Substancje chemiczne stwarzające zagrożenie dla życia lub zdrowia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.105.671

Akt utracił moc
Wersja od: 30 marca 1999 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 21 sierpnia 1997 r.
w sprawie substancji chemicznych stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia.

Na podstawie art. 221 § 5 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje:
1.
Rozporządzenie określa:
1)
kryteria i sposób klasyfikacji substancji chemicznych pod względem zagrożeń dla zdrowia lub życia oraz sposób znakowania tych substancji,
2)
wykaz niebezpiecznych substancji chemicznych, sposób ich znakowania, etykietowania i rejestrowania,
3)
wymagania dotyczące sporządzania kart charakterystyki niebezpiecznych substancji chemicznych.
2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o substancjach chemicznych, należy przez to rozumieć:
1)
pierwiastki chemiczne i ich związki w stanie, w jakim występują w przyrodzie lub zostają uzyskane za pomocą jakiegokolwiek procesu produkcyjnego, wraz ze wszystkimi dodatkami wymaganymi dla zachowania ich trwałości oraz wszystkimi zanieczyszczeniami powstałymi w wyniku zastosowanego procesu, jednak bez rozpuszczalników, które można oddzielić bez wpływu na trwałość substancji i bez zmiany jej składu, a także
2)
mieszaniny pierwiastków chemicznych lub ich związków, o których mowa w pkt 1, z wyłączeniem mieszanin będących odpadami.
1.
Substancje chemiczne klasyfikuje się uwzględniając ich toksyczność, właściwości fizykochemiczne oraz działanie na środowisko.
2.
Jako niebezpieczne klasyfikuje się substancje chemiczne:
1)
o właściwościach wybuchowych,
2)
o właściwościach utleniających,
3)
skrajnie łatwo palne,
4)
wysoce łatwo palne,
5)
łatwo palne,
6)
bardzo toksyczne,
7)
toksyczne,
8)
szkodliwe,
9)
żrące,
10)
drażniące.
11)
uczulające,
12)
rakotwórcze,
14)
mutagenne,
14)
działające na rozrodczość,
15)
niebezpieczne dla środowiska.
3.
Klasyfikację substancji chemicznych przeprowadza się na podstawie wyników badań ich właściwości fizykochemicznych i biologicznych lub informacji dostępnych w piśmiennictwie naukowym, bazach danych albo wynikających z udokumentowanych doświadczeń praktycznych, a w odniesieniu do substancji chemicznych, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 - właściwości toksyczne lub działanie rakotwórcze, mutagenne albo działanie na rozrodczość ustala się także na podstawie zawartości pierwiastków chemicznych lub ich związków, sklasyfikowanych jako niebezpieczne substancje chemiczne.
4.
Szczegółowe kryteria i sposób klasyfikacji substancji chemicznych pod względem zagrożeń dla zdrowia lub życia oraz sposób znakowania substancji chemicznych i niebezpiecznych substancji chemicznych określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
Producent, importer, dystrybutor i innych dostawca, zwani dalej "producentem i dostawcą", są obowiązani do:
1)
klasyfikowania substancji chemicznych zgodnie z kryteriami przedstawionymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia, jeżeli substancje te nie są wymienione w wykazie niebezpiecznych substancji chemicznych, o których mowa w § 6,
2)
właściwego znakowania substancji chemicznych, zgodnie z dokonaną klasyfikacją.
Substancje chemiczne znakuje się, z zastrzeżeniem § 5, podając na etykiecie, umieszczonej trwale na powierzchni opakowania, informacje w języku polskim określające jego zawartość oraz producenta lub dostawcę.
1.
Substancje chemiczne zaklasyfikowane jako niebezpieczne znakuje się, podając na etykiecie następujące informacje:
1) 1
nazwę lub nazwy chemiczne substancji, a w przypadku mieszaniny - nazwy chemiczne niebezpiecznych substancji wchodzących w jej skład,
2)
nazwę handlową substancji chemicznej,
3)
nazwę i adres producenta lub dostawcy, wprowadzającego substancję chemiczną do obrotu,
4)
znaki ostrzegawcze wymienione w aneksie III załącznika nr 1 do rozporządzenia, wraz z ich znaczeniami, i określenia dotyczące rodzaju zagrożenia oraz prawidłowego postępowania z niebezpieczną substancją chemiczną, odpowiednie do dokonanej klasyfikacji.
2.
Informacje powinny być zgodnie z danymi zawartymi w karcie charakterystyki niebezpiecznej substancji chemicznej, o której mowa w § 10, i umieszczone na etykiecie w taki sposób, aby napisy mogły być odczytane poziomo, gdy opakowanie spoczywa w normalnym położeniu.
3.
Kolor i wygląd etykiety powinny być tak dobrane, aby znak ostrzegawczy i jego tło wyraźnie się od siebie odróżniały, a umieszczone napisy wyraźnie się odróżniały od tła i miały wielkość oraz krój czcionki ułatwiające ich odczytanie. Znak lub znaki ostrzegawcze umieszczone na etykiecie powinny pokrywać co najmniej jedną dziesiątą jej powierzchni.
4.
W zależności od pojemności opakowania etykiety powinny mieć następujące wymiary:
Pojemność opakowaniaWymiary (w milimetrach)
do 3 dm3co najmniej 52 x 74
ponad 3 dm3 do 50 dm3co najmniej 74 x 105
ponad 50 dm3 do 500 dm3co najmniej 105 x 148
ponad 500 dm3co najmniej 148 x 210
5.
Etykieta nie jest wymagana, jeżeli znakowanie jest trwale i czytelnie umieszczone na opakowaniu w inny sposób.
6. 2
W przypadku opakowań, na których nie jest możliwe umieszczenie etykiet o wymiarach najmniejszych spośród wymienionych w ust. 4, dopuszcza się etykiety o wymiarach dostosowanych do wielkości opakowania.
Wykaz niebezpiecznych substancji chemicznych określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
Pojemniki na stanowiskach pracy, zawierające niebezpieczne substancje chemiczne, powinny być oznakowane znakami ostrzegawczymi, wynikającymi z klasyfikacji tych substancji.
1.
Niebezpieczne substancje chemiczne stosowane w Polsce podlegają zgłoszeniu do rejestru, który prowadzi Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr med. J. Nofera w Łodzi, z wyjątkiem niebezpiecznych substancji chemicznych stosowanych wyłącznie w resorcie obrony narodowej, które podlegają zgłoszeniu do rejestru prowadzonego przez Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii.
2.
Niebezpieczna substancja chemiczna powinna zostać zgłoszona do rejestru przez jej producenta lub dostawcę wprowadzającego do obrotu, stosującego lub sprowadzającego tę substancję po raz pierwszy, najpóźniej w dniu jej zastosowania lub wprowadzenia do obrotu.
3.
Zgłoszeniu do rejestru nie podlegają niebezpieczne substancje chemiczne stosowane lub wprowadzane do obrotu w ilości poniżej 100 kg rocznie przez jednego producenta lub dostawcę, chyba że z innych przepisów wynika obowiązek zgłoszenia substancji chemicznej stosowanej w mniejszych ilościach.
1.
Zgłoszenia, o którym mowa w § 8 ust. 2, dokonuje się na karcie zgłoszenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia.
2.
Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, powinna być dołączona karta charakterystyki niebezpiecznej substancji chemicznej oraz zezwolenie na produkcję lub zezwolenie bądź koncesja na import, jeżeli są one wymagane odrębnymi przepisami.
3.
Jednostki, o których mowa w § 8 ust. 1, mają prawo zażądać informacji, na podstawie których dokonano klasyfikacji lub sporządzono kartę charakterystyki zgłaszanej substancji chemicznej.
1.
Producent i dostawca niebezpiecznych substancji chemicznych mają obowiązek posiadać karty charakterystyki tych substancji.
2. 3
Kartę charakterystyki sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 lub załącznik nr 5 do rozporządzenia.
3.
Producent i dostawca niebezpiecznej substancji chemicznej ma obowiązek udostępniać nieodpłatnie jej odbiorcy kartę charakterystyki oraz informować go o wszelkich wprowadzanych do niej zmianach.
Producent lub dostawca, który w dniu wejścia w życie rozporządzenia stosuje lub wprowadza do obrotu niebezpieczną substancję chemiczną, jest obowiązany w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia dokonać zgłoszenia do odpowiedniego rejestru, o którym mowa w § 8 ust. 1.
1.
Rozporządzenie nie dotyczy kosmetyków, paszy i dodatków do paszy, amunicji i materiałów wybuchowych, żywności i dodatków do żywności, środków farmaceutycznych i materiałów medycznych, środków ochrony roślin oraz transportu materiałów niebezpiecznych regulowanych odrębnymi przepisami.
2.
Rozporządzenie nie narusza odrębnych przepisów dotyczących produktów powszechnego użytku.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA I SPOSÓB KLASYFIKACJI SUBSTANCJI CHEMICZNYCH POD WZGLĘDEM ZAGROŻEŃ DLA ZDROWIA LUB ŻYCIA ORAZ SPOSÓB ZNAKOWANIA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH I NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

(Załącznik nr 1 zawiera oddzielny załącznik do niniejszego numeru)

Spis treści

Klasyfikacja substancji chemicznych na podstawie ich swoistych właściwości fizykochemicznych i biologicznych

Rozdział 1

Klasyfikacja substancji na podstawie właściwości fizykochemicznych

Rozdział 2

Klasyfikacja na podstawie toksyczności

Rozdział 3

Klasyfikacja na podstawie analizy efektów specyficznych dla zdrowia

człowieka

Rozdział 4

Klasyfikacja substancji przeprowadzona na podstawie analizy skutków

działania na środowisko (działanie ekotoksyczne)

Zasady klasyfikacji mieszanin na podstawie zawartości

niebezpiecznych składników

Wartości graniczne stężeń niebezpiecznych składników stosowane do

klasyfikacji mieszanin

Aneks I

Określenia rodzaju zagrożenia

Aneks II

Określenia dotyczące prawidłowego postępowania z niebezpieczną

substancją chemiczną

Aneks III

Rodzaje znaków ostrzegawczych i symboli ostrzegawczych określających

kategorię niebezpieczeństwa

KLASYFIKACJA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH NA PODSTAWIE ICH SWOISTYCH WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNYCH I BIOLOGICZNYCH

ROZDZIAŁ  1.

KLASYFIKACJA SUBSTANCJI NA PODSTAWIE WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNYCH

Kryteria klasyfikacji na podstawie właściwości fizykochemicznych stosuje się zarówno do substancji, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, jak i mieszanin, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia. W przypadku mieszanin można odstąpić od wykonywania badań palności, wybuchowości lub właściwości utleniających, jeżeli żadna z substancji będących składnikami mieszaniny nie posiada takich właściwości lub istnieją inne dowody, że mieszanina nie posiada takich właściwości.

1.

 Substancje o właściwościach wybuchowych

Substancje chemiczne powinny być sklasyfikowane jako mające właściwości wybuchowe i należy im przypisać symbol "E" oraz znak ostrzegawczy oznaczający substancję "wybuchową" wtedy, gdy substancje mają właściwości wybuchowe w postaci wprowadzonej do obrotu. Obowiązuje jeden zwrot określający zagrożenie, wyznaczony zgodnie z następującymi kryteriami:

R2 - Zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia lub oddziaływania ognia

- Substancje wybuchowe, włączając pewne organiczne nadtlenki, z wyłączeniem podanych poniżej.

R3 - Skrajne zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia lub oddziaływania ognia

- Substancje szczególnie wrażliwe na ww. działanie, jak np. sole kwasu pikrynowego, PETN.

2.

 Substancje o właściwościach utleniających

Substancje powinny być sklasyfikowane jako mające właściwości utleniające i należy im przypisać symbol "O" oraz znak ostrzegawczy oznaczający substancję utleniającą na podstawie wyników badań. Obowiązuje jeden zwrot określający zagrożenie, wyznaczony na podstawie wyników badań, według następujących kryteriów:

R7 - Może spowodować pożar

- Organiczne nadtlenki, które posiadają właściwości zapalne, nawet gdy nie pozostają w kontakcie z innymi materiałami palnymi.

R8 - Kontakt z materiałami palnymi może spowodować pożar

- Inne utleniające substancje które mogą spowodować pożar lub zwiększyć ryzyko pożaru, kiedy są w kontakcie z materiałem palnym.

R9 - Wybucha po zmieszaniu z materiałem łatwo palnym

- Inne substancje które stają się wybuchowe po zmieszaniu z materiałami palnymi, np. niektóre chlorany.

Uwagi dotyczące nadtlenków

Organiczne nadtlenki są klasyfikowane jako niebezpieczne na podstawie swojej struktury chemicznej (np. R-O-O-H, R1-O-O-R2), niezależnie od wyników badań.

Substancję chemiczną zawierającą organiczny nadtlenek klasyfikuje się jako substancję o właściwościach utleniających, jeżeli zawiera:

- powyżej 5% organicznego nadtlenku,

- ponad 0,5% dostępnego tlenu z nadtlenku organicznego i nie więcej niż 5% nadtlenku wodoru.

3.

 Substancje skrajnie łatwo palne

Substancje powinny być sklasyfikowane jako skrajnie łatwo palne i należy im przypisać symbol "F+" oraz znak ostrzegawczy oznaczający substancję "skrajnie łatwo palną" na podstawie wyników badań. Zwrot określający zagrożenie należy ustalić zgodnie z następującymi kryteriami:

R12 - Substancja skrajnie łatwo palna

- Substancje ciekłe o temperaturze zapłonu poniżej 0°C oraz temperaturze wrzenia (lub w przypadku zakresu temperatur wrzenia, temperaturze zapoczątkowującej wrzenie) niższej lub równej 35°C.

- substancje w postaci gazu, palne w normalnych warunkach temperatury i ciśnienia.

4.

 Substancje wysoce łatwo palne

Substancje powinny być sklasyfikowane jako wysoce łatwo palne i należy im przypisać symbol "F" oraz znak ostrzegawczy oznaczający substancję "wysoce łatwo palną" na podstawie wyników badań. Zwrot określający zagrożenie powinien być ustalony zgodnie z następującymi kryteriami:

R17 - Samorzutnie zapala się w powietrzu

- Substancje, które mogą rozgrzać się i w rezultacie zapalić w kontakcie z powietrzem w temperaturze otoczenia bez jakiegokolwiek dodatkowego wkładu energii.

R11 - Substancja wysoce łatwo palna

- Substancje w stanie stałym, które mogą łatwo zapalić się w wyniku krótkotrwałego kontaktu ze źródłem zapłonu i które mogą spalić się lub wypalić po usunięciu tego źródła.

- Substancje ciekłe posiadające temperaturę zapłonu poniżej 21°C, ale które nie są skrajnie łatwo palne.

R15 - Kontakt z wodą wyzwala wysoce łatwo palne gazy

- Substancje które w kontakcie z wodą lub wilgotnym powietrzem uwalniają wysoce łatwo palne gazy, w ilościach niebezpiecznych z szybkością wynoszącą co najmniej 1 l/kg/godzinę.

5.

 Substancje łatwo palne

Substancje chemiczne powinny być sklasyfikowane jako łatwo palne na podstawie wyników badań. Zwrot dotyczący ryzyka powinno się ustalić zgodnie z kryteriami wymienionymi poniżej.

R10 - Substancja łatwo palna

- Substancje w stanie ciekłym, o temperaturze zapłonu od 21° do 55°C.

Należy zaznaczyć, iż w praktyce wykazano, że mieszaniny, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, o temperaturze zapłonu równej lub większej od 21°C, a mniejszej lub równej 55°C, nie muszą być sklasyfikowane jako łatwo palne, jeżeli nie mogą podtrzymać ognia, a także jeśli nie ma powodu do obaw, by stwarzały ryzyko dla osób je stosujących lub dla innych osób.

Stosowanie dodatkowych zwrotów określających zagrożenia

Dla substancji chemicznych sklasyfikowanych na podstawie kryteriów zamieszczonych w niniejszym rozdziale niezbędne może okazać się przypisanie dodatkowych zwrotów określających zagrożenie, zgodnie z następującymi kryteriami.

R1 - Materiał wybuchowy w stanie suchym

- Dla substancji o właściwościach wybuchowych wprowadzonych do sprzedaży w postaci roztworu lub w postaci mokrej, np. nitroceluloza z większą zawartością azotu niż 12,6%.

R4 - Tworzy łatwo wybuchające związki metaliczne

- Dla substancji chemicznych które mogą tworzyć łatwo wybuchające związki metaliczne, np. kwas pikrynowy, kwas styfninowy (2,4,6-trójnitrorezorcyna).

R5 - Ogrzanie grozi wybuchem

- Dla termicznie nietrwałych substancji chemicznych nie sklasyfikowanych jako wybuchowe, np. kwas nadchlorowy w stężeniu powyżej 50%.

R6 - Substancja wybuchowa, także bez kontaktu z powietrzem

- Dla substancji chemicznych, które są nietrwałe w temperaturze otoczenia, np. acetylen.

R7 - Może spowodować pożar

- Dla substancji reaktywnych chemicznie, np. fluor, podsiarczyn sodowy.

R14 - Reaguje gwałtownie z wodą

- Dla substancji chemicznych które reagują gwałtownie z wodą, np. chlorek acetylu, metale alkaliczne, tetrachlorek tytanu.

R16 - Wybucha po zmieszaniu z substancjami utleniającymi

- Dla substancji chemicznych które reagują wybuchowo z czynnikiem utleniającym, np. czerwony fosfor.

R18 - Podczas stosowania może wytwarzać łatwo palne lub wybuchowe mieszaniny par z powietrzem.

- Dla mieszanin nie sklasyfikowanych jako łatwo palne, ale które zawierają lotne składniki, łatwo palne w powietrzu.

R19 - Może tworzyć wybuchowe nadtlenki

- Dla substancji chemicznych które mogą tworzyć nadtlenki w czasie przechowywania, np. eter dietylu, 1,4-dioxan.

R30 - W miarę stosowania może nabywać właściwości palnych

- Dla mieszanin nie sklasyfikowanych jako łatwo palne, ale które mogą stać się łatwo palnymi z powodu ubytku lotnych składników nie posiadających właściwości łatwo palnych.

R44 - Ryzyko wybuchu po podgrzaniu w zamkniętym naczyniu

- Dla substancji chemicznych nie sklasyfikowanych jako wybuchowe zgodnie z pkt 1, ale które pomimo tego mogą okazać się wybuchowe, jeżeli ogrzewane będą w zamkniętych pojemnikach. Na przykład pewne substancje, które mogą rozkładać się wybuchowo po podgrzaniu w zamkniętym stalowym bębnie, ale nie wykazują tego efektu, jeżeli zostaną ogrzane w pojemnikach otwartych.

ROZDZIAŁ  2.

KLASYFIKACJA NA PODSTAWIE TOKSYCZNOŚCI

Kryteria klasyfikacji na podstawie toksyczności stosuje się zarówno do substancji, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, jak i ich mieszanin, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia.

W procesie klasyfikacji na podstawie toksyczności uwzględnia się, na podstawie wyników badań pochodzących z narażenia jednorazowego, powtarzanego lub długotrwałego, zarówno ostre jak i przewlekłe działanie toksyczne substancji chemicznej.

Kiedy klasyfikacja jest ustalona w oparciu o wyniki badania eksperymentalnego przeprowadzonego na zwierzętach, to wyniki powinny być istotne dla ludzi, tzn. muszą w odpowiedni sposób odzwierciedlać zagrożenia, jakie stwarzają dla ludzi. Jeżeli istnieją przekonywające dowody, wskazujące że toksyczne działanie na ludzi jest lub mogłoby być odmienne od sugerowanego na podstawie wyników badań eksperymentalnych przeprowadzonych na zwierzętach, to takie substancje powinny być sklasyfikowane zgodnie z ich działaniem toksycznym na ludzi.

Klasyfikację przeprowadza się w oparciu o dostępne dane eksperymentalne, zgodnie z następującymi kryteriami:

a) w przypadku toksyczności ostrej (dawki lub stężenia śmiertelne albo nieodwracalne zmiany po jednorazowym narażeniu), podprzewlekłej lub przewlekłej - wg kryteriów zamieszczonych w pkt 6-8,

b) w przypadku działania żrącego i drażniącego - według kryteriów podanych w pkt 9 i 10,

c) w przypadku działania uczulającego - według kryteriów podanych w pkt 11.

Gdy ostrą toksyczność substancji chemicznej wyznaczono na zwierzętach stosując metody pozwalające na obliczenie DL50 lub CL50, należy ją sklasyfikować wykorzystując następujące parametry jako wartości referencyjne:

KlasaDL50DL50CL50
toksycznościpodanie do żołądka szczurananiesienie na skórę szczura lub królikanarażenie inhalacyjne szczura
na aerozolena pary i gazy
mg/kg masy ciałamg/kg masy ciałamg/litr/4 godz.mg/litr/4 godz.
Bardzo toksyczneŁ 25Ł 50Ł 0,25Ł 0,5
Toksyczneponad 25 do 200ponad 50 do 400ponad 0,25 do 1ponad 0,5 do 2
Szkodliweponad 200 do 2.000ponad 400 do 2.000ponad 1 do 5ponad 2 do 20

Gdy ostrą toksyczność substancji chemicznej po podaniu do żołądka wyznaczono z zastosowaniem procedury ustalonej dawki, należy ją sklasyfikować na podstawie dawki różnicującej. Jest to taki poziom dawkowania po podaniu do żołądka szczura, który wywiera wyraźne działanie toksyczne, ale nie powoduje zgonów i jest jednym z czterech ustalonych poziomów dawkowania (5, 50, 500 lub 2.000 mg/kg masy ciała). "Wyraźne działanie toksyczne" jest określeniem użytym do opisania objawów działania toksycznego po podaniu badanej substancji chemicznej, które są na tyle poważne, że po podaniu następnej, wyższej ustalonej dawki, można spodziewać się zgonu. Ponieważ ta metoda opiera się na wyborze dawek z serii ustalonych dawek, niewłaściwe jest określenie wartości dla takiej klasyfikacji. Następujące parametry są wykorzystywane jako wartości referencyjne:

Klasa toksycznościDawka różnicująca
(mg/kg masy ciała)
Bardzo toksyczne<5
Toksyczne5
Szkodliwe50 lub 500

Poziom dawkowania 2.000 mg/kg jest stosowany przede wszystkim do otrzymania informacji na temat objawów działania toksycznego, które mogą wystąpić po podaniu substancji o niskiej toksyczności ostrej, nie sklasyfikowanej na podstawie siły działania toksycznego w warunkach narażenia ostrego.

