Świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia stomatologicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2009.140.1144

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 30 sierpnia 2009 r.
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
wykazy oraz warunki realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego, zwanych dalej "świadczeniami gwarantowanymi";
2)
poziom finansowania przejazdu środkami transportu sanitarnego w przypadkach niewymienionych w art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
lekarz specjalista - lekarza dentystę, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny;
2)
lokalizacja - budynek lub zespół budynków oznaczonych tym samym adresem, w którym zlokalizowane jest miejsce udzielania świadczeń gwarantowanych.
1.
Wykazy świadczeń gwarantowanych oraz warunki ich realizacji, z uwzględnieniem ust. 2, określają w przypadku:
1)
świadczeń ogólnostomatologicznych - załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia - załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3)
świadczeń ogólnostomatologicznych udzielanych w znieczuleniu ogólnym - załącznik nr 3 do rozporządzenia;
4)
świadczeń stomatologicznych dla świadczeniobiorców z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS - załącznik nr 4 do rozporządzenia;
5)
świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii - załącznik nr 5 do rozporządzenia;
6)
świadczeń ortodoncji dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia - załącznik nr 6 do rozporządzenia;
7)
świadczeń protetyki stomatologicznej - załącznik nr 7 do rozporządzenia;
8)
świadczeń protetyki stomatologicznej dla świadczeniobiorców po chirurgicznym leczeniu nowotworów w obrębie twarzoczaszki - załącznik nr 8 do rozporządzenia;
9)
świadczeń stomatologicznej pomocy doraźnej - załącznik nr 9 do rozporządzenia;
10)
profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci do ukończenia 6. roku życia - załącznik nr 10 do rozporządzenia;
11)
profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia - załącznik nr 11 do rozporządzenia.
2.
Wykaz materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych określa załącznik nr 12 do rozporządzenia.
1.
Dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym do ukończenia 16. roku życia oraz dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym i znacznym od ukończenia 16. do ukończenia 18. roku życia, jeżeli wynika to ze wskazań medycznych, przysługują kompozytowe materiały światłoutwardzalne do wypełnień oraz znieczulenie ogólne przy wykonywaniu świadczeń gwarantowanych, z wyłączeniem procedury wizyty niepowiązanej z innymi świadczeniami gwarantowanymi (pierwszej wizyty dzieci do ukończenia 6. roku życia).
2.
Osobom niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym i znacznym, które ukończyły 18. rok życia, jeżeli wynika to ze wskazań medycznych, przysługują znieczulenie ogólne i kompozytowe materiały światłoutwardzalne do wypełnień.
Świadczeniobiorcy zgłaszającemu się z bólem świadczenia gwarantowane są udzielane w dniu zgłoszenia.
Świadczenia gwarantowane są udzielane zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, z wykorzystaniem metod diagnostyczno-terapeutycznych innych niż stosowane w medycynie niekonwencjonalnej, ludowej lub orientalnej.
1.
W zakresie koniecznym do wykonania świadczeń gwarantowanych świadczeniodawca zapewnia świadczeniobiorcy nieodpłatnie:
1)
badania diagnostyczne;
2)
leki i wyroby medyczne oraz środki pomocnicze.
2.
Przejazd środkami transportu sanitarnego w przypadkach niewymienionych w art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jest finansowany w 40 % ze środków publicznych w przypadku:
1)
chorób krwi i narządów krwiotwórczych,
2)
chorób nowotworowych,
3)
chorób oczu,
4)
chorób przemiany materii,
5)
chorób psychicznych i zaburzeń zachowania,
6)
chorób skóry i tkanki podskórnej,
7)
chorób układu krążenia,
8)
chorób układu moczowo-płciowego,
9)
chorób układu nerwowego,
10)
chorób układu oddechowego,
11)
chorób układu ruchu,
12)
chorób układu trawiennego,
13)
chorób układu wydzielania wewnętrznego,
14)
chorób zakaźnych i pasożytniczych,
15)
urazów i zatruć,
16)
wad rozwojowych wrodzonych, zniekształceń i aberracji chromosomowych

- gdy ze zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego wynika, że świadczeniobiorca jest zdolny do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale wymaga przy korzystaniu ze środków transportu publicznego pomocy innej osoby lub środka transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Świadczeniodawca niespełniający warunków realizacji świadczeń gwarantowanych określonych w rozporządzeniu, z którym przed dniem 1 stycznia 2010 r.:
1)
zawarto umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na okres dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2009 r. lub
2)
przedłużono okres obowiązywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie art. 4 ustawy z dnia 25 września 2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 178, poz. 1374)

- może realizować świadczenia gwarantowane na warunkach określonych w tej umowie, w okresie jej obowiązywania, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2010 r.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2009 r.3)
______

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918 i Nr 118, poz. 989.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie wykazu gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych oraz rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia do tych świadczeń (Dz. U. Nr 261, poz. 2601 oraz z 2008 r. Nr 81, poz. 485), które traci moc z dniem 31 sierpnia 2009 r. na podstawie art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o cenach (Dz. U. Nr 118, poz. 989).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

  2 WYKAZ ŚWIADCZEŃ OGÓLNOSTOMATOLOGICZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

Tabela nr 1

Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych

Lp.Nazwa świadczenia gwarantowanegoKod świadczenia
123
1.Badanie lekarskie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej 1 raz w okresie 12 miesięcy23.0101
2.Badanie lekarskie kontrolne 3 razy w okresie 12 miesięcy23.0102
3.Badanie lekarza specjalisty z krótką pisemną oceną i wskazaniami diagnostyczno-terapeutycznymi dla lekarza prowadzącego, bez powiązania z innymi świadczeniami gwarantowanymi23.0105
4.Badanie żywotności zębów z objęciem badaniem 3 zębów sąsiednich lub przeciwstawnych23.02
5.Zdjęcie zębowe wewnątrzustne do dwóch zdjęć wewnątrzustnych w okresie 12 miesięcy z wpisaniem opisu do dokumentacji przysługuje wyłącznie w połączeniu ze świadczeniami stomatologicznymi finansowanymi ze środków publicznych23.0301
6.Znieczulenie miejscowe powierzchniowe jako samodzielne znieczulenie przysługujące w powiązaniu ze świadczeniami stomatologicznymi finansowanymi ze środków publicznych23.0401
7.Znieczulenie miejscowe nasiękowe przysługujące w powiązaniu ze świadczeniami stomatologicznymi finansowanymi ze środków publicznych23.0402
8.Znieczulenie przewodowe wewnątrzustne przysługujące w powiązaniu ze świadczeniami stomatologicznymi finansowanymi ze środków publicznych23.0403
9.Leczenie próchnicy powierzchownej - za każdy ząb23.1101
10.Postępowanie przy obnażeniu i skaleczeniu miazgi zęba - bezpośrednie pokrycie miazgi zęba23.1105
11.Opatrunek leczniczy w zębie stałym23.1106
12.Całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba na 1 powierzchni23.1502
13.Całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba na 2 powierzchniach23.1503
14.Całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku zęba na 2 powierzchniach23.1504
15.Całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku zęba na 3 powierzchniach (MOD*) 23.1505
16.Trepanacja martwego zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem23.1201
17.Dewitalizacja miazgi zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem23.1202
18.Ekstyrpacja przyżyciowa miazgi zęba 1 kanału23.1206**
19.Ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi zęba 1 kanału23.1209**
20.Czasowe wypełnienie 1 kanału23.1306**
21.Ostateczne wypełnienie 1 kanału23.1307**
22.Leczenie endodontyczne zęba z zakażonym kanałem z wypełnieniem 1 kanału (nie obejmuje opracowania i odbudowy ubytku korony zęba) 23.1311**
23.Usunięcie złogów nazębnych za każdą 1/2 łuku zębowego 1 raz w okresie 12 miesięcy w obrębie całego uzębienia23.1601
24.Płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku (obejmuje każdą wizytę) 23.1604
25.Leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej (obejmuje każdą wizytę) 23.1605
26.Kiretaż zwykły w obrębie 1/4 uzębienia (nie obejmuje znieczulenia i opatrunku) 23.1607
27.Unieruchomienie zębów ligaturą drucianą23.1615
28.Usunięcie zęba jednokorzeniowego23.1701
29.Usunięcie zęba wielokorzeniowego23.1702
30.Usunięcie zęba przez dłutowanie wewnątrzzębodołowe przy zastosowaniu wierteł, dźwigni23.1703
31.Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmujące do 3 zębodołów łącznie ze szwem23.1810
32.Założenie opatrunku chirurgicznego23.1815
33.Nacięcie powierzchniowo, podśluzówkowo lub podskórnie leżącego ropnia, łącznie z drenażem i opatrunkiem23.2001
34.Tymczasowe zaopatrzenie złamanej szczęki lub żuchwy23.2205
35.Repozycja i unieruchomienie zwichniętej żuchwy23.2210
36.Uzupełnienie braków zębowych przy pomocy ruchomej protezy częściowej z zastosowaniem elementów doginanych utrzymujących 1 raz na 5 lat, w zakresie 5-8 brakujących zębów w 1 łuku zębowym (ograniczenie nie dotyczy osób po operacyjnym usunięciu nowotworów) 23.3102
37.Uzupełnienie braków zębowych przy pomocy ruchomej protezy częściowej z zastosowaniem elementów doginanych utrzymujących 1 raz na 5 lat, w zakresie większym niż 8 brakujących zębów w 1 łuku (ograniczenie nie dotyczy osób po operacyjnym usunięciu nowotworów) 23.3103
38.Zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w szczęce łącznie z pobraniem wycisku czynnościowego na łyżce indywidualnej 1 raz na 5 lat (ograniczenie nie dotyczy osób po operacyjnym usunięciu nowotworów) 23.3104
39.Zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w żuchwie łącznie z pobraniem wycisku czynnościowego na łyżce indywidualnej 1 raz na 5 lat (ograniczenie nie dotyczy osób po operacyjnym usunięciu nowotworów) 23.3105
40.Odtworzenie funkcji żucia przez naprawę protez ruchomych w większym zakresie z wyciskiem 1 raz na 2 lata23.3112
41.Całkowite podścielenie 1 protezy w sposób pośredni łącznie z ukształtowaniem obrzeża - dla szczęki 1 raz na 2 lata23.3116
42.Całkowite podścielenie 1 protezy w sposób pośredni łącznie z czynnościowym ukształtowaniem obrzeża - dla żuchwy 1 raz na 2 lata23.3117
43.Wizyta bez powiązania z innymi świadczeniami gwarantowanymi (dotyczy pierwszej wizyty dzieci do ukończenia 6. roku życia) 23.06
44.Zabezpieczenie bruzd zębów szóstych lakiem szczelinowym - 1 raz do ukończenia 7. roku życia23.1003
45.Lakierowanie wszystkich zębów stałych nie częściej niż 1 raz na kwartał - za każdą 1/4 łuku zębowego23.1006***
46.Impregnacja zębiny zębów mlecznych23.1008***
47.Opatrunek leczniczy w zębie mlecznym23.1107***
48.Amputacja przyżyciowa miazgi zęba z nieuformowanym korzeniem23.1203***
49.Amputacja przyżyciowa miazgi zęba w uzasadnionych przypadkach23.1204***
50.Ekstyrpacja przyżyciowa miazgi zęba z nieuformowanym korzeniem - za 1 kanał23.1205***
51.Ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi zęba z nieuformowanym korzeniem - za 1 kanał23.1208***
52.Amputacja mortalna miazgi zęba mlecznego23.1210***
53.Całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba mlecznego23.1501***
54.Całkowite opracowanie i odbudowa zniszczonego, złamanego kąta w zębach siecznych stałych23.1507***
55.Kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa w zębach stałych23.1508***
56.Leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem 2 kanałów (nie obejmuje opracowania i wypełnienia ubytku korony zęba) 23.1308****
57.Leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem 3 kanałów (nie obejmuje opracowania i wypełnienia ubytku korony zęba) 23.1309****
58.Leczenie endodontyczne zęba z zakażonymi kanałami z wypełnieniem 2 kanałów zęba (nie obejmuje opracowania i wypełnienia ubytku korony zęba) 23.1312****
59.Usunięcie złogów nazębnych nie częściej niż 1 raz na 6 miesięcy w obrębie całego uzębienia23.1601*****
60.Badanie kontrolne nie częściej niż 1 raz na kwartał23.0102*****

