploracja korzeni nerwów rdzeniowych
03.094Foraminotomia
03.095Rozprężająca plastyka łuku kręgu
03.099Odbarczenie kanału kręgowego - inne
03.1Przecięcie korzeni nerwów rdzeniowych
03.211Stereotaktyczna chordotomia
03.219Chordotomia przezskórna - inne
03.291Traktotomia rdzenia kręgowego jedno lub dwuetapowa
03.292Przecięcie dróg rdzenia kręgowego
03.299Inne chordotomie
03.311Nakłucie lędźwiowe w celu pobrania płynu mózgowo-rdzeniowego
03.32Biopsja rdzenia kręgowego/ opon rdzenia
03.41Łyżeczkowanie rdzenia kręgowego lub opon
03.42Oczyszczenie rdzenia kręgowego lub opon
03.43Marsupializacja cysty rdzenia kręgowego lub opon
03.44Resekcja rdzenia kręgowego lub opon
03.511Operacja przepukliny oponowej - nie określona inaczej
03.52Operacja przepukliny oponowo-rdzeniowej
03.531Podniesienie fragmentu kości kręgosłupa
03.532Nastawienie złamania kręgu
03.533Usunięcie fragmentu kostnego z kanału kręgowego
03.539Operacja złamania kręgu - inne
03.591Operacja naprawcza rozszczepu rdzenia kręgowego
03.593Operacja naprawcza rdzenia kręgowego - inne
03.594Operacja naprawcza opon rdzeniowych - inne
03.595Operacja naprawcza ubytku łuku kręgu
03.6Uwolnienie zrostów rdzenia kręgowego i korzonków nerwowych
03.71Drenaż podpajęczynówkowo-otrzewnowy
03.791Drenaż lędźwiowo podpajęczynówkowy - inne
03.792Zespolenie podoponowo-opłucnowe
03.793Zespolenie podoponowo-jajowodowe
03.901Wprowadzenie cewnika do przestrzeni nadtwardówkowej, podpajęczynówkowej lub podtwardówkowej rdzenia z przerywanym lub ciągłym wlewem leku
03.902Usunięcie cewnika z przestrzeni nadtwardówkowej, podpajęczynówkowej lub podtwardówkowej rdzenia
03.903Wymiana cewnika przestrzeni nadtwardówkowej, podpajęczynówkowej lub podtwardówkowej rdzenia
03.91Wstrzyknięcie środka znieczulającego do kanału kręgowego
03.921Dokanałowe wstrzyknięcie sterydów
03.922Podpajęczynówkowa perfuzja zimnego roztworu soli
03.93Wprowadzenie albo wymiana neurostymulatora rdzenia kręgowego
03.94Usunięcie stymulatora rdzenia kręgowego
03.96Przezskórne odnerwienie powierzchni stawowej wyrostka kręgu
03.97Rewizja drenażu przestrzeni płynowych rdzenia
03.98Usunięcie drenażu przestrzeni płynowych rdzenia
03.99Operacje struktur kanału kręgowego - inne
04.011Wycięcie nerwiaka nerwu słuchowego
04.012Wycięcie nerwiaka nerwu słuchowego z kraniotomią
04.021Przecięcie nerwu trójdzielnego poza zwojem Gassera
04.029Przecięcie nerwu trójdzielnego - inne
04.03Przecięcie lub zmiażdżenie innych nerwów czaszkowych lub obwodowych
04.04Inne przecięcie nerwu czaszkowego i obwodowego
04.05Wszczep nerwu czaszkowego lub obwodowego
04.06Wycięcie innego czaszkowego lub obwodowego zwoju nerwowego
04.071Łyżeczkowanie nerwu obwodowego
04.072Oczyszczenie nerwu obwodowego
04.073Resekcja nerwu obwodowego
04.074Wycięcie nerwiaka obwodowego (Mortona)
04.079Wycięcie lub awulsja nerwów czaszkowych i obwodowych - inne
04.11Przezskórna, igłowa biopsja nerwu czaszkowego lub obwodowego albo zwoju nerwowego
04.12Otwarta biopsja nerwu czaszkowego/ obwodowego lub zwoju
04.19Zabiegi diagnostyczne nerwu czaszkowego/ obwodowego lub zwoju - inne
04.21Zniszczenie nerwów czaszkowych lub obwodowych przez wstrzyknięcie czynnika neurolitycznego
04.22Zniszczenie nerwów czaszkowych lub obwodowych przez promieniowanie
04.23Zniszczenie nerwów czaszkowych lub obwodowych przez ablację w wyniku działania prądu wysokiej częstotliwości (RFA)
04.24Zniszczenie nerwów czaszkowych lub obwodowych przez znieczulenie wywołane niską temperaturą
04.29Zniszczenie nerwów czaszkowych lub obwodowych - inne
04.3Szycie nerwu obwodowego/ czaszkowego
04.40Odbarczenie korzeni nerwu twarzowego
04.41Odbarczenie korzeni nerwu trójdzielnego
04.42Inne odbarczenie nerwu czaszkowego
04.43Uwolnienie kanału nadgarstka
04.44Uwolnienie kanału stępu
04.491Neuroliza nerwu obwodowego - nie określona inaczej
04.499Odbarczenie albo uwolnienie zrostów nerwu obwodowego lub zwoju nerwowego - inne
04.51Przeszczep nerwu czaszkowego
04.52Przeszczep nerwu obwodowego
04.61Przemieszczenie nerwu czaszkowego
04.62Przemieszczenie nerwu obwodowego
04.71Zespolenie nerwu podjęzykowego z twarzowym
04.72Zespolenie nerwu dodatkowego z twarzowym
04.73Zespolenie nerwu dodatkowego z podjęzykowym
04.74Zespolenie nerwu obwodowego/ czaszkowego - inne
04.75Rewizja po naprawczej operacji nerwów czaszkowych i obwodowych
04.76Odległa operacja naprawcza urazowego uszkodzenia nerwu czaszkowego
04.77Odległa operacja naprawcza urazowego uszkodzenia nerwu obwodowego
04.79Inna plastyka nerwów
04.80Wstrzyknięcie do nerwu obwodowego - nie określone inaczej
04.81Wstrzyknięcie środka znieczulającego do nerwu obwodowego
04.91Operacja rozciągnięcia nerwu
04.92Wszczepienie/ wymiana stymulatora nerwu obwodowego
04.93Usunięcie stymulatora nerwu obwodowego
04.99Operacje nerwów obwodowych - inne
05.0Przecięcie nerwu współczulnego lub zwoju
05.11Biopsja nerwu współczulnego lub zwoju
05.19Zabiegi diagnostyczne na nerwach współczulnych lub zwojach - inne
05.21Wycięcie zwoju skrzydłowo-podniebiennego
05.22Sympatektomia szyjna
05.23Sympatektomia lędźwiowa
05.24Sympatektomia przedkrzyżowa
05.25Sympatektomia okołotętnicza
05.291Wycięcie lub wyrwanie nerwu współczulnego - inne
05.292Wycięcie zwoju współczulnego - inne
05.31Wstrzyknięcie środka znieczulającego do nerwu współczulnego
05.32Wstrzyknięcie środka neurolitycznego do nerwu współczulnego
05.39Wstrzyknięcie do nerwu współczulnego lub zwoju - inne
06.011Przezskórny lub igłowy drenaż w polu tarczycy
06.021Powtórne otwarcie rany w polu tarczycy, w celu opanowanie krwotoku pooperacyjnego
06.022Powtórne otwarcie rany w polu tarczycy, w celu badania
06.023Powtórne otwarcie rany w polu tarczycy, w celu eksploracji
06.024Powtórne otwarcie rany w polu tarczycy, w celu usunięcie krwiaka
06.091Drenaż krwiaka w zakresie tarczycy przez nacięcie
06.092Drenaż przewodu tarczycowo-językowego przez nacięcie
06.093Eksploracja okolicy szyi przez nacięcie
06.094Eksploracja okolicy tarczycy
06.095Usunięcie ciała obcego w zakresie tarczycy
06.099Nacięcie tarczycy - inne
06.111Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy
06.112Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy - celowana
06.113Biopsja gruboigłowa tarczycy
06.114Biopsja gruboigłowa tarczycy - celowana
06.12Otwarta biopsja tarczycy
06.13Biopsja przytarczyc
06.21Całkowite usunięcie jednego płata tarczycy (z usunięciem cieśni lub części drugiego płata)
06.22Wycięcie połowy tarczycy
06.31Wycięcie zmiany tarczycy
06.391Wycięcie cieśni tarczycy
06.399Inna częściowa tyroidektomia
06.4Całkowita resekcja tarczycy
06.51Częściowa resekcja tarczycy zamostkowej
06.52Całkowita resekcja tarczycy zamostkowej
06.59Zamostkowa resekcja tarczycy - inna
06.61Wycięcie tarczycy językowej z dostępu podbródkowego
06.62Wycięcie tarczycy językowej z dostępu przez usta
06.7Wycięcie przewodu tarczowo-językowego
06.81Całkowite usunięcie przytarczyc
06.82Częściowe usunięcie przytarczyc
06.89Usunięcie przytarczyc - inne
06.91Rozdzielenie cieśni tarczycy
06.92Podwiązanie naczyń tarczycy
06.93Szycie tarczycy
06.94Reimplantacja tkanki tarczycy
06.95Reimplantacja przytarczyc
06.98Operacje tarczycy - inne
06.99Operacje przytarczyc - inne
07.01Jednostronna eksploracja nadnerczy
07.02Obustronna eksploracja nadnerczy
07.09Eksploracja w okolicy nadnerczy - inne
07.11Zamknięta (przezskórna) biopsja nadnerczy
07.12Otwarta biopsja nadnerczy
07.13Biopsja przysadki przezczołowa
07.14Biopsja przysadki przezklinowa
07.15Biopsja przysadki - inne
07.16Biopsja grasicy
07.17Biopsja szyszynki
07.191Testy stymulacji lub hamowania z hormonami podwzgórzowymi lub przysadkowymi lub ich analogami
07.192Testy stymulacji lub hamowania po podaniu lub odstawieniu odpowiednich hormonów obwodowych lub ich analogów
07.193Hormonalne testy dynamiczne z zastosowaniem stymulacji/ hamowania farmakologicznego
07.194Ocena rytmu dobowego wydzielania hormonów
07.199Hormonalne testy dynamiczne, inne
07.21Wycięcie zmiany w nadnerczu
07.22Jednostronne usunięcie nadnercza
07.29Częściowe usunięcie nadnercza - inne
07.3Obustronne usunięcie nadnerczy
07.411Nacięcie nadnercza z drenażem
07.419Nacięcie nadnercza - inne
07.42Odnerwienie nadnercza
07.43Podwiązanie naczyń nadnercza
07.44Operacja naprawcza nadnercza
07.45Reimplantacja tkanki nadnercza
07.49Operacje nadnerczy - inne
07.53Częściowe wycięcie szyszynki
07.54Całkowite usunięcie szyszynki
07.59Inne operacje szyszynki
07.611Kriochirurgiczne częściowe usunięcie przysadki, z dojścia przezczołowego
07.612Rozdzielenie szypuły przysadki, z dojścia przezczołowego
07.613Wycięcie zmiany przysadki, z dojścia przezczołowego
07.614Subtotalne wycięcie przysadki, z dojścia przezczołowego
07.615Wycięcie szypuły przysadki, z dojścia przezczołowego
07.619Częściowe wycięcie przysadki, z dojścia przezczołowego - inne
07.62Częściowe wycięcie przysadki przezklinowe
07.631Częściowe wycięcie przysadki, z dojścia podczołowego
07.639Częściowe wycięcie przysadki z nieokreślonego dojścia
07.641Ablacja przysadki przez implantację strontu/ itru
07.642Kriochirurgiczne całkowite usunięcie przysadki
07.649Całkowite usunięcie przysadki przezczołowe - inne
07.65Całkowite usunięcie przysadki przezklinowe
07.68Całkowite usunięcie przysadki z innego dojścia
07.691Resekcja części nerwowej przysadki - nie określona inaczej
07.692Resekcja części gruczołowej przysadki - nie określona inaczej
07.81Częściowe usunięcie grasicy
07.82Całkowite usunięcie grasicy
07.89Usunięcie grasicy - inne
07.91Eksploracja w zakresie grasicy
07.92Eksploracja z nacięciem grasicy
07.95Torakoskopowe wycięcie grasicy
07.991Resekcja grasicy z dostępu szyjnego
07.992Operacje grasicy - inne
08.01Nacięcie brzegu powieki
08.02Rozdzielenie zrostu powiek
08.09Nacięcie powieki oka - inne
08.11Biopsja powieki
08.201Inne usunięcie gruczołu tarczkowego
08.21Wycięcie gradówki
08.22Wycięcie innej małej zmiany powieki
08.231Wycięcie niepełnej grubości dużej zmiany powieki - jednej czwartej lub większej części brzegu powieki
08.241Klinowa resekcja powieki
08.249Wycięcie pełnej grubości dużej zmiany powieki - inne
08.25Zniszczenie zmiany powieki
08.31Operacja opadania powiek - podszycie do mięśnia czołowego
08.32Operacja opadania powiek - podwieszenie na paskach powięzi do mięśnia czołowego
08.34Operacja opadania powiek - operacja mięśnia dźwigacza
08.35Operacja opadania powiek - operacja tarczki
08.361Inna korekcja opadania powieki
08.362Korekcja opadania powieki przez podwieszenie mięśnia okrężnego oka
08.37Naprawa nadmiernej korekcji opadania powiek
08.38Korekcja przykurczu powiek
08.41Termokauteryzacja podwiniętej/ wywiniętej powieki
08.42Podszycie podwiniętej/ wywiniętej powieki
08.43Klinowa resekcja podwiniętej/ wywiniętej powieki
08.44Rekonstrukcja podwiniętej/ wywiniętej powieki
08.49Operacje wywiniętej/ podwiniętej powieki - inne
08.511Powiększenie szczeliny powiek
08.521Zszycie kąta szpary powiekowej
08.522Zszycie tarczki
08.591Z-plastyka zmarszczki nakątnej
08.592Plastyka kąta szpary powiekowej
08.61Rekonstrukcja powieki przeszczep/ uszypułowany płat skóry
08.62Rekonstrukcja powieki - przeszczep błony śluzowej
08.64Rekonstrukcja powieki płatem powiekowo-spojówkowym
08.69Rekonstrukcja powieki z przeszczepem/ płatem - inna
08.71Rekonstrukcja brzegu powieki niepełnej grubości
08.72Rekonstrukcja powieki niepełnej grubości - inna
08.73Rekonstrukcja brzegu powieki pełnej grubości
08.74Rekonstrukcja powieki - pełnej grubości - inna
08.79Rekonstrukcja powieki - inna
08.81Zszycie linijnej rany powieki/ brwi
08.82Plastyka rany brzegu powieki - niepełnej grubości
08.83Plastyka rany powieki - niepełnej grubości - inna
08.84Plastyka rany brzegu powieki - pełnej grubości
08.85Plastyka rany powieki - pełnej grubości - inna
08.89Plastyka powieki oka - inna
09.0Nacięcie gruczołu łzowego
09.11Biopsja gruczołu łzowego
09.12Biopsja woreczka łzowego
09.21Wycięcie zmiany gruczołu łzowego
09.22Częściowe wycięcie gruczołu łzowego - inne
09.23Całkowite wycięcie gruczołu łzowego
09.3Operacje gruczołu łzowego - inne
09.41Zgłębnikowanie otworu łzowego
09.42Zgłębnikowanie kanalika łzowego
09.43Zgłębnikowanie przewodu nosowo-łzowego
09.441Szynowanie przewodu nosowo-łzowego
09.48Endoskopowe wytworzenie przetoki nosowo-łzowej
09.49Przywrócenie drożności dróg łzowych - inne
09.51Nacięcie otworu łzowego
09.52Nacięcie kanalika łzowego
09.53Nacięcie woreczka łzowego
09.591Nacięcie i drenaż przewodu nosowo-łzowego - inne
09.6Wycięcie woreczka/ dróg łzowych
09.72Operacje otworu łzowego - inne
09.73Plastyka kanalika łzowego
09.81Zespolenie workowo-nosowe
09.821Zespolenie spojówkowo-łzowo-workowo-nosowe [CDCR]
09.83Zespolenie spojówkowo-nosowe z szynowaniem
09.91Obliteracja otworu łzowego
09.99Operacje aparatu łzowego - inne
10.0Usunięcie ciała obcego ze spojówki
10.1Inne nacięcia spojówki
10.21Biopsja spojówki
10.31Wycięcie zmiany ze spojówki
10.32Zniszczenie zmiany na spojówce
10.331Usunięcie ziarniny jagliczej
10.41Usunięcie zrostu powieki z gałką (wolny przeszczep)
10.42Rekonstrukcja worka spojówkowego - wolny przeszczep
10.43Inne rekonstrukcje worka spojówkowego
10.44Wolny przeszczep śluzówki do spojówki - inny
10.49Plastyka spojówki - inna
10.5Usunięcie zrostów spojówki i powieki
10.6Operacja naprawcza skaleczenia spojówki
10.91Iniekcja podspojówkowa
10.99Inne zabiegi na spojówce
11.0Usunięcie magnesem ciała obcego z rogówki
11.1Nacięcie rogówki
11.21Skrobanie rogówki na rozmaz lub posiew
11.22Biopsja rogówkowa
11.31Przeniesienie skrzydlika
11.32Wycięcie skrzydlika z przeszczepem rogówkowym
11.39Inne wycięcia skrzydlika
11.41Mechaniczne usunięcie nabłonka rogówki
11.42Przyżeganie uszkodzenia rogówki
11.43Krioterapia uszkodzeń rogówki
11.49Usunięcie lub zniszczenie uszkodzeń rogówki - inne
11.51Szycie skaleczenia rogówki
11.52Naprawa pooperacyjnego rozejścia się rogówki
11.53Naprawa uszkodzenia rogówki płatem spojówkowym
11.59Naprawy rogówki - inne
11.60Przeszczep rogówki nieokreślony inaczej
11.61Przeszczep warstwowy rogówki z autoprzeszczepem
11.62Inny warstwowy przeszczep rogówki
11.63Przeszczep drążący rogówki z autoprzeszczepem
11.641Przeszczep drążący rogówki z alloprzeszczepem
11.651Przeszczep rąbka rogówki z autoprzeszczepem
11.652Przeszczep rąbka rogówki z alloprzeszczepem
11.71Abrazja rogówki
11.74Termokeratoplastyka
11.75Promieniowe nacięcie rogówki
11.79Chirurgia rekonstrukcyjna rogówki - inna
11.92Usunięcie wszczepu rogówki
11.99Operacje rogówki - inne
12.01Usunięcie magnesem ciała obcego z przedniej części oka
12.02Usunięcie ciała obcego z przedniej części gałki (bez magnesu)
12.09Usunięcie ciała obcego z przedniego segmentu oka - inne
12.11Nacięcie tęczówki z przekłuciem
12.121Częściowe wycięcie tęczówki
12.122Nacięcie tęczówki
12.124Nacięcie tęczówki z użyciem lasera
12.13Wycięcie wypadniętej tęczówki
12.19Wycięcie tęczówki - inne
12.21Diagnostyczna aspiracja treści z przedniej komory oka
12.22Biopsja tęczówki
12.311Usunięcie zrostów kąta przesączania przez wstrzyknięcie powietrza lub płynu
12.321Usunięcie zrostów przedniej części oka przez wstrzyknięcie powietrza lub płynu
12.331Usunięcie zrostów tęczówki - inne
12.34Usunięcie zrostów rogówka-ciałko szkliste
12.35Nakłucie tęczówki
12.39Plastyka tęczówki - inna
12.411Zniszczenie zmiany tęczówki przez kauteryzację
12.412Zniszczenie zmiany tęczówki przez krioterapię
12.413Zniszczenie zmiany tęczówki przez fotokoagulację
12.42Wycięcie zmiany tęczówki
12.43Usunięcie zmiany ciałka rzęskowego (bez wycięcia)
12.44Wycięcie zmiany ciałka rzęskowego
12.49Usunięcie zmiany przedniego segmentu oka - inne
12.51Nakłucie kąta przesącza bez nacięcia kąta
12.52Nacięcie kąta przesącza (bez nakłucia)
12.53Nacięcie kąta przesącza (z nakłuciem)
12.54Przecięcie twardówki z zewnątrz
12.55Cyklodializa
12.59Ułatwienie krążenia śródgałkowego - inne
12.61Trepanacja twardówki z usunięciem tęczówki
12.62Przyżeganie twardówki z usunięciem tęczówki
12.63Uwięźnięcie tęczówki/ irydotaza
12.64Wycięcie twardówki z zewnątrz
12.65Wytworzenie przetoki twardówki z usunięciem tęczówki
12.69Wytworzenie przetoki twardówki - inne
12.71Cyklodiatermia
12.72Cyklokrioterapia
12.73Cyklofotokoagulacja
12.79Zabiegi w jaskrze - inne
12.81Szycie skaleczenia twardówki
12.82Zaopatrzenie przetoki twardówki
12.83Rewizja rany operacji przedniej części oka - inna
12.84Usunięcie zmiany twardówki
12.85Naprawa garbiaka twardówki przeszczepem
12.86Naprawa garbiaka twardówki - inna
12.87Wzmocnienie twardówki przeszczepem
12.88Wzmocnienie twardówki - inne
12.89Operacje twardówki - inne
12.91Lecznicze opróżnienie komory przedniej oka
12.921Wstrzyknięcie powietrza do komory przedniej oka
12.922Wstrzyknięcie płynu do przedniej komory oka
12.923Wstrzyknięcie leku do przedniej komory oka
12.93Usunięcie lub zniszczenie wrastającego nabłonka z przedniej komory oka
12.97Operacje tęczówki - inne
12.98Operacje ciałka rzęskowego - inne
12.99Operacje komory przedniej oka - inne
13.01Usunięcie ciała obcego z soczewki (magnesem)
13.02Usunięcie ciała obcego z soczewki (bez magnesu)
13.09Usunięcie ciała obcego z soczewki - inne
13.191Usunięcie zaćmy nie określone inaczej
13.192Krioekstrakcja soczewki
13.193Usunięcie zaćmy przez odessanie
13.194Usunięcie soczewki nieokreślone inaczej
13.2Linijne zewnątrztorebkowe usunięcie soczewki
13.3Zewnątrztorebkowe usunięcie soczewki przez prostą aspirację i wypłukanie
13.42Rozdrobnienie soczewki i aspiracja zaćmy z dojścia tylnego
13.49Rozdrobnienie soczewki i aspiracja zaćmy - inne
13.51Zewnątrztorebkowe usunięcie soczewki z dojścia skroniowego dolnego
13.59Zewnątrztorebkowe usunięcie soczewki - inne
13.64Przecięcie wtórnej błony (po zaćmie)
13.65Wycięcie wtórnej błony (po zaćmie)
13.66Rozdrobnienie wtórnej błony po zaćmie
13.69Usunięcie zaćmy - inne
13.71Wszczepienie soczewki przy usunięciu zaćmy (jednoetapowe)
13.72Wtórne wszczepienie soczewki
13.79Wprowadzenie sztucznej soczewki - inne
13.8Usunięcie wszczepionej soczewki
13.9Inne operacje soczewki
14.01Usunięcie ciała obcego z tylnej części oka (magnesem)
14.02Usunięcie ciała obcego z tylnej części oka (bez magnesu)
14.09Usunięcie ciała obcego z tylnego segmentu oka - inne
14.11Diagnostyczna aspiracja ciała szklistego
14.19Diagnostyczne zabiegi tylnej części oka - inne
14.22Zniszczenie zmiany naczyniówki/ siatkówki - krioterapia
14.24Fotokoagulacja (laser) zmiany naczyniówki/ siatkówki
14.25Fotokoagulacja zmiany naczyniówki/ siatkówki - inna
14.29Zniszczenie zmiany naczyniówki/ siatkówki - inne
14.31Rozerwanie siatkówki - leczenie diatermią
14.32Rozerwanie siatkówki - leczenie krioterapią
14.34Rozerwanie siatkówki - leczenie fotokoagulacją (laser)
14.35Rozerwanie siatkówki - leczenie fotokoagulacją - inne
14.39Rozerwanie siatkówki - leczenie - inne
14.41Klamrowanie twardówki z wszczepem
14.491Klamrowanie twardówki z tamponadą powietrzną
14.492Klamrowanie twardówki z wycięciem twardówki
14.493Klamrowanie twardówki z nacięciem ciała szklistego
14.51Odwarstwienie siatkówki - leczenie diatermią
14.52Odwarstwienie siatkówki - leczenie krioterapią
14.53Odwarstwienie siatkówki - leczenie fotokoagulacją (xenon)
14.54Odwarstwienie siatkówki - leczenie fotokoagulacją (laser)
14.55Odwarstwienie siatkówki - leczenie fotokoagulacją - inne
14.59Odwarstwienie siatkówki - leczenie - inne
14.711Technika "open sky"
14.712Usunięcie ciała szklistego z dostępu przedniego z wymianą
14.721Aspiracja ciała szklistego przez tylne nacięcie twardówki
14.73Mechaniczna witrektomia - dostęp przedni
14.74Mechaniczna witrektomia - inne
14.75Wstrzyknięcie substytutu ciała szklistego
14.79Ciało szkliste - operacje - inne
14.9Operacje siatkówki, naczyniówki i tylnej części oka - inne
15.01Biopsja okoruchowego mięśnia/ ścięgna
15.11Cofnięcie jednego mięśnia okoruchowego
15.12Przesunięcie do przodu jednego mięśnia okoruchowego
15.13Usunięcie jednego mięśnia okoruchowego
15.19Czasowe odczepienie mięśnia okoruchowego operacje - inne
15.21Wydłużenie jednego mięśnia okoruchowego
15.22Skrócenie jednego mięśnia okoruchowego
15.29Operacje jednego mięśnia okoruchowego - inne
15.3Czasowe odczepienie więcej niż jednego mięśnia okoruchowego jednej lub dwóch gałek
15.4Operacje więcej niż jednego mięśnia okoruchowego jednej lub dwóch gałek - inne
15.5Przesunięcie mięśni okoruchowych
15.6Kontrola po zabiegu na mięśniu okoruchowym
15.7Naprawa po urazie mięśnia okoruchowego
15.9Operacje mięśni/ ścięgien okoruchowych - inne
16.011Nacięcie oczodołu z dostępu bocznego
16.02Nacięcie oczodołu z wszczepem
16.09Nacięcie oczodołu - inne
16.1Usunięcie penetrującego ciała obcego z oka - inne
16.22Diagnostyczna aspiracja oczodołu
16.23Biopsja gałki ocznej i oczodołu
16.31Wytrzewienie gałki ocznej z jednoczasowym wszczepem protezy
16.39Inne wytrzewienie gałki ocznej
16.41Wyłuszczenie gałki ocznej z jednoczesnym założeniem wszczepu do torebki Tenona z przyczepieniem mięśni
16.42Wyłuszczenie gałki ocznej z innym jednoczesnym wszczepieniem
16.49Inna enukleacja gałki ocznej
16.51Wytrzewienie oczodołu z usunięciem przyległych struktur
16.52Wytrzewienie gałki ocznej z usunięciem kości
16.59Wytrzewienie gałki ocznej - inne
16.61Wtórne wprowadzenie wszczepu do oczodołu
16.62Kontrola/ powtórne wprowadzenie wszczepu do oczodołu
16.63Kontrola oczodołu po enukleacji z przeszczepem
16.64Kontrola oczodołu po enukleacji - inna
16.65Wtórny wszczep po wytrzewieniu oczodołu
16.69Zabiegi po usunięciu gałki ocznej - inne
16.71Usunięcie wszczepu z oczodołu
16.72Usunięcie wszczepu gałki ocznej
16.81Zaopatrzenie rany oczodołu
16.821Zabieg naprawczy wielu struktur oka
16.829Zaopatrzenie pękniętej gałki ocznej - inne
16.89Zaopatrzenie urazu oka/ oczodołu - inne
16.92Wycięcie zmiany oczodołu
16.93Wycięcie zmiany oka - inne struktury
16.94Osteoplastyka oczodołu
16.95Dekompresja oczodołu
16.96Wszczepienie protezy lub ekspandera osmotycznego do oczodołu
16.98Operacje oczodołu - inne
16.99Operacje gałki ocznej - inne
18.02Nacięcie zewnętrznego przewodu słuchowego
18.09Nacięcie ucha zewnętrznego - inne
18.12Biopsja ucha zewnętrznego
18.19Zabiegi diagnostyczne ucha zewnętrznego - inne
18.21Przetoka przeduszna - wycięcie
18.291Przyżeganie ucha zewnętrznego
18.293Kriochirurgia ucha zewnętrznego
18.294Łyżeczkowanie ucha zewnętrznego
18.295Elektrokoagulacja ucha zewnętrznego
18.296Wyłuszczenie w zakresie ucha zewnętrznego
18.297Wycięcie egzostozy zewnętrznego przewodu słuchowego
18.298Wycięcie wrodzonych przydatków przedusznych
18.299Częściowe wycięcie małżowiny usznej
18.31Radykalne wycięcie zmiany ucha zewnętrznego
18.32Amputacja ucha zewnętrznego
18.39Wycięcie ucha zewnętrznego - inne
18.4Szycie rany ucha zewnętrznego
18.61Plastyka przewodu słuchowego ucha zewnętrznego
18.62Wytworzenie [odtworzenie] zewnętrznego przewodu słuchowego części kostnej
18.63Wytworzenie [odtworzenie] zewnętrznego przewodu słuchowego części skórnej z przeszczepem skóry
18.711Zakotwiczenie protezy zewnętrznej małżowiny usznej
18.712Rekonstrukcja małżowiny i przewodu słuchowego
18.713Rekonstrukcja małżowiny usznej/ przeszczep chrząstki autogennej
18.72Przyszycie amputowanego ucha
18.791Otoplastyka - nie określona inaczej
18.792Przeszczep skóry zamałżowinowy
18.9Operacje ucha zewnętrznego - inne
19.01Rozdział przez ucisk pośredni na wyrostek
19.02Powtórna mobilizacja strzemiączka
19.03Mobilizacja strzemiączka przez jego ramiona
19.09Inna mobilizacja strzemiączka
19.111Wycięcie strzemiączka z przeszczepem homogennym kowadełka
19.112Wycięcie strzemiączka z protezą kowadełka
19.19Inne wycięcie strzemiączka
19.21Rewizja po wycięciu strzemiączka z przeszczepem kowadełka
19.29Rewizja po wycięciu strzemiączka - inna
19.31Wycięcie kowadełka - nie określone inaczej
19.33Rekonstrukcja łańcucha kosteczek słuchowych - II etap
19.34Ossikuloplastyka
19.35Rekonstrukcja łańcuszka kosteczek słuchowych i błony bębenkowej
19.41Nadbębenkowa plastyka
19.42Plastyka błony bębenkowej za pomocą drażnienia / kauteryzacji
19.43Plastyka błony bębenkowej z użyciem przeszczepu
19.44Tympanoplastyka
19.6Rewizja po tympanoplastyce
19.91Zamknięcie przetoki wyrostka sutkowatego
19.92Mioplastyka wyrostka sutkowatego
19.93Obliteracja jamy bębenkowo-sutkowej
20.01Nacięcie błony bębenkowej z założeniem drenika wentylacyjnego
20.091Aspirowanie ucha środkowego - nie określone inaczej
20.099Nacięcie błony bębenkowej - inne
20.1Usunięcie rurki tympanostomijnej
20.21Otwarcie wyrostka sutkowatego
20.22Otwarcie komory powietrznej piramidy kości skalistej
20.231Attykotomia
20.232Otwarcie jamy bębenkowej
20.233Usunięcie zrostów w zakresie jamy bębenkowej
20.32Biopsja ucha środkowego i wewnętrznego
20.39Zabiegi diagnostyczne ucha środkowego i wewnętrznego - inne
20.41Antromastoidektomia
20.42Mastoidektomia radykalna
20.491Attykoantrostomia
20.492Mastoidektomia - nie określona inaczej
20.493Radykalna zmodyfikowana mastoidektomia
20.51Wycięcie zmiany ucha środkowego
20.591Usunięcie szczytu piramidy kości skalistej
20.592Wycięcie jamy bębenkowej
20.611Fenestracja błędnika z użyciem przeszczepu skórnego/ żylnego
20.612Fenestracja kanałów półkolistych z użyciem przeszczepu skórnego/ żylnego
20.613Fenestracja przedsionka z użyciem przeszczepu skórnego/ żylnego
20.62Rewizja po fenestracji ucha wewnętrznego
20.71Wytworzenie przetoki endolimfatycznej
20.721Ablacja przez wstrzyknięcie alkoholu do ucha wewnętrznego
20.722Ablacja przez wstrzyknięcie alkoholu do kanałów półkolistych
20.723Ablacja przez wstrzyknięcie alkoholu do przedsionka
20.791Odbarczenie błędnika
20.792Drenaż ucha wewnętrznego
20.793Wytworzenie przetoki śródchłonki z woreczka przedsionka
20.794Wytworzenie przetoki błędnika
20.795Nacięcie woreczka przedsionka
20.796Wycięcie błędnika przezbębenkowo
20.797Otwarcie błędnika kostnego
20.798Drenaż perylimfatyczny
20.81Kateteryzacja trąbki Eustachiusza
20.82Przedmuchanie trąbki Eustachiusza
20.83Wstrzyknięcie pasty teflonowej do trąbki Eustachiusza
20.84Wdmuchnięcie kwasu bornego/ salicylowego do trąbki Eustachiusza
20.85Przedmuchiwanie trąbki Estachiusza metodą Politzera
20.91Tympanosympatektomia
20.92Rewizja po operacji wyrostka sutkowatego i ucha środkowego
20.931Zamknięcie przetoki okienka owalnego
20.932Zamknięcie przetoki perylimfatycznej
20.933Zamknięcie przetoki okienka okrągłego
20.94Wstrzyknięcie do jamy bębenkowej
20.951Wszczepienie przyrządu słuchowego (protezy słuchowej) opartego o przewodnictwo kostne
20.96Wszczepienie/ wymiana protezy ślimaka - nie określone inaczej
20.97Wszczepienie/ wymiana jednokanałowej protezy ślimaka
20.98Wszczepienie/ wymiana wielokanałowej protezy ślimaka
20.991Wszczepienie/ wymiana implantu ucha środkowego
20.992Wszczepienie/ wymiana implantu pniowego
20.993Wszczepienie/ wymiana innego implantu słuchowego
20.994Wymiana elektronicznych protez słuchu - procesora mowy
21.01Przednia tamponada nosa przy krwotoku
21.02Tylna i przednia tamponada nosa przy krwotoku
21.03Przyżeganie przy krwotoku z nosa i tamponada
21.04Podwiązanie tt. sitowych przy krwotoku z nosa
21.05Podwiązanie t. szczękowej przy krwotoku z nosa
21.06Podwiązanie t. szyjnej zewnętrznej przy krwotoku z nosa
21.07Wycięcie śluzówki/ przeszczep skóry na przegrodę i boczną ścianę nosa przy krwotoku z nosa
21.11Nacięcie chrząstki nosa
21.12Nacięcie skóry nosa
21.13Nacięcie przegrody nosowej
21.14Drenaż ropnia przegrody nosa
21.15Nacięcie małżowiny nosa - (konchotomia) częściowa podśluzówkowa
21.18Endoskopowy drenaż ropnia przegrody nosa
21.22Biopsja nosa
21.293Rinoskopia tylna
21.30Wycięcie lub zniszczenie zmiany nosa - nie określone inaczej
21.311Wycięcie polipa nosa
21.32Miejscowe wycięcie lub zniszczenie innych zmian nosa
21.38Endoskopowe miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany nosa
21.4Resekcja nosa
21.5Podśluzówkowe wycięcie przegrody nosowej
21.61Wycięcie małżowiny nosa (diatermia/ krioterapia/ laserochirurgia)
21.69Wycięcie małżowiny nosa - inne
21.71Zamknięte nastawienie złamania nosa
21.72Otwarte nastawienie złamania nosa
21.81Szycie rany nosa
21.821Wycięcie przetoki nosowo-wargowej
21.822Wycięcie przetoki nosowo-gardłowej
21.823Wycięcie przetoki nosowo-ustnej
21.831Rekonstrukcja nosa uszypułowanym płatem z ramienia
21.832Rekonstrukcja nosa uszypułowanym płatem z czoła
21.841Plastyka przegrody nosowej
21.842Plastyka skośnego nosa
21.851Powiększenie nosa przeszczepem
21.852Powiększenie nosa sztucznym wszczepem
21.861Plastyka nosa płatami nosowo-wargowymi
21.862Plastyka koniuszka nosa
21.87Endoskopowa plastyka przegrody nosa
21.881Zmiażdżenie przegrody nosowej
21.882Zamknięcie perforacji przegrody
21.891Przyszycie amputowanego nosa
21.892Korekcyjna plastyka pourazowego zniekształcenia nosa
21.893Rekonstrukcja przegrody nosowej z dojścia zewnętrznego
21.899Operacje nosa (plastyka/ rekonstrukcja) - inne
21.91Uwolnienie zrostów nosowych
21.92Odwarstwienie błony śluzowej przegrody nosa
21.98Endoskopowe uwolnienie zrostów nosowych
22.00Aspiracja/ płukanie zatok nosa - inne
22.01Punkcja zatoki nosa/ płukanie/ aspiracja
22.02Aspiracja lub przepłukanie zatoki nosa przez naturalne ujście
22.11Zamknięta igłowa biopsja zatoki nosa
22.12Otwarta biopsja zatoki nosa
22.18Endoskopowa biopsja zatoki nosa
22.191Endoskopia zatok nosa bez biopsji
22.2Antrotomia przeznosowa
22.311Usunięcie wyściółki zatoki drogą zabiegu Caldwell-Luc'a
22.391Otwarcie zatoki szczękowej z dostępu Caldwell-Luc'a
22.41Otwarcie zatoki czołowej
22.421Wycięcie zmiany zatoki czołowej
22.422Obliteracja zatoki czołowej tkanką tłuszczową
22.51Otwarcie komórek sitowych
22.52Otwarcie zatoki klinowej
22.53Otwarcie wielu zatok nosa
22.58Endoskopowe otwarcie wielu zatok nosa
22.59Otwarcie zatoki nosa - inne
22.61Wycięcie zmiany zatoki szczękowej z dostępu Caldwell-Luc'a
22.62Wycięcie zmiany zatoki szczękowej - z innego dostępu
22.63Wycięcie komórek sitowych
22.64Usunięcie zatoki klinowej
22.69Wycięcie zatoki nosa - inne
22.71Zamknięcie przetoki zatoki nosa
22.791Rekonstrukcja przewodu zatokowo-nosowego
22.792Zabieg naprawczy kości zatoki dodatkowej
22.91Wyłonienie zatoki szczękowej
22.92Wytworzenie przetoki zatoki
23.1703Usunięcie głęboko złamanego zęba poprzez dłutowanie wewnątrzzębodołowe przy zastosowaniu wierteł, dźwigni
23.1704Usunięcie zęba przez dłutowanie zewnątrzzębodołowe z wytworzeniem płata śluzówkowo-okostnowego
23.1705Operacyjne usunięcie zęba zatrzymanego
23.1706Operacyjne odsłonięcie zatrzymanego zęba z założeniem pętli drucianej dla celów ortodontycznych
23.1707Operacyjne - usunięcie zawiązków zębów ze wskazań ortodontycznych
23.1808Wyłuszczenie kamienia z przewodu ślinianki
23.2201Repozycja i unieruchomienie pojedynczego złamania żuchwy
23.2202Repozycja i unieruchomienie wielokrotnego, z odłamami pośrednimi złamania żuchwy
23.2203Repozycja i unieruchomienie poprzecznego lub strzałkowego złamania szczęki
23.2204Repozycja i unieruchomienie złamania szczęki z przemieszczaniem odłamów ze złamaniami innych kości twarzy
23.2210Repozycja i unieruchomienie zwichnięcia żuchwy
23.2211Repozycja i unieruchomienie zastarzałego zwichnięcia żuchwy
24.11Biopsja dziąsła
24.12Biopsja wyrostka zębodołowego
24.21Plastyka dziąsła z przeszczepem kości lub tkanek miękkich
24.29Plastyka dziąsła - inna
24.31Wycięcie zmiany/ tkanki dziąsła
24.32Szycie rozerwanego dziąsła
24.39Operacje dziąsła - inne
24.4Wycięcie zmiany zębopochodnego schorzenia żuchwy
24.511Plastyka wyrostka zębodołowego - przykorzeniowa
24.512Plastyka wyrostka zębodołowego - przezprzegrodowa
24.513Plastyka wyrostka zębodołowego - radykalna
24.514Plastyka wyrostka zębodołowego - prosta
24.515Obustronna plastyka wyrostka zębodołowego - z użyciem przeszczepu lub wszczepu
24.516Jednostronna plastyka wyrostka zębodołowego - z użyciem przeszczepu lub wszczepu
25.01Zamknięta (igłowa) biopsja języka
25.02Otwarta biopsja języka
25.1Zniszczenie lub wycięcie zmiany języka
25.2Częściowe wycięcie języka
25.3Całkowite usunięcie języka
25.4Radykalne usunięcie języka
25.51Szycie rany języka
25.591Podwieszenie języka na powięzi
25.592Przyszycie języka do wargi
25.593Przeszczep śluzówki lub skóry na język
25.91Podcięcie wędzidełka języka
25.92Wycięcie wędzidełka języka
25.93Usunięcie zrostów języka
25.94Nacięcia języka - inne
25.99Operacje języka - inne
26.0Nacięcie ślinianki/ przewodu ślinowego
26.11Biopsja igłowa ślinianki/ przewodu
26.12Otwarta biopsja ślinianki/ przewodu
26.21Marsupializacja torbieli ślinianki
26.29Wycięcie zmiany ślinianki - inne
26.31Częściowe wycięcie ślinianki
26.321Wycięcie en bloc zmiany ślinianki
26.322Radykalne usunięcie ślinianki
26.39Wycięcie ślinianki - inne
26.41Szycie rany ślinianki
26.42Zamknięcie przetoki ślinowej
26.491Fistulizacja ślinianki
26.492Plastyka ślinianki lub przewodu ślinowego - inna
26.493Przeszczepienie ujścia przewodu ślinowego
26.91Sondowanie przewodu ślinowego
26.99Operacje ślinianek - inne
27.01Drenaż z okolicy twarzy
27.02Drenaż przestrzeni powięziowej twarzy
27.03Drenaż w ropowicy dna jamy ustnej
27.1Nacięcie podniebienia
27.21Biopsja kości podniebienia
27.22Biopsja podniebienia miękkiego/ języczka
27.23Biopsja wargi
27.24Biopsja jamy ustnej - inne
27.311Miejscowe zniszczenie zmiany lub tkanek podniebienia twardego przez kauteryzację
27.312Miejscowe zniszczenie zmiany lub tkanek podniebienia twardego przez chemioterapię
27.313Miejscowe zniszczenie zmiany lub tkanek podniebienia twardego przez kirioterapię
27.32Rozległe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki podniebienia twardego
27.41Wycięcie wędzidełka wargi
27.42Wycięcie zmiany wargi - inne
27.43Rozległe wycięcie zmiany lub tkanki wargi
27.491Wycięcie zmiany w zakresie przedsionka jamy ustnej
27.492Wycięcie zmiany w zakresie dna jamy ustnej
27.493Wycięcie zmiany w zakresie przedsionka i dna jamy ustnej
27.499Wycięcie w zakresie jamy ustnej - inne
27.51Szycie rany wargi
27.52Szycie rany jamy ustnej - inne
27.53Zamknięcie przetoki jamy ustnej
27.541Jednoczasowa korekcja obustronnego rozszczepu wargi i podniebienia
27.542Jednoczasowa korekcja jednostronnego rozszczepu wargi i podniebienia
27.543Korekcja obustronnego rozszczepu wargi
27.544Korekcja jednostronnego rozszczepu wargi
27.55Przeszczep pełnej grubości skóry w zakresie jamy ustnej i warg
27.56Przeszczep skóry w zakresie jamy ustnej - inne
27.57Płat cylindryczny lub uszypułowany w zakresie jamy ustnej i warg
27.58Wtórne zabiegi korekcyjne porozszczepowych zniekształceń wargi i nosa
27.591Plastyka korekcyjna twarzy po porażeniu nerwu twarzowego mięśniem skroniowym/ mięśniem żwaczem
27.592Plastyka korekcyjna twarzy po porażeniu nerwu twarzowego paskami powięzi
27.593Plastyka korekcyjna twarzy po porażeniu nerwu twarzowego - wytworzenie fałdu nosowo-wargowego
27.594Plastyka korekcyjna twarzy po porażeniu nerwu twarzowego przeszczepieniem nerwu lub neurotyzacją przez sąsiedni nerw
27.61Szycie rany podniebienia
27.621Korekcja rozszczepu podniebienia w sekwencji Robina z rotacją języka
27.622Zabieg naprawczy rozszczepu podniebienia jednostronny
27.631Wtórne przytwierdzenie płata gardłowego
27.632Wtórne wydłużenie podniebienia
27.69Operacje plastyczne podniebienia - inne
27.71Nacięcie języczka
27.72Wycięcie języczka
27.73Zabiegi naprawcze języczka
27.79Operacje języczka - inne
27.92Nacięcia w obrębie jamy ustnej - inne
27.93Plastyka wędzidełka wargi, języka, policzka
28.01Drenaż ropnia (przez jamę ustną) (przez szyję): okołogardłowego
28.02Drenaż ropnia (przez jamę ustną) (przez szyję): okołomigdałkowego
28.03Drenaż ropnia (przez jamę ustną) (przez szyję): zagardłowego
28.04Drenaż ropnia (przez jamę ustną) (przez szyję): migdałka
28.11Biopsja migdałka podniebiennego i migdałka gardłowego
28.2Wycięcie migdałków podniebiennych
28.3Wycięcie migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego
28.4Wycięcie resztek migdałka podniebiennego
28.5Wycięcie migdałka językowego
28.6Wycięcie migdałka gardłowego (bez tonsilektomii)
28.7Opanowanie krwotoku po tonsilektomii/adenoidektomii
28.91Usunięcie ciała obcego z migdałka podniebiennego i migdałka gardłowego przez nacięcie
28.92Wycięcie zmiany migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego
28.99Operacje migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego - inne
29.0Nacięcie gardła (faryngotomia)
29.12Biopsja gardła
29.2Wycięcie torbieli bocznej szyi lub pozostałości szczeliny skrzelowej
29.31Przecięcie mięśnia pierścienno-gardłowego
29.32Wycięcie uchyłka gardła
29.33Częściowa faryngektomia
29.39Wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki gardła - inne
29.41Korekcja zarośnięcia nozdrzy tylnych
29.42Operacja niewykształcenia nozdrzy tylnych
29.43Operacja plastyczna gardła po usunięciu nowotworu
29.48Endoskopowa operacja niewykształcenia nozdrzy tylnych
29.51Szycie rany gardła
29.52Zamknięcie przetoki szczeliny skrzelowej
29.53Zamknięcie przetoki gardła - inne
29.59Operacje naprawcze w gardle - inne
29.91Rozszerzanie gardła
29.92Przecięcie nerwu językowo-gardłowego
29.99Operacje w gardle - inne
30.01Marsupializacja torbieli krtani
30.09Inne wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki krtani
30.1Wycięcie połowy krtani
30.21Wycięcie nagłośni
30.22Wycięcie strun głosowych
30.23Częściowe wycięcie krtani z rekonstrukcją
30.24Wycięcie chrząstki krtani
30.29Częściowa laryngektomia - inna
30.31Blokowe wycięcie krtani z tyroidektomią z jednoczasową tracheostomią
30.32Wycięcie krtani i gardła
30.39Całkowite wycięcie krtani - inne
30.41Radykalne wycięcie krtani z radykalnym preparowaniem szyi z wycięciem tarczycy i z jednoczesną tracheostomią
30.49Radykalne wycięcie krtani - inne
31.1Tracheostomia czasowa
31.21Tracheostomia śródpiersiowa
31.29Inna stała tracheostomia
31.3Inne nacięcie krtani/ tchawicy
31.43Endoskopowa biopsja krtani
31.44Endoskopowa biopsja tchawicy
31.45Otwarta biopsja krtani lub tchawicy
31.48Inne zabiegi diagnostyczne krtani
31.49Inne zabiegi diagnostyczne tchawicy
31.5Miejscowe zniszczenie lub wycięcie zmiany lub tkanki krtani
31.61Szycie rany krtani
