Substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.217.2141

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 grudnia 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 9 grudnia 2003 r.
w sprawie substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska

Na podstawie art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
1. 
Określa się substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska oraz ich oznaczenia numeryczne, pozwalające na jednoznaczną ich identyfikację.
2. 
Substancje, o których mowa w ust. 1, są ustalone w załączniku do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.
______

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 85, poz. 766).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957 oraz z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124.

ZAŁĄCZNIK

NAZWY I OZNACZENIA NUMERYCZNE SUBSTANCJI STWARZAJĄCYCH SZCZEGÓLNE ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA

Lp.Nazwa substancji1)Numer indeksowy2)Numer WE3)Numer CAS4)
12345
1Aldryna (C12H8Cl6)rel-(1R,4S,4aS,5S,8R,8aR)-1,2,3,4,10,10-heksachloro-1,4,4a,5,8,8a-heksahydro-1,4:5,8-dimetanonaftalen602-048-00-3206-215-8309-00-2
2Dieldryna (C12H8Cl6O) rel-(1R,4S,4aS,5R,6R,7S,8S,8aR)-1,2,3,4,10,10-heksachloro-1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahydro-6,7-epoksy-1,4:5,8-dimetanonaftalen602-049-00-9200-484-560-57-1
3Endryna (C12H8Cl6O)rel-(1R,4S,4aS,5S,6S,7R,8R,8aR)-1,2,3,4,10,10-heksachloro-1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahydro-6,7-epoksy-1,4:5,8-dimetanonaftalen602-051-00-X200-775-772-20-8
4Izodryna (C12H8Cl6)rel-(1R,4S,4aS,5R,8S,8aR)-1,2,3,4,10,10-heksachloro-1,4,4a,5,8,8a-heksahydro-1,4:5,8-dimetanonaftalen602-050-00-9207-366-2465-73-6
5DDT (C14H9Cl5)1,1,1-trichloro-2,2-bis (4-chlorofenylo)-etan602-045-00-7200-024-350-29-3
6Heksachlorocykloheksan (HCH)mieszanina izomerów 1,2,3,4,5,6-heksachlorocykloheksanu602-042-00-0210-158-9608-73-1
7Lindan (γ-HCH)(1,2,4,5/3,6)-1,2,3,4,5,6-heksachlorocykloheksan602-043-00-6200-401-258-89-9
Objaśnienia:

1) Nazwa chemiczna substancji figurująca w załączniku jest zgodna z Polskimi Normami (PN-87/C-04640/02 Pestycydy. Nazwy zwyczajowe Lista 1).

2) Numer indeksowy każdej substancji chemicznej ma następującą postać cyfrową:

- pierwsze trzy cyfry są liczbą atomową najbardziej charakterystycznego pierwiastka (poprzedzoną jednym lub dwoma zerami, aby zachować trzycyfrowy charakter) albo numerem klasy w przypadku substancji organicznych,

- kolejne trzy cyfry określają kolejny numer substancji w serii,

- kolejne dwie cyfry oznaczają formę, w jakiej substancja jest wprowadzana do obrotu handlowego,

- ostatnia cyfra jest cyfrą sprawdzającą, wyliczoną zgodnie z metodą stosowaną w ISBN (International Standard Book Number).

3) Numer WE oznacza numer przypisany substancji w europejskim wykazie istniejących substancji o znaczeniu komercyjnym (EINECS, OJ 146 A, 15.6.1990); jest to siedmiocyfrowy numer o strukturze XXX-XXX-X rozpoczynający się od liczby 200-001-8.

4) Numer CAS oznacza numer przypisany substancji przez Chemical Abstract Service (CAS), pozwalający na identyfikację substancji.