Objaśnienia:

* MOD - Mezjalna - Okluzyjna - Dystalna.

** Świadczenie jest udzielane z wyłączeniem zębów przedtrzonowych i trzonowych u osób powyżej 18. roku życia (nie dotyczy kobiet w ciąży i w okresie połogu).

*** Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.

**** Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobietom w ciąży i w okresie połogu, który trwa 42 dni od dnia porodu.

***** Świadczenie jest udzielane kobietom w ciąży i w okresie połogu, który trwa 42 dni od dnia porodu.

Tabela nr 2

Warunki realizacji świadczeń ogólnostomatologicznych

1.Personel
1.1Lekarz dentysta
2.Sprzęt i wyposażenie
2.1Stanowisko stomatologiczne (fotel, przystawka turbinowa, mikrosilnik, lampa bezcieniowa) lub unit stomatologiczny - w miejscu udzielania świadczeń
2.2Lampa polimeryzacyjna - w miejscu udzielania świadczeń
2.3Skaler - w miejscu udzielania świadczeń
2.4Wstrząsarka do amalgamatu - w miejscu udzielania świadczeń

ZAŁĄCZNIK Nr  2

  3 WYKAZ ŚWIADCZEŃ OGÓLNOSTOMATOLOGICZNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 18. ROKU ŻYCIA ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

Tabela nr 1

Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia

Lp.Nazwa świadczenia gwarantowanegoKod świadczenia
123
1.Badanie lekarskie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej 1 raz w okresie 12 miesięcy23.0101
2.Badanie lekarskie kontrolne 3 razy w okresie 12 miesięcy23.0102
3.Badanie lekarza specjalisty z krótką pisemną oceną i wskazaniami diagnostyczno-terapeutycznymi dla lekarza prowadzącego, bez powiązania z innymi świadczeniami gwarantowanymi23.0105
4.Badanie żywotności zębów z objęciem badaniem 3 zębów sąsiednich lub przeciwstawnych23.02
5.Zdjęcie zębowe wewnątrzustne do dwóch zdjęć wewnątrzustnych w okresie 12 miesięcy z wpisaniem opisu do dokumentacji przysługuje wyłącznie w połączeniu ze świadczeniami stomatologicznymi finansowanymi ze środków publicznych23.0301
6.Znieczulenie miejscowe powierzchniowe jako samodzielne znieczulenie przysługujące w powiązaniu ze świadczeniami stomatologicznymi finansowanymi ze środków publicznych23.0401
7.Znieczulenie miejscowe nasiękowe przysługujące w powiązaniu ze świadczeniami stomatologicznymi finansowanymi ze środków publicznych23.0402
8.Znieczulenie przewodowe wewnątrzustne przysługujące w powiązaniu ze świadczeniami stomatologicznymi finansowanymi ze środków publicznych23.0403
9.Leczenie próchnicy powierzchownej - za każdy ząb23.1101
10.Postępowanie przy obnażeniu i skaleczeniu miazgi zęba -bezpośrednie pokrycie miazgi zęba23.1105
11.Opatrunek leczniczy w zębie stałym23.1106
12.Całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba na 1 powierzchni23.1502
13.Całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba na 2 powierzchniach23.1503
14.Całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku zęba na 2 powierzchniach23.1504
15.Całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku zęba na 3 powierzchniach (MOD*) 23.1505
16.Trepanacja martwego zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem23.1201
17.Dewitalizacja miazgi zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem23.1202
18.Ekstyrpacja przyżyciowa miazgi zęba 1 kanału23.1206
19.Ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi zęba 1 kanału23.1209
20.Czasowe wypełnienie 1 kanału23.1306
21.Ostateczne wypełnienie 1 kanału23.1307
22.Leczenie endodontyczne zęba z zakażonym kanałem z wypełnieniem 1 kanału (nie obejmuje opracowania i odbudowy ubytku korony zęba) 23.1311
23.Usunięcie złogów nazębnych za każdą 1/2 łuku zębowego 1 raz w okresie 12 miesięcy w obrębie całego uzębienia23.1601
24.Płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku (obejmuje każdą wizytę) 23.1604
25.Leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej (obejmuje każdą wizytę) 23.1605
26.Kiretaż zwykły w obrębie 1/4 uzębienia (nie obejmuje znieczulenia i opatrunku) 23.1607
27.Unieruchomienie zębów ligaturą drucianą23.1615
28.Usunięcie zęba jednokorzeniowego23.1701
29.Usunięcie zęba wielokorzeniowego23.1702
30.Usunięcie zęba przez dłutowanie wewnątrzzębodołowe przy zastosowaniu wierteł, dźwigni23.1703
31.Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmujące do 3 zębodołów łącznie ze szwem23.1810
32.Założenie opatrunku chirurgicznego23.1815
33.Nacięcie powierzchniowo, podśluzówkowo lub podskórnie leżącego ropnia, łącznie z drenażem i opatrunkiem23.2001
34.Tymczasowe zaopatrzenie złamanej szczęki lub żuchwy23.2205
35.Repozycja i unieruchomienie zwichniętej żuchwy23.2210
36.Wizyta bez powiązania z innymi świadczeniami gwarantowanymi (dotyczy pierwszej wizyty dzieci do ukończenia 6. roku życia) 23.06
37.Zabezpieczenie bruzd zębów szóstych lakiem szczelinowym - 1 raz do ukończenia 7. roku życia23.1003
38.Lakierowanie wszystkich zębów stałych nie częściej niż 1 raz na kwartał - za każdą 1/4 łuku zębowego23.1006
39.Impregnacja zębiny zębów mlecznych - za każdy ząb23.1008
40.Całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba mlecznego23.1501
41.Całkowite opracowanie i odbudowa zniszczonego, złamanego kąta w zębach siecznych stałych23.1507
42.Kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa w zębach stałych23.1508
43.Opatrunek leczniczy w zębie mlecznym23.1107
44.Amputacja przyżyciowa miazgi zęba z nieuformowanym korzeniem23.1203
45.Amputacja przyżyciowa miazgi zęba w uzasadnionych przypadkach23.1204
46.Ekstyrpacja przyżyciowa miazgi zęba z nieuformowanym korzeniem - za 1 kanał23.1205
47.Ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi zęba z nieuformowanym korzeniem - za 1 kanał23.1208
48.Amputacja mortalna miazgi zęba mlecznego23.1210
49.Leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem 2 kanałów (nie obejmuje opracowania i wypełnienia ubytku korony zęba) 23.1308**
50.Leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem 3 kanałów (nie obejmuje opracowania i wypełnienia ubytku korony zęba) 23.1309**
51.Leczenie endodontyczne zęba z zakażonymi kanałami z wypełnieniem 2 kanałów (nie obejmuje opracowania i wypełnienia ubytku korony zęba) 23.1312**
52.Usunięcie złogów nazębnych nie częściej niż 1 raz na 6 miesięcy w obrębie całego uzębienia23.1601**