31.621Wycięcie przetoki krtani/ tchawicy
31.622Usunięcie laryngostomii
31.64Zaopatrzenie złamania krtani
31.65Rekonstrukcja z plastyką krtani po operacji częściowej
31.691Ufiksowanie chrząstki nalewkowatej
31.692Przeszczep w krtani
31.693Przemieszczenie strun głosowych
31.71Szycie rany tchawicy
31.72Zamknięcie zewnętrznej przetoki tchawicy
31.731Wycięcie przetoki tchawiczo - przełykowej
31.739Zamknięcie przetoki tchawicy - inne
31.75Rekonstrukcja tchawicy i wytworzenie sztucznej krtani
31.791Wprowadzenie stałej endoprotezy tchawiczo-oskrzelowej
31.799Operacje naprawcze i plastyczne tchawicy - inne
31.91Przecięcie nerwu krtaniowego
31.92Usunięcie zrostów tchawicy lub krtani
31.93Wymiana rurki wewnątrzkrtaniowej lub wewnątrztchawiczej
31.95Wytworzenie przetoki tchawiczo-przełykowej
31.96Podanie lecznicze surfaktantu
31.981Rozszerzenie krtani
31.982Przecięcie wrodzonej błony krtani
31.983Usunięcie "kila" wewnątrzkrtaniowego
31.984Wymiana protezy głosowej
31.99Inne zabiegi tchawicy
32.01Endoskopowe wycięcie lub zniszczenie zmiany tkanki oskrzela
32.09Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki oskrzela
32.1Inne wycięcia oskrzela
32.21Plikacja pęcherza rozedmowego
32.291Miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki płuca nieokreślone inaczej
32.292Klinowe wycięcie płuca
32.3Segmentowa resekcja płuca
32.41Lobektomia z wycięciem segmentu drugiego płata
32.49Lobektomia - inna
32.52Wycięcie płuca z rozdzieleniem śródpiersia
32.59Całkowite usunięcie płuca nieokreślone inaczej
32.6Radykalna resekcja struktur klatki piersiowej
32.9Inne wycięcia płuc
33.0Nacięcie oskrzela
33.1Nacięcie płuca
33.21Bronchoskopia przez przetokę
33.22Bronchoskopia fiberoskopowa
33.231Bronchoskopia autofluorescencyjna
33.232Bronchoskopia interwencyjna
33.239Bronchoskopia - inna
33.24Endoskopowa biopsja oskrzela
33.25Otwarta biopsja oskrzela
33.26Przezskórna igłowa biopsja płuca
33.271Fiberoskopowa bronchoskopia pod kontrolą fluoroskopii
33.272Przezoskrzelowa biopsja płuca
33.273Przezoskrzelowa biopsja śródpiersia lub płuca pod kontrolą ultrasonograficzną
33.28Otwarta biopsja płuca
33.34Torakoplastyka
33.41Szycie rany oskrzela
33.421Zamknięcie bronchostomii
33.422Wycięcie przetoki oskrzelowo-skórnej
33.423Wycięcie przetoki oskrzelowo-przełykowej
33.424Wycięcie przetoki oskrzelowo-trzewnej
33.43Zamknięcie rany płuca
33.48Zabiegi naprawcze i plastyczne oskrzeli - inne
33.49Zabiegi naprawcze i plastyczne płuca - inne
33.92Podwiązanie oskrzela
33.98Inne operacje na oskrzelu
33.99Operacje płuc - inne
34.01Nacięcie ściany klatki piersiowej
34.02Torakotomia zwiadowcza
34.03Retorakotomia przez ranę operacyjną
34.041Drenaż jamy opłucnowej
34.042Zamknięty drenaż klatki piersiowej
34.043Operacja rewizyjna cewnika międzyżebrowego (drenażu jamy opłucnowej) (z uwolnieniem zrostów)
34.093Otwarty drenaż klatki piersiowej
34.1Nacięcie śródpiersia
34.21Torakoskopia przezopłucnowa
34.22Wziernikowanie śródpiersia (mediastinoskopia)
34.24Biopsja opłucnej
34.26Otwarta biopsja śródpiersia
34.29Zabiegi diagnostyczne śródpiersia - inne
34.3Zniszczenie lub wycięcie zmiany lub tkanki śródpiersia
34.4Zniszczenie lub wycięcie zmiany ze ściany klatki piersiowej (z usunięciem żeber)
34.51Dekortykacja płuca
34.59Inne wycięcia opłucnej
34.6Skaryfikacja opłucnej
34.71Szycie rany ściany klatki piersiowej
34.72Zamknięcie torakostomii
34.731Zamknięcie przetoki: oskrzelowo-opłucnowej
34.732Zamknięcie przetoki:oskrzelowo-opłucnowo-skórnej
34.733Zamknięcie przetoki: oskrzelowo-opłucnowo-śródpiersiowej
34.741Zabieg naprawczy klatki piersiowej: kurzej z wszczepem
34.742Zabieg naprawczy klatki piersiowej: lejkowatej z wszczepem
34.79Zabiegi naprawcze ściany klatki piersiowej - inne
34.81Wycięcie zmiany lub tkanki przepony
34.82Szycie rany przepony
34.831Wycięcie przetoki piersiowo-brzusznej
34.832Wycięcie przetoki piersiowo-żołądkowej
34.833Wycięcie przetoki piersiowo-jelitowej
34.84Inne zabiegi naprawcze przepony
34.89Operacje przepony - inne
34.921Pleurodeza środkiem chemicznym
34.922Wstrzyknięcie środka cytotoksycznego lub tetracykliny
34.923Wlew kroplowy do jamy klatki piersiowej
35.01Zamknięta walwulotomia aortalna
35.02Zamknięta walwulotomia mitralna
35.03Zamknięta walwulotomia płucna
35.04Zamknięta walwulotomia zastawki trójdzielnej
35.09Zamknięta walwulotomia - inna zastawka
35.391Zabieg naprawczy tętniaka zatoki Valsalvy
35.411Zabieg Rashkinda
35.412Balonowa septostomia przedsionka
35.421Operacja Blalock-Hanlon
35.521Wprowadzenie parasola przedsionkowego (metoda King Mills)
35.59Zamknięcie ubytku przegrody serca/materiał sztuczny - inne
35.711Zamknięcie ubytku międzyprzedsionkowego
35.712Zamknięcie przetrwałego otworu owalnego
35.713Zamknięcie ubytku międzyprzedsionkowego typu ostium secundum
35.721Zamknięcie ubytku nadgrzebieniowego
35.722Zamknięcie ubytku w przegrodzie międzykomorowej
35.723Przezskórne zamknięcie ubytku nadgrzebieniowego
35.724Przezskórne zamknięcie ubytku w przegrodzie międzykomorowej
35.731Zabieg naprawczy kanału przedsionkowo-komorowego
35.732Zamknięcie ubytku typu ostium primum
35.733Zamknięcie rozszczepu zastawki przedsionkowo-komorowej w kanale przedsionkowo-komorowym
35.79Zamknięcie ubytku przegrody serca - inne
35.951Wymiana części ruchomej sztucznej zastawki serca
35.952Powtórne przyszycie sztucznej łatki na ubytek w przegrodzie serca
35.953Powtórne wszycie zastawki serca
35.961Przezskórna balonowa walwuloplastyka
35.971Przezskórne zamknięcie przewodu tętniczego Botalla przy pomocy spirali
35.972Przezskórne zamknięcie przewodu tętniczego Botalla przy pomocy okludera
35.973Zamknięcie przewodu tętniczego Botalla - operacja otwarta
35.99Inne operacje zastawek serca
36.031Endarterektomia tętnicy wieńcowej z łatką
36.032Thrombendarterektomia tętnicy wieńcowej z łatką
36.04Wlew czynnika przeciwzakrzepowego do tętnicy wieńcowej
36.061Wprowadzenie stentu(ów) nie uwalniającego leków antyproliferacyjnych, do naczynia wieńcowego - stent niepowlekany
36.062Wprowadzenie stentu(ów) nie uwalniającego leków antyproliferacyjnych, do naczynia wieńcowego - stent powlekany
36.063Wprowadzenie stentu(ów) nie uwalniającego leków antyproliferacyjnych, do naczynia wieńcowego - stent pokrywany, np. heparyną
36.064Wprowadzenie stentu(ów) nie uwalniającego leków antyproliferacyjnych, do naczynia wieńcowego - stent wewnątrznaczyniowy
36.065Wprowadzenie stentu samorozprężalnego do tętnicy wieńcowej
36.07Wprowadzenie stentu(ów) uwalniającego leki do tętnicy wieńcowej
36.091Angioplastyka wieńcowa nie określona inaczej
36.101Bezpośrednia rewaskularyzacja mięśnia sercowego przy pomocy wewnętrznego poszerzenia światła tętnicy wieńcowej/sztucznej wstawki naczyniowej/żyły jako wstawki naczyniowej
36.109Inna rewaskularyzacja serca
36.11Pomost aortalno-wieńcowy (1 tętnica wieńcowa)
36.12Pomosty aortalno-wieńcowe (2 tętnice wieńcowe)
36.13Pomosty aortalno-wieńcowe (3 tętnice wieńcowe)
36.14Pomosty aortalno-wieńcowe (4 lub więcej tętnic wieńcowych)
36.15Pomost tętnica piersiowa wewnętrzna tętnica wieńcowa (pojedyncze naczynie)
36.16Pomosty tętnica piersiowa wewnętrzna - tętnice wieńcowe (dwa naczynia)
36.17Pomost brzuszno-wieńcowy
36.19Pomosty dla rewaskularyzacji serca - inne
36.21Wszczepienie odgałęzień aorty [odgałęzień aorty wstępującej] do mięśnia sercowego
36.22Wszczepienie naczyń krwionośnych do mięśnia sercowego
36.231Wszczepienie wewnętrznej tętnicy piersiowej do: mięśnia sercowego
36.232Wszczepienie wewnętrznej tętnicy piersiowej do: komory
36.233Wszczepienie wewnętrznej tętnicy piersiowej do: ściany komory
36.31Rewaskularyzacja przezmięśniowa otwarta
36.321Przezskórna przezmięśniowa rewaskularyzacja
36.322Rewaskularyzacja przezmięśniowa metodą torakoskopową
36.391Abrazja osierdzia
36.392Przyszycie sieci do serca
36.394Przeszczep tkanki tłuszczowej ze śródpiersia do mięśnia serca
36.395Przeszczep sieci większej do mięśnia serca
36.396Przeszczep mięśnia piersiowego do mięśnia serca
36.91Operacja tętniaka tętnicy wieńcowej
36.92Eksploracja tętnicy wieńcowej
36.93Nacięcie tętnicy wieńcowej
36.94Podwiązanie tętnicy wieńcowej
36.95Zaopatrzenie przetoki tętniczo-żylnej
36.96Przezskórne poszerzenie tętnicy płucnej z założeniem protezy wewnątrznaczyniowej
36.97Przezskórne poszerzenie sztucznych połączeń wewnątrzsercowych lub naczyniowo-sercowych
37.0Perikardiocenteza
37.111Nacięcie przedsionka
37.112Nacięcie wsierdzia
37.113Nacięcie mięśnia sercowego
37.114Nacięcie komory serca
37.121Wytworzenie okienka osierdziowego
37.122Perikardioza
37.123Perikardiotomia
37.19Nacięcie serca - inne
37.21Cewnikowanie prawego serca
37.22Cewnikowanie lewego serca
37.23Cewnikowanie lewego i prawego serca
37.25Biopsja serca
37.261Badania elektrofizjologiczne [EPS]
37.262Nieinwazyjna programowana elektrostymulacja (NIPS)
37.272Mapowanie serca z wykorzystaniem systemu elektroanatomicznego 3D
37.281Echokardiografia jam serca
37.311Wycięcie zrostów osierdzia
37.312Wycięcie zbliznowacenia nasierdzia/ osierdzia
37.341Ablacja, wycięcie lub zniszczenie zmiany tkanki serca, metodą endowaskularną
37.342Ablacja tkanki mięśnia sercowego endokardialna i epikardialna (krioablacja, laserowa, mikrofalowa, falami radiowymi) przez cewnik
37.411Urządzenie wspomagające pracę serca (CSD)
37.412Nasierdziowe urządzenie wspomagające pracę serca
37.413Urządzenie wspomagające pracę komór serca z powierzchni serca
37.4998Inne otwarte zabiegi naprawcze serca i osierdzia
37.4999Inne przezskórne zabiegi naprawcze serca i osierdzia
37.61Wszczepienie balona pulsacyjnego
37.65Wszczepienie zewnętrznego, pulsacyjnego systemu wspomagającego serce
37.661System wspomagający serce, pompa poprzeczna
37.662Lewokomorowe urządzenie wspomagające (LVAD)
37.663Pulsacyjny system wspomagający serce
37.664Prawokomorowe urządzenie wspomagające (RVAD)
37.665System wspomagający serce, obrotowa pompa
37.666Urządzenie wspomagające komory serca (VAD), nie określone inaczej Uwaga: Przyrząd wszczepiony w górnym lewym kwadrancie jamy otrzewnowej, bezpośrednio podłączony do serca
37.667Przenośny, wszczepialny system wspomagający serce
37.67Wszczepienie systemu stymulującego serce
37.68Wprowadzenie przezskórnego zewnętrznego urządzenia wspomagającego serce
37.72Czasowe wprowadzenie elektrody do komory lub przedsionka przezżylnie
37.73Czasowe wprowadzenie elektrod rozrusznika do komory lub przedsionka przezżylnie
37.751Wymiana elektrody
37.752Zmiana pozycji elektrody
37.753Rewizja elektrody z naprawą lub bez
37.761Usunięcie lub odłączenie istniejących przezżylnych lub nasierdziowych odprowadzeń z wymianą odprowadzeń przezżylnych
37.771Usunięcie elektrody nasierdziowej z dojścia przez klatkę piersiową
37.772Usunięcie przezżylnej elektrody przezskórne
37.78Stymulacja czasowa z implantacją rozrusznika serca
37.793Rewizja lub zmiana miejsca wytworzenia kieszonki dla rozrusznika, defibrylatora lub innego wszczepialnego urządzenia dla serca
37.80Wprowadzenie stałego rozrusznika serca - inne
37.82Wszczepienie rozrusznika jednojamowego
37.83Wszczepienie rozrusznika dwujamowego
37.86Wymiana rozrusznika jednojamowego
37.87Wymiana rozrusznika dwujamowego
37.892Naprawa rozrusznika
37.893Usunięcie urządzenia do resynchronizacji komór serca, bez wymiany
37.91Bezpośredni masaż serca
37.941Wszczepienie całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji lub defibrylacji [ICD] - jednojamowego
37.942Wymiana całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji lub defibrylacji [ICD] - jednojamowego
37.943Wszczepienie całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji lub defibrylacji [ICD] - dwujamowego
37.944Wymiana całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji lub defibrylacji [ICD] - dwujamowego
37.971Wymiana elektrod do całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji lub defibrylacji [ICD] - jednojamowego
37.972Wymiana elektrod do całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji lub defibrylacji [ICD] - dwujamowego
37.973Wymiana elektrod do całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji lub defibrylacji z funkcją resynchronizacji [CRT-D]
37.992Usunięcie generatora impulsów do kardiowersji/ defibrylacji, bez wymiany
37.993Usunięcie systemu umiarawiania pracy serca, generatora impulsów do defibrylacji [CRT-D], bez wymiany
37.994Zmiana pozycji odprowadzeń [elektrod] (odbierających) (do impulsów)
38.011Embolektomia - naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej
38.012Embolektomia - naczyń głowy/szyi - inna; tętnicy szyjnej wspólnej/zewnętrznej/wewnętrznej
38.013Embolektomia - naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38.014Embolektomia - aorty
38.015Embolektomia - Naczyń klatki piersiowej - inna; naczynia podobojczykowe; naczynia płucne
38.016Embolektomia - tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe
38.018Embolektomia - tętnic kończyny dolnej; udowych (wspólna, powierzchowna); podkolanowych; piszczelowych
38.020Trombektomia - miejsce nieokreślone
38.021Trombektomia - naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych)
38.022Trombektomia - naczyń głowy/szyi - inna; żyły szyjnej zewnętrznej/wewnętrznej
38.023Trombektomia - naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38.025Trombektomia - naczyń klatki piersiowej - inna; żyły bezimiennej; naczyń podobojczykowych; naczyń płucnych (tętnica, żyła); żyły głównej górnej
38.027Trombektomia - żył brzusznych; biodrowych; wrotnych; nerkowych; śledzionowych; żyły głównej dolnej
38.029Trombektomia - żył kończyny dolnej; udowe; podkolanowe; piszczelowe; odpiszczelowe
38.111Endarterektomia z embolektomią - naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej
38.112Endarterektomia z embolektomią - naczyń głowy/szyi - inne; tętnicy szyjnej wspólnej/zewnętrznej/wewnętrznej; żyły szyjnej zewnętrznej/wewnętrznej
38.113Endarterektomia z embolektomią - naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38.119Endarterektomia z embolektomią - naczyń klatki piersiowej - inna; naczynia podobojczykowe
38.120Endarterektomia z łatką naczyniową - miejsce nieokreślone
38.121Endarterektomia z łatką naczyniową - naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej
38.122Endarterektomia z łatką naczyniową - naczyń głowy/szyi - inne; tętnicy szyjnej wspólnej/zewnętrznej/wewnętrznej
38.123Endarterektomia z łatką naczyniową - Naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38.124Endarterektomia z łatką naczyniową - aorty
38.125Endarterektomia z łatką naczyniową - tętnicy płucnej
38.126Endarterektomia z łatką naczyniową - tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe
38.128Endarterektomia z łatką naczyniową - tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe
38.129Endarterektomia z łatką naczyniową - naczyń klatki piersiowej - inne; naczynia podobojczykowe
38.130Endarterektomia z czasowym by-passem - miejsce nieokreślone
38.131Endarterektomia z czasowym by-passem - naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej
38.132Endarterektomia z czasowym by-passem - naczyń głowy/szyi - inne; tętnicy szyjnej wspólnej/zewnętrznej/wewnętrznej
38.133Endarterektomia z czasowym by-passem - naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38.134Endarterektomia z czasowym by-passem - aorty
38.135Endarterektomia z czasowym by-passem - tętnicy płucnej
38.136Endarterektomia z czasowym by-passem - tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe
38.138Endarterektomia z czasowym by-passem - tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe
38.139Endarterektomia z czasowym by-passem - naczyń klatki piersiowej - inne; naczynia podobojczykowe
38.140Endarterektomia z trombektomią - miejsce nieokreślone
38.141Endarterektomia z trombektomią - naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej
38.142Endarterektomia z trombektomią - naczyń głowy/szyi - inne; tętnicy szyjnej wspólnej/zewnętrznej/wewnętrznej; żyły szyjnej zewnętrznej/wewnętrznej
38.143Endarterektomia z trombektomią - naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38.146Endarterektomia z trombektomią - tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe
38.148Endarterektomia z trombektomią - tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe
38.149Endarterektomia z trombektomią - naczyń klatki piersiowej - inne; naczynia podobojczykowe
38.310Wycięcie/ zespolenie naczynia - inne - miejsce nieokreślone
38.311Wycięcie/ zespolenie naczynia - inne - naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej
38.312Wycięcie/ zespolenie naczynia - inne - naczyń głowy/szyi - inne; tętnicy szyjnej wspólnej/zewnętrznej/wewnętrznej; żyły szyjnej zewnętrznej/wewnętrznej
38.313Wycięcie/ zespolenie naczynia - inne - naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38.314Wycięcie/ zespolenie naczynia - inne - aorty
38.315Wycięcie/ zespolenie naczynia - inne - naczyń klatki piersiowej - inne; żyła bezimienna; naczynia podobojczykowe; naczynia płucne (tętnica, żyła); żyła główna górna
38.316Wycięcie/ zespolenie naczynia - inne - tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe
38.317Wycięcie/ zespolenie naczynia - inne - żył brzusznych; biodrowe; wrotne; nerkowe; śledzionowe; żyła główna dolna
38.318Wycięcie/ zespolenie naczynia - inne - tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe
38.319Wycięcie/ zespolenie naczynia - inne - żył kończyny dolnej; udowe; podkolanowe; piszczelowe; odpiszczelowe
38.320Wycięcie tętniaka z zespoleniem - miejsce nieokreślone
38.321Wycięcie tętniaka z zespoleniem - naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej
38.322Wycięcie tętniaka z zespoleniem - naczyń głowy/szyi - inne; tętnicy szyjnej wspólnej/zewnętrznej/wewnętrznej; żyły szyjnej zewnętrznej/wewnętrznej
38.323Wycięcie tętniaka z zespoleniem - naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38.324Wycięcie tętniaka z zespoleniem - aorty
38.325Wycięcie tętniaka z zespoleniem - naczyń klatki piersiowej - inne; żyła bezimienna; naczynia podobojczykowe; naczynia płucne (tętnica, żyła); żyła główna górna
38.326Wycięcie tętniaka z zespoleniem - tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe
38.327Wycięcie tętniaka z zespoleniem - żył brzusznych; biodrowe; wrotne; nerkowe; śledzionowe; żyła główna dolna
38.328Wycięcie tętniaka z zespoleniem - tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe
38.329Wycięcie tętniaka z zespoleniem - żył kończyny dolnej; udowe; podkolanowe; piszczelowe; odpiszczelowe
38.330Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z zespoleniem - miejsce nieokreślone
38.331Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z zespoleniem - naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej
38.332Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z zespoleniem - naczyń głowy/szyi - inne; tętnicy szyjnej wspólnej/zewnętrznej/wewnętrznej; żyły szyjnej zewnętrznej/wewnętrznej
38.333Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z zespoleniem - naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38.334Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z zespoleniem - aorty
38.335Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z zespoleniem - naczyń klatki piersiowej (tętnica, żyła)
38.336Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z zespoleniem - tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe
38.337Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z zespoleniem - żył brzusznych; biodrowe; wrotne; nerkowe; śledzionowe; żyła główna dolna
38.338Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z zespoleniem - tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe
38.339Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z zespoleniem - żył kończyny dolnej; udowe; podkolanowe; piszczelowe; odpiszczelowe
38.410Wycięcie naczynia/ wstawki naczyniowej - miejsce nieokreślone
38.411Wycięcie naczynia/ wstawki naczyniowej - naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej
38.412Wycięcie naczynia/ wstawki naczyniowej - naczyń głowy/szyi - inne; tętnicy szyjnej wspólnej/zewnętrznej/wewnętrznej; żyły szyjnej zewnętrznej/wewnętrznej
38.413Wycięcie naczynia/ wstawki naczyniowej - naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38.414Wycięcie naczynia/ wstawki naczyniowej - aorty
38.415Wycięcie naczynia/ wstawki naczyniowej - naczyń klatki piersiowej - inne; żyła bezimienna; naczynia podobojczykowe; naczynia płucne (tętnica, żyła); żyła główna górna
38.416Wycięcie naczynia/ wstawki naczyniowej - tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe
38.417Wycięcie naczynia/ wstawki naczyniowej - żył brzusznych; biodrowe; wrotne; nerkowe; śledzionowe; żyła główna dolna
38.418Wycięcie naczynia/ wstawki naczyniowej - tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe
38.419Wycięcie naczynia/ wstawki naczyniowej - żył kończyny dolnej; udowe; podkolanowe; piszczelowe; odpiszczelowe
38.420Wycięcie tętniaka z wstawką naczyniową - miejsce nieokreślone
38.421Wycięcie tętniaka z wstawką naczyniową - naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej
38.422Wycięcie tętniaka z wstawką naczyniową - naczyń głowy/szyi - inne; tętnicy szyjnej wspólnej/zewnętrznej/wewnętrznej
38.423Wycięcie tętniaka z wstawką naczyniową - naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38.424Wycięcie tętniaka z wstawką naczyniową - aorty
38.425Wycięcie tętniaka z wstawką naczyniową - naczyń klatki piersiowej - inne; naczynia podobojczykowe; naczynia płucne
38.426Wycięcie tętniaka z wstawką naczyniową - tętnic brzusznych; żołądkowych; krezkowych; trzewnych; wątrobowych; biodrowych; nerkowych; śledzionowych; pępkowych
38.428Wycięcie tętniaka z wstawką naczyniową - tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe
38.429Wycięcie tętniaka z wstawką naczyniową - żył kończyny dolnej; udowe; podkolanowe; piszczelowe; odpiszczelowe
38.430Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z wstawką naczyniową - miejsce nieokreślone
38.431Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z wstawką naczyniową - naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej
38.432Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z wstawką naczyniową - naczyń głowy/szyi - inne; tętnicy szyjnej wspólnej/zewnętrznej/wewnętrznej; żyły szyjnej zewnętrznej/wewnętrznej
38.433Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z wstawką naczyniową - naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38.434Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z wstawką naczyniową - aorty
38.435Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z wstawką naczyniową - naczyń klatki piersiowej - inne; żyła bezimienna; naczynia podobojczykowe; naczynia płucne (tętnica, żyła); żyła główna górna
38.436Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z wstawką naczyniową - tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe
38.437Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z wstawką naczyniową - żył brzusznych; biodrowe; wrotne; nerkowe; śledzionowe; żyła główna dolna
38.438Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z wstawką naczyniową - tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe
38.439Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z wstawką naczyniową - żył kończyny dolnej; udowe; podkolanowe; piszczelowe; odpiszczelowe
38.50Podwiązanie i wycięcie żylaków - miejsce nieokreślone
38.591Podwiązanie i wycięcie żylaków - żył kończyny dolnej (udowe)
38.592Podwiązanie i wycięcie żylaków - żył kończyny dolnej (podkolanowe)
38.593Podwiązanie i wycięcie żylaków - żył kończyny dolnej (piszczelowe)
38.594Podwiązanie i wycięcie żylaków - żył kończyny dolnej (odpiszczelowe)
38.595Podwiązanie i wycięcie żylaków - żył kończyny dolnej (odstrzałkowe)
38.596Podwiązanie i wycięcie żylaków - żył kończyny dolnej (przeszywające)
38.62Inne wycięcie naczynia - naczyń głowy/szyi - inne; tętnicy szyjnej wspólnej/zewnętrznej/wewnętrznej; żyły szyjnej zewnętrznej/wewnętrznej
38.63Inne wycięcie naczynia - naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38.64Inne wycięcie naczynia - aorty brzusznej
38.65Inne wycięcie naczynia - naczyń klatki piersiowej - inne; żyła bezimienna; naczynia podobojczykowe; naczynia płucne (tętnica, żyła); żyła główna górna
38.66Inne wycięcie naczynia - tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe
38.67Inne wycięcie naczynia - żył brzusznych; biodrowe; wrotne; nerkowe; śledzionowe; żyła główna dolna
38.68Inne wycięcie naczynia - tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe
38.691Inne wycięcie naczynia - żył kończyny dolnej (udowa)
38.692Inne wycięcie naczynia - żył kończyny dolnej (podkolanowa)
38.693Inne wycięcie naczynia - żył kończyny dolnej (piszczelowa)
38.694Inne wycięcie naczynia - żył kończyny dolnej (odpiszczelowa)
38.695Inne wycięcie naczynia - żył kończyny dolnej (odstrzałkowa)
38.696Inne wycięcie naczynia - żył kończyny dolnej (przeszywające)
38.711Wprowadzenie filtra stałego do żyły głównej
38.712Wprowadzenie filtra czasowego do żyły głównej
38.713Usunięcie filtra z żyły głównej
38.72Podwiązanie żyły głównej górnej/ dolnej
38.73Plikacja żyły głównej
38.810Chirurgiczne zamknięcie naczynia krwionośnego - miejsce nieokreślone
38.811Chirurgiczne zamknięcie naczynia krwionośnego - naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej
38.812Chirurgiczne zamknięcie naczynia krwionośnego - naczyń głowy/szyi - inne; tętnicy szyjnej wspólnej/ zewnętrznej/ wewnętrznej; żyły szyjnej zewnętrznej/ wewnętrznej
38.813Chirurgiczne zamknięcie naczynia krwionośnego - naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38.814Chirurgiczne zamknięcie naczynia krwionośnego - aorty
38.815Chirurgiczne zamknięcie naczynia krwionośnego - naczyń klatki piersiowej - inne; żyła bezimienna; naczynia podobojczykowe; naczynia płucne (tętnica, żyła); żyła główna górna
38.816Chirurgiczne zamknięcie naczynia krwionośnego - tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe
38.817Chirurgiczne zamknięcie naczynia krwionośnego - żył brzusznych; biodrowe; wrotne; nerkowe; śledzionowe; żyła główna dolna
38.818Chirurgiczne zamknięcie naczynia krwionośnego - tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe
38.819Chirurgiczne zamknięcie naczynia krwionośnego - żył kończyny dolnej; udowe; podkolanowe; piszczelowe; odpiszczelowe
38.820Rozdzielenie naczynia krwionośnego - miejsce nieokreślone
38.821Rozdzielenie naczynia krwionośnego - naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej
38.822Rozdzielenie naczynia krwionośnego - naczyń głowy/szyi - inne; tętnicy szyjnej wspólnej/zewnętrznej/wewnętrznej; żyły szyjnej zewnętrznej/wewnętrznej
38.823Rozdzielenie naczynia krwionośnego - naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38.824Rozdzielenie naczynia krwionośnego - aorty
38.825Rozdzielenie naczynia krwionośnego - naczyń klatki piersiowej - inne; żyła bezimienna; naczynia podobojczykowe; naczynia płucne (tętnica, żyła); żyła główna górna
38.826Rozdzielenie naczynia krwionośnego - tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe
38.827Rozdzielenie naczynia krwionośnego - żył brzusznych; biodrowe; wrotne; nerkowe; śledzionowe; żyła główna dolna
38.828Rozdzielenie naczynia krwionośnego - tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe
38.829Rozdzielenie naczynia krwionośnego - żył kończyny dolnej; udowe; podkolanowe; piszczelowe; odpiszczelowe
38.830Podwiązanie naczynia krwionośnego - miejsce nieokreślone
38.831Podwiązanie naczynia krwionośnego - naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej
38.832Podwiązanie naczynia krwionośnego - naczyń głowy/szyi - inne; tętnicy szyjnej wspólnej/zewnętrznej/wewnętrznej; żyły szyjnej zewnętrznej/wewnętrznej
38.833Podwiązanie naczynia krwionośnego - naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38.834Podwiązanie naczynia krwionośnego - aorty
38.835Podwiązanie naczynia krwionośnego - naczyń klatki piersiowej - inne; żyła bezimienna; naczynia podobojczykowe; naczynia płucne (tętnica, żyła); żyła główna górna
38.836Podwiązanie naczynia krwionośnego - tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe
38.837Podwiązanie naczynia krwionośnego - żył brzusznych; biodrowe; wrotne; nerkowe; śledzionowe; żyła główna dolna
38.838Podwiązanie naczynia krwionośnego - tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe
38.839Podwiązanie naczynia krwionośnego - żył kończyny dolnej; udowe; podkolanowe; piszczelowe; odpiszczelowe
38.841Okluzja naczynia krwionośnego - naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej
38.842Okluzja naczynia krwionośnego - naczyń głowy/szyi - inne; tętnicy szyjnej wspólnej/zewnętrznej/wewnętrznej; żyły szyjnej zewnętrznej/wewnętrznej
38.843Okluzja naczynia krwionośnego - naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38.844Okluzja naczynia krwionośnego - aorty
38.845Okluzja naczynia krwionośnego - naczyń klatki piersiowej - inne; żyła bezimienna; naczynia podobojczykowe; naczynia płucne (tętnica, żyła); żyła główna górna
38.846Okluzja naczynia krwionośnego - tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe
38.847Okluzja naczynia krwionośnego - żył brzusznych; biodrowe; wrotne; nerkowe; śledzionowe; żyła główna dolna
38.848Okluzja naczynia krwionośnego - tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe
38.849Okluzja naczynia krwionośnego - żył kończyny dolnej; udowe; podkolanowe; piszczelowe; odpiszczelowe
38.91Cewnikowanie tętnic
38.93Cewnikowanie żył - inne
38.94Wenesekcja
38.951Założenie cewnika czasowego do dializy
38.952Założenie cewnika permanentnego do dializy
39.11Zespolenie żyły krezkowej z żyłą główną
39.14Przetoka wrotno-systemowa (TIPS)
39.221Pomost aorta-tętnica szyjna wspólna/ tętnica ramienna
39.222Pomost aorta-tętnica podobojczykowa/ tętnica szyjna wspólna
39.223Pomost tętnica szyjna wspólna-tętnica podobojczykowa
39.231Pomost podobojczykowo-szyjny
39.232Pomost podobojczykowo-podobojczykowy
39.233Pomost szyjno-szyjny
39.234Zespolenie podobojczykowo-szyjne
39.239Zespolenia naczyniowe klatki piersiowej - inne
39.24Pomost aorta-tętnica nerkowa
39.251Pomost aortalno-biodrowy
39.252Pomost aortalno-udowy
39.253Pomost aortalno-biodrowy do tętnicy podkolanowej
39.254Pomost aortalno-podkolanowy
39.255Pomost biodrowo-udowy
39.256Pomost aortalno-dwubiodrowy
39.257Pomost aortalno-dwuudowy
39.261Pomost aortalno-trzewny
39.262Pomost aorta-tętnica krezkowa górna
39.263Pomost tętnica wątrobowa-tętnica biodrowa wspólna-tętnica nerkowa
39.264Naczyniowe zespolenie wewnątrzbrzuszne z graftem - inne
39.271Zespolenie dla dializy nerkowej
39.272Wytworzenie przetoki z naczyń własnych na przedramieniu
39.273Wytworzenie przetoki na przedramieniu z wykorzystaniem protez naczyniowych
39.274Wytworzenie przetoki z naczyń własnych na ramieniu
39.275Wytworzenie przetoki na ramieniu z wykorzystaniem protez naczyniowych
39.276Wytworzenie przetoki z naczyń własnych o innym umiejscowieniu
39.279Wytworzenie obwodowej przetoki tętniczo żylnej dla dializy nerkowej - inne
39.28Zewnątrzczaszkowy-wewnątrzczaszkowy pomost naczyniowy
39.291Pomost pachowo-ramienny
39.292Pomost pachowo-udowy powierzchowny
39.293Pomost ramienno-ramienny
39.294Pomost udowo-udowy
39.295Pomost udowo-strzałkowy
39.296Pomost udowo-podkolanowy
39.297Pomost udowo-piszczelowy
39.298Pomost podkolanowo-podkolanowy
39.299Pomost naczyniowy - inne
39.31Szycie tętnicy
39.32Szycie żyły
39.39Szycie naczynia krwionośnego - inne
39.41Opanowanie krwotoku po operacji naczyniowej
39.421Zmiana zespolenia koniec do końca na koniec do boku
39.422Zmiana zespolenia koniec do boku na koniec do końca
39.423Kaniula tętniczo-żylna
39.424Usunięcie starego zespolenia tętniczo-żylnego i wytworzenie nowej przetoki
39.425Rekonstrukcja przetoki tętniczo-żylnej z wykorzystaniem protezy naczyniowej
39.426Udrożnienie przetoki tętniczo-żylnej
39.427Endowaskularne udrożnienie przetoki dializacyjnej
39.43Usunięcie przetoki tętniczo-żylnej dla dializy
39.491Usunięcie zakrzepu z wszczepu
39.492Rewizja zespolenia naczyniowego w obrębie jam ciała
39.493Rewizja uprzedniego zabiegu naczyniowego w obrębie jam ciała
39.494Rewizja zespolenia naczyniowego - naczyń obwodowych
39.495Rewizja uprzedniego zabiegu naczyniowego - naczyń obwodowych
39.496Chirurgiczne leczenie zakażeń protez naczyniowych w obrębie jam ciała
39.497Chirurgiczne leczenie zakażeń protez naczyniowych naczyń obwodowych
39.500Przezskórna angioplastyka (PTA) żylna
39.501Przezskórna angioplastyka (PTA) - aorty, tętnic biodrowych, udowych, podkolanowych
39.502Przezskórna angioplastyka (PTA) - tętnic goleni
39.503Przezskórna angioplastyka (PTA) - tętnic trzewnych (nerkowych, krezkowych, pnia trzewnego)
39.504Przezskórna angioplastyka (PTA) - naczynia kończyn górnych
39.505Przezskórna angioplastyka (PTA) - krioplastyka balonowa
39.506Przezskórna angioplastyka [PTA] - plastyka balonem tnącym
39.507Aterektomia - aorty, tętnic biodrowych, udowych, podkolanowych
39.508Aterektomia tętnic goleni
39.509Aterektomia innych tętnic
39.51Klipsowanie tętniaka
39.521Wykrzepienie tętniaka
39.522Elektrokoagulacja tętniaka
39.523Operacje tętniaków przez podwiązanie naczynia
39.524Zamknięcie tętniaka klejem tkankowym
39.525Zaopatrzenie tętniaka przez zeszycie
39.526Zaopatrzenie tętniaka spiralami embolizacyjnymi
39.527Zaopatrzenie tętniaka przez owinięcie
39.528Zaopatrzenie tętniaka stentem krytym
39.529Zabiegi naprawcze tętniaka - inne
39.535Zaopatrzenie przetoki tętniczo-żylnej stentem krytym
39.536Zaopatrzenie przetoki tętniczo-żylnej spiralami embolizacyjnymi
39.539Zaopatrzenie przetoki tętniczo-żylnej środkami embolizacyjnymi - inne
39.541Operacja tętniaka (re-entry) z wytworzeniem okienka w tętniakach rozwarstwiających aorty piersiowej
39.56Naprawa naczynia krwionośnego/ łatka tkankowa
39.57Naprawa naczynia krwionośnego/ łatka z tworzywa sztucznego
39.58Naprawa naczynia krwionośnego/ łatka - inna
39.591Operacja okienka aortalno-płucnego
39.592Plastyka tętnicy - inna
39.593Wytworzenie zastawki żyły obwodowej
39.594Plikacja żyły obwodowej
39.595Reimplantacja tętnicy
39.65Pozaustrojowa oksygenacja membranowa (ECMO)
39.711Zabieg naprawczy tętniaka aorty brzusznej przy pomocy stentgraftu
39.712Wewnątrznaczyniowy zabieg naprawczy tętniaka aorty brzusznej - wszczepienie stentu
39.713Zabieg naprawczy aorty brzusznej przy pomocy stentgraftu
39.714Wewnątrznaczyniowy zabieg naprawczy aorty brzusznej - wszczepienie stentu
39.721Embolizacja lub zamknięcie naczyń mózgowych przy pomocy spiral
39.722Endowaskularny remodeling naczyń wewnątrzczaszkowych
39.723Endowaskularny zabieg naprawczy, embolizacja lub zamknięcie malformacji naczyń mózgowych przy użyciu innego wszczepu lub substancji
39.724Endowaskularny zabieg naprawczy lub zamknięcie tętniaka, wad tętniczo-żylnych (AVM) lub przetok - inne
39.731Wszczep wewnątrznaczyniowy w obrębie aorty piersiowej - tętniak aorty
39.732Wszczep wewnątrznaczyniowy w obrębie aorty piersiowej - rozwarstwienie aorty
39.733Wszczep wewnątrznaczyniowy w obrębie aorty piersiowej - uraz aorty
39.739Wszczep wewnątrznaczyniowy w obrębie aorty piersiowej - inna przyczyna
39.751Wewnątrznaczyniowe usunięcie przeszkody w świetle naczynia innego niż mózgowe i wieńcowe - mechaniczne systemy udrażniania naczyń
39.752Wewnątrznaczyniowe usunięcie przeszkody w świetle naczynia innego niż mózgowe i wieńcowe - laserowe udrażnianie naczyń
39.81Wycięcie przyzwojaka niechromochłonnego
39.82Odnerwienie kłębka aortalnego
39.83Odnerwienie kłębka szyjnego
39.84Glomektomia
39.85Wszczepienie elektronicznego stymulatora do kłębka szyjnego
39.86Wszczepienie rozrusznika do kłębka szyjnego
39.904Wszczepienie stentu(ów) nie uwalniających leków antyproliferacyjnych do tętnicy obwodowej - stent wchłanialny
39.905Wszczepienie stentu(ów) nie uwalniających leków antyproliferacyjnych do tętnicy obwodowej - proteza naczyniowa
39.911Rozcięcie i uwolnienie zrośniętych tkanek: pęczek tętnicy, żyła i nerw
39.912Rozcięcie i uwolnienie zrośniętych tkanek: pęczek naczyniowy
39.93Wprowadzenie kaniuli z naczynia do naczynia krwionośnego
39.94Wymiana kaniuli naczynie do naczynia
39.951Hemodializa
39.952Ciągłe leczenie nerkozastępcze
39.953Hemoperfuzja
39.958Ciągła perfuzja pulsacyjna nerki w hipotermii
39.974Miejscowa perfuzja kończyny dolnej
39.976Miejscowa perfuzja kończyny górnej
39.991Embolizacja narządowa bez użycia leków
39.992Chemoembolizacja narządowa
39.994Endowaskularne usunięcie ciała obcego z naczynia krwionośnego
39.995Chirurgiczne usunięcie ciała obcego z naczynia krwionośnego
39.999Zabiegi naczyniowe - inne
40.0Nacięcie tkanki limfatycznej
40.10Biopsja węzła chłonnego (węzłów chłonnych)
40.11Biopsja układu limfatycznego
40.12Wycięcie węzła wartowniczego
40.19Zabiegi diagnostyczne układu limfatycznego - inne
40.21Wycięcie głębokiego szyjnego węzła chłonnego
40.22Wycięcie węzła chłonnego z okolicy tętnicy piersiowej wewnętrznej
40.23Wycięcie pachowego węzła chłonnego
40.24Wycięcie pachwinowego węzła chłonnego
40.291Wycięcie torbieli limfatycznej
40.292Wycięcie naczyniaka limfatycznego
40.293Proste wycięcie węzła chłonnego
40.31Poszerzone wycięcie regionalnych węzłów chłonnych
40.32Wycięcie regionalnych węzłów chłonnych wraz z drenowanym segmentem skóry, tkanki podskórnej i tłuszczowej
40.41Jednostronna radykalna dissekcja szyi
40.42Obustronna radykalna dissekcja szyi
40.43Inna radykalna dissekcja szyi
40.49Radykalna dissekcja szyi - inne
40.51Doszczętne wycięcie pachowych węzłów chłonnych
40.52Doszczętne wycięcie przyaortalnych węzłów chłonnych
40.53Doszczętne wycięcie biodrowych węzłów chłonnych
40.54Doszczętne wycięcie węzłów chłonnych pachwinowych
40.59Doszczętne wycięcie węzłów chłonnych - inne
40.61Kaniulowanie przewodu piersiowego
40.62Wytworzenie przetoki przewodu piersiowego
40.63Zamknięcie przetoki przewodu piersiowego
40.64Podwiązanie przewodu piersiowego
40.69Operacje przewodu piersiowego - inne