6.

 Substancje bardzo toksyczne

Substancje chemiczne powinny być sklasyfikowane jako bardzo toksyczne i należy im przypisać symbol "T+", znak ostrzegawczy oznaczający substancję "bardzo toksyczną" oraz zwroty określające zagrożenie zgodnie z następującymi kryteriami:

R28 - Działa bardzo toksycznie w przypadku spożycia

- DL50 drogą pokarmową, szczur: Ł 25 mg/kg

- mniej niż 100% badanych szczurów przeżywa po podaniu do żołądka substancji chemicznej w dawce 5 mg/kg w przypadku zastosowania procedury ustalonej dawki

R27 - Działa bardzo toksycznie w przypadku kontaktu ze skórą

- DL50 po naniesieniu na skórę, szczur lub królik: Ł 50 mg/kg.

R26 - Działa bardzo toksycznie w przypadku narażenia drogą oddechową

- CL50 po narażeniu inhalacyjnym na aerozol, szczur: Ł 25 mg/l przez 4 godziny.

- CL50 po narażeniu inhalacyjnym na pary lub gazy, szczur: Ł 0,5 mg/l przez 4 godziny.

R39 - Zagraża powstaniem bardzo poważnych, nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia

- Przekonujący dowód, że nieodwracalne skutki, odmienne od efektów wymienionych w Rozdziale 3, mogą być spowodowane przez jednorazowe narażenie odpowiednią drogą w wyżej wymienionym zakresie dawek lub stężeń.

W celu wskazania drogi podania/narażenia powodującego nieodwracalne zmiany w stanie zdrowia powinny być użyte następujące zwroty łączone: R 39/26; R 39/27; R 39/28; R 39/26/27; R 39/26/28; R 39/26/27/28.

7.

 Substancje toksyczne

Substancje chemiczne powinny być sklasyfikowane jako toksyczne i należy im przypisać symbol "T", znak ostrzegawczy oznaczający substancję "toksyczną" oraz zwroty określające rodzaj zagrożeń zgodnie z następującymi kryteriami:

R25 - Działa toksycznie w przypadku spożycia

- DL50, drogą pokarmową, szczur: 25 < DL50 Ł 200 mg/kg

- 100% szczurów przeżywa po podaniu substancji chemicznej do żołądka w dawce 5 mg/kg, ale obserwuje się wyraźne działanie toksyczne w tej dawce w przypadku zastosowania procedury ustalonej dawki.

R24 - Działa toksycznie w przypadku kontaktu ze skórą

- DL50 po naniesieniu na skórę, szczur lub królik: 50 < DL50 Ł 400 mg/kg

R23 - Działa toksycznie w przypadku narażenia drogą oddechową

- CL50 po narażeniu inhalacyjnym na aerozol, szczur: 0,25 < CL50 Ł 1 mg/l przez 4 godziny

- CL50 po narażeniu inhalacyjnym na pary lub gazy, szczur: 0,5 < CL50 Ł 2 mg/l przez 4 godziny

R39 - Zagraża powstaniem bardzo poważnych, nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia

- Przekonujący dowód, że nieodwracalne uszkodzenia odmienne od efektów wymienionych w Rozdziale 3, mogą być spowodowane przez jednorazowe narażenie odpowiednią drogą narażenia, szczególnie w wyżej wymienionym zakresie dawek i stężeń.

W celu wskazania drogi podania/narażenia powodującego nieodwracalne zmiany w stanie zdrowia powinna być użyta jedna z następujących możliwych kombinacji: R39/23; R39/24; R39/25; R39/23/24; R39/23/25; R39/24/25; R39/23/24/25.

R48 - Stwarza poważne zagrożenie dla zdrowia w następstwie narażenia długotrwałego

- Poważne uszkodzenia (wyraźne zaburzenia funkcjonalne lub zmiany morfologiczne, które posiadają znaczenie toksykologiczne) mogą być spowodowane przez powtarzane lub przedłużone narażenie, odpowiednią drogą. Substancje są sklasyfikowane jako co najmniej toksyczne, kiedy poważne uszkodzenia są obserwowane na poziomie narażenia o jeden rząd wielkości niższym (dziesięć razy) od poziomu narażenia powodującego konieczność przypisania zwrotu R48 substancjom szkodliwym (pkt 8).

W celu wskazania drogi podania/narażenia powodującego poważne zagrożenie zdrowia powinna być użyta jedna z następujących kombinacji: R48/23; R48/24; R48/25; R48/23/24; R48/23/25; R48/24/25; R48/23/24/25.

8.

 Substancje szkodliwe

Substancje chemiczne powinny być sklasyfikowane jako szkodliwe i należy im przypisać symbol "Xn", znak ostrzegawczy wskazujący na substancję "szkodliwą" oraz zwroty określające rodzaj zagrożeń zgodnie z następującymi kryteriami:

R22 - Działa szkodliwie w przypadku spożycia

- DL50, drogą pokarmową, szczur: 200 < DL50 Ł 2.000 mg/kg.

- 100% szczurów przeżywa po podaniu substancji chemicznej do żołądka w dawce 50 mg/kg, ale obserwuje się wyraźnie działanie toksyczne w tej dawce w przypadku zastosowania procedury ustalonej dawki.

- mniej niż 100% badanych szczurów przeżywa po podaniu do żołądka substancji w dawce 500 mg/kg w przypadku zastosowania procedury ustalonej dawki.

R21 - Działa szkodliwie w przypadku kontaktu ze skórą

- DL50 po naniesieniu na skórę, szczur lub królik: 400 < DL50 Ł 2.000 mg/kg

R20 - Działa szkodliwie w przypadku narażenia drogą oddechową

- CL50 po narażeniu inhalacyjnym na aerozole, szczur: 2 < CL50 Ł 5 mg/l przez 4 godziny.

- CL50 po narażeniu inhalacyjnym na pary i gazy, szczur: 2 < CL50 Ł 20 mg/l przez 4 godziny.

R40 - Możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia

- przekonujący dowód, że nieodwracalne uszkodzenia odmienne od efektów wymienionych w Rozdziale 3 mogą być spowodowane przez jednorazowe narażenie odpowiednią drogą podania, szczególnie w wyżej wymienionym zakresie dawek i stężeń.

W celu wskazania drogi podania/narażenia stwarzającego ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia powinna być użyta jedna z następujących kombinacji: R40/20; R40/21; R40/22; R40/20/21; R40/20/22; R40/20/21/22.

R48 - Stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie narażenia długotrwałego.

- poważne uszkodzenia (wyraźne zaburzenia funkcjonalne lub zmiany morfologiczne, które posiadają znaczenie toksykologiczne), występujące w następstwie powtarzanego lub przedłużonego narażenia odpowiednią drogą.

Substancje chemiczne są sklasyfikowane jako co najmniej szkodliwe, kiedy te efekty są obserwowane na poziomie następującego rzędu wielkości:

- droga pokarmowa, szczur Ł 50 mg/kg masy ciała/dzień

- po naniesieniu na skórę, szczur lub królik Ł 100 mg/kg masy ciała/dzień

- po narażeniu inhalacyjnym, szczur Ł 0,25 mg/l przez 6 godzin dziennie.

Te referencyjne wartości można zastosować bezpośrednio, gdy obserwuje się poważne uszkodzenia w przypadku narażenia podprzewlekłego (90 dni). Kiedy interpretuje się wyniki pochodzące z badania toksyczności w przypadku krótszego narażenia podprzewlekłego (28 dni), to liczby te powinny zostać zwiększone około 3 razy. Jeżeli są dostępne badania toksyczności w narażeniu przewlekłym (2 lata), to powinny być one oceniane każdorazowo indywidualnie. Jeżeli są dostępne wyniki badań o różnym czasie trwania narażenia, to pod uwagę należy brać te, w których okres narażania był najdłuższy.

W celu wskazania drogi podania/narażenia powodującego poważne zagrożenie zdrowia powinna być użyta jedna z następujących kombinacji: R48/20; R48/22; R48/20/21; R48/20/22; R48/21/22; R48/20/21/22.

Uwagi odnośnie do stosowania zwrotu R48

Użycie tego zwrotu określającego zagrożenie odnosi się do specyficznego zakresu efektów biologicznych opisanych poniżej. Określenie "poważne zagrożenie zdrowia" obejmuje zmiany o charakterze wyraźnych zaburzeń czynnościowych lub morfologicznych, a nawet zgon. Szczególnie istotne jest, czy zmiany te są nieodwracalne. Istotne jest również wzięcie pod uwagę nie tylko poważnych specyficznych zmian w pojedynczym narządzie lub układzie biologicznym, lecz także uogólnionych zmian o mniej istotnym znaczeniu, dotyczących kilku narządów, lub poważnych zmian dotyczących ogólnego stanu zdrowia.

W celu oszacowania, czy istnieje dowód na występowanie tego rodzaju efektów, należy kierować się następującymi wskazówkami:

(1) Dowody wskazujące, że należy zastosować zwrot R48:

a) przypadki zgonów zwierząt po narażeniu na daną substancję chemiczną;

b) - istotne zmiany czynnościowe w ośrodkowym lub obwodowym układzie nerwowym, włączając wzrok, słuch i zmysł powonienia, oceniane klinicznie lub za pomocą innych metod (np. elektrofizjologicznych),

- istotne zmiany czynnościowe w innych układach (na przykład w płucach);

c) wszelkie wyraźne zmiany parametrów biochemicznych, hematologicznych lub składu moczu, które wskazują na poważne zaburzenia narządowe. Zmiany hematologiczne są uważane za szczególnie ważne, jeżeli posiadamy odpowiednie dowody świadczące, że są one wynikiem obniżenia produkcji komórek krwi przez szpik kostny;

d) poważne uszkodzenia tkankowe obserwowane w badaniach mikroskopowych:

- rozległe lub nasilone martwice, zwłóknienia lub tworzenie się ziarniaków w narządach istotnych dla życia, posiadających właściwości regeneracyjne (np. wątroba),

- poważne zmiany morfologiczne, które chociaż potencjalnie odwracalne, są wyraźnymi wskaźnikami zaburzeń narządowych (np. poważne zmiany stłuszczające w wątrobie, poważne ostre uszkodzenia kanalików nerkowych w serce, wrzodziejący nieżyt żołądka),

- dostrzegalne dowody obumierania komórek w narządach istotnych dla życia, niezdolnych do regeneracji (np. zwłóknienie mięśnia sercowego lub zwyrodnienie wsteczne nerwów) lub w populacji komórek macierzystych (np. aplazja lub hypoplazja szpiku kostnego).

Powyższe dowody będą w większości pochodziły z doświadczeń na zwierzętach. W przypadku gdy rozważane dane pochodzą z praktycznych obserwacji ludzi, szczególną uwagę należy zwrócić na poziom narażenia.

(2) Dowody wskazujące, że zwrot R48 nie powinien być zastosowany:

Użycie tego zwrotu jest zastrzeżone dla "poważnego uszkodzenia zdrowia" w następstwie przedłużonego narażenia. Zarówno u ludzi jak i u zwierząt można zaobserwować wiele efektów, które nie powinny stanowić podstawy do użycia zwrotu R48. Te efekty są istotne kiedy próbuje się wyznaczyć dawkę nie działającą. Do przykładów dobrze udokumentowanych zmian, które w zasadzie nie powinny prowadzić do klasyfikacji ze zwrotem R48, bez względu na ich istotność statystyczną, należą:

a) obserwacje kliniczne lub zmiany przyrostu masy ciała, spożycia pokarmów lub wody, które mogą mieć ważne znaczenie z punktu widzenia toksykologii, ale które, jako takie, nie są "poważnym uszkodzeniem zdrowia";

b) niewielkie zmiany wyników badań biochemii klinicznej, hematologii lub analizy moczu, które są wątpliwe lub o minimalnej istotności toksykologicznej;

c) zmiany masy narządów bez dowodów dysfunkcji narządowej;

d) odpowiedzi adaptacyjne (np. migracja makrofagów w płucach, hypertrofia i indukcja enzymatyczna w wątrobie, przerostowe reakcje na działanie substancji drażniących). Efekty działania miejscowego na skórę, spowodowane przez powtarzane nanoszenie substancji chemicznej na skórę, są w bardziej właściwy sposób sklasyfikowane, gdy przypisze się im zwrot R38 "działa drażniąco na skórę";

e) gdy wykazano specyficzne gatunkowo mechanizmy toksyczności (np. specyficzne szlaki metaboliczne).

9.

 Substancje żrące

Substancje chemiczne powinny być sklasyfikowane jako żrące i należy im przypisać symbol "C" oraz znak ostrzegawczy wskazujący na substancję "żrącą", jeżeli po nałożeniu na zdrową, nie uszkodzoną skórę zwierzęcia spowodują w czasie badania działania drażniącego na skórę zniszczenie tkanek skóry na całej jej grubości u co najmniej jednego zwierzęcia lub gdy rezultat może być przewidziany na podstawie właściwości fizykochemicznych, np. dla mocnych kwasów lub zasad (pH < 2 lub pH > 11,5). Klasyfikacja może być prowadzona w oparciu o wyniki uznanych badań in vitro.

Zwroty określające zagrożenie przypisuje się zgodnie z następującymi kryteriami:

R35 - Wywołuje poważne oparzenia

- gdy substancja chemiczna aplikowana na zdrową, nie uszkodzoną skórę zwierzęcia spowoduje zniszczenie tkanek skóry na całej grubości w wyniku narażenia trwającego do 3 minut lub jeżeli ten wynik można przewidzieć.

R34 - Wywołuje oparzenia

- gdy substancja chemiczna naniesiona na zdrową nie uszkodzoną skórę zwierzęcia spowoduje zniszczenie tkanek skóry na całej grubości w wyniku narażenia trwającego do 4 godzin lub jeżeli ten wynik można przewidzieć.

10.

 Substancje drażniące

Substancje chemiczne nie wykazujące właściwości żrących powinny być sklasyfikowane jako drażniące i należy im przypisać symbol "Xi", odpowiedni znak ostrzegawczy i odpowiednie zwroty określające zagrożenie, jeżeli spełniają kryteria podane poniżej:

(1) Stan zapalny skóry

Stan zapalny skóry utrzymuje się przez co najmniej 24 godziny od zakończenia narażenia trwającego do 4 godzin i odpowiada następującym wynikom stwierdzanym u królika, zgodnie z odpowiednią metodą badania działania drażniącego skórę:

- średnia wartość oceny punktowej albo dla tworzącego się rumienia i strupa albo tworzącego się obrzęku, wyliczona dla wszystkich badanych zwierząt, wynosi co najmniej 2, lub

- w przypadku gdy badanie zostało wykonane na 3 zwierzętach, zarówno powstanie rumienia i strupów lub wytworzenie obrzęku zostało oszacowane odrębnie u 2 lub więcej zwierząt jako równoważne średniej wartości punktowej wynoszącej co najmniej 2 dla poszczególnych zwierząt.

W obu przypadkach do obliczenia wartości średniej należy wykorzystać wszystkie oceny punktowe danego efektu, odczytane w każdym z punktów czasowych (24, 48 i 72 godziny).

Zwroty określające rodzaj zagrożenia powinny być ustalone zgodnie z następującymi kryteriami:

R38 - Działa drażniąco na skórę

- gdy substancja chemiczna aplikowana na zdrową, nie uszkodzoną skórę zwierzęcia w czasie narażenia trwającego do 4 godzin, spowoduje powstanie wyraźnego stanu zapalnego, który utrzymuje się przez co najmniej 24 godziny od zakończenia narażenia.

Stan zapalny jest uważany za wyraźny, gdy średnia wartość odczytu wynosi co najmniej 2 dla tworzącego się rumienia i strupa albo dla tworzącego się obrzęku. To samo będzie dotyczyło przypadku, gdy do badania zostaną użyte trzy zwierzęta, a wynik odczytu dla tworzącego się rumienia i strupa albo tworzącego się obrzęku, obserwowany co najmniej u dwóch zwierząt, będzie równoważny wartości wynoszącej co najmniej 2.

(2) Uszkodzenie oka

Uszkodzenie oka ujawnia się w ciągu 72 godzin od momentu narażenia i utrzymuje się co najmniej przez 24 godziny oraz koresponduje z następującymi wartościami odczytu u królika, zgodnie z metodą badania działania drażniącego na oko (średnia wartość punktowa dla jednego rodzaju uszkodzenia, liczona u wszystkich badanych zwierząt):

- zmętnienie rogówki; dwa lub więcej, lub

- uszkodzenie tęczówki; jeden lub więcej, lub

- przekrwienie spojówki; 2,5 lub więcej, lub

- obrzęk spojówki (chemosis); dwa lub więcej; lub

- w przypadku gdy do badania zostały użyte trzy zwierzęta, to uszkodzenia takie jak: zmętnienie rogówki, uszkodzenie tęczówki, przekrwienie spojówki lub obrzęk spojówki, równoważne z wartościami średnimi przytoczonymi powyżej, lecz obliczonymi dla każdego zwierzęcia oddzielnie, występują u dwóch lub więcej zwierząt.

Wszystkie oceny punktowe uszkodzenia oka, w każdym z czasów odczytu (24, 48 i 72 godziny) dla danego rodzaju uszkodzenia oka, powinny być wykorzystane do obliczenia poszczególnych wartości średniej.

Zwroty określające zagrożenia powinny być ustalone zgodnie z następującymi kryteriami:

R36 - Działa drażniąco na oczy

- gdy substancja chemiczna aplikowana do oka zwierzęcia powoduje powstanie wyraźnych uszkodzeń utrzymujących się co najmniej przez 24 godziny od momentu wkroplenia badanej substancji.

Uszkodzenia oka są uważane za wyraźne, jeżeli średnie wartości odczytów punktowych dla objawów uszkodzenia odpowiadają jednej z wymienionych wartości: zmętnienie rogówki - wartość równa lub większa od 2 lecz mniejsza od 3; uszkodzenie tęczówki - równa lub większa od 1, lecz nie większa niż 1,5; przekrwienie spojówek - równa lub większa od 2,5; obrzęk spojówek (chemosis) - równa lub większa od 2. To samo będzie dotyczyć przypadku, gdy do badania zostały użyte trzy zwierzęta, jeżeli uszkodzenia oczu u dwóch lub więcej zwierząt będą odpowiadać jednej z podanych wyżej wartości; z wyjątkiem uszkodzenia tęczówki, gdzie wartość powinna być równa lub większa od 1, ale mniejsza niż 2 oraz dla przekrwienia spojówki, gdzie wartość powinna być równa lub większa od 2,5.

R41 - Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu

- gdy substancja chemiczna aplikowana do oka zwierzęcia powoduje powstawanie poważnych uszkodzeń utrzymujących się co najmniej przez 24 godziny od momentu wkroplenia badanej substancji.

Uszkodzenia oka są uważane za poważne, jeżeli średnie oceny punktowe objawów uszkodzenia odpowiadają jednej z wymienionych wartości: zmętnienie rogówki - wartość równa lub większa od 3; uszkodzenie tęczówki - większa od 1,5. To samo będzie dotyczyć przypadku, gdy do badania zostaną użyte trzy zwierzęta, jeżeli uszkodzenia oczu co najmniej u dwóch zwierząt odpowiadają jednej z wymienionych wartości: zmętnienie rogówki - wartość równa lub większa od 3; uszkodzenie tęczówki - równa 2.

Uwaga: Zwroty R34 lub R35 wykluczają użycie zwrotu R41

(3) Układ oddechowy

Zwroty określające zagrożenia powinny być ustalane zgodnie z następującymi kryteriami:

R37 - Działa drażniąco na układ oddechowy

- substancje chemiczne, które wywierają poważne działanie drażniące na układ oddechowy; zwykle na podstawie obserwacji praktycznych.

11.

 Substancje uczulające

(1) Działanie uczulające na układ oddechowy

Substancje chemiczne należy klasyfikować jako uczulające i należy im przypisać symbol "Xn", znak ostrzegawczy wskazujący na substancję "szkodliwą" oraz zwroty określające zagrożenie zgodnie z następującymi kryteriami:

R42 - Może powodować uczulenie w przypadku narażenia drogą oddechową

- jeżeli istnieje doświadczalny dowód, że substancje chemiczne są zdolne do powodowania reakcji uczuleniowych u ludzi w następstwie narażenia inhalacyjnego w większej częstości niż można by się spodziewać z odpowiedzi w przypadku generalnej populacji,

- jeżeli substancję można zaliczyć do izocyjanianów, chyba że istnieją doświadczalne dowody, że substancja ta nie wywołuje uczuleń.

(2) Działanie uczulająco na skórę

Substancje chemiczne powinny być klasyfikowane jako uczulające i należy im przypisać symbol "Xi", znak ostrzegawczy wskazujący na substancję "szkodliwą" oraz odpowiedni zwrot określający zagrożenie, zgodnie z następującymi kryteriami:

R43 - Może powodować uczulenie w przypadku kontaktu ze skórą

- gdy doświadczenie praktyczne wskazuje, że substancje chemiczne są w stanie wywołać reakcję uczuleniową u istotnej liczby osób w następstwie kontaktu ze skórą lub na podstawie wyników badań wykonanych na zwierzętach doświadczalnych.

W przypadku zastosowania metody badania właściwości alergennych z zastosowaniem adiuwantu lub w przypadku innych metod badania z zastosowaniem czynników o charakterze adiuwantu, wystąpienie odpowiedzi alergennej co najmniej u 30% zwierząt uznaje się za dodatni efekt świadczący o działaniu uczulającym. Dla jakichkolwiek innych metod badania odpowiedź, w postaci reakcji uczuleniowej, uzyskana co najmniej od 15% zwierząt jest uważana za dodatnią.

Inne właściwości toksyczne

Dodatkowe zwroty określające zagrożenie stosuje się, gdy substancje chemiczne spełniają następujące kryteria:

R29 - Kontakt z wodą wyzwala toksyczne gazy

- dla substancji chemicznych, które w kontakcie z wodą lub wilgotnym powietrzem wydzielają bardzo toksyczne lub toksyczne gazy w ilościach potencjalnie niebezpiecznych dla zdrowia, np. fosforek glinu, pięciosiarczek fosforu.

R31 - W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy

- dla substancji chemicznych, które reagując z kwasami uwalniają toksyczne gazy w ilościach niebezpiecznych dla zdrowia, np. podchloryn sodu, polisiarczek baru. Dla substancji chemicznych stosowanych przez ogół ludności zastosowanie zwrotu S50 [nie mieszać z ... (wyszczególnione przez producenta)] dotyczącego warunków bezpiecznego stosowania wydaje się być bardziej odpowiednie.