Objaśniania:

* MOD - Mezjalna - Okluzyjna - Dystalna

** Świadczenie jest udzielane także kobietom w ciąży i w okresie połogu, który trwa 42 dni od dnia porodu.

Tabela nr 2

Warunki realizacji świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia

1.Personel
1.1Lekarz dentysta
2.Sprzęt i wyposażenie
2.1Stanowisko stomatologiczne (fotel, przystawka turbinowa, mikrosilnik, lampa bezcieniowa) lub unit stomatologiczny - w miejscu udzielania świadczeń
2.2Lampa polimeryzacyjna - w miejscu udzielania świadczeń
2.3Skaler - w miejscu udzielania świadczeń
2.4Wstrząsarka do amalgamatu - w miejscu udzielania świadczeń

ZAŁĄCZNIK Nr  3

  4 WYKAZ ŚWIADCZEŃ OGÓLNOSTOMATOLOGICZNYCH UDZIELANYCH W ZNIECZULENIU OGÓLNYM ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

Tabela nr 1

Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych udzielanych w znieczuleniu ogólnym

Lp.Nazwa świadczenia gwarantowanegoKod świadczenia
123
1.Badanie lekarskie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej 1 raz w okresie 12 miesięcy23.0101
2.Badanie lekarskie kontrolne 3 razy w okresie 12 miesięcy23.0102
3.Badanie lekarza specjalisty z krótką pisemną oceną i wskazaniami diagnostyczno-terapeutycznymi dla lekarza prowadzącego, bez powiązania z innymi świadczeniami gwarantowanymi23.0105
4.Zdjęcie zębowe wewnątrzustne do dwóch zdjęć wewnątrzustnych w okresie 12 miesięcy z wpisaniem opisu do dokumentacji przysługuje wyłącznie w połączeniu ze świadczeniami stomatologicznymi finansowanymi ze środków publicznych23.0301
5.Leczenie próchnicy powierzchownej - za każdy ząb23.1101
6.Postępowanie przy obnażeniu i skaleczeniu miazgi zęba - bezpośrednie pokrycie miazgi zęba23.1105
7.Opatrunek leczniczy w zębie stałym23.1106
8.Całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba na 1 powierzchni23.1502
9.Całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba na 2 powierzchniach23.1503
10.Całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku zęba na 2 powierzchniach23.1504
11.Całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku zęba na 3 powierzchniach (MOD*) 23.1505
12.Trepanacja martwego zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem23.1201
13.Dewitalizacja miazgi zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem23.1202
14.Ekstyrpacja przyżyciowa miazgi zęba 1 kanału23.1206**
15.Ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi zęba 1 kanału23.1209**
16.Czasowe wypełnienie 1 kanału23.1306**
17.Ostateczne wypełnienie 1 kanału23.1307**
18.Leczenie endodontyczne zęba z zakażonym kanałem z wypełnieniem 1 kanału (nie obejmuje opracowania i odbudowy ubytku korony zęba) 23.1311**
19.Usunięcie złogów nazębnych za każdą 1/2 łuku zębowego 1 raz w okresie 12 miesięcy w obrębie całego uzębienia23.1601
20.Płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku (obejmuje każdą wizytę) 23.1604
21.Leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej (obejmuje każdą wizytę) 23.1605
22.Kiretaż zwykły w obrębie 1/4 uzębienia (nie obejmuje znieczulenia i opatrunku) 23.1607
23.Plastyka wędzidełka wargi i fałdów śluzówkowych przedsionka jamy ustnej i policzka (nie obejmuje znieczulenia i opatrunku) 23.1612
24.Unieruchomienie zębów ligaturą drucianą23.1615
25.Usunięcie zęba jednokorzeniowego23.1701
26.Usunięcie zęba wielokorzeniowego23.1702
27.Usunięcie zęba przez dłutowanie wewnątrzzębodołowe przy zastosowaniu wierteł, dźwigni23.1703
28.Usunięcie zęba przez dłutowanie zewnątrzzębodołowe z wytworzeniem płata śluzówkowo-okostnowego23.1704
29.Operacyjne usunięcie zęba zatrzymanego23.1705
30.Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmujące do 3 zębodołów łącznie ze szwem23.1810
31.Chirurgiczne zaopatrzenie dużej albo znacznie zanieczyszczonej rany23.1812
32.Zatamowanie masywnego krwawienia w obrębie jamy ustnej przez podwiązanie, podkłucie naczyń - jako odrębny zabieg23.1813
33.Założenie opatrunku chirurgicznego23.1815
34.Wycięcie małego guzka, zmiany guzopodobnej, włókniaka lub pobranie wycinka/biopsja kości wraz z uzyskaniem wyników badania histopatologicznego23.1901
35.Wyłuszczenie torbieli zębopochodnej23.1807
36.Wyłuszczenie kamienia z przewodu ślinianki23.1808
37.Plastyka połączenia ustno-zatokowego jako samodzielne postępowanie23.1906
38.Plastyka połączenia ustno-zatokowego jako następstwo ekstrakcji zęba wykonywanej w ramach świadczeń gwarantowanych23.1801
39.Nacięcie powierzchniowo, podśluzówkowo lub podskórnie leżącego ropnia, łącznie z drenażem i opatrunkiem23.2001
40.Założenie drucianej szyny nazębnej23.2206
41.Repozycja i unieruchomienie zwichniętej żuchwy23.2210
42.Zabezpieczenie bruzd zębów szóstych lakiem szczelinowym - 1 raz do ukończenia 7. roku życia23.1003***
43.Lakierowanie wszystkich zębów stałych nie częściej niż 1 raz na kwartał - za każdą 1/4 łuku zębowego23.1006***
44.Impregnacja zębiny zębów mlecznych - za każdy ząb23.1008***
45.Całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba mlecznego23.1501***
46.Całkowite opracowanie i odbudowa zniszczonego, złamanego kąta w zębach siecznych stałych23.1507***
47.Kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa w zębach stałych23.1508***
48.Opatrunek leczniczy w zębie mlecznym23.1107***
49.Amputacja przyżyciowa miazgi zęba z nieuformowanym korzeniem23.1203***
50.Amputacja przyżyciowa miazgi zęba w uzasadnionych przypadkach23.1204***
51.Ekstyrpacja przyżyciowa miazgi zęba z nieuformowanym korzeniem - za 1 kanał23.1205***
52.Ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi zęba z nieuformowanym korzeniem - za 1 kanał23.1208***
53.Amputacja mortalna miazgi zęba mlecznego23.1210***
54.Leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem 2 kanałów (nie obejmuje opracowania i wypełnienia ubytku korony zęba) 23.1308****
55.Leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem 3 kanałów (nie obejmuje opracowania i wypełnienia ubytku korony zęba) 23.1309****
56.Leczenie endodontyczne zęba z zakażonymi kanałami z wypełnieniem 2 kanałów (nie obejmuje opracowania i wypełnienia ubytku korony zęba)23.1312****
57.Kiretaż otwarty - w obrębie 1/4 uzębienia (nie obejmuje znieczulenia oraz zaopatrzenia rany) 23.1608****
58.Gingiwoosteoplastyka23.1610***
59.Plastyka przedsionka jamy ustnej23.1613***
60.Założenie opatrunku paradontologicznego - każde 3 kolejne przestrzenie międzyzębowe23.1620****
61.Operacyjne odsłonięcie zatrzymanego zęba z założeniem elementu umożliwiającego sprowadzenie zęba do łuku23.1706***
62.Operacyjne usunięcie zawiązków zębów ze wskazań ortodontycznych23.1707***
63.Usunięcie złogów nazębnych nie częściej niż 1 raz na 6 miesięcy w obrębie całego uzębienia23.1601b*****
64.Badanie kontrolne nie częściej niż 1 raz na kwartał23.0102*****

Objaśnienia:

* MOD - Mezjalna - Okluzyjna - Dystalna.