40.91Zespolenie obwodowych naczyń chłonnych
40.92Poszerzenie obwodowych naczyń chłonnych
40.93Podwiązanie obwodowych naczyń chłonnych
40.94Obliteracja obwodowych naczyń chłonnych
40.95Rekonstrukcja obwodowych naczyń chłonnych
40.96Zabieg naprawczy obwodowych naczyń chłonnych
40.97Przeszczepienie obwodowych naczyń chłonnych
40.98Korekcja obrzęku limfatycznego kończyny - inna
41.01Autologiczny przeszczep szpiku kostnego bez czyszczenia szpiku
41.021Allogeniczny przeszczep szpiku kostnego od spokrewnionego dawcy identycznego w HLA z czyszczeniem szpiku
41.022Allogeniczny przeszczep szpiku kostnego od dawcy niespokrewnionego z czyszczeniem szpiku
41.023Allogeniczny przeszczep szpiku kostnego od dawcy rodzinnego nie w pełni zgodnego w HLA z czyszczeniem szpiku
41.024Allogeniczny przeszczep szpiku kostnego od dawcy haploidentycznego z czyszczeniem szpiku
41.031Allogeniczny przeszczep szpiku kostnego od spokrewnionego dawcy identycznego w HLA bez oczyszczania szpiku
41.032Allogeniczny przeszczep szpiku kostnego od dawcy niespokrewnionego bez oczyszczania szpiku
41.033Allogeniczny przeszczep szpiku kostnego od dawcy rodzinnego nie w pełni zgodnego w HLA bez oczyszczania szpiku
41.034Allogeniczny przeszczep szpiku kostnego od dawcy haploidentycznego bez oczyszczania szpiku
41.04Autologiczny przeszczep komórek krwiotwórczych bez oczyszczania szpiku
41.051Allogeniczny przeszczep komórek krwiotwórczych od spokrewnionego dawcy identycznego w HLA bez oczyszczania szpiku
41.052Allogeniczny przeszczep komórek krwiotwórczych od dawcy niespokrewnionego bez oczyszczania szpiku
41.053Allogeniczny przeszczep komórek krwiotwórczych od dawcy rodzinnego nie w pełni zgodnego w HLA bez oczyszczania szpiku
41.054Allogeniczny przeszczep komórek krwiotwórczych od dawcy haploidentycznego bez oczyszczania szpiku
41.06Przeszczep komórek krwiotwórczych z krwi pępowinowej
41.07Autologiczny przeszczep komórek krwiotwórczych z oczyszczaniem szpiku
41.081Allogeniczny przeszczep komórek krwiotwórczych od spokrewnionego dawcy identycznego w HLA z oczyszczaniem szpiku
41.082Allogeniczny przeszczep komórek krwiotwórczych od dawcy niespokrewnionego z oczyszczaniem szpiku
41.083Allogeniczny przeszczep komórek krwiotwórczych od dawcy rodzinnego nie w pełni zgodnego w HLA z oczyszczaniem szpiku
41.084Allogeniczny przeszczep komórek krwiotwórczych od dawcy haploidentycznego z oczyszczaniem szpiku
41.09Autologiczny przeszczep szpiku kostnego z oczyszczaniem szpiku
41.2Nacięcie śledziony
41.311Biopsja aspiracyjna szpiku kostnego
41.312Trepanobiopsja szpiku kostnego
41.32Przezskórna aspiracyjna biopsja śledziony
41.33Otwarta biopsja śledziony
41.41Marsupializacja torbieli śledziony
41.42Wycięcie zmiany/ tkanki śledziony
41.43Częściowe usunięcie śledziony
41.5Całkowita splenektomia
41.93Wycięcie dodatkowej śledziony
41.94Przeszczep śledziony
41.95Zabieg naprawczy i plastyka śledziony
41.99Operacje śledziony - inne
42.01Przecięcie poprzecznej błony w przełyku
42.09Nacięcia przełyku - inne
42.10Wytworzenie przetoki przełykowej - inne
42.11Wyłonienie szyjnej przetoki przełyku
42.12Wyłonienie uchyłka przełyku
42.19Wyłonienie zewnętrznej przetoki przełyku - inne
42.21Operacyjna ezofagoskopia z nacięcia
42.22Ezofagoskopia przez przetokę
42.23Ezofagoskopia - inna
42.241Endoskopowe pobranie materiału z przełyku do badań przez wyszczoteczkowanie lub wypłukanie
42.242Ezofagoskopia z biopsją
42.243Biopsja ssąca przełyku
42.25Otwarta biopsja przełyku
42.29Zabiegi diagnostyczne przełyku - inne
42.31Miejscowe wycięcie uchyłka przełyku
42.32Miejscowe wycięcia innej zmiany lub tkanki przełyku
42.331Endoskopowa ablacja nowotworu przełyku
42.332Endoskopowe opanowanie krwawienia z przełyku
42.333Endoskopowe wycięcie polipa przełyku
42.334Endoskopowe nastrzykanie żylaków przełyku
42.339Endoskopowe wycięcie/ zniszczenie zmiany/ tkanki przełyku - inne
42.39Zniszczenie zmiany lub tkanki przełyku - inne
42.41Częściowe wycięcie przełyku
42.42Całkowite wycięcie przełyku
42.49Wycięcie przełyku - inne
42.51Śródpiersiowe zespolenie przełykowo-przełykowe
42.52Śródpiersiowe zespolenie przełykowo-żołądkowe
42.53Śródpiersiowe zespolenie przełyku wstawką z jelita cienkiego
42.54Śródpiersiowe zespolenie przełykowo-jelitowe - inne
42.55Śródpiersiowe zespolenie przełyku wstawką z jelita grubego
42.56Śródpiersiowe zespolenie przełyk-jelito grube - inne
42.581Wytworzenie sztucznego przełyku
42.582Zamostkowe wytworzenie przełyku przy pomocy odwróconej rury żołądka
42.59Śródpiersiowe zespolenie przełyku - inne
42.61Przedmostkowe zespolenie przełykowo-przełykowe
42.62Przedmostkowe zespolenie przełykowo-żołądkowe
42.63Przedmostkowe zespolenie przełyku wstawką z jelita cienkiego
42.641Przedmostkowa esofagoenterostomia
42.642Przedmostkowa esofagoileostomia
42.643Przedmostkowa esofagojejunostomia
42.65Przedmostkowe zespolenie przełyku z wstawką z jelita grubego
42.66Przedmostkowe zespolenie przełyk-jelito grube - inne
42.68Przedmostkowe zespolenie przełyku z wstawką - inne
42.69Przedmostkowe zespolenie przełyku - inne
42.7Nacięcie mięśniówki przełyku
42.81Wprowadzenie stałej endoprotezy przełykowej
42.82Szycie rozerwania przełyku
42.83Zamknięcie przetoki przełykowej
42.84Operacja przetoki przełykowej - inna
42.85Usunięcie zwężenia przełyku
42.86Wytworzenie tunelu podskórnego bez zespolenia przełyku
42.87Przeszczepy przełykowe - inne
42.89Zabiegi naprawcze przełyku - inne
42.91Podwiązanie żylaków przełyku
42.92Rozszerzanie przełyku
42.99Operacje przełyku - inne
43.0Gastrotomia
43.11Przezskórne endoskopowe wytworzenie przetoki żołądkowej [PEG]
43.19Gastrostomia - inna
43.3Pyloromyotomia
43.411Endoskopowe wycięcie polipów żołądka
43.412Endoskopowe wycięcie żylaków żołądka
43.419Endoskopowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki żołądka - inne
43.42Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki żołądka - inne
43.49Zniszczenie lub usunięcie zmiany lub tkanki - inne
43.5Częściowe wycięcie żołądka z zespoleniem z przełykiem
43.6Częściowe wycięcie żołądka z zespoleniem z dwunastnicą
43.7Częściowe wycięcie żołądka z zespoleniem z jelitem czczym
43.81Częściowe wycięcie żołądka wstawka jelita czczego
43.89Częściowe wycięcie żołądka - inne
43.91Całkowite usunięcie żołądka-wstawka jelitowa
43.991Całkowite usunięcie żołądka i dwunastnicy
43.992Zespolenie żołądkowo dwunastnicze z całkowitym usunięciem żołądka
43.993Wycięcie żołądka i przełyku - inne
43.994Zespolenie przełyku z jelitem cienkim z całkowitym usunięciem żołądka
43.995Radykalne wycięcie żołądka
43.999Całkowite usunięcie żołądka - inne
44.00Wagotomia, nie określona inaczej
44.01Wagotomia pniowa
44.021Wagotomia komórek okładzinowych
44.022Selektywna proksymalna wagotomia
44.029Wysoce selektywna wagotomia - inne
44.03Wagotomia selektywna - inna
44.11Przezbrzuszna gastroskopia
44.12Gastroskopia przez przetokę
44.13Gastroskopia - inna
44.14Endoskopowa biopsja żołądka
44.15Otwarta biopsja żołądka
44.162Gastroskopia diagnostyczna z biopsją
44.19Zabiegi diagnostyczne żołądka - inne
44.21Poszerzenie odźwiernika przez nacięcie
44.221Endoskopowe poszerzenie odźwiernika z użyciem balonu
44.222Endoskopowe poszerzenie miejsca zespolenia żołądkowo jelitowego
44.229Endoskopowe poszerzenie odźwiernika - inne
44.29Pyloroplastyka - inna
44.31Wysokie zespolenie żołądkowe
44.321Przezskórna endoskopowa zmiana gastrostomii na przetokę jelita czczego
44.323Przezskórne endoskopowe wytworzenie zespolenia żołądkowo-czczego
44.381Zespolenie żołądkowo-dwunastnicze laparoskopowe
44.382Zespolenie żołądkowo-jelitowe laparoskopowe
44.383Zespolenie żołądkowo-żołądkowe laparoskopowe
44.384Zespolenie żołądkowo-czcze, laparoskopowe, bez wycięcia (części) żołądka, nie sklasyfikowane gdzie indziej
44.391Zespolenie żołądkowo-dwunastnicze
44.392Zespolenie żołądkowo-jelitowe
44.393Zespolenie żołądkowo-żołądkowe
44.394Zespolenie żołądkowo-czcze, bez wycięcia (części) żołądka, BNO
44.40Zaszycie wrzodu trawiennego - inne
44.41Zaszycie wrzodu żołądka
44.42Zaszycie wrzodu dwunastnicy
44.43Endoskopowe opanowanie krwawienia żołądek/ dwunastnica
44.44Przezcewnikowa embolizacja - krwawienie z żołądka/ dwunastnicy
44.49Opanowanie krwotoku żołądek/dwunastnica - inne
44.51Zamknięcie zespolenia żołądkowego
44.52Zamknięcie zespolenia żołądkowo-dwunastniczego
44.53Zamknięcie zespolenia żołądkowo-czczego
44.54Operacja Pantaloona
44.59Rewizja zespolenia żołądkowego - inna
44.61Szycie rozerwania żołądka
44.62Zamknięcie gastrostomii
44.631Zamknięcie przetoki żołądkowo-okrężniczej
44.632Zamknięcie przetoki żołądkowo-jelitowo-okrężniczej
44.639Zamknięcie przetoki żołądka - inne
44.64Gastropeksja
44.651Operacja Belseya
44.652Plastyka wpustu żołądka (przełykowo żołądkowa)
44.661Fundoplikacja
44.662Plastyka wpustu żołądka
44.663Fundoplikacja sposobem Nissena
44.664Odtworzenie kąta wpustowo-przełykowego
44.671Fundoplikacja [laparoskopowo]
44.672Plastyka wpustu żołądka [laparoskopowo]
44.673Fundoplikacja sposobem Nissena [laparoskopowo]
44.674Odtworzenie kąta wpustowo - przełykowego [laparoskopowo]
44.681Opasanie żołądka [laparoskopowo]
44.682Pionowe opasanie materiałem z silikonowego elastomeru [laparoskopowo]
44.683Pionowa gastroplastyka (VBG) [laparoskopowo]
44.691Inwersja uchyłka żołądka
44.699Zabiegi naprawcze żołądka - inne
44.91Podwiązanie żylaków wpustu żołądka
44.93Wprowadzenie balona żołądkowego
44.94Usunięcie balona żołądkowego
44.95Laparoskopowa operacja ograniczająca objętość żołądka
44.96Operacja powtórna zabiegu ograniczającego objętość żołądka, laparoskopowa
44.971Usunięcie jednego lub obu: elastycznej opaski żołądkowej
44.972Usunięcie jednego lub obu: podskórnego urządzenia zapewniającego dostęp do żołądka
44.981Wlew roztworu fizjologicznego w celu dopasowania urządzenia
44.982Usunięcie roztworu fizjologicznego w celu poluzowania urządzenia
45.01Nacięcie dwunastnicy
45.02Nacięcie jelita cienkiego - inne
45.03Nacięcie jelita grubego
45.09Nacięcie jelita - inne
45.111Śródoperacyjna endoskopia jelita cienkiego
45.119Przezbrzuszna endoskopia jelita cienkiego - inna
45.12Endoskopia jelita cienkiego przez przetokę
45.131Ezofagogastroduodenoskopia [EGD]
45.132Enteroskopia
45.133Enteroskopia śródoperacyjna
45.134Enteroskopia dwubalonowa
45.14Zamknięta endoskopowa biopsja jelita cienkiego
45.15Otwarta biopsja jelita cienkiego
45.16Esofagogastroduodenoskopia z biopsją
45.211Śródoperacyjna endoskopia jelita grubego
45.219Przezbrzuszna endoskopia jelita grubego - inna
45.22Endoskopia jelita grubego przez przetokę
45.231Fiberokolonoskopia
45.24Fiberosigmoidoskopia
45.251Zamknięta biopsja jelita z bliżej nieokreślonego miejsca
45.252Pobranie materiału przez wyszczoteczkowanie lub wypłukanie
45.253Kolonoskopia z biopsją
45.26Otwarta biopsja jelita grubego
45.28Zabiegi diagnostyczne jelita grubego - inne
45.30Endoskopowe wycięcie/ zniszczenie zmiany dwunastnicy
45.31Inne miejscowe wycięcie zmiany dwunastnicy
45.32Zniszczenie zmiany dwunastnicy - inne
45.33Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanek jelita cienkiego za wyjątkiem zmian w dwunastnicy
45.34Zniszczenie zmiany jelita cienkiego za wyjątkiem zmian w dwunastnicy - inne
45.41Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki jelita grubego
45.42Endoskopowe wycięcie polipa jelita grubego
45.431Endoskopowa ablacja guza jelita grubego
45.432Endoskopowe opanowanie krwotoku z jelita grubego
45.439Endoskopowe zniszczenie innych zmian lub tkanek jelita grubego - inne
45.49Zniszczenie zmiany jelita grubego - inne
45.511Wyizolowanie pętli jelita cienkiego
45.512Wycięcie jelita cienkiego w celu przeniesienia (interpozycji)
45.52Wyizolowanie segmentu jelita grubego
45.591Wyizolowanie uszypułowanej pętli jelitowej
45.592Odwrócenie segmentu jelitowego
45.61Mnogie resekcje segmentalne jelita cienkiego
45.621Resekcja dwunastnicy
45.622Resekcja jelita czczego
45.623Resekcja jelita krętego
45.629Częściowa resekcja jelita cienkiego - inna
45.63Całkowite usunięcie jelita cienkiego
45.711Mnogie resekcje segmentalne urazowo zmienionego jelita grubego
45.719Mnogie resekcje segmentalne jelita grubego - inne
45.721Wycięcie kątnicy i końcowego odcinka jelita krętego
45.729Wycięcie kątnicy - inne
45.731Ileokolektomia
45.732Prawostronna radykalna kolektomia
45.733Hemikolektomia prawostronna
45.74Resekcja poprzecznicy
45.75Hemikolektomia lewostronna
45.76Sigmoidektomia
45.791Enterokolektomia - inna
45.799Częściowe wycięcie jelita grubego - inne
45.8Totalna śródbrzuszna kolektomia
45.91Zespolenie jelito cienkie-jelito cienkie
45.921Operacja Hamptona
45.93Zespolenie jelito cienkie-jelito grube - inne
45.94Zespolenie jelito grube-jelito grube
45.951Zespolenie do odbytu
45.952Wytworzenie zbiornika jelitowego (J, H, S) z zespoleniem jelita cienkiego z odbytem
45.99Zespolenie jelitowe - inne
46.011Ileostomia pętlowa
46.02Resekcja wyłonionego segmentu jelita cienkiego
46.031Pierwszy etap wyłonienia jelita metodą Mikulicza
46.032Kolostomia pętlowa
46.041Drugi etap operacji Mikulicza
46.11Czasowa kolostomia
46.13Stała kolostomia
46.14Odłożone otwarcie kolostomii
46.19Kolostomia - inna
46.21Czasowa ileostomia
46.22Ileostomia ze zbiorniczkiem
46.23Stała ileostomia - inne
46.24Odłożone otwarcie ileostomii
46.29Ileostomia - inna
46.31Odłożone otwarcie innej przetoki jelitowej
46.32Przezskórna (endoskopowa) jejunostomia [PEJ]
46.391Przetoka dwunastnicza
46.392Odżywcza przetoka jelitowa
46.41Rewizja przetoki jelita cienkiego
46.42Usunięcie przepukliny okołokolostomijnej
46.43Rewizja przetoki jelita grubego - inna
46.491Plastyka powiększająca przetoki jelitowej
46.492Rekonstrukcja przetoki jelitowej
46.493Uwolnienie zbliznowaciałej tkanki przetoki jelitowej
46.499Rewizja przetoki jelitowej - inna
46.51Zamknięcie sztucznej przetoki jelita cienkiego
46.521Zamknięcie przetoki kątniczej
46.522Zamknięcie kolostomii
46.523Zamknięcie przetoki esiczej
46.61Ufiksowanie jelita cienkiego do ściany jamy brzusznej
46.621Plikacja jelita cienkiego metodą Noble'a
46.622Plikacja jelita biodrowego
46.631Cecoileopeksja
46.632Sigmoidopeksja metodą Moschowitza
46.641Ufiksowanie kątnicy
46.642Ufiksowanie okrężnicy
46.71Szycie rozerwanej dwunastnicy
46.72Zamknięcie przetoki dwunastnicy
46.73Szycie jelita cienkiego za wyjątkiem dwunastnicy
46.74Zamknięcie przetoki jelita cienkiego za wyjątkiem dwunastnicy
46.75Szycie rozerwania jelita grubego
46.76Zamknięcie przetoki jelita grubego
46.81Śródbrzuszne manipulacje na jelicie cienkim
46.82Śródbrzuszne manipulacje na jelicie grubym
46.851Rozszerzanie dwunastnicy balonem
46.852Rozszerzanie jelita cienkiego balonem
46.853Endoskopowe rozszerzanie jelita grubego balonem
46.854Endoskopowe rozszerzanie jelita balonem przez prostnicę lub kolostomię
46.891Korekcja niewłaściwego skrętu/ rotacji/ jelita
46.892Odprowadzenie skrętu jelita
46.893Odprowadzenie wgłobienia jelita
46.91Miotomia esicy
46.92Miotomia innej części okrężnicy
46.93Rewizja zespolenia jelita cienkiego
46.94Rewizja zespolenia jelita grubego
46.97Przeszczep jelita cienkiego
46.991Wynicowanie części krętnicy
46.999Operacje jelitowe-inne
47.01Appendektomia laparoskopowo
47.09Inna appendektomia
47.11Przypadkowa appendektomia laparoskopowo
47.19Inna przypadkowa appendektomia
47.2Drenaż ropnia okołowyrostkowego
47.91Wytworzenie przetoki wyrostka robaczkowego
47.92Zamknięcie przetoki wyrostka robaczkowego
47.99Operacje wyrostka robaczkowego - inne
48.01Odbarczenie zarośniętego odbytu
48.1Wytworzenie przetoki odbytniczej
48.22Wziernikowanie odbytnicy/esicy przez przetokę
48.23Procto-sigmoidoskopia sztywnym wziernikem
48.241Zamknięte endoskopowe pobranie materiału z odbytnicy do badań przez wyszczoteczkowanie lub wypłukanie
48.242Wziernikowanie odbytnicy/esicy z biopsją
48.25Otwarta biopsja odbytnicy
48.26Biopsja tkanek okołoodbytniczych
48.29Inne zabiegi diagnostyczne w zakresie odbytnicy, esicy i tkankach okołoodbytniczych
48.31Radykalna elektrokoagulacja zmiany odbytnicy
48.32Elektrokoagulacja zmiany odbytnicy - inna
48.33Zniszczenie zmiany odbytnicy laserem
48.34Kriochirurgiczne zniszczenie zmiany odbytnicy
48.35Miejscowe wycięcie zmiany odbytnicy
48.36Endoskopowe usunięcie polipa odbytnicy
48.41Podśluzówkowa resekcja odbytnicy metodą Soave
48.491Brzuszno kroczowa resekcja odbytnicy pull-through
48.492Operacja Altemeiera
48.493Operacja Swensona
48.5Brzuszno-kroczowa amputacja odbytnicy
48.61Przezkrzyżowe wycięcie odbytnicy/ esicy
48.62Przednia resekcja odbytnicy z wytworzeniem kolostomii
48.63Przednia resekcja odbytnicy - inna
48.64Tylna resekcja odbytnicy
48.65Resekcja odbytnicy metodą Duhamela
48.691Częściowe wycięcie odbytnicy
48.692Resekcja odbytnicy BNO
48.71Szycie rozerwania odbytnicy
48.72Zamknięcie przetoki odbytnicy
48.73Zamknięcie przetoki odbytniczej - inne
48.74Wytworzenie przetoki odbytniczo-odbytniczej
48.751Operacja Frickmana
48.752Operacja wypadającego odbytu metodą Ripsteina
48.761Operacja wypadającego odbytu metodą Delorme
48.762Ufiksowanie odbytnicy i esicy
48.763Podwieszenie prostnicy do kości łonowej
48.79Operacje naprawcze odbytnicy - inne
48.81Nacięcie okołoodbytnicze
48.82Wycięcie tkanek okolicy okołoodbytniczej
48.896Przezkrzyżowe wycięcie wrodzonego potworniaka okolicy krzyżowo-ogonowej
48.897Brzuszno-kroczowa resekcja wrodzonego potworniaka okolicy krzyżowo-ogonowej
48.91Nacięcie zwężenia odbytnicy
48.92Nacięcie mięśniówki odbytnicy
48.93Operacja przetoki okołoodbytniczej
48.99Operacja odbytnicy/ tkanek okołoodbytniczych - inna
49.01Nacięcie ropnia okołoodbytowego
49.02Nacięcie okołoodbytowe - inne
49.03Wycięcie polipowatej wyrośli odbytu
49.04Wycięcie tkanek okolicy odbytu - inne
49.11Przecięcie przetoki odbytu
49.12Wycięcie przetoki odbytu
49.31Endoskopowe wycięcie/ zniszczenie zmiany/ tkanki odbytu
49.39Miejscowe wycięcie/ zniszczenie zmiany/ tkanki odbytu - inne
49.42Wstrzyknięcie do hemoroidów
49.43Kauteryzacja hemoroidów
49.44Krioterapia hemoroidów
49.45Podwiązanie hemoroidów
49.46Wycięcie hemoroidów
49.47Usunięcie zakrzepowych hemoroidów
49.49Operacje hemoroidów - inne
49.51Lewe boczne nacięcie zwieracza odbytu
49.52Tylne nacięcie zwieracza odbytu
49.59Nacięcie zwieracza odbytu - inne
49.6Wycięcie odbytu
49.71Szycie rany odbytu
49.72Opierścienienie odbytu
49.73Zamknięcie przetoki odbytu
49.74Przeszczep mięśnia smukłego (niewydolny odbyt)
49.751Usunięcie sztucznego zwieracza odbytu z następową wymianą
49.752Wymiana sztucznego zwieracza odbytu podczas tego samego lub kolejnego zabiegu
49.76Usunięcie sztucznego zwieracza odbytu
49.79Zabieg naprawczy zwieracza odbytu - inny
49.91Nacięcie przegrody odbytu
49.92Wprowadzenie podskórnego stymulatora odbytu
49.931Usunięcie ciała obcego z odbytu z nacięciem
49.932Sączkowanie odbytu
49.95Opanowanie krwotoku z odbytu (po operacji)
49.99Operacje odbytu - inne
50.01Nacięcie ropnia wątroby
50.02Usunięcie kamieni żółciowych z wątroby
50.03Operacja Stromeyera-Little''a
50.11Przezskórna igłowa biopsja wątroby
50.12Otwarta biopsja wątroby
50.21Marsupializacja zmiany wątroby
50.221Nieanatomiczna resekcja wątroby
50.229Częściowe wycięcie wątroby - inne
50.291Kauteryzacja zmiany wątroby
50.292Wyłuszczenie zmiany wątroby
50.293Termoablacja zmiany wątroby
50.294Kriodestrukcja zmiany wątroby
50.295Opróżnienie zmiany wątroby
50.296Dewaskularyzacja guza nowotworowego wątroby
50.299Zniszczenie zmiany wątroby - inne
50.31Wycięcie co najmniej 3 segmentów wątroby (hemihepatektomia)
50.32Wycięcie (anatomiczne) 1-2 segmentów wątroby
50.4Całkowite usunięcie wątroby
50.61Zamknięcie uszkodzenia wątroby
50.691Ufiksowanie wątroby
50.91Przezskórna aspiracja wątroby
50.921Dializa wątrobowa
50.929Pozaustrojowe wspomaganie wątroby - inne
50.941Wlew do tętnicy wątrobowej (HAI)
50.99Operacje wątroby - inne
51.01Przezskórna aspiracja pęcherzyka żółciowego
51.02Cholecystostomia trójgrańcem
51.04Nacięcie pęcherzyka żółciowego - inne
51.10Cholangiopankreatografia wsteczna [ECPW]
51.11Endoskopowa cholangiografia wsteczna
51.12Przezskórna biopsja pęcherzyka/ przewodów
51.13Otwarta biopsja pęcherzyka/ przewodu żółciowego
51.14Endoskopowa biopsja przewodów żółciowych zwieracza Oddiego
51.15Pomiar ciśnienia zwieracza Oddiego
51.19Zabiegi diagnostyczne dróg żółciowych - inne
51.211Rewizja po cholecystektomii
51.219Częściowa cholecystektomia - inna
51.22Cholecystektomia
51.231Laparoskopowa cholecystektomia laserowa
51.239Laparoskopowa cholecystektomia - inna
51.24Częściowa cholecystektomia laparoskopowo
51.31Zespolenie pęcherzyk żółciowy - przewód wątrobowy
51.32Zespolenie pęcherzyk żółciowy - jelito
51.33Zespolenie pęcherzyk żółciowy - trzustka
51.34Zespolenie pęcherzyk żółciowy - żołądek
51.35Zespolenie pęcherzyka żółciowego - inne
51.36Zespolenie przewodu żółciowego wspólnego z jelitem
51.37Zespolenie przewodu wątrobowego z przewodem pokarmowym
51.391Zespolenie nieokreślonego przewodu żółciowego z: jelitem
51.392Zespolenie nieokreślonego przewodu żółciowego z: wątrobą
51.393Zespolenie nieokreślonego przewodu żółciowego z: trzustką
51.394Zespolenie nieokreślonego przewodu żółciowego z: żołądkiem
51.399Zespolenie dróg żółciowych - inne
51.41Choledochoduodenoctomia w celu usunięcia kamieni
51.42Eksploracja przewodu żółciowego wspólnego/ usunięcie innej blokady przepływu
51.43Wprowadzenie drenu do przewodu żółciowego wspólnego/ wątrobowego celem odbarczenia
51.49Nacięcie dróg żółciowych celem usunięcia przeszkody - inne
51.61Wycięcie pozostałości przewodu pęcherzykowego
51.62Wycięcie brodawki Vatera (z reimplantacją przewodu żółciowego wspólnego)
51.63Wycięcie przewodu żółciowego wspólnego - inne
51.64Endoskopowe wycięcie/ zniszczenie zmian dróg żółciowych lub zwieracza Oddiego
51.691Radykalne wycięcie dróg żółciowych zewnątrzwątrobowych z częściowym wycięciem wątroby
51.692Radykalne wycięcie dróg żółciowych zewnątrzwątrobowych bez częściowego wycięcia wątroby
51.699Wycięcie zmiany dróg żółciowych - inne
51.71Proste szycie przewodu żółciowego wspólnego
51.72Plastyka przewodu żółciowego wspólnego
51.791Zamknięcie sztucznego otwarcia dróg żółciowych - inne
51.811Rozszerzanie brodawki Vatera
51.819Rozszerzanie zwieracza Oddiego - inne
51.821Nacięcie zwieracza trzustkowego
51.822Przezdwunastnicze nacięcie zwieracza brodawki Vatera
51.83Plastyka zwieracza przewodu trzustkowego
51.84Endoskopowe rozszerzenie brodawki i dróg żółciowych
51.85Endoskopowe nacięcie zwieracza i brodawki
51.86Endoskopowe wprowadzenie sondy przez nos do przewodu żółciowego
51.871Endoskopowe wprowadzenie protezy do przewodu żółciowego
51.872Endoskopowe wprowadzenie protezy samorozprężalnej do przewodu żółciowego
51.88Endoskopowe usunięcie kamieni z dróg żółciowych
51.91Zaopatrzenie rany pęcherzyka żółciowego
51.92Zamknięcie przetoki pęcherzyka żółciowego
51.93Zamknięcie przetoki żółciowej - inne
51.94Rewizja zespolenia dróg żółciowych
51.95Usunięcie protezy przewodu żółciowego
51.96Przezskórne usunięcie kamieni z przewodu żółciowego wspólnego
51.981Przezskórna endoskopia dróg żółciowych przez dren T lub inną drogą dla rozszerzenia zwężenia przewodu żółciowego
51.982Przezskórna endoskopia dróg żółciowych przez dren T lub inną drogą dla eksploracji pooperacyjnej dróg żółciowych
51.983Przezskórna endoskopia dróg żółciowych przez dren T lub inną drogą dla usunięcia kamieni z przewodów żółciowych za wyjątkiem przewodu żółciowego wspólnego
51.984Przezskórny przezwątrobowy drenaż żółci
51.991Wprowadzenie lub wymiana protezy dróg żółciowych
51.999Operacje dróg żółciowych - inne
52.01Drenaż torbieli trzustki (cewnikiem)
52.09Pankreatotomia - inna
52.11Przezskórna biopsja igłowa trzustki
52.12Otwarta biopsja trzustki
52.13Endoskopowa pankreatografia wsteczna
52.14Endoskopowa biopsja przewodu trzustkowego
52.19Zabiegi diagnostyczne trzustki - inne
52.21Endoskopowe wycięcie/zniszczenie zmian/ tkanek przewodu trzustkowego
52.22Zniszczenie zmian/ tkanek trzustki/ przewodu trzustkowego - inne
52.3Marsupializacja torbieli trzustki
52.41Wytworzenie przetoki torbieli trzustki z dwunastnicą
52.42Wytworzenie przetoki torbieli trzustki z żołądkiem
52.43Wytworzenie przetoki torbieli trzustki z jelitem cienkim
52.49Drenaż wewnętrzny torbieli trzustki - inny
52.511Wycięcie głowy trzustki z częścią trzonu
52.512Proksymalne wycięcie trzustki z jednoczasową duodenektomią
52.513Resekcja głowy trzustki z zaoszczędzeniem dwunastnicy sposobem Bergera
52.514Miejscowe wycięcie głowy trzustki z pankreatikojejunostomią sposobem Frey'a
52.521Wycięcie ogona trzustki z częścią trzonu
52.522Wycięcie ogona trzustki z zaoszczędzeniem śledziony
52.53Radykalna subtotalna pankreatektomia
52.59Częściowa pankreatektomia - inne
52.61Pankreatektomia z jednoczasową duodenektomią
52.69Totalna pankreatektomia - inna
52.71Jednoetapowa resekcja trzustki i dwunastnicy z zespoleniem dróg żółciowych z jelitem cienkim, dróg trzustkowych z jelitem cienkim i wytworzeniem zespolenia żołądkowo-jelitowego
52.72Dwuetapowa resekcja trzustki i dwunastnicy
52.73Radykalna resekcja trzustki
52.74Operacja Whipple'a
52.75Radykalne usunięcie trzustki i dwunastnicy z zaoszczędzeniem odźwiernika sposobem Traverso-Longmire'a
52.81Reimplantacja tkanek trzustki
52.82Alloprzeszczep trzustki
52.84Autoprzeszczep komórek z wysepek Langerhansa
52.86Przeszczep komórek wysepek Langerhansa inny niż wymienione
52.92Kaniulowanie przewodu trzustkowego
52.931Endoskopowe wprowadzenie protezy do przewodu trzustkowego
52.932Endoskopowe wprowadzenie protezy samorozprężalnej do przewodu trzustkowego
52.94Endoskopowe usunięcie protezy z przewodu trzustkowego
52.951Fistulektomia trzustki
52.952Proste szycie trzustki
52.959Operacje naprawcze trzustki - inne
52.961Zespolenie trzustki z jelitem
52.962Zespolenie przewodu trzustkowego z jelitem biodrowym
52.963Zespolenie przewodu trzustkowego z żołądkiem
52.97Endoskopowe wprowadzenie zgłębnika do przewodu trzustkowego
52.98Endoskopowe rozszerzenie przewodu trzustkowego
52.991Śródoperacyjne rozszerzanie przewodu Wirsunga
52.992Operacja naprawcza przewodu Wirsunga
53.01Operacja prostej przepukliny pachwinowej
53.02Operacja skośnej przepukliny pachwinowej
53.03Operacja prostej przepukliny pachwinowej (wszczep)
53.04Operacja skośnej przepukliny pachwinowej (wszczep)
53.05Operacja przepukliny pachwinowej (wszczep) - inna
53.09Jednostronna operacja przepukliny pachwinowej - inna
53.11Obustronna operacja przepukliny pachwinowej prostej
53.12Obustronna operacja skośnej przepukliny pachwinowej
53.13Obustronna operacja przepukliny pachwinowej prostej/ skośnej
53.14Obustronna operacja prostej przepukliny pachwinowej (wszczep)
53.15Obustronna operacja skośnej przepukliny pachwinowej (wszczep)
53.16Obustronna operacja przepukliny pachwinowej prostej/ skośnej (wszczep)
53.17Obustronna operacja przepukliny pachwinowej (wszczep) - inna
53.19Obustronna operacja przepukliny pachwinowej - inna
53.21Jednostronna operacja przepukliny udowej (wszczep)
53.29Jednostronna operacja przepukliny udowej - inna
53.31Obustronna operacja przepukliny udowej (wszczep)
53.39Obustronna operacja przepukliny udowej - inna
53.41Operacja przepukliny pępkowej (wszczep)
53.49Operacja przepukliny pępkowej
53.51Operacja przepukliny z otwarciem worka
53.591Operacja przepukliny nadbrzusza
53.592Operacja przepukliny podbrzusza
53.593Operacja przepukliny w linii półksiężycowatej
53.594Operacja przepukliny w bliźnie pooperacyjnej
53.61Operacja przepukliny z otwarciem worka/ materiał sztuczny
53.69Operacja przepukliny przedniej ściany jamy brzusznej (wszczep)
53.7Operacja przepukliny przeponowej (dostęp brzuszny)
53.81Plikacja przepony
53.82Operacja przepukliny przymostkowej
53.89Operacja przepukliny przeponowej - dostęp piersiowy - inna
53.91Operacja naprawcza przepukliny kulszowej
53.92Operacja naprawcza przepukliny kulszowo odbytniczej
53.93Operacja naprawcza przepukliny lędźwiowej
53.94Operacja naprawcza przepukliny zasłonowej
53.95Operacja naprawcza przepukliny sieciowej
53.96Operacja naprawcza przepukliny zaotrzewnowej
53.99Operacja naprawcza przepukliny - inna
54.01Drenaż ściany jamy brzusznej
54.02Drenaż ropnia zewnątrzotrzewnowego
54.03Drenaż ropnia przestrzeni zaotrzewnowej
54.09Nacięcie ściany brzucha - inne
54.11Laparotomia zwiadowcza
54.121Laparotomia przez ranę operacyjną w celu opanowania krwotoku
54.122Laparotomia zwiadowcza przez ranę operacyjną
54.123Laparotomia przez ranę operacyjną w celu nacięcia krwiaka
54.19Laparotomia - inna
54.21Laparoskopia
54.22Przezskórna igłowa biopsja narządów jamy brzusznej
54.231Biopsja krezki
54.232Biopsja sieci
54.233Biopsja wszczepu otrzewnowego
54.241Zamknięta biopsja: sieci
54.242Zamknięta biopsja: wszczepu do otrzewnej
54.243Zamknięta biopsja: otrzewnej
54.25Płukanie otrzewnej
54.29Zabiegi diagnostyczne okolicy jamy brzusznej - inne
54.31Chirurgiczne oczyszczenie ściany jamy brzusznej
54.39Wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanek ściany jamy brzuszne lub pępka - inne
54.4Wycięcie/ zniszczenie tkanek otrzewnowej
54.511Usunięcie zrostów otrzewnowych dróg żółciowych metodą otwartą
54.512Uwolnienie otrzewnowych zrostów jelitowych metodą otwartą
54.513Uwolnienie zrostów otrzewnowych wątroby metodą otwartą
54.514Uwolnienie zrostów otrzewnowych otrzewnej miednicy metodą otwartą
54.515Uwolnienie zrostów otrzewnowych otrzewnej metodą otwartą
54.516Uwolnienie zrostów otrzewnowych śledziony metodą otwartą
54.517Uwolnienie zrostów otrzewnowych macicy metodą otwartą
54.521Usunięcie zrostów otrzewnowych dróg żółciowych - laparoskopowo
54.522Uwolnienie zrostów otrzewnowych jelitowych - laparoskopowo
54.523Uwolnienie zrostów otrzewnowych wątroby - laparoskopowo
54.524Uwolnienie zrostów otrzewnowych otrzewnej miednicy - laparoskopowo
54.525Uwolnienie zrostów otrzewnowych otrzewnej - laparoskopowo
54.526Uwolnienie zrostów otrzewnowych śledziony - laparoskopowo
54.527Uwolnienie zrostów otrzewnowych macicy - laparoskopowo
54.59Inne usunięcie zrostów otrzewnowych
54.61Zamknięcie rozejścia rany ściany jamy brzusznej (pooperacyjne)
54.62Odroczone zamknięcie ziarninującej rany jamy brzusznej
54.63Szycie ściany jamy brzusznej - inne
54.64Szycie otrzewnej
54.71Operacja gastroschizy
54.72Operacja naprawcza ściany brzucha - inne
54.73Operacja naprawcza otrzewnej - inne
54.741Zeszycie sieci
54.742Przeszczep sieci
54.743Omentopeksja
54.744Odprowadzenie skrętu sieci
54.751Plikacja krezki
54.752Ufiksowanie krezki
54.91Przezskórny drenaż jamy brzusznej
54.92Usunięcie ciała obcego z jamy otrzewnej
54.93Wytworzenie przetoki skórno-otrzewnowej
54.94Wytworzenie połączenia otrzewnowo-naczyniowego
54.951Eksploracja połączenia komorowo-otrzewnowego w jamie otrzewnowej
54.952Operacja Ladda
54.953Kontrola końca dalszego drenu komorowego
54.954Kontrola drenu zastawkowego komorowo-otrzewnowego w jamie otrzewnej
54.955Wszczepienie na stałe cewnika do dializy otrzewnowej
54.96Wstrzyknięcie powietrza do jamy otrzewnowej
54.971Chemioterapia dootrzewnowa w hipertermii (HIPEC)
54.98Dializa otrzewnowa
54.991Drenaż przestrzeni okołonerkowej lub okołopęcherzowej
54.999Zabiegi w zakresie jamy brzusznej - nieokreślone inaczej
55.011Nacięcie miąższu nerki w celu usunięcia torbieli metodą otwartą
55.012Nacięcie miąższu nerki w celu eksploracji nerki metodą otwartą
55.013Nacięcie miąższu nerki w celu usunięcia kamienia metodą otwartą
55.014Otwarcie (fenestracja) torbieli nerki laparoskopowo
55.015Wycięcie zewnętrznej ściany torbieli nerki laparoskopowo
55.016Wycięcie zewnętrznej ściany torbieli nerki z elektrokoagulacją ściany wewnętrznej laparoskopowo
55.017Wycięcie zewnętrznej ściany torbieli nerki z koagulacją ściany wewnętrznej z zastosowaniem lasera laparoskopowo
55.018Nacięcie miąższu nerki w celu usunięcia kamienia laparoskopowo
55.021Wytworzenie przetoki nerkowej metodą otwartą
55.022Wytworzenie przetoki nerkowej metodą nakłucia
55.023Wytworzenie przetoki nerkowej metodą nakłucia po wykłuciu na zewnątrz drutu wprowadzonego do kielicha nerkowego przez moczowód (drogą wstępującą) pod kontrolą cystoskopii
55.03Przezskórna nefroskopia z usunięciem złogu bez jego fragmentacji (PCNL)
55.041Nefroskopia przezskórna z rozkruszeniem kamieni sonotrodą lub litoklastem i usunięciem złogu (PCNL)
55.042Nefroskopia przezskórna z rozkruszeniem kamieni laserem i usunięciem złogu (PCNL)
55.043Nefroskopia przezskórna z rozkruszeniem kamieni sonotrodą lub litoklastem i usunięciem złogu (PCNL) - zabieg skomplikowany
55.044Nefroskopia przezskórna z rozkruszeniem kamieni laserem i usunięciem złogu (PCNL) - zabieg skomplikowany
55.051Nefroskopia przezskórna i rozcięcie nożem zimnym zwężonego połączenia miedniczkowo-moczowodowego (endopielotomia)
55.052Nefroskopia przezskórna i rozcięcie laserem zwężonego połączenia miedniczkowo-moczowodowego (endopielotomia)
55.053Nefroskopia przezskórna i rozszerzenie zwężenia szyjki kielicha nerkowego lub uchyłku kielicha
55.054Nefroskopia przezskórna i rozcięcie nożem zimnym zwężenia szyjki kielicha nerkowego lub uchyłku kielicha
55.055Nefroskopia przezskórna i rozcięcie laserem zwężenia szyjki kielicha nerkowego lub uchyłku kielicha
55.110Usunięcie kamienia albo kamieni z nerki przez nacięcie miedniczki nerkowej (pielolitotomia) metodą otwartą
55.111Usunięcie kamienia albo kamieni z nerki przez nacięcie miedniczki nerkowej (pielolitotomia) metodą otwartą - operacja skomplikowana
55.112Usunięcie kamienia albo kamieni z nerki przez nacięcie miedniczki nerkowej (pielolitotomia) i plastyka miedniczkowo-moczowodowa (ureteropieloplastyka) metodą otwartą
55.113Usunięcie kamienia albo kamieni z nerki przez nacięcie miedniczki nerkowej i miąższu nerkowego (pielokalikolitotomia) metodą otwartą
55.12Pielostomia
55.130Usunięcie kamienia albo kamieni z nerki przez nacięcie miedniczki nerkowej (pielolitotomia) laparoskopowo
55.131Usunięcie kamienia albo kamieni z nerki przez nacięcie miedniczki nerkowej (pielolitotomia) laparoskopowo - operacja skomplikowana
55.132Usunięcie kamienia albo kamieni z nerki przez nacięcie miedniczki nerkowej (pielolitotomia) i plastyka miedniczkowo-moczowodowa (ureteropieloplastyka) laparoskopowo
55.133Usunięcie kamienia albo kamieni z nerki przez nacięcie miedniczki nerkowej i miąższu nerkowego (pielokalikolitotomia) laparoskopowo
55.21Operacyjne odsłonięcie nerki bez innych specyficznych procedur
55.221Ureteropieloskopia endoskopem sztywnym przezcewkowa
55.222Ureteropieloskopia endoskopem giętkim przezcewkowa
55.223Pieloureteroskopia endoskopem giętkim wprowadzonym przez istniejącą przetokę nerkową
55.224Pieloureteroskopia endoskopem sztywnym wprowadzonym przez istniejącą przetokę nerkową
55.231Przezskórna (igłowa) biopsja nerki
55.232Biopsja endoskopowa przez nefrostomię lub pielostomię
55.233Biopsja nerki laparoskopowo
55.24Otwarta biopsja nerki
55.250Pielokalikoskopia ureteroskopem sztywnym wprowadzonym przez cewkę moczową
55.251Pielokalikoskopia i biopsja zmiany układu kielichowo-miedniczkowego z zastosowaniem ureteropieloskopu sztywnego
55.252Pielokalikoskopia i biopsja oraz elektrokoagulacja zmiany układu kielichowo-miedniczkowego z zastosowaniem ureteropieloskopu sztywnego
55.253Pielokalikoskopia i elektrokoagulacja bez biopsji zmiany układu kielichowo-miedniczkowego z zastosowaniem ureteropieloskopu sztywnego
55.254Pielokalikoskopia i biopsja oraz zniszczenie laserem zmiany układu kielichowo-miedniczkowego z zastosowaniem ureteropieloskopu sztywnego
55.255Pielokalikoskopia i zniszczenie laserem bez biopsji zmiany układu kielichowo-miedniczkowego z zastosowaniem ureteropieloskopu sztywnego
55.260Pielokalikoskopia ureteroskopem giętkim wprowadzonym przez cewkę moczową
55.261Pielokalikoskopia i biopsja zmiany układu kielichowo-miedniczkowego z zastosowaniem ureteropieloskopu giętkiego
55.262Pielokalikoskopia i biopsja oraz elektrokoagulacja zmiany układu kielichowo-miedniczkowego z zastosowaniem ureteropieloskopu giętkiego
55.263Pielokalikoskopia i elektrokoagulacja bez biopsji zmiany układu kielichowo-miedniczkowego z zastosowaniem ureteropieloskopu giętkiego
55.264Pielokalikoskopia i biopsja oraz zniszczenie laserem zmiany układu kielichowo-miedniczkowego z zastosowaniem ureteropieloskopu giętkiego
55.265Pielokalikoskopia i zniszczenie laserem bez biopsji zmiany układu kielichowo-miedniczkowego z zastosowaniem ureteropieloskopu giętkiego
55.271Drenaż przezskórny ropnia nerki lub ropnia około- lub przynerkowego lub zacieku lub krwiaka okołonerkowego
55.272Nacięcie i drenaż ropnia nerki lub ropnia około- lub przynerkowego lub zacieku lub krwiaka okołonerkowego
55.29Inne zabiegi diagnostyczne nerki
55.31Marsupializacja zmiany w nerce
55.32Ablacja termiczna zmiany nerki przez lumbotomię
55.33Ablacja termiczna zmiany nerki przezskórna
55.34Ablacja termiczna zmiany nerki laparoskopowa
55.391Obliteracja uchyłka kielicha nerkowego
55.399Miejscowe zniszczenie lub wycięcie zmiany bądź tkanki nerki - inne
55.41Wycięcie kielicha nerkowego
55.42Klinowa resekcja nerki
55.43Wycięcie segmentu nerki podwójnej (heminefrektomia)
55.44Wycięcie segmentu nerki podwójnej wraz z drenującym go moczowodem (heminefroureterektomia)
55.45Wycięcie nerki częściowe i zespolenie kielichowo-moczowodowe
55.46Zaopatrzenie uszkodzenia urazowego nerki z zachowaniem nerki z wycięciem jej fragmentu
55.470Częściowe wycięcie nerki proste laparoskopowo
55.471Wycięcie nerki wraz z całym moczowodem (nefroureterektomia) bez usuwania śródściennego odcinka moczowodu laparoskopowo
55.472Wycięcie nerki wraz z całym moczowodem (nefroureterektomia) z usunięciem śródściennego odcinka moczowodu po jego uwolnieniu przezcewkowym laparoskopowo
55.473Wycięcie nerki wraz z całym moczowodem (nefroureterektomia) laparoskopowo i usunięciem fragmentu pęcherza obejmującego śródścienny odcinek moczowodu metodą otwartą
55.474Wycięcie segmentu nerki podwójnej (heminefrektomia) laparoskopowo
55.49Częściowe wycięcie nerki - inne
55.511Wycięcie nerki wraz z całym moczowodem i fragmentem pęcherza (nefroureterektomia)