R32 - W kontakcie z kwasami uwalnia bardzo toksyczne gazy

- dla substancji chemicznych, które reagując z kwasami uwalniają bardzo toksyczne gazy w ilościach niebezpiecznych dla zdrowia np. cyjanki, azydek sodu. Dla substancji stosowanych przez ogół ludności użycie zwrotu S50 [nie mieszać z ... (wyszczególnione przez producenta)] dotyczącego warunków bezpiecznego stosowania wydaje się być bardziej odpowiednie.

R33 - Niebezpieczeństwo kumulacji w ustroju

- Dla substancji chemicznych, które mogą kumulować się w organizmie człowieka oraz powodować pewne zaburzenia, które jednakże nie są wystarczające, aby było umotywowane użycie dla tych substancji lub preparatów zwrotu R48.

Gdy substancje oznakowane zwrotem R33 są obecne w mieszaninach, to zwrot R33 przypisuje się niezależnie od stężeń substancji w mieszaninie.

ROZDZIAŁ  3.

KLASYFIKACJA NA PODSTAWIE ANALIZY EFEKTÓW SPECYFICZNYCH DLA ZDROWIA CZŁOWIEKA

Rozdział ten ustala postępowanie przyjęte dla klasyfikacji substancji, które mogą wywierać działanie rakotwórcze i mutagenne oraz wpływać na funkcje rozrodcze. Opisanych w niniejszym rozdziale kryteriów nie stosuje się do mieszanin substancji, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia. Mieszaniny substancji, które mogą wywierać działanie rakotwórcze, mutagenne lub wpływać na rozrodczość z uwagi na składniki posiadające takie właściwości, klasyfikuje się zgodnie z zasadami klasyfikacji mieszanin na podstawie zawartości niebezpiecznych składników.

Jeżeli dostawca, w rozumieniu przepisów rozporządzenia, posiada informację wskazującą, że substancja powinna być sklasyfikowana i oznakowana zgodnie z kryteriami podanymi w niniejszym rozdziale, powinien tymczasowo oznakować daną substancję zgodnie z tymi kryteriami, chyba że zastosowanie kryteriów wymienionych w rozdziale 2 wykaże potrzebę zastosowania klasyfikacji bardziej restrykcyjnej.

Oznakowanie tymczasowe zastosowane przez producenta lub jego reprezentanta powinno obowiązywać aż do czasu wejścia w życie decyzji dotyczącej włączenia lub niewłączenia rozważanej substancji do "Wykazu niebezpiecznych substancji chemicznych".

12.

 Substancje rakotwórcze

Uwzględniając aktualny stan wiedzy, substancje rakotwórcze podzielono na trzy kategorie:

Kategoria 1

Substancje o udowodnionym działaniu rakotwórczym dla człowieka

Są to substancje, dla których istnieją wystarczające dowody wskazujące na związek przyczynowy pomiędzy narażeniem człowieka na tę substancję a powstaniem raka.

Kategoria 2

Substancje, które powinny być rozpatrywane jako rakotwórcze dla człowieka.

Są to substancje, dla których istnieją wystarczające dowody pozwalające na przyjęcie założenia, że narażenie człowieka na te substancje może w rezultacie prowadzić do powstania raka. Na przyjęcie takiego założenia pozwalają dane uzyskane w oparciu o:

- odpowiednie, długoterminowe badania na zwierzętach,

- inne istotne informacje.

Kategoria 3

Substancje o możliwym działaniu rakotwórczym na człowieka.

Są to substancje, co do których dostępne informacje nie pozwalają na przeprowadzenie zadowalającej oceny. Istnieją dla nich pewne dowody pochodzące z odpowiednich badań na zwierzętach, ale są one nie wystarczające, aby umieścić te substancje w kategorii 2.

Znaki ostrzegawcze, symbole i zwroty określające zagrożenie

Substancjom należącym do kategorii 1 lub 2 przypisuje się symbol "T", znak ostrzegawczy określający substancję "toksyczną" i zwrot:

R45 - Może być przyczyną raka

Dla substancji, które stwarzają ryzyko kancerogennego działania jedynie wtedy, gdy dostają się do organizmu na drodze inhalacyjnej, na przykład jako pyły, pary lub dymy (inne drogi narażenia, np. na drodze pokarmowej lub w kontakcie ze skórą, nie stwarzają zagrożenia kancerogennego) powinien być stosowany następujący standardowy zwrot określający zagrożenie:

R49 - Może być przyczyną raka w następstwie narażenia drogą oddechową

Substancjom należącym do kategorii 3 przypisuje się symbol "Xn", znak ostrzegawczy oznaczający substancję "szkodliwą" i zwrot:

R40 - Możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia

Ustalanie kategorii substancji rakotwórczych

Zaliczenie substancji do kategorii 1 jest przeprowadzone na podstawie danych epidemiologicznych; zaliczenie do kategorii 2 i 3 jest dokonywane przede wszystkim w oparciu o doświadczenia na zwierzętach.

Dla sklasyfikowania substancji jako kancerogennej i należącej do kategorii 2 powinny być dostępne albo pozytywne wyniki badań przeprowadzonych na dwóch gatunkach zwierząt albo wyraźne dowody pozytywne badań przeprowadzonych na jednym gatunku, łącznie z takimi potwierdzającymi dowodami jak: dane genotoksyczne, badania metabolizmu lub biochemiczne, indukowanie łagodnych nowotworów, pokrewieństwo strukturalne z innymi uznanymi kancerogenami lub dane pochodzące z badań epidemiologicznych, sugerujące związek danej substancji z działaniem kancerogennym.

Kategoria 3 zawiera 2 podkategorie:

- substancje, które są dobrze przebadane, ale dla których dowody dotyczące indukowania nowotworu są nie wystarczające, aby te substancje zaklasyfikować do kategorii 2. W przeprowadzonych dodatkowych doświadczeniach nie należy się spodziewać dostarczenia uzupełniających istotnych informacji dotyczącej tej klasyfikacji.

- substancje, które są niedostatecznie przebadane. Dostępne dane są nie wystarczające, ale wzbudzają niepokój. Ta klasyfikacja jest tymczasowa; konieczne są doświadczenia uzupełniające, zanim zostanie podjęta końcowa decyzja.

Dla odróżnienia pomiędzy kategorią 2 i 3 istotne są argumenty podane niżej, które zmniejszają znaczenie doświadczalnej indukcji nowotworu w świetle znajomości prawdopodobnego narażenia człowieka. Te argumenty, w różnych kombinacjach, mogą prowadzić w wielu przypadkach do zaklasyfikowania danej substancji do kategorii 3, nawet jeśli stwierdzono powstanie nowotworów u zwierząt:

- działanie kancerogenne występuje jedynie na poziomie bardzo wysokich dawek przekraczających maksymalną dawkę tolerowaną. Ta maksymalna dawka tolerowana jest scharakteryzowana przez działanie toksyczne tej substancji, które aczkolwiek nie powoduje zmniejszenia długości życia, ale wywołuje zmiany fizyczne takie, jak np. około 10% zmniejszenie przyrostu masy ciała,

- występowanie nowotworów, szczególnie w przypadku wysokich dawek, jedynie w niektórych narządach odpowiednich gatunków zwierząt, znanych ze swej dużej spontanicznej częstości tworzenia się nowotworów,

- występowanie nowotworów jedynie w miejscu aplikacji substancji, w bardzo czułych modelach badań (np. dootrzewnowa lub podskórna aplikacja substancji aktywnych miejscowo), jeśli to szczególne miejsce nie jest istotne dla człowieka,

- brak oznak genotoksyczności w krótkoterminowych badaniach in vivo i in vitro,

- występowanie wtórnych mechanizmów działania oraz sugestie o istnieniu praktycznej dawki progowej (np. działanie hormonalne na docelowe narządy lub ich wpływ na mechanizmy regulacji fizjologicznych, przewlekła stymulacja proliferacji komórek),

- występowanie specyficznych gatunkowo mechanizmów powstawania nowotworów (np. specyficznych szlaków metabolicznych), nieistotnych dla człowieka.

Dla zaniechania sklasyfikowania substancji w kategorii 3 istotne są argumenty, które wykluczają znaczenie tych danych dla człowieka:

- substancja nie powinna być sklasyfikowana w żadnej z podanych kategorii, jeżeli mechanizm tworzenia się nowotworu w warunkach doświadczalnych jest wyraźnie zdefiniowany i istnieją dowody świadczące o tym, że ten proces nie może być ekstrapolowany na człowieka,

- jeśli jedynymi dostępnymi danymi są dane o występowaniu nowotworów wątroby u niektórych wrażliwych szczepów myszy, bez jakichkolwiek innych uzupełniających dowodów, substancja taka nie może być sklasyfikowana w żadnej z podanych kategorii,

- szczególną uwagę należy zwrócić na przypadki, gdzie jedynymi dostępnymi danymi dotyczącymi występowania nowotworu są dane o pojawieniu się guzów nowotworowych w takich miejscach i u takich szczepów, o których dobrze wiadomo, że ich wysoka, spontaniczna częstość występowania jest charakterystyczna dla danego miejsca i szczepu zwierząt.

13.

 Substancje mutagenne

Uwzględniając aktualny stan wiedzy, substancje te podzielono na trzy kategorie:

Kategoria 1

Substancje o udowodnionym działaniu mutagennym dla człowieka

Są to substancje, dla których istnieją wystarczające dowody wskazujące na związek przyczynowy pomiędzy narażeniem człowieka na tę substancję a dziedzicznymi uszkodzeniami genetycznymi.

Kategoria 2

Substancje, które powinny być rozpatrywane jako mutagenne dla człowieka.

Są to substancje, dla których istnieją wystarczające dowody pozwalające na przyjęcie założenia, że narażenie człowieka na te substancje może w rezultacie prowadzić do uszkodzeń genetycznych, które mogą być dziedziczone; dane uzyskano głównie w oparciu o:

- odpowiednie badania na zwierzętach

- inne istotne informacje.

Kategoria 3

Substancje o możliwym działaniu mutagennym u człowieka.

Są to substancje, dla których istnieją dowody, pochodzące z odpowiednich badań mutagenności, ale są one nie wystarczające, aby umieścić te substancje w kategorii 2.

Znaki ostrzegawcze, symbole i zwroty określające zagrożenie

Substancjom należącym do kategorii 1 przypisuje się znak ostrzegawczy oznaczający substancję "toksyczną", symbol "T" i następujący zwrot określający zagrożenie:

R46 - Może powodować dziedziczne uszkodzenia genetyczne.

Substancjom należącym do kategorii 2 przypisuje się znak ostrzegawczy oznaczający substancję "szkodliwą", symbol "Xn" i następujący zwrot określający zagrożenie:

R46 - Może powodować dziedziczne uszkodzenia genetyczne

Substancjom należącym do kategorii 3 przypisuje się znak ostrzegawczy oznaczający substancję "szkodliwą", symbol "Xn" i następujący zwrot określający zagrożenie:

R40 - Możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

Ustalanie kategorii substancji mutagennych

Definicje pojęć

Mutacją nazywamy trwałą zmianę w ilości lub strukturze materiału genetycznego w organizmie, która w rezultacie powoduje zmiany w charakterystyce fenotypowej danego organizmu. Te zmiany mogą dotyczyć pojedynczych genów, zespołów genów lub całych chromosomów. Efekty dotyczące pojedynczych genów mogą być konsekwencją działań na pojedyncze zasady w DNA (mutacja punktowa) lub dużych zmian, wraz z delecją, wewnątrz genu. Efekty dotyczące całych chromosomów mogą mieć charakter zmian strukturalnych lub liczbowych. Mutacje w komórkach rozrodczych, u organizmów rozmnażających się płciowo, mogą być przenoszone na potomstwo.

Mutagenem nazywamy czynnik, który jest przyczyną zwiększonego pojawiania się mutacji.

Należy zauważyć, że substancje są sklasyfikowane jako mutagenne tylko w odniesieniu do specyficznych uszkodzeń genetycznych, które mogą być dziedziczone. Jednakże wyniki wskazujące na "indukcję genetycznie istotnych zmian w komórkach somatycznych" są również powszechnie uważane za sygnał prawdopodobieństwa działania kancerogennego tej substancji i pozwalają na zaklasyfikowanie substancji chemicznej do kategorii 3.

Rozwój metod w badaniach mutagenności jest procesem ciągłym. Dla wielu nowych typów badań brak jeszcze protokołów standaryzujących i kryteriów oceny. W celu oceny takich danych powinno się rozważyć jakość przedstawianych badań oraz znaczenie i stosowność metod badawczych.

Kategoria 1:

W celu zaklasyfikowania danej substancji do kategorii 1 niezbędne są istotne, pozytywne dowody pochodzące z badań epidemiologicznych, wskazujące na wystąpienie mutacji u ludzi. Dotychczas nie są znane takie substancje. Przyznać jednak trzeba, że niezwykle trudno jest otrzymać wiarygodną informację w wyniku badań częstości mutacji w populacji ludzkiej lub informację wskazującą możliwość zwiększenia częstości występowania danej mutacji u ludzi.

Kategoria 2:

W celu zaklasyfikowania danej substancji do kategorii 2 konieczne są pozytywne wyniki pochodzące z badań wskazujących na (a) działanie mutagenne lub (b) inne interakcje komórkowe istotne dla mutagenności, oznaczane w warunkach in vivo w komórkach rozrodczych ssaków lub (c) efekty mutagenne w komórkach somatycznych ssaków w badaniach in vivo, w połączeniu z jednoznacznymi dowodami, że dana substancja lub jej istotny metabolit dociera do komórek rozrodczych.

Obecnie zaleca się następujące metody w celu stwierdzenia, czy substancję chemiczną zaklasyfikować do kategorii 2:

a) Badania mutagenności - in vivo - w komórkach rozrodczych:

- badania mutacji swoistego locus,

- badanie wrodzonej translokacji genowej,

- badanie dominującej mutacji letalnej.

Wyżej wymienione badania rzeczywiście świadczą o oddziaływaniu danej substancji na potomstwo lub działaniu uszkadzającym rozwój zarodkowy.

b) Badanie in vivo wykazujące istotne interakcje w komórkach rozrodczych (zwykle z DNA):

- badania nieprawidłowości chromosomowych, oznaczonych w oparciu o analizę cytogenetyczną, włączając aneuploidię spowodowaną przez nieprawidłową segregację chromosomów,

- badanie częstości wymian chromatyd siostrzanych (SCE's),

- badanie nieplanowej syntezy DNA (UDS),

- badanie (kowalencyjnego) wiązania się mutagenu z DNA komórek rozrodczych,

- oznaczenie dotyczące innych rodzajów uszkodzeń w DNA.

Badania te dostarczają dowodów o bardziej lub mniej bezpośrednim charakterze. Pozytywne wyniki tych badań powinny być uzupełnione o pozytywne wyniki badań - in vivo - działania mutagennego w komórkach somatycznych u ssaków lub u człowieka (patrz kategoria 3, preferowane metody w pkt (a)).

c) Badania in vivo wykazujące istnienie efektów mutagennych w komórkach somatycznych u ssaków (patrz kategoria 2 pkt (a)), w połączeniu z metodami toksykokinetycznymi lub innymi metodami zdolnymi wykazać, że związek lub jego istotny metabolit dociera do komórek rozrodczych.

Dla punktów (b) i (c) pozytywne wyniki badań testem "gospodarza" lub uzyskanie jednoznacznych efektów w badaniach in vitro mogą być uważane za dowody popierające.

Kategoria 3

W celu zaklasyfikowania substancji do kategorii 3 konieczne są pozytywne wyniki pochodzące z badań - in vivo - wykazujących (a) działanie mutagenne lub (b) inne interakcje komórkowe istotne dla mutagenności w komórkach somatycznych ssaków. Wyniki pochodzące z oznaczeń mutagenności w warunkach in vitro stanowią uzupełnienie badań z punktu (b).

Obecnie, w celu badania efektów mutagennych w komórkach somatycznych, w warunkach in vivo, zalecane są następujące metody:

a) badania in vivo zmian mutagennych w komórkach somatycznych:

- test mikrojądrowy na komórkach szpiku kostnego lub analiza metafazy w komórce,

- analiza metafazy w obwodowych limfocytach,

- test barwnych plam na sierści myszy (test plamkowy).

b) nadania in vivo interakcji z DNA w komórkach somatycznych

- badanie SCE's w komórkach somatycznych,

- badanie UDS w komórkach somatycznych,

- badanie kowalencyjnego przyłączenia mutagenu do DNA w komórkach somatycznych,

- badanie uszkodzeń DNA, np. za pomocą elucji alkalicznej w komórkach somatycznych.

Substancje, które powodują pojawienie się pozytywnych wyników w jednym lub w kilku testach badania mutagenności wykonanych jedynie w warunkach in vitro, nie powinny być w ogóle klasyfikowane. Zalecane są jednak dalsze badania tych substancji w warunkach in vivo. W wyjątkowych przypadkach, np. dla substancji wykazującej wyraźne odpowiedzi w kilku testach in vitro, dla której nie ma dostępnych danych z badań in vivo oraz której właściwości są podobne do wcześniej znanych mutagenów/kancerogenów, można rozważyć zaklasyfikowanie do kategorii 3.

14.

 Substancje działające na rozrodczość

Uwzględniając współczesny stan wiedzy naukowej, substancje te podzielono na 3 kategorie:

Kategoria 1

Substancje o udowodnionym szkodliwym działaniu na funkcje rozrodcze u ludzi.

Są to substancje, dla których ustalono przyczynowy związek pomiędzy narażeniem a upośledzeniem funkcji rozrodczej.

Substancje o udowodnionym szkodliwym działaniu na rozwój płodu.

Są to substancje, dla których ustalono związek przyczynowy pomiędzy narażeniem człowieka a zmianami w rozwoju jego potomstwa.

Kategoria 2

Substancje, które należy rozpatrywać jako działające szkodliwie na funkcje rozrodcze ludzi.

Są to substancje dla których istnieją wystarczające dowody pozwalające na przyjęcie założenia, że narażenie ludzi na taką substancję może upośledzić funkcje rozrodcze. Na przyjęcie takiego założenia pozwalają dane uzyskane w oparciu o:

- wyraźne dowody, uzyskane w wyniku badań przeprowadzonych na zwierzętach, że substancja upośledza funkcje rozrodcze, nie wykazując innych objawów działania toksycznego, albo gdy objawy szkodliwego działania na rozrodczość występują na podobnym poziomie dawkowania co objawy innych efektów toksycznych i wiadomo, że nie są następstwami tych efektów,

- inne stosowne informacje.

Substancje, które należy rozpatrywać jako upośledzające rozwój potomstwa u ludzi.

Są to substancje, dla których istnieją wystarczające dowody pozwalające przyjąć założenie, że narażenie ludzi na te substancje może upośledzać rozwój potomstwa. Na przyjęcie takiego założenia pozwalają dane uzyskane w oparciu o:

- wyraźne dowody, uzyskane w wyniku stosownych badań przeprowadzonych na zwierzętach, że substancja upośledza rozwój potomstwa, nie wykazując innych objawów działania toksycznego u narażonych matek, albo gdy objawy upośledzenia rozwoju pojawiają się w przypadku dawek wywołujących inne efekty toksyczne i wiadomo, że nie są następstwem tych efektów,

- inne stosowne informacje.

Kategoria 3

Substancje, które wzbudzają uwagę, ze względu na możliwość szkodliwego działania na funkcje rozrodcze u człowieka.

Są to substancje, które sklasyfikowano na podstawie:

- wyników stosownych badań na zwierzętach, które dostarczają wystarczających dowodów, aby wzbudzić podejrzenie uszkodzenia funkcji rozrodczych przy braku innych objawów działania toksycznego albo gdy objawy uszkodzenia funkcji rozrodczych występują na tym samym poziomie dawek co inne efekty działania toksycznego, ale wiadomo, że nie są następstwem tych efektów i gdy dowody te nie pozwalają na zaliczenie substancji do kategorii 2,

- inne stosowne informacje.

Substancje, które wzbudzają uwagę ze względu na możliwość upośledzenia rozwoju potomstwa.

Są to substancje klasyfikowane na podstawie:

- wyników stosownych badań na zwierzętach, które dostarczają wystarczających dowodów, aby wzbudzić podejrzenie upośledzenia rozwoju potomstwa przy braku innych objawów działania toksycznego albo gdy objawy wskazujące na upośledzenie rozwoju potomstwa występują na tym samym poziomie dawek co inne efekty działania toksycznego, ale wiadomo, że nie są następstwem tych efektów i gdy dowody te nie pozwalają na zaliczenie substancji do kategorii 2,

- inne stosowne informacje.

Znaki ostrzegawcze, symbole i zwroty określające zagrożenie

Substancjom należącym do kategorii 1 przypisuje się znak ostrzegawczy oznaczający substancję "toksyczną", symbol "T" i następujące zwroty określające zagrożenie:

- dla substancji upośledzających funkcje rozrodcze:

R60 Może upośledzać płodność

- dla substancji upośledzających rozwój potomstwa:

R61 Może działać szkodliwie na nie narodzony płód

Substancjom należącym do kategorii 2 przypisuje się znak ostrzegawczy oznaczający substancję "toksyczną", symbol "T" i następujące zwroty określające zagrożenie:

- dla substancji, które należy rozpatrywać jako działające szkodliwie na funkcje rozrodcze u ludzi:

R60 Może upośledzać płodność

- dla substancji, które należy rozpatrywać jako upośledzające rozwój potomstwa u ludzi:

R61 Może działać szkodliwie na nie narodzony płód

Substancjom należącym do kategorii 3 przypisuje się znak ostrzegawczy oznaczający substancję "szkodliwą", symbol "Xn" i następujące zwroty określające zagrożenie:

- dla substancji, które wzbudzają uwagę ze względu na możliwość szkodliwego działania na funkcje rozrodcze u człowieka:

R62 Możliwe ryzyko upośledzenia płodności

- dla substancji, które wzbudzają uwagę ze względu na możliwość szkodliwego działania na rozwój płodu:

R63 Możliwe ryzyko szkodliwego działania na nie narodzony płód

Ustalanie kategorii substancji działających na rozrodczość

Wpływ na rozrodczość obejmuje uszkodzenie funkcji i zdolności rozrodczych u mężczyzn i kobiet oraz indukcję szkodliwych skutków u potomstwa, innych niż skutki dziedziczne, co można klasyfikować jako wpływ na płodność i wpływ na rozwój potomstwa.

