Sposób prowadzenia nadzoru merytorycznego nad szkoleniami - Rozdział 11 - Superwizja pracy socjalnej. - Dz.U.2016.2087 - OpenLEX

Rozdział 11 - Sposób prowadzenia nadzoru merytorycznego nad szkoleniami - Superwizja pracy socjalnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.2087

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 grudnia 2016 r.

Rozdział  11

Sposób prowadzenia nadzoru merytorycznego nad szkoleniami

§  20.
1.
W ramach nadzoru merytorycznego nad szkoleniami przeprowadza się wizytacje podmiotów prowadzących szkolenia.
2.
Wizytacje ustala się w oparciu o harmonogram realizacji szkolenia, który podmiot szkolący przekazuje Ministrowi, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.
3.
Wizytacje przeprowadza osoba wskazana przez Ministra.
4.
O terminie wizytacji powiadamia się podmiot prowadzący szkolenie nie później niż na 3 dni przed terminem wizytacji.
5.
Dopuszcza się przeprowadzenie niezapowiedzianych wizytacji.
6.
Podmiot prowadzący szkolenie zapewnia odpowiednie warunki i środki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia wizytacji.
7.
Wizytujący ma prawo wglądu do dokumentacji związanej z prowadzeniem szkolenia, w tym do dokumentacji zawierającej dane osobowe uczestników szkolenia i kadry dydaktycznej, w zakresie niezbędnym dla celów wizytacji.
§  21.
1.
Dokonane podczas wizytacji ustalenia, opinie, rekomendacje i wnioski oraz stwierdzone nieprawidłowości opisuje się w protokole sporządzanym w terminie miesiąca od dnia zakończenia wizytacji.
2.
Protokół przekazuje się podmiotowi prowadzącemu szkolenie za potwierdzeniem odbioru.
3.
Po otrzymaniu protokołu podmiot prowadzący szkolenie ma prawo zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.
4.
W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń do protokołu lub uwzględnienia tylko niektórych z nich, wizytujący przekazuje podmiotowi prowadzącemu szkolenie zalecenia powizytacyjne, w terminie miesiąca od dnia otrzymania zastrzeżeń do protokołu.
5.
Zalecenia powizytacyjne przekazuje się podmiotowi prowadzącemu szkolenie za potwierdzeniem odbioru.
6.
Podmiot prowadzący szkolenie ustosunkowuje się do zaleceń powizytacyjnych w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.
7.
W przypadku nieusunięcia nieprawidłowości zawartych w zaleceniach powizytacyjnych w wyznaczonym terminie, Minister ponownie wzywa do ich usunięcia, w terminie 14 dni.