** Świadczenie jest udzielane z wyłączeniem zębów przedtrzonowych i trzonowych u osób powyżej 18. roku życia (nie dotyczy kobiet w ciąży i w okresie połogu).

*** Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.

**** Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobietom w ciąży i w okresie połogu, który trwa 42 dni od dnia porodu.

***** Świadczenie jest udzielane kobietom w ciąży i w okresie połogu, który trwa 42 dni od dnia porodu.

Tabela nr 2

Warunki realizacji świadczeń ogólnostomatologicznych udzielanych w znieczuleniu ogólnym

1.Personel
1.1Lekarz dentysta posiadający co najmniej specjalizację I stopnia w zakresie stomatologii ogólnej lub w zakresie chirurgii stomatologicznej
1.2Personel pomocniczy, który stanowią:
1) osoba pracująca na stanowisku pomocy dentystycznej zgodnie z przepisami o kwalifikacjach wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej lub
2) osoba, która ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała:
a) tytuł zawodowy asystentka stomatologiczna lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie asystentka stomatologiczna lub
b) tytuł zawodowy higienistka stomatologiczna lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie higienistka stomatologiczna, lub
3) osoba, która ukończyła studia wyższe i uzyskała tytuł zawodowy higienistka stomatologiczna lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie higienistka stomatologiczna
1.3Lekarz posiadający co najmniej specjalizację I stopnia w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii
1.4Pielęgniarka anestezjologiczna
2.Sprzęt i wyposażenie
2.1Stanowisko stomatologiczne (fotel, przystawka turbinowa, mikrosilnik, lampa bezcieniowa) lub unit stomatologiczny - w miejscu udzielania świadczeń
2.2Skaler - w miejscu udzielania świadczeń
2.3Lampa polimeryzacyjna - w miejscu udzielania świadczeń
2.4Wstrząsarka do amalgamatu - w miejscu udzielania świadczeń
2.5Stanowisko do znieczuleń
2.6Stanowisko wybudzeń
2.7Aparatura anestezjologiczna stanowiska znieczulenia ogólnego

ZAŁĄCZNIK Nr  4

  5 WYKAZ ŚWIADCZEŃ STOMATOLOGICZNYCH DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z GRUPY WYSOKIEGO RYZYKA CHORÓB ZAKAŹNYCH, W TYM CHORYCH NA AIDS, ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

Tabela nr 1

Wykaz świadczeń stomatologicznych dla świadczeniobiorców z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS

Lp.Nazwa świadczenia gwarantowanegoKod świadczenia
123
1.Badanie lekarskie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej 1 raz w okresie 12 miesięcy23.0101
2.Badanie lekarskie kontrolne 3 razy w okresie 12 miesięcy23.0102
3.Badanie lekarza specjalisty z krótką pisemną oceną i wskazaniami diagnostyczno-terapeutycznymi dla lekarza prowadzącego, bez powiązania z innymi świadczeniami gwarantowanymi23.0105
4.Badanie żywotności zębów z objęciem badaniem 3 zębów sąsiednich lub przeciwstawnych23.02
5.Zdjęcie zębowe wewnątrzustne do dwóch zdjęć wewnątrzustnych w okresie 12 miesięcy z wpisaniem opisu do dokumentacji przysługuje wyłącznie w połączeniu ze świadczeniami stomatologicznymi finansowanymi ze środków publicznych23.0301
6.Znieczulenie miejscowe powierzchniowe jako samodzielne znieczulenie przysługujące w powiązaniu ze świadczeniami stomatologicznymi finansowanymi ze środków publicznych23.0401
7.Znieczulenie miejscowe nasiękowe przysługujące w powiązaniu ze świadczeniami stomatologicznymi finansowanymi ze środków publicznych23.0402
8.Znieczulenie przewodowe wewnątrzustne przysługujące w powiązaniu ze świadczeniami stomatologicznymi finansowanymi ze środków publicznych23.0403
9.Leczenie próchnicy powierzchownej23.1101
10.Postępowanie przy obnażeniu i skaleczeniu miazgi zęba - bezpośrednie pokrycie miazgi zęba23.1105
11.Opatrunek leczniczy w zębie stałym23.1106
12.Całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba na 1 powierzchni23.1502
13.Całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba na 2 powierzchniach23.1503
14.Całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku zęba na 2 powierzchniach23.1504
15.Całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku zęba na 3 powierzchniach (MOD*) 23.1505
16.Trepanacja martwego zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem23.1201
17.Dewitalizacja miazgi zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem23.1202
18.Ekstyrpacja przyżyciowa miazgi zęba 1 kanału23.1206**
19.Ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi zęba 1 kanału23.1209**
20.Czasowe wypełnienie 1 kanału23.1306**
21.Ostateczne wypełnienie 1 kanału23.1307**
22.Leczenie endodontyczne zęba z zakażonym kanałem z wypełnieniem 1 kanału (nie obejmuje opracowania i odbudowy ubytku korony zęba) 23.1311**
23.Usunięcie złogów nazębnych za każdą 1/2 łuku zębowego 1 raz w okresie 12 miesięcy w obrębie całego uzębienia23.1601
24.Płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku (obejmuje każdą wizytę) 23.1604
25.Leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej (obejmuje każdą wizytę) 23.1605
26.Kiretaż zwykły w obrębie 1/4 uzębienia (nie obejmuje znieczulenia i opatrunku) 23.1607
27.Unieruchomienie zębów ligaturą drucianą23.1615
28.Usunięcie zęba jednokorzeniowego23.1701
29.Usunięcie zęba wielokorzeniowego23.1702
30.Usunięcie zęba przez dłutowanie wewnątrzzębodołowe przy zastosowaniu wierteł, dźwigni23.1703
31.Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmujące do 3 zębodołów łącznie ze szwem23.1810
32.Założenie opatrunku chirurgicznego23.1815
33.Plastyka połączenia ustno-zatokowego jako następstwo ekstrakcji zęba wykonywanej w ramach świadczeń gwarantowanych23.1801
34.Nacięcie powierzchniowo, podśluzówkowo lub podskórnie leżącego ropnia, łącznie z drenażem i opatrunkiem23.2001
35.Repozycja i unieruchomienie zwichniętego zęba lub grupy zębów23.2101
36.Repozycja i unieruchomienie złamanego fragmentu wyrostka zębodołowego z zębem lub zębami23.2102
37.Tymczasowe zaopatrzenie złamanej szczęki lub żuchwy23.2205
38.Repozycja i unieruchomienie zwichniętej żuchwy23.2210
39.Uzupełnienie braków zębowych przy pomocy ruchomej protezy częściowej z zastosowaniem elementów doginanych utrzymujących 1 raz na 5 lat, w zakresie 5-8 brakujących zębów w 1 łuku zębowym (ograniczenie nie dotyczy osób po operacyjnym usunięciu nowotworów) 23.3102
40.Uzupełnienie braków zębowych przy pomocy ruchomej protezy częściowej z zastosowaniem elementów doginanych utrzymujących 1 raz na 5 lat, w zakresie większym niż 8 brakujących zębów w 1 łuku (ograniczenie nie dotyczy osób po operacyjnym usunięciu nowotworów) 23.3103
41.Zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w szczęce łącznie z pobraniem wycisku czynnościowego na łyżce indywidualnej 1 raz na 5 lat (ograniczenie nie dotyczy osób po operacyjnym usunięciu nowotworów) 23.3104
42.Zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w żuchwie łącznie z pobraniem wycisku czynnościowego na łyżce indywidualnej 1 raz na 5 lat (ograniczenie nie dotyczy osób po operacyjnym usunięciu nowotworów) 23.3105
43.Odtworzenie funkcji żucia przez naprawę protez ruchomych w większym zakresie z wyciskiem 1 raz na 2 lata23.3112
44.Całkowite podścielenie 1 protezy w sposób pośredni łącznie z ukształtowaniem obrzeża - dla szczęki 1 raz na 2 lata23.3116
45.Całkowite podścielenie 1 protezy w sposób pośredni łącznie z czynnościowym ukształtowaniem obrzeża - dla żuchwy 1 raz na 2 lata23.3117
46.Wizyta bez powiązania z innymi świadczeniami gwarantowanymi (dotyczy pierwszej wizyty dzieci do ukończenia 6. roku życia) 23.06***
47.Zabezpieczenie bruzd zębów szóstych lakiem szczelinowym - 1 raz do ukończenia 7. roku życia23.1003***
48.Lakierowanie wszystkich zębów stałych nie częściej niż 1 raz na kwartał - za każdą 1/4 łuku zębowego23.1006***
49.Impregnacja zębiny zębów mlecznych - za każdy ząb23.1008***
50.Całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba mlecznego23.1501***
51.Całkowite opracowanie i odbudowa zniszczonego, złamanego kąta w zębach siecznych stałych23.1507***
52.Kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa w zębach stałych23.1508***
53.Opatrunek leczniczy w zębie mlecznym23.1107***
54.Amputacja przyżyciowa miazgi zęba z nieuformowanym korzeniem23.1203***
55.Amputacja przyżyciowa miazgi zęba w uzasadnionych przypadkach23.1204***
56.Ekstyrpacja przyżyciowa miazgi zęba z nieuformowanym korzeniem - za 1 kanał23.1205***
57.Ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi zęba z nieuformowanym korzeniem - za 1 kanał23.1208***
58.Amputacja mortalna miazgi zęba mlecznego23.1210***
59.Leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem 2 kanałów (nie obejmuje opracowania i wypełnienia ubytku korony zęba) 23.1308****
60.Leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem 3 kanałów (nie obejmuje opracowania i wypełnienia ubytku korony zęba) 23.1309****
61.Leczenie endodontyczne zęba z zakażonymi kanałami z wypełnieniem 2 kanałów zęba (nie obejmuje opracowania i wypełnienia ubytku korony zęba) 23.1312****
62.Usunięcie złogów nazębnych nie częściej niż 1 raz na 6 miesięcy w obrębie całego uzębienia23.1601b*****
63.Badanie kontrolne nie częściej niż 1 raz na kwartał23.0102*****