1. Wpływ na płodność obejmuje szkodliwe działanie na libido, zachowania seksualne, jakiekolwiek aspekty spermatogenezy i oogenezy lub na aktywność hormonalną i fizjologiczne reakcje, które mogą oddziaływać na zdolność do zapłodnienia, oraz rozwój zapłodnionego jaja, łącznie z jego implantacją.

2. Wpływ na rozwój potomstwa jest rozumiany w jego najszerszym zakresie obejmującym wszelki wpływ na normalny rozwój potomstwa, zarówno przed urodzeniem jak i po urodzeniu. Obejmuje to wszelkie efekty manifestowane w okresie prenatalnym i postnatalnym, takie jak: działanie embryo- i fetotoksyczne, np. zmniejszenie masy ciała, opóźnienie rozwoju i wzrostu, działanie toksyczne na narządy, śmierć, aborcja, defekty strukturalne (działanie teratogenne) i funkcjonalne, defekty peri-postnatalne oraz upośledzenie fizycznego i umysłowego rozwoju, włącznie z rozwojem w okresie dojrzewania.

Klasyfikacja substancji działających na rozrodczość z założenia dotyczy substancji, których swoiste lub specyficzne właściwości wywołują takie działanie. Nie należy w ten sposób klasyfikować substancji, gdy takie działanie jest wtórnym następstwem innych efektów toksycznych. Substancjami wzbudzającymi szczególny niepokój są te, które działają na rozrodczość na poziomie narażenia nie wywołującym innych efektów toksycznych.

Substancje zalicza się do kategorii 1 na podstawie danych epidemiologicznych. Do kategorii 2 lub 3 substancje zalicza się na podstawie wyników badań na zwierzętach. Wyniki badań in vitro lub na jajach ptaków należy traktować jako "dowody potwierdzające", które tylko wyjątkowo, w przypadku braku dowodów in vivo mogą prowadzić do zaklasyfikowania substancji. Podobnie jak w przypadku rodzajów efektów toksycznych, dla substancji wykazujących działanie toksyczne na rozrodczość powinny istnieć progi działania szkodliwego, poniżej których takiego działania nie należy oczekiwać. Nawet w przypadku gdy wykryto wyraźne efekty w wyniku badań na zwierzętach, ich znaczenie dla ludzi może być wątpliwe, gdy np. wystąpiły jedynie w najwyższej dawce lub gdy istnieją istotne różnice toksykokinetyczne, albo droga narażenia jest niewłaściwa. W wyniku tych lub podobnych przyczyn zalecane może być zaklasyfikowanie do kategorii 3 lub zaniechanie zaklasyfikowania.

Jeżeli poziom dawkowania wynoszący co najmniej 1.000 mg/kg (do żołądka) nie wywiera szkodliwego wpływu na rozrodczość, nie trzeba prowadzić dalszych badań. Jeżeli istnieją dane uzyskane w wyniku badań na zwierzętach z zastosowaniem wyższych dawek, dane te należy rozpatrywać razem z innymi istotnymi informacjami. Zwykle uważa się, że efekty obserwowane po zastosowaniu wyższych dawek niekoniecznie powinny prowadzić do zaklasyfikowania substancji jako "działającej toksycznie na rozrodczość".

Wpływ na płodność

Dla zaklasyfikowania substancji do kategorii 2, w odniesieniu do zaburzeń płodności, zwykle wymagany jest wyraźny dowód otrzymany w wyniku badań przeprowadzonych na jednym gatunku zwierząt wraz z potwierdzającymi dowodami dotyczącymi mechanizmu lub miejsca działania, podobieństwa chemicznego do innych znanych czynników wpływających na rozrodczość, albo wraz z innymi informacjami dotyczącymi ludzi, sugerującymi możliwość wystąpienia takich efektów u ludzi. W przypadku badań przeprowadzonych na jednym gatunku zwierząt i braku istotnych dowodów potwierdzających, właściwe może być zaliczenie takiej substancji do kategorii 3.

Ponieważ upośledzenie płodności może wtórnie towarzyszyć uogólnionemu działaniu toksycznemu lub wycieńczeniu głodowemu, zaklasyfikowanie substancji do kategorii 2 powinno następować wtedy, gdy istnieją dowody wskazujące na specyficzne działanie toksyczne na układ rozrodczy. Gdy wykazano, że upośledzenie płodności w badaniach na zwierzętach nastąpiło w wyniku niepowodzenia w kojarzeniu, wtedy zaklasyfikowanie do kategorii 2 będzie wymagało dowodów dotyczących mechanizmu działania w celu określenia czy szkodliwe efekty, takie jak zaburzenia wzorców sekrecji hormonalnej, mogą wystąpić u ludzi.

Wpływ na rozwój potomstwa

Dla zaklasyfikowania do kategorii 2 konieczne są wyraźne dowody szkodliwego działania w dobrze przeprowadzonych badaniach wykonanych co najmniej na jednym gatunku zwierząt. Ponieważ szkodliwe działanie na potomstwo, obserwowane pre- i postanalnie, może być wtórnym następstwem toksycznego działania na matki, obniżenia spożycia paszy i wody, stresu, niedostatecznej opieki nad potomstwem, szczególnych braków w diecie, złych warunków hodowli, infekcji i wielu innych czynników, istotne jest wystąpienie tych efektów w dobrze prowadzonych badaniach i w dawkach nie wywołujących wyraźnego toksycznego działania matki. Ważna jest również droga narażenia. W szczególności iniekcja drażniącej substancji do otrzewnej może wywołać lokalne uszkodzenie macicy i jej zawartości. Wyniki takich badań należy interpretować ostrożnie i bez innych dowodów wyniki takie nie powinny prowadzić do klasyfikacji substancji.

Zaklasyfikowanie do kategorii 3 prowadzi się w oparciu o podobne kryteria jak zaklasyfikowanie do kategorii 2, ale dokonuje się takiej klasyfikacji wtedy, gdy projekt badań ma wady, które czynią wnioski mniej przekonywającymi lub gdy nie można wykluczyć faktu, że efekty te mogły być spowodowane czynnikami niespecyficznymi, takimi jak działanie toksyczne na matki.

Gdy jedynymi objawami są małe zmiany w częstości defektów spontanicznych, proporcji niewielkich zmian szkieletowych i niewielkie zmiany w rozwoju postnatalnym, wtedy decyzja o zaklasyfikowaniu do kategorii 3 lub zaniechaniu klasyfikacji jest podejmowana w każdym przypadku indywidualnie.

Objawy podczas okresu laktacji

Substancje klasyfikowane jako wywierające wpływ na rozrodczość, które powodują zaniepokojenie ze względu na wpływ na laktację, powinny być oznakowane dodatkowo zwrotem

R64 Może działać szkodliwie na dzieci karmione piersią

Toksyczne działanie na potomstwo, wynikające wyłącznie z narażenia poprzez mleko karmiącej matki oraz efekty toksyczne poprzez bezpośrednie narażenie potomstwa, nie powodują zaklasyfikowania substancji chemicznej jako "działającej toksycznie na rozrodczość", dopóki nie powodują upośledzenia rozwoju potomstwa.

Substancje nie zaklasyfikowane jako działające toksycznie na rozrodczość, ale które wzbudzają zaniepokojenie, że mogą działać toksycznie, gdy przenoszone są na dziecko wraz z mlekiem matki, powinny być oznakowane zwrotem R64. Zwrot ten jest również właściwy dla substancji zaburzającej ilość lub jakość wydzielanego mleka.

Zwrot R64 przypisywany jest zwykle na podstawie:

a) badań toksykokinetycznych wskazujących, że substancja może być obecna w mleku w ilościach potencjalnie toksycznych,

b) wyników co najmniej jednych badań dwupokoleniowych na zwierzętach, które wskazują na pojawienie się szkodliwych skutków u potomstwa z powodu transferu substancji z mlekiem,

c) dowodów u ludzi wskazujących na ryzyko dla dzieci w okresie karmienia piersią.

Substancje, o których wiadomo, że ulegają kumulacji w organizmie i które następnie mogą się wydalać z mlekiem, należy oznakować zwrotami R33 i R64.

ROZDZIAŁ  4.

KLASYFIKACJA SUBSTANCJI PRZEPROWADZONA NA PODSTAWIE ANALIZY SKUTKÓW DZIAŁANIA NA ŚRODOWISKO (DZIAŁANIE EKOTOKSYCZNE).

Kryteria opisane w tym rozdziale dotyczą klasyfikacji substancji, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia. Podstawowym celem klasyfikacji substancji niebezpiecznych dla środowiska jest zasygnalizowanie ich użytkownikom zagrożeń, jakie te substancje stwarzają dla ekosystemów. Jakkolwiek przedstawione kryteria odnoszą się do ekosystemów wodnych, przyjmuje się, że pewne substancje mogą oddziaływać jednocześnie lub alternatywnie na inne ekosystemy, złożone z rozmaitych organizmów, od mikroflory i mikrofauny gleby do naczelnych.

15.

 Substancje niebezpieczne dla środowiska

Zważywszy obecny stan wiedzy, substancje podzielono na dwie grupy na podstawie ich działania ostrego lub przewlekłego w ekosystemie wodnym lub ich działania ostrego lub przewlekłego w innych ekosystemach.

15.1.

 Substancje niebezpieczne dla środowiska wodnego

A. Substancje powinny być sklasyfikowane jako niebezpieczne dla środowiska i należy im przypisać symbol "N", znak ostrzegawczy oznaczający substancję "niebezpieczną dla środowiska" oraz standardowe zwroty określające zagrożenie, zgodnie z następującymi kryteriami:

Zwroty:

R50 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne

R53 - Może wywołać długo utrzymujące się szkodliwe zmiany w środowisku wodnym

nadaje się, gdy toksyczność ostra wynosi:

96 godzin CL50 (dla ryb) Ł 1 mg/l,

lub

48 godzin CE50 (dla Daphnia) Ł 1 mg/l,

lub

72 godziny CI50 (dla glonów) Ł 1 mg/l

i substancje nie są łatwo degradowane lub log Pow (log współczynnika podziału oktanol/woda) ł 3,0 (chyba, że oznaczony doświadczalnie BCF Ł 100)

Zwrot:

R50 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne

nadaje się, gdy toksyczność ostra wynosi:

96 godzin CL50 (dla ryb) Ł 1 mg/l,

lub

48 godzin CE50 (dla Daphnia) Ł 1 mg/l,

lub

72 godziny CI50 (dla glonów) Ł 1 mg/l

Zwroty:

R51 - Działa toksycznie na organizmy wodne

R53 - Może wywołać długo utrzymujące się szkodliwe zmiany w środowisku wodnym

nadaje się, gdy toksyczność ostra wynosi:

96 godzin CL50 (dla ryb): 1 mg/l < CL50 Ł 10 mg/l,

lub

48 godzin CE50 (dla Daphnia): 1 mg/l < CE50 Ł 10 mg/l,

lub

72 godziny CI50 (dla glonów): 1 mg/l < CI50 Ł 10 mg/l

i substancje nie rozkładają się łatwo lub log Pow ł 3,0 (chyba, że oznaczony doświadczalnie BCF Ł 100)

B. Substancje powinny być sklasyfikowane jako niebezpieczne dla środowiska i należy im przypisać zwroty określające zagrożenie zgodnie z następującymi kryteriami:

R52 - Działa szkodliwie na organizmy wodne

R53 - Może wywołać długo utrzymujące się szkodliwe zmiany w środowisku wodnym

zwroty nadaje się, gdy toksyczność ostra wynosi:

96 godzin CL50 (dla ryb): 10 mg/l < CL50 Ł 100 mg/l,

lub

48 godzin CE50 (dla Daphnia): 10 mg/l < CE50 Ł 100 mg/l,

lub

72 godziny CI50 (dla glonów): 10 mg/l < CI50 Ł 100 mg/l

i substancje trudno ulegają degradacji.

To ostatnie kryterium ma powszechne zastosowanie, oprócz przypadków, dla których istnieją dodatkowe naukowe dowody dotyczące rozpadu substancji lub jej toksyczności, gwarantujące, że dana substancja lub jej produkty rozpadu nie będą stanowiły potencjalnego niebezpieczeństwa dla środowiska wodnego, zarówno przewlekłego, jak i występującego z opóźnieniem.

Takie dodatkowe dowody naukowe można uzyskać wykonując badania obejmujące:

- dowód zdolności do szybkiej degradacji w środowisku wodnym,

- brak efektów toksycznych w działaniu przewlekłym, w stężeniu 1 mg/l, np. stężenie nie działające, albo w przypadku badań toksyczności w narażeniu przedłużonym dla ryb lub Daphnia, w stężeniu powyżej 1 mg/l.

R52 - Działa szkodliwie na organizmy wodne

zwrot nadaje się substancjom, które nie spełniają kryteriów, o których mowa powyżej, ale które na podstawie dostępnych danych na temat ich toksyczności mogą, mimo to, stwarzać zagrożenia przewlekłe lub opóźnione dla struktur lub funkcjonowania ekosystemu wodnego.

R53 - Może wywołać długo utrzymujące się szkodliwe zmiany w środowisku wodnym

zwrot nadaje się substancjom nie spełniającym kryteriów wymienionych wyżej, ale które, na podstawie dostępnych danych na temat ich trwałości, możliwości kumulowania się oraz prognozowanych lub obserwowanych szlaków i przemian w środowisku, mogą, mimo to, stwarzać zagrożenie przewlekłe lub opóźnienie dla struktury lub funkcjonowania ekosystemu wodnego.

Substancje trudno rozpuszczalne w wodzie, tj. substancje o rozpuszczalności w wodzie mniejszej niż 1 mg/l, powinny być objęte tym kryterium, jeżeli:

- nie są łatwo degradowane i

- log Pow ł 3,0 (chyba, że wyznaczony doświadczalnie BCF Ł 100)

To kryterium znajduje powszechne zastosowanie oprócz przypadku, gdy istnieją dodatkowe dane dotyczące rozpadu substancji lub jej toksyczności, gwarantujące, że dana substancja oraz produkty rozpadu nie będą stanowiły potencjalnego zagrożenia dla środowiska wodnego, zarówno przewlekłego, jak i pojawiającego się z opóźnieniem.

Takie dodatkowe dane zwykle uzyskuje się w wyniku badań obejmujących:

- dowód zdolności do szybkiej degradacji w środowisku wodnym;

- dowód efektów toksycznych w działaniu przewlekłym w zakresie wartości granicznej swojej rozpuszczalności, np. stężenie nie działające większe od rozpuszczalności, oznaczone w badaniach toksyczności, w warunkach narażenia przedłużonego dla ryb lub Daphnia.

Uwagi dotyczące ustalenia wartości CI50 dla alg oraz dotyczące degradacji substancji

W przypadku barwnych substancji, gdy można wykazać, że wzrost glonów jest hamowany wyłącznie w wyniku zmniejszenia dostępności światła, to wskaźnik CI50 dla 72 godzin dla glonów nie powinien zostać użyty jako podstawa dla klasyfikacji.

Jako substancje ulegające łatwo degradacji klasyfikowane są te, które spełniają następujące kryteria:

a) jeżeli w 28-dniowych badaniach biodegradacji zostały osiągnięte następujące poziomy degradacji:

- w badaniach opartych na oznaczeniach rozpuszczalnego węgla organicznego: 70%,

- w badaniach opartych na ubytku tlenu lub generacji dwutlenku węgla: 60% maksimum teoretycznego.

Te poziomy biodegradacji muszą być osiągnięte w okresie 10 dni od momentu rozpoczęcia degradacji, tj. terminu w którym 10% substancji ulega degradacji, lub

b) w tych przypadkach, gdy dostępne są tylko dane o wielkości ChZT i BZT5, gdy stosunek BZT5/ChZT jest większy lub równy 0,5 lub,

c) jeżeli dostępne są inne przekonujące naukowe dowody wykazujące, że substancje mogą ulec degradacji (biotycznej lub abiotycznej) w środowisku wodnym do poziomu > 70% w czasie 28-dniowego okresu.

15.2.

 Substancje niebezpieczne dla biosystemów innych niż środowisko wodne

Substancje powinny być sklasyfikowane jako niebezpieczne dla środowiska i należy im przypisać symbol "N", znak ostrzegawczy oznaczający substancję "niebezpieczną dla środowiska", oraz zwroty określające zagrożenie, zgodnie z kryteriami podanymi niżej:

R54 - Działa toksycznie na rośliny

R55 - Działa toksycznie na zwierzęta

R56 - Działa toksycznie na organizmy żyjące w glebie

R57 - Działa toksycznie na pszczoły

R58 - Może wywołać długo utrzymujące się szkodliwe zmiany w środowisku

Substancje, które na podstawie dostępnych danych na temat ich działania toksycznego, trwałości, możliwości kumulowania się oraz prognozowanych lub obserwowanych szlaków i przemian w środowisku, mogą stwarzać zagrożenie bezpośrednie lub przewlekłe czy opóźnione dla struktury lub funkcjonowania ekosystemów naturalnych innych niż środowisko wodne.

R59 - Stwarza zagrożenie dla warstwy ozonowej

Substancje, które na podstawie dostępnych dowodów określających ich właściwości oraz prognozowane lub znane szlaki i zachowanie w środowisku mogą stwarzać zagrożenie dla struktury lub funkcji warstwy ozonu.

Uwaga:

Jeżeli substancja zawiera zanieczyszczenia lub dodatki, należy je brać pod uwagę, gdy ich stężenia są większe od lub równe:

- 0,1% dla substancji bardzo toksycznych, toksycznych, rakotwórczych (kat. 1 lub 2), mutagennych (kat. 1 lub 2) lub działających szkodliwie na procesy rozrodu (kat. 1 lub 2),

- 1% dla substancji klasyfikowanych jako szkodliwe, żrące, drażniące, uczulające, rakotwórcze (kat. 3), mutagenne (kat. 3) lub działające szkodliwie na procesy rozrodu (kat. 3),

o ile w wykazie substancji niebezpiecznych nie wymieniono innych stężeń określających poziom zagrożenia stwarzany przez tę substancję.

Objaśnienia zastosowanych skrótów:

BCF - współczynnik biokumulacji - stosunek stężenia substancji chemicznych w organizmie do stężenia w otaczającym środowisku.

BZT - biologiczne zapotrzebowanie na tlen - ilość rozpuszczonego tlenu wyrażona w gramach na gram substancji, wymagana dla procesu biochemicznego utleniania substancji w określonych warunkach badania, w określonym czasie, np. BZT5 - w ciągu 5 dni.

CE50 - medialne stężenia skuteczne - statystycznie obliczone stężenie substancji chemicznej w medium środowiskowym, mogące wywołać określone efekty u 50% badanych organizmów danej populacji w określonych warunkach.

CI50 - medialne stężenie powodujące inhibicję - statystycznie obliczone stężenie substancji chemicznej w medium środowiskowym, powodujące inhibicję wzrostu u 50% osobników danej populacji w określonych warunkach.

CL50 - medialne stężenie śmiertelne - statystycznie obliczone stężenie substancji chemicznej w medium środowiskowym, powodujące śmierć 50% organizmów danej populacji w określonych warunkach.

ChZT - chemiczne zapotrzebowanie na tlen - ilość tlenu odebrana od określonej substancji utleniającej podczas utleniania substancji obecnej w próbce badanej w określonych warunkach badania.

DL50 - medialna dawka śmiertelna - statystycznie obliczona na podstawie wyników badań doświadczalnych ilość substancji chemicznej, która powoduje śmierć 50% organizmów badanych po jej podaniu w określony sposób.

ZASADY KLASYFIKACJI MIESZANIN NA PODSTAWIE ZAWARTOŚCI NIEBEZPIECZNYCH SKŁADNIKÓW

Kryteria klasyfikacji na podstawie zawartości niebezpiecznych składników stosuje się do klasyfikacji mieszanin, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia. Jeżeli w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia, zwanym "wykazem", zamieszczona jest dla danej substancji klasyfikacja mieszanin na podstawie zawartości tej substancji w mieszaninie (granicznych stężeń), to mieszaninę należy klasyfikować zgodnie ze wskazaniami w wykazie. Jeżeli niebezpieczne składniki nie są wymienione w wykazie lub wymienione są w wykazie bez klasyfikacji mieszanin na podstawie tych składników stężeń (tabela B wykazu), to mieszaniny zawierające te substancje należy klasyfikować zgodnie z kryteriami zamieszczonymi poniżej. Klasyfikację mieszanin na podstawie zawartości niebezpiecznych składników można przeprowadzać jedynie w przypadku zagrożeń dla zdrowia ludzi, natomiast klasyfikację zagrożeń wynikającą z właściwości fizykochemicznych substancji chemicznych należy przeprowadzić zgodnie z postanowieniami rozdziału 1.

Klasyfikację mieszanin należy przeprowadzić ponownie, jeżeli producent wprowadza zmiany zawartości jednego lub kilku niebezpiecznych składników, wychodzące poza podane poniżej zakresy stężeń:

Zakres stężeń wyjściowych składnikaDozwolone odchylenia od wyjściowego stężenia składnika
Ł 2,5%± 15%
> 2,5 Ł 10%± 10%
> 10 Ł 25%± 6%
> 25 Ł 50%± 5%
> 50 Ł 100%± 2,5%

Klasyfikację należy również przeprowadzić ponownie, jeżeli w mieszaninie wprowadzono zmiany jakościowe poprzez dodanie lub zastąpienie składników.

1. Mieszaniny bardzo toksyczne

Następujące mieszaniny uznaje się za bardzo toksyczne:

1) Mieszaniny zawierające jedną lub więcej substancji sklasyfikowanych lub uznawanych za bardzo toksyczne na podstawie dawek lub stężeń śmiertelnych w warunkach narażenia ostrego, jeżeli stężenia poszczególnych substancji w mieszaninie przekraczają:

- albo stężenia graniczne wymienione w wykazie,

- albo stężenia określone w tabeli I lub I A niniejszego załącznika, gdy substancji nie ma w wykazie lub wymieniona jest tam bez stężeń granicznych;

2) Mieszaniny zawierające więcej niż jedną substancję sklasyfikowaną lub uznawaną za bardzo toksyczną na podstawie dawek lub stężeń śmiertelnych w warunkach narażenia ostrego, jeśli stężenia poszczególnych substancji w mieszaninie nie przekraczają stężeń granicznych wyznaczonych albo w wykazie, albo w tabeli I lub IA niniejszego załącznika, ale suma ilorazów uzyskanych przez podzielenie odsetka wagowego każdej z bardzo toksycznych substancji w mieszaninie przez wartość stężenia granicznego określoną dla tej substancji wynosi co najmniej 1, tzn.