55.512Całkowite jednostronne wycięcie nerki
55.513Wycięcie nerki radykalne z wycięciem nadnercza i regionalnych węzłów chłonnych z powodu guza
55.514Wycięcie nerki radykalne z wycięciem regionalnych węzłów chłonnych i pozostawieniem nadnercza z powodu guza
55.515Wycięcie nerki radykalne z powodu guza i usunięcie czopa nowotworowego z żyły głównej dolnej przez jej nacięcie (kawotomia) - operacja prosta
55.516Wycięcie nerki radykalne z powodu guza i usunięcie czopa nowotworowego z żyły głównej dolnej przez jej nacięcie (kawotomia) - operacja skomplikowana
55.517Wycięcie nerki radykalne z powodu guza i usunięcie czopa nowotworowego sięgającego do ponadprzeponowego odcinka żyły głównej dolnej z otwarciem klatki piersiowej i wytworzeniem krążenia omijającego
55.52Wycięcie nerki jedynej
55.53Wycięcie nerki przeszczepionej
55.54Obustronne wycięcie nerek
55.552Wycięcie nerki proste laparoskopowo
55.553Wycięcie nerki radykalne z wycięciem nadnercza i regionalnych węzłów chłonnych z powodu guza
55.554Wycięcie nerki z wycięciem regionalnych węzłów chłonnych i pozostawieniem nadnercza z powodu guza
55.555Wycięcie nerki z pozostawieniem nadnercza i regionalnych węzłów chłonnych z powodu guza
55.556Wycięcie nerki radykalne wraz z czopem sięgającym do pozanerkowego odcinka żyły nerkowej z wycięciem nadnercza i regionalnych węzłów chłonnych z powodu guza
55.557Wycięcie nerki radykalne wraz z czopem sięgającym do przynerkowego odcinka żyły głównej dolnej z wycięciem nadnercza i regionalnych węzłów chłonnych z powodu guza
55.61Autotransplantacja nerki
55.62Pobranie nerki od dawcy zmarłego
55.63Pobranie nerki od dawcy żywego metodą otwartą
55.64Pobranie nerki od dawcy żywego laparoskopowo
55.690Przeszczepienie nerki pobranej od dawcy zmarłego
55.691Przeszczepienie nerki pobranej od dawcy żywego
55.692Przeszczepienie obu nerek
55.71Umocowanie lub podwieszenie nerki nadmiernie ruchomej (nefropeksja) metodą otwartą
55.72Umocowanie lub podwieszenie nerki nadmiernie ruchomej (nefropeksja) laparoskopowo
55.81Zaopatrzenie uszkodzenia urazowego nerki z zachowaniem nerki bez wycięcia jej fragmentu
55.82Zamknięcie nefrostomii-pielostomii
55.83Zamknięcie innej przetoki nerkowej
55.84Zniesienie skrętu szypuły nerki
55.851Rozdzielenie nerki podkowiastej (isthmotomia) metodą otwartą
55.852Rozdzielenie nerki podkowiastej (isthmotomia) laparoskopowo
55.861Zespolenie kielichowo-miedniczkowo-moczowodowe metodą otwartą
55.862Zespolenie miedniczkowo-moczowodowo-pęcherzowe metodą otwartą
55.863Zespolenie moczowodowo-kielichowe metodą otwartą
55.864Zespolenie miedniczkowo-miedniczkowe metodą otwartą
55.871Plastyka miedniczkowo-moczowodowa metodą otwartą
55.872Plastyka miedniczkowo-moczowodowa laparoskopowo
55.881Zespolenie kielichowo-miedniczkowe z częściowym wycięciem nerki laparoskopowo
55.882Zespolenie miedniczkowo-miedniczkowe lub miedniczkowo-moczowodowe laparoskopowo
55.89Zabiegi naprawcze nerki - inne
55.911Kapsulektomia nerki
55.912Dekortykacja nerki
55.93Wymiana cewnika w przetoce nerkowej
55.94Wymiana cewnika w przetoce miedniczkowej
55.95Miejscowe płukanie układu kielichowo-miedniczkowego
55.961Wstrzyknięcie leku do torbieli nerki
55.969Wstrzyknięcie leku do nerki - inne
55.97Wszczepienie lub wymiana sztucznej nerki
55.98Usunięcie sztucznej nerki
55.99Operacje nerki - inne
56.011Usunięcie skrzepu z moczowodu bez nacięcia
56.012Usunięcie skrzepu z miedniczki nerkowej bez nacięcia
56.021Usunięcie kamienia z moczowodu (ureterolitotomia) laparoskopowo
56.022Ureteroskopia ureteroskopem sztywnym, skruszenie sonotrodą lub litoklastem i usunięcie kamieni albo kamienia z moczowodu (URSL)
56.023Ureteroskopia ureteroskopem sztywnym, skruszenie laserem i usunięcie kamieni albo kamienia z moczowodu (URSL)
56.024Ureteroskopia ureteroskopem giętkim, skruszenie laserem i usunięcie kamieni albo kamienia z moczowodu (URSL)
56.031Usunięcie ciała obcego z moczowodu bez nacięcia
56.032Usunięcie ciała obcego z miedniczki nerkowej bez nacięcia
56.041Usunięcie przeszkody z moczowodu bez nacięcia - inne
56.042Usunięcie przeszkody z miedniczki nerkowej bez nacięcia - inne
56.09Przezcewkowe usunięcie przeszkody z moczowodu i miedniczki nerkowej - inne
56.21Nacięcie moczowodu w celu odprowadzenia moczu
56.22Nacięcie moczowodu w celu eksploracji
56.231Usunięcie kamienia z moczowodu (ureterolitotomia)
56.232Usunięcie kamienia z przypęcherzowego odcinka moczowodu (ureterolitotomia) z dostępu przezpęcherzowego
56.241Ureteroskopia ureteroskopem sztywnym, biopsja i usunięcie zmiany moczowodu (wycięcie lub elektrokoagulacja)
56.242Ureteroskopia ureteroskopem sztywnym, biopsja i usunięcie zmiany moczowodu laserem
56.243Ureteroskopia ureteroskopem sztywnym i usunięcie zmiany moczowodu (wycięcie lub elektrokoagulacja) bez biopsji
56.244Ureteroskopia ureteroskopem sztywnym i usunięcie zmiany moczowodu laserem bez biopsji
56.251Ureteroskopia ureteroskopem giętkim, biopsja i usunięcie zmiany moczowodu (wycięcie lub elektrokoagulacja)
56.252Ureteroskopia ureteroskopem giętkim, biopsja i usunięcie zmiany moczowodu laserem
56.253Ureteroskopia ureteroskopem giętkim i usunięcie zmiany moczowodu (wycięcie lub elektrokoagulacja) bez biopsji
56.254Ureteroskopia ureteroskopem giętkim i usunięcie zmiany moczowodu laserem bez biopsji
56.311Ureteroskopia diagnostyczna ureteroskopem sztywnym
56.312Ureteroskopia diagnostyczna ureteroskopem giętkim
56.32Przezskórna biopsja moczowodu
56.334Ureteroskopia diagnostyczna ureteroskopem sztywnym z biopsją kleszczykową lub szczoteczkową
56.335Ureteroskopia diagnostyczna ureteroskopem giętkim z biopsją kleszczykową lub szczoteczkową
56.336Biopsja szczoteczkowa moczowodu z użyciem cystoskopu (bez ureteroskopii) pod kontrolą fluoroskopii
56.34Otwarta biopsja moczowodu
56.35Endoskopia wstawki z jelita biodrowego
56.36Pobranie moczu do badania przez cewnik wprowadzony do moczowodu przezcewkowo
56.39Inne zabiegi diagnostyczne moczowodu
56.411Wycięcie zmiany moczowodu
56.412Skrócenie moczowodu z reimplantacją
56.42Całkowite usunięcie moczowodu
56.49Ureterektomia nie określona inaczej
56.511Wytworzenie przetoki moczowej z użyciem wstawki z jelita z wszczepieniem moczowodów do wstawki
56.512Zewnętrzne odprowadzenie moczu przez przetokę moczowodowo-jelitową
56.513Wytworzenie zbiornika jelitowego na mocz z wszczepieniem moczowodów do zbiornika
56.514Wyizolowanie pętli jelita biodrowego
56.516Odprowadzenie moczu metodą Kocka
56.518Zastąpienie lub uzupełnienie moczowodu albo moczowodów jelitem
56.52Rewizja przetoki moczowodowej-jelitowo-skórnej
56.611Wytworzenie przetoki moczowodowo-skórnej
56.612Przetoka moczowodowa (ureterostomia) - nieokreślona inaczej
56.619Ureterostomia - inne
56.62Rewizja innej przetoki moczowodowo-skórnej
56.711Zespolenie moczowodu z jelitem
56.712Wewnętrzne odprowadzenie moczu nieokreślone inaczej
56.72Rewizja zespolenia moczowodowo-jelitowego
56.73Zespolenie torbieli nerki nieokreślone inaczej
56.741Częściowe wycięcie moczowodu i wszczepienie moczowodu do pęcherza z uzupełnieniem ubytku moczowodu płatem Boariego
56.742Przeszczepienie moczowodu do pęcherza (ureterocystoneostomia)
56.743Wycięcie ureterocele i przeszczepienie moczowodu do pęcherza
56.744Zwężenie (tailoring lub folding) szerokiego moczowodu (megaureter) i przeszczepienie moczowodu do pęcherza (ureterocystoneostomia)
56.745Przeszczepienie obustronne moczowodów do pęcherza (ureterocystoneostomia) z manewrem psoas hitch
56.746Przeszczepienie moczowodu do pęcherza (ureterocystoneostomia) z manewrem psoas hitch lub uzupełnieniem ubytku moczowodu płatem Boariego
56.747Częściowe wycięcie moczowodu i wszczepienie moczowodu do pęcherza (ureterocystoneostomia)
56.748Częściowe wycięcie moczowodu i wszczepienie moczowodu do pęcherza z manewrem psoas hitch
56.749Częściowe wycięcie moczowodu i wszczepienie moczowodu do pęcherza z manewrem psoas hitch i uzupełnieniem ubytku moczowodu płatem Boariego
56.75Zespolenie międzymoczowodowe (transureteroureterostomia)
56.761Endoskopia i biopsja wstawki jelitowej wytworzonej do nadpęcherzowego odprowadzenia moczu
56.762Endoskopia wstawki jelitowej wytworzonej do nadpęcherzowego odprowadzenia moczu i wprowadzenie cewnika do moczowodu oraz wykonanie ureteropielografii wstępującej
56.763Endoskopia wstawki jelitowej wytworzonej do nadpęcherzowego odprowadzenia moczu i wykonanie ureteropielografii wstępującej oraz wprowadzenie jednostronne cewnika 2xJ do górnych dróg moczowych
56.764Endoskopia wstawki jelitowej wytworzonej do nadpęcherzowego odprowadzenia moczu i wykonanie ureteropielografii wstępującej oraz wprowadzenie obustronne cewników 2xJ do górnych dróg moczowych
56.765Endoskopia szczelnego zbiornika jelitowego na mocz z biopsją
56.766Endoskopowe usunięcie kamieni albo kamienia ze szczelnego zbiornika jelitowego na mocz
56.771Wytworzenie końcowej przetoki kałowej i wszczepienie moczowodów do odbytnicy
56.772Wytworzenie końcowej przetoki kałowej ze zstępnicy lub esicy i wszczepienie moczowodów do jelita zakończonego przetoką kałową (wet colostomy)
56.79Inne zespolenia moczowodowe
56.81Uwolnienie zrostów śródmoczowodowych
56.82Zeszycie rany moczowodu
56.83Zamknięcie przetoki moczowodowej
56.84Zamknięcie innej przetoki moczowodu
56.85Umocowanie moczowodu (ureteropeksja)
56.86Usunięcie przewiązki z moczowodu
56.871Operacja moczowodu objętego zwłóknieniem zaotrzewnowym (jednostronna)
56.872Operacja moczowodów objętych zwłóknieniem zaotrzewnowym (obustronna)
56.881Operacja przeciwodpływowa zewnątrzpęcherzowa metodą Licha-Gregoira otwarta jednostronna
56.882Operacja przeciwodpływowa zewnątrzpęcherzowa metodą Licha-Gregoira otwarta obustronna
56.883Operacja przeciwodpływowa zewnątrzpęcherzowa metodą Licha-Gregoira laparoskopowo jednostronna
56.884Operacja przeciwodpływowa zewnątrzpęcherzowa metodą Licha-Gregoira laparoskopowo obustronna
56.890Nacięcie i drenaż ropnia, ropowicy, zacieku moczowego lub krwiaka okołomoczowodowego
56.891Uzupełnienie moczowodu wszczepem
56.892Zastąpienie moczowodu pętlą jelita biodrowego wszczepioną do pęcherza
56.893Sfałdowanie moczowodu (ureteroplikacja)
56.894Przezcewkowe rozcięcie torbieli ujścia moczowodowego (ureterocele)
56.895Przezcewkowe rozszerzenie zwężenia moczowodu pod kontrolą fluoroskopii
56.896Rozszerzenie zwężenia moczowodu pod kontrolą fluoroskopii z dostępu przez jednoczasowo wytworzoną przetokę nerkową
56.897Rozszerzenie zwężenia moczowodu pod kontrolą fluoroskopii z dostępu przez przetokę nerkową wytworzoną wcześniej
56.901Ureteroskopia ureteroskopem sztywnym i rozcięcie zwężenia moczowodu z użyciem noża "zimnego" lub elektrokoagulacji tnącej
56.902Ureteroskopia ureteroskopem sztywnym i rozcięcie zwężenia moczowodu z użyciem lasera
56.903Ureteroskopia ureteroskopem giętkim i rozcięcie zwężenia moczowodu z użyciem lasera
56.911Rozszerzenie ujścia moczowodu metodą otwartą
56.912Przezcewkowe rozszerzenie ujścia pęcherzowego moczowodu
56.92Wszczepienie elektronicznego stymulatora moczowodu
56.93Wymiana elektronicznego stymulatora moczowodu
56.94Usunięcie elektronicznego stymulatora moczowodu
56.95Podwiązanie moczowodu
56.961Przezcewkowe wprowadzenie cewnika prostego do moczowodu albo wymiana
56.962Przezcewkowe wprowadzenie cewnika podwójnie zagiętego (2xJ) do górnych dróg moczowych albo wymiana
56.97Przezcewkowe wstrzyknięcie materiału obojętnego biologicznie pod podśluzówkowy odcinek moczowodu
56.983Umieszczenie innej protezy w moczowodzie
56.984Usunięcie innej protezy z moczowodu
56.991Wycięcie kikuta moczowodu po nefrektomii wykonanej wcześniej
56.992Operacja przetoki moczowodowo-pochwowej z zachowaniem nerki
56.993Rewizja operacyjna moczowodu (z uwolnieniem zrostów, zszyciem rany moczowodu lub usunięciem przewiązki moczowodu) metodą otwartą
56.994Operacja moczowodu położonego poza żyłą główną dolną (lub biodrową) z przecięciem moczowodu i jego zespoleniem metodą otwartą
56.995Rewizja operacyjna moczowodu (z uwolnieniem zrostów, zszyciem rany moczowodu lub usunięciem przewiązki moczowodu) laparoskopowo albo retroperitoneoskopowo
56.996Operacja moczowodu położonego poza żyłą główną dolną (lub biodrową) z przecięciem moczowodu i jego zespoleniem laparoskopowo albo retroperitoneoskopowo
57.01Cewnikowanie pęcherza przez cewkę jednorazowe
57.021Uretrocystoskopia i wypłukanie skrzepów z pęcherza oraz opanowanie krwawienia po wcześniejszym zabiegu przezcewkowym
57.029Usunięcie skrzepów z pęcherza bez nacięcia - inne
57.031Uretrocystoskopia i usunięcie kamieni albo kamienia w całości z pęcherza przez cewkę moczową
57.032Uretrocystoskopia i skruszenie kleszczami, sonotrodą, litoklastem lub metodą elektrohydrauliczną kamieni albo kamienia oraz ich usunięcie z pęcherza przez cewkę moczową
57.033Uretrocystoskopia i skruszenie laserem kamieni albo kamienia oraz ich usunięcie z pęcherza przez cewkę moczową
57.04Uretrocystoskopia i usunięcie ciała obcego z pęcherza przez cewkę moczową
57.11Przezskórne opróżnienie pęcherza (nakłucie i aspiracja)
57.12Uwolnienie zrostów śródpęcherzowych z nacięciem pęcherza
57.131Uretrocystoskopia i rozcięcie elektrodą lub elektroresekcja szyi pęcherza
57.132Uretrocystoskopia i rozcięcie laserem szyi pęcherza
57.141Uretrocystoskopia i rozcięcie elektrodą wrót uchyłka pęcherza
57.142Uretrocystoskopia i rozcięcie laserem wrót uchyłka pęcherza
57.171Wytworzenie przetoki nadłonowej (cystostomia)
57.172Wytworzenie przezskórnej przetoki nadłonowej (cystostomia) metodą nakłucia
57.173Usunięcie kamieni albo kamienia lub ciała obcego w całości z pęcherza przez przetokę nadłonową wytworzoną jednoczasowo
57.174Skruszenie i usunięcie kamieni albo kamienia z pęcherza przez przetokę nadłonową wytworzoną jednoczasowo
57.175Usunięcie kamieni albo kamienia w całości lub ciała obcego z pęcherza przez przetokę nadłonową wytworzoną wcześniej
57.176Skruszenie i usunięcie kamieni albo kamienia z pęcherza przez przetokę nadłonową wytworzoną wcześniej
57.18Inne przetoki nadłonowe
57.191Usunięcie kamienia z pęcherza moczowego przez nacięcie (cystolitotomia)
57.192Usunięcie ciała obcego z pęcherza przez jego nacięcie
57.199Cystotomia - inne
57.21Wytworzenie trwałej przetoki pęcherzowo-skórnej z użyciem płata pęcherza
57.22Rewizja lub zamknięcie przetoki pęcherzowo-skórnej
57.29Zespolenie pęcherzowo-skórne - inne
57.31Cystoskopia przez przetokę pęcherzową
57.32Cystoskopia przezcewkowa
57.331Uretrocystoskopia cystoskopem sztywnym z biopsją
57.332Uretrocystoskopia cystoskopem giętkim z biopsją
57.34Otwarta biopsja pęcherza moczowego
57.35Przezcewkowa diagnostyka fotodynamiczna (PDD)
57.36Cystoskopia przez przetokę nadłonową wytworzoną wcześniej
57.37Cewnikowanie i pobranie moczu albo popłuczyn z pęcherza do badania
57.39Zabiegi diagnostyczne pęcherza moczowego - inne
57.41Przezcewkowe uwolnienie zrostów śródpęcherzowych
57.421Uretrocystoskopia i elektroresekcja (standardowa, monopolarna) małego (<3 cm) guza pęcherza (TURBT)
57.422Uretrocystoskopia i elektroresekcja (standardowa, monopolarna) dużego (>3 cm) guza lub guzów mnogich pęcherza (TURBT)
57.423Uretrocystoskopia i elektroresekcja (bipolarna w 0,9% roztworze NaCl) małego (<3 cm) guza pęcherza (TURBTiS)
57.424Uretrocystoskopia i elektroresekcja (bipolarna w 0,9% roztworze NaCl) dużego (>3 cm) guza lub guzów mnogich pęcherza (TURBTiS)
57.431Uretrocystoskopia, biopsja i ablacja laserowa guza pęcherza
57.432Uretrocystoskopia i ablacja laserowa guza pęcherza bez biopsji (biopsje wykonano wcześniej)
57.451Uretrocystoskopia i rozciągnięcie (dystensja) pęcherza bez biopsji
57.452Uretrocystoskopia i rozciągnięcie (dystensja) pęcherza z biopsją
57.46Uretrocystoskopia i wstrzyknięcie leku do ściany pęcherza lub szyi pęcherza
57.47Uretrocystoskopia i wycięcie lub rozcięcie szyi pęcherza
57.48Uretrocystoskopia i leczenie endoskopowe przetoki pęcherzowo-pochwowej z użyciem kleju tkankowego
57.49Inne przezcewkowe wycięcie lub zniszczenie zmiany patologicznej lub tkanki pęcherza moczowego
57.511Wycięcie torbieli moczownika
57.512Wycięcie uchyłka pęcherza metodą otwartą
57.513Wycięcie uchyłka pęcherza laparoskopowo
57.591Otwarte wycięcie ogniska endometriozy pęcherza
57.592Otwarte nadłonowe wycięcie zmiany pęcherza
57.599Otwarte wycięcie innej zmiany lub tkanki pęcherza - inne
57.61Wycięcie szczytu/ sklepienia pęcherza
57.62Wycięcie trójkąta pęcherza
57.63Klinowa resekcja pęcherza
57.64Wycięcie pęcherza częściowe bez przeszczepienia moczowodu metodą otwartą - operacja prosta
57.65Wycięcie pęcherza częściowe bez przeszczepienia moczowodu metodą otwartą - operacja skomplikowana
57.66Wycięcie pęcherza częściowe z przeszczepieniem moczowodu
57.67Wycięcie częściowe pęcherza bez przeszczepienia moczowodu laparoskopowo - operacja prosta
57.711Wytrzewienie miednicy u mężczyzny
57.712Usunięcie pęcherza, stercza, pęcherzyków nasiennych i tkanki tłuszczowej
57.713Usunięcie pęcherza, cewki moczowej i tkanki tłuszczowej u kobiety
57.721Wycięcie pęcherza radykalne z odprowadzeniem moczu przez wstawkę jelitową u mężczyzny
57.722Wycięcie pęcherza radykalne z wytworzeniem zastępczego, kontynentnego zbiornika jelitowego u mężczyzny
57.723Wycięcie pęcherza radykalne z wytworzeniem ortotopowego pęcherza jelitowego u mężczyzny
57.724Wycięcie pęcherza radykalne z wytworzeniem przetok moczowodowo-skórnych u mężczyzny
57.725Wycięcie pęcherza radykalne i całej cewki moczowej męskiej (cystouretrektomia) z wytworzeniem przetok moczowodowo-skórnych
57.726Wycięcie pęcherza radykalne i cewki moczowej męskiej z wytworzeniem zastępczego, kontynentnego zbiornika jelitowego
57.727Wycięcie pęcherza radykalne i cewki moczowej męskiej z odprowadzeniem moczu przez wstawkę jelitową
57.730Wycięcie pęcherza radykalne wraz z całą cewką moczową, macicą, przydatkami i przednią ścianą pochwy z wytworzeniem przetok moczowodowo-skórnych
57.731Wycięcie pęcherza radykalne wraz z całą cewką moczową, macicą, przydatkami i przednią ścianą pochwy z odprowadzeniem moczu przez wstawkę jelitową
57.732Wycięcie pęcherza radykalne wraz z całą cewką moczową, macicą, przydatkami i przednią ścianą pochwy z wytworzeniem zastępczego, kontynentnego zbiornika jelitowego
57.733Wycięcie pęcherza radykalne wraz z macicą i przydatkami z wytworzeniem ortotopowego pęcherza jelitowego
57.734Wycięcie pęcherza radykalne wraz z macicą i jednostronnym wycięciem przydatków oraz odprowadzeniem moczu przez wstawkę jelitową
57.735Wycięcie pęcherza radykalne wraz z macicą i jednostronnym wycięciem przydatków oraz wytworzeniem zastępczego, kontynentnego zbiornika jelitowego
57.736Wycięcie pęcherza radykalne wraz z macicą i jednostronnym wycięciem przydatków oraz wytworzeniem ortotopowego pęcherza jelitowego
57.737Wycięcie pęcherza radykalne bez macicy ani przydatków oraz odprowadzeniem moczu przez wstawkę jelitową
57.738Wycięcie pęcherza radykalne bez macicy ani przydatków oraz wytworzeniem zastępczego, kontynentnego zbiornika jelitowego
57.739Wycięcie pęcherza radykalne bez macicy ani przydatków oraz wytworzeniem ortotopowego pęcherza jelitowego
57.741Wycięcie radykalne pęcherza laparoskopowo z odprowadzeniem moczu przez wstawkę jelitową metodą otwartą
57.742Wycięcie radykalne pęcherza laparoskopowo z rekonstrukcją dróg moczowych metodą otwartą
57.743Wycięcie radykalne pęcherza laparoskopowo z wytworzeniem zastępczego, kontynentnego zbiornika jelitowego metoda otwartą
57.744Wycięcie radykalne pęcherza laparoskopowo z wytworzeniem ortotopowego pęcherza jelitowego metodą otwartą
57.745Wycięcie pęcherza radykalne laparoskopowo z wytworzeniem przetok moczowodowo-skórnych metodą otwartą
57.746Wycięcie radykalne pęcherza laparoskopowo z wycięciem całej cewki moczowej męskiej metodą otwartą i wytworzeniem przetok moczowodowo-skórnych metodą otwartą
57.747Wycięcie radykalne pęcherza laparoskopowo z wycięciem całej cewki moczowej męskiej metodą otwartą i odprowadzeniem moczu przez wstawkę jelitową metodą otwartą
57.748Wycięcie radykalne pęcherza laparoskopowo z wycięciem całej cewki moczowej męskiej metodą otwartą i wytworzeniem zastępczego, kontynentnego zbiornika jelitowego metodą otwartą
57.751Wycięcie pęcherza proste (bez limfadenektomii) laparoskopowe z wytworzeniem przetok moczowodow-skórnych metodą otwartą
57.752Wycięcie pęcherza proste (bez limfadenektomii) laparoskopowe z odprowadzeniem moczu przez wstawkę jelitową metodą otwartą
57.753Wycięcie pęcherza proste (bez limfadenektomii) laparoskopowe z wytworzeniem zastępczego, kontynentnego zbiornika jelitowego metodą otwartą
57.754Wycięcie pęcherza proste (bez limfadenektomii) laparoskopowe z wytworzeniem ortotopowego pęcherza jelitowego metodą otwartą
57.791Wycięcie pęcherza proste (bez limfadenektomii) z wytworzeniem przetok moczowodowo-skórnych u mężczyzny
57.792Wycięcie pęcherza proste (bez limfadenektomii) z odprowadzeniem moczu przez wstawkę jelitową u mężczyzny
57.793Wycięcie pęcherza proste (bez limfadenektomii) z wytworzeniem zastępczego, kontynentnego zbiornika jelitowego u mężczyzny
57.794Wycięcie pęcherza proste (bez limfadenektomii) z wytworzeniem ortotopowego pęcherza jelitowego u mężczyzny
57.795Wycięcie pęcherza wynicowanego z wytworzeniem przetok moczowodowo-skórnych
57.796Wycięcie pęcherza wynicowanego z odprowadzeniem moczu przez wstawkę jelitową
57.797Wycięcie pęcherza wynicowanego z wytworzeniem zastępczego, kontynentnego zbiornika jelitowego
57.811Zaopatrzenie urazowego pęknięcia pęcherza proste
57.812Zaopatrzenie urazowego pęknięcia pęcherza skomplikowane
57.813Zaopatrzenie urazowego pęknięcia pęcherza laparoskopowo
57.82Zamknięcie cystostomii
57.831Wycięcie przetoki pęcherzowo-odbytniczo-pochwowej
57.832Wycięcie przetoki pęcherzowo-esiczo-pochwowej
57.841Wycięcie przetoki szyjkowo-pęcherzowej
57.842Wycięcie przetoki maciczno-kroczowo-pęcherzowej
57.843Wycięcie przetoki maciczno-pęcherzowej
57.844Wycięcie przetoki pochwowo-pęcherzowej
57.851Sfałdowanie/ plikacja szyi pęcherza
57.852Plastyka V-Y szyi pęcherza
57.853Plastyka szyi pęcherza metodą Young-Dees-Leadbetter
57.86Operacje naprawcze wynicowanego pęcherza moczowego
57.871Zespolenie pęcherza z izolowaną pętlą jelita biodrowego
57.872Powiększenie pojemności pęcherza (augmentacja bez wycinania pęcherza) z użyciem jelita
57.873Zastąpienie pęcherza z użyciem jelita biodrowego lub esicy (zastępczy pęcherz jelitowy)
57.874Wytworzenie zastępczego, kontynentnego zbiornika jelitowego bez wycinania pęcherza
57.875Wycięcie pęcherza z pozostawieniem szyi i trójkąta pęcherza oraz zastąpieniem pęcherza jelitem (cystoenteroplastyka)
57.876Wycięcie zastępczego, kontynentnego zbiornika jelitowego na mocz albo ortotopowego pęcherza jelitowego albo wstawki z jelita biodrowego lub grubego
57.877Powiększenie pojemności pęcherza przez nacięcie błony mięśniowej pęcherza (autoaugmentacja) metodą otwartą
57.878Powiększenie pojemności pęcherza przez nacięcie błony mięśniowej pęcherza (autoaugmentacja) laparoskopowo
57.880Operacja przetoki pęcherzowej laparoskopowo
57.881Zespolenie pęcherza z jelitem nie określone inaczej
57.882Zespolenie pęcherza z jelitem grubym
57.883Operacja przetoki pęcherzowo-odbytniczej albo pęcherzowo-pochwowo-odbytniczej z dostępu nadłonowego lub kroczowego
57.884Operacja przetoki pęcherzowo-pochwowej albo moczowodowo-pochwowej z dostępu przez pochwę - operacja prosta
57.885Operacja przetoki pęcherzowo-pochwowej albo pęcherzowo-cewkowo-pochwowej z dostępu przez pochwę lub nadłonowego
57.886Operacja przetoki pęcherzowo-pochwowej z dostępu przezpęcherzowego pozaotrzewnowego
57.887Operacja przetoki pęcherzowo-pochwowej z dostępu przez laparotomię
57.888Operacja przetoki pęcherzowo-macicznej z usunięciem macicy
57.889Operacja przetoki pęcherzowo-macicznej bez usunięcia macicy
57.891Podwieszenie pęcherza niesklasyfikowane gdzie indziej
57.892Umocowanie pęcherza (cystopeksja) nieokreślone inaczej
57.893Późna operacja naprawcza położniczego uszkodzenia pęcherza
57.91Nacięcie zwieracza wewnętrznego cewki moczowej
57.92Rozszerzanie szyi pęcherza moczowego
57.93Opanowanie krwawienia pooperacyjnego z pęcherza moczowego
57.94Wprowadzenie na stałe cewnika do pęcherza moczowego
57.95Wymiana cewnika wprowadzonego do pęcherza moczowego na stałe
57.96Wszczepienie elektronicznego stymulatora pęcherza moczowego
57.97Wymiana elektronicznego stymulatora pęcherza moczowego
57.98Usunięcie elektronicznego stymulatora pęcherza moczowego
57.99Inne zabiegi w obrębie pęcherza
58.01Wycięcie przegrody cewki moczowej
58.02Wytworzenie przetoki cewkowo-pochwowej
58.03Uretrostomia kroczowa
58.04Usunięcie kamienia z cewki przez jej nacięcie
58.05Usunięcie ciała obcego z cewki przez jej nacięcie
58.1Nacięcie ujścia cewki moczowej (meatotomia)
58.21Uretroskopia kroczowa
58.22Inna uretroskopia
58.231Uretroskopia uretro- albo cystoskopem sztywnym i biopsja cewki
58.232Uretroskopia uretrocystoskopem giętkim i biopsja cewki
58.24Biopsja tkanek okołocewkowych
58.29Inne zabiegi diagnostyczne w obrębie cewki moczowej i tkanki okołocewkowej
58.311Uretroskopia uretro- albo cystoskopem sztywnym oraz elektrokoagulacja zmiany cewki
58.312Uretroskopia uretrocystoskopem giętkim oraz elektrokoagulacja zmiany cewki
58.313Uretroskopia uretro- albo cystoskopem sztywnym oraz zniszczenie laserem zmiany cewki
58.314Uretroskopia uretrocystoskopem giętkim oraz zniszczenie laserem zmiany cewki
58.315Uretroskopia i elektroresekcja zmiany cewki
58.316Wycięcie lub zniszczenie termiczne zmiany w obrębie lub w okolicy ujścia zewnętrznego cewki
58.317Zniszczenie laserem zmiany w obrębie lub w okolicy ujścia zewnętrznego cewki
58.319Wycięcie lub zniszczenie zmiany cewki moczowej endoskopowo - inne
58.391Wycięcie wrodzonej zastawki cewki moczowej
58.392Wycięcie zmiany cewki moczowej
58.393Wycięcie zwężenia cewki moczowej
58.394Wycięcie cewki częściowe
58.395Wycięcie cewki całkowite z odprowadzeniem moczu z pęcherza u mężczyzny
58.396Wycięcie cewki całkowite z odprowadzeniem moczu z pęcherza u kobiety
58.397Wycięcie zwężenia cewki i uzupełnienie ubytku cewki przeszczepem
58.398Operacja zwężenia cewki i zespolenie kikutów cewki koniec do końca z dostępu nadłonowego i kroczowego
58.399Operacja zwężenia cewki dwuetapowa (etap I lub etap II)
58.411Zaopatrzenie rany prąciowego odcinka cewki
58.412Zaopatrzenie rany cewki z dostępu kroczowego
58.42Operacja przetoki cewkowej wytworzonej operacyjnie
58.43Operacja przetoki cewkowej powstałej samoistnie
58.44Odtworzenie ciągłości cewki moczowej
58.451Operacja spodziectwa żołędziowego
58.452Operacja spodziectwa prąciowego, mosznowego lub kroczowego z jednoczasowym wytworzeniem brakującego odcinka cewki
58.453Wycięcie struny prącia (elongacja prącia)
58.46Inna rekonstrukcja cewki
58.47Plastyka ujścia zewnętrznego cewki moczowej (meatoplastyka)
58.481Plastyka cewki moczowej z zastosowaniem błony śluzowej jamy ustnej
58.482Plastyka cewki moczowej z zastosowaniem błony śluzowej pęcherza moczowego
58.483Plastyka cewki moczowej z zastosowaniem przeszczepu skóry pobranego z innej okolicy ciała
58.491Skręcenie opuszkowego odcinka cewki moczowej metodą Benenenti'ego
58.492Późna naprawa położniczej przetoki cewkowo-pochwowej
58.493Sfałdowanie (plikacja) cewki moczowej
58.494Operacja przetoki cewkowo-odbytniczej
58.495Operacja przetoki cewkowo-pochwowej
58.496Wycięcie mięska cewkowego u kobiety
58.497Operacja uchyłka cewki u kobiety
58.498Wycięcie torbieli okołocewkowej u kobiety
58.51Przecięcie zwieracza zewnętrznego cewki moczowej
58.52Wewnętrzne nacięcie zewnętrznego ujścia cewki moczowej
58.53Uwolnienie zrostów okołocewkowych
58.541Uretrocystoskopia i przecięcie zwieracza zewnętrznego cewki (sfinkterotomia)
58.542Uretroskopia i rozcięcie zwężenia cewki (uretrotomia optyczna wewnętrzna)
58.543Uretroskopia i udrożnienie (rozcięcie) zarośnięcia cewki
58.544Udrożnienie (rozcięcie) zarośnięcia cewki pod kontrolą uretroskopii i cystoskopii wykonanej przez przetokę nadłonową
58.545Uretrocystoskopia i wycięcie lub rozcięcie zastawki cewki
58.61Rozszerzenie połączenia cewkowo-pęcherzowego
58.621Zgłębnikowanie (kalibracja) cewki męskiej
58.622Zgłębnikowanie (kalibracja) cewki kobiecej
58.631Usunięcie kamienia z dołka łódkowatego (bez endoskopii)
58.632Uretroskopia i usunięcie kamienia lub ciała obcego z cewki
58.641Rozszerzenie ujścia zewnętrznego cewki męskiej
58.642Rozszerzenie cewki męskiej
58.651Rozszerzenie odcinka końcowego cewki żeńskiej
58.652Rozszerzenie zwężenia cewki żeńskiej
58.911Drenaż gruczołu opuszkowo-cewkowego
58.912Drenaż okołocewkowy z dostępu kroczowego
58.913Drenaż ropnia okołocewkowego u kobiety
58.919Nacięcie tkanki okołocewkowej - inne
58.931Wszczepienie zwieracza hydraulicznego wokół szyi pęcherza
58.932Wszczepienie zwieracza hydraulicznego wokół opuszki cewki moczowej
58.933Wymiana zwieracza hydraulicznego cewki moczowej [AUS]
58.934Wszczepienie sztucznego zwieracza cewki moczowej [AUS] z pompą albo zbiornikiem wyrównawczym
58.94Uretrocystoskopia i wstrzyknięcie leku do okolicy zwieracza zewnętrznego cewki
58.984Umieszczenie innej protezy w cewce moczowej
58.985Usunięcie innej protezy z cewki moczowej metodą otwartą
58.986Usunięcie innej protezy z cewki moczowej uretroskopowo
58.990Usunięcie zwieracza hydraulicznego cewki bez wymiany
58.991Naprawa pompy lub zbiornika wyrównawczego zwieracza hydraulicznego cewki moczowej
58.992Chirurgiczna korekcja ciśnienia w sztucznym zwieraczu cewki moczowej
59.00Rozpreparowanie tkanki zaotrzewnowej nie określone inaczej
59.01Uwolnienie lub przemieszczenie moczowodu objętego włóknieniem zaotrzewnowym
59.02Inne uwolnienie zrostów okołonerkowych lub okołomoczowodowych
59.03Uwolnienie zrostów okołonerkowych lub okołomoczowodowych laparoskopowo
59.09Inne nacięcie tkanki okołonerkowej lub okołomoczowodowej
59.11Uwolnienie zrostów okołopęcherzowych
59.12Uwolnienie zrostów okołopęcherzykowych laparoskopowo
59.191Odsłonięcie (eksploracja) przestrzeni okołopęcherzowej
59.192Nacięcie i drenaż krwiaka przestrzeni Retziusa
59.193Odsłonięcie (eksploracja) przestrzeni pozałonowej
59.211Biopsja tkanki okołonerkowej, okołomoczowodowej lub okołopęcherzowej metodą otwartą
59.212Biopsja przezskórna tkanki okołonerkowej, okołomoczowodowej lub okołopęcherzowej
59.31Operacja cewki metodą Kelly'ego-Kennedy'ego
59.32Plikacja cewki metodą Kelly'ego-Stoeckela
59.39Plikacja połączenia pęcherzowo-cewkowego - inne
59.41Operacja metodą Goebela-Frangenheima-Stoeckela
59.42Operacja metodą Millina-Reada
59.43Operacja metodą Oxford
59.44Uretrocystopeksja przez podwieszenie nadłonowe
59.51Operacja metodą Burcha
59.52Operacja metodą Marshalla-Marchetti'ego-Krantza
59.53Przyszycie tkanki okołocewkowej do spojenia łonowego
59.59Podwieszenie cewki moczowej - nie określone inaczej
59.61Operacja metodą Pereyry
59.69Podwieszenie tkanek okołocewkowych - inne
59.711Cystouretropeksja z użyciem pętli z mięśnia dźwigacza odbytu
59.712Podwieszenie szyi pęcherza moczowego z użyciem przeszczepionego mięśnia smukłego uda
59.713Podwieszenie szyi pęcherza z użyciem pętli łonowo-guziczej
59.721Implantacja kolagenu do moczowodu lub pęcherza moczowego
59.722Endoskopowe wstrzyknięcie implantu do moczowodu lub pęcherza moczowego
59.723Implantacja tkanki tłuszczowej do moczowodu lub pęcherza moczowego
59.791Uretropeksja przednia
59.792Uretropeksja metodą Tudora ("królicze ucho")
59.793Podwieszenie cewki i pęcherza z użyciem materiału syntetycznego
59.794Operacja wysiłkowego nietrzymania moczu przezpochwowa bez użycia taśmy
59.795Operacja wysiłkowego nietrzymania moczu przezpochwowa z użyciem taśmy
59.796Operacja wysiłkowego nietrzymania moczu z dostępu nadłonowego (typu Marschalla-Marchettiego-Kranza, Burcha)
59.797Operacja wysiłkowego nietrzymania moczu z dostępu nadłonowego z użyciem taśmy (sling) z tkanek własnych chorej lub z materiału syntetycznego
59.799Zabiegi z powodu wysiłkowego nietrzymania moczu - inne - nieokreślone inaczej
59.82Wprowadzenie cewnika moczowodowego
59.83Rozszerzenie ujścia pęcherzowego moczowodu
59.91Wycięcie tkanki okołonerkowej lub okołopęcherzowej
59.92Inne operacje tkanek okołonerkowych lub okołopęcherzowych
59.931Wymiana cewnika w ureterostomii
59.932Ponowne wprowadzenie cewnika do ureterostomii
59.94Wymiana cewnika w cystostomii
59.99Zabiegi i operacje w zakresie układu moczowego - inne
60.01Nacięcie ropnia stercza z drenażem
60.02Usunięcie kamieni sterczowych
60.111Biopsja stercza przezodbytnicza wielomiejscowa
60.112Przezcewkowa biopsja stercza
60.113Przezskórna biopsja stercza (nakłucie przez krocze)
60.12Otwarta biopsja stercza
60.131Igłowa biopsja pęcherzyków nasiennych
60.14Otwarta biopsja pęcherzyków nasiennych
60.15Biopsja tkanek okołosterczowych
60.181Nakłucie oraz opróżnienie torbieli lub ropnia stercza
60.182Nakłucie oraz opróżnienie torbieli lub ropnia stercza pod kontrolą USG
60.183Nacięcie i opróżnienie ropnia stercza z dostępu przez krocze
60.184Nacięcie i opróżnienie ropnia stercza z dostępu przez odbytnicę
60.19Inne zabiegi diagnostyczne w obrębie pęcherzyków nasiennych
60.211Przezcewkowa ablacja stercza laserem (TULIP)
60.212Przezcewkowe wyłuszczenie gruczolaka stercza laserem (LEP)
60.219Przezcewkowe laserowe usunięcie gruczołu krokowego przy użyciu prowadzenia ultradźwiękowego (TULIP) - inne
60.22Przezcewkowa fotoselektywna waporyzacja gruczołu krokowego (PVP)
60.231Przezcewkowa elektroresekcja stercza (TURP) standardowa (monopolarna)
60.232Przezcewkowa elektroresekcja stercza bipolarna w 0,9% roztworze NaCl (TURPiS)
60.241Przezcewkowa waporesekcja stercza (TUVRP)
60.242Przezcewkowa elektrowaporyzacja stercza (TUVP)
60.25Przezcewkowa ablacja igłowa stercza (TUNA)
60.261Przezcewkowa termoterapia stercza falami o częstości radiowej (TURF)
60.262Przezcewkowa termoterapia mikrofalowa stercza (TUMT)
60.27Przezcewkowa ablacja alkoholowa stercza (TEAP)
60.291Przezcewkowe wycięcie płata środkowego gruczołu krokowego
60.293Przezcewkowe wyłuszczenie gruczołu krokowego
60.294Przezcewkowa prostatektomia - inna niż wymienione
60.295Przezcewkowa resekcja gruczołu krokowego (TURP)
60.31Wycięcie stercza (prostatektomia) nadłonowa metodą otwartą
60.32Wycięcie stercza (prostatektomia) bez limfadenektomii miednicznej laparoskopowo
60.41Usunięcie operacyjne gruczolaka stercza (adenomektomia) z dostępu załonowego zewnątrzpęcherzowego
60.42Wycięcie stercza (prostatektomia) bez limfadenektomii miednicznej z dostępu załonowego
60.51Wycięcie radykalne stercza (prostatektomia radykalna) z limfadenektomią zasłonową z dostępu załonowego
60.52Wycięcie radykalne stercza (prostatektomia radykalna) z limfadenektomią miedniczną z dostępu załonowego
60.53Wycięcie radykalne stercza (prostatektomia radykalna) z limfadenektomią zasłonową z dostępu kroczowego
60.54Wycięcie radykalne stercza (prostatektomia radykalna) z limfadenektomią zasłonową laparoskopowo
60.55Wycięcie radykalne stercza (prostatektomia radykalna) z limfadenektomią miedniczną laparoskopowo
60.621Krioablacja stercza
60.622Kriochirurgia stercza
60.623Całkowita ablacja stercza metodą kriochirurgii (RCSA)
60.624Wycięcie stercza (prostatektomia) bez limfadenektomii miednicznej z dostępu kroczowego
60.63Przezodbytnicza ablacja stercza skupioną wiązką fal ultradźwiękowych (HIFU)
60.64Usunięcie operacyjne gruczolaka stercza (adenomektomia) z dostępu przezpęcherzowego
60.65Usunięcie operacyjne gruczolaka stercza (adenomektomia) i usunięcie uchyłku (-ów) pęcherza z dostępu przezpęcherzowego
60.66Usunięcie gruczolaka stercza (adenomektomia) załonowe, zewnątrzpęcherzowe laparoskopowo
60.71Przezskórne nakłucie pęcherzyków nasiennych
60.72Nacięcie pęcherzyków nasiennych
60.731Wycięcie torbieli przewodu Muellera
60.732Wycięcie pęcherzyków nasiennych metodą otwartą
60.733Wycięcie pęcherzyków nasiennych jednostronne laparoskopowo
60.734Wycięcie pęcherzyków nasiennych obustronne laparoskopowo
60.79Operacje pęcherzyków nasiennych - inne
60.81Nacięcie tkanki okołosterczowej
60.82Wycięcie tkanki okołosterczowej
60.83Wycięcie wzgórka nasiennego z powodu zwężenia lub zarośnięcia przewodu wytryskowego lub torbieli pośrodkowej stercza pod kontrolą uretroskopową (TURED)
60.91Biopsja aspiracyjna stercza
60.92Wstrzyknięcie leku do stercza
60.93Zabieg naprawczy stercza
60.941Koagulacja łożyska po wyłuszczeniu lub elektroresekcji gruczolaka stercza
60.942Cystoskopia celem opanowania krwawienia ze stercza
60.95Przezcewkowe rozszerzenie balonem części sterczowej cewki moczowej
60.96Nacięcie przezcewkowe stercza (TUIP)
60.984Umieszczenie innej protezy w sterczowym odcinku cewki moczowej
60.985Usunięcie innej protezy ze sterczowego odcinka cewki moczowej metodą otwartą
60.986Usunięcie innej protezy ze sterczowego odcinka cewki moczowej za pomocą giętkiego cystoskopu
60.99Operacje stercza - inne
61.0Nacięcie i drenaż moszny i osłonki pochwowej jądra
61.11Biopsja moszny i osłonki pochwowej jądra
61.12Nakłucie i opróżnienie wodniaka jądra lub torbieli najądrza
61.19Inne zabiegi diagnostyczne moszny/ osłonki pochwowej jądra
61.2Wycięcie wodniaka osłonki pochwowej jądra
61.31Elektrokoagulacja zmiany moszny
61.32Redukcja słoniowacizny moszny
61.33Częściowe wycięcie moszny
61.41Szycie rany moszny i osłonki pochwowej jądra
61.42Operacja przetoki mosznowej
61.491Pokrycie ubytku skóry moszny przeszczepem
61.492Operacja oskalpowania moszny bez uszkodzenia jąder i z zachowaniem moszny
61.493Operacja oskalpowania moszny bez uszkodzenia jąder z pokryciem ubytku skóry przeszczepami
61.494Operacja oskalpowania moszny z uszkodzeniem jądra albo jąder i z zachowaniem moszny
61.495Operacja oskalpowania moszny z uszkodzeniem jądra albo jąder z pokryciem ubytku skóry przeszczepami
61.496Operacja z powodu martwicy moszny (zgorzel Fourniera)
61.497Leczenie oparzenia moszny
61.498Nakłucie i opróżnienie wodniaka jądra i wstrzyknięcie środka obliterującego do jamy wodniaka
61.499Operacje naprawcze moszny/ osłonki pochwowej - inne
