Cele, wytyczne i standard dla superwizji - Rozdział 2 - Superwizja pracy socjalnej. - Dz.U.2016.2087 - OpenLEX

Rozdział 2 - Cele, wytyczne i standard dla superwizji - Superwizja pracy socjalnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.2087

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 grudnia 2016 r.

Rozdział  2

Cele, wytyczne i standard dla superwizji

§  2.
1.
Celem superwizji jest:
1)
wprowadzanie i utrzymywanie profesjonalnych standardów praktykowania pracy socjalnej;
2)
wzmacnianie kompetencji zawodowych pracowników socjalnych;
3)
udzielanie wsparcia pracownikom socjalnym, sprzyjanie ich rozwojowi zawodowemu oraz zapobieganie wypaleniu zawodowemu;
4)
zdobywanie umiejętności pozwalających na prawidłowe identyfikowanie trudności w pracy, ich źródeł oraz sposobów rozwiązywania;
5)
wzmacnianie umiejętności komunikowania się pracowników socjalnych z osobami korzystającymi z pomocy społecznej, współpracownikami i instytucjami oraz otoczeniem, w którym wykonują pracę;
6)
podnoszenie skuteczności pracy pracowników socjalnych;
7)
nawiązanie relacji superwizyjnej pomiędzy pracownikiem socjalnym a superwizorem.
2.
Superwizja może być realizowana w formie indywidualnej lub grupowej.
§  3.
1.
Pracownik socjalny ma prawo wnioskować o superwizora i formę superwizji.
2.
Superwizor może odmówić superwizji w przypadku, gdy zachodzi wątpliwość co do jego bezstronności lub neutralności.
3.
Wnioski z superwizji mogą być przekazywane osobom nieuczestniczącym w superwizji wyłącznie za pisemną zgodą pracownika socjalnego albo wszystkich pracowników socjalnych uczestniczących w superwizji, zwanych dalej "superwizowanymi", wyrażoną w postaci papierowej lub elektronicznej.
§  4.
1.
Superwizor nie może:
1)
być związany umową o pracę lub umowami cywilnoprawnymi z podmiotami, w których są zatrudnieni pracownicy socjalni przez niego superwizowani, z wyjątkiem umowy, na podstawie której prowadzi superwizję;
2)
pozostawać w zależności lub podległości służbowej z superwizowanym;
3)
pozostawać w relacjach rodzinnych lub osobistych z superwizowanym, jak również z jego przełożonymi.
2.
Superwizor weryfikuje jakość swojej pracy przez:
1)
analizę i dokumentowanie prowadzonej superwizji;
2)
ciągłe podnoszenie swoich kwalifikacji i samodoskonalenie.
3.
Całość dokumentacji dotyczącej superwizji, którą prowadzi superwizor, nie może być przekazywana osobom trzecim.