Objaśnienia:

* MOD - Mezjalna - Okluzyjna - Dystalna.

** Świadczenie jest udzielane z wyłączeniem zębów przedtrzonowych i trzonowych u osób powyżej 18. roku życia (nie dotyczy kobiet w ciąży i w okresie połogu).

*** Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.

**** Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobietom w ciąży i w okresie połogu, który trwa 42 dni od dnia porodu.

***** Świadczenie jest udzielane kobietom w ciąży i w okresie połogu, który trwa 42 dni od dnia porodu.

Tabela nr 2

Warunki realizacji świadczeń stomatologicznych dla świadczeńiobiorców z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS

1.Personel
1.1Lekarz dentysta
1.2Personel pomocniczy, który stanowią:
1) osoba pracująca na stanowisku pomocy dentystycznej zgodnie z przepisami o kwalifikacjach wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej lub
2) osoba, która ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała:
a) tytuł zawodowy asystentka stomatologiczna lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie asystentka stomatologiczna lub
b) tytuł zawodowy higienistka stomatologiczna lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie higienistka stomatologiczna, lub
3) osoba, która ukończyła studia wyższe i uzyskała tytuł zawodowy higienistka stomatologiczna lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie higienistka stomatologiczna
2.Sprzęt i wyposażenie
2.1Stanowisko stomatologiczne (fotel, przystawka turbinowa, mikrosilnik, lampa bezcieniowa) lub unit stomatologiczny - w miejscu udzielania świadczeń
2.2Lampa polimeryzacyjna - w miejscu udzielania świadczeń
2.3Skaler - w miejscu udzielania świadczeń
2.4Wstrząsarka do amalgamatu - w miejscu udzielania świadczeń

ZAŁĄCZNIK Nr  5

  6 WYKAZ ŚWIADCZEŃ CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I PERIODONTOLOGII ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

Tabela nr 1

Wykaz świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontofogii

Lp.Nazwa świadczenia gwarantowanegoKod świadczenia
123
1.Badanie lekarskie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej 1 raz w okresie 12 miesięcy23.0101
2.Badanie lekarskie kontrolne 3 razy w okresie 12 miesięcy23.0102
3.Badanie lekarza specjalisty z krótką pisemną oceną i wskazaniami diagnostyczno-terapeutycznymi dla lekarza prowadzącego, bez powiązania z innymi świadczeniami gwarantowanymi23.0105
4.Badanie żywotności zębów z objęciem badaniem 3 zębów sąsiednich lub przeciwstawnych23.02
5.Zdjęcie zębowe wewnątrzustne do dwóch zdjęć wewnątrzustnych w okresie 12 miesięcy z wpisaniem opisu do dokumentacji przysługuje wyłącznie w połączeniu ze świadczeniami stomatologicznymi finansowanymi ze środków publicznych23.0301
6.Znieczulenie miejscowe powierzchniowe jako samodzielne znieczulenie przysługujące w powiązaniu ze świadczeniami stomatologicznymi finansowanymi ze środków publicznych23.0401
7.Znieczulenie miejscowe nasiękowe przysługujące w powiązaniu ze świadczeniami stomatologicznymi finansowanymi ze środków publicznych23.0402
8.Znieczulenie przewodowe wewnątrzustne przysługujące w powiązaniu ze świadczeniami stomatologicznymi finansowanymi ze środków publicznych23.0403
9.Usunięcie złogów nazębnych za każdą 1/2 łuku zębowego 1 raz w okresie 12 miesięcy w obrębie całego uzębienia23.1601
10.Płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku (obejmuje każdą wizytę) 23.1604
11.Leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej (obejmuje każdą wizytę) 23.1605
12.Kiretaż zwykły w obrębie 1/4 uzębienia (nie obejmuje znieczulenia i opatrunku) 23.1607
13.Plastyka wędzidełka wargi i fałdów śluzówkowych przedsionka jamy ustnej i policzka (nie obejmuje znieczulenia i opatrunku) 23.1612
14.Unieruchomienie zębów ligaturą drucianą23.1615
15.Usunięcie zęba jednokorzeniowego23.1701
16.Usunięcie zęba wielokorzeniowego23.1702
17.Usunięcie zęba przez dłutowanie wewnątrzzębodołowe przy zastosowaniu wierteł, dźwigni23.1703
18.Usunięcie zęba przez dłutowanie zewnątrzzębodołowe z wytworzeniem płata śluzówkowo-okostnowego23.1704
19.Operacyjne usunięcie zęba zatrzymanego23.1705
20.Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmujące do 3 zębodołów łącznie ze szwem23.1810
21.Chirurgiczne zaopatrzenie dużej albo znacznie zanieczyszczonej rany23.1812
22.Zatamowanie masywnego krwawienia w obrębie jamy ustnej przez podwiązanie, podkłucie naczyń - jako zabieg odrębny23.1813
23.Założenie opatrunku chirurgicznego23.1815
24.Wycięcie małego guzka, zmiany guzopodobnej, włókniaka lub pobranie wycinka/biopsja kości wraz z uzyskaniem wyników badania histopatologicznego23.1901
25.Wyłuszczenie torbieli zębopochodnej23.1807
26.Wyłuszczenie kamienia z przewodu ślinianki23.1808
27.Plastyka połączenia ustno-zatokowego jako samodzielne postępowanie23.1906
28.Plastyka połączenia ustno-zatokowego jako następstwo ekstrakcji zęba wykonywanej w ramach świadczeń gwarantowanych23.1801
29.Nacięcie powierzchniowo, podśluzówkowo lub podskórnie leżącego ropnia, łącznie z drenażem i opatrunkiem23.2001
30.Repozycja i unieruchomienie zwichniętego zęba lub grupy zębów23.2101
31.Repozycja i unieruchomienie złamanego fragmentu wyrostka zębodołowego z zębem lub zębami23.2102
32.Tymczasowe zaopatrzenie złamanej szczęki lub żuchwy23.2205
33.Założenie drucianej szyny nazębnej23.2206
34.Zdjęcie szyny nazębnej przy wymianie lub zakończeniu leczenia23.2209
35.Repozycja i unieruchomienie zwichniętej żuchwy23.2210
36.Kiretaż otwarty - w obrębie 1/4 uzębienia (nie obejmuje znieczulenia oraz zaopatrzenia rany) 23.1608**
37.Gingiwoosteoplastyka23.1610*
38.Plastyka przedsionka jamy ustnej23.1613*
39.Założenie opatrunku paradontologicznego - każde 3 kolejne przestrzenie międzyzębowe23.1620**
40.Operacyjne odsłonięcie zatrzymanego zęba z założeniem elementu umożliwiającego sprowadzenie zęba do łuku23.1706*
41.Operacyjne usunięcie zawiązków zębów ze wskazań ortodontycznych23.1707*
42.Resekcja wierzchołka korzenia zęba - dotyczy zębów przednich górnych i dolnych (od 3+ do +3, od 3- do -3) 23.1802*
43.Usunięcie złogów nazębnych nie częściej niż 1 raz na 6 miesięcy w obrębie całego uzębienia23.1601b***
44.Badanie kontrolne nie częściej niż 1 raz na kwartał23.0102***

Objaśnienia:

* Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.

** Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobietom w ciąży i w okresie połogu, który trwa 42 dni od dnia porodu.