(PT+)

Σ------- ł 1

(LT+)

gdzie:

PT+ - odsetek wagowy każdej substancji bardzo toksycznej w mieszaninie,

LT+ - wartość graniczna dla każdej substancji bardzo toksycznej wyrażona w %.

3) Mieszaniny zawierające jedną lub więcej substancji niebezpiecznych, które w warunkach jednorazowego narażenia mogą spowodować wystąpienie nieodwracalnych zmian bez spowodowania zgonu, jeśli ich poszczególne stężenia w mieszaninie przekraczają:

- albo stężenie graniczne wymienione w wykazie,

- albo stężenie określone w tabeli II lub II A do niniejszego załącznika, gdy dana substancja lub substancje nie są wymienione w wykazie lub wymienione są tam bez wartości granicznych.

2. Mieszaniny toksyczne

Następujące mieszaniny uznaje się za toksyczne:

1) Mieszaniny zawierające jedną lub więcej substancji klasyfikowanych lub uznawanych za bardzo toksyczne lub toksyczne na podstawie dawek lub stężeń śmiertelnych w warunkach narażenia ostrego, gdy stężenia poszczególnych substancji w mieszaninie przekraczają:

- albo stężenie graniczne określone w wykazie,

- albo stężenie określone w tabeli I lub I A do niniejszego załącznika, gdy substancja lub substancje nie są wymienione w wykazie lub są tam wymienione bez wartości stężeń granicznych.

2) Mieszaniny zawierające więcej niż jedną substancję klasyfikowaną lub uznaną za bardzo toksyczną lub toksyczną na podstawie dawek lub stężeń śmiertelnych w warunkach narażenia ostrego, gdy stężenia poszczególnych substancji w mieszaninie nie przekraczają wartości granicznych określonych albo w wykazie albo w tabeli I lub IA niniejszego załącznika, ale suma ilorazów uzyskanych przez podzielenie odsetków wagowych każdej substancji w mieszaninie przez wartość stężenia granicznego określoną dla tej substancji wynosi co najmniej 1.

(PT+ PT)

Σ----- + ---- ł 1

(LT LT)

gdzie:

PT+ - odsetek wagowy każdej substancji bardzo toksycznej w mieszaninie,

PT - odsetek wagowy każdej substancji toksycznej w mieszaninie,

LT - wartość graniczna określona dla każdej bardzo toksycznej substancji, wyrażona w % (wagowych).

3) Mieszaniny zawierające jedną lub więcej substancji niebezpiecznych, które w warunkach jednorazowego narażenia mogą spowodować wystąpienie nieodwracalnych zmian bez spowodowania zgonu, jeśli ich poszczególne stężenia w mieszaninie przekraczają:

- albo stężenia graniczne wymienione w wykazie,

- albo stężenie określone w tabeli II lub II A niniejszego załącznika, gdy substancja lub substancje nie są wymienione w wykazie lub wymienione tam są bez wartości granicznych.

4) Mieszaniny zawierające jedną lub więcej substancji określonych jako niebezpieczne, na podstawie skutków działania przewlekłego, gdy poszczególne stężenia takich substancji w mieszaninie przekraczają:

- albo stężenia graniczne wymienione w wykazie,

- albo stężenie określone w tabeli III lub III A niniejszego załącznika, gdy substancja lub substancje nie są wymienione w wykazie lub wymienione tam są bez wartości granicznych.

3. Mieszaniny szkodliwe

Następujące mieszaniny uznaje się za szkodliwe:

1) Mieszaniny zawierające jedną lub więcej substancji klasyfikowanych lub uznawanych za bardzo toksyczne, toksyczne lub szkodliwe na podstawie dawek lub stężeń śmiertelnych w warunkach narażenia ostrego, gdy stężenia poszczególnych substancji w mieszaninie przekraczają:

- albo stężenia graniczne określone w wykazie,

- albo stężenie określone w tabeli I lub I A do niniejszego załącznika, gdy substancja lub substancje nie są wymienione w wykazie lub są tam wymienione bez wartości stężeń granicznych.

2) Mieszaniny zawierające więcej niż jedną substancję klasyfikowaną lub uznaną za bardzo toksyczną, toksyczną lub szkodliwą na podstawie dawek lub stężeń śmiertelnych w warunkach narażenia ostrego, gdy stężenia poszczególnych substancji w mieszaninie nie przekraczają wartości granicznych określonych albo w wykazie albo w tabeli I lub I A niniejszego załącznika, ale suma ilorazów uzyskanych przez podzielenie odsetka wagowego każdej substancji w mieszaninie przez wartość graniczną stężenia określoną dla tych substancji wynosi co najmniej 1, tzn.

(PT+ PT PXn)

Σ ---- + ---- + ----- ł 1

(LXn LXn LXn)

gdzie:

PT+ - odsetek wagowy każdej substancji bardzo toksycznej w mieszaninie,

PT - odsetek wagowy każdej substancji toksycznej w mieszaninie,

PXn - odsetek wagowy każdej substancji szkodliwej w mieszaninie,

LXn - wartość graniczna każdej bardzo toksycznej, toksycznej lub szkodliwej substancji wyrażona w %.

3) Mieszaniny zawierające jedną lub więcej substancji niebezpiecznych, które w warunkach jednorazowego narażenia mogą spowodować wystąpienie nieodwracalnych zmian bez spowodowania zgonów, jeśli ich poszczególne stężenia w mieszaninie przekraczają:

- albo stężenia graniczne wymienione w wykazie,

- albo stężenie określone w tabeli II lub II A do niniejszego załącznika, gdy substancja lub substancje rozpatrywane nie są wymienione w wykazie lub wymienione tam są bez wartości granicznych.

4) Mieszaniny zawierające jedną lub więcej substancji określonych jako niebezpieczne, na podstawie skutków działania przewlekłego, gdy stężenia poszczególnych substancji w mieszaninie przekraczają:

- albo stężenia graniczne wymienione w wykazie,

- albo stężenie określone w tabeli III lub III A do niniejszego załącznika, gdy substancja lub substancje rozpatrywane nie są wymienione w wykazie lub wymienione tam są bez wartości granicznych.

4. Mieszaniny żrące

Następujące mieszaniny uznaje się za silnie żrące*:

1) Mieszaniny zawierające jedną lub więcej substancji klasyfikowanych lub uznanych jako żrące z przypisanym zwrotem R35, w pojedynczych stężeniach w mieszaninie przekraczających:

- albo stężenia graniczne wymienione w wykazie,

- albo stężenie określone w tabeli IV lub IV A do niniejszego załącznika, gdy substancja lub substancje nie są wymienione w wykazie lub wymienione tam są bez wartości granicznych.

2) Mieszaniny zawierające więcej niż jedną substancję klasyfikowaną lub uznaną za żrącą z przypisanym zwrotem R35, jeśli pojedyncze stężenia nie przekraczają wartości granicznych określonych albo w wykazie albo w tabeli IV lub IV A, ale suma ilorazów uzyskanych przez podzielenie odsetka wagowego każdej substancji żrącej w mieszaninie przez jej określoną wartość graniczną wynosi co najmniej 1, tzn.

(PC,R35)

Σ --------- ł 1

(LC,R35)

gdzie:

PC,R35 - odsetek wagowy każdej substancji żrącej w mieszaninie,

LC,R35 - wartość graniczna określona dla każdej substancji żrącej z przypisanym zwrotem R35, wyrażona w % wagowych.

______

* W rozumieniu załącznika jako substancja "silnie żrąca" określona jest substancja oznaczona symbolem C i zwrotem R35.

Następujące mieszaniny uznaje się również za żrące:

3) Mieszaniny zawierające jedną lub więcej substancji klasyfikowanych lub uznanych za żrące z przypisanym zwrotem R34, w pojedynczych stężeniach w mieszaninie przekraczających:

- albo stężenia graniczne wymienione w wykazie,

- albo stężenie określone w tabeli IV lub IV A do niniejszego załącznika, gdy substancja lub substancje nie są wymienione w wykazie lub wymienione tam są bez wartości granicznych.

4) Mieszaniny zawierające więcej niż jedną substancję klasyfikowaną lub uznaną za żrącą z przypisanym zwrotem R34, jeśli pojedyncze stężenia nie przekraczają wartości granicznych określonych albo w wykazie albo w tabeli IV lub IVA, ale suma ilorazów uzyskanych przez podzielenie odsetka wagowego każdej substancji żrącej w mieszaninie przez wartość graniczną określoną dla tej substancji wynosi co najmniej 1, tzn.

(PC,R35 PC,R34)

Σ -------- + --------- ł 1

(LC,R34 LC,R34)

gdzie:

PC,R35 - odsetek wagowy każdej substancji żrącej z przypisanym zwrotem R35 w mieszaninie,

PC,R34 - odsetek wagowy każdej substancji żrącej z przypisanym zwrotem R34 w mieszaninie,

LC,R34 - wartość graniczna określona dla każdej substancji żrącej z przypisanym zwrotem R34, wyrażona w % wagowych.

5. Mieszaniny o działaniu drażniącym

Następujące mieszaniny uznaje się za zdolne do spowodowania poważnego uszkodzenia oczu:

1) Mieszaniny zawierające jedną lub więcej substancji klasyfikowanych jako lub uznanych za drażniące z przypisanym zwrotem R41, jeśli stężenia poszczególnych substancji w mieszaninie przekraczają:

- albo stężenia graniczne wymienione w wykazie,

- albo stężenie określone w tabeli IV lub IV A do niniejszego załącznika, gdy substancja lub substancje nie są wymienione w wykazie lub wymienione tam są bez wartości granicznych.

2) Mieszaniny zawierające więcej niż jedną substancję klasyfikowaną lub uznaną za żrącą lub drażniącą z przypisanym zwrotem R41, jeśli pojedyncze stężenia w mieszaninie nie przekraczają wartości stężeń granicznych określonych albo w wykazie albo w tabeli IV lub IV A, ale suma ilorazów uzyskanych przez podzielenie odsetka wagowego każdej substancji żrącej lub drażniącej w preparacie przez wartość graniczną określoną dla tej substancji wynosi co najmniej 1, tzn.

(PXi,R41)

Σ --------- ł 1

(LXi,R41)

gdzie:

PXi,R41 - odsetek każdej substancji drażniącej z przypisanym zwrotem R41 w mieszaninie,

LXi,R41 - wartość graniczna określona dla każdej substancji drażniącej z przypisanym zwrotem R41, wyrażona jako odsetek wagowy.

Następujące mieszaniny uznaje się za mieszaniny wywierające działanie drażniące na skórę::

3) Mieszaniny zawierające jedną lub więcej substancji klasyfikowanych lub uznanych za żrące lub drażniące z przypisanym zwrotem R38, jeśli stężenia poszczególnych substancji w mieszaninie przekraczają:

- albo stężenia graniczne wymienione w wykazie,

- albo stężenie określone w tabeli IV lub IV A do niniejszego załącznika, gdy substancja lub substancje rozpatrywane nie są wymienione w wykazie lub wymienione tam są bez wartości granicznych.

4) Mieszaniny zawierające więcej niż jedną substancję klasyfikowaną lub uznaną za żrącą lub drażniącą z przypisanym zwrotem R38, jeśli pojedyncze stężenia w mieszaninie nie przekraczają wartości granicznych określonych albo w wykazie albo w tabeli IV lub IV A do niniejszego załącznika, ale suma ich ilorazów uzyskanych przez podzielenie odsetka wagowego każdej substancji w mieszaninie przez wartość stężenia granicznego określonego dla tej substancji jest równa co najmniej 1, tzn.

(PC,R35 PC,R34 PC,R38)

Σ -------- + ------- + ------- ł 1

(LXi,R38 LXi,R38 LXi,R38)

gdzie:

PC,R35 - odsetek wagowy każdej substancji żrącej w mieszaninie z przypisanym zwrotem R35,

PC,R34 - odsetek wagowy każdej substancji żrącej w mieszaninie z przypisanym zwrotem R34,

PXi,R38 - odsetek wagowy każdej substancji drażniącej w mieszaninie z przypisanym zwrotem R38,

LXi,R38 - wartość graniczna wyrażona w odsetkach wagowych, określona dla każdej substancji żrącej i drażniącej z przypisanym zwrotem R38.

Następujące mieszaniny uznaje się za mieszaniny wywierające działanie drażniące na oczy:

5) Mieszaniny zawierające jedną lub więcej substancji sklasyfikowanych lub uznanych za drażniące, z przypisanymi zwrotami R41 lub R36, jeżeli pojedyncze stężenia substancji w mieszaninie przekraczają:

- albo stężenia graniczne wymienione w wykazie,

- albo stężenie określone w tabeli IV lub IV A do niniejszego załącznika, gdy substancja lub substancje nie są wymienione w wykazie lub wymienione tam są bez wartości granicznych.

6) Mieszaniny zawierające więcej niż jedną substancję klasyfikowaną lub uznaną za drażniącą z przypisanymi zwrotami R41 lub R36, jeśli pojedyncze stężenia w mieszaninie nie przekraczają wartości granicznych określonych albo w wykazie albo w tabeli IV lub IV A do niniejszego załącznika, ale suma ilorazów uzyskanych przez podzielenie odsetka wagowego każdej substancji w mieszaninie przez wartość stężenia granicznego określonego dla tych substancji wynosi co najmniej 1, tzn.

(PXi,R41 PXi,R36)

Σ -------- + --------- ł 1

(LXi,R36 LXi,R36)

gdzie:

PXi,R41 - odsetek wagowy każdej substancji drażniącej w mieszaninie z przypisanym zwrotem R41,

PXi,R36 - odsetek wagowy każdej substancji drażniącej w mieszaninie z przypisanym zwrotem R36,

LXi,R36 - wartość graniczna wyrażona w odsetkach wagowych, określona dla każdej substancji drażniącej z przypisanym zwrotem R41 lub R36.

Następujące mieszaniny uznaje się za mieszaniny działające drażniąco na układ oddechowy:

7) Mieszaniny zawierające jedną lub więcej substancji klasyfikowanych jako lub uznanych za drażniące z przypisanym zwrotem R37, jeżeli pojedyncze stężenia substancji w mieszaninie przekraczają:

- albo stężenia graniczne wymienione w wykazie,

- albo stężenie określone w tabeli IV lub IV A do niniejszego załącznika, gdy substancja lub substancje nie są wymienione w wykazie lub wymienione tam są bez wartości granicznych.

8) Mieszaniny zawierające więcej niż jedną substancję klasyfikowaną lub uznaną za drażniącą z przypisanym zwrotem R37, jeżeli pojedyncze stężenia w mieszaninie nie przekraczają wartości stężeń granicznych określonych w wykazie lub w tabeli IV lub IV A do niniejszego załącznika, ale suma ilorazów uzyskanych przez podzielenie odsetka wagowego każdej substancji w mieszaninie przez wartość stężenia granicznego określonego dla tych substancji wynosi co najmniej 1, tzn.

(PXi,R37)

Σ --------- ł 1

(LXi,R37)

gdzie:

PXi,R37 - odsetek każdej substancji drażniącej w mieszaninie z przypisanym zwrotem R37,

LXi,R41 - wartość graniczna wyrażona w odsetkach wagowych, określona dla każdej substancji drażniącej z przypisanym zwrotem R37.

6. Mieszaniny o działaniu uczulającym

Jako mieszaniny o działaniu uczulającym w przypadku narażenia drogą oddechową uznaje się:

1) Mieszaniny zawierające co najmniej jedną niebezpieczną substancję oznaczoną zwrotem R42 w związku z jej działaniem uczulającym po narażeniu drogą oddechową, która wywołuje takie efekty, gdy jej stężenie w mieszaninie przekracza:

- albo stężenie graniczne wymienione w wykazie,

- albo stężenie określone w tabeli V lub V A do niniejszego załącznika, gdy substancja lub substancje rozpatrywane nie są wymienione w wykazie lub wymienione tam są bez wartości granicznych.

Jako mieszaniny o działaniu uczulającym w następstwie kontaktu ze skórą uznaje się:

2) Mieszaniny zawierające co najmniej jedną substancję niebezpieczną, której - w związku z jej działaniem uczulającym w następstwie kontaktu ze skórą - przypisano zwrot R43 i która wywiera takie działanie w pojedynczych stężeniach w mieszaninie, przekraczających:

- albo stężenia graniczne wymienione w wykazie,

- albo stężenie określone w tabeli V lub V A do niniejszego załącznika, gdy substancja lub substancje rozpatrywane nie są wymienione w wykazie lub wymienione tam są bez wartości granicznych.

7. Mieszaniny rakotwórcze

Następujące mieszaniny uznaje się za mieszaniny rakotwórcze:

1) Mieszaniny uznaje się za rakotwórcze i zostanie im przypisany co najmniej symbol oznaczający substancję toksyczną, jeśli zawierają substancję wywołującą takie efekty z przypisanym zwrotem R45, odnoszącym się do substancji rakotwórczych 1 i 2 kategorii, i występują w mieszaninie w stężeniach równych lub przekraczających:

- albo stężenie graniczne wymienione w wykazie,

- albo stężenie określone w tabeli VI lub VI A do niniejszego załącznika, gdy substancja lub substancje rozpatrywane nie są wymienione w wykazie lub wymienione tam są bez wartości granicznych.

2) Mieszaniny uznaje się za podejrzane o działanie rakotwórcze dla ludzi w związku z ich możliwym działaniem rakotwórczym i zostanie im przypisany co najmniej symbol i oznakowanie oznaczające substancję szkodliwą, jeśli zawierają substancję wywołującą takie efekty z przypisanym zwrotem R40, odnoszącym się do substancji rakotwórczych z kategorii 3, i występują w mieszaninie w stężeniach równych lub przekraczających:

- albo stężenie graniczne wymienione w wykazie,

- albo stężenie określone w tabeli VI lub VI A do niniejszego załącznika, gdy substancja lub substancje rozpatrywane nie są wymienione w wykazie lub wymienione tam są bez wartości granicznych.

8. Mieszaniny mutagenne

Następujące mieszaniny uznaje się za mieszaniny mutagenne:

1) Mieszaniny uznaje się za mutagenne i zostanie im przypisany co najmniej symbol i oznakowanie oznaczające substancję toksyczną, jeśli zawierają substancję wywierającą takie efekty z przypisanym zwrotem R46, odnoszącym się do substancji mutagennych z kategorii 1, i występują w mieszaninie w stężeniach równych lub przekraczających:

- albo stężenie graniczne wymienione w wykazie,

- albo stężenie określone w tabeli VI lub VI A do niniejszego załącznika, gdy substancja lub substancje rozpatrywane nie są wymienione w wykazie lub wymienione tam są bez wartości granicznych.

2) Mieszaniny będą traktowane jako mutagenne i zostanie im przypisany co najmniej symbol i oznakowanie oznaczające substancję szkodliwą, jeśli zawierają substancje wywołujące takie efekty z przypisanym zwrotem R46, odnoszącym się do substancji mutagennych z kategorii 2, i występują w mieszaninie w stężeniach równych lub przekraczających:

- albo stężenie graniczne wymienione w wykazie,

- albo stężenie określone w tabeli VI lub VI A do niniejszego załącznika, gdy substancja lub substancje rozpatrywane nie są wymienione w wykazie lub wymienione tam są bez wartości granicznych.

3) Mieszaniny będą uznane za podejrzane o działanie mutagenne na ludzi w związku z ich możliwymi efektami mutagennymi i zostanie im przypisany co najmniej symbol i oznakowanie oznaczające substancję szkodliwą, jeśli zawierają substancje wywołujące takie efekty z przypisanym zwrotem R40, określającym substancje mutagenne kategorii 3, jeżeli występują w mieszaninie w stężeniu równym lub przekraczającym:

- albo stężenie graniczne wymienione w wykazie,

- albo stężenie określone w tabeli VI lub VI A do niniejszego załącznika, gdy substancja lub substancje rozpatrywane nie są wymienione w wykazie lub wymienione tam są bez wartości granicznych.

9. Mieszaniny o szkodliwym działaniu na rozrodczość

Następujące mieszaniny uznaje się za mieszaniny wpływające szkodliwie na rozrodczość:

1) Mieszaniny uznaje się za wpływające szkodliwie na rozrodczość i przypisuje się im co najmniej symbol i oznakowanie oznaczające substancję toksyczną, jeśli zawierają substancje wywołujące takie efekty z przypisanymi zwrotami R60 do R64, określającymi substancje wpływające na rozrodczość kategorii 1, jeżeli występują w mieszaninie w stężeniu równym lub przekraczającym:

- albo stężenie graniczne wymienione w wykazie,

- albo stężenie określone w tabeli VI lub VI A do niniejszego załącznika, gdy substancja lub substancje rozpatrywane nie są wymienione w wykazie lub wymienione tam są bez wartości granicznych.

2) Mieszaniny będą traktowane jako wpływające toksycznie na rozrodczość i zostanie im przypisany co najmniej symbol i oznakowanie oznaczające substancję szkodliwą, jeśli zawierają substancję wywołującą takie efekty z przypisanymi zwrotami R60 do R64, określającymi substancje wpływające toksycznie na rozrodczość kategorii 2, jeżeli występują w mieszaninie w stężeniu równym lub przekraczającym:

- albo stężenie graniczne wymienione w wykazie,

- albo stężenie określone w tabeli VI lub VI A do niniejszego załącznika, gdy substancja lub substancje rozpatrywane nie są wymienione w wykazie lub wymienione tam są bez wartości granicznych.

Inne mieszaniny wywierające specyficzne działanie na zdrowie człowieka:

3) Mieszaniny będą sklasyfikowane jako wywierające specyficzne działanie na zdrowie człowieka, nie zdefiniowane dokładniej, i zostanie im przypisany co najmniej symbol i oznakowanie oznaczające substancję szkodliwą, jeśli zawierają substancję, której brak w wykazie, ale której wstępnie przypisano zwrot R40 z uwagi na możliwość działania rakotwórczego lub mutagennego albo wpływu na rozrodczość i substancja ta występuje w mieszaninie w stężeniach przekraczających stężenia określone w tabeli VI lub VI A niniejszego załącznika.

Wartości graniczne stężeń niebezpiecznych składników stosowane do klasyfikacji mieszanin

Tabela I

Wartości graniczne stężeń określające klasyfikację mieszanin w zależności od zawartości składników toksycznych z przypisanymi zwrotami R20, R21, R22, R23, R24, R25 i R26.

