Przepisy przejściowe i końcowe - Rozdział 13 - Superwizja pracy socjalnej. - Dz.U.2016.2087 - OpenLEX

Rozdział 13 - Przepisy przejściowe i końcowe - Superwizja pracy socjalnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.2087

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 grudnia 2016 r.

Rozdział  13

Przepisy przejściowe i końcowe

§  24.
W przypadku osób, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. poz. 1310 oraz z 2016 r. poz. 1984), do wniosku o przystąpienie do egzaminu na superwizora dołącza się:
1)
dokumenty potwierdzające spełnianie warunków wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej;
2)
potwierdzenie wniesienia opłaty za egzamin, o której mowa w § 10.
§  25.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.