*** Świadczenie jest udzielane kobietom w ciąży i w okresie połogu, który trwa 42 dni od dnia porodu.

Tabela nr 2

Warunki realizacji świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii

1.Personel
1.1Lekarz dentysta posiadający specjalizację I stopnia w zakresie chirurgii stomatologicznej lub lekarz dentysta specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej, chirurgii szczękowej, periodontologii lub paradontologii
1.2Personel pomocniczy, który stanowią:

1) osoba pracująca na stanowisku pomocy dentystycznej zgodnie z przepisami o kwalifikacjach wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej lub

2) osoba, która ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała:

a) tytuł zawodowy asystentka stomatologiczna lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie asystentka stomatologiczna lub

b) tytuł zawodowy higienistka stomatologiczna lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie higienistka stomatologiczna, lub

3) osoba, która ukończyła studia wyższe i uzyskała tytuł zawodowy higienistka stomatologiczna lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie higienistka stomatologiczna

2.Sprzęt i wyposażenie
2.1Stanowisko stomatologiczne (fotel, przystawka turbinowa, mikrosilnik, lampa bezcieniowa) lub unit stomatologiczny - w miejscu udzielania świadczeń
3.Zapewnienie realizacji
3.1Badania histopatologiczne

ZAŁĄCZNIK Nr  6

  7 WYKAZ ŚWIADCZEŃ ORTODONCJI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 18. ROKU ŻYCIA ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

Tabela nr 1

Wykaz świadczeń ortodoncji dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia

Lp.Nazwa świadczenia gwarantowanegoKod świadczenia
123
1.Badanie lekarskie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej 1 raz w okresie 12 miesięcy23.0101
2.Badanie lekarskie kontrolne 3 razy w okresie 12 miesięcy23.0102
3.Badanie lekarza specjalisty z krótką pisemną oceną i wskazaniami diagnostyczno-terapeutycznymi dla lekarza prowadzącego, bez powiązania z innymi świadczeniami gwarantowanymi23.0105
4.Zdjęcie zębowe wewnątrzustne do dwóch zdjęć wewnątrzustnych w okresie 12 miesięcy z wpisaniem opisu dokumentacji przysługuje wyłącznie w połączeniu ze świadczeniami stomatologicznymi finansowanymi ze środków publicznych23.0301
5.Znieczulenie miejscowe powierzchniowe jako samodzielne znieczulenie przysługujące w powiązaniu ze świadczeniami stomatologicznymi finansowanymi ze środków publicznych23.0401
6.Zdjęcie pantomograficzne wraz z opisem - 1 raz w trakcie całego leczenia ortodontycznego23.0304
7.Zdjęcie cefalometryczne 1 raz w trakcie całego leczenia ortodontycznego w uzasadnionym przypadku87.17
8.Analiza telerentgenogramu*23.2327
9.Wycisk 1 szczęki dla diagnozy, planowania i kontroli jako samodzielne postępowanie*23.2302
10.Wykonanie zgryzu konstrukcyjnego jako czynność odrębna*23.2307
11.Utrzymywacz przestrzeni jako samodzielne postępowanie*23.2310
12.Środki do wprowadzenia pojedynczego zęba do łuku po chirurgicznym jego odsłonięciu - z wyłączeniem aparatów stałych*23.2312
13.Leczenie aparatem ortodontycznym ruchomym, jednoszczękowym*23.2401
14.Leczenie aparatem ortodontycznym ruchomym, dwuszczękowym*23.2402
15.Kontrola przebiegu leczenia aparatem ruchomym nie częściej niż 12 razy w okresie 12 miesięcy*23.2406
16.Naprawa aparatu ruchomego z wyciskiem*23.2502
17.Rekonstrukcja aparatu ruchomego przy pacjencie w niewielkim zakresie*23.2503
18.Korekcyjne szlifowanie zębów23.2308
19.Proteza dziecięca częściowa23.2611
20.Proteza dziecięca całkowita23.2612

Objaśnienie:

* Leczenie ortodontyczne wad zgryzu z zastosowaniem aparatu do zdejmowania jedno- i dwuszczękowego do ukończenia 12. roku życia; kontrola wyników leczenia po jego zakończeniu w tak zwanym okresie retencji do ukończenia 13. roku życia (dotyczy dzieci leczonych w ramach świadczeń gwarantowanych); raz w roku kalendarzowym naprawa aparatu ortodontycznego wykonanego w ramach świadczeń gwarantowanych do ukończenia 13. roku życia (nie przysługuje wymiana i naprawa aparatu ortodontycznego uszkodzonego z powodu nieprawidłowego użytkowania).

Tabela nr 2

Warunki realizacji świadczeń ortodoncji dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia

1.Personel
1.1Lekarz dentysta specjalista ortodoncji
2.Sprzęt i wyposażenie
2.1Stanowisko stomatologiczne (fotel, przystawka turbinowa, mikrosilnik, lampa bezcieniowa) lub unit stomatologiczny - w miejscu udzielania świadczeń

ZAŁĄCZNIK Nr  7

  8 WYKAZ ŚWIADCZEŃ PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

Tabela nr 1

Wykaz świadczeń protetyki stomatologicznej

Lp.Nazwa świadczenia gwarantowanegoKod świadczenia
123
1.Badanie lekarskie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej 1 raz w okresie 12 miesięcy23.0101
2.Badanie lekarskie kontrolne 3 razy w okresie 12 miesięcy23.0102
3.Badanie lekarza specjalisty z krótką pisemną oceną i wskazaniami diagnostyczno-terapeutycznymi dla lekarza prowadzącego, bez powiązania z innymi świadczeniami gwarantowanymi23.0105
4.Badanie żywotności zębów z objęciem badaniem 3 zębów sąsiednich lub przeciwstawnych23.02
5.Zdjęcie zębowe wewnątrzustne do dwóch zdjęć wewnątrzustnych w okresie 12 miesięcy z wpisaniem opisu dokumentacji przysługuje wyłącznie w połączeniu ze świadczeniami stomatologicznymi finansowanymi ze środków publicznych23.0301
6.Znieczulenie miejscowe powierzchniowe jako samodzielne znieczulenie przysługujące w powiązaniu ze świadczeniami stomatologicznymi finansowanymi ze środków publicznych23.0401
7.Leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej (obejmuje każdą wizytę) 23.1605
8.Uzupełnienie braków zębowych przy pomocy ruchomej protezy częściowej z zastosowaniem elementów doginanych utrzymujących 1 raz na 5 lat, w zakresie 5-8 brakujących zębów w 1 łuku zębowym (ograniczenie nie dotyczy osób po operacyjnym usunięciu nowotworów) 23.3102
9.Uzupełnienie braków zębowych przy pomocy ruchomej protezy częściowej z zastosowaniem elementów doginanych utrzymujących 1 raz na 5 lat, w zakresie większym niż 8 brakujących zębów w 1 łuku (ograniczenie nie dotyczy osób po operacyjnym usunięciu nowotworów) 23.3103
10.Zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w szczęce łącznie z pobraniem wycisku czynnościowego na łyżce indywidualnej 1 raz na 5 lat (ograniczenie nie dotyczy osób po operacyjnym usunięciu nowotworów) 23.3104
11.Zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w żuchwie łącznie z pobraniem wycisku czynnościowego na łyżce indywidualnej 1 raz na 5 lat (ograniczenie nie dotyczy osób po operacyjnym usunięciu nowotworów) 23.3105
12.Odtworzenie funkcji żucia przez naprawę protez ruchomych w większym zakresie z wyciskiem 1 raz na 2 lata23.3112
13.Całkowite podścielenie 1 protezy w sposób pośredni łącznie z ukształtowaniem obrzeża - dla szczęki 1 raz na 2 lata23.3116
14.Całkowite podścielenie 1 protezy w sposób pośredni łącznie z czynnościowym ukształtowaniem obrzeża - dla żuchwy 1 raz na 2 lata23.3117

Tabela nr 2

Warunki realizacji świadczeń protetyki stomatologicznej

1.Personel
1.1Lekarz dentysta specjalista protetyki stomatologicznej
2.Sprzęt i wyposażenie
2.1Stanowisko stomatologiczne (fotel, przystawka turbinowa, mikrosilnik, lampa bezcieniowa) lub unit stomatologiczny - w miejscu udzielania świadczeń

ZAŁĄCZNIK Nr  8

  9 WYKAZ ŚWIADCZEŃ PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW PO CHIRURGICZNYM LECZENIU NOWOTWORÓW W OBRĘBIE TWARZOCZASZKI ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

Tabela nr 1

Wykaz świadczeń protetyki stomatologicznej dla świadczeniobiorców po chirurgicznym leczeniu nowotworów w obrębie twarzoczaszki