61.91Przezskórna aspiracja osłonki pochwowej
61.92Wycięcie innej niż wodniak zmiany osłonki pochwowej jądra
61.93Operacja z powodu martwicy moszny i skóry prącia (zgorzel Fourniera)
61.94Operacja z powodu martwicy moszny, skóry prącia i podbrzusza (zgorzel Fourniera)
61.95Pokrycie ubytku skóry moszny i prącia przeszczepem
61.96Pokrycie ubytku skóry moszny, prącia i podbrzusza przeszczepem
61.99Operacje moszny/ osłonki pochwowej - inne
62.0Nacięcie jądra
62.11Przezskórna igłowa biopsja jądra
62.12Otwarta biopsja jądra
62.131Pozyskanie nasienia - w przypadku wytrysku wstecznego - metodą cewnikowania pęcherza moczowego
62.132Pozyskanie nasienia - w przypadku braku ejakulacji - przy użyciu wibrostymulacji
62.133Pozyskanie nasienia - w przypadku braku ejakulacji - przy użyciu elektroejakulacji
62.14Laparoskopia w poszukiwaniu jądra
62.19Inne zabiegi diagnostyczne jądra
62.21Wycięcie częściowe zmiany jądra
62.22Wycięcie torbieli Morgagni'ego u mężczyzny
62.31Wycięcie jądra jednostronne
62.32Wycięcie jądra i jednoczasowe wszczepienie protezy jednostronne
62.33Wycięcie jądra niezstąpionego jednostronne laparoskopowo
62.411Wycięcie obu jąder jednoczasowe
62.412Wycięcie obu jąder i wszczepienie protez jednoczasowe
62.413Wycięcie jądra niezstąpionego obustronne laparoskopowo
62.419Obustronne wycięcie jąder - inne
62.42Wycięcie jedynego jądra
62.501Sprowadzenie do moszny jądra niezstąpionego jednostronne
62.502Sprowadzenie do moszny jądra niezstąpionego obustronne
62.503Sprowadzenie do moszny jądra niezstąpionego dwuetapowe metodą Fowler-Stephens - etap pierwszy - jednostronne
62.504Sprowadzenie do moszny jądra niezstąpionego dwuetapowe metodą Fowler-Stephens - etap pierwszy - obustronne
62.505Sprowadzenie do moszny jądra niezstąpionego dwuetapowe metodą Fowler-Stephens - etap drugi - jednostronne
62.506Sprowadzenie do moszny jądra niezstąpionego dwuetapowe metodą Fowler-Stephens - etap drugi - obuostronne
62.511Sprowadzenie dwuetapowe niezstąpionego jądra brzusznego do moszny - etap pierwszy - jednostronnie
62.512Sprowadzenie dwuetapowe niezstąpionego jądra brzusznego do moszny - etap pierwszy - obustronnie
62.513Sprowadzenie dwuetapowe niezstąpionego jądra brzusznego do moszny - etap drugi - jednostronnie
62.514Sprowadzenie dwuetapowe niezstąpionego jądra brzusznego do moszny - etap drugi - obustronnie
62.515Sprowadzenie dwuetapowe niezstąpionego jądra brzusznego do moszny metodą Fowler-Stephens - etap pierwszy - jednostronnie
62.516Sprowadzenie dwuetapowe niezstąpionego jądra brzusznego do moszny metodą Fowler-Stephens - etap pierwszy - obustronnie
62.517Sprowadzenie dwuetapowe niezstąpionego jądra brzusznego do moszny metodą Fowler-Stephens - etap drugi - jednostronnie
62.518Sprowadzenie dwuetapowe niezstąpionego jądra brzusznego do moszny metodą Fowler-Stephens - etap drugi - obustronnie
62.521Operacja z powodu skrętu jądra lub przyczepka jądra z zachowaniem jądra
62.522Operacja z powodu skrętu jądra z zachowaniem jądra i jednoczasowym umocowaniem jądra przeciwległego w mosznie
62.53Operacja Toreka (etap I/ etap II)
62.54Przeszczepienie i umocowanie jądra w mosznie
62.551Umocowanie w mosznie jądra niezstąpionego jednostronne
62.552Umocowanie w mosznie jądra niezstąpionego obustronne
62.561Umocowanie w mosznie jądra niezstąpionego i biopsja jądra - jednostronnie
62.562Umocowanie w mosznie jądra niezstąpionego i biopsja jądra - obustronnie
62.571Umocowanie w mosznie jądra niezstąpionego i jednoczasowa operacja przepukliny pachwinowej - jednostronnie
62.572Umocowanie w mosznie jądra niezstąpionego i jednoczasowa operacja przepukliny pachwinowej - obustronnie
62.581Umocowanie w mosznie jądra niezstąpionego i biopsja jądra oraz jednoczasowa operacja przepukliny pachwinowej - jednostronnie
62.582Umocowanie w mosznie jądra niezstąpionego i biopsja jądra oraz jednoczasowa operacja przepukliny pachwinowej - obustronnie
62.61Szycie rany jądra
62.691Przeszczepienie jądra
62.699Operacje naprawcze jądra - inne
62.71Wszczepienie protezy jądra jednostronne
62.72Wszczepienie protezy jądra obustronne
62.73Usunięcie protezy jądra jednostronne
62.74Usunięcie protezy jądra obustronne
62.75Wymiana protezy jądra jednostronna
62.76Wymiana protezy jądra obustronna
62.81Operacja urazowego uszkodzenia jądra z zachowaniem jądra w mosznie
62.83Operacja urazowego uszkodzenia jądra z wszczepieniem jądra poza obrębem moszny
62.84Operacja urazowego uszkodzenia obu jąder z wszczepieniem jąder poza obrębem moszny
62.91Nakłucie i aspiracja jądra
62.92Wstrzyknięcia leku do jądra
62.931Pozyskanie plemników z tkanki jądra do rozrodu wspomaganego metodą przezskórnej biopsji cienkoigłowej (TeFNA - testicular fine needle aspiration)
62.932Pozyskanie plemników z tkanki jądra do rozrodu wspomaganego metodą przezskórnej biopsji gruboigłowej (TESA - percutaneous testicular sperm aspiration)
62.933Pozyskanie plemników z tkanki jądra do rozrodu wspomaganego metodą operacji otwartej (TESE - testicular sperm extraction)
62.934Pozyskanie plemników z tkanki jądra do rozrodu wspomaganego metodą operacji otwartej z użyciem mikroskopu operacyjnego (m-TESE - mico-TESE; seminiferous tubule microdissection)
62.99Operacje jądra - inne
63.01Biopsja powrózka nasiennego/ nasieniowodu lub najądrza
63.021Nakłucie i opróżnienie wodniaka powrózka nasiennego
63.022Nakłucie i opróżnienie wodniaka powrózka nasiennego i wstrzyknięcie środka obliterującego do jamy wodniaka
63.031Pozyskanie treści z najądrza do badania mikroskopowego metodą przezskórnego nakłucia igłą
63.032Pozyskanie treści z najądrza do badania mikroskopowego metodą operacji otwartej
63.09Zabiegi diagnostyczne powrózka nasiennego/ nasieniowodu i najądrza - inne
63.11Wysokie podwiązanie żyły jądrowej
63.12Operacja wodniaka jądra
63.13Operacja żylaków powrózka nasiennego z dostępu pachwinowego lub mosznowego
63.14Operacja mikrochirurgiczna żylaków powrózka nasiennego
63.151Operacja żylaków powrózka nasiennego jednostronna
63.152Operacja żylaków powrózka nasiennego obustronna
63.2Operacja torbieli nasiennej najądrza
63.3Wycięcie innych zmian powrózka nasiennego lub najądrza
63.4Wycięcie najądrza
63.51Szycie rany powrózka nasiennego/ najądrza
63.52Odprowadzenie skrętu jądra lub powrózka nasiennego
63.53Przeszczep powrózka nasiennego
63.54Nakłucie i opróżnienie wodniaka jądra lub powrózka nasiennego lub torbieli najądrza z badaniem usuniętego płynu i wstrzyknięcie środka obliterującego do jamy wodniaka
63.59Operacje naprawcze powrózka nasiennego/ najądrza - inne
63.6Przecięcie nasieniowodu
63.711Zmiażdżenie nasieniowodu
63.712Podwiązanie i przecięcie nasieniowodu
63.72Podwiązanie powrózka nasiennego
63.73Wycięcie nasieniowodu
63.79Sterylizacja (ubezpłodnienie) mężczyzny - inne
63.81Szycie rany nasieniowodu/ najądrza
63.82Pooperacyjna rekonstrukcja przeciętego i podwiązanego nasieniowodu
63.83Wszczepienie nasieniowodu do najądrza
63.84Usunięcie podwiązki nasieniowodu
63.85Usunięcie zastawki z nasieniowodu
63.86Zespolenie niesieniowodowo-najądrzowe lub nasieniowodowo-nasieniowodowe
63.89Operacje naprawcze nasieniowodu/ najądrza - inne
63.92Nacięcie najądrza
63.93Nacięcie powrózka nasiennego
63.94Uwolnienie zrostów powrózka nasiennego
63.95Wprowadzenie zastawki do nasieniowodu
63.98Blokada farmakologiczna powrózka nasiennego w leczeniu przewlekłego bólu jądra
63.99Operacje powrózka nasiennego/ najądrza/ nasieniowodu - inne
64.0Operacja stulejki
64.11Biopsja igłowa prącia
64.12Nakłucie ciała jamistego prącia i pomiar ciśnienia (kawernozometria)
64.19Inne zabiegi diagnostyczne prącia
64.21Wycięcie lub biopsja i zniszczenie zmiany skóry prącia
64.22Wycięcie lub biopsja i zniszczenie zmiany skóry prącia i moszny
64.23Biopsja i zniszczenie zmiany skóry prącia laserem
64.24Biopsja i zniszczenie zmiany skóry prącia i moszny laserem
64.31Wycięcie prącia częściowe
64.32Wycięcie prącia całkowite
64.33Wycięcie prącia całkowite i biopsja regionalnych węzłów chłonnych
64.34Wycięcie prącia całkowite i wycięcie pachwinowych powierzchownych węzłów chłonnych
64.35Wycięcie prącia całkowite i wycięcie pachwinowych powierzchownych i głębokich węzłów chłonnych
64.36Wycięcie prącia całkowite i wycięcie pachwinowych powierzchownych i głębokich węzłów chłonnych oraz węzłów chłonnych miednicznych
64.41Szycie rany prącia
64.42Uwolnienie bolesnego wzwodu prącia
64.43Wytworzenie prącia
64.44Operacja odtwórcza prącia wcześniej amputowanego lub niedorozwiniętego bądź pogrążonego
64.45Wszycie doraźne prącia po amputacji urazowej z mikrochirurgicznym zespoleniem naczyń i nerwów
64.461Usunięcie ciała obcego obejmującego prącie - operacja prosta
64.462Usunięcie ciała obcego obejmującego prącie - operacja skomplikowana
64.47Pokrycie ubytku skóry prącia przeszczepem
64.481Operacja zgięcia prącia
64.482Operacja zgięcia prącia z uzupełnieniem ubytku osłonki białawej ciała jamistego albo ciał jamistych przeszczepem
64.491Wycięcie blaszki stwardnienia plastycznego prącia
64.492Wycięcie blaszki stwardnienia plastycznego prącia z uzupełnieniem ubytku osłonki białawej ciała jamistego przeszczepem
64.493Operacja plastyczna prącia niedorozwiniętego lub pogrążonego
64.494Zaopatrzenie chirurgiczne uszkodzenia urazowego obejmującego ciała jamiste prącia lub/i odcinek prąciowy cewki
64.495Operacja z powodu słoniowacizny prącia lub moszny
64.91Grzbietowe/ boczne nacięcie napletka
64.92Nacięcie prącia
64.93Uwolnienie (wycięcie) zrostów prącia
64.951Wszczepienie protez półsztywnych do ciał jamistych prącia
64.952Usunięcie protez półsztywnych ciał jamistych prącia
64.953Usunięcie i jednoczasowa wymiana protez półsztywnych ciał jamistych prącia
64.96Usunięcie wewnętrznej protezy prącia
64.971Wszczepienie protez hydraulicznych do ciał jamistych prącia
64.972Usunięcie protez hydraulicznych ciał jamistych prącia
64.973Usunięcie i jednoczasowa wymiana protez hydraulicznych ciał jamistych prącia
64.981Wytworzenie połączenia ciał jamistych z ciałem gąbczastym
64.982Wytworzenie przetoki między ciałami jamistymi prącia i ciałem gąbczastym opuszki cewki lub przetoki z zastosowaniem żyły
64.983Nakłucie i płukanie ciał jamistych prącia
64.984Wstrzyknięcie leku naczyniowo-aktywnego do ciała jamistego prącia
64.985Wstrzyknięcie leku do blaszki stwardnienia plastycznego prącia
64.986Wytworzenie przetoki między żołędzia i ciałami jamistymi prącia metodą Wintera
64.99Inne operacje męskich narządów płciowych
65.01Nacięcie jajnika laparoskopowo
65.09Nacięcie jajnika-inne
65.11Biopsja aspiracyjna jajnika
65.12Biopsja jajnika - inna
65.13Laparoskopowa biopsja jajnika
65.14Inne laparoskopowe procedury diagnostyczne na jajnikach
65.21Marsupializacja cysty jajnika
65.22Klinowa resekcja jajnika
65.23Otwarcie torbieli jajnika/ jajników laparoskopowe
65.24Laparoskopowa klinowa resekcja jajnika
65.25Inne laparoskopowe wycięcie lub zniszczenie zmiany jajnika
65.26Wyłuszczenie guza jajnika jednostronne/ obustronne
65.292Kauteryzacja jajnika
65.293Częściowe wycięcie jajnika
65.31Jednostronne usunięcie jajnika laparoskopowo
65.39Jednostronne usunięcie jajnika - inne
65.41Jednostronne usunięcie jajnika i jajowodu laparoskopowo
65.49Jednostronne usunięcie jajnika i jajowodu - inne
65.519Równoczesne usunięcie obu jajników - inne
65.52Wycięcie pozostałego/ jedynego jajnika
65.53Laparoskopowe usunięcie obu jajników w trakcie jednego zabiegu
65.54Laparoskopowe usunięcie pozostałego jajnika
65.61Równoczesne usunięcie obu jajników i jajowodów
65.62Laparoskopowe usunięcie obu jajników i jajowodów w trakcie jednego zabiegu
65.63Laparoskopowe usunięcie pozostałego jajnika i jajowodu
65.69Usunięcie pozostałego jajnika i jajowodu - inne
65.71Szycie jajnika
65.73Plastyka jajowodu i jajnika
65.74Laparoskopowe proste zeszycie jajnika
65.75Laparoskopowa reimplantacja jajnika
65.76Laparoskopowa plastyka jajnika i jajowodu
65.791Umocowanie jajnika
65.81Laparoskopowe usunięcie zrostów jajnikowo-jajowodowych
65.89Usunięcie zrostów jajnikowo-jajowodowych - inne
65.91Aspiracja płynu z jajnika
65.95Uwolnienie skrętu jajnika
66.01Nacięcie jajowodu
66.02Utworzenie przetoki jajowodowo-brzusznej
66.11Biopsja jajowodu
66.21Obustronne laparoskopowe podwiązanie/ zmiażdżenie jajowodu
66.22Obustronne laparoskopowe podwiązanie oraz rozdzielenie obu kikutów jajowodu
66.29Obustronne endoskopowe zamknięcie światła jajowodów - inne
66.31Obustronne podwiązanie i zmiażdżenie jajowodów
66.4Całkowite jednostronne wycięcie jajowodu
66.51Wycięcie obu jajowodów w czasie tej samej operacji
66.521Wycięcie pozostałego jajowodu
66.61Wycięcie lub zniszczenie zmiany jajowodu
66.62Wycięcie jajowodu z ciążą jajowodową
66.69Częściowe wycięcie jajowodu - inne
66.71Proste zeszycie jajowodu
66.72Szycie jajowodu
66.75Wszczepienie jajowodu do macicy
66.792Przywrócenie ciągłości rozdzielonego jajowodu
66.793Plastyka jajowodu
66.8Przedmuchiwanie i przepłukiwanie jajowodu
66.91Aspiracja treści jajowodu
66.92Jednostronne zmiażdżenie lub zamknięcie światła jajowodu
66.93Wszczepienie/wymiana protezy jajowodu
66.95Wprowadzenie środka leczniczego do jajowodu
66.96Rozszerzenie jajowodu
67.11Biopsja kanału szyjki macicy
67.12Wycinki z szyjki macicy (biopsja skrawkowa)
67.2Konizacja szyjki macicy
67.31Marsupializacja torbieli szyjki macicy
67.39Zniszczenie lub wycięcie zmiany lub tkanki szyjki macicy - inne
67.4Wycięcie szyjki macicy z równoczesną plastyką pochwy
67.591Szew okrężny na cieśń macicy
67.592Operacja McDonalda
67.593Operacja Shirodkara
67.61Szycie rozdarcia szyjki macicy
67.621Zamknięcie przetoki szyjkowo-esiczej
67.691Zabieg naprawczy starego położniczego rozdarcia szyjki
68.0Nacięcie macicy
68.12Histeroskopia diagnostyczna
68.151Endoskopowa (laparoskopowa) biopsja przydatków macicy z wyjątkiem jajników i jajowodów
68.159Endoskopowa (laparoskopowa) biopsja przydatków macicy - inne
68.161Endoskopowa (laparoskopowa) (histeroskopowa) biopsja macicy
68.17Przezpochwowa hydrolaparoskopia (THL)
68.211Uwolnienie zrostów w świetle macicy
68.22Nacięcie albo wycięcie wrodzonej przegrody macicy
68.231Rozszerzenie kanału szyjki i wyłyżeczkowanie ścian jamy macicy
68.232Histeroskopowa ablacja endometrium
68.233Histeroskopowe zniszczenie zmiany chorobowej w macicy
68.234Histeroskopowe wycięcie zmiany chorobowej w macicy
68.24Histerolaparoskopia lecznicza
68.291Usunięcie mięśniaka macicy
68.311Klasyczne śródpowięziowe usunięcie macicy[CISH]
68.312Nadszyjkowe usunięcie macicy w asyście laparoskopowej [LASH]
68.391Nadszyjkowe wycięcie macicy
68.41Proste wycięcie macicy
68.42Poszerzone wycięcie macicy
68.51Wycięcie macicy drogą pochwową w asyście laparoskopowej (LAVH)
68.59Inne wycięcie macicy drogą pochwową
68.61Zmodyfikowane radykalne wycięcie macicy
68.62Operacja Wertheima
68.71Laparoskopowe radykalne wycięcie macicy drogą pochwową [LRVH]
68.76Histerokolpektomia
68.77Operacja Schauta
68.8Wytrzewienie miednicy małej
69.01Rozszerzenie kanału szyjki i wyłyżeczkowanie ścian jamy macicy w celu zakończenia ciąży
69.02Rozszerzenie kanału szyjki i wyłyżeczkowanie ścian jamy macicy po porodzie lub poronieniu
69.03Rozszerzenie kanału szyjki i wyłyżeczkowanie ścian jamy macicy - diagnostyczne
69.04Rozszerzenie kanału szyjki i wyłyżeczkowanie ścian jamy macicy - lecznicze
69.1Wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki w zakresie macicy i struktur ją podtrzymujących
69.211Zabieg Wotkinsa
69.221Przyszycie macicy do powłok brzusznych
69.222Operacja manchesterska (Fothergilla)
69.223Sfałdowanie więzadeł macicznych
69.23Pochwowa operacja przewlekłego wypadania macicy
69.3Odnerwienie macicy (okołoszyjkowe)
69.41Szycie rozdarcia macicy
69.42Zamknięcie przetoki macicy
69.491Zabieg naprawczy przetrwałego (zastarzałego) poporodowego rozdarcia macicy
69.492Zabieg naprawczy wrodzonej wady macicy
69.493Zabieg naprawczy wrodzonej wady macicy z rekonstrukcją
69.499Zabieg naprawczy macicy - inny
69.52Aspiracyjne łyżeczkowanie macicy po porodzie lub poronieniu
69.59Inne aspiracyjne łyżeczkowanie macicy
69.97Usunięcie penetrującego ciała obcego z szyjki macicy
70.0Nakłucie zagłębienia odbytniczo macicznego (zatoki Douglasa)
70.12Nacięcie zagłębienia odbytniczo-macicznego
70.13Uwolnienie zrostów wewnątrzpochwowych
70.141Wycięcie przegrody pochwowej
70.142Drenaż krwiaka pochwy
70.22Wziernikowanie zagłębienia odbytniczo-macicznego - kuldoskopia
70.23Biopsja zagłębienia odbytniczo-macicznego
70.24Biopsja pochwy
70.33Wycięcie lub zniszczenie zmiany pochwy
70.4Zamknięcie światła pochwy i całkowite wycięcie pochwy
70.50Plastyka przednia i tylna pochwy
70.511Przednia plastyka pochwy z wycięciem uchyłka cewki moczowej
70.521Tylna plastyka pochwy
70.61Wytworzenie pochwy
70.62Odtworzenie pochwy
70.71Szycie rozdarcia pochwy
70.72Operacja przetoki pochwowo-okrężniczej
70.73Operacja przetoki pochwowo-odbytniczej
70.74Operacja innych przetok pochwowo-jelitowych
70.75Operacja innych przetok pochwowych
70.77Podwieszenie i umocowanie pochwy
70.791Plastyka pochwy i krocza
70.8Zamknięcie (zwężenie) sklepienia pochwy
71.01Uwolnienie zrostów sromu
71.091Powiększenie wejścia do pochwy
71.099Nacięcie sromu/ krocza - inne
71.11Biopsja sromu
71.22Nacięcie torbieli gruczołu Bartholina
71.23Marsupializacja torbieli gruczołu Bartholina
71.24Wycięcie albo inne zniszczenie torbieli gruczołu Bartholina
71.3Inne częściowe wycięcie lub zniszczenie zmian chorobowych w obrębie sromu i krocza
71.41Amputacja łechtaczki
71.5Radykalne wycięcie sromu
71.61Jednostronne proste wycięcie sromu
71.62Obustronne proste wycięcie sromu
71.71Szycie pęknięcia sromu lub krocza
71.72Operacja przetoki sromu lub krocza
71.791Zabieg naprawczy starego położniczego uszkodzenia sromu lub krocza
72.1Kleszcze wyjściowe z nacięciem krocza
72.71Próżniociąg położniczy z nacięciem krocza
72.79Próżniociąg położniczy - inny
73.71Poród samoistny bez nacięcia krocza
73.72Poród samoistny z nacięciem krocza i następowym zeszyciem
73.8Operacje na płodzie ułatwiające poród
74.0Klasyczne cięcie cesarskie
74.1Cięcie cesarskie w dolnym odcinku macicy
74.2Cięcie cesarskie pozaotrzewnowe
75.01Wstrzyknięcie prostaglandyny w celu wywołania poronienia
75.03Zakończenie ciąży przez wstrzyknięcie domaciczne
75.1Amniocenteza diagnostyczna
75.21Wewnątrzmaciczna transfuzja wymienna
75.22Wprowadzenie cewnika do jamy brzusznej płodu celem wykonania transfuzji
75.311Fetoskopia
75.312Laparoamnioskopia
75.32Ekg płodu - z owłosionej skóry głowy
75.33Pobranie próbki krwi płodu z owłosionej skóry głowy
75.352Kordocenteza
75.36Korekcja wady rozwojowej płodu
75.37Amnioinfuzja
75.381Przezszyjkowe monitorowanie saturacji tlenem krwi płodu
75.382Przezszyjkowe monitorowanie ciśnienia parcjalnego tlenu u płodu
75.4Ręczne wydobycie łożyska
75.62Zeszycie świeżego położniczego uszkodzenia odbytu i zwieracza odbytu
75.691Zeszycie sromu i krocza
75.693Zabieg naprawczy krocza
75.694Zabieg naprawczy pochwy
75.695Zabieg naprawczy sromu
75.696Wtórne zeszycie nacięcia krocza
75.71Ręczna kontrola jamy macicy po porodzie
75.72Instrumentalna kontrola jamy macicy po porodzie
75.81Położnicza tamponada macicy
75.82Położnicza tamponada pochwy
75.94Ręczne odprowadzenie wynicowanej macicy
76.011Wycięcie nekrotycznego fragmentu z kości twarzy
76.091Ponowne otwarcie osteotomii kości twarzy
76.11Biopsja kości twarzy
76.2Miejscowe usunięcie lub zniszczenie zmiany kości twarzy
76.311Hemimadibulektomia
76.312Subtotalna resekcja żuchwy
76.391Połowicze wycięcie szczęki (z przeszczepem kostnym lub protezą)
76.41Całkowite wycięcie żuchwy z jednoczasową rekonstrukcją
76.42Całkowite wycięcie żuchwy - inne
76.43Rekonstrukcja żuchwy - inna
76.441Całkowite usunięcie szczęki z jednoczasową rekonstrukcją chirurgiczną lub protetyczną
76.449Całkowite usunięcie innej kości twarzy z jednoczasową rekonstrukcją chirurgiczną lub protetyczną
76.451Całkowite wycięcie szczęki
76.459Całkowite wycięcie innej kości twarzy
76.46Rekonstrukcja kości twarzy - inna
76.5Plastyka stawu skroniowo-żuchwowego
76.62Otwarta plastyka gałęzi żuchwy
76.63Plastyka trzonu żuchwy
76.65Segmentarna osteoplastyka szczęki
76.66Całkowita osteoplastyka szczęki
76.691Osteoplastyka dwuszczękowa
76.692Osteoplastyka wielu kości czaszki twarzowej
76.693Osteoplastyka wielu kości czaszki twarzowej oraz pokrywy czaszki
76.699Plastyka kości twarzy - inna
76.71Zamknięte nastawienie złamania kości jarzmowej
76.72Otwarte nastawienie złamania kości jarzmowej
76.73Zamknięte nastawienie złamania szczęki
76.74Otwarte nastawienie złamania szczęki
76.75Zamknięte nastawienie złamania żuchwy
76.76Otwarte nastawienie złamania żuchwy
76.771Nastawienie złamania zębodołu ze stabilizacją zębów
76.781Zamknięte nastawienie złamania oczodołu
76.791Otwarte nastawienie złamania oczodołu
76.799Otwarte nastawienie złamania kości twarzy - inne
76.911Autogenny przeszczep kostny kości twarzy
76.912Przeszczep kostny kości twarzy (materiał z banku kości)
76.913Heterogenny przeszczep kostny kości twarzy
76.921Alloplastyczny wszczep do kości twarzy
76.93Zamknięte nastawienie zwichnięcia stawu skroniowo-żuchwowego
76.94Otwarte nastawienie zwichnięcia stawu skroniowo-żuchwowego
76.95Inne manipulacje stawu skroniowo-żuchwowego
76.99Operacje kości twarzy/ stawów - inne
77.01Wycięcie martwaka - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
77.02Wycięcie martwaka - kość ramienna
77.03Wycięcie martwaka - kość promieniowa/ kość łokciowa
77.04Wycięcie martwaka - kości nadgarstka/ śródręcza
77.05Wycięcie martwaka - kość udowa
77.06Wycięcie martwaka - rzepka
77.07Wycięcie martwaka - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
77.08Wycięcie martwaka - kości stępu/ kości śródstopia
77.091Wycięcie martwaka - inne kości (miednica)
77.092Wycięcie martwaka - inne kości (paliczki palców stopy/ ręki)
77.093Wycięcie martwaka - inne kości (kręgi)
77.11Inne nacięcie kości bez rozdzielenia - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
77.12Inne nacięcie kości bez rozdzielenia - kość ramienna
77.13Inne nacięcie kości bez rozdzielenia - kość promieniowa/ kość łokciowa
77.14Inne nacięcie kości bez rozdzielenia - kości nadgarstka/ śródręcza
77.15Inne nacięcie kości bez rozdzielenia - kość udowa
77.16Inne nacięcie kości bez rozdzielenia - rzepka
77.17Inne nacięcie kości bez rozdzielenia - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
77.18Inne nacięcie kości bez rozdzielenia - kości stępu/ kości śródstopia
77.191Inne nacięcie kości bez rozdzielenia - inne kości (miednica)
77.192Inne nacięcie kości bez rozdzielenia - inne kości (paliczki palców stopy/ ręki)
77.193Inne nacięcie kości bez rozdzielenia - inne kości (kręgi)
77.21Osteotomia klinowa - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
77.22Osteotomia klinowa - kość ramienna
77.23Osteotomia klinowa - kość promieniowa/ kość łokciowa
77.24Osteotomia klinowa - kości nadgarstka/ śródręcza
77.25Osteotomia klinowa - kość udowa
77.26Osteotomia klinowa - rzepka
77.27Osteotomia klinowa - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
77.28Osteotomia klinowa - kości stępu/ kości śródstopia
77.291Osteotomia klinowa - inne kości (miednica)
77.292Osteotomia klinowa - inne kości (paliczki palców stopy/ ręki)
77.293Osteotomia klinowa - inne kości (kręgi)
77.31Inne rozdzielenie kości - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
77.32Inne rozdzielenie kości - kość ramienna
77.33Inne rozdzielenie kości - kość promieniowa/ kość łokciowa
77.34Inne rozdzielenie kości - kości nadgarstka/ śródręcza
77.35Inne rozdzielenie kości - kość udowa
77.36Inne rozdzielenie kości - rzepka
77.37Inne rozdzielenie kości - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
77.38Inne rozdzielenie kości - kości stępu/ kości śródstopia
77.391Inne rozdzielenie kości - inne kości (miednica)
77.392Inne rozdzielenie kości - inne kości (paliczki palców stopy/ ręki)
77.393Inne rozdzielenie kości - inne kości (kręgi)
77.41Biopsja kości - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
77.42Biopsja kości - kość ramienna
77.43Biopsja kości - kość promieniowa/ kość łokciowa
77.44Biopsja kości - kości nadgarstka/ śródręcza
77.45Biopsja kości - kość udowa
77.46Biopsja kości - rzepka
77.47Biopsja kości - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
77.48Biopsja kości - kości stępu/ kości śródstopia
77.491Biopsja kości - inne kości (miednica)
77.492Biopsja kości - inne kości (paliczki palców stopy/ ręki)
77.493Biopsja kości - inne kości (kręgi)
77.51Wycięcie kaletki palucha z korekcją tkanek miękkich z osteotomią I-szej kości śródstopia
77.52Wycięcie kaletki palucha z korekcją tkanek miękkich i artrodezą
77.53Wycięcie kaletki palucha/ korekcja tkanek miękkich - inne
77.541Korekcja 5 palca stopy z osteotomią
77.562Wycięcie paliczka (częściowa) palca młotkowatego stopy
77.571Artrodeza palca szponiastego stopy
77.572Częściowa resekcja paliczka palca szponiastego stopy
77.573Kapsulotomia palca szponiastego stopy
77.574Wydłużenie ścięgna palca szponiastego stopy
77.581Korekcja palca stopy
77.582Zabieg naprawczy palca stopy
77.583Inne wycięcie, zespolenie i operacja palców stopy z użyciem materiału protetycznego
77.591Wycięcie stawu palucha koślawego z założeniem protezy
77.60Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - nieokreślone miejsce
77.61Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
77.62Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - kość ramienna
77.63Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - kość promieniowa/ kość łokciowa
77.64Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - kości nadgarstka/śródręcza
77.65Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - kość udowa
77.66Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - rzepka
77.67Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
77.68Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - kości stępu/ kości śródstopia
77.691Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - inne kości (miednica)
77.692Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - inne kości (paliczki palców stopy/ ręki)
77.693Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - inne kości (kręgi)
77.71Wycięcie kości do przeszczepu - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
77.72Wycięcie kości do przeszczepu - kość ramienna
77.73Wycięcie kości do przeszczepu - kość promieniowa/ kość łokciowa
77.74Wycięcie kości do przeszczepu - kości nadgarstka/ śródręcza
77.75Wycięcie kości do przeszczepu - kość udowa
77.76Wycięcie kości do przeszczepu - rzepka
77.77Wycięcie kości do przeszczepu - kość piszczelowa/kość strzałkowa
77.78Wycięcie kości do przeszczepu - kości stępu/ kości śródstopia
77.792Wycięcie kości do przeszczepu - inne kości (paliczki palców stopy/ ręki)
77.81Inne częściowe wycięcie kości - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
77.82Inne częściowe wycięcie kości - kość ramienna
77.83Inne częściowe wycięcie kości - kość promieniowa/ kość łokciowa
77.84Inne częściowe wycięcie kości - kości nadgarstka/ śródręcza
77.85Inne częściowe wycięcie kości - kość udowa
77.86Inne częściowe wycięcie kości - rzepka
77.87Inne częściowe wycięcie kości - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
77.88Inne częściowe wycięcie kości - kości stępu/ kości śródstopia
77.891Inne częściowe wycięcie kości - inne kości (mednica)
77.892Inne częściowe wycięcie kości - inne kości (paliczki palców stopy/ ręki)
77.893Inne częściowe wycięcie kości - inne kości (kręgi)
77.91Całkowite wycięcie kości - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
78.015Przeszczep kostny z banku kości - kość udowa/ miednica
78.017Przeszczep kostny z banku kości - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.020Przeszczep kostny (autogenny) (heterogenny) - nieokreślone miejsce
78.021Przeszczep kostny (autogenny) (heterogenny) - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
78.022Przeszczep kostny (autogenny) (heterogenny) - kość ramienna
78.023Przeszczep kostny (autogenny) (heterogenny) - kość promieniowa/ kość łokciowa
78.024Przeszczep kostny (autogenny) (heterogenny) - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki)
78.025Przeszczep kostny (autogenny) (heterogenny) - kość udowa/ miednica
78.026Przeszczep kostny (autogenny) (heterogenny) - rzepka
78.027Przeszczep kostny (autogenny) (heterogenny) - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.028Przeszczep kostny (autogenny) (heterogenny) - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)
78.029Przeszczep kostny (autogenny) (heterogenny) - inne (kręgi)
78.035Przeszczep kostny z oczyszczeniem miejsca przeszczepu (usunięcie stwardniałej, zwłókniałej lub martwiczej kości lub tkanki) transplantacja kości - kość udowa/ miednica
78.036Przeszczep kostny z oczyszczeniem miejsca przeszczepu (usunięcie stwardniałej, zwłókniałej lub martwiczej kości lub tkanki) transplantacja kości - rzepka
78.037Przeszczep kostny z oczyszczeniem miejsca przeszczepu (usunięcie stwardniałej, zwłókniałej lub martwiczej kości lub tkanki) transplantacja kości - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.038Przeszczep kostny z oczyszczeniem miejsca przeszczepu (usunięcie stwardniałej, zwłókniałej lub martwiczej kości lub tkanki) transplantacja kości - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)
78.041Wszczepy materiałów kościozastępczych - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
78.042Wszczepy materiałów kościozastępczych - kość ramienna
78.043Wszczepy materiałów kościozastępczych - kość promieniowa/ kość łokciowa
78.044Wszczepy materiałów kościozastępczych - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki)
78.045Wszczepy materiałów kościozastępczych - kość udowa, miednica
78.046Wszczepy materiałów kościozastępczych - rzepka
78.047Wszczepy materiałów kościozastępczych - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.048Wszczepy materiałów kościozastępczych - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)
78.049Wszczepy materiałów kościozastępczych - inne (kręgi)
78.051Wszczepy uzupełniające (kliny, koszyki) - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
78.052Wszczepy uzupełniające (kliny, koszyki) - kość ramienna
78.053Wszczepy uzupełniające (kliny, koszyki) - kość promieniowa/ kość łokciowa
78.054Wszczepy uzupełniające (kliny, koszyki) - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki)
78.055Wszczepy uzupełniające (kliny, koszyki) - kość udowa/ miednica
78.056Wszczepy uzupełniające (kliny, koszyki) - rzepka
78.057Wszczepy uzupełniające (kliny, koszyki) - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.058Wszczepy uzupełniające (kliny, koszyki) - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)
78.059Wszczepy uzupełniające (kliny, koszyki) - inne (kręgi)
78.061Wszczepy wzmocnione - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
78.062Wszczepy wzmocnione - kość ramienna
78.063Wszczepy wzmocnione - kość promieniowa/ kość łokciowa
78.064Wszczepy wzmocnione - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki)
78.065Wszczepy wzmocnione - kość udowa/ miednica
78.066Wszczepy wzmocnione - rzepka
78.067Wszczepy wzmocnione - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.068Wszczepy wzmocnione - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)
78.069Wszczepy wzmocnione - inne (kręgi)
78.071Implanty mocujące (kotwice, śruby interferencyjne, skoble) - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
78.072Implanty mocujące (kotwice, śruby interferencyjne, skoble) - kość ramienna
78.073Implanty mocujące (kotwice, śruby interferencyjne, skoble) - kość promieniowa/ kość łokciowa
78.074Implanty mocujące (kotwice, śruby interferencyjne, skoble) - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki)
78.075Implanty mocujące (kotwice, śruby interferencyjne, skoble) - kość udowa
78.076Implanty mocujące (kotwice, śruby interferencyjne, skoble) - rzepka
78.077Implanty mocujące (kotwice, śruby interferencyjne, skoble) - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.078Implanty mocujące (kotwice, śruby interferencyjne, skoble) - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)
78.079Implanty mocujące (kotwice, śruby interferencyjne, skoble) - inne (kręgi)
78.11Założenie zewnętrznego stabilizatora kości - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
78.12Założenie zewnętrznego stabilizatora kości - kość ramienna
78.13Założenie zewnętrznego stabilizatora kości - kość promieniowa/ kość łokciowa
78.14Założenie zewnętrznego stabilizatora kości - kości nadgarstka/ śródręcza
78.15Założenie zewnętrznego stabilizatora kości - kość udowa
78.16Założenie zewnętrznego stabilizatora kości - rzepka
78.17Założenie zewnętrznego stabilizatora kości - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.18Założenie zewnętrznego stabilizatora kości - kości stępu/ kości śródstopia
78.191Założenie zewnętrznego stabilizatora kości - inne kości (miednica)
78.192Założenie zewnętrznego stabilizatora kości - inne kości (paliczki palców stopy/ ręki)
78.193Założenie zewnętrznego stabilizatora kości - inne kości (kręgi)
78.222Otwarta epifizjodeza - kość ramienna
78.223Otwarta epifizjodeza - kość promieniowa/ kość łokciowa
78.224Otwarta epifizjodeza - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki)
78.225Otwarta epifizjodeza - kość udowa/ miednica
78.227Otwarta epifizjodeza - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.228Otwarta epifizjodeza - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)
78.229Otwarta epifizjodeza - inne (kręgi)
78.230Przezskórna epifizjodeza - nieokreślone miejsce
78.232Przezskórna epifizjodeza - kość ramienna
78.233Przezskórna epifizjodeza - kość promieniowa/ kość łokciowa
78.234Przezskórna epifizjodeza - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki)
78.235Przezskórna epifizjodeza - kość udowa/ miednica
78.237Przezskórna epifizjodeza - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.238Przezskórna epifizjodeza - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)
78.239Przezskórna epifizjodeza - inne (kręgi)
78.242Resekcja/ osteotomia - kość ramienna
78.243Resekcja/ osteotomia - kość promieniowa/ kość łokciowa
78.244Resekcja/ osteotomia - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki)
78.245Resekcja/ osteotomia - kość udowa/ miednica
78.247Resekcja/ osteotomia - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.248Resekcja/ osteotomia - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)
78.249Resekcja/ osteotomia - inne (kręgi)
78.312Przeszczep kostny z lub bez unieruchomienia wewnętrznego lub osteotomii - kość ramienna
78.313Przeszczep kostny z lub bez unieruchomienia wewnętrznego lub osteotomii - kość promieniowa/ kość łokciowa
78.314Przeszczep kostny z lub bez unieruchomienia wewnętrznego lub osteotomii - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki)
78.315Przeszczep kostny z lub bez unieruchomienia wewnętrznego lub osteotomii - kość udowa/ miednica
78.317Przeszczep kostny z lub bez unieruchomienia wewnętrznego lub osteotomii - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.318Przeszczep kostny z lub bez unieruchomienia wewnętrznego lub osteotomii - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)
78.323Metoda rozciągania z lub bez kortykotomii/ostotomii - kość promieniowa/ kość łokciowa
78.325Metoda rozciągania z lub bez kortykotomii/ostotomii - kość udowa/miednica
78.327Metoda rozciągania z lub bez kortykotomii/ostotomii - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.329Metoda rozciągania z lub bez kortykotomii/ostotomii - inne (kręgi)
78.411Inne zabiegi naprawcze kości - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
78.412Inne zabiegi naprawcze kości - kość ramienna
78.413Inne zabiegi naprawcze kości - kość promieniowa/ kość łokciowa
78.414Inne zabiegi naprawcze kości - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki)
78.415Inne zabiegi naprawcze kości - kość udowa/ miednica
78.417Inne zabiegi naprawcze kości - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.418Inne zabiegi naprawcze kości - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)
78.419Inne zabiegi naprawcze kości - inne (kręgi)
78.421Zabieg naprawczy złego zrostu lub braku zrostu - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
78.422Zabieg naprawczy złego zrostu lub braku zrostu - kość ramienna
78.423Zabieg naprawczy złego zrostu lub braku zrostu - kość promieniowa/ kość łokciowa
78.424Zabieg naprawczy złego zrostu lub braku zrostu - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki)
78.425Zabieg naprawczy złego zrostu lub braku zrostu - kość udowa/ miednica
78.426Zabieg naprawczy złego zrostu lub braku zrostu - rzepka
78.427Zabieg naprawczy złego zrostu lub braku zrostu - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.428Zabieg naprawczy złego zrostu lub braku zrostu - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)
78.429Zabieg naprawczy złego zrostu lub braku zrostu - inne (kręgi)
78.511Profilaktyczna stabilizacja wewnętrzna kości - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
78.512Profilaktyczna stabilizacja wewnętrzna kości - kość ramienna
78.513Profilaktyczna stabilizacja wewnętrzna kości - kość promieniowa/kość łokciowa
78.514Profilaktyczna stabilizacja wewnętrzna kości - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki)
78.515Profilaktyczna stabilizacja wewnętrzna kości - kość udowa/ miednica
78.516Profilaktyczna stabilizacja wewnętrzna kości - rzepka
78.517Profilaktyczna stabilizacja wewnętrzna kości - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.518Profilaktyczna stabilizacja wewnętrzna kości - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)
78.519Profilaktyczna stabilizacja wewnętrzna kości - inne (kręgi)
78.521Powtórne wprowadzenie wewnętrznego stabilizatora - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
78.522Powtórne wprowadzenie wewnętrznego stabilizatora - kość ramienna
