Przepisy ogólne - Rozdział 1 - Superwizja pracy socjalnej. - Dz.U.2016.2087 - OpenLEX

Rozdział 1 - Przepisy ogólne - Superwizja pracy socjalnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.2087

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 grudnia 2016 r.

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1.
Rozporządzenie określa:
1)
cele, wytyczne i standard dla superwizji pracy socjalnej, zwanej dalej "superwizją";
2)
minimum programowe dla szkolenia superwizorów pracy socjalnej, zwanych dalej "superwizorami";
3)
sposób szkolenia dla superwizorów, zwanego dalej "szkoleniem";
4)
sposób wnoszenia odpłatności za postępowanie związane z uzyskaniem certyfikatu, w tym za egzamin i egzamin poprawkowy;
5)
organizację i sposób przeprowadzania egzaminu;
6)
wzór certyfikatu superwizora;
7)
warunki, jakie powinny spełniać podmioty ubiegające się o uzyskanie zgody na prowadzenie szkolenia;
8)
sposób i warunki nadawania podmiotom ubiegającym się o uzyskanie zgody na prowadzenie szkolenia uprawnień do prowadzenia szkoleń;
9)
wymagania dotyczące kadry dydaktycznej szkolenia;
10)
sposób prowadzenia nadzoru merytorycznego nad szkoleniami;
11)
zasady wyboru jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 117 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zwanej dalej "ustawą", i warunki jej współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych, zwaną dalej "Komisją", w zakresie organizacji egzaminów na superwizora.