Lp.Nazwa świadczenia gwarantowanegoKod świadczenia
123
1.Badanie lekarskie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej 1 raz w okresie 12 miesięcy23.0101
2.Badanie lekarskie kontrolne 3 razy w okresie 12 miesięcy23.0102
3.Badanie lekarza specjalisty z krótką pisemną oceną i wskazaniami diagnostyczno-terapeutycznymi dla lekarza prowadzącego, bez powiązania z innymi świadczeniami gwarantowanymi23.0105
4.Badanie żywotności zębów z objęciem badaniem 3 zębów sąsiednich lub przeciwstawnych23.02
5.Zdjęcie zębowe wewnątrzustne do dwóch zdjęć wewnątrzustnych w okresie 12 miesięcy z wpisaniem opisu do dokumentacji przysługuje wyłącznie w połączeniu ze świadczeniami stomatologicznymi finansowanymi ze środków publicznych23.0301
6.Znieczulenie miejscowe powierzchniowe jako samodzielne znieczulenie przysługujące w powiązaniu ze świadczeniami stomatologicznymi finansowanymi ze środków publicznych23.0401
7.Znieczulenie miejscowe nasiękowe przysługujące w powiązaniu ze świadczeniami stomatologicznymi finansowanymi ze środków publicznych23.0402
8.Znieczulenie przewodowe wewnątrzustne przysługujące w powiązaniu ze świadczeniami stomatologicznymi finansowanymi ze środków publicznych23.0403
9.Leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej (obejmuje każdą wizytę) 23.1605
10.Uzupełnienie braków zębowych przy pomocy ruchomej protezy częściowej z zastosowaniem elementów doginanych utrzymujących 1 raz na 5 lat, w zakresie 5-8 brakujących zębów w 1 łuku zębowym (ograniczenie nie dotyczy osób po operacyjnym usunięciu nowotworów) 23.3102
11.Uzupełnienie braków zębowych przy pomocy ruchomej protezy częściowej z zastosowaniem elementów doginanych utrzymujących 1 raz na 5 lat, w zakresie większym niż 8 brakujących zębów w 1 łuku (ograniczenie nie dotyczy osób po operacyjnym usunięciu nowotworów) 23.3103
12.Zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w szczęce łącznie z pobraniem wycisku czynnościowego na łyżce indywidualnej 1 raz na 5 lat (ograniczenie nie dotyczy osób po operacyjnym usunięciu nowotworów) 23.3104
13.Zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w żuchwie łącznie z pobraniem wycisku czynnościowego na łyżce indywidualnej 1 raz na 5 lat (ograniczenie nie dotyczy osób po operacyjnym usunięciu nowotworów) 23.3105
14.Odtworzenie funkcji żucia przez naprawę protez ruchomych w większym zakresie z wyciskiem 1 raz na 2 lata23.3112
15.Całkowite podścielenie 1 protezy w sposób pośredni łącznie z ukształtowaniem obrzeża - dla szczęki 1 raz na 2 lata23.3116
16.Całkowite podścielenie 1 protezy w sposób pośredni łącznie z czynnościowym ukształtowaniem obrzeża - dla żuchwy 1 raz na 2 lata23.3117
17.Czynności dla uzupełnienia brakujących tkanek miękkich, wyrównanie lub zamknięcie defektów w obrębie szczęki przy istniejącym uzębieniu resztkowym23.3118
18.Czynności dla uzupełnienia brakujących tkanek miękkich, wyrównanie lub zamknięcie defektów w obrębie bezzębnej szczęki23.3119
19.Wykonanie obturatora dla zamknięcia podniebienia miękkiego23.3120
20.Wykonanie tymczasowej protezy poresekcyjnej wypełniającej ubytki po resekcji lub uzupełniającej duże defekty szczęki23.3121
21.Wykonanie protezy poresekcyjnej ostatecznej23.3122
22.Wykonanie protezy lub epitezy dla uzupełnienia defektów części miękkich lub dla uzupełnienia brakujących części twarzy w mniejszym zakresie23.3123
23.Wykonanie protezy lub epitezy dla uzupełnienia defektów części miękkich lub dla uzupełnienia brakujących części twarzy w większym zakresie23.3124
24.Badanie kontrolne nie częściej niż 1 raz na kwartał23.0102*

Objaśnienie:

* Świadczenie jest udzielane kobietom w ciąży i w okresie połogu, który trwa 42 dni od dnia porodu.

Tabela nr 2

Warunki realizacji świadczeń protetyki stomatologicznej dla świadczeniobiorców po chirurgicznym leczeniu nowotworów w obrębie twarzoczaszki

1.Personel
1.1Lekarz dentysta specjalista protetyki stomatologicznej lub chirurgii szczękowo-twarzowej, lub chirurgii szczękowej, lub chirurgii stomatologicznej
2.Sprzęt i wyposażenie
2.1Stanowisko stomatologiczne (fotel, przystawka turbinowa, mikrosilnik, lampa bezcieniowa) lub unit stomatologiczny - w miejscu udzielania świadczeń

ZAŁĄCZNIK Nr  9

  10 WYKAZ ŚWIADCZEŃ STOMATOLOGICZNEJ POMOCY DORAŹNEJ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

Tabela nr 1

Wykaz świadczeń stomatologicznej pomocy doraźnej

Lp.Nazwa świadczenia gwarantowanegoKod świadczenia
123
1.Badanie lekarskie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej 1 raz w okresie 12 miesięcy23.0101
2.Badanie lekarskie kontrolne 3 razy w okresie 12 miesięcy23.0102
3.Badanie żywotności zębów z objęciem badaniem 3 zębów sąsiednich lub przeciwstawnych23.02
4.Zdjęcie zębowe wewnątrzustne do dwóch zdjęć wewnątrzustnych w okresie 12 miesięcy z wpisaniem opisu do dokumentacji przysługuje wyłącznie w połączeniu ze świadczeniami stomatologicznymi finansowanymi ze środków publicznych23.0301
5.Znieczulenie miejscowe powierzchniowe jako samodzielne znieczulenie przysługujące w powiązaniu ze świadczeniami stomatologicznymi finansowanymi ze środków publicznych23.0401
6.Znieczulenie miejscowe nasiękowe przysługujące w powiązaniu ze świadczeniami stomatologicznymi finansowanymi ze środków publicznych23.0402
7.Znieczulenie przewodowe wewnątrzustne przysługujące w powiązaniu ze świadczeniami stomatologicznymi finansowanymi ze środków publicznych23.0403
8.Postępowanie przy obnażeniu i skaleczeniu miazgi zęba - bezpośrednie pokrycie miazgi zęba23.1105
9.Opatrunek leczniczy w zębie stałym23.1106
10.Trepanacja martwego zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem23.1201
11.Dewitalizacja miazgi zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem23.1202
12.Ekstyrpacja przyżyciowa miazgi zęba 1 kanału23.1206*
13.Ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi zęba 1 kanału23.1209*
14.Czasowe wypełnienie 1 kanału23.1306*
15.Płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku (obejmuje każdą wizytę) 23.1604
16.Leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej (obejmuje każdą wizytę) 23.1605
17.Unieruchomienie zębów ligaturą drucianą23.1615
18.Usunięcie zęba jednokorzeniowego23.1701
19.Usunięcie zęba wielokorzeniowego23.1702
20.Usunięcie zęba przez dłutowanie wewnątrzzębodołowe przy zastosowaniu wierteł, dźwigni23.1703
21.Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmujące do 3 zębodołów łącznie ze szwem23.1810
22.Założenie opatrunku chirurgicznego23.1815
23.Plastyka połączenia ustno-zatokowego jako następstwo ekstrakcji zęba wykonywanej w ramach świadczeń gwarantowanych23.1801
24.Nacięcie powierzchniowo, podśluzówkowo lub podskórnie leżącego ropnia, łącznie z drenażem i opatrunkiem23.2001
25.Tymczasowe zaopatrzenie złamanej szczęki lub żuchwy23.2205
26.Repozycja i unieruchomienie zwichniętej żuchwy23.2210
27.Opatrunek leczniczy w zębie mlecznym23.1107**
28.Amputacja przyżyciowa miazgi zęba z nieuformowanym korzeniem23.1203**
29.Amputacja przyżyciowa miazgi zęba w uzasadnionych przypadkach23.1204**
30.Ekstyrpacja przyżyciowa miazgi zęba z nieuformowanym korzeniem - za 1 kanał23.1205**
31.Ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi zęba z nieuformowanym korzeniem - za 1 kanał23.1208**
32.Amputacja mortalna miazgi zęba mlecznego23.1210**

Objaśnienia:

* Świadczenie jest udzielane z wyłączeniem zębów przedtrzonowych i trzonowych u osób powyżej 18. roku życia (nie dotyczy kobiet w okresie ciąży i połogu).

** Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.

Tabela nr 2

Warunki realizacji świadczeń stomatologicznej pomocy doraźnej

1.Personel
1.1Lekarz dentysta
2.Sprzęt i wyposażenie
2.1Stanowisko stomatologiczne (fotel, przystawka turbinowa, mikrosilnik, lampa bezcieniowa) lub unit stomatologiczny - w miejscu udzielania świadczeń

ZAŁĄCZNIK Nr  10

  11 WYKAZ PROFILAKTYCZNYCH ŚWIADCZEŃ STOMATOLOGICZNYCH DLA DZIECI DO UKOŃCZENIA 6. ROKU ŻYCIA

Termin badania

(wiek dziecka)

Nazwa świadczenia gwarantowanego
6. miesiąc życia1. Wizyta kontrolna z instruktażem matki w zakresie higieny jamy ustnej.