78.523Powtórne wprowadzenie wewnętrznego stabilizatora - kość promieniowa/ kość łokciowa
78.524Powtórne wprowadzenie wewnętrznego stabilizatora - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki)
78.525Powtórne wprowadzenie wewnętrznego stabilizatora - kość udowa/ miednica
78.527Powtórne wprowadzenie wewnętrznego stabilizatora - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.529Powtórne wprowadzenie wewnętrznego stabilizatora - inne (kręgi)
78.531Wymiana przemieszczonego lub złamanego przyrządu stabilizującego - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
78.532Wymiana przemieszczonego lub złamanego przyrządu stabilizującego - kość ramienna
78.533Wymiana przemieszczonego lub złamanego przyrządu stabilizującego - kość promieniowa/ kość łokciowa
78.535Wymiana przemieszczonego lub złamanego przyrządu stabilizującego - kość udowa/ miednica
78.537Wymiana przemieszczonego lub złamanego przyrządu stabilizującego - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.539Wymiana przemieszczonego lub złamanego przyrządu stabilizującego - inne (kręgi)
78.611Usunięcie zewnętrznego stabilizatora kości - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
78.612Usunięcie zewnętrznego stabilizatora kości - kość ramienna
78.613Usunięcie zewnętrznego stabilizatora kości - kość promieniowa/ kość łokciowa
78.614Usunięci zewnętrznego stabilizatora kości - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki)
78.615Usunięcie zewnętrznego stabilizatora kości - kość udowa/ miednica
78.617Usunięcie zewnętrznego stabilizatora kości - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.618Usunięcie zewnętrznego stabilizatora kości - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)
78.619Usunięcie zewnętrznego stabilizatora kości - inne (kręgi)
78.621Usunięcie zespolenia wewnętrznego - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
78.622Usunięcie zespolenia wewnętrznego - kość ramienna
78.623Usunięcie zespolenia wewnętrznego - kość promieniowa/ kość łokciowa
78.624Usunięcie zespolenia wewnętrznego - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki)
78.625Usunięcie zespolenia wewnętrznego - kość udowa/ miednica
78.626Usunięcie zespolenia wewnętrznego - rzepka
78.627Usunięcie zespolenia wewnętrznego - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.628Usunięcie zespolenia wewnętrznego - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)
78.629Usunięcie zespolenia wewnętrznego - inne (kręgi)
78.631Usunięcie stymulatora wzrostu kości (inwazyjnego) - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
78.632Usunięcie stymulatora wzrostu kości (inwazyjnego) - kość ramienna
78.633Usunięcie stymulatora wzrostu kości (inwazyjnego) - kość promieniowa/ kość łokciowa
78.634Usunięcie stymulatora wzrostu kości (inwazyjnego) - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki)
78.635Usunięcie stymulatora wzrostu kości (inwazyjnego) - kość udowa/ miednica
78.636Usunięcie stymulatora wzrostu kości (inwazyjnego) - rzepka
78.637Usunięcie stymulatora wzrostu kości (inwazyjnego) - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.638Usunięcie stymulatora wzrostu kości (inwazyjnego) - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)
78.639Usunięcie stymulatora wzrostu kości (inwazyjnego) - inne (kręgi)
78.72Chirurgiczne złamanie kości - kość ramienna
78.73Chirurgiczne złamanie kości - kość promieniowa/ kość łokciowa
78.75Chirurgiczne złamanie kości - kość udowa
78.77Chirurgiczne złamanie kości - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.78Chirurgiczne złamanie kości - kości stępu/ kości śródstopia
79.01Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość ramienna
79.02Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość promieniowa/ łokciowa (ramię - inne)
79.03Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kości nadgarstka i kości śródręcza (ręka)
79.04Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - paliczki ręki
79.05Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość udowa
79.06Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
79.07Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kości stępu/ kości śródstopia (noga)
79.08Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - paliczki stopy
79.091Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - inne wyszczególnione kości (obojczyk)
79.092Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - inne wyszczególnione kości (żebra)
79.093Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - inne wyszczególnione kości (miednica)
79.094Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - inne wyszczególnione kości (rzepka)
79.11Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - kość ramienna
79.12Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - kość promieniowa/ łokciowa
79.13Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - kości nadgarstka/ kości śródręcza
79.14Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - paliczki ręki
79.15Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - kość udowa
79.16Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - kość piszczelowa/kość strzałkowa
79.17Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - kości stępu/ kości śródstopia (noga)
79.18Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - paliczki (stopy)
79.191Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - inne wyszczególnione kości (obojczyk)
79.192Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - inne wyszczególnione kości (żebra)
79.193Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - inne wyszczególnione kości (miednica)
79.194Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - inne wyszczególnione kości (rzepka)
79.21Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość ramienna
79.22Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość promieniowa/ łokciowa
79.23Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kości nadgarstka/ śródręcza
79.24Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - paliczki ręki
79.25Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość udowa
79.26Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - rzepka
79.27Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
79.28Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - paliczki stopy
79.291Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - inne wyszczególnione kości (obojczyk)
79.292Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - inne wyszczególnione kości (żebra)
79.293Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - inne wyszczególnione kości (miednica)
79.294Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - inne wyszczególnione kości (rzepka)
79.31Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - kość ramienna
79.32Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - kość promieniowa/ łokciowa
79.33Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - kości nadgarstka/ kości śródręcza
79.34Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - paliczki ręki
79.35Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - kość udowa
79.36Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
79.37Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - kości stępu/ kości śródstopia (noga)
79.38Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - paliczki stopy
79.391Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - inne wyszczególnione kości (obojczyk)
79.392Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - inne wyszczególnione kości (żebra)
79.393Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - inne wyszczególnione kości (miednica)
79.394Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - inne wyszczególnione kości (rzepka)
79.395Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją z użyciem płyty blokowej - inne wyszczególnione kości (miednica)
79.411Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości bez stabilizacji wewnętrznej - kość ramienna
79.412Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzną stabilizacją - kość ramienna
79.421Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości bez stabilizacji wewnętrznej - kość promieniowa/ łokciowa (ramię)
79.422Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzną stabilizacją - kość promieniowa/ łokciowa (ramię)
79.451Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości bez stabilizacji wewnętrznej - kość udowa
79.452Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzną stabilizacją - kość udowa
79.461Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości bez stabilizacji wewnętrznej - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
79.462Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzną stabilizacją - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
79.491Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości bez stabilizacji wewnętrznej - inne wyszczególnione kości - kręgosłup
79.492Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzną stabilizacją - inne wyszczególnione kości - kręgosłup
79.493Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości bez stabilizacji wewnętrznej - inne wyszczególnione kości - obojczyk
79.494Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzną stabilizacją - inne wyszczególnione kości - obojczyk
79.495Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości bez stabilizacji wewnętrznej - inne wyszczególnione kości - żebra
79.496Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzną stabilizacją - inne wyszczególnione kości - żebra
79.511Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości bez stabilizacji wewnętrznej - kość ramienna
79.512Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzna stabilizacją - kość ramienna
79.521Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości bez stabilizacji wewnętrznej - kość promieniowa/ łokciowa (ramię - inne)
79.522Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzna stabilizacją - kość promieniowa/ łokciowa (ramię - inne)
79.551Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości bez stabilizacji wewnętrznej - kość udowa
79.552Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzna stabilizacją - kość udowa
79.561Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości bez stabilizacji wewnętrznej - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
79.562Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzna stabilizacją - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
79.591Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości bez stabilizacji wewnętrznej - inne wyszczególnione kości - kręgosłup
79.592Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzna stabilizacją - inne wyszczególnione kości - kręgosłup
79.593Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości bez stabilizacji wewnętrznej - inne wyszczególnione kości - obojczyk
79.594Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzna stabilizacją - inne wyszczególnione kości - obojczyk
79.595Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości bez stabilizacji wewnętrznej - inne wyszczególnione kości - żebra
79.596Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzna stabilizacją - żebra
79.61Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania - kość ramienna
79.62Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania - kość promieniowa/ łokciowa
79.63Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania - kości nadgarstka/ kości śródręcza
79.64Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania - paliczki ręki
79.65Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania - kość udowa
79.66Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania - kość piszczelowa/kość strzałkowa
79.67Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania - kości stępu/kości śródstopia
79.68Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania - paliczki stopy
79.691Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania - inne wyszczególnione kości - miednica
79.692Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania - inne wyszczególnione kości - kręgosłup
79.693Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania - inne wyszczególnione kości - obojczyk
79.694Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania - inne wyszczególnione kości - żebra
79.695Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania - inne wyszczególnione kości - rzepka
79.71Zamknięte nastawienie zwichnięcia barku
79.72Zamknięte nastawienie zwichnięcia łokcia
79.73Zamknięte nastawienie zwichnięcia nadgarstka
79.74Zamknięte nastawienie zwichnięcia ręki i palców
79.75Zamknięte nastawienie zwichnięcia biodra
79.76Zamknięte nastawienie zwichnięcia kolana
79.77Zamknięte nastawienie zwichnięcia kostki
79.78Zamknięte nastawienie zwichnięcia stopy i palców
79.79Zamknięte nastawienie zwichnięcia innego określonego stawu
79.81Otwarte nastawienie zwichnięcia barku
79.82Otwarte nastawienie zwichnięcia łokcia
79.83Otwarte nastawienie zwichnięcia nadgarstka
79.84Otwarte nastawienie zwichnięcia ręki/ palca
79.85Otwarte nastawienie zwichnięcia biodra
79.86Otwarte nastawienie zwichnięcia kolana
79.87Otwarte nastawienie zwichnięcia kostki
79.88Otwarte nastawienie zwichnięcia stopy/ palca
79.89Otwarte nastawienie zwichnięcia innego określonego stawu
79.91Inne operacje urazu kości - kość ramienna
79.92Inne operacje urazu kości - kość promieniowa/łokciowa
79.93Inne operacje urazu kości - kości nadgarstka/śródręcza
79.94Inne operacje urazu kości - paliczki ręki
79.95Inne operacje urazu kości - kość udowa, miednica
79.96Inne operacje urazu kości - kość piszczelowa/kość strzałkowa
79.97Inne operacje urazu kości - kości stępu/kości śródstopia
79.98Inne operacje urazu kości - paliczki stopy
79.99Inne operacje urazu kości - inne wyszczególnione kości (kręgosłup)
80.01Artrotomia celem usunięcia protezy - bark
80.02Artrotomia celem usunięcia protezy - łokieć
80.03Artrotomia celem usunięcia protezy - nadgarstek
80.04Artrotomia celem usunięcia protezy - ręka i palce
80.05Artrotomia celem usunięcia protezy - biodro
80.06Artrotomia celem usunięcia protezy - kolano
80.07Artrotomia celem usunięcia protezy - kostka
80.08Artrotomia celem usunięcia protezy - stopa i palce
80.09Artrotomia celem usunięcia protezy - kręgosłup
80.11Inna artrotomia - bark
80.12Inna artrotomia - łokieć
80.13Inna artrotomia - nadgarstek
80.14Inna artrotomia - ręka i palce
80.15Inna artrotomia - biodro
80.16Inna artrotomia - kolano
80.17Inna artrotomia - kostka
80.18Inna artrotomia - stopa i palce
80.191Artrostomia - bark
80.192Artrostomia - łokieć
80.193Artrostomia - nadgarstek
80.194Artrostomia - ręka i palce
80.195Artrostomia - biodro
80.196Artrostomia - kolano
80.197Artrostomia - kostka
80.198Artrostomia - stopa i palce
80.199Artrostomia - kręgosłup
80.21Artroskopia - bark
80.22Artroskopia - łokieć
80.23Artroskopia - nadgarstek
80.24Artroskopia - ręka i palce
80.25Artroskopia - biodro
80.26Artroskopia - kolano
80.27Artroskopia - kostka
80.28Artroskopia - stopa i palce
80.29Artroskopia - kręgosłup
80.39Biopsja aspiracyjna stawu - kręgosłup
80.41Korekcja stopy końsko-szpotawej metodą Goldnera
80.42Operacja Heymana Herndona (Stronga) w korekcji stopy szpotawej
80.431Uwolnienie przerośniętej lub zaciskającej torebki stawowej - bark
80.432Uwolnienie przerośniętej lub zaciskającej torebki stawowej - łokieć
80.433Uwolnienie przerośniętej lub zaciskającej torebki stawowej - nadgarstek
80.434Uwolnienie przerośniętej lub zaciskającej torebki stawowej - ręka i palce
80.435Uwolnienie przerośniętej lub zaciskającej torebki stawowej - biodro
80.436Uwolnienie przerośniętej lub zaciskającej torebki stawowej - kolano
80.437Uwolnienie przerośniętej lub zaciskającej torebki stawowej - kostka
80.438Uwolnienie przerośniętej lub zaciskającej torebki stawowej - stopa i palce
80.439Uwolnienie przerośniętej lub zaciskającej torebki stawowej - kręgosłup
80.441Uwolnienie stawu - bark
80.442Uwolnienie stawu - łokieć
80.443Uwolnienie stawu - nadgarstek
80.444Uwolnienie stawu - ręka i palce
80.445Uwolnienie stawu - biodro
80.446Uwolnienie stawu - kolano
80.447Uwolnienie stawu - kostka
80.448Uwolnienie stawu - stopa i palce
80.449Uwolnienie stawu - kręgosłup
80.451Uwolnienie więzadła - bark
80.452Uwolnienie więzadła - łokieć
80.453Uwolnienie więzadła - nadgarstek
80.454Uwolnienie więzadła - ręka i palce
80.455Uwolnienie więzadła - biodro
80.456Uwolnienie więzadła - kolano
80.457Uwolnienie więzadła - kostka
80.458Uwolnienie więzadła - stopa i palce
80.459Uwolnienie więzadła - kręgosłup
80.501Nieswoiste zniszczenie krążka międzykręgowego (artroskopowo)
80.502Nieswoiste zniszczenie krążka międzykręgowego (przezskórnie)
80.511Usunięcie przepukliny jądra miażdzystego - inne - na poziomie szyjnym
80.512Usunięcie przepukliny jądra miażdzystego - inne - na poziomie piersiowym
80.513Usunięcie przepukliny jądra miażdzystego - inne - na poziomie lędźwiowym
80.514Usunięcie przepukliny jądra miażdzystego z zastosowaniem laminotomii lub hemilaminektomii - na poziomie szyjnym
80.515Usunięcie przepukliny jądra miażdzystego z zastosowaniem laminotomii lub hemilaminektomii - na poziomie piersiowym
80.516Usunięcie przepukliny jądra miażdzystego z zastosowaniem laminotomii lub hemilaminektomii - na poziomie lędźwiowym
80.521Chemonukleoliza krążka międzykręgowego - na poziomie szyjnym
80.522Chemonukleoliza krążka międzykręgowego - na poziomie piersiowym
80.523Chemonukleoliza krążka międzykręgowego - na poziomie lędźwiowym
80.6Wycięcie łękotki kolana (meniscektomia)
80.71Synowiektomia - bark
80.72Synowiektomia - łokieć
80.73Synowiektomia - nadgarstek
80.74Synowiektomia - ręka i palce
80.75Synowiektomia - biodro
80.76Synowiektomia - kolano
80.77Synowiektomia - kostka
80.78Synowiektomia - stopa i palce
80.81Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu - bark
80.82Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu - łokieć
80.83Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu - nadgarstek
80.84Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu - ręka i palce
80.85Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu - biodro
80.86Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu - kolano
80.87Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu - kostka
80.88Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu - stopa i palce
80.89Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu - kręgosłup
80.91Inne wycięcie tkanek stawu - bark
80.92Inne wycięcie tkanek stawu - łokieć
80.93Inne wycięcie tkanek stawu - nadgarstek
80.94Inne wycięcie tkanek stawu - ręka i palce
80.95Inne wycięcie tkanek stawu - biodro
80.96Inne wycięcie tkanek stawu - kolano
80.97Inne wycięcie tkanek stawu - kostka
80.98Inne wycięcie tkanek stawu - stopa i palce
81.011Spondylodeza czaszkowo-szyjna z dojścia przedniego, tylnego lub przez jamę ustną
81.012Zespolenie kręgów C1-C2 z dojścia przedniego, tylnego lub przez jamę ustną
81.013Spondylodeza potyliczno-C2 z dojścia przedniego, tylnego lub przez jamę ustną
81.019Spondylodeza szczytowo-obrotowa - inna
81.021Artrodeza kręgu C2 lub niżej z dojścia przedniego
81.022Artrodeza kręgu C2 lub niżej z dojścia przednio-bocznego
81.029Spondylodeza szyjna z dostępu przedniego - inna
81.031Artrodeza kręgu C2 lub poniżej z dostępu tylnego
81.032Artrodeza kręgu C2 lub poniżej z dostępu tylno-bocznego
81.039Spondylodeza szyjna z dostępu tylnego - inna
81.041Artrodeza piersiowa lub piersiowo lędźwiowa z dostępu przedniego
81.042Artrodeza piersiowa lub piersiowo lędźwiowa z dostępu przednio-bocznego
81.049Spondylodeza piersiowa i piersiowo lędźwiowa z dostępu przedniego - inna
81.051Artrodeza piersiowa lub piersiowo-lędźwiowa z dostępu tylnego
81.052Artrodeza piersiowa lub piersiowo-lędźwiowa z dostępu tylno-bocznego
81.059Spondylodeza piersiowa lub piersiowo-lędźwiowa z dostępu tylnego - inna
81.061Artrodeza lędźwiowa lub lędźwiowo-krzyżowa z dostępu przedniego
81.062Artrodeza lędźwiowa lub lędźwiowo-krzyżowa z dostępu przednio-bocznego
81.069Spondylodeza lędźwiowa lub lędźwiowo krzyżowa z dostępu przedniego - inna
81.07Spondylodeza lędźwiowa lub lędźwiowo-krzyżowa wyrostków poprzecznych z dostępu bocznego
81.081Artrodeza lędźwiowa lub lędźwiowo krzyżowa z dostępu tylnego
81.082Artrodeza lędźwiowa lub lędźwiowo-krzyżowa z dostępu tylno-bocznego
81.083Zabieg stabilizacji międzytrzonowej lędźwiowej tylnej (PLIF)
81.084Międzyotworowa stabilizacja trzonów lędźwiowych (TLIF)
81.089Spondylodeza lędźwiowa/ lędźwiowo krzyżowa z dostępu tylnego - inna
81.11Artrodeza stawu skokowego górnego
81.12Potrójna artrodeza
81.13Artrodeza podskokowa
81.14Artrodeza śródstopia
81.15Artrodeza stępowo-śródstopna
81.16Artrodeza śródstopno-palcowa
81.17Artrodeza stopy - inna
81.18Operacyjne ograniczenie ruchomości w stawie skokowym dolnym
81.21Artrodeza stawu biodrowego
81.22Artrodeza kolana
81.23Artrodeza stawu barkowego
81.24Artrodeza stawu łokciowego
81.25Artrodeza nadgarstkowo-promieniowa
81.26Artrodeza nadgarstkowo-śródręczna
81.27Artrodeza śródręczno-paliczkowa
81.28Artrodeza międzypaliczkowa
81.29Artrodeza - inna
81.30Powtórna spondylodeza, nie określona inaczej
81.311Powtórna spondylodeza czaszkowo-szyjna z dojścia przedniego, tylnego lub przez jamę ustną
81.312Powtórne zespolenie kręgów C1-C2 z dojścia przedniego, tylnego lub przez jamę ustną
81.313Powtórna spondylodeza potyliczno-C2 z dojścia przedniego, tylnego lub przez jamę ustną
81.319Powtórna spondylodeza szczytowo-obrotowa - inna
81.321Powtórna artrodeza kręgu C2 lub poniżej z dojścia przedniego
81.322Powtórna artrodeza kręgu C2 lub poniżej z dojścia przednio-bocznego
81.329Powtórna spondylodeza szyjna z dostępu przedniego - inna
81.331Powtórna artrodeza kręgu C2 lub poniżej z dostępu tylnego
81.332Powtórna artrodeza kręgu C2 lub poniżej z dostępu tylno-bocznego
81.339Powtórna spondylodeza szyjna z dostępu tylnego - inna
81.341Powtórna artrodeza piersiowa lub piersiowo-lędźwiowa z dostępu przedniego
81.342Powtórna artrodeza piersiowa lub piersiowo-lędźwiowa z dostępu przednio-bocznego
81.349Powtórna spondylodeza piersiowa i piersiowo-lędźwiowa z dostępu przedniego - inna
81.351Powtórna artrodeza piersiowa lub piersiowo-lędźwiowa z dostępu tylnego
81.352Powtórna artrodeza piersiowa lub piersiowo-lędźwiowa z dostępu tylno-bocznego
81.359Powtórna spondylodeza piersiowa lub piersiowo-lędźwiowa z dostępu tylnego - inna
81.361Powtórny zabieg stabilizacji międzytrzonowej lędźwiowej przedniej (ALIF)
81.362Powtórna artrodeza lędźwiowa lub lędźwiowo-krzyżowa z dostępu przedniego
81.363Powtórna artrodeza lędźwiowa lub lędźwiowo-krzyżowa z dostępu przednio-bocznego
81.369Powtórna spondylodeza lędźwiowa/lędźwiowo-krzyżowa z dostępu przedniego
81.37Ponowna stabilizacja odcinka lędźwiowego i lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa z dostępu poprzez wyrostki poprzeczne
81.381Powtórna artrodeza lędźwiowa lub lędźwiowo-krzyżowa z dostępu tylnego
81.382Powtórna artrodeza lędźwiowa lub lędźwiowo-krzyżowa z dostępu tylno-bocznego
81.383Powtórny zabieg stabilizacji międzytrzonowej lędźwiowej tylnej (PLIF)
81.384Powtórna międzyotworowa stabilizacja trzonów lędźwiowych (TLIF)
81.389Powtórna spondylodeza lędźwiowa/ lędźwiowo-krzyżowa z dostępu tylnego - inna
81.39Powtórne operacyjne usztywnienie kręgosłupa, nie określone inaczej
81.40Operacja biodra - inna
81.42Plastyka więzadłowa kolana (five-in-one)
81.43Plastyka niestabilności przednio-przyśrodkowej kolana z uszkodzeniem łąkotki
81.44Plastyka niestabilności rzepki
81.45Plastyka więzadeł krzyżowych kolana - inna
81.46Plastyka więzadeł pobocznych kolana - inna
81.47Plastyka stawu kolanowego - inna
81.49Plastyka stawu skokowego - inna
81.511Pierwotna wymiana głowy kości udowej oraz panewki stawu biodrowego - kapoplasyka
81.512Całkowita pierwotna rekonstrukcja stawu biodrowego
81.513Całkowita pierwotna wymiana stawu biodrowego z użyciem trzpienia przynasadowego
81.521Częściowa pierwotna wymiana stawu biodrowego - endoproteza bipolarna
81.522Częściowa pierwotna wymiana stawu biodrowego - wymiana elementu udowego
81.524Częściowa endoprotezoplastyka stawu biodrowego - wymiana elementu udowego
81.525Częściowa endoprotezoplastyka stawu biodrowego - wymiana panewki
81.526Częściowa endoprotezoplastyka stawu biodrowego - wymiana wkładki panewki
81.53Rewizja po endoprotezoplastyce stawu biodrowego, nie określona inaczej
81.541Endoproteza pierwotna stawu kolanowego - jednoprzedziałowa
81.542Endoproteza pierwotna stawu kolanowego - dwuprzedziałowa
81.543Endoproteza pierwotna stawu kolanowego - trójprzedziałowa
81.55Operacja rewizyjna po wymianie stawu kolanowego
81.56Całkowita pierwotna wymiana stawu skokowego
81.57Pierwotna wymiana stawów stopy/palców
81.581Całkowita operacja rewizyjna po wymianie innych określonych stawów kończyny dolnej
81.582Częściowa operacja rewizyjna po wymianie innych określonych stawów kończyny dolnej
81.59Operacja rewizyjna po wymianie stawu kończyny dolnej - inna
81.62Spondylodeza pierwotna lub ponowna 2-3 kręgów
81.63Spondylodeza pierwotna lub ponowna 4-8 kręgów
81.64Spondylodeza pierwotna lub ponowna 9 lub większej liczby kręgów
81.65Wertebroplastyka
81.66Kyfoplastyka
81.67Przezskórna plastyka kręgosłupa
81.71Artroplastyka śródręczno-paliczkowa i międzypaliczkowa - wszczep
81.72Artroplastyka śródręczno-paliczkowa i międzypaliczkowa - bez wszczepu
81.73Całkowita endoproteza nadgarstka
81.74Artroplastyka nadgarstka lub śródręcza - wszczep
81.75Artroplastyka nadgarstka lub śródręcza - bez wszczepu
81.79Inne zabiegi naprawcze nadgarstka/ręki/palców
81.80Całkowita endoproteza stawu barkowego
81.81Częściowa endoproteza stawu barkowego
81.82Operacja nawykowego zwichnięcia barku
81.831Rewizja po artroplastyce stawu barkowego
81.832Artroskopowa dekompresja przestrzeni podbarkowej
81.833Całkowita rewizja po artroplastyce stawu barkowego
81.834Częściowa rewizja po artroplastyce stawu barkowego
81.839Artroplastyka stawu barkowego - inna
81.84Całkowita endoproteza stawu łokciowego
81.851Rewizja po artroplastyce stawu łokciowego
81.852Całkowita rewizja po artroplastyce stawu łokciowego
81.853Częściowa rewizja po artroplastyce stawu łokciowego
81.86Częściowa endoproteza stawu łokciowego
81.93Szycie torebki stawowej/więzadeł kończyny górnej
81.94Szycie torebki stawowej/więzadeł stawów stępu/stopy
81.95Szycie torebki stawowej/więzadeł nogi - inne
81.961Zabieg otwarty z resekcją kości końca barkowego obojczyka i osteotomią wyrostka barkowego
81.969Zabieg naprawczy stawu - inny
81.971Częściowa rewizja po endoprotezoplastyce stawu kończyny górnej
81.972Całkowita rewizja po endoprotezoplastyce stawu kończyny górnej
82.011Eksploracja pochewki ścięgnistej na ręce - inna
82.012Nacięcie pochewki ścięgnistej na ręce
82.013Usunięcie ciałek ryżowatych pochewki ścięgnistej na ręce
82.02Miotomia w zakresie ręki
82.03Nacięcie kaletki maziowej ręki
82.04Nacięcie/drenaż dłoni/kłębu kciuka
82.11Nacięcie ścięgna ręki
82.12Nacięcie powięzi ręki
82.19Rozdzielenie tkanek miękkich ręki - inne
82.211Wycięcie torbieli galaretowatej pochewki ścięgna ręki (nadgarstek)
82.22Wycięcie zmiany mięśnia ręki
82.29Wycięcie zmiany tkanek miękkich ręki - inne
82.31Wycięcie kaletki ręki
82.32Wycięcie ścięgna ręki do przeszczepu
82.331Wycięcie ścięgna i torebki maziowej
82.339Wycięcie ścięgna ręki - inne
82.34Wycięcie ścięgna/powięzi ręki do przeszczepu
82.351Uwolnienie przykurczu Dupuytrena
82.359Wycięcie powięzi ręki - inne
82.36Wycięcie mięśnia ręki - inne
82.39Wycięcie tkanek miękkich ręki - inne
82.41Szycie pochewki ścięgna ręki
82.42Odroczone szycie ścięgna zginacza ręki
82.43Odroczone szycie ścięgna ręki - inne
82.44Szycie ścięgna zginacza ręki - inne
82.45Szycie ścięgna ręki - inne
82.46Szycie mięśnia/powięzi ręki
82.51Wydłużenie ścięgna ręki
82.52Skrócenie ścięgna ręki
82.53Powtórne przytwierdzenie ścięgna ręki
82.54Powtórne przytwierdzenie mięśnia ręki
82.55Zmiana długości mięśnia/ ścięgna ręki - inna
82.56Przeszczep ścięgna ręki - inne
82.57Przemieszczenie ścięgna ręki - inne
82.58Przeszczepienie mięśnia ręki - inne
82.59Przemieszczenie mięśnia ręki - inne
82.61Policyzacja palca
82.691Przeszczepienie płata skórnego i kości do kciuka
82.692Przeszczepienie kości do kciuka
82.693Przeszczepienie uszypułowanego płata skórnego do kciuka
82.711Rekostrukcja dla plastyki m. przeciwstawnego
82.719Rekonstrukcja bloczka ścięgna ręki - inna
82.72Operacja plastyczna ręki-przeszczep mięśnia/powięzi
82.791Graft ścięgna do ręki
82.799Operacja plastyczna ręki z przeszczepem - inna
82.81Przeniesienie palca, z wyjątkiem kciuka
82.82Operacja rozszczepu ręki (cleft hand)
82.83Korekcja makrodaktylii
82.84Korekcja palca młotkowatego ręki
82.851Ufiksowanie ścięgna ręki - nie określone inaczej
82.859Tenodeza ręki - inna
82.861Plastyka ścięgna i mięśnia ręki
82.869Plastyka ścięgna ręki - inna
82.891Plikacja powięzi ręki
82.892Operacja przetoki powięzi ręki
82.899Operacje plastyczne ręki - inne
82.911Uwolnienie zrostów powięzi, mięśni lub ścięgien ręki
82.919Uwolnienie zrostów ręki - inne
82.99Operacje mięśnia/ścięgna/powięzi ręki - inne
83.011Nacięcie pochewki ścięgna
83.012Usunięcie ciałek ryżowatych z torebki ścięgna
83.019Eksploracja pochewki ścięgna - inne
83.02Miotomia
83.031Usunięcie wapiennych złogów z kaletki
83.039Nacięcie kaletki - inne
83.09Nacięcie mięśni, ścięgna, powięzi i kaletki - inne
83.12Przecięcie ścięgna przywodzicieli biodra
83.132Rozdzielenie ścięgna
83.133Uwolnienie ścięgna
83.134Rozcięcie ścięgna
83.141Rozdzielenie powięzi
83.142Rozdzielenie pasma biodrowo-piszczelowego
83.143Odsłonięcie powięzi
83.144Uwolnienie przykurczu Volkmanna przez przecięcie powięzi
83.149Nacięcie powięzi - inne
83.191Rozdzielenie mięśnia
83.192Uwolnienie mięśnia
83.311Wycięcie zmiany pochewki ścięgna
83.312Wycięcie torbieli galaretowatej pochewki ścięgna, z wyjątkiem ręki
83.321Wycięcie heterotopowej kości
83.322Wycięcie zbliznowacenia mięśnia dla uwolnienia przykurczu Volkmanna
83.323Wycięcie zmiany kostniejącego zapalenia mięśni
83.329Wycięcie zmiany mięśnia - inne
83.391Wycięcie cysty Bakera
83.399Wycięcie zmiany tkanek miękkich - inne
83.41Wycięcie ścięgna do przeszczepu
83.43Wycięcie mięśnia/powięzi do przeszczepu
83.44Wycięcie powięzi - inne
83.5Wycięcie kaletki
83.61Szycie pochewki ścięgna
83.62Odroczone szycie ścięgna
83.63Operacja mankietu rotatorów
83.641Zeszycie ścięgna Achillesa
83.649Szycie ścięgna - inne
83.659Szycie mięśnia/powięzi - inne
83.71Wydłużenie ścięgna
83.72Skrócenie ścięgna
83.73Powtórne przytwierdzenie ścięgna
83.74Powtórne przytwierdzenie mięśnia
83.75Przeniesienie/przeszczep ścięgna
83.76Przemieszczenie ścięgna - inne
83.771Uwolnienie przykurczu Volkmanna przez przeszczep mięśnia
83.79Inne przemieszczenie mięśnia
83.81Przeszczep ścięgna
83.82Przeszczep mięśnia/powięzi
83.83Rekonstrukcja bloczka ścięgna
83.841Operacje Evansa stopy końsko-szpotawej
83.849Korekcja stopy końsko-szpotawej - inne
83.853Plastyka ścięgna Achillesa
83.86Plastyka mięśnia czworogłowego
83.87Operacje plastyczne mięśnia - inne
83.881Plastyka ścięgna i mięśnia
83.882Ufiksowanie ścięgna
83.883Tenodeza - inna niż ręki
83.884Plastyka ścięgna
83.91Uwolnienie zrostów mięśni/ścięgien/powięzi i kaletki
83.999Operacje mięśni/ścięgien/powięzi/kaletek - inne
84.001Amputacja kończyny górnej z pokryciem kikuta płatem
84.002Kineplastyczna amputacja kończyny górnej
84.003Otwarta lub gilotynowa amputacja kończyny górnej
84.004Rewizja świeżej amputacji urazowej kończyny górnej
84.005Amputacja kończyny górnej z odjęciem łopatki
84.01Amputacja i wyłuszczenie palca ręki w stawie
84.02Amputacja i wyłuszczenie kciuka w stawie
84.03Amputacja w zakresie ręki
84.04Wyłuszczenie nadgarstka
84.05Amputacja w zakresie przedramienia
84.06Wyłuszczenie w stawie łokciowym
84.07Amputacja w zakresie ramienia
84.08Wyłuszczenie w stawie barkowym
84.09Amputacja kończyny górnej z odjęciem łopatki
84.101Amputacja kończyny dolnej z pokryciem kikuta płatem
84.102Amputacja kineplastyczna kończyny dolnej
84.103Otwarta lub gilotynowa amputacja kończyny dolnej
84.104Rewizja świeżej amputacji urazowej kończyny dolnej
84.111Amputacja palca stopy w stawie śródstopno-paliczkowym
84.112Wyłuszczenie palca stopy w stawie
84.113Amputacja głowy kości śródstopa
84.114Promieniowa amputacja stopy (wyłuszczenie głowy paliczka bliższego tuż ponad fałdem śródstopno-palcowym)
84.119Amputacja palca stopy - inna
84.121Amputacja przedniej części stopy
84.122Amputacja przez śródstopie
84.123Amputacja w stawie Chopparta
84.124Amputacja w środkowym śródstopiu
84.125Amputacja przez śródstopie (w tym wszystkich palców u stopy)
84.129Amputacja w zakresie stopy - inne
84.13Wyłuszczenie w stawie skokowym
84.14Amputacja stopy w zakresie kostek bocznych
84.151Amputacja nogi na wysokości kości piszczelowej i strzałkowej - nie określona inaczej
84.161Amputacja metodą Batch, Spitler i McFaddin
84.162Amputacja metodą Mazeta
84.163Amputacja metodą S.P.Rogera
84.169Wyłuszczenie w stawie kolanowym - inne
84.171Amputacja nogi na wysokości kości udowej
84.172Amputacja uda
84.173Przekształcenie amputacji poniżej kolana w amputację powyżej kolana
84.174Nadkłykciowa amputacja powyżej kolana
84.179Amputacja powyżej kolana - inne
84.18Wyłuszczenie w stawie biodrowym
84.191Amputacja kończyny dolnej z częścią miednicy
84.192Amputacja tylnej części miednicy
84.21Replantacja kciuka
84.22Replantacja palca
84.23Replantacja przedramienia/nadgarstka/dłoni
84.24Replantacja górnej części ramienia
84.25Replantacja palucha
84.26Replantacja stopy
84.27Replantacja dolnej części podudzia/kostki
84.28Replantacja uda
84.31Powtórna amputacja kikuta
84.32Wtórne zamknięcie kikuta
84.33Oczyszczenie kikuta
84.502Wprowadzenie czynników wzrostu pochodzenia autogenicznego
84.503Wprowadzenie czynników wzrostu z komórek macierzystych
84.511Wprowadzenie: koszyczków (węglowych, ceramicznych, metalowych, plastikowych lub tytanowych)
84.512Wprowadzenie: koszyczków między kręgami, rozpórek, gwintowanych bolców kostnych
84.513Wprowadzenie syntetycznych koszyczków lub rozpórek
84.514Wprowadzenie gwintowanych bolców kostnych
84.52Wprowadzenie rekombinowanego białka morfogenetycznego kości - rhBMP
84.54Wszczepienie innego wewnętrznego urządzenia wydłużającego kończynę
84.56Wprowadzenie wypełniacza do stawu (cementowego)
84.58Wszczepienie międzykolczystego urządzenia do dekompresji wyrostka kolczystego
84.59Wprowadzenie innego urządzenia do kręgosłupa
84.601Wprowadzenie protezy krążka międzykręgowego
84.611Wprowadzenie protezy jądra miażdżystego, w odcinku szyjnym
84.612Wprowadzenie częściowej protezy krążka międzykręgowego (elastyczna), w odcinku szyjnym
84.621Wprowadzenie całkowitej protezy krążka międzykręgowego (elastycznej), w odcinku szyjnym
84.631Wprowadzenie protezy krążka międzykręgowego (elastycznej), w odcinku piersiowym
84.641Wprowadzenie protezy jądra miażdżystego, w odcinku lędźwiowym
84.642Wprowadzenie częściowej protezy krążka międzykręgowego (elastycznej), w odcinku lędźwiowym
84.651Wprowadzenie protezy krążka międzykręgowego (elastycznej), w odcinku lędźwiowym
84.661Usunięcie (częściowe)(całkowite) protezy krążka międzykręgowego z jednoczesnym wprowadzeniem nowej (częściowej)(całkowitej) protezy krążka międzykręgowego, w odcinku szyjnym
84.662Naprawa wcześniej wprowadzonej protezy krążka międzykręgowego, w odcinku szyjnym
84.671Usunięcie (częściowe)(całkowite) protezy krążka międzykręgowego z jednoczesnym wprowadzeniem nowej (częściowej)(całkowitej) protezy krążka międzykręgowego, w odcinku piersiowym
84.672Naprawa wcześniej wprowadzonej protezy krążka międzykręgowego, w odcinku piersiowym
84.681Usunięcie (częściowe)(całkowite) protezy krążka międzykręgowego z jednoczesnym wprowadzeniem nowej (częściowej)(całkowitej) protezy krążka międzykręgowego, w odcinku lędźwiowym
84.682Naprawa wcześniej wprowadzonej protezy krążka międzykręgowego, w odcinku lędźwiowym
84.691Usunięcie (częściowe) (całkowite) protezy krążka międzykręgowego z jednoczesnym wprowadzeniem nowej (częściowej)(całkowitej) protezy krążka międzykręgowego
84.71Założenie zewnętrznego urządzenia stabilizującego, system jednopłaszczyznowy
84.721Założenie zewnętrznego urządzenia stabilizującego, system pierścieniowo-prętowy - system typu Ilizarowa
84.722Założenie zewnętrznego urządzenia stabilizującego, system pierścieniowo-prętowy - system typu Sheffield
84.73Założenie hybrydowego urządzenia do zewnętrznej stabilizacji
84.74Założenie zewnętrznego urządzenia stabilizującego - system wielopłaszczyznowy
84.811Rekonstrukcja pierwotna wrodzonych i nabytych deformacji ręki
84.812Rekonstrukcja wtórna wrodzonych i nabytych deformacji ręki
84.82Rekonstrukcja pierwotna prostowników/zginaczy palców ręki
84.83Rekonstrukcja pierwotna ręki (jednoczasowa rekonstrukcja naczyń, nerwów i ścięgien)
84.84Rekonstrukcja ręki przy użyciu kompleksów tkankowych przenoszonych za pośrednictwem połączeń mikrochirurgicznych
84.85Rekonstrukcja wtórna prostowników/zginaczy palców ręki
84.86Rekonstrukcja wtórna wielotkankowych uszkodzeń ręki (odtworzenie funkcji)
84.871Rekonstrukcja pierwotna wrodzonych i nabytych deformacji stopy
84.872Rekonstrukcja wtórna wrodzonych i nabytych deformacji stopy
84.88Rekonstrukcja mikrochirurgiczna naczyń i/ lub nerwów stopy
84.89Rekonstrukcja wtórna wielotkankowych uszkodzeń stopy (odtworzenie funkcji)
84.941Rekonstrukcja pierwotna wrodzonych i nabytych deformacji - klatka piersiowa (żebra, mostek)
84.942Rekonstrukcja wtórna wrodzonych i nabytych deformacji - klatka piersiowa (żebra, mostek)
84.951Rekonstrukcja pierwotna wrodzonych i nabytych deformacji - kości (ramienna, udowa)
84.952Rekonstrukcja wtórna wrodzonych i nabytych deformacji - kości (ramienna, udowa)
84.961Rekonstrukcja pierwotna wrodzonych i nabytych deformacji - kości (promieniowa i łokciowa)