Klasyfikacja substancjiKlasyfikacja mieszaniny
T+TXn
T+; R26, R27stężenie ł 7%1% Ł stężenie < 7%0,1% Ł stężenie< 1%
T; R23, R24, R25stężenie ł 25%3% Ł stężenie < 25%
Xn; R20, R21, R22stężenie ł 25%

Tabela I A

Wartości graniczne stężeń określające klasyfikację mieszanin gazowych w zależności od zawartości składników toksycznych z przypisanymi zwrotami R20, R23 i R26.

Klasyfikacja substancji (gaz)Klasyfikacja mieszaniny (gaz)
T+TXn
T+; R26stężenie ł 7%0,2% Ł stężenie < 1%0,02% Ł stężenie< 0,2%
T; R23stężenie ł 5%0,5% Ł stężenie < 5%
Xn; R20stężenie ł 5%

Tabela II

Wartości graniczne stężeń określające klasyfikację mieszanin w zależności od zawartości składników niebezpiecznych z przypisanymi zwrotami R39 lub R40.

Klasyfikacja substancjiKlasyfikacja mieszaniny
T+TXn
T+; R39stężenie ł 10%

R39* obowiązkowo

1% Ł stężenie < 10%

R39* obowiązkowo

0,1% Ł stężenie< 1%

R40* obowiązkowo

T; R39stężenie ł 10%

R39* obowiązkowo

1% Ł stężenie < 10%

R40* obowiązkowo

Xn; R40stężenie ł 10%

R40* obowiązkowo

Tabela II A

Wartości graniczne stężeń określające klasyfikację mieszanin gazowych w zależności od zawartości składników niebezpiecznych z przypisanymi zwrotami R39 lub R40.

Klasyfikacja substancji (gaz)Klasyfikacja mieszaniny (gaz)
T+TXn
T+; R39stężenie ł 1%

R39** obowiązkowo

0,2% Ł stężenie < 1%

R39** obowiązkowo

0,02% Ł stężenie< 0,2%

R40** obowiązkowo

T; R39stężenie ł 5%

R39** obowiązkowo

0,5% Ł stężenie < 5%

R40** obowiązkowo

Xn; R40stężenie ł 5%

R40** obowiązkowo

* W celu wskazania drogi lub sposobu narażenia przypisuje się zwroty R20 do R28, zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozdziale 1 załącznika.

** W celu wskazania drogi lub sposobu narażenia przypisuje się zwroty R20, R23 lub R26, zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozdziale 1 załącznika.

Tabela III

Wartości graniczne stężeń określające klasyfikację mieszanin w zależności od zawartości składników niebezpiecznych z przypisanym zwrotem R48.

Klasyfikacja substancjiKlasyfikacja mieszaniny
T+Xn
T+; R48stężenie ł 10%

R48* obowiązkowo

1% Ł stężenie < 10%

R48* obowiązkowo

Xn; R48stężenie ł 10%

R48* obowiązkowo

Tabela III A

Wartości graniczne stężeń określające klasyfikację mieszanin gazowych w zależności od zawartości składników niebezpiecznych z przypisanym zwrotem R48.

Klasyfikacja substancji (gaz)Klasyfikacja mieszaniny (gaz)
T+Xn
T+; R48stężenie ł 5%

R48** obowiązkowo

0,5% Ł stężenie < 5%

R48** obowiązkowo

Xn; R48stężenie ł 5%

R48** obowiązkowo

* W celu wskazania drogi lub sposobu narażenia przypisuje się zwroty od R20 do R28, zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozdziale 1 załącznika.

** W celu wskazania drogi lub sposobu narażenia przypisuje się zwroty R20 lub R23, zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozdziale 1 załącznika.

Tabela IV

Wartości graniczne stężeń określające klasyfikację mieszanin w zależności od zawartości składników w działaniu żrącym lub drażniącym.

Klasyfikacja substancjiKlasyfikacja mieszaniny
co najmniej C; R35co najmniej C; R34co najmniej Xi; R41co najmniej Xi; R36, R37, R38
co najmniej C; R35stężenie ł 10%

R35 obowiązkowo

5% Ł stężenie < 10%

R34 obowiązkowo

1% Ł stężenie < 5%

R36, R38 obowiązkowo

co najmniej C; R34stężenie ł 10%

R34 obowiązkowo

5% Ł stężenie < 10%

R36, R38 obowiązkowo

co najmniej Xi; R41stężenie ł 10%

R41 obowiązkowo

5% Ł stężenie < 10%

R36 obowiązkowo

co najmniej Xi; R36, R37, R38stężenie ł 20%

R36, R37 i R38 obowiązkowo

Tabela IV A

Wartości graniczne stężeń określające klasyfikację mieszanin gazowych w zależności od zawartości składników w działaniu żrącym lub drażniącym.

Klasyfikacja substancji (gaz)Klasyfikacja mieszaniny (gaz)
co najmniej C; R35co najmniej C; R34co najmniej Xi; R41co najmniej Xi; R36, R37, R38
co najmniej C; R35stężenie ł 1%

R35 obowiązkowo

0,2% Ł stężenie < 1%

R34 obowiązkowo

0,02% Ł stężenie < 0,2%

R37 obowiązkowo

co najmniej C; R34stężenie ł 5%

R34 obowiązkowo

0,5% Ł stężenie < 5%

R37 obowiązkowo

co najmniej Xi; R41stężenie ł 5%

R41 obowiązkowo

0,5% Ł stężenie < 5%

R36 obowiązkowo

co najmniej Xi; R36, R37 lub R38stężenie ł 5%

R36, R37 lub R38 obowiązkowo

Tabela V

Wartości graniczne stężeń określające klasyfikację mieszanin w zależności od zawartości składników o działaniu uczulającym.

Klasyfikacja substancjiKlasyfikacja mieszaniny
co najmniej Xn; R42co najmniej Xn; R43
co najmniej Xn; R42stężenie ł 1%

R42 obowiązkowo

co najmniej Xn; R43stężenie ł 1%

R43 obowiązkowo

co najmniej Xn; R42/43stężenie ł 1%

R42/43 obowiązkowo

Tabela V A

Wartości graniczne stężeń określające klasyfikację mieszanin gazowych w zależności od zawartości składników o działaniu uczulającym.

Klasyfikacja substancji (gaz)Klasyfikacja mieszaniny (gaz)
co najmniej Xn; R42
co najmniej Xn; R42stężenie ł 0,2%

R42 obowiązkowo

co najmniej Xn; R42/43stężenie ł 0,2%

R42/43 obowiązkowo

Tabela VI

Wartości graniczne stężeń określające klasyfikację mieszanin w zależności od zawartości składników rakotwórczych, mutagennych i działających toksycznie na rozrodczość.

Klasyfikacja substancjiKlasyfikacja mieszaniny
co najmniej Tco najmniej Xn
co najmniej T i R45 dla substancji rakotwórczych kategorii 1 lub 2ł 0,1%

R45 obowiązkowo

co najmniej Xn i R40 dla substancji rakotwórczych kategorii 3ł 1%

R40 obowiązkowo

co najmniej T i R46 dla substancji mutagennych kategorii 1ł 0,1%

R46 obowiązkowo

co najmniej Xn i R46 dla substancji mutagennych kategorii 2ł 0,1%

R46 obowiązkowo

co najmniej Xn i R40 dla substancji mutagennych kategorii 3ł 1%

R40 obowiązkowo

co najmniej T i stosowne zwroty R60 do R64 dla substancji wpływających na rozrodczość kategorii 1ł 0,5% stosowne zwroty R60 do R64 obowiązkowo
co najmniej Xn i stosowne zwroty R60 do R64 dla substancji wpływających na rozrodczość kategorii 2ł 5% stosowne zwroty R60 do R64 obowiązkowo
co najmniej Xn i R40 dla substancji rakotwórczych, mutagennych lub działających na rozrodczośćł 1%

R40 obowiązkowo

Tabela VI A

Wartości graniczne stężeń określające klasyfikację mieszanin gazowych w zależności od zawartości składników rakotwórczych, mutagennych i działających toksycznie na rozrodczość.

Klasyfikacja substancji (gaz)Klasyfikacja mieszaniny (gaz)
co najmniej Tco najmniej Xn
co najmniej T i R45 dla substancji rakotwórczych kategorii 1 lub 2ł 1%

R45 obowiązkowo

co najmniej Xn i R40 dla substancji rakotwórczych kategorii 3ł 0,1%

R40 obowiązkowo

co najmniej T i R46 dla substancji mutagennych kategorii 1ł 0,1%

R46 obowiązkowo

co najmniej Xn i R46 dla substancji mutagennych kategorii 2ł 0,1%

R46 obowiązkowo

co najmniej Xn i R40 dla substancji mutagennych kategorii 3ł 1%

R40 obowiązkowo

co najmniej T i stosowne zwroty R60 do R64 dla substancji wpływających na rozrodczość kategorii 1ł 0,2%

stosowne zwroty R60 do R64

co najmniej Xn i stosowne zwroty R60 do R64 dla substancji wpływających na rozrodczość kategorii 2ł 1%

stosowne zwroty R60 do R64

co najmniej Xn i R40 dla substancji rakotwórczych, mutagennych lub działających na rozrodczośćł 1%

R40 obowiązkowo

ANEKS I

OKREŚLENIE RODZAJU ZAGROŻENIA

R1 - Materiał wybuchowy w stanie suchym

R2 - Zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia lub oddziaływania ognia

R3 - Skrajne zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia lub oddziaływania ognia

R4 - Tworzy łatwo wybuchające związki metaliczne

R5 - Ogrzanie grozi wybuchem

R6 - Substancja wybuchowa, także bez kontaktu z powietrzem

R7 - Może spowodować pożar

R8 - Kontakt z materiałami palnymi może spowodować pożar

R9 - Wybucha po zmieszaniu z materiałem łatwo palnym

R10 - Substancja łatwo palna

R11 - Substancja wysoce łatwo palna

R12 - Substancja skrajnie łatwo palna

R14 - Reaguje gwałtownie z wodą

R15 - W kontakcie z wodą wyzwala wysoce łatwo palne gazy

R16 - Wybucha po zmieszaniu z substancjami utleniającymi

R17 - Samorzutnie zapala się w powietrzu

R18 - Podczas stosowania może wytwarzać łatwo palne lub wybuchowe mieszaniny par z powietrzem

R19 - Może tworzyć wybuchowe nadtlenki

R20 - Działa szkodliwie w przypadku narażenia drogą oddechową

R21 - Działa szkodliwie w przypadku kontaktu ze skórą

R22 - Działa szkodliwie w przypadku spożycia

R23 - Działa toksycznie w przypadku narażenia drogą oddechową

R24 - Działa toksycznie w przypadku kontaktu ze skórą

R25 - Działa toksycznie w przypadku spożycia

R26 - Działa bardzo toksycznie w przypadku narażenia drogą oddechową

R27 - Działa bardzo toksycznie w przypadku kontaktu ze skórą

R28 - Działa bardzo toksycznie w przypadku spożycia

R29 - W kontakcie z wodą wyzwala toksyczne gazy

R30 - W miarę stosowania może nabywać właściwości palnych

R31 - W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy

R32 - W kontakcie z kwasami uwalnia bardzo toksyczne gazy

R33 - Niebezpieczeństwo kumulacji w ustroju

R34 - Wywołuje oparzenia

R35 - Wywołuje poważne oparzenia

R36 - Działa drażniąco na oczy

R37 - Działa drażniąco na układ oddechowy

R38 - Działa drażniąco na skórę

R39 - Zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia

R40 - Możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia

R41 - Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu

R42 - Może powodować uczulenie w przypadku narażenia droga oddechową

R43 - Może powodować uczulenie w przypadku kontaktu ze skórą

R44 - Ryzyko wybuchu po podgrzaniu w zamkniętym naczyniu

R45 - Może być przyczyną raka

R46 - Może powodować dziedziczne uszkodzenia genetyczne

R48 - Stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie narażenia długotrwałego

R49 - Może być przyczyną raka w następstwie narażenia drogą oddechową

R50 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne

R51 - Działa toksycznie na organizmy wodne

R52 - Działa szkodliwie na organizmy wodne

R53 - Może wywołać długo utrzymujące się szkodliwe zmiany w środowisku wodnym

R54 - Działa toksycznie na rośliny

R55 - Działa toksycznie na zwierzęta

R56 - Działa toksycznie na organizmy żyjące w glebie

R57 - Działa toksycznie na pszczoły

R58 - Może wywołać długo utrzymujące się szkodliwe zmiany w środowisku

R59 - Stwarza zagrożenie dla warstwy ozonowej

R60 - Może upośledzić płodność

R61 - Może działać szkodliwie na nie narodzony płód

R62 - Możliwe ryzyko upośledzenia płodności

R63 - Możliwe ryzyko szkodliwego działania na nie narodzony płód

R64 - Może działać szkodliwie na dzieci karmione piersią

Zwroty łączone

R14/15 - Reaguje gwałtownie z wodą wyzwalając wysoce łatwo palne gazy

R15/29 - W kontakcie z wodą wyzwala wysoce łatwo palne, toksyczne gazy

R20/21 - Działa szkodliwie w przypadku narażenia drogą oddechową i kontaktu ze skórą

R20/22 - Działa szkodliwie w przypadku narażenia drogą oddechową i po spożyciu

R20/21/22 - Działa szkodliwie w przypadku narażenia drogą oddechową, kontaktu ze skórą i po spożyciu

R21/22 - Działa szkodliwie w przypadku kontaktu ze skórą i po spożyciu

R23/24 - Działa toksycznie w przypadku narażenia drogą oddechową i kontaktu ze skórą

R23/25 - Działa toksycznie w przypadku narażenia drogą oddechową i po spożyciu

R23/24/25 - Działa toksycznie w przypadku narażenia drogą oddechową, kontaktu ze skórą i po spożyciu

R24/25 - Działa toksycznie w przypadku kontaktu ze skórą i po spożyciu

R26/27 - Działa bardzo toksycznie w przypadku narażenia drogą oddechową i kontaktu ze skórą

R26/28 - Działa bardzo toksycznie w przypadku narażenia drogą oddechową i po spożyciu

R26/27/28 - Działa bardzo toksycznie w przypadku narażenia drogą oddechową, kontaktu ze skórą i po spożyciu

R27/28 - Działa bardzo toksycznie w przypadku kontaktu ze skórą i po spożyciu

R36/37 - Działa drażniąco na oczy i układ oddechowy

R36/38 - Działa drażniąco na oczy i skórę

R36/37/38 - Działa drażniąco na oczy, układ oddechowy i skórę

R37/38 - Działa drażniąco na układ oddechowy i skórę

R39/23 - Działa toksycznie w przypadku narażenia drogą oddechową; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia

R39/24 - Działa toksycznie w przypadku kontaktu ze skórą; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia

R39/25 - Działa toksycznie po spożyciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia

R39/23/24 - Działa toksycznie w przypadku narażenia drogą oddechową i kontaktu ze skórą; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia

R39/23/25 - Działa toksycznie w przypadku narażenia drogą oddechową i po spożyciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia

R39/24/25 - Działa toksycznie w przypadku kontaktu ze skórą i po spożyciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia

R39/23/

24/25 - Działa toksycznie w przypadku narażenia drogą oddechową i kontaktu ze skórą oraz po spożyciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia

R39/26 - Działa bardzo toksycznie w przypadku narażenia drogą oddechową; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia

R39/27 - Działa bardzo toksycznie w przypadku kontaktu ze skórą; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia

R39/28 - Działa bardzo toksycznie po spożyciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia

R39/26/27 - Działa bardzo toksycznie w przypadku narażenia drogą oddechową i kontaktu ze skórą; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia

R39/26/28 - Działa bardzo toksycznie w przypadku narażenia drogą oddechową i po spożyciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia

R39/27/28 - Działa bardzo toksycznie w przypadku kontaktu ze skórą i po spożyciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia

R39/26/

27/28 - Działa bardzo toksycznie w przypadku narażenia drogą oddechową, kontaktu ze skórą i po spożyciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia

R40/20 - Działa szkodliwie w przypadku narażenia drogą oddechową; ryzyko nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia

R40/21 - Działa szkodliwie w przypadku kontaktu ze skórą; ryzyko nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia

R40/22 - Działa szkodliwie po spożyciu; ryzyko nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia

R40/20/21 - Działa szkodliwie w przypadku narażenia drogą oddechową i kontaktu ze skórą; ryzyko nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia

R40/20/22 - Działa szkodliwie po narażeniu drogą oddechową i po spożyciu; ryzyko nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia

R40/21/22 - Działa szkodliwie w przypadku kontaktu ze skórą i po spożyciu; ryzyko nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia

R40/20/

1/22 - Działa szkodliwie w przypadku narażenia drogą oddechową i kontaktu ze skórą oraz po spożyciu; ryzyko nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia

R42/43 - Może powodować uczulenie w przypadku narażenia drogą oddechową i kontaktu ze skórą

R48/20 - Działa szkodliwie w przypadku narażenia drogą oddechową; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie narażenia długotrwałego

R48/21 - Działa szkodliwie w przypadku kontaktu ze skórą; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie narażenia długotrwałego

R48/22 - Działa szkodliwie po spożyciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie narażenia długotrwałego

R48/20/21 - Działa szkodliwie w przypadku narażenia drogą oddechową i kontaktu ze skórą; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie narażenia długotrwałego

R48/20/22 - Działa szkodliwie w przypadku narażenia drogą oddechową i po spożyciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie narażenia długotrwałego

R48/21/22 - Działa szkodliwie w przypadku kontaktu ze skórą i po spożyciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie narażenia długotrwałego

R48/20/

21/22 - Działa szkodliwie w przypadku narażenia drogą oddechową i kontaktu ze skórą oraz po spożyciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie narażenia długotrwałego

R48/23 - Działa toksycznie w przypadku narażenia drogą oddechową; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie narażenia długotrwałego

R48/24 - Działa toksycznie w przypadku kontaktu ze skórą; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie narażenia długotrwałego

R48/25 - Działa toksycznie po spożyciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie narażenia długotrwałego

R48/23/24 - Działa toksycznie w przypadku narażenia drogą oddechową i kontaktu ze skórą; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie narażenia długotrwałego

R48/23/25 - Działa toksycznie w przypadku narażenia drogą oddechową i po spożyciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie narażenia długotrwałego

R48/24/25 - Działa toksycznie w przypadku kontaktu ze skórą i po spożyciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie narażenia długotrwałego

R48/23/

24/25 - Działa toksycznie w przypadku narażenia drogą oddechową i kontaktu ze skórą oraz po spożyciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie narażenia długotrwałego

R50/53 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może wywoływać długo utrzymujące się zmiany w środowisku wodnym

R51/53 - Działa toksycznie na organizmy wodne; może wywoływać długo utrzymujące się zmiany w środowisku wodnym

R52/53 - Działa szkodliwie na organizmy wodne; może wywoływać długo utrzymujące się zmiany w środowisku wodnym

ANEKS II

OKREŚLENIA DOTYCZĄCE PRAWIDŁOWEGO POSTĘPOWANIA Z NIEBEZPIECZNĄ SUBSTANCJĄ CHEMICZNĄ

1. Symbole i ich określenia

S1 - Przechowywać w zamknięciu

S2 - Przechowywać poza zasięgiem dzieci

S3 - Przechowywać w chłodnym miejscu

S4 - Nie przechowywać w pomieszczeniach mieszkalnych

S5 - Przechowywać zawartość w ... (rodzaj zalecanej, właściwej cieczy, ściśle określonej przez producenta)

S6 - Przechowywać pod osłoną ... (rodzaj obojętnego gazu, ściśle określonego przez producenta)

S7 - Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty

S8 - Przechowywać pojemnik w suchym miejscu

S9 - Przechowywać pojemnik w dobrze wentylowanym miejscu

S12 - Nie uszczelniać pojemnika

S13 - Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i karmą dla zwierząt

S14 - Przechowywać z dala od ... (materiału wskazanego przez producenta)

S15 - Nie przechowywać w ciepłym miejscu

S16 - Nie przechowywać w pobliżu źródeł ognia - nie palić tytoniu

S17 - Nie przechowywać razem z materiałami łatwo palnymi

S18 - Otwierać pojemnik ostrożnie, zachować ostrożność w trakcie wszelkich manipulacji

S20 - Nie spożywać posiłków i napojów podczas stosowania substancji

S21 - Nie palić tytoniu w czasie stosowania substancji

S22 - Nie wdychać pyłu

S23 - Nie wdychać gazu/dymu/pary/aerozolu (rodzaj określa producent)

S24 - Unikać zanieczyszczenia skóry

S25 - Unikać zanieczyszczenia oczu

S26 - W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć natychmiast dużą ilością wody, zwrócić się o pomoc lekarską

S27 - Zdjąć natychmiast całą zanieczyszczoną odzież

S28 - Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością ... (rodzaj cieczy wyszczególnia producent)

S29 - Nie wylewać do kanalizacji

S30 - Nigdy nie mieszać z wodą

S33 - Zastosować środki ostrożności - uwaga na wyładowania elektrostatyczne

S35 - Wszelkie manipulacje z tym materiałem i opakowaniem muszą być wykonywane w sposób bezpieczny

S36 - Nosić odpowiednią odzież ochronną

S37 - Nosić odpowiednie rękawice ochronne

S38 - W przypadku niedostatecznej wentylacji, założyć odpowiedni sprzęt do oddychania

S39 - Założyć ochronę oczu/twarzy

S40 - Czyścić podłogę i wszystkie obiekty zanieczyszczone za pomocą ... (środków wskazanych przez producenta)

S41 - W przypadku pożaru i/lub eksplozji nie wdychać dymu

S42 - Podczas fumigacji (zadymiania/malowania natryskowego) założyć odpowiedni sprzęt do oddychania (określa producent)

S43 - W przypadku pożaru stosować ... (podać dokładny typ sprzętu przeciwpożarowego i jego lokalizację. Jeśli woda zwiększa ryzyko pożaru, dodać ... nigdy nie używać wody)

S45 - W przypadku awarii lub jeśli poczujesz się niezdrowo skonsultuj się z lekarzem (jeżeli możliwe pokaż etykietę)

S46 - Po połknięciu skonsultować się z lekarzem i pokazać opakowanie lub etykietę

S47 - Przechowywać w temperaturze nie przekraczającej ... °C (określa producent)

S48 - Przechowywać w stanie mokrym ... (właściwy materiał określa producent)

S49 - Przechowywać tylko w oryginalnym opakowaniu

S50 - Nie mieszać z ... (określa producent)

S51 - Stosować tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

S52 - Nie poleca się używać wewnątrz pomieszczeń na dużych płaszczyznach

S53 - Unikać narażenia - przed stosowaniem zapoznać się z instrukcją

S56 - Zużyty materiał i opakowanie dostarczyć do autoryzowanej firmy utylizacji odpadów

S57 - Stosować odpowiednie zabezpieczenia, by uniknąć skażenia środowiska

S59 - Zastosować się do informacji wytwórcy/dostawcy o możliwości odzysku lub ponownego użytku

S60 - Ten materiał i/lub jego opakowanie muszą być usuwane jako niebezpieczne odpady

S61 - Unikać zrzutów do środowiska. Przeczytać instrukcję/kartę charakterystyki

S62 - W przypadku spożycia nie wywoływać wymiotów: skonsultować natychmiast z lekarzem i pokazać opakowanie lub etykietę

Zwroty łączone

S1/2 - Przechowywać w zamknięciu i poza zasięgiem dzieci

S3/7 - Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w chłodnym miejscu

S3/9/14- Przechowywać w chłodnym dobrze wentylowanym miejscu, z dala od ... (materiału wskazanego przez producenta)

S3/9/14/49 - Przechowywać tylko w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym dobrze wentylowanym miejscu, z dala od ... (materiału wskazanego przez producenta)

S3/9/49 - Przechowywać tylko w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym dobrze wentylowanym miejscu

S3/14 - Przechowywać w chłodnym miejscu, z dala od ... (materiału wskazanego przez producenta)

S7/8 - Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty, w suchym miejscu

S7/9 - Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty, w dobrze wentylowanym miejscu

S7/47 - Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty, w temperaturze pokojowej nie przekraczającej ...°C (określa producent)

S20/21 - Nie jeść, nie pić i nie palić podczas stosowania

S24/25 - Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu

S29/56 - Nie wylewać do kanalizacji, dostarczyć do autoryzowanej firmy utylizacji odpadów

S36/37 - Nosić odpowiednią odzież ochronną i rękawice

S36/37/39 - Nosić odpowiednią odzież ochronna, rękawice i ochrony oczu/twarzy

S36/39 - Nosić odpowiednią odzież ochronną i ochronę oczu/twarzy

S47/49 - Przechowywać tylko w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze nie przekraczającej ...°C (określa producent)

2. Kryteria doboru określeń dotyczących prawidłowego postępowania z niebezpieczną substancją chemiczną

Określenia dotyczące prawidłowego postępowania z niebezpieczną substancją chemiczną umieszcza się na etykietach zarówno substancji, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, jak i mieszanin, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia.