2. Badanie lekarskie stomatologiczne w zakresie początku ząbkowania i stanu jamy ustnej.

9. miesiąc życia1. Ocena stanu uzębienia mlecznego z instruktażem matki w zakresie higieny jamy ustnej.

2. Profilaktyka fluorkowa przy braku przeciwwskazań.

12. miesiąc życia1. Wizyta adaptacyjna z oceną stanu uzębienia mlecznego.

2. Kontrola higieny jamy ustnej.

3. Profilaktyka fluorkowa przy braku przeciwwskazań.

Do ukończenia

2. roku życia

1. Ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy PUW* dla zębów mlecznych.

2. Kontrola higieny jamy ustnej.

3. Profilaktyka profesjonalna próchnicy, w tym profilaktyka fluorkowa przy braku przeciwwskazań.

4. Ocena stanu morfologicznego i funkcji żucia.

5. Zastosowanie działań zapobiegających wadom zgryzu - profilaktyka ortodontyczna.

Do ukończenia

4. roku życia

1. Wizyta adaptacyjna z oceną stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy PUW* dla zębów mlecznych.

2. Kontrola higieny jamy ustnej.

3. Profilaktyka profesjonalna próchnicy, w tym profilaktyka fluorkowa przy braku przeciwwskazań.

4. Ocena stanu morfologicznego i funkcji żucia.

5. Zastosowanie działań zapobiegających wadom zgryzu - profilaktyka ortodontyczna.

Do ukończenia

5. roku życia

1. Wizyta adaptacyjna z oceną stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy PUW* dla zębów mlecznych.

2. Kontrola higieny jamy ustnej.

3. Profilaktyka profesjonalna próchnicy, w tym profilaktyka fluorkowa przy braku przeciwwskazań.

4. Ocena stanu morfologicznego i funkcji żucia.

5. Zastosowanie działań zapobiegających wadom zgryzu - profilaktyka ortodontyczna.

Do ukończenia

6. roku życia

1. Ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy PUW* dla zębów mlecznych i PUW* dla zębów stałych.

2. Kontrola higieny jamy ustnej.

3. Profilaktyka profesjonalna próchnicy, w tym profilaktyka fluorkowa przy braku przeciwwskazań.

4. Ocena stanu morfologicznego i funkcji żucia.

5. Zastosowanie działań zapobiegających wadom zgryzu - profilaktyka ortodontyczna.

Objaśnienie:

* Wskaźnik intensywności próchnicy PUW - suma zębów z próchnicą, usuniętych z powodu próchnicy, wypełnionych z powodu próchnicy.

ZAŁĄCZNIK Nr  11

  12 WYKAZ PROFILAKTYCZNYCH ŚWIADCZEŃ STOMATOLOGICZNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 19. ROKU ŻYCIA

WiekNazwa świadczenia gwarantowanego
Do ukończenia

7. roku życia

1. Ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy PUW* dla zębów stałych i PUW* dla zębów mlecznych.

2. Oddzielne podanie poszczególnych składowych wskaźnika PUW* dla zębów stałych i wskaźnika PUW* dla zębów mlecznych.

3. Wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu:

1) wyraźnego zniekształcenia lub

2) wyraźnego ograniczenia funkcji żucia lub gryzienia.

4. Kwalifikacja do szczególnej opieki stomatologicznej, w tym profesjonalna profilaktyka fluorkowa.

Do ukończenia

10. roku życia

1. Ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy PUW* dla zębów stałych i PUW* dla zębów mlecznych.

2. Oddzielne podanie poszczególnych składowych wskaźnika PUW* dla zębów stałych i wskaźnika PUW* dla zębów mlecznych.

3. Wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu:

1) wyraźnego zniekształcenia lub

2) wyraźnego ograniczenia funkcji żucia lub gryzienia.

4. Kwalifikacja do szczególnej opieki stomatologicznej, w tym profesjonalna profilaktyka fluorkowa.

Do ukończenia

12. roku życia

1. Ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy PUW* dla zębów stałych.

2. Oddzielne podanie poszczególnych składowych wskaźnika PUW*.

3. Wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu:

1) wyraźnego zniekształcenia lub

2) wyraźnego ograniczenia funkcji żucia lub gryzienia.

4. Kwalifikacja do szczególnej opieki stomatologicznej, w tym profesjonalna profilaktyka fluorkowa.

Do ukończenia

13. roku życia

1. Ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy PUW* dla zębów stałych.

2. Oddzielne podanie poszczególnych składowych wskaźnika PUW*.

3. Wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu:

1) wyraźnego zniekształcenia lub

2) wyraźnego ograniczenia funkcji żucia lub gryzienia.

4. Kwalifikacja do szczególnej opieki stomatologicznej, w tym profesjonalna profilaktyka fluorkowa.

Do ukończenia

16. roku życia

1. Ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy PUW* dla zębów stałych.

2. Oddzielne podanie poszczególnych składowych wskaźnika PUW*.

3. Wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu:

1) wyraźnego zniekształcenia lub

2) wyraźnego ograniczenia funkcji żucia lub gryzienia.

4. Kwalifikacja do szczególnej opieki stomatologicznej, w tym profesjonalna profilaktyka fluorkowa.

Do ukończenia

19. roku życia

1. Ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy PUW* dla zębów stałych.

2. Oddzielne podanie poszczególnych składowych wskaźnika PUW*.

3. Wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu:

1) wyraźnego zniekształcenia lub

2) wyraźnego ograniczenia funkcji żucia lub gryzienia.

4. Ocena stanu zdrowia jamy ustnej z uwzględnieniem stanu uzębienia, przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej.

Objaśnienie:

* Wskaźnik intensywności próchnicy PUW - suma zębów z próchnicą usuniętych z powodu próchnicy, wypełnionych z powodu próchnicy.

ZAŁĄCZNIK Nr  12

 WYKAZ MATERIAŁÓW STOMATOLOGICZNYCH STOSOWANYCH PRZY UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH

1. Materiały stomatologiczne stosowane przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych dla wszystkich świadczeniobiorców:

1) materiał do wypełnień czasowych;

2) cementy podkładowe na bazie wodorotlenku wapnia, cement fosforanowy;

3) cementy glasjonomerowe;

4) kompozytowy materiał chemoutwardzalny do wypełniania ubytków w zębach przednich górnych i dolnych (od 3+ do +3, od 3- do - 3);

5) amalgamat kapsułkowy typu non gamma 2;

6) materiały do wypełnień kanałów korzeniowych;

7) ćwieki gutaperkowe;

8) masa wyciskowa alginatowa;

9) masa do wycisków czynnościowych przy bezzębiu;

10) nici chirurgiczne;

11) szyny unieruchamiające, drut ligaturowy.

2. Materiały stomatologiczne stosowane dodatkowo przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia:

1) światłoutwardzalny materiał kompozytowy do wypełniania ubytków w zębach siecznych i kłach w szczęce i żuchwie;

2) laki szczelinowe;

3) lakiery;

4) cement chirurgiczny jako opatrunek przy zabiegach w obrębie przyzębia.

3. Materiał stomatologiczny stosowany dodatkowo przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych kobietom w ciąży i w okresie połogu - cement chirurgiczny jako opatrunek przy zabiegach w obrębie przyzębia.

1 § 7a dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 8 grudnia 2009 r. (Dz.U.09.211.1638) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 grudnia 2009 r.
2 Załącznik nr 1:

-zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 29 lipca 2010 r. (Dz.U.10.149.1003) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 sierpnia 2010 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 12 stycznia 2011 r. (Dz.U.11.16.77) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2011 r.

3 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 29 lipca 2010 r. (Dz.U.10.149.1003) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 sierpnia 2010 r.
4 Załącznik nr 3 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 29 lipca 2010 r. (Dz.U.10.149.1003) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 sierpnia 2010 r.
5 Załącznik nr 4 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 29 lipca 2010 r. (Dz.U.10.149.1003) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 sierpnia 2010 r.
6 Załącznik nr 5 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 29 lipca 2010 r. (Dz.U.10.149.1003) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 sierpnia 2010 r.
7 Załącznik nr 6 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 29 lipca 2010 r. (Dz.U.10.149.1003) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 sierpnia 2010 r.
8 Załącznik nr 7 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 29 lipca 2010 r. (Dz.U.10.149.1003) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 sierpnia 2010 r.
9 Załącznik nr 8 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 29 lipca 2010 r. (Dz.U.10.149.1003) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 sierpnia 2010 r.
10 Załącznik Nr 9 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 29 lipca 2010 r. (Dz.U.10.149.1003) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 sierpnia 2010 r.
11 Załącznik nr 10 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 29 lipca 2010 r. (Dz.U.10.149.1003) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 sierpnia 2010 r.
12 Załącznik nr 11 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 29 lipca 2010 r. (Dz.U.10.149.1003) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 sierpnia 2010 r.