Wymagania dotyczące kadry dydaktycznej szkolenia - Rozdział 10 - Superwizja pracy socjalnej. - Dz.U.2016.2087 - OpenLEX

Rozdział 10 - Wymagania dotyczące kadry dydaktycznej szkolenia - Superwizja pracy socjalnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.2087

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 grudnia 2016 r.

Rozdział  10

Wymagania dotyczące kadry dydaktycznej szkolenia

§  19.
1.
Kadra dydaktyczna szkoleń powinna posiadać:
1)
wykształcenie wyższe magisterskie;
2)
kwalifikacje zawodowe umożliwiające realizację treści programowych dla danego modułu;
3)
co najmniej 5-letnie doświadczenie w kształceniu lub doskonaleniu zawodowym pracowników socjalnych w zakresie umiejętności interpersonalnych i społecznych, metodyki pracy socjalnej, diagnozy socjalnej, warsztatu pracy pracownika socjalnego, aksjologii pracy socjalnej lub co najmniej 7-letni staż zawodowy w pomocy społecznej w zawodzie pracownika socjalnego i II stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.
2.
Zajęcia w ramach Modułu 4 i 5 może prowadzić osoba, która spełnia wymagania określone w ust. 1, i przeprowadziła co najmniej 500 godzin konsultacji i poradnictwa dla pracowników socjalnych z zakresu umiejętności interpersonalnych i społecznych, metodyki pracy socjalnej, diagnozy socjalnej, warsztatu pracy pracownika socjalnego lub aksjologii pracy socjalnej, polegających na wzmacnianiu kompetencji zawodowych pracowników socjalnych.