W przypadku substancji wymienionych w wykazie określenia te umieszcza się na etykietach zgodnie ze wskazaniami zamieszczonymi w wykazie, a w przypadku substancji nie wymienionych w wykazie oraz w przypadku mieszanin, zgodnie z następującymi kryteriami:

S1 Przechowywać w zamknięciu

- Zastosowanie:

- substancje bardzo toksyczne i toksyczne

- Kryteria stosowania:

- zalecane dla substancji bardzo toksycznych i toksycznych, używanych przez ogół społeczeństwa.

S2 Przechowywać poza zasięgiem dzieci

- Zastosowanie:

- wszystkie niebezpieczne substancje

- Kryteria stosowania:

- obowiązują dla wszystkich niebezpiecznych substancji, które mogą być używane przez ogół społeczeństwa lub mogą być zastosowane w miejscach, do których ogół społeczeństwa ma dostęp, chyba że nie ma powodów obawiać się jakiegokolwiek szczególnego niebezpieczeństwa dla dzieci.

S3 Przechowywać w chłodnym miejscu

- Zastosowanie:

- organiczne nadtlenki

--inne niebezpieczne substancje o temperaturze wrzenia < 40°C

- Kryteria stosowania:

- obowiązują dla organicznych nadtlenków, jeżeli nie obowiązuje zwrot S47

- zalecane dla innych niebezpiecznych substancji o temperaturze wrzenia < 40°C.

S4 Nie przechowywać w pomieszczeniach mieszkalnych

- Zastosowanie:

- substancje bardzo toksyczne i toksyczne

- Kryteria stosowania:

- zwykle ograniczone do bardzo toksycznych i toksycznych substancji, kiedy to celowe razem ze zwrotem S13, np. wtedy, kiedy występuje ryzyko wynikające z wchłaniania drogą inhalacyjną i substancje powinny być przechowywane poza pomieszczeniami mieszkalnymi. Ta uwaga nie ma na celu wykluczenia właściwego stosowania tych substancji lub preparatów w pomieszczeniach mieszkalnych.

S5 Przechowywać zawartość w... (rodzaj zalecanej, właściwej cieczy, ściśle określoną przez producenta)

- Zastosowanie:

- samorzutnie zapalne substancje w stanie stałym

- Kryteria stosowania:

- zwykle ograniczone do przypadków specjalnych np. sód, potas lub biały fosfor.

S6 Przechowywać pod osłoną ... (rodzaj obojętnego gazu, ściśle określonego przez producenta)

- Zastosowanie:

- niebezpieczne substancje, które muszą być przechowywane w atmosferze obojętnego gazu

- Kryteria stosowania:

- zwykle ograniczone do przypadków specjalnych np. niektóre związki metaloorganiczne.

S7 Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty

- Zastosowanie:

- organiczne nadtlenki

- substancje, które mogą wydzielać bardzo toksyczne, toksyczne, szkodliwe, skrajnie łatwo palne lub wysoce łatwo palne pary

- substancje, które w kontakcie z wilgocią wydzielają wysoce łatwo palne gazy

- wysoce łatwo palne substancje stałe

- Kryteria stosowane:

- obowiązują dla organicznych nadtlenków w połączeniu ze zwrotem S3/7/9.

- polecane dla innych rodzajów zastosowań wymienionych powyżej.

S8 Przechowywać pojemnik w suchym miejscu

- Zastosowanie:

- substancje, które mogą reagować gwałtownie z wodą

- substancje, które w kontakcie z wodą uwalniają wysoce łatwo palne gazy

- substancje, które w kontakcie z wodą uwalniają bardzo toksyczne lub toksyczne gazy

- Kryteria stosowania:

- zwykle ograniczone dla rodzajów zastosowań wymienionych powyżej, kiedy jest to konieczne, aby wzmocnić ostrzeżenie, szczególnie ze zwrotem R14, R15 i R29.

S9 Przechowywać pojemnik w dobrze wentylowanym miejscu

- Zastosowanie:

- organiczne nadtlenki

- lotne substancje, które mogą uwalniać bardzo toksyczne, toksyczne lub szkodliwe opary

- skrajnie łatwo palne lub wysoce łatwo palne ciecze i gazy

- Kryteria stosowania:

- obowiązują dla organicznych nadtlenków w połączeniu ze zwrotem S 3/7/9

- zalecane dla skrajnie łatwo palnych lub wysoce łatwo palnych cieczy lub gazów

- zalecane dla lotnych substancji, które mogą uwalniać bardzo toksyczne, toksyczne lub szkodliwe pary.

S12 Nie uszczelniać pojemnika

- Zastosowanie:

- substancje, które mogą, ze względu na uwalnianie gazów lub oparów, rozerwać pojemnik

- Kryteria stosowania:

- zwykle ograniczone do specjalnych przypadków wymienionych wyżej.

S13 Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i karmą dla zwierząt

- Zastosowanie:

- substancje bardzo toksyczne, toksyczne i szkodliwe

- Kryteria stosowania:

- zalecane, kiedy te substancje mogą być stosowane przez ogół społeczeństwa.

S14 Przechowywać z dala od ... (materiału wskazanego przez producenta)

- Zastosowanie:

- organiczne nadtlenki

- Kryteria stosowania:

- obowiązują dla organicznych nadtlenków i zwykle są do nich ograniczone. Jednakże mogą być używane w wyjątkowych przypadkach, w celu wykluczenia szczególnego ryzyka związanego z określonym materiałem.

S15 Nie przechowywać w ciepłym miejscu

- Zastosowanie:

- substancje, które mogą rozkładać się lub które mogą reagować samorzutnie pod wpływem ciepła

- Kryteria stosowania:

- zwykle ograniczone do specjalnych przypadków, np. monomerów, ale nie stosuje się oznakowania, jeżeli zostały już zastosowane zwroty R2, R3 lub R5.

S16 Nie przechowywać w pobliżu źródeł ognia - nie palić tytoniu

- Zastosowanie:

- skrajnie łatwo palne lub wysoce łatwo palne ciecze i gazy.

- Kryteria stosowania:

- zalecane dla substancji wspomnianych powyżej; nie stosuje się, jeżeli zostały już zastosowane zwroty R2, R3 lub R5.

S17 Nie przechowywać razem z materiałami łatwo palnymi

- Zastosowanie:

- substancje, które mogą tworzyć wybuchowe lub samorzutnie zapalające się mieszanki z materiałami palnymi

- Kryteria stosowania:

- stosowane w szczególnych przypadkach, np. dla podkreślenia zwrotów R8 i R9.

S18 Otwierać pojemnik ostrożnie, zachować ostrożność w trakcie wszelkich manipulacji

- Zastosowanie:

- substancje zdolne do wytworzenia nadciśnienia w pojemniku.

- substancje, które mogą tworzyć wybuchowe nadtlenki

- Kryteria stosowania:

- zwykle ograniczone do wspomnianych wyżej przypadków, kiedy występuje zagrożenie dla oczu lub kiedy substancje mogą być stosowane przez ogół społeczeństwa.

S20 Nie spożywać posiłków i napojów podczas stosowania substancji

- Zastosowanie:

- substancje bardzo toksyczne, toksyczne i żrące

- Kryteria stosowania:

- zwykle ograniczone do specjalnych przypadków, np. arsen i związki arsenu, fluorooctany, szczególnie, jeżeli którykolwiek z wymienionych związków może być stosowany przez ogół społeczeństwa.

S21 Nie palić tytoniu w czasie stosowania substancji

- Zastosowanie:

- substancje, które wytwarzają toksyczne produkty w czasie spalania

- Kryteria stosowania:

- zwykle ograniczone do specjalnych przypadków (np. chlorowcopochodne).

S22 Nie wdychać pyłu

- Zastosowanie:

- wszystkie niebezpieczne substancje w stanie stałym

- Kryteria stosowania:

- zalecane dla tych substancji wymienionych wyżej, które są zdolne wytworzyć pyły, które mogą być wchłaniane drogą inhalacyjną, i jeżeli to konieczne, także w celu zwrócenia uwagi użytkownika na ryzyko związane z wdychaniem tych substancji, nie wymienione w zwrotach dotyczących zagrożeń ryzyka, które im zostały przypisane. Mogą być stosowane w wyjątkowych przypadkach, w celu podkreślenia zagrożeń, szczególnie zagrożenia określonego zwrotem R42.

S23 Nie wdychać gazu/dymu/pary/aerozolu (rodzaj określa producent)

- Zastosowanie:

- wszystkie niebezpieczne substancje ciekłe lub gazowe

- Kryteria stosowania:

- zalecane, kiedy konieczne jest zwrócenie uwagi użytkownika na ryzyko związane z wdychaniem substancji, nie wymienione w zwrotach dotyczących zagrożenia. Mogą być stosowane w wyjątkowych przypadkach, w celu podkreślenia zagrożeń, szczególnie zagrożenia określonego zwrotem R42.

- zalecane dla substancji w formie aerozoli, które mogą być stosowane przez ogół społeczeństwa.

S24 Unikać zanieczyszczenia skóry

- Zastosowanie:

- wszystkie niebezpieczne substancje

- Kryteria stosowania:

- zalecane, kiedy konieczne jest zwrócenie uwagi użytkownika na zagrożenia związane z działaniem substancji na skórę, nie wymienione w zwrotach dotyczących zagrożeń. Mogą być stosowane dla podkreślenia pewnych rodzajów zagrożeń, szczególnie zagrożenia określonego zwrotem R43.

S25 Unikać zanieczyszczenia oczu

- Zastosowanie:

- substancje żrące lub drażniące

- Kryteria stosowania:

- zwykle ograniczone do specjalnych przypadków, tzn. kiedy jest rozważana konieczność podkreślenia ryzyka dla oczu wskazanego przez użycie zwrotów R34, R35, R36 lub R41. Jest to ważne wtedy, gdy te substancje mogą być stosowane przez ogół społeczeństwa, a sprzęt ochronny dla oczu i twarzy może nie być dostępny.

S26 W przypadku zanieczyszczenia oczu, przemyć natychmiast dużą ilością wody, zwrócić się o pomoc lekarską

- Zastosowanie:

- substancje żrące lub drażniące

- Kryteria stosowania:

- obowiązują dla substancji żrących i tych, które zostały już opisane zwrotem R41

- zalecane dla substancji drażniących, którym przypisano zwrot R36.

S27 Zdjąć natychmiast całą zanieczyszczoną odzież

- Zastosowanie:

- organiczne nadtlenki

- substancje bardzo toksyczne, toksyczne lub żrące

- Kryteria stosowania:

- obowiązują dla organicznych nadtlenków

- zalecane dla bardzo toksycznych i toksycznych substancji, które są łatwo absorbowane przez skórę, i dla substancji żrących, jeśli zwrot S36 nie jest uznany za wystarczający.

S28 Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością ... (rodzaj cieczy wyszczególnia producent)

- Zastosowanie:

- substancje bardzo toksyczne, toksyczne lub żrące

- Kryteria stosowania:

- zalecane dla substancji wzmiankowanych wyżej, szczególnie gdy woda nie jest najbardziej właściwym płynem przemywającym.

S29 Nie wylewać do kanalizacji

- Zastosowanie:

- ciecze skrajnie lub wysoce łatwo palne

- Kryteria stosowania:

- zalecane dla tych skrajnie lub wysoce łatwo palnych cieczy, które nie mieszają się z wodą. Celem jest tu raczej przeciwdziałanie wypadkowi (np. wybuchowi ognia), a nie uwypuklenie problemu skażenia środowiska.

S30 Nigdy nie mieszać z wodą

- Zastosowanie:

- substancje, które reagują gwałtownie z wodą

- Kryteria stosowania:

- zwykle ograniczone do specjalnych przypadków (np. kwas siarkowy) mogą być stosowane dla wskazania wyraźnie istotnej informacji, a także w celu uwypuklenia zwrotu R14 i jako zwrot alternatywny dla zwrotu R14.

S33 Zastosować środki ostrożności

- Zastosowanie:

- substancje skrajnie lub wysoce łatwo palne

- Kryteria stosowania:

- zalecane dla substancji używanych w przemyśle, które nie absorbują wilgoci. W rzeczywistości nigdy nie używane dla substancji przekazanych do handlu w celu stosowania przez ogół społeczeństwa.

S35 Wszelkie manipulacje z tym materiałem i opakowaniem muszą być wykonane w sposób bezpieczny

- Zastosowanie:

- substancje wybuchowe,

- bardzo toksyczne i toksyczne substancje

- Kryteria stosowania:

- obowiązują dla wybuchowych substancji innych niż organiczne nadtlenki

- zalecane dla substancji bardzo toksycznych i toksycznych, szczególnie gdy mogą być używane przez ogół społeczeństwa.

S36 Nosić odpowiednią odzież ochronną

- Zastosowanie:

- substancje bardzo toksyczne, toksyczne lub szkodliwe

- substancje żrące

- Kryteria stosowania:

- zalecane dla substancji używanych w przemyśle, które są:

- bardzo toksyczne, toksyczne lub żrące, i/lub

- szkodliwe i łatwo wchłaniane przez skórę, i/lub

- stanowią zagrożenie dla zdrowia w następstwie przewlekłego narażenia.

S37 Nosić odpowiednie rękawice ochronne

- Zastosowanie:

- substancje bardzo toksyczne, toksyczne, szkodliwe lub żrące

- organiczne nadtlenki

- substancje o działaniu drażniącym na skórę

- Kryteria stosowania:

- zalecane dla substancji bardzo toksycznych, toksycznych i żrących, gdy nie jest użyty zwrot S36 (np. dla ogółu społeczeństwa)

- zalecane dla organicznych nadtlenków jako kombinacja S37/39

- zalecane dla substancji o działaniu drażniącym na skórę, szczególnie gdy zwrot R38 nie jest wskazany na etykiecie.

S38 W przypadku niedostatecznej wentylacji założyć odpowiedni sprzęt do oddychania

- Zastosowanie:

- substancje bardzo toksyczne lub toksyczne

- Kryteria stosowania:

- zwykle ograniczone do specjalnych przypadków, włączając w to użycie bardzo toksycznych lub toksycznych substancji w przemyśle lub w rolnictwie.

S39 Założyć ochronę oczu/twarzy

- Zastosowanie:

- organiczne nadtlenki

- żrące substancje, włączając w to substancje i preparaty drażniące, które powodują zwiększenie ryzyka poważnych uszkodzeń oczu.

- substancje bardzo toksyczne i toksyczne

- Kryteria stosowania:

- zalecane dla organicznych nadtlenków i w połączeniu ze zwrotem S37/39

- zalecane dla żrących substancji wzmiankowanych wyżej, w szczególności gdy występuje ryzyko opryskania.

- zwykle ograniczone do wyjątkowych przypadków bardzo toksycznych i toksycznych substancji, gdy występuje ryzyko opryskania i które mogą być łatwo wchłaniane przez skórę.

S40 Czyścić podłogę i wszystkie obiekty zanieczyszczone za pomocą ... (środków wskazanych przez producenta)

- Zastosowanie:

- wszystkie niebezpieczne substancje

- Kryteria stosowania:

- zwykle ograniczone do tych niebezpiecznych substancji, dla których woda nie jest uważana za właściwy czynnik czyszczący (np. gdy jest konieczna absorpcja przez sproszkowany materiał, rozpuszczenie przez rozpuszczalnik) i gdzie umieszczenie znaku na etykiecie jest ważne dla zdrowia i/lub z przyczyn bezpieczeństwa.

S41 W przypadku pożaru i/lub eksplozji nie wdychać dymu

- Zastosowanie:

- niebezpieczne substancje , które podczas spalania uwalniają bardzo toksyczne lub toksyczne gazy

- Kryteria stosowania:

- zwykle ograniczone do specjalnych przypadków.

S42 Podczas fumigacji (zadymiania/malowania natryskowego) założyć odpowiedni sprzęt do oddychania (określa producent)

- Zastosowanie:

- substancje przeznaczone do tego użytku, ale które mogą stać się niebezpieczne dla zdrowia i bezpieczeństwa użytkownika, jeśli nie będą zachowane wszelkie właściwe środki ostrożności

- Kryteria stosowania:

- zwykle ograniczone do specjalnych przypadków.

S43 W przypadku pożaru stosować ... (podać dokładny typ sprzętu przeciwpożarowego i jego lokalizację. Jeśli woda zwiększa ryzyko pożaru, dodać ... nigdy nie używać wody)

- Zastosowanie:

- substancje skrajnie łatwo palne, wysoce łatwo palne i łatwo palne

- Kryteria stosowania:

- obowiązują dla substancji, które w kontakcie z wodą lub wilgotnym powietrzem uwalniają wysoce łatwo palne gazy

- zalecane dla skrajnie łatwo palnych, wysoce łatwo palnych i łatwo palnych substancji, szczególnie, gdy nie mieszają się z wodą.

S45 W przypadku awarii lub jeśli poczujesz się niezdrowo skonsultuj się z lekarzem (jeżeli możliwe pokaż etykietę)

- Zastosowanie:

- substancje bardzo toksyczne

- substancje toksyczne

- Kryteria stosowania:

- obowiązują dla bardzo toksycznych substancji wzmiankowanych wyżej.

- obowiązują dla toksycznych substancji wzmiankowanych wyżej, gdy mogą być one stosowane przez ogół społeczeństwa.

S46 Po połknięciu skonsultuj się natychmiast z lekarzem i pokaż opakowanie lub etykietę

- Zastosowanie:

- wszystkie niebezpieczne substancje inne niż te, które są toksyczne lub bardzo toksyczne

- Kryteria stosowania:

- obowiązują dla wszystkich niebezpiecznych substancji wzmiankowanych wyżej, które mogą być używane przez ogół społeczeństwa, oprócz przypadków, gdy nie ma powodów, aby obawiać się jakiegokolwiek niebezpieczeństwa z powodu połknięcia, szczególnie przez dzieci.

S47 Przechowywać w temperaturze nie przekraczającej ...°C (określa producent)

- Zastosowanie:

- substancje, które stają się nietrwałe w odpowiedniej temperaturze.

- Kryteria stosowania:

- zwykle ograniczone do specjalnych przypadków, np. niektórych organicznych nadtlenków.

S48 Przechowywać w stanie mokrym ... (właściwy materiał określa producent)

- Zastosowanie:

- substancje, które po wyschnięciu stają się bardzo wrażliwe na iskrzenie, potarcie lub uderzenie

- Kryteria stosowania:

- zwykle ograniczone do specyficznych przypadków, np. nitrocelulozy.

S49 Przechowywać tylko w oryginalnym opakowaniu

- Zastosowanie:

- substancje wrażliwe na rozkład katalityczny

- Kryteria stosowania:

- substancje wrażliwe na rozkład katalityczny, np. niektóre organiczne nadtlenki.

S50 Nie mieszać z ... (określa producent)

- Zastosowanie:

- substancje, które mogą reagować ze specyficznymi produktami, uwalniając bardzo toksyczne i toksyczne gazy

- organiczne nadtlenki

- Kryteria stosowania:

- zalecane dla substancji wzmiankowanych wyżej, które mogą być używane przez ogół społeczeństwa, gdy jest to lepsza alternatywa niż użycie zwrotów R31 lub R32

- obowiązują dla pewnych nadtlenków, które mogą reagować gwałtownie z przyśpieszaczami lub promotorami.

S51 Stosować tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

- Zastosowanie:

- substancje, które mogą być lub są przeznaczone do wytwarzania par, pyłów, aerozoli, dymów, mgieł itp., które powodują zwiększenie ryzyka wynikającego z wchłaniania drogą oddechową tych substancji lub zagrożenie pożarem albo wybuchem (eksplozją)

- Kryteria stosowania:

- zalecane, gdy użycie zwrotu S38 nie wydaje się być właściwe, także gdy takie substancje mogą być stosowane przez ogół społeczeństwa.

S52 Nie poleca się używać wewnątrz pomieszczeń na dużych płaszczyznach

- Zastosowanie:

- Lotne, bardzo toksyczne, toksyczne i szkodliwe substancje chemiczne

- Kryteria stosowania:

- zalecane, kiedy możliwe jest szkodliwe działanie na zdrowie z powodu przewlekłego narażenia na te substancje, ulatniające się z dużych powierzchni po ich zastosowaniu w domu lub w innych zamkniętych miejscach, w których gromadzą się ludzie.

