Art. 16. - [Zadania wyspecjalizowanej jednostki] - Substancje zubożające warstwę ozonową oraz niektóre fluorowane gazy cieplarniane.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2065 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 listopada 2020 r.
Art.  16.  [Zadania wyspecjalizowanej jednostki]

Tworzy się wyspecjalizowaną jednostkę, do której zadań należy:

1)
prowadzenie Centralnego Rejestru Operatorów, o którym mowa w art. 19, w tym dokonywanie w nim zmian;
2)
sporządzanie analiz i opracowań danych:
a)
przekazywanych do rejestru, o którym mowa w pkt 1,
b)
zawartych w zbiorczych zestawieniach, o których mowa w art. 14 ust. 10;
3)
prowadzenie bazy danych, o której mowa w art. 41 ust. 1, oraz sporządzanie analiz i opracowań danych przekazywanych do tej bazy oraz danych zawartych w zbiorczych zestawieniach, o których mowa w art. 40 ust. 6 i art. 41 ust. 5;
4)
wykonywanie bieżących zaleceń Unii Europejskiej w zakresie substancji kontrolowanych i fluorowanych gazów cieplarnianych, obejmujące w szczególności:
a)
analizę i opiniowanie materiałów dotyczących substancji kontrolowanych i fluorowanych gazów cieplarnianych przekazywanych i publikowanych przez Komisję Europejską lub inne organy Unii Europejskiej,
b)
pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla podmiotów krajowych i Komisji Europejskiej w zakresie rozporządzenia (UE) nr 517/2014 oraz rozporządzenia (WE) nr 1005/2009, sporządzanie analizy danych zawartych w sprawozdaniach przekazywanych przez podmioty zgodnie z art. 19 ust. 1-4 rozporządzenia (UE) nr 517/2014 oraz art. 27 rozporządzenia (WE) nr 1005/2009,
c)
opracowywanie raportów i dokumentacji wynikających z rozporządzenia (UE) nr 517/2014, rozporządzenia (WE) nr 1005/2009 i rozporządzeń wykonawczych Komisji Europejskiej, w tym rozporządzenia Komisji (UE) nr 291/2011 z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie nieodzownych zastosowań substancji kontrolowanych innych niż wodorochlorofluorowęglowodory do celów laboratoryjnych i analitycznych w Unii zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (Dz. Urz. UE L 79 z 25.03.2011, str. 4), zwanego dalej "rozporządzeniem (UE) nr 291/2011", rozporządzenia Komisji (UE) nr 537/2011 z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie mechanizmu przyznawania ilości substancji kontrolowanych dopuszczonych do celów zastosowań laboratoryjnych i analitycznych w Unii zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (Dz. Urz. UE L 147 z 02.06.2011, str. 4), wymaganych do przekazania do Komisji Europejskiej lub innych organów Unii Europejskiej,
d)
opracowywanie informacji, o których mowa w art. 26 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1005/2009, wymaganych do przekazania do Komisji Europejskiej;
5)
opiniowanie wniosków o odstępstwa, o których mowa w art. 6;
6)
weryfikacja danych zawartych w Kartach Urządzenia oraz Kartach Systemu Ochrony Przeciwpożarowej, o których mowa w art. 14, oraz w sprawozdaniach, o których mowa w art. 39 ust. 1.