84.962Rekonstrukcja wtórna wrodzonych i nabytych deformacji - kości (promieniowa i łokciowa)
84.971Rekonstrukcja pierwotna wrodzonych i nabytych deformacji - kości miednicy
84.972Rekonstrukcja wtórna wrodzonych i nabytych deformacji - kości miednicy
84.981Rekonstrukcja pierwotna wrodzonych i nabytych deformacji - kości (piszczelowa i strzałkowa)
84.982Rekonstrukcja wtórna wrodzonych i nabytych deformacji - kości (piszczelowa i strzałkowa)
84.991Rekonstrukcja pierwotna wielotkankowych uszkodzeń kończyny górnej
84.992Rekonstrukcja wtórna wielotkankowych uszkodzeń kończyny górnej
84.993Rekonstrukcja pierwotna wielotkankowych uszkodzeń kończyny dolnej
84.994Rekonstrukcja wtórna wielotkankowych uszkodzeń kończyny dolnej
85.01Nacięcie piersi (skóry)
85.02Nacięcie sutka
85.111Przezskórna cienkoigłowa biopsja piersi
85.112Przezskórna cienkoigłowa biopsja piersi - celowana
85.113Przezskórna gruboigłowa biopsja piersi
85.114Przezskórna gruboigłowa biopsja piersi - celowana
85.12Otwarta biopsja piersi
85.131Biopsja gruboigłowa piersi wspomagana próżnią pod kontrolą USG
85.132Biopsja gruboigłowa piersi wspomagana próżnią stereotaktyczna
85.21Miejscowe wycięcie zmiany piersi
85.22Resekcja kwadrantu piersi
85.23Subtotalna mammektomia
85.241Wycięcie ektopicznej tkanki piersi
85.26Wycięcie guza piersi - BCT
85.29Usunięcie lub zniszczenie tkanki/tkanek sutka piersi - inne
85.312Jednostronna zmniejszająca mammoplastyka
85.313Obustronna zmniejszająca mammoplastyka
85.322Pomniejszająca mammoplastyka (w ginekomastii)
85.33Jednostronna podskórna mammektomia/wszczep
85.34Inna jednostronna podskórna mammektomia
85.35Obustronna podskórna mammektomia/wszczep
85.411Mastektomia - inna
85.412Mastektomia całkowita
85.421Obustronne proste odjęcie piersi
85.422Obustronne całkowite odjęcie piersi
85.431Poszerzona prosta mastektomia - inna
85.432Zmodyfikowana radykalna mastektomia
85.433Prosta mastektomia z wycięciem regionalnych węzłów chłonnych
85.44Obustronne poszerzone proste odjęcie piersi
85.451Usunięcie piersi, mięśnia piersiowego, regionalnych węzłów chłonnych [pachowych, pod i nadobojczykowych]
85.452Radykalna odjęcie piersi BNO
85.46Obustronne radykalne odjęcie piersi
85.471Wycięcie piersi, mięśnia piersiowego, regionalnych węzłów chłonnych [pachowych, nadobojczykowych, piersiowych wewnętrznych, śródpiersiowych]
85.472Poszerzona radykalna amputacja piersi BNO
85.48Obustronne poszerzone radykalne odjęcie piersi
85.531Jednostronne wszczepienie protezy piersiowej
85.55Wymiana ekspandera na endoprotezę piersiową
85.81Szycie rany piersi
85.842Rekonstrukcja piersi płatem skórno-mięśniowym uszypułowanym
85.851Rekonstrukcja piersi płatem skórno-mięśniowym wolnym z połączeniem mikrochirurgicznym
85.87Rekonstrukcja lub zabieg naprawczy brodawki sutkowej - inne
85.88Rekonstrukcja piersi płatem skórno-mięśniowym wolnym/uszypułowanym z protezą piersiową
85.93Rewizja wszczepu piersi
85.94Usunięcie wszczepu piersi
85.95Wprowadzenie ekspandera do piersi
85.97Wszczepienie ekspanderoprotezy piersiowej
86.03Nacięcie torbieli skórzastej
86.04Nacięcie/drenaż skóry/tkanki podskórnej - inne
86.051Usunięcie urządzenia do zapisywania sygnałów
86.052Usunięcie generatora tkankowego impulsów do neurostymulacji
86.053Usunięcie ekspandera ze skóry lub tkanki podskórnej innej niż tkanka piersi
86.07Wprowadzenie wszczepialnego dostępu do naczynia żylnego
86.081Założenie pompy insulinowej
86.083Założenie pompy baklofenowej
86.084Usunięcie pompy baklofenowej
86.091Wytworzenie kieszonki na generator impulsów wzgórza, nowe miejsce
86.093Przemieszczenie podskórnej kieszonki na urządzenie, nie określone gdzie indziej
86.21Wycięcie cysty lub zatoki pilonidalnej
86.221Oczyszczenie przez wycięcie zdewitalizowanej tkanki
86.222Wycięcie martwiczej tkanki
86.223Wycięcie wilgotnej tkanki martwiczej
86.229Oczyszczenie (wycięcie) rany, zakażenia, oparzenia - inne
86.271Usunięcie tkanki martwiczej
86.272Usunięcie wilgotnej tkanki martwiczej
86.281Usunięcie zdewitalizowanej tkanki, martwicy lub wilgotnej tkanki martwiczej przez szczoteczkowanie
86.282Usunięcie zdewitalizowanej tkanki, martwicy lub wilgotnej tkanki martwiczej przez irygację pod ciśnieniem
86.283Usunięcie zdewitalizowanej tkanki, martwicy lub wilgotnej tkanki martwiczej przez zdrapanie
86.284Usunięcie zdewitalizowanej tkanki, martwicy lub wilgotnej tkanki martwiczej przez przemycie
86.31Zniszczenie zmiany skóry przez kauteryzację
86.32Zniszczenie zmiany skóry kriochirurgiczne
86.33Zniszczenie zmiany skóry przez fulgurację
86.34Zniszczenie zmiany skóry laserem
86.35Zniszczenie zmiany skóry z Z-plastyką
86.4Radykalne wycięcie zmiany skóry
86.51Replantacja skalpu
86.601Przeszczep skóry pośredniej grubości
86.602Przeszczep skóry pełnej grubości
86.603Przeszczep skórno-tłuszczowy
86.609Przeszczep wolny skóry - inny
86.61Pełnej grubości przeszczep skóry na rękę
86.62Przeszczep skóry na rękę - inny
86.63Przeszczep pełnej grubości skóry na inne miejsce
86.641Przeszczep włosów w obręb blizny
86.65Przeszczep skóry heterogeniczny
86.661Przeszczep błon płodowych
86.662Przeszczep skóry allogeniczny
86.671Wytworzenie nowej skóry
86.672Przeszczep regeneracyjny naskórkowy warstwy skóry
86.679Zastosowanie sztucznej skóry - inne
86.69Inny przeszczep skóry - inne miejsce
86.71Preparowanie skórno-podskórnego płata uszypułowanego
86.72Przeniesienie skórno-podskórnego płata uszypułowanego
86.73Umocowanie skórno-podskórnego płata uszypułowanego do ręki
86.741Zamknięcie ubytku przez wydłużony płat skórno-podskórny
86.742Zamknięcie ubytku przez podwójnie uszypułowany płat skórno- podskórny
86.743Zamknięcie ubytku przez uszypułowany płat skórno-podskórny
86.744Zamknięcie ubytku przez zrotowany płat skórno-podskórny
86.745Zamknięcie ubytku przez przesunięty płat skórno-podskórny
86.746Zamknięcie ubytku przez rurowaty płat
86.751Oczyszczenie płata uszypułowanego
86.752Usunięcie tkanki tłuszczowej z płata uszypułowanego
86.79Przeszczepienie płata uszypułowanego - inne
86.85Korekcja syndaktylii
86.89Rekonstrukcja/plastyka skóry i tkanki podskórnej - inna
86.91Wycięcie skóry do przeszczepu
86.93Wprowadzenie ekspandera pod skórę
86.94Wprowadzenie lub wymiana jednoszeregowego generatora impulsów do neurostymulacji, nieokreślony czy do doładowywania
86.95Wprowadzenie lub wymiana dwuszeregowego generatora impulsów do neurostymulacji, nieokreślony czy do doładowywania
86.96Wprowadzenie lub wymiana innego generatora impulsów do neurostymulacji
86.971Generator impulsów (jednoszeregowy, jednokanałowy) do wewnątrzczaszkowego, rdzeniowego i obwodowego stymulowania neurologicznego, do doładowywania
86.981Generator impulsów (dwuszeregowy, dwukanałowy) do wewnątrzczaszkowego, rdzeniowego i obwodowego stymulowania neurologicznego, do doładowywania
86.99Operacje skóry/tkanki podskórnej - inne
87.030TK głowy bez kontrastu
87.031TK głowy bez kontrastu i z kontrastem
87.032TK głowy bez kontrastu i co najmniej dwie fazy z kontrastem
87.033TK tętnic głowy i szyi
87.034TK twarzoczaszki bez kontrastu
87.035TK twarzoczaszki bez kontrastu i z kontrastem
87.036TK szyi bez kontrastu
87.037TK szyi bez kontrastu i z kontrastem
87.038TK szyi bez kontrastu i co najmniej dwie fazy z kontrastem
87.039TK perfuzyjna mózgu
87.049TK głowy z kontrastem
87.092RTG krtani bez kontrastu (zdjęcia warstwowe)
87.093RTG przewodu nosowo-łzowego z kontrastem
87.098RTG gruczołów ślinowych z kontrastem
87.171Rtg czaszki w projekcji bocznej
87.172Rtg czaszki w projekcji strzałkowej
87.173Rtg czaszki w projekcji stycznej
87.175RTG twarzoczaszki - celowane lub czynnościowe
87.177RTG czaszki - celowane lub czynnościowe
87.221RTG kręgosłupa odcinka szyjnego - przeglądowe
87.222RTG kręgosłupa odcinka szyjnego - celowane lub czynnościowe
87.231RTG kręgosłupa odcinka piersiowego
87.232RTG kręgosłupa odcinka piersiowego - celowane lub czynnościowe
87.241RTG kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego - przeglądowe
87.242RTG kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego - celowane lub czynnościowe
87.34Limfangiografia śródpiersiowa
87.35Mammografia z kontrastem
87.371Mammografia jednej piersi
87.372Mammografia obu piersi
87.410TK klatki piersiowej bez kontrastu
87.411TK klatki piersiowej bez kontrastu i z kontrastem
87.412TK klatki piersiowej bez kontrastu i co najmniej dwie fazy z kontrastem
87.413TK klatki piersiowej bez kontrastu i z kontrastem z zakontrastowaniem doustnym przełyku
87.415TK tętnic klatki piersiowej (w tym aorta)
87.441RTG płuc - inne
87.495RTG śródpiersia
87.496RTG tchawicy
87.62Seriogram górnego odcinka przewodu pokarmowego
87.63Seriogram jelita cienkiego
87.64Seriogram dolnego odcinka przewodu pokarmowego
87.691RTG przełyku z kontrastem
87.732Urografia z kontrastem jonowym
87.733Urografia z kontrastem niejonowym
87.76Cystoureterografia wsteczna
87.82Histerosalpingografia (kontrast gazowy)
87.83Histerosalphingografia (kontrast cieniujący)
87.91RTG nasieniowodów z kontrastem
88.010TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez kontrastu
88.011TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez kontrastu i z kontrastem
88.012TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez kontrastu i co najmniej dwie fazy z kontrastem
88.013TK tętnic jamy brzusznej (w tym aorta)
88.02Inna TK jamy brzusznej
88.110RTG miednicy - przeglądowe
88.111RTG miednicy celowane
88.14Fistulografia
88.191RTG jamy brzusznej przeglądowe
88.199RTG jamy brzusznej - inne
88.241RTG kości kończyny górnej celowane lub czynnościowe
88.25Pelwimetria
88.291RTG kości kończyny dolnej celowane lub czynnościowe
88.331RTG łopatek
88.35Inne RTG tkanek miękkich kończyny górnej
88.36Limfangiografia kończyny dolnej
88.301TK kończyny górnej bez kontrastu
88.302TK kończyny górnej bez kontrastu i z kontrastem
88.303TK kończyny dolnej bez kontrastu
88.304TK kończyny dolnej bez kontrastu i z kontrastem
88.305TK - wirtualna kolonoskopia
88.331RTG łopatek
88.35Inne RTG tkanek miękkich kończyny górnej
88.36Limfangiografia kończyny dolnej
88.380TK tętnic wieńcowych
88.381TK tętnic kończyn
88.383TK kręgosłupa szyjnego bez kontrastu
88.384TK kręgosłupa szyjnego bez kontrastu i z kontrastem
88.385TK kręgosłupa piersiowego bez kontrastu
88.386TK kręgosłupa piersiowego bez kontrastu i z kontrastem
88.387TK kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego bez kontrastu
88.388TK kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego bez kontrastu i z kontrastem
88.389Inna TK z kontrastem
88.411Arteriografia tętnicy podstawnej mózgu z kontrastem
88.412Arteriografia tętnicy szyjnej wewnętrznej z kontrastem
88.413Arteriografia krążenia w tylnej części mózgu z kontrastem
88.414Arteriografia tętnicy kręgowej z kontrastem
88.419Arteriografia naczyń mózgowych z kontrastem - inne
88.421Aortografia (łuk aorty) z kontrastem
88.429Aortografia innych odcinków aorty z kontrastem
88.43Arteriografia tętnic płucnych z kontrastem
88.44Arteriografia innych naczyń klatki piersiowej z kontrastem
88.45Arteriografia tętnic nerkowych z kontrastem
88.47Arteriografia innych wewnątrzbrzusznych tętnic z kontrastem
88.48Arteriografia tętnic kończyny dolnej z kontrastem
88.491Arteriografia o innej lokalizacji
88.494Arteriografia z użyciem dwutlenku węgla
88.495Arteriografia z użyciem gadolinium
88.512Flebografia żyły głównej (dolnej) (górnej)
88.521Angiokardiografia: zastawki płucnej
88.522Angiokardiografia: prawego przedsionka
88.523Angiokardiografia: prawej komory (drogi wypływu)
88.531Angiokardiografia: zastawki aortalnej
88.532Angiokardiografia: lewego przedsionka
88.533Angiokardiografia: lewej komory (drogi wypływu)
88.54Angiokardiografia lewego i prawego serca
88.55Koronarografia z użyciem jednego cewnika
88.56Koronarografia z użyciem dwóch cewników
88.57Koronarografia - inne
88.591Śródoperacyjny arteriogram laserowy (SPY)
88.592Arteriografia SPY
88.66Flebografia żył kończyny dolnej
88.711Oznaczenie przemieszczenia mózgu w linii środkowej
88.712Echoencefalografia
88.713USG tarczycy i przytarczyc
88.714USG naczyń szyi - doppler
88.716USG przezczaszkowa - doppler
88.717USG ślinianek
88.718USG przezciemiączkowa
88.719USG krtani
88.721Echokardiografia
88.722Echokardiografia przezprzełykowa
88.723Echokardiografia obciążeniowa
88.731USG łuku aorty
88.732USG piersi
88.733USG płuc
88.735USG śródpiersia
88.736USG jamy opłucnej
88.738USG klatki piersiowej
88.742Endosonografia kanału odbytnicy i odbytu
88.743USG przełyku
88.749USG przewodu pokarmowego - inne
88.751USG naczyń nerkowych - doppler
88.752USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego
88.759USG układu moczowego - inne
88.761USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej
88.763USG gruczołu krokowego
88.764USG moszny w tym jąder i najądrzy
88.765USG transwaginalne
88.769USG brzucha - inne
88.771Badanie usg zakrzepicy żył głębokich
88.772Obrazowanie kolorowe naczyń obwodowych 2D z analizą spektralną
88.773Obrazowanie kolorowe naczyń obwodowych 2D power doppler
88.774Obrazowanie kolorowe naczyń obwodowych 2D B-flow
88.776USG naczyń kończyn górnych - doppler
88.777USG naczyń kończyn dolnych - doppler
88.779USG innych obszarów układu naczyniowego - doppler
88.781USG płodu
88.782Wewnątrzmaciczna cefalometria
88.783Lokalizacja łożyska w USG
88.784Echokardiografia płodu
88.789Diagnostyka USG macicy ciężarnej - pełna
88.790USG węzłów chłonnych
88.792USG macicy nieciężarnej i przydatków
88.793USG kończyn górnych lub dolnych
88.794USG stawów barkowych
88.795USG stawów łokciowych
88.796USG stawów rąk lub stawów stóp
88.797USG stawów biodrowych
88.798USG stawów kolanowych
88.900RM głowy bez kontrastu
88.901RM głowy bez kontrastu i z kontrastem
88.902RM kończyny górnej bez kontrastu
88.903RM kończyny górnej bez kontrastu i z kontrastem
88.904RM kończyny dolnej bez kontrastu
88.905RM kończyny dolnej bez kontrastu i z kontrastem
88.911RM mózgu i pnia mózgu bez kontrastu
88.912RM mózgu i pnia mózgu bez kontrastu i z kontrastem
88.923RM klatki piersiowej bez kontrastu
88.924RM klatki piersiowej bez kontrastu i z kontrastem
88.925Rezonans magnetyczny serca - badanie czynnościowe i morfologiczne bez kontrastu
88.926Rezonans magnetyczny serca - badanie czynnościowe i morfologiczne bez kontrastu i z kontrastem
88.931RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka szyjnego bez kontrastu
88.932RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka lędźwiowego (lędźwiowo-krzyżowego) bez kontrastu
88.933RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka piersiowego bez kontrastu
88.936RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka szyjnego bez kontrastu i z kontrastem
88.937RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka lędźwiowego (lędźwiowo-krzyżowego) bez kontrastu i z kontrastem
88.938RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka piersiowego bez kontrastu i z kontrastem
88.970Spektroskopia - RM
88.971RM jamy brzusznej lub miednicy małej bez kontrastu
88.973RM szyi bez kontrastu
88.975RM szyi bez kontrastu i z kontrastem
88.976RM jamy brzusznej lub miednicy małej bez kontrastu i z kontrastem
88.977Angiografia bez kontrastu - RM
88.978Angiografia z kontrastem - RM
88.979Badanie bez kontrastu i co najmniej dwie fazy z kontrastem - RM
89.142Holter EEG
89.17Polisomnografia
89.192Video EEG
89.393Kardiotokografia
89.394Elektromiografia
89.41Badanie wysiłkowe serca na bieżni ruchomej
89.43Badanie wysiłkowe serca na ergometrze rowerowym
89.441Badanie wysiłkowe izotopowe z talem - z lub bez stymulacji przezprzełykowej
89.501Monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi za pomocą urządzeń analogowych lub cyfrowych (typu Holter) - Holter RR
89.502Monitorowanie czynności serca za pomocą urządzeń analogowych lub cyfrowych (typu Holter) - Holter EKG
89.540Monitorowanie podstawowych funkcji życiowych
89.541Monitorowanie czynności serca przy pomocy urządzeń analogowych (typu Holter)
89.542Monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi przy pomocy urządzeń analogowych (typu Holter)
89.549Monitorowanie elektrokardiograficzne - inne
89.601Ciągłe monitorowanie gazometrii krwi tętniczej za pomocą czujnika dotętniczego
89.602Pulsoksymetria
89.61Monitorowanie systemowego ciśnienia tętniczego
89.62Monitorowanie centralnego ciśnienia żylnego
89.65Gazometria krwi tętniczej
89.661Gazometria mieszanej krwi żylnej
89.662pH-metria krwi płodu z owłosionej skóry głowy
89.692Pomiar cząstkowej rezerwy przepływu wieńcowego (FFR)
91.411Badania mikroskopowe pęcherza płodowego - rozmaz bakterii
91.412Badania mikroskopowe pęcherza płodowego - posiew
91.413Badania mikroskopowe pęcherza płodowego - posiew i antybiogram
91.414Badania mikroskopowe pęcherza płodowego - parazytologia
91.415Badania mikroskopowe pęcherza płodowego - toksykologia
91.416Badania mikroskopowe pęcherza płodowego - badanie pakietu komórek i cytologia metodą Papanicolau
91.419Badania mikroskopowe pęcherza płodowego - inne badania mikroskopowe
91.421Badania mikroskopowe płodu - rozmaz bakterii
91.422Badania mikroskopowe płodu - posiew
91.423Badania mikroskopowe płodu - posiew i antybiogram
91.424Badania mikroskopowe płodu - parazytologia
91.425Badania mikroskopowe płodu - toksykologia
91.426Badania mikroskopowe płodu - badanie pakietu komórek i cytologia metodą Papanicolau
91.429Badania mikroskopowe płodu - inne badania mikroskopowe
91.431Badanie mikroskopowe materiału z pochwy - rozmaz bakterii
91.432Badanie mikroskopowe materiału z pochwy - posiew
91.433Badanie mikroskopowe materiału z pochwy - posiew i antybiogram
91.434Badanie mikroskopowe materiału z pochwy - parazytologia
91.435Badanie mikroskopowe materiału z pochwy - toksykologia
91.436Badanie mikroskopowe materiału z pochwy - badanie pakietu komórek i cytologia metodą Papanicolau
91.439Badanie mikroskopowe materiału z pochwy - inne badania mikroskopowe
91.441Badanie mikroskopowe materiału z szyjki macicy - rozmaz bakterii
91.442Badanie mikroskopowe materiału z szyjki macicy - posiew
91.443Badanie mikroskopowe materiału z szyjki macicy - posiew i antybiogram
91.444Badanie mikroskopowe materiału z szyjki macicy - parazytologia
91.445Badanie mikroskopowe materiału z szyjki macicy - toksykologia
91.446Badanie mikroskopowe materiału z szyjki macicy - badanie pakietu komórek i cytologia metodą Papanicolau
91.449Badanie mikroskopowe materiału z szyjki macicy - inne badania mikroskopowe
91.451Badanie mikroskopowe materiału z macicy - rozmaz bakterii
91.452Badanie mikroskopowe materiału z macicy - posiew
91.453Badanie mikroskopowe materiału z macicy - posiew i antybiogram
91.454Badanie mikroskopowe materiału z macicy - parazytologia
91.455Badanie mikroskopowe materiału z macicy - toksykologia
91.456Badanie mikroskopowe materiału z macicy - badanie pakietu komórek i cytologia metodą Papanicolau
91.459Badanie mikroskopowe materiału z macicy - inne badania mikroskopowe
91.461Badanie mikroskopowe materiału z krocza - rozmaz bakterii
91.462Badanie mikroskopowe materiału z krocza - posiew
91.463Badanie mikroskopowe materiału z krocza - posiew i antybiogram
91.464Badanie mikroskopowe materiału z krocza - parazytologia
91.465Badanie mikroskopowe materiału z krocza - toksykologia
91.466Badanie mikroskopowe materiału z krocza - badanie pakietu komórek i cytologia metodą Papanicolau
91.469Badanie mikroskopowe materiału z krocza - inne badania mikroskopowe
91.87Badanie mikroskopowe materiału z innych miejsc - innego określonego narządu - badanie immunohistochemiczne
92.011Scyntygrafia i radioizotopowe badanie czynnościowe tarczycy - z zastosowaniem jodu 131I
92.012Scyntygrafia i radioizotopowe badanie czynnościowe tarczycy - z zastosowaniem 99mTc
92.019Scyntygrafia i radioizotopowe badanie czynnościowe tarczycy - inne
92.021Scyntygrafia układu siateczkowo-śródbłonkowego wątroby
92.022Scyntygrafia dróg żółciowych
92.023Scyntygrafia wątroby znakowanymi erytrocytami
92.029Scyntygrafia i radioizotopowe badanie czynności wątroby - inne
92.031Scyntygrafia dynamiczna nerek
92.032Scyntygrafia statyczna nerek techniką planarną
92.033Scyntygrafia statyczna nerek techniką SPECT
92.034Radioizotopowa ocena klirensu nerek
92.039Scyntygrafia i radioizotopowe badanie czynności nerek - inne
92.041Scyntygrafia i radioizotopowe badanie czynnościowe przewodu pokarmowego
92.042Badanie z trójoleiną znakowaną jodem radioaktywnym
92.043Scyntygrafia ślinianek
92.044Scyntygraficzne badanie motoryki przełyku
92.045Scyntygraficzne badanie motoryki żołądka
92.046Scyntygraficzna diagnostyka krwawienia z przewodu pokarmowego
92.047Scyntygraficzna diagnostyka uchyłka Meckela
92.048Scyntygraficzne badanie pasażu jelitowego
92.049Scyntygraficzne badanie przewodu pokarmowego - inne
92.051Badanie scyntygraficzne lub czynnościowe szpiku kostnego
92.052Radioizotopowe badanie perfuzji mięśnia sercowego techniką SPECT albo techniką bramkowaną SPECT - badanie spoczynkowe
92.053Radioizotopowe badanie perfuzji mięśnia sercowego techniką SPECT albo techniką bramkowaną SPECT - z testem obciążeniowym
92.054Radioizotopowe badanie funkcji komór serca metodą pierwszego przejścia
92.055Radioizotopowe badanie funkcji komór serca techniką bramkowaną
92.056Scyntygraficzne badanie minutowej objętości komór
92.058Badanie scyntygraficzne lub czynnościowe śledziony
92.059Badanie scyntygraficzne lub czynnościowe serca - inne
92.061Pozytonowa Tomografia Emisyjna (PET) z zastosowaniem 18FDG we wskazaniach onkologicznych
92.062Pozytonowa Tomografia Emisyjna (PET) z zastosowaniem innych radiofarmaceutyków we wskazaniach onkologicznych
92.063Pozytonowa Tomografia Emisyjna (PET) z zastosowaniem 18FDG we wskazaniach kardiologicznych
92.064Pozytonowa Tomografia Emisyjna (PET) z zastosowaniem innych radiofarmaceutyków we wskazaniach kardiologicznych
92.065Pozytonowa Tomografia Emisyjna (PET) z zastosowaniem 18FDG we wskazaniach neurologicznych
92.066Pozytonowa Tomografia Emisyjna (PET) z zastosowaniem innych radiofarmaceutyków we wskazaniach neurologicznych
92.111Scyntygraficzne badanie integralności bariery krew-mózg
92.112Scyntygraficzne badanie przepływu krwi w mózgu
92.114Scyntygraficzne badanie czynności innych układów receptorowych
92.115Scyntygraficzne badanie mózgu z zastosowaniem znaczników onkofilnych
92.116Cysternografia radioizotopowa
92.119Scyntygraficzne badanie mózgu - inne
92.131Scyntygrafia przytarczyc metodą dwufazową
92.132Scyntygrafia przytarczyc metodą subtrakcyjną
92.133Radioizotopowa śródoperacyjna ocena położenia przytarczycy
92.141Scyntygrafia trójfazowa odcinka układu kostnego z zastosowaniem fosfonianów
92.142Scyntygrafia jednofazowa odcinka układu kostnego z zastosowaniem fosfonianów
92.143Scyntygrafia układu kostnego metodą SPECT albo SPECT CT
92.144Scyntygrafia całego układu kostnego (metoda "whole body") z zastosowaniem fosfonianów
92.149Scyntygrafia układu kostnego - inne
92.151Scyntygrafia płuc perfuzyjna metodą planarną
92.152Scyntygrafia płuc perfuzyjna metodą SPECT
92.153Scyntygrafia płuc wentylacyjna
92.154Scyntygrafia płuc - badanie integralności bariery pęcherzykowo-naczyniowej
92.159Scyntygrafia płuc - inne
92.161Scyntygraficzne badanie przepływu chłonki
92.162Scyntygraficzna ocena położenia węzła wartowniczego
92.163Radioizotopowa śródoperacyjna ocena położenia węzła wartowniczego
92.169Scyntygrafia układu limfatycznego - inne
92.17Scyntygrafia łożyska
92.181Scyntygrafia całego ciała z zastosowaniem znakowanych leukocytów
92.182Scyntygrafia całego ciała z zastosowaniem 131I
92.183Scyntygrafia całego ciała z zastosowaniem 131I MIBG lub 123I MIBG
92.184Scyntygrafia całego ciała z zastosowaniem cytrynianu 68Ga
92.185Scyntygrafia całego ciała z zastosowaniem znakowanych analogów somatostatyny
92.189Scyntygrafia całego ciała - inne
92.191Scyntygrafia kory nadnerczy
92.192Scyntygrafia rdzenia nadnerczy
92.193Scyntygrafia kanalików łzowych
92.194Scyntygrafia jąder
92.195Inne umiejscowienia - badanie techniką SPECT
92.221Teleradioterapia w leczeniu chorób skóry - promieniowanie X
92.222Teleradioterapia radykalna 2D - promieniowanie X
92.223Teleradioterapia paliatywna - promieniowanie X
92.231Teleradioterapia w leczeniu chorób skóry z zastosowaniem 60Co - promieniowanie gamma
92.232Teleradioterapia radykalna 2D z zastosowaniem 60Co - promieniowanie gamma
92.233Teleradioterapia paliatywna z zastosowaniem 60Co - promieniowanie gamma
92.240Teleradioterapia radykalna 2D - fotony
92.241Teleradioterapia radykalna z planowaniem 3D - fotony
92.242Teleradioterapia 3D konformalna sterowana obrazem (IGRT) - fotony
92.243Teleradioterapia całego ciała (TBI) - fotony
92.244Teleradioterapia połowy ciała (HBI) - fotony
92.245Teleradioterapia skóry całego ciała (TSI) - fotony
92.246Teleradioterapia 3D z modulacją intensywności dawki (3D-IMRT) - fotony
92.247Teleradioterapia 4D bramkowana (4D-IGRT) - fotony
92.248Teleradioterapia 4D adaptacyjna bramkowana (4D-AIGRT) - fotony
92.249Teleradioterapia szpiku lub układu chłonnego całego ciała (TMI) - fotony
92.250Teleradioterapia radykalna 2D - cząstki beta
92.251Teleradioterapia radykalna z planowaniem 3D - cząstki beta
92.252Teleradioterapia 3D konformalna z monitoringiem tomograficznym (3D-CRT) - cząstki beta
92.253Teleradioterapia całego ciała (TBI) - cząstki beta
92.254Teleradioterapia połowy ciała (HBI) - cząstki beta
92.255Teleradioterapia skóry całego ciała (TSI) - cząstki beta
92.256Teleradioterapia 4D bramkowana (4D-IGRT) - cząstki beta
92.257Teleradioterapia 4D adaptacyjna bramkowana (4D-AIGRT) - cząstki beta
92.261Teleradioterapia 3D stereotaktyczna z modulacją intensywności dawki (3D-SIMRT) - fotony
92.263Teleradioterapia 3D stereotaktyczna konformalna (3D-SCRT) - fotony
92.27Teleradioterapia stereotaktyczna promieniami gamma z wielu mikroźródeł
92.281Teleradioterapia wiązką neutronów
92.282(uchylona)
92.288Teleradioterapia hadronowa wiązką protonów
92.292Teleradioterapia 3D sterowana obrazem (IGRT) z modulacją intensywności dawki (3D-RotlMRT) - fotony
92.31Śródoperacyjna teleradioterapia konformalna 3D (3D-IORT-ft)
92.32Śródoperacyjna teleradioterapia konformalna 3D (3D-IORT-x)
92.410Wlew koloidalnego radioizotopu do jam ciała
92.412Brachyterapia śródtkankowa - planowanie standardowe
92.413Brachyterapia śródtkankowa - planowanie 3D
92.414Brachyterapia śródtkankowa - planowanie 3D pod kontrolą obrazowania
92.415(uchylona)
92.416(uchylona)
92.421Brachyterapia wewnątrzprzewodowa - planowanie standardowe
92.422Brachyterapia wewnątrzprzewodowa - planowanie 3D
92.423Brachyterapia wewnątrzprzewodowa - planowanie 3D pod kontrolą obrazowania
92.431Brachyterapia wewnątrzjamowa - planowanie standardowe
92.432Brachyterapia wewnątrzjamowa - planowanie 3D
92.433Brachyterapia wewnątrzjamowa - planowanie 3D pod kontrolą obrazowania
92.451Brachyterapia powierzchniowa - planowanie standardowe
92.452Brachyterapia powierzchniowa - planowanie 3D
92.46Brachyterapia śródoperacyjna
92.481Brachyterapia guza wewnątrzgałkowego 125I
92.482Brachyterapia guza wewnątrzgałkowego 106Ru
92.511Leczenie z zastosowaniem znakowanych analogów somatostatyny
92.52(uchylona)
92.521Leczenie izotopowe chorób nienowotworowych tarczycy
92.531Leczenie jodem radioaktywnym raka tarczycy dawkami powyżej 1000 MBq (podanie 131I)
92.532Leczenie jodem radioaktywnym raka tarczycy dawkami powyżej 1000 MBq (podanie 131I -MIBG)
92.533Leczenie radioizotopowe innych schorzeń onkologicznych z zastosowaniem 131I - MIBG
92.541Leczenie przeciwbólowe radioizotopami zmian przerzutowych do kości (podanie 153Sm)
92.542Leczenie przeciwbólowe radioizotopami zmian przerzutowych do kości (podanie 89Sr)
92.549Leczenie przeciwbólowe radioizotopami zmian przerzutowych do kości (podanie innych radiofarmaceutyków)
92.591Podanie radiofarmaceutyku dojamowo
92.592Wstrzyknięcie radiofarmaceutyku dostawowo (radiosynowierteza)
92.593Wstrzyknięcie radiofarmaceutyku dotętniczo
93.411Wyciąg za czaszkę za pomocą klamry wyciągowej
93.413Wyciąg za czaszkę za pomocą wyciągu "halo"
93.42Wyciąg kręgosłupa - inne
93.43Przerywany wyciąg układu szkieletowego
93.445Wyciąg szkieletowy za kończynę górną
93.446Wyciąg szkieletowy za kończynę dolną
93.461Wyciąg plastrowy
93.462Wyciąg za pomocą buta sznurowanego
93.57Założenie opatrunku na ranę - inne
93.72Terapia afazji (i dysfazji)
93.86Terapia psychologiczna lub neurologopedyczna
93.90Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych (CPAP)
93.91Oddychanie z przerywanym ciśnieniem dodatnim (IPPB)
93.94Nebulizacja
93.95Oksygenacja hiperbaryczna
93.964Tlenoterapia
95.121Angiografia fluoresceinowa
95.122Angiografia indocyjaninowa
95.13Badanie ultrasonograficzne oka
95.23Zapis wzrokowego potencjału wzbudzonego (wzrokowe potencjały wywołane - VEP, VER)
95.24Elektronystagmogram (ENG)
95.25Elektromiogram oka
96.07Wprowadzenie innej sondy do żołądka (nosowo-żołądkowej) w celu odbarczenia żołądka
96.22Rozszerzanie odbytnicy
96.23Rozszerzanie zwieracza odbytu
96.71Wentylacja wspomagana przez rurkę intubacyjną
96.75Ciągła wentylacja przez tracheostomię
96.781Ciągła mechaniczna wentylacja trwająca mniej niż 96 godzin
96.782Ciągła mechaniczna wentylacja trwająca 96 lub więcej godzin
96.783Wentylacja mechaniczna - inna
97.01Wymiana sondy żołądkowej/ezofagostomijnej
97.171Usunięcie zespolenia zewnętrznego - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
97.172Usunięcie zespolenia zewnętrznego - kość ramienna
97.173Usunięcie zespolenia zewnętrznego - kość promieniowa/kość łokciowa
97.174Usunięcie zespolenia zewnętrznego - kości nadgarstka/śródręcza/paliczki (ręki)
97.175Usunięcie zespolenia zewnętrznego - kość udowa/miednica
97.176Usunięcie zespolenia zewnętrznego - rzepka
97.177Usunięcie zespolenia zewnętrznego - kość piszczelowa/kość strzałkowa
97.179Usunięcie zespolenia zewnętrznego - inne (kręgi)
97.189Usunięcie przezskórnie wprowadzonych grotów - inne (kręgi)
97.21Wymiana tamponady nosa
97.32Usunięcie tamponady nosa
97.36Usunięcie innego przyrządu zewnętrznej fiksacji żuchwy
97.49Usunięcie innego przyrządu terapeutycznego z klatki piersiowej
98.02Usunięcie ciała obcego ze światła przełyku bez nacięcia
98.03Usunięcie ciała obcego ze światła żołądka i jelita cienkiego bez nacięcia
98.11Usunięcie ciała obcego ze światła ucha bez nacięcia
98.12Usunięcie ciała obcego ze światła nosa bez nacięcia
98.13Usunięcie ciała obcego ze światła gardła bez nacięcia
98.14Usunięcie ciała obcego ze światła krtani bez nacięcia
98.15Usunięcie ciała obcego ze światła tchawicy i oskrzela bez nacięcia
98.21Usunięcie powierzchownego ciała obcego z oka bez nacięcia
98.221Usunięcie ciała obcego wbitego w powiekę lub spojówkę bez nacięcia
98.51Pozaustrojowa litotrypsja nerki/moczowodu/pęcherza
99.012Transfuzja wymienna
99.03Przetoczenie pełnej krwi w innych przypadkach
99.04Przetoczenie koncentratu krwinek czerwonych
99.05Przetoczenie koncentratu płytkowego
99.06Przetoczenie czynników krzepnięcia
99.07Przetoczenie osocza - inne
99.08Przetoczenie środków zastępczych osocza
99.091Przetoczenie środków zastępczych krwi
99.092Przetoczenie granulocytów
99.101Podanie leku trombolitycznego pierwszej generacji
99.102Podanie leku trombolitycznego drugiej generacji
99.103Podanie leku trombolitycznego trzeciej generacji
99.104Farmakomechaniczna tromboliza izolowana
99.121Wytwarzanie tolerancji na leki
99.122Podanie szczepionki na jady owadów (metodą szybką) - kurs wstępny
99.123Podanie szczepionki na jady owadów - dawka podtrzymująca
99.129Odczulanie - inne
99.14Wstrzyknięcie gammaglobulin
99.152Częściowe żywienie pozajelitowe
99.153Całkowite żywienie pozajelitowe
99.162Wstrzyknięcia antagonisty metalu ciężkiego
99.169Wstrzyknięcie innego antidotum
99.18Wstrzyknięcie/infuzja elektrolitów
99.19Wstrzyknięcie antykoagulanta
99.201Inhibitor płytkowego receptora GP IIb/IIIa - abciximab
99.202Inhibitor płytkowego receptora GP IIb/IIIa - eptifibatide
99.203Inhibitor płytkowego receptora GP IIb/IIIa - tirofiban
99.210Wstrzyknięcie antybiotyku nieokreślone
99.211Podanie antybiotyku na nośniku
99.218Podanie antybiotyku dożylnie lub we wlewie
99.22Wstrzyknięcie innej substancji przeciwinfekcyjnej
99.231Podskórna implantacja progesteronu
99.232Wstrzyknięcie kortyzonu
99.239Wstrzyknięcie innych sterydów
99.25Wstrzyknięcie lub wlew chemioterapeutyku przeciwnowotworowego
99.26Wstrzyknięcie trankwilizatora
99.291Podanie dożylne tyreostatyków
99.292Podanie znakowanych peptydów
99.293Wstrzyknięcie rekombinowanych białek
99.294Podanie znakowanych przeciwciał
99.295Podanie preparatu w celu zakończenia ciąży
99.29624-godzinny dożylny wlew agonistów receptorów beta-adrenergicznych
99.29724-godzinny dożylny wlew - innych leków inotropowo dodatnich
99.29824-godzinny dożylny wlew leków wazodilatacyjnych
99.622Zewnętrzna kardiowersja
99.624Defibrylacja
99.625Czasowa stymulacja elektrodą zewnętrzną
99.69Inne rodzaje umiarawiania serca
99.71Plazmafereza lecznicza
99.790Afereza komórek macierzystych
99.791LDL - afereza
99.799Afereza lecznicza - inna
99.801Ocena działania czynnika swoistego (alergen)
99.802Ocena działania czynnika nieswoistego
99.809Ocena innego czynnika wywołującego nadwrażliwość
99.831Fototerapia noworodka
99.841Izolacja po zetknięciu z chorobą zakaźną
99.842Ochrona pacjenta przed otoczeniem
99.843Obserwacja noworodka w inkubatorze
99.844Ochrona otoczenia przed pacjentem
99.851Hipertermia jako metoda towarzysząca innym metodom leczniczym
99.87Żywienie dojelitowe
99.971Leczenie hyperkortyzolemii lekami hamującymi sterydogenezę
99.972Leczenie farmakologiczne ciężkiej hyperkalcemii
99.973Leczenie farmakologiczne przetrwałego przewodu tętniczego Botalla - alprostadil
99.974Uzupełnienie pompy baklofenem
99.992Podanie doustne tyreostatyków
99.993Wprowadzenie czopka z prostaglandyną
99.994Podanie antidotum metodą inną niż wstrzyknięcie
100.01Znieczulenie ogólne dotchawicze z monitorowaniem rozszerzonym (do 2 godzin)
100.10Znieczulenie całkowite dożylne (do 30 minut)
100.11Znieczulenie całkowite dożylne (od 30 minut do 60 minut)
100.51Sedacja i nadzór intensywny (do 2 godzin)
100.62Założenie cewnika do żyły centralnej
brak koduLeczenie padaczki za pomocą implantacji stymulatora nerwu błędnego w przypadku, gdy jest to jedyna możliwa do zastosowania metoda terapeutyczna
brak kodu(uchylona)
brak koduŚwiadczenia endoskopowej, transorbitalnej dekompresji w oftalmopatii Gravesa-Basedowa w przypadkach ratowania wzroku z powodu udokumentowanego ucisku na nerw wzrokowy
brak koduŚwiadczenia w leczeniu otyłości w przypadku otyłości patologicznej dużego stopnia u chorych o wartości BMI powyżej 40 leczona metodami zabiegowymi
brak koduPodanie substancji czynnych stosowanych w chemioterapii

II. Świadczenia scharakteryzowane rozpoznaniami

Kod

ICD- 10

Nazwa
A00.0Cholera wywołana przecinkowcem klasycznym Vibrio cholerae 01, biotyp cholerae
A00.1Cholera wywołana przecinkowcem Vibrio cholerae 01, biotyp El-Tor
A00.9Cholera, nieokreślona
A01.0Dur brzuszny
A01.1Dur rzekomy A
A01.2Dur rzekomy B
A01.3Dur rzekomy C
A01.4Dur rzekomy, nieokreślony
A02.0Zatrucia pokarmowe wywołane przez pałeczki Salmonella
A02.1Posocznica wywołana pałeczkami Salmonella
A02.2Umiejscowione zakażenia pałeczkami Salmonella
A02.8Inne określone zakażenia pałeczkami Salmonella
A02.9Zakażenia pałeczkami Salmonella, nieokreślone
A03.0Szigeloza wywołana przez pałeczkę Shigella dysenteriae
A03.1Szigeloza wywołana przez pałeczkę Shigella flexneri
A03.2Szigeloza wywołana przez pałeczkę Shigella boydii
A03.3Szigeloza wywołana przez pałeczkę Shigella sonnei
A03.8Inne szigelozy
A03.9Szigeloza, nieokreślona
A04.0Zakażenia Escherichia coli enteropatogenną
A04.1Zakażenie Escherichia coli enterotoksyczną
A04.2Zakażenie Escherichia coli enteroinwazyjną
A04.3Zakażenie Escherichia coli enterokrwotoczną
A04.4Inne jelitowe zakażenia Escherichia coli
A04.5Zapalenie jelit wywołane przez Campylobacter
A04.6Zapalenie jelit wywołane przez Yersinia enterocolitica
A04.7Zapalenie jelita cienkiego i grubego wywołane przez Closcridium difficile
A04.8Inne określone zakażenia bakteryjne jelit
A04.9Zakażenie bakteryjne jelit, nieokreślone
A05.0Zatrucie pokarmowe gronkowcowe
A05.1Zatrucie jadem kiełbasianym
A05.2Zatrucie pokarmowe wywołane przez laseczkę Closcridium perfringens
A05.3Zatrucie pokarmowe wywołane przez Vibrio parahemolyticus
A05.4Zatrucie pokarmowe wywołane przez Bacillus cereus
A05.8Inne określone bakteryjne zatrucie pokarmowe
A05.9Bakteryjne zatrucie pokarmowe, nieokreślone
A06.0Pełzakowa czerwonka ostra
A06.1Pełzakowica jelitowa przewlekła
A06.2Pełzakowy nieżyt jelita grubego, nieczerwonkowy
A06.3Guzowate nacieczenie ściany jelita
A06.4Pełzakowy ropień wątroby
A06.5Pełzakowy ropień płuc (J99.8*)
A06.6Pełzakowy ropień mózgu (G07*)
A06.7Pełzakowica skórna
A06.8Pełzakowe zakażenie umiejscowione gdzie indziej
A06.9Pełzakowica, nieokreślona
A07.0Szparkoszyca [balantydioza]
A07.1Giardiaza (lamblioza)
A07.2Kryptosporydioza
A07.3Izosporydoza
A07.8Inne określone choroby jelit wywołane przez pierwotniaki
A07.9Choroby jelit wywołane przez pierwotniaki, nieokreślone
A08.0Nieżyt jelitowy wywołany przez rotawirusy
A08.1Ostra gastroenteropatia wywołana przez czynnik Norwalk
A08.2Nieżyt jelitowy wywołany przez adenowirusy
A08.3Nieżyt jelitowy wywołany przez inne wirusy
A08.4Zakażenia wirusowe jelit, nieokreślone
A08.5Inne określone zakażenia jelit
A09Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu
A15.0Gruźlica płuc, potwierdzona mikroskopowym badaniem plwociny, z posiewem lub bez posiewu
A15.1Gruźlica płuc potwierdzona wyłącznie posiewem
A15.2Gruźlica płuc potwierdzona histologicznie
A15.3Gruźlica płuc potwierdzona nieokreślonymi sposobami
A15.4Gruźlica wewnątrzpiersiowych węzłów chłonnych, potwierdzona bakteriologicznie i histologicznie
A15.5Gruźlica krtani, tchawicy i oskrzela, potwierdzona bakteriologicznie i histologicznie
A15.6Gruźlicze zapalenie opłucnej, potwierdzone bakteriologicznie i histologicznie
