Organizacja i sposób przeprowadzania egzaminu - Rozdział 6 - Superwizja pracy socjalnej. - Dz.U.2016.2087 - OpenLEX

Rozdział 6 - Organizacja i sposób przeprowadzania egzaminu - Superwizja pracy socjalnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.2087

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 grudnia 2016 r.

Rozdział  6

Organizacja i sposób przeprowadzania egzaminu

§  11.
1.
Do egzaminu na superwizora Komisja dopuszcza osobę, która ukończyła szkolenie i złożyła wniosek o przystąpienie do egzaminu w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia ukończenia szkolenia.
2.
Wniosek zawiera następujące dane: imię, nazwisko, adres oraz o ile posiada - numer telefonu, a także podpis osoby składającej wniosek oraz nazwę miejscowości i datę złożenia wniosku.
3.
Do wniosku dołącza się:
1)
dokumenty potwierdzające spełnianie warunków wymienionych w art. 121a ust. 5 ustawy;
2)
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia;
3)
opis praktyki superwizyjnej, w postaci papierowej i elektronicznej, odbytej w trakcie szkolenia w ramach Modułu 5 wraz z opinią, o której mowa w § 9 ust. 6;
4)
potwierdzenie wniesienia opłaty, o której mowa w § 10.
§  12.
Komisja weryfikuje dokumenty, o których mowa w § 11, i podejmuje decyzję w sprawie dopuszczenia osób do egzaminu, wyznacza termin egzaminu oraz czuwa nad jego właściwym przygotowaniem i przeprowadzeniem.
§  13.
1.
Egzamin składa się z dwóch części.
2.
Część pierwsza egzaminu ma formę pisemną i polega na rozwiązaniu testu sprawdzającego wiedzę z zagadnień wchodzących w zakres minimum programowego dla szkolenia.
3.
Część druga egzaminu ma formę ustną i służy sprawdzeniu umiejętności praktycznych kandydata na superwizora.
4.
Warunkiem przystąpienia do części drugiej egzaminu jest zdanie części pierwszej egzaminu.
5.
Z przebiegu egzaminu sporządza się protokół.
§  14.
Osoba, która zdała egzamin, otrzymuje certyfikat superwizora.
§  15.
1.
Osoba, która nie zdała egzaminu, może przystąpić do egzaminu poprawkowego po złożeniu wniosku o dopuszczenie do egzaminu poprawkowego, w terminie nie dłuższym niż rok od dnia złożenia wniosku, w terminie wyznaczonym przez Komisję.
2.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, należy złożyć w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia pierwszego terminu egzaminu wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty, o której mowa w § 10.
3.
Do egzaminu poprawkowego mają odpowiednio zastosowanie przepisy § 11 ust. 2 i 3, § 12-14.
4.
Do egzaminu poprawkowego można przystąpić jeden raz bez konieczności powtarzania szkolenia.