Sposób szkolenia superwizorów - Rozdział 4 - Superwizja pracy socjalnej. - Dz.U.2016.2087 - OpenLEX

Rozdział 4 - Sposób szkolenia superwizorów - Superwizja pracy socjalnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.2087

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 grudnia 2016 r.

Rozdział  4

Sposób szkolenia superwizorów

§  7.
Szkolenie powinno być zrealizowane w terminie nie krótszym niż 18 miesięcy.
§  8.
1.
Zajęcia w ramach szkolenia są realizowane w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej, jako wykłady, seminaria, ćwiczenia, warsztaty, praktyki superwizyjne, konsultacje, przy czym na wykłady nie może przypadać więcej niż 30 procent godzin całego szkolenia.
2.
Zajęcia nie mogą być prowadzone w formie kształcenia na odległość.
3.
Grupa szkoleniowa nie może liczyć więcej niż 15 osób.
§  9.
1.
Podmiot prowadzący szkolenie:
1)
zapewnia właściwą organizację i prawidłowy przebieg szkolenia, w tym praktyki superwizyjnej;
2)
ustala harmonogram szkolenia, w tym praktyki superwizyjnej.
2.
W ramach zajęć z praktyki superwizyjnej uczestnik szkolenia:
1)
samodzielnie prowadzi praktykę superwizyjną w instytucjach i organizacjach pomocy i integracji społecznej w wymiarze nie mniejszym niż 15 godzin;
2)
prowadzi dziennik praktyki superwizyjnej, który zawiera imię i nazwisko uczestnika szkolenia, nazwę organizatora praktyki superwizyjnej oraz opis przebiegu praktyki superwizyjnej.
3.
Wpisy w dzienniku z zajęć z praktyki superwizyjnej akceptuje prowadzący.
4.
Podmiot prowadzący szkolenie realizuje praktykę superwizyjną przy udziale czynnych zawodowo pracowników socjalnych.
5.
Praktyka superwizyjna może być prowadzona w miejscu realizacji zajęć lub w innej placówce zatrudniającej pracowników socjalnych.
6.
Prowadzący praktykę superwizyjną wydaje opinię zawierającą ocenę umiejętności komunikowania się ocenianego uczestnika szkolenia z osobami korzystającymi z pomocy społecznej, współpracownikami, instytucjami i otoczeniem, w którym wykonują pracę, oraz ocenę posiadania przez niego umiejętności pozwalających na prawidłowe identyfikowanie trudności w pracy, ich źródeł oraz sposobów rozwiązywania.
7.
Ocenę, o której mowa w ust. 6, dołącza się do wniosku o przystąpienie do egzaminu dla osób ubiegających się o certyfikat superwizora.