A15.7Pierwotna gruźlica układu oddechowego, potwierdzona bakteriologicznie i histologicznie
A15.8Inne postacie gruźlicy układu oddechowego, potwierdzone bakteriologicznie i histologicznie
A15.9Gruźlica układu oddechowego nieokreślona, potwierdzona bakteriologicznie i histologicznie
A16.0Gruźlica płuc, bakteriologicznie i histologicznie ujemna
A16.1Gruźlica płuc, badań bakteriologicznych i histologicznych nie przeprowadzono
A16.2Gruźlica płuc, bez wzmiankowania o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym
A16.3Gruźlica wewnątrzpiersiowych węzłów chłonnych, bez wzmianki o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym
A16.4Gruźlica krtani, tchawicy i oskrzela, bez wzmianki o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym
A16.5Gruźlicze zapalenie opłucnej, bez wzmianki o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym
A16.7Pierwotna gruźlica układu oddechowego, bez wzmianki o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym
A16.8Inne postacie gruźlicy układu oddechowego, bez wzmianki o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym
A16.9Gruźlica układu oddechowego, nieokreślona, bez wzmianki o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym
A17.0Gruźlicze zapalenie opon mózgowych (G01*)
A17.1Gruźliczak oponowy (G07*)
A17.8Inne postacie gruźlicy układu nerwowego
A17.9Gruźlica układu nerwowego, nieokreślona (G99.8*)
A18.0Gruźlica kości i stawów
A18.1Gruźlica układu moczowo-płciowego
A18.2Gruźlicza obwodowa limfadenopatia
A18.3Gruźlica jelit, otrzewnej i węzłów chłonnych krezkowych
A18.4Gruźlica skóry i tkanki podskórnej
A18.5Gruźlica oka
A18.6Gruźlica ucha
A18.7Gruźlica nadnerczy (E35.1*)
A18.8Gruźlica innych określonych narządów
A19.0Gruźlica prosówkowa ostra o pojedynczej określonej lokalizacji
A19.1Gruźlica prosówkowa ostra o wielomiejscowej lokalizacji
A19.2Gruźlica prosówkowa ostra, nieokreślona
A19.8Inne postacie gruźlicy prosówkowej
A19.9Gruźlica prosówkowa, nieokreślona
A20.0Dżuma dymienicza
A20.1Dżuma skóry i tkanki podskórnej
A20.2Dżuma płucna
A20.3Zapalenie opon mózgowych (dżumowe)
A20.7Dżuma posocznicowa
A20.8Inne postacie dżumy
A20.9Dżuma, nieokreślona
A21.0Tularemia, postać wrzodziejąco-węzłowa
A21.1Tularemia, postać oczno-węzłowa
A21.2Tularemia płucna
A21.3Tularemia, postać żołądkowo-jelitowa
A21.7Tularemia uogólniona
A21.8Inne formy tularemii
A21.9Tularemia, nieokreślona
A22.0Wąglik skórny
A22.1Wąglik płucny
A22.2Wąglik jelitowy
A22.7Posocznica wąglikowa
A22.8Inne postacie wąglika
A22.9Wąglik, nieokreślony
A23.0Bruceloza wywołana pałeczką maltańską
A23.1Bruceloza wywołana pałeczką ronienia krów
A23.2Bruceloza wywołana pałeczką ronienia świń
A23.3Bruceloza wywołana pałeczką psią
A23.8Inne postacie brucelozy
A23.9Bruceloza, nieokreślona
A24.0Nosacizna
A24.1Ostra i piorunująca postać melioidozy
A24.2Podostra i przewlekła postać melioidozy
A24.3Inne postacie melioidozy
A24.4Melioidoza, nieokreślona
A25.0Krętkowica (spiriloza)
A25.1Streptobaciloza (choroba wywołana przez Streptobacillus)
A25.9Gorączka szczurza, nieokreślona
A26.0Różyca skórna
A26.7Posocznica wywołana włoskowcami różycy
A26.8Inne formy różycy
A26.9Różyca, nieokreślona
A27.0Żółtaczkowo-krwotoczna postać leptospirozy
A27.8Inne formy leptospirozy
A27.9Leptospiroza, nieokreślona
A28.0Zakażenie wywołane przez pałeczki Pasteurella (pastereloza)
A28.1Choroba kociego pazura
A28.2Jersinioza pozajelitowa
A28.8Inna określona bakteryjna choroba odzwierzęca, niesklasyfikowana gdzie indziej
A28.9Bakteryjna choroba odzwierzęca, nieokreślona
A30.0Trąd, nieokreślony
A30.1Trąd tuberkuloidowy
A30.2Trąd graniczny tuberkuloidowy
A30.3Trąd graniczny
A30.4Trąd graniczny lepromatyczny
A30.5Trąd lepromatyczny
A30.8Inne postacie trądu
A30.9Trąd, nieokreślony
A31.0Płucne zakażenia prątkowe
A31.1Skórne zakażenia prątkowe
A31.8Inne zakażenia prątkowe
A31.9Zakażenie prątkowe, nieokreślone
A32.0Listerioza skórna
A32.1Listeriozowe zapalenie opon mózgowych oraz zapalenie opon mózgowych i mózgu
A32.7Posocznica listeriozowa
A32.8Inne postacie listeriozy
A32.9Listerioza, nieokreślona
A33Tężec noworodków
A34Tężec położniczy
A35Inne postacie tężca
A36.0Błonica gardła
A36.1Błonica nosowo-gardłowa
A36.2Błonica krtani
A36.3Błonica skóry
A36.8Inne postacie błonicy
A36.9Błonica, nieokreślona
A37.0Krztusiec wywołany przez pałeczkę krztuśca [Bordetella pertussis]
A37.1Krztusiec wywołany przez pałeczkę krztuśca rzekomego [Bordetella parapertussis]
A37.8Krztusiec wywołany przez inne gatunki pałeczki krztuśca [Bardetella]
A37.9Krztusiec, nieokreślony
A38Szkarlatyna
A39.0Zapalenie meningokokowe opon mózgowych (G01*)
A39.1Zespół Waterhouse'a-Friderichsena (E35.1*)
A39.2Ostra posocznicza meningokokowa
A39.3Przewlekła posocznica meningokokowa
A39.4Posocznica meningokokowa, nieokreślona
A39.5Meningokokowa choroba serca
A39.8Inne zakażenia meningokokowe
A39.9Zakażenie meningokokowe, nieokreślone
A40.0Posocznica wywołana przez paciorkowce grupy A
A40.1Posocznica wywołana przez paciorkowce grupy B
A40.2Posocznica wywołana przez paciorkowce grupy D
A40.3Posocznica wywołana przez Streptococcus pneumoniae
A40.8Inne posocznice paciorkowcowe
A40.9Posocznica paciorkowcowa, nieokreślona
A41.0Posocznica wywołana przez Staphylococcus aureus
A41.1Posocznica wywołana przez inne określone gronkowce
A41.2Posocznica wywołana przez nieokreślone gronkowce
A41.3Posocznica wywołana przez Haemophilus influenzea
A41.4Posocznica wywołana przez beztlenowce
A41.5Posocznica wywołana przez inne bakterie Gram-ujemne
A41.8Inna posocznica, nieokreślona
A41.9Posocznica, nieokreślona
A42.0Promienica płucna
A42.1Promienica brzuszna
A42.2Promienica szyjno-twarzowa
A42.7Posocznica promienicza
A42.8Inne postacie promienicy
A42.9Promienica, nieokreślona
A43.0Nokardioza płucna
A43.1Nokardioza skórna
A43.8Inne postacie nokardiozy
A43.9Nokardioza, nieokreślona
A44.0Bartoneloza układowa
A44.1Bartoneloza skórna i śluzówkowo-skórna
A44.8Inne postacie bartonelozy
A44.9Bartoneloza, nieokreślona
A46Róża
A48.0Zgorzel gazowa
A48.1Choroba legionistów
A48.2Choroba legionistów bez objawów zapalenia płuc [Gorączka Pontiac]
A48.3Zespół wstrząsu toksycznego
A48.4Gorączka plamicowa brazylijska
A48.8Inne określone choroby bakteryjne
A49.0Zakażenie gronkowcowe, nieokreślone
A49.1Zakażenie paciorkowcowe, nieokreślone
A49.2Zakażenie wywołane przez pałeczkę Haemophilus influenzae, nieokreślone
A49.3Zakażenia wywołane przez mikoplazmy
A49.8Inne zakażenia bakteryjne o nie ustalonym umiejscowieniu narządowym
A49.9Zakażenia bakteryjne, nieokreślone
A50.0Kiła wrodzona wczesna objawowa
A50.1Kiła wrodzona wczesna utajona
A50.2Kiła wrodzona wczesna, nieokreślona
A50.3Kiłowa wrodzona późna okulopatia
A50.4Kiła późna układu nerwowego [kiła układu nerwowego wieku młodzieńczego]
A50.5Inne postacie kiły wrodzonej późnej objawowej
A50.6Kiła wrodzona późna utajona
A50.7Kiła wrodzona późna, nieokreślona
A50.9Kiła wrodzona, nieokreślona
A51.0Kiła pierwotna w obrębie narządów płciowych
A51.1Kiła pierwotna w obrębie odbytu
A51.2Kiła pierwotna o innym umiejscowieniu
A51.3Kiła wtórna skóry i błon śluzowych
A51.4Inne postacie kiły wtórnej
A51.5Kiła wczesna utajona
A51.9Kiła wczesna, nieokreślona
A52.0Kiła układu krążenia
A52.1Kiła objawowa układu nerwowego
A52.2Kiła bezobjawowa układu nerwowego
A52.3Kiła układu nerwowego, nieokreślona
A52.7Inne postacie kiły późnej objawowej
A52.8Kiła późna utajona
A52.9Kiła późna, nieokreślona
A53.0Kiła utajona nieokreślona, tak wczesna jak i późna
A53.9Kiła, nieokreślona
A54.0Zakażenie rzeżączkowe dolnego odcinka układu moczowo-płciowego bez ropnia gruczołów przycewkowych lub dodatkowych
A54.1Zakażenie rzeżączkowe dolnego odcinka układu moczowo-płciowego z ropniem gruczołów przycewkowych i dodatkowych
A54.2Rzeżączkowe zapalenie otrzewnej miednicy oraz inne rzeżączkowe zakażenia układu moczowo-płciowego
A54.3Rzeżączkowe zakażenie narządu wzroku
A54.4Rzeżączkowe zakażenie układu kostno-mięśniowego
A54.5Rzeżączkowe zapalenie gardła
A54.6Rzeżączkowe zakażenie odbytu i odbytnicy
A54.8Inne zakażenia rzeżączkowe
A54.9Zakażenie rzeżączkowe, nieokreślone
A55Ziarnica weneryczna wywołana przez Chlamydie
A56.0Zakażenia dolnego odcinka układu moczowo-płciowego wywołane przez Chlamydie
A56.1Zakażenia otrzewnej miednicy i innych narządów układu moczowo-płciowego wywołane przez Chlamydie
A56.2Zakażenia układu moczowo-płciowego wywołane przez Chlamydie, nieokreślone
A56.3Zakażenie odbytu i odbytnicy wywołane przez Chlamydie
A56.4Zakażenie gardła wywołane przez Chlamydie
A56.8Zakażenie umiejscowione gdzie indziej, przenoszone drogą płciową, wywołane przez Chlamydie
A57Wrzód weneryczny
A58Ziarniniak pachwinowy
A59.0Rzęsistkowica narządów moczowo-płciowych
A59.8Rzęsistkowica umiejscowiona gdzie indziej
A59.9Rzęsistkowica, nieokreślona
A60.0Opryszczkowe [herpes simplex] zakażenie narządów płciowych i układu moczowo-płciowego
A60.1Opryszczkowe zakażenie skóry okolicy odbytowej oraz odbytnicy
A60.9Opryszczkowe zakażenie okolicy odbytowej i moczowo-płciowej, nieokreślone
A63.0Brodawki okolicy odbytowej (płciowe) - kłykciny kończyste
A63.8Inne określone choroby przenoszone głównie drogą płciową
A64Choroby przenoszone drogą płciową, nieokreślone
A65Kiła nieweneryczna
A66.0Zmiana pierwotna malinicza
A66.1Malinicze brodawki i sączące pęknięcia szczelinowate
A66.2Inne malinicze wczesne objawy skórne
A66.3Nadmierne rogowacenie malinicze
A66.4Malinicze guzy, kilaki i owrzodzenia
A66.5Gangoza
A66.6Zmiany malinicze w kościach i stawach
A66.7Inne objawy malinicy
A66.8Malinica utajona
A66.9Malinica, nieokreślona
A67.0Pierwotne zmiany pinty
A67.1Zmiany pośrednie pinty
A67.2Zmiany późne pinty
A67.3Zmiany mieszane pinty
A67.9Pinta, nieokreślona
A68.0Gorączka powrotna przenoszona przez wszy
A68.1Gorączka powrotna przenoszona przez kleszcze
A68.9Gorączka powrotna, nieokreślona
A69.0Wrzodziejąco-martwicze zapalenie jamy ustnej
A69.1Inne zakażenia Vincenta
A69.2Choroba z Lyme
A69.8Inne określone zakażenia wywołane przez krętki
A69.9Inne zakażenia wywołne przez krętki, nieokreślone
A70Zakażenia Chlamydia psittaci
A71.0Okres początkowy, wstępny jaglicy
A71.1Jaglica czynna
A71.9Jaglica, nieokreślona
A74.0Zapalenie spojówek wywołane przez Chlamydie (H13.1*)
A74.8Inne choroby wywołane przez Chlamydie
A74.9Zakażenia wywołane przez Chlamydie, nieokreślone
A75.0Dur wysypkowy epidemiczny przenoszony przez wszy wywołany przez Rickettsia prowazekii
A75.1Dur wysypkowy nawrotowy [Choroba Brilla]
A75.2Dur wysypkowy wywołany przez Rickettsia typhi
A75.3Dur wysypkowy wywołany przez Rickettsia tsutsugamushi
A75.9Dur wysypkowy, nieokreślony
A77.0Gorączka plamista wywołana przez Rickettsia rickettsii
A77.1Gorączka plamista wywołana przez Rickettsia conorii
A77.2Dur plamisty wywołany przez Rickettsia siberica
A77.3Dur plamisty wywołany przez Rickettsia australis
A77.8Inne dury plamiste
A77.9Dur plamisty, nieokreślony
A78Gorączka Q
A79.0Gorączka wołyńska [okopowa]
A79.1Ospa riketsjowa wywołana przez Rickettsia akari
A79.8Inne określone riketsjozy
A79.9Riketsjoza, nieokreślona
A80.0Ostre nagminne porażenie poszczepienne
A80.1Ostre nagminne porażenie dziecięce, wirus dziki, importowany
A80.2Ostre nagminne porażenie dziecięce, wirus dziki, tubylczy
A80.3Inne i nieokreślone postacie ostrego nagminnego porażenia dziecięcego,
A80.4Ostre nagminne porażenie dziecięce - postać nieporażenna
A80.9Ostre nagminne porażenie dziecięce, nieokreślone
A81.0Choroba Jacoba-Creutzfeldta
A81.1Podostre stwardniające zapalenie mózgu
A81.2Postępująca wieloogniskowa leukoencefalopatia
A81.8Inne zakażenia powolnymi wirusami ośrodkowego układu nerwowego
A81.9Zakażenia powolnymi wirusami ośrodkowego układu nerwowego, nieokreślone
A82.0Wścieklizna leśna
A82.1Wścieklizna miejska
A82.9Wścieklizna, nieokreślona
A83.0Japońskie zapalenie mózgu
A83.1Zachodnie końskie zapalenie mózgu
A83.2Wschodnie końskie zapalenie mózgu
A83.3Zapalenie mózgu St.Louis
A83.4Australijskie zapalenie mózgu
A83.5Kalifornijskie zapalenie mózgu
A83.6Choroba wywołana przez wirus Rocio
A83.8Inne wirusowe zapalenia mózgu przenoszone przez komary
A83.9Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez komary, nieokreślone
A84.0Dalekowschodnie zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze [rosyjskie wiosenno-letnie zapalenie mózgu]
A84.1Środkowoeuropejskie zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze
A84.8Inne zapalenia mózgu przenoszone przez kleszcze
A84.9Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze, nieokreślone
A85.0Enterowirusowe zapalenie mózgu (G05.1*)
A85.1Adenowirusowe zapalenie mózgu (G05.1*)
A85.2Wirusowe zapalenie mózgu wywołane przez stawonogi, nieokreślone
A85.8Inne określone postacie wirusowego zapalenia mózgu
A86Wirusowe zapalenie mózgu, nieokreślone
A87.0Enterowirusowe zapalenie opon mózgowych (G02.0*)
A87.1Adenowirusowe zapalenie opon mózgowych (G02.0*)
A87.2Limfocytarne zapalenie splotu naczyniówkowego i opon mózgowych
A87.8Inne wirusowe postacie zapalenia opon mózgowych
A87.9Wirusowe zapalenie opon mózgowych, nieokreślone
A88.0Enterowirusowa gorączka wysypkowa [wysypka bostońska]
A88.1Epidemiczne zawroty głowy (vertigo)
A88.8Inne określone postacie wirusowych zakażeń ośrodkowego układu nerwowego
A89Wirusowe zakażenie ośrodkowego układu nerwowego, nieokreślone
A90Gorączka denga [denga klasyczna]
A91Gorączka krwotoczna denga
A92.0Choroba wywołana przez wirus Chikungunya
A92.1Gorączka o'nyong-nyong
A92.2Wenezuelska gorączka końska
A92.3Gorączka Zachodniego Nilu
A92.4Gorączka Doliny Riftu
A92.8Inne określone postacie gorączek wirusowych przenoszonych przez komary
A92.9Gorączka wirusowa przenoszona przez komary, nieokreślona
A93.0Choroba wywołana przez wirus Oropouche
A93.1Gorączka wywołana przez moskita (muchę piaskową) Phlebotomus
A93.2Gorączka kleszczowa Colorado
A93.8Inne określone postacie gorączek wirusowych przenoszonych przez stawonogi
A94Gorączki wirusowe przenoszone przez stawonogi, nieokreślone
A95.0Leśna żółta gorączka
A95.1Żółta gorączka, postać miejska
A95.9Żółta gorączka, nieokreślona
A96.0Gorączka krwotoczna Junin
A96.1Gorączka krwotoczna Machupo
A96.2Gorączka Lassa
A96.8Inne arenowirusowe gorączki krwotoczne
A96.9Gorączka krwotoczna arenawirusowa, nieokreślona
A98.0Gorączka krwotoczna krymsko-kongijska
A98.1Gorączka krwotoczna omska
A98.2Choroba lasu Kyasanur
A98.3Choroba wywołana przez wirus Marburg
A98.4Choroba wywołana przez wirus Ebola
A98.5Gorączka krwotoczna z zespołem nerkowym
A98.8Inne określone postacie wirusowych gorączek krwotocznych
A99Nieokreślona wirusowa gorączka krwotoczna
B00.0Wyprysk opryszczkowy [eczema herpeticum]
B00.1Opryszczkowe pęcherzykowe zapalenie skóry
B00.2Opryszczkowe zapalenie dziąseł i jamy ustnej oraz gardła i migdałków
B00.3Opryszczkowe zapalenie opon mózgowych (G02.0*)
B00.4Opryszczkowe zapalenie mózgu (G05.1*)
B00.5Opryszczkowa choroba gałki ocznej
B00.7Rozsiana opryszczka pospolita
B00.8Inne postacie zakażenia wirusem opryszczki
B00.9Zakażenie opryszczkowe, nieokreślone
B01.0Zapalenie opon mózgowych w ospie wietrznej (G02.0*)
B01.1Zapalenie mózgu w ospie wietrznej (G05.1*)
B01.2Zapalenie płuc w ospie wietrznej (J17.1*)
B01.8Ospa wietrzna z innymi powikłaniami
B01.9Ospa wietrzna bez powikłań
B02.0Zapalenie mózgu w półpaścu (G05.1*)
B02.1Zapalenie opon mózgowych w półpaścu (G02.0*)
B02.2Półpasiec z zajęciem innych części układu nerwowego
B02.3Półpaścowa choroba gałki ocznej
B02.7Półpasiec rozsiany
B02.8Półpasiec z innymi powikłaniami
B02.9Półpasiec bez powikłań
B03Ospa prawdziwa
B04Ospa małpia
B05.0Odra powikłana przez zapalenie mózgu (G05.1*)
B05.1Odra powikłana przez zapalenie opon mózgowych (G02.0*)
B05.2Odra powikłana przez zapalenie płuc (J17.1*)
B05.3Odra powikłana przez zapalenie ucha środkowego (H67.1*)
B05.4Odra z powikłaniami jelitowymi
B05.8Odra z innymi powikłaniami
B05.9Odra bez powikłań
B06.0Różyczka z powikłaniami neurologicznymi
B06.8Różyczka z innymi powikłaniami
B06.9Różyczka bez powikłań
B07Brodawki wirusowe
B08.0Inne zakażenia wywołane przez wirus z grupy orthopox
B08.1Mięczak zakaźny
B08.2Rumień nagły [choroba szósta]
B08.3Rumień zakaźny [choroba piąta]
B08.4Enterowirusowe pęcherzykowe zapalenie jamy ustnej z wypryskiem
B08.5Enterowirusowe pęcherzykowe zapalenie gardła
B08.8Inne określone zakażenia wirusowe charakteryzujące się uszkodzeniem skóry i błon śluzowych
B09Nieokreślone zakażenia wirusowe charakteryzujące się uszkodzeniem skóry i błon śluzowych
B15.0Wirusowe zapalenie wątroby A ze śpiączką wątrobową
B15.9Wirusowe zapalenie wątroby A bez śpiączki wątrobowej
B16.0Ostre wirusowe zapalenie wątroby B z nadkażeniem wirusem delta ze śpiączką wątrobową
B16.1Ostre wirusowe zapalenie wątroby B z nadkażeniem wirusem delta bez śpiączki wątrobowej
B16.2Ostre wirusowe zapalenie wątroby B bez nadkażenia wirusem delta ze śpiączką wątrobową
B16.9Ostre wirusowe zapalenie wątroby B bez nadkażenia wirusem delta i bez śpiączki wątrobowej
B17.0Ostre (nad)każenie wirusem delta u nosiciela wirusa zapalenia wątroby B
B17.1Ostre wirusowe zapalenie wątroby C
B17.2Ostre wirusowe zapalenie wątroby E
B17.8Inne określone ostre wirusowe zapalenia wątroby
B18.0Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby B z wirusem delta
B18.1Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby B bez wirusa delta
B18.2Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby C
B18.8Inne przewlekłe wirusowe zapalenia wątroby
B18.9Przewlekłe zapalenie wątroby, nieokreślone
B19.0Nieokreślone wirusowe zapalenie wątroby ze śpiączką wątrobową
B19.9Nieokreślone wirusowe zapalenie wątroby bez śpiączki wątrobowej
B20.0Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są zakażenia wywołane przez mykobakterie
B20.1Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne zakażenia bakteryjne
B20.2Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest cytomegalia
B20.3Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne zakażenia wirusowe
B20.4Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest kandydoza
B20.5Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne grzybice
B20.6Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest zapalenie płuc wywołane przez Pneumocystis carinii
B20.7Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są zakażenia mnogie
B20.8Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne choroby zakaźne i pasożytnicze
B20.9Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne choroby zakaźne i pasożytnicze, nieokreślone
B21.0Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest mięsak Kaposiego
B21.1Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest chłoniak Burkitta
B21.2Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne typy chłoniaków nie-Hodgkin'owskich (nieziarniczych)
B21.3Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne nowotwory złośliwe tkanki limfatycznej, układu krwiotwórczego i pokrewnych tkanek
B21.7Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są mnogie nowotwory złośliwe
B21.8Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne nowotwory złośliwe
B21.9Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są nowotwory złośliwe, nieokreślone
B22.0Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest encefalopatia
B22.1Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest limfoidalne śródmiąższowe zapalenie płuc
B22.2Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest zespół wyczerpania
B22.7Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są mnogie choroby sklasyfikowane gdzie indziej
B23.0Ostry zespół zakażenia HIV
B23.1Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest (trwała) uogólniona limfadenopatia
B23.2Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są zaburzenia układu krwiotwórczego i odpornościowego niesklasyfikowane gdzie indziej
B23.8Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne określone stany
B24Choroba wywołana przez ludzki wirus upośedzenia odporności [HIV], nieokreślona
B25.0Cytomegalowirusowe zapalenie płuc (J17.1*)
B25.1Cytomegalowirusowe zapalenie wątroby (K77.0*)
B25.2Cytomegalowirusowe zapalenie trzustki (K87.1*)
B25.8Inne choroby wywołane przez wirusa cytomegalii
B25.9Choroba wywołana przez wirusa cytomegalii, nieokreślona
B26.0Świnkowe zapalenie jądra (N51.1*)
B26.1Świnkowe zapalenie opon mózgowych (G02.0*)
B26.2Świnkowe zapalenie mózgu (G05.1*)
B26.3Świnkowe zapalenie trzustki (K87.1*)
B26.8Świnka z innymi powikłaniami
B26.9Świnka bez komplikacji
B27.0Mononukleoza wywołana przez wirusa opryszczki typ gamma
B27.1Mononukleoza cytomegalowirusowa
B27.8Inne postacie mononukleozy zakaźnej
B27.9Mononukleoza zakaźna, nieokreślona
B30.0Zapalenie rogówki i spojówki wywołane przez adenowirusy (H19.2*)
B30.1Zapalenie spojówek wywołane przez adenowirusy (H13.1*)
B30.2Wirusowe zapalenie gardła i spojówek
B30.3Ostre nagminne krwotoczne zapalenie spojówek enterowirusowe (H13.1*)
B30.8Inne wirusowe zapalenia spojówek (H13.1*)
B30.9Wirusowe zapalenie spojówek, nieokreślone
B33.0Nagminne zapalenie mięśni (nagminna pleurodynia)
B33.1Choroba Ross River
B33.2Wirusowe zapalenie serca
B33.3Zakażenia retrowirusowe niesklasyfikowane gdzie indziej
B33.8Inne określone choroby wirusowe
B34.0Zakażenia adenowirusowe, nieokreślone
B34.1Zakażenia enterowirusowe, nieokreślone
B34.2Zakażenia koronawirusowe, nieokreślone
B34.3Zakażenia parvowirusowe, nieokreślone
B34.4Zakażenia papowawirusowe, nieokreślone
B34.8Inne zakażenia wirusowe o nieustalonym umiejscowieniu
B34.9Zakażenia wirusowe, nieokreślone
B35.0Grzybica owłosionej skóry głowy i brody
B35.1Grzybica paznokci
B35.2Grzybica rąk
B35.3Grzybica stóp
B35.4Grzybica ciała
B35.5Grzybica łuskowata [tinea imbricata]
B35.6Grzybica goleni
B35.8Inne grzybice
B35.9Grzybica skóry, nieokreślona
B36.0Łupież pstry [pityriasis versicolor]
B36.1Grzybica czarna [tinea nigra]
B36.2Piedra biała
B36.3Piedra czarna
B36.8Inne określone grzybice powierzchowne
B36.9Grzybica powierzchowna, nieokreślona
B37.0Zapalenie jamy ustnej wywołane przez Candida
B37.1Kandydoza płucna
B37.2Kandydoza skóry i paznokci
B37.3Kandydoza sromu i pochwy (N77.1*)
B37.4Kandydoza umiejscowiona w innych częściach okolicy moczowo-płciowej
B37.5Zapalenie opon mózgowych wywołane przez Candida (G02.1*)
B37.6Zapalenie wsierdzia wywołane przez Candida (I39.8*)
B37.7Posocznica wywołana przez Candida
B37.8Kandydoza o innym umiejscowieniu
B37.9Kandydoza, nieokreślona
B38.0Ostra kokcydioidomikoza płucna
B38.1Przewlekła kokcydioidomikoza płucna
B38.2Kokcydioidomikoza płucna, nieokreślona
B38.3Kokcydioidomikoza skórna
B38.4Kokcydioidomikozowe zapalenie opon mózgowych (G02.1*)
B38.7Kokcydioidomikoza rozsiana
B38.8Inne postacie kokcydioidomikozy
B38.9Kokcydioidomikoza, nieokreślona
B39.0Ostra płucna histoplazmoza (H.capsulatum)
B39.1Przewlekła płucna histoplazmoza (H.capsulatum)
B39.2Płucna histoplazmoza (H.capsulatum), nieokreślona
B39.3Histoplazmoza rozsiana (H.capsulatum)
B39.4Histoplazmoza (H.capsulatum), nieokreślona
B39.5Histoplazmoza (H.duboisii)
B39.9Histoplazmoza, nieokreślona
B40Drożdżyca [blastomykoza]
B40.0Ostra drożdżyca płucna
B40.1Przewlekła drożdżyca płucna
B40.2Drożdżyca płucna, nieokreślona
B40.3Drożdżyca skórna
B40.7Drożdżyca rozsiana
B40.8Inne postacie drożdżycy
B40.9Drożdżyca, nieokreślona
B41.0Parakokcydioidomikoza płucna
B41.7Parakokcydioidomikoza rozsiana
B41.8Inne postacie parakokcydioidomikozy
B41.9Parakokcydioidomikoza, nieokreślona
B42.0Sporotrychoza płucna (J99.8*)
B42.1Sporotrychoza limfatyczno-skórna
B42.7Sporotrychoza rozsiana
B42.8Inne postacie sporotrychozy
B42.9Sporotrychoza, nieokreślona
B43.0Chromomikoza skórna
B43.1Feomykotyczny ropień mózgu
B43.2Podskórny feomykotyczny ropień i torbiel
B43.8Inne postacie chromomikozy
B43.9Chromomikoza, nieokreślona
B44.0Inwazyjna grzybica kropidlakowa płuc
B44.1Inne grzybice kropidlakowe płuc
B44.2Grzybica kropidlakowa migdałków
B44.7Grzybica kropidlakowa rozsiana
B44.8Inne postacie grzybicy kropidlakowej
B44.9Grzybica kropidlakowa, nieokreślona
B45.0Kryptokokoza płucna
B45.1Kryptokokoza mózgowa
B45.2Kryptokokoza skórna
B45.3Kryptokokoza kostna
B45.7Kryptokokoza rozsiana
B45.8Inne postacie kryptokokozy
B45.9Kryptokokoza, nieokreślona
B46.0Mukormykoza płucna
B46.1Mukormykoza nosowo-mózgowa
B46.2Mukormykoza żołądkowo-jelitowa
B46.3Mukormykoza skórna
B46.4Mukormykoza rozsiana
B46.5Mukormykoza, nieokreślona
B46.8Inne mukormikozy
B46.9Mukormykoza, nieokreślona
B47.0Eumycetoma
B47.1Grzybica madurska promienicza
B47.9Maduromikoza, nieokreślona
B48.0Drożdżyca Lobo [Lobomycosis]
B48.1Rinosporydioza
B48.2Alleszerioza
B48.3Geotrychoza
B48.4Penicyloza
B48.7Grzybice tzw. "oportunistyczne"
B48.8Inne określone grzybice
B49Grzybice, nieokreślone
B50.0Zimnica wywołana przez Plasmidium falciparum z powikłaniami mózgowymi
B50.8Inne ciężkie i powikłane zimnice wywołane przez Plasmidium falciparum
B50.9Zimnica wywołana przez Plasmidium falciparum, nieokreślona
B51.0Zimnica wywołana przez Plasmidium vivax z pęknięciem śledziony
B51.8Zimnica wywołana przez Plasmidium vivax z innymi powikłaniami
B51.9Zimnica wywołana przez Plasmidium vivax bez powikłań
B52.0Zimnica wywołana przez Plasmidium malariae z nefropatią
B52.8Zimnica wywołana przez Plasmidium malariae z innymi powikłaniami
B52.9Zimnica wywołana przez Plasmidium malariae bez powikłań
B53.0Zimnica wywołana przez Plasmidium ovale
B53.1Zimnica wywołana przez zarodźce małpie
B53.8Inne postacie zimnicy potwierdzone parazytologicznie, niesklasyfikowane gdzie indziej
B54Zimnica nieokreślona
B55.0Leiszmanioza trzewna
B55.1Leiszmanioza skórna
B55.2Leiszmanioza skóry i błon śluzowych
B55.9Leiszmanioza, nieokreślona
B56.0Trypanosomoza gambijska
B56.1Trypanosomoza rodezyjska
B56.9Trypanosomoza afrykańska, nieokreślona
B57.0Ostra choroba Chagasa z zajęciem serca (I41.2*, I98.1*)
B57.1Ostra choroba Chagasa bez zajęcia serca
B57.2Choroba Chagasa (przewlekła) z zajęciem serca (I41.2*, I98.1*)
B57.3Choroba Chagasa (przewlekła) z zajęciem układu pokarmowego
B57.4Choroba Chagasa (przewlekła) z zajęciem układu nerwowego
B57.5Choroba Chagasa (przewlekła) z zajęciem innych narządów
B58.0Okulopatia toksoplazmozowa
B58.1Toksoplazmozowe zapalenie wątroby (K77.0*)
B58.2Toksoplazmozowe zapalenie opon mózgowych i mózgu (G05.2*)
B58.3Toksoplazmoza płucna (J17.3*)
B58.8Toksoplazmoza z zajęciem innych narządów
B58.9Toksoplazmoza, nieokreślona
B59Pneumocytoza
B60.0Babezjoza
B60.1Akantameboza
B60.2Neglerioza
B60.8Inne określone choroby pasożytnicze
B64Nieokreślone choroby pasożytnicze
B65.0Schistosomoza wywołana przez Schistosoma hematobium (przywra krwi)
B65.1Schistosomoza wywołana przez Schistosoma mansoni [Schistosomiaza jelitowa]
B65.2Schistosomoza wywołana przez Schistosoma japonicum
B65.3Zapalenie skóry cerkariowe
B65.8Inne schistosomozy
B65.9Schistosomoza, nieokreślona
B66.0Opistorchoza [opishorchiasis]
B66.1Klonorchoza [clonorchiasis]
B66.2Dikrocelioza [dicrocoeliasis]
B66.3Fascioloza [Fasciolosis]
B66.4Paragonimoza [paragonimosis]
B66.5Fasciolopsoza [fasciolopsidosis]
B66.8Inne określone zakażenia przywrami
B66.9Zakażenie przywrami, nieokreślone
B67.0Bąblowica wątroby wywołana przez E.granulosus
B67.1Bąblowica płuc wywołana przez E.granulosus
B67.2Bąblowica kości wywołana przez E.granulosus
B67.3Bąblowica wywołana przez E.granulosus, o innym mnogim umiejscowieniu
B67.4Bąblowica wywołana przez E.granulosus, nieokreślona
B67.5Bąblowica wątroby wywołana przez E.multilocularis
B67.6Bąblowica wywołana przez E.multilocularis, o innym i mnogim umiejscowieniu
B67.7Bąblowica wywołana przez E.multilocularis, nieokreślona
B67.8Bąblowica wątroby, nieokreślona
B67.9Bąblowica inna i nieokreślona
B68.0Tasiemczyca wywołana przez tasiemca uzbrojonego (T.solium)
B68.1Tasiemczyca wywołana przez tasiemca nieuzbrojonego (T.saginata)
B68.9Tasiemczyca, nieokreślona
B69.0Wągrzyca ośrodkowego układu nerwowego
B69.1Wągrzyca oka
B69.8Wągrzyca o innym umiejscowieniu
B69.9Wągrzyca, nieokreślona
B70.0Dyfilobotrioza
B70.1Sparganoza
B71.0Hymenolepidoza
B71.1Dipylidoza
B71.8Inne określone zakażenia tasiemcami
B71.9Zakażenia tasiemcami, nieokreślone
B72Drakunkuloza [dracuculiasis]
B73Onchocerkoza [onchocercosis]
B74.0Filarioza wywołana przez Wuchereria bancrofti
B74.1Filarioza wywołana przez Brugia malayi
B74.2Filarioza wywołana przez Burgia timori
B74.3Loaoza [loaosis]
B74.4Mansoneloza [mansonelliasis]
B74.8Inne filariozy
B74.9Filarioza, nieokreślona
B75Włośnica [trichicelloza]
B76.0Ankylostomoza [ancylostomiasis]
B76.1Nekatorioza [necatoriasis]
B76.8Inne choroby tęgoryjcowe
B76.9Choroba tęgoryjcowa, nieokreślona
B77.0Glistnica z powikłaniami jelitowymi
B77.8Glistnica bez innych powikłań
B77.9Glistnica, nieokreślona
B78.0Węgorczyca jelitowa
B78.1Węgorczyca skórna
B78.7Węgorczyca rozsiana
B78.9Węgorczyca, nieokreślona
B79Włosogłówczyca [trichurioza]
B80Owsica [enterobioza]
B81.0Anisakioza [anisakiasis]
B81.1Kapilarioza jelitowa
B81.2Trichostrogyloza [trichostrongyliasis]
B81.3Angiostrogyloza jelitowa
B81.4Mieszana robaczyca jelitowa
B81.8Inne określone robaczyce jelitowe
B82.0Robaczyca jelitowa, nieokreślona
B82.9Zakażenia pasożytami jelitowymi, nieokreślone
B83.0Larwa wędrująca trzewna
B83.1Gnatostomoza [gnathostomatosis]
B83.2Angiostrogyloza wywołana przez Parastrongylus cantonensis
B83.3Syngamoza [syngamosis]
B83.4Pijawczyca wewnętrzna [hirudiniasis internal]
B83.8Inne określone robaczyce
B83.9Robaczyca, nieokreślona
B85.0Wszawica wywołana przez Pediculus humanus capitis
B85.1Wszawica wywołana przez Pediculus humanus corporis
B85.2Wszawica, nieokreślona
B85.3Wszawica łonowa
B85.4Mieszana wszawica
B86Świerzb
B87.0Muszyca skórna
B87.1Muszyca ran
B87.2Muszyca oczna
B87.3Muszyca nosowo-gardłowa
B87.4Muszyca uszna
B87.8Muszyca o innym umiejscowieniu
B87.9Muszyca, nieokreślona
B88.0Inne choroby wywołane przez roztocza [akariozy]
B88.1Tungoza [inwazja pchły piaskowej]
B88.2Inwazje innych stawonogów
B88.3Pijawczyca zewnętrzna [hirudinosis]
B88.8Inne określone inwazje pasożytnicze
B88.9Inwazje pasożytnicze, nieokreślone
B89Choroby pasożytnicze, nieokreślone
B90.9Następstwa gruźlicy układu oddechowego i nieokreślone
B91Następstwa nagminnego porażenia dzieciecego
B99Choroby zakaźne inne i nieokreślone
C00.0Nowotwór złośliwy (powierzchnia zewnętrzna wargi górnej)
C00.1Nowotwór złośliwy (powierzchnia zewnętrzna wargi dolnej)
C00.2Nowotwór złośliwy (powierzchnia zewnętrzna wargi, nieokreślona)
C00.3Nowotwór złośliwy (powierzchnia wewnętrzna wargi górnej)
C00.4Nowotwór złośliwy (powierzchnia wewnętrzna wargi dolnej)
C00.5Nowotwór złośliwy (powierzchnia wewnętrzna wargi nieokreślonej (górna lub dolna))
C00.6Nowotwór złośliwy (spoidło wargi)
C00.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice wargi)
C00.9Nowotwór złośliwy (warga, nieokreślona)
C01Nowotwór złośliwy nasady języka
C02.0Nowotwór złośliwy (powierzchnia grzbietowa języka)
C02.1Nowotwór złośliwy (brzeg języka)
C02.2Nowotwór złośliwy (dolna powierzchnia języka)
C02.3Nowotwór złośliwy (przednie dwie trzecie części języka, część nieokreślona)
C02.4Nowotwór złośliwy (migdałek językowy)
C02.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice języka)
C02.9Nowotwór złośliwy (język, nieokreślony)
C03.0Nowotwór złośliwy (dziąsło górne)
C03.1Nowotwór złośliwy (dziąsło dolne)
C03.9Nowotwór złośliwy (dziąsło, nieokreślone)
C04.0Nowotwór złośliwy (przednia część dna jamy ustnej)
C04.1Nowotwór złośliwy (boczna część dna jamy ustnej)
C04.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice dna jamy ustnej)
C04.9Nowotwór złośliwy (dno jamy ustnej, nieokreślone)
C05.0Nowotwór złośliwy (podniebienie twarde)
C05.1Nowotwór złośliwy (podniebienie miękkie)
C05.2Nowotwór złośliwy (języczek)
C05.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice podniebienia miękkiego)
C05.9Nowotwór złośliwy (podniebienie, nieokreślone)
C06.0Nowotwór złośliwy (śluzówka policzka)
C06.1Nowotwór złośliwy (przedsionek jamy ustnej)
C06.2Nowotwór złośliwy (przestrzeń zatrzonowa)
C06.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice innych i nieokreślonych części jamy ustnej)
C06.9Nowotwór złośliwy (jama ustna, nieokreślona)
C07Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej
C08.0Nowotwór złośliwy (ślinianka podżuchwowa)
C08.1Nowotwór złośliwy (ślinianka podjęzykowa)
C08.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice dużych gruczołów ślinowych )
C08.9Nowotwór złośliwy (duże gruczoły ślinowe, nieokreślone)
C09.0Nowotwór złośliwy (dół migdałkowy)
C09.1Nowotwór złośliwy (łuki podniebienne (podniebienno-językowy) (podniebienno-gardłowy))
C09.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice migdałka)
C09.9Nowotwór złośliwy (migdałek, nieokreślony)
C10.0Nowotwór złośliwy (dolinka nagłośniowa)
C10.1Nowotwór złośliwy (przednia powierzchnia nagłośni)
C10.2Nowotwór złośliwy (ściana boczna części ustnej gardła)
C10.3Nowotwór złośliwy (ściana tylna części ustnej gardła)
C10.4Nowotwór złośliwy (szczelina skrzelowa)
C10.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice części ustnej gardła )
C10.9Nowotwór złośliwy (część ustna gardła, nieokreślona)
C11.0Nowotwór złośliwy (ściana górna części nosowej gardła)
C11.1Nowotwór złośliwy (ściana tylna części nosowej gardła)
C11.2Nowotwór złośliwy (ściana boczna części nosowej gardła)
C11.3Nowotwór złośliwy (ściana przednia części nosowej gardła)
C11.8Nowotwór złośliwy (zmiany przekraczające granice części nosowej gardła)
C11.9Nowotwór złośliwy (część nosowa gardła, nieokreślona)
C12Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego
C13.0Nowotwór złośliwy (okolica płytki chrząstki pierścieniowatej)
C13.1Nowotwór złośliwy (fałd nalewkowo-nagłośniowy i powierzchnia gardłowa fałdu nalewkowo-nagłośniowego)
C13.2Nowotwór złośliwy (tylna ściana części krtaniowej gardła)
C13.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice części krtaniowej gardła)
C13.9Nowotwór złośliwy (część krtaniowa gardła, nieokreślona)
C14.0Nowotwór złośliwy (gardło o umiejscowieniu nieokreślonym)
C14.2Nowotwór złośliwy (pierścień chłonny gardłowy waldeyera)
C14.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice wargi, jamy ustnej i gardła)
C15.0Nowotwór złośliwy (szyjna część przełyku)
C15.1Nowotwór złośliwy (piersiowa część przełyku)
C15.2Nowotwór złośliwy (brzuszna część przełyku)
C15.3Nowotwór złośliwy (górna trzecia część przełyku)
C15.4Nowotwór złośliwy (środkowa trzecia część przełyku)
C15.5Nowotwór złośliwy (dolna trzecia część przełyku)
C15.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice przełyku)
C15.9Nowotwór złośliwy (przełyk, nieokreślony)
C16.0Nowotwór złośliwy (wpust)
C16.1Nowotwór złośliwy (dno żołądka)
C16.2Nowotwór złośliwy (trzon żołądka)
C16.3Nowotwór złośliwy (ujście odźwiernika)
C16.4Nowotwór złośliwy (odźwiernik)
C16.5Nowotwór złośliwy (krzywizna mniejsza żołądka, nieokreślona)
C16.6Nowotwór złośliwy (krzywizna większa żołądka, nieokreślona)
C16.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice żołądka)
C16.9Nowotwór złośliwy (żołądek, nieokreślony)
C17.0Nowotwór złośliwy (dwunastnica)
C17.1Nowotwór złośliwy (jelito czcze)
C17.2Nowotwór złośliwy (jelito kręte)
C17.3Nowotwór złośliwy (uchyłek Meckela)
C17.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice jelita cienkiego)
C17.9Nowotwór złośliwy (jelito cienkie, nieokreślone)
C18.0Nowotwór złośliwy (jelito ślepe)
C18.1Nowotwór złośliwy (wyrostek robaczkowy)
C18.2Nowotwór złośliwy (okrężnica wstępująca)
C18.3Nowotwór złośliwy (zgięcie wątrobowe)
C18.4Nowotwór złośliwy (okrężnica poprzeczna)
C18.5Nowotwór złośliwy (zgięcie śledzionowe)
C18.6Nowotwór złośliwy (okrężnica zstępująca)
C18.7Nowotwór złośliwy (esica)
C18.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice okrężnicy)
C18.9Nowotwór złośliwy (okrężnica, nieokreślona)
C19Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego
C20Nowotwór złośliwy odbytnicy
C21.0Nowotwór złośliwy (odbyt, nieokreślony)
C21.1Nowotwór złośliwy (kanał odbytu)
C21.2Nowotwór złośliwy (strefa kloakogenna)
C21.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice odbytu i kanału odbytu)
C22.0Nowotwór złośliwy (rak komórek wątroby)
C22.1Nowotwór złośliwy (rak przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych)
C22.2Nowotwór złośliwy (wątrobiak zarodkowy (hepatoblastoma))
C22.3Nowotwór złośliwy (mięsak naczyniowy wątroby)
C22.4Nowotwór złośliwy (inne mięsaki wątroby)
C22.7Nowotwór złośliwy (inne nieokreślone raki wątroby)
C22.9Nowotwór złośliwy (wątroba, nieokreślona)
C23Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego
C24.0Nowotwór złośliwy (zewnątrzwątrobowe drogi żółciowe)
C24.1Nowotwór złośliwy (brodawka większa dwunastnicy vatera)
C24.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice dróg żółciowych)
C24.9Nowotwór złośliwy (drogi żółciowe, nieokreślone)
C25.0Nowotwór złośliwy (głowa trzustki)
C25.1Nowotwór złośliwy (trzon trzustki)
C25.2Nowotwór złośliwy (ogon trzustki)
C25.3Nowotwór złośliwy (przewód trzustkowy)
C25.4Nowotwór złośliwy (część wewnątrzwydzielnicza trzustki)
C25.7Nowotwór złośliwy (inna część trzustki)
C25.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice trzustki)
C25.9Nowotwór złośliwy (trzustka, nieokreślona)
C26.0Nowotwór złośliwy (przewód pokarmowy, część nieokreślona)
C26.1Nowotwór złośliwy (śledziona)
C26.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice narządów trawiennych)
C26.9Nowotwór złośliwy (część układu trawiennego niedokładnieokreślona)
C30.0Nowotwór złośliwy (jama nosowa)
C30.1Nowotwór złośliwy (ucho środkowe)
C31.0Nowotwór złośliwy (zatoka szczękowa )
C31.1Nowotwór złośliwy (komórki sitowe)
C31.2Nowotwór złośliwy (zatoka czołowa)
C31.3Nowotwór złośliwy (zatoka klinowa)
C31.8Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice zatok przynosowych)
C31.9Nowotwór złośliwy (zatoka przynosowa, nieokreślona)
C32.0Nowotwór złośliwy (głośnia)
C32.1Nowotwór złośliwy (nagłośnia)