S53 Unikać narażenia - przed stosowaniem zapoznać się z instrukcją

- Zastosowanie:

- substancje kancerogenne, mutagenne i/lub teratogenne

- Kryteria stosowania:

- obowiązują dla wzmiankowanych wyżej substancji, dla których został zastosowany przynajmniej jeden z następujących zwrotów: R45, R46, R47 lub R49.

S56 Zużyty materiał i opakowanie dostarczyć do autoryzowanej firmy utylizacji odpadów

- Zastosowanie i kryteria stosowania:

- zalecane dla substancji, które są bardzo toksyczne lub toksyczne dla organizmów wodnych lub mogą powodować długotrwałe, szkodliwe zmiany w środowisku wodnym.

S57 Stosować odpowiednie zabezpieczenia, by uniknąć skażenia środowiska

- Zastosowanie i kryteria stosowania:

- zalecane dla substancji, które są bardzo toksyczne lub toksyczne dla organizmów wodnych, a szczególnie dla substancji, które mogą powodować długotrwałe, szkodliwe zmiany w środowisku wodnym i innym

- substancje toksyczne dla flory, fauny, mikroorganizmów glebowych lub innych organizmów

- zalecane, gdy te substancje są używane w przemyśle.

S59 Zastosować się do informacji wytwórcy/dostawcy o możliwości odzysku lub ponownego użytku

- Zastosowanie i kryteria stosowania:

- obowiązują dla substancji niebezpiecznych dla warstwy ozonowej

- zalecane dla substancji, które są toksyczne dla flory, fauny, organizmów glebowych, pszczół lub dla substancji, które mogą powodować długotrwałe, szkodliwe zmiany w środowisku.

S60 Ten materiał i/lub jego opakowanie muszą być usuwane jako niebezpieczne odpady

- Zastosowanie i kryteria stosowania:

- ten zwrot powinno się stosować w miejsce zwrotu R58, w przypadku gdy jest wymagane usunięcie zanieczyszczonych opakowań (z pozostałościami substancji),

- zalecane dla substancji, które są bardzo toksyczne, toksyczne lub szkodliwe dla organizmów wodnych lub substancji, które mogą powodować długotrwałe, szkodliwe zmiany w środowisku wodnym i innym,

- zalecane dla substancji toksycznych dla flory, fauny, pszczół lub innych organizmów.

S61 Unikać zrzutów do środowiska. Przeczytać instrukcję/kartę charakterystyki

- Zastosowanie:

- substancje stwarzające zagrożenie dla środowiska,

- Kryteria stosowania:

- zwykle stosuje się dla substancji, którym przypisano symbol "N",

- zalecane dla wszystkich substancji stwarzających zagrożenie dla środowiska, którym nie przypisano zwrotów S56 do S60.

S62 W przypadku spożycia nie wywoływać wymiotów: skonsultować się natychmiast z lekarzem i pokazać opakowanie lub etykietę

- Zastosowanie:

- substancje i mieszaniny w stanie płynnym, których lepkość kinematyczna mierzona wiskozymetrem rotacyjnym zgodnie ze standardem ISO 3219 lub metodą równoważną, nie przekracza w temp. 40° wartości 7 x 10-6 m2/sek i które zawierają węglowodany alifatyczne, alicykliczne lub aromatyczne w ilości co najmniej 10%,

- nie stosuje się dla substancji wprowadzonych do obrotu w postaci aerozolu,

- Kryteria stosowania:

- obowiązkowo w przypadku substancji i mieszanin, o których mowa wyżej, sprzedawanych w ogólnodostępnej sieci sprzedaży

- zalecany dla substancji i mieszanin, o których mowa wyżej, stosowanych w przemyśle.

Uwaga

Złożoność problemów środowiska oraz różnorodność sposobów użytkowania wielu chemicznych substancji sprawia, że nie jest możliwe precyzyjne określenie najbardziej właściwych warunków stosowania substancji bez szkody dla środowiska. Zwroty określające warunki takiego stosowania powinny uwzględniać wszelkie dodatkowe informacje w jakie można zaopatrzyć opakowanie substancji, i powinny zostać wybrane spośród zwrotów S56 do S61.

ANEKS III

RODZAJE ZNAKÓW OSTRZEGAWCZYCH I SYMBOLI OSTRZEGAWCZYCH OKREŚLAJĄCYCH KATEGORIĘ NIEBEZPIECZEŃSTWA

(pominięty)

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

(Załącznik nr 2 zawiera oddzielny załącznik do niniejszego numeru)

Spis treści

Tabela A - Klasyfikacja i znakowanie niebezpiecznych substancji chemicznych

Tabela B - Klasyfikacja mieszanin w zależności od stężenia substancji w

mieszaninie

Tabela C - Wykaz niebezpiecznych substancji chemicznych w kolejności

alfabetycznej

Tabela D - Numer klasy substancji organicznych

Wykaz niebezpiecznych substancji chemicznych, zwany dalej "wykazem", wymienia substancje niebezpieczne, dla których ustalono klasyfikację i znakowanie.

Układ wykazu

Podstawowe informacje dotyczące klasyfikacji i znakowania substancji zamieszczono w Tabeli A wykazu, w której w poszczególnych kolumnach przedstawiono:

kol. 1 - numer indeksowy substancji

kol. 2 - nazwę lub nazwy substancji

kol. 3 - numer CAS (Chemical Abstract Service)

kol. 4 - klasyfikację substancji

kol. 5 - znakowanie substancji

Substancje w tabeli zapisywane są kolejno wg wzrastających numerów indeksowych, ustalonych w zależności od liczby atomowej pierwiastka decydującego w największym stopniu o ich właściwościach lub w zależności od numeru klasy substancji organicznej.

W Tabeli B zamieszczono klasyfikację mieszanin w zależności od zawartości danej substancji w mieszaninie. Dotyczy to niektórych substancji oznaczonych gwiazdką w kolumnie 2 Tabeli A.

Tabele C i D są tabelami pomocniczymi, zawierającymi odpowiednio:

- listę substancji chemicznych zamieszczonych w wykazie ułożoną w kolejności alfabetycznej,

- klasy substancji organicznych służące ustaleniu numeru indeksowego.

Tabelę C, zawierającą także numery indeksowe substancji, zamieszczono w celu łatwiejszego odszukania substancji w wykazie.

Numerowanie substancji

Numer indeksowy każdej substancji ma postać cyfrową ABC-RST-VW-Y, gdzie:

ABC - jest albo liczbą atomową najbardziej charakterystycznego pierwiastka (poprzedzoną jednym lub dwoma zerami, aby zachować trzycyfrowy charakter) albo numerem klasy w przypadku większości substancji organicznych;

RST - jest kolejnym numerem substancji w serii ABC;

VW - oznacza formę, w jakiej substancja jest wprowadzana do obrotu;

Y - oznacza cyfrę sprawdzającą, wyliczoną zgodnie z metodą stosowaną w ISBN (International Standard Book Number).

Przykładowo numer indeksu dla chlorku sodu wynosi 017-005-00-9.

W tych przypadkach, gdzie jest to możliwe, substancje chemiczne posiadają również numer Chemical Abstract Service (CAS), pomagający w identyfikacji substancji. Należy pamiętać, że formy bezwodne i uwodnione posiadają zwykle odrębne numery CAS. W wykazie zamieszczono jedynie numer CAS dla formy bezwodnej, stąd numer ten nie zawsze dokładnie identyfikuje substancję.

Numerów CAS zwykle nie wprowadzano w przypadku substancji chemicznych składających się co najmniej z trzech indywidualnych substancji.

Terminologia chemiczna stosowana w wykazie

Jeżeli było to możliwe, substancje niebezpieczne figurujące w wykazie mają nazwy chemiczne zgodne z terminologią międzynarodową (np. ISO lub IUPAC) lub polskimi normami. W niektórych przypadkach zamieszczono dodatkowo nazwy zwyczajowe i nazwy zgodne ze starą terminologią. W przypadku aktywnych składników pestycydów, których nazwy zwyczajowe są ustalone przez Polskie Normy, umieszczono w wykazie symbol (PN). Jeżeli dla jednej substancji podano kilka nazw, oddzielano je średnikami.

Zwykle w wykazie nie wymieniano zanieczyszczeń, dodatków i składników występujących w niewielkiej ilości, jeśli nie zmieniało to w istotny sposób klasyfikacji substancji. Niektóre substancje są zapisane jako "mieszanina składników". Zapisy te dotyczą określonej mieszaniny. W niektórych przypadkach, gdy istniała potrzeba bardziej precyzyjnego scharakteryzowania substancji wprowadzanej do obrotu, zamieszczono skład procentowy najważniejszych składników mieszaniny.

W przypadku niektórych substancji chemicznych zamieszczono również procentowy udział zanieczyszczeń. Klasyfikacja i znakowanie nie dotyczy wtedy substancji chemicznych o większej niż wyspecyfikowana zawartości danego zanieczyszczenia (np. nadtlenku organicznego), gdyż mogą one w takim przypadku posiadać inne właściwości niebezpieczne (np. wybuchowe). W tych przypadkach, gdzie ustalono klasyfikację i znakowanie mieszanin (Tabela B), dotyczy ona substancji w tej postaci, w jakiej wymienione są w wykazie. W szczególności, w przypadku mieszanin substancji lub substancji o określonej czystości, podane granice stężeń substancji w preparacie odnoszą się do substancji w postaci wymienionej w wykazie, a nie do substancji czystej.

Tabela A

Klasyfikacja i znakowanie niebezpiecznych substancji chemicznych

Numer indeksowyNazwa substancjiNumer CASKlasyfikacja substancjiZnakowanie substancji
12345
001-001-00-9wodór1333-74-0F+; R12F+

R: 12

S: (2-)9-16-33

001-002-00-4tetrahydroglinian litu; glinowodorek litowy; wodorek litowo-glinowy16853-85-3F; R15F

R: 15

S: (2-)7/8-24/25-43

001-003-00-Xwodorek sodu7646-69-7F; R15F

R: 15

S: (2-)7/8-24/25-43

001-004-00-5wodorek wapnia; diwodorek wapnia7789-78-8F; R15F

R: 15

S: (2-)7/8-24/25-43

003-001-00-4lit7439-93-2F; R14/15-34

S: (1/2-)8-43-45

F C

R: 14/15-34

S: (1/2-)8-43-45

004-001-00-7beryl7440-41-7Rakotw. Kat.2; R49T+; R26 | T; R25-48/23 | Xi; R36/37

38 | R43

NOTA E

T+

R: 49-25-26-36/37/38-43-48/23

S: 53-45

004-002-00-2związki berylu z wyjątkiem glinokrzemianów beryluRakotw. Kat.2; R49 | T+; R26 | T; R25-48/23 | Xi; R36/37/38 | R43NOTA A, NOTA E

T+

R: 49-25-26-36/37/38-43-48/23

S: 53-45

005-001-00-Xtrifluorek boru7637-07-2R14 | T+; R26 | C; R35T+ C

R: 14-26-35

S: (1/2-)9-26-28-36¤37-39-45

005-002-00-5trichlorek boru10294-34-5R14 | T+; R26/28 | C; R34T+

R: 14-26/28-34

S: (1/2-)9-26-28-36/37-39-45

005-003-00-0tribromek boru10294-33-4R14 | T+;

R26/28 C; | R35

T+ C

R: 14-26/28-35

S: (1/2-)9-26-28-36/37/39-45

005-004-00-6trialkiloborany-F; R17 | C; R34NOTA A

F C

R: 17-34

S: (1/2-)7-23-26-36/37-39-43-45

005-005-00-1trometoksyboran; ortoboran trimetylu121-43-7R10 | Xn; R21XN

R: 10-21

S: (2)23-25

005006-00-7wodoroortboran dibutylocyny(IV)75113-37-0T; R48/25 | Xn; R21/22 | Xi; R41 | R43 | N; R50-53TN

R: 21/22-41-43-48/25-50-53

S: (1/2-)22-26-36/37-45-60-61

006-001-00-2tlenek węgla630-08-0F+; R12 | T; R23F+ T

R: 12-23

S: (1/2-)7-16-45

006-002-00-8fosgen; chlorek karbonylu; tlenochlorek węgla75-44-5T+; R26T+

R: 26

S: (1/2-§7/9-24/25-45

006-003-00-3disiarczek węgla*)75-15-0F; R11 | Repro.Kat.3; R62-63 | T; R48/23 | Xi; R36/38F T

R: 11-36/38-48/23-62-63

S: 16-33-36/37-45

006-004-00-9węglik wapnia; karbid75-20-7F; R15F

R: 15

S; (2-)8-43

006-005-00-4tiuram (PN); disulfid tetrametyloriuramu137-26-8Muta.Kat.3; R40 | Xn; R20/22 | Xi; R36/37 | R43Xn

R: 20/22-36/37-40-43

S: (2)36/37

006-006-00-Xcyjanowodór74-90-8F+; R12 | T+; R26F+T+

R: 12-26

S; (1/2-)7/9-16-36/37-38-45

006-006-01-7kwas cyjanowodorowy...%; kwas pruski...%*)74-90-8T+; R26/27/28NOTA B

T+

R: 26/27/28

S: (1/2-)7/9-16-36/37-38-45

006-007-00-5sole cyjanowodoru z wyjątkiem kompleksów cyjankowych takich jak tetracyjanozelazian(II), tetracyjanożelazian(III) i tlenocyjanku rtęci(II)-T+; R26/27/28 | R32NOTA A

T+

R: 26/27/28-32

S: (1/2-)7-28-29-45

006-008-00-0antu(PN); (1-naftylo)tiomocznik86-88-4T+; R28 | Rakotw.Kat.3; R40T+

R: 28-40

S: (1/2-)25-36/37-45

006-009-00-6dimetylokarbaminian 1-izoplopylo-3-metylopiraol-5-ilu;izolan119-38-0T+; R27/28T+

R: 27/28

S: (1/2-)28-36/37-39/45

006-010-00-1dimetykolarbaminiam 5,5-dimetylo-3-oksocykloheks-1-en-1-ylu112-15-6T; R25T

R: 25

S: (1/2-)36/37-45

006-011-00-7karbaryl (PN); metylokarbaminian 1-naftylu63-25-2Xn; R22Xn

R: 22

S: (2-)22-24

006-012-00-2ziram (PN); bis(demetyloditiokarbaminian) cynku137-30-4Muta.Kat.3; R40 | Xn; R22 | Xi; R36/37/38Xn

R: 22-36/37-38-40

S: (2-)36/37

006-013-00-8metam sodowy (PN); metyloditiokarbaminian sodu137-42-8Xn; R21/22 | R31 | Xi; R41Xn

R: 21/22-31-41

S:(2-)26-36 /37-39

006-014-00-3nabam (PN); etylenobis(ditiokarbaminian) disodu14259-6Xn; R22 | Xi; R38XN

R: 22-38

S: (2-)13

006-015-00-9Diuron (PN); 3-(3,4-dichlorofenylo)-1,1-dimetylomocznik330-54-1Xn; R48/22Xn

R: 48/22

S: (2-)22-37

006-016-00-4propoksur (PN); metylokarbaminiam 2-izopropoksyfenylu114-26-1T; R25T

R: 25

S: (1/2-)37-45

006-017-00-Xaldikarb (PN);O-(metylokarbamoilo)oksym-2-metylo-2-(metylosulfanylo)propanalu116-06-3T+; R27/28T+

R: 27/28

S: (1/2-)22-36/37-45

006-018-00-5aminokarb (PN);metylokarbaminian 4-(dimetyloamino)-3-metylofenylu2032-59-9T; R24/25T

R: 24/25

S: (1/2-)28-36/37-45

006-019-00-0dialat (PN); dizopropylotiokarbaminian S-2,3-dichloroallilu2303-16-4Xn; R22 | Rakotw.Kat.3; R40Xn

R: 22-40

S: (2-)25-36/37

006-020-00-6barban (PN); (3-chlorofenylo)karbaminian 4-chlorobut-2-yn-1-ylu101-27-9Xn; R22 | R43Xn

R: 22-43

S: (2-)24-36/37

006-021-00-1linuron (PN); 3-(3,4-dichlorofenylo)-1-metoksy-1-metylomocznik330-55-2Rakotw.Kat.3; R40Xn

R: 40

S: (2-)36/37

006-022-00-7dekarbofuran (PN); metylokarbaminian 2-metylo-2,3-dihydrobenzofuran-7-ylu1563-67-3T; R23/24/25T

R: 23/24/25

S: (1/2-)13-36-37-45

006-023-00-2merkaptodimetur (PN); metiokarb (PN); metylokarbaminian 3,5-dimetylo-4-(metylotio)fenylu2032-65-7T; R25T

R: 25

S: (1/2-)22-37-45

006-024-00-8proksan sodowy (PN); ditiokarbonian O-izoplopylu-s-Sodu; ditiowęglan O-izopropylu-S-sodu140-93-2Xn; R22 | Xi; R38Xn

R: 22-38

S: (2-)13

006-025-00-3aletryna (PN);

(+/-)-cis,trans-2,2-dimetylo-3-(2-metyloprop-1-en-1-ylo)-cyklopropanokarboksylan

(+/-)-3-allilo-2-metylo-4-oksocyklopent-2-en-1-ylu

584-79-2Xn; R22Xn

R: 22

S: (2-)36

006-026-00-9karbofuran (PN); metylokarbaminian 2,2-dimetylo-2,3-dihydrobenzofuran-7-ylu1563-66-2T+; R26/28T+

R: 26/28

S: (1/2-)36/37-45

006-028-00-Xdinobuton (PN); węglan 2-sec-butylo-4,6-dinitrofenylu-izoplropylu973-21-7T; R25T

R: 25

S: (1/2-)37-45

006-029-00-5dioksakarb (PN); metylokarbaminian 2-(1,3-dioksolan-2-ylo)fenylu6988-21-2T; R25T

R: 25

S: (1/2-§37-45

006-030-00-0EPTC (PN); dipropylotiokarmaninan S-etylu759-94-4Xn; R22Xn

R: 22

S: (2-)23

006-031-00-6formetanat (PN); metylokarbaminian 3-[(deimetyloamino)metylidenoamino]fenylu22259-30-9T+; R28T+

R:28

S:(1/2-)22-36/37-45

006-032-00-1monolinuron (PN); 3-(4-chlorofenylo)-1-metoksy-1-metylomocznik1746-81-2Xn; R22Xn

R: 22

S: (2-)22

006-034-00-2pebulat (PN); butylo(etylo)tiokarbaminian S-propylu1114-71-2Xn; R22Xn

R:22

S: (2-)23

006-035-00-8pirymikarb (PN); dimetylokarbaminian 2-(demetyloamino)-5,6-dimetyliopirymidyn-4-ylu23103-98-2T; R25T

R: 25

S: (1/2-)22-37-45

006-036-00-3benzotiazuron (PN); 1-benzotiazol-2-ilo)-3-metylocznik1929-88-0Xn; R22Xn

R: 22

S: (2-)24/25

006-037-00-9promekarb (PN); metylokarbaminian 3-izopropylo-5-metylofenylu2631-37-0T; R25T

R: 25

S: (1/2-)24-37-45

006-038-00-4sulfalat (PN); dietyloditiokarbaminian 2-chloroallilu95-06-7Rakotw.Kat.2; R45 | Xn; R22NOTA B

T

R: 45-22

S: 53-45

006-039-00-Xtrialat (PN); diizopropylotiokarbaminian S-2,3,3-trichloroallilu2303-17-5Xn; R22Xn

R: 22

S: (2)

006-040-00-5dimetylokarbaminian 3-metylopirazol-5-ilu2532-43-6T; R23/24/25T

R: 23/24/25

S: (1/2-)13-45

006-041-00-0chlorek dimetylokarbamoilu79-44-7Rakotw.Kat.2; R45 | T; R23 | Xn; R22 | Xi; R36/37/38NOTA E

T

R: 45-22-23-36/37-38

S: 53-45

006-042-00-6monuron (PN); 3-(4-chlorofenylo)-1,1-dimetylomocznik150-68-5Xn; R22 | Rakotw.Kat.3; R40Xn

R: 22-40

S: (2-)36/37

006-043-00-1monuronu trichlorooctan; monuron-TCA; trichlorooctan 3-(4-chlorofenylo)-1,1-dimetylomocznika140-41-0Rakotw.Kat.3; R40 | Xi; R36/38Xn

R: 36/38-30

S: (2-)36/37

006-044-00-7izoproturon (PN); 3-(4-izopropylofenylo)-1,1-dimetylomocznik34123-59-6Rakotw.Kat.3; R40 | Xn; R22Xn

R: 22-40

S: (2-)36¤37

006-045-00-2metomyl (PN); N-(metylokarbamiloksy(acetoimidan metylu16752-77-5T+; R28T+

R: 28

S: (1¤2-)22-36/37-45

006-046-00-8bendiokarb (PN); metylokarbaminian 2,2-dimetylobenzo-1,3-dioksol-4-ilu22781-23-3T; R25 | Xn; R21T

R: 21-25

S: (1/2-)22-36/37-45

006-047-00-3bufenokarb (PN); izomeryczna mieszanina poreakcyjna zawierająca średnio 3 części wagowe metylokarbaminiamu 3-(1-metylobutylo)fenylu i 1 część metylokarbaminianu 3-(1-etylopropylo)fenylu 8065-36-9T; R24/25T

R: 24/25

S: (1/2-)28-36/37-45

006-048-00-9etiofenkarb (PN); metylokarbaminian 2-[(etylosulfanylo)metylo]fenylu29973-13-5Xn; R22Xn

R: 22

S: (2)

006-049-00-4ditiobis(tiomrówczan) O,O’-dietylu; diksantogen502-55-6Xn; R22Xn

R: 22

S: (2-)24

006-050-00-Xtrichlorooctan fenuronu; fenuron-TCA; trichlorooctan 3-fenylo-1,1-dimetylomocznika4482-55-7Xi; R38Xi

R:38

S:(2)

006-051-00-5ferban (PN); tris(dimetyloditiokarbaminian)żelaza(III)14484-64-1Xi; R36/37/38Xi

R: 36/37/38

S: (2)

006-052-00-0chlorowodorek foprmetanatu;

chlorowodorek metylokarbaminianu 3-[)dimetyloamino)metylidenoamino]fenylu

23422-53-9T+; R28T+

R: 28

S: (1/2-)22-36/37-45

006-053-00-6izoprokarb (PN); metylokarbaminian 2-izopropylofenylu2631-40-5Xn; R22Xn

R: 22

S: (2)

006-054-00-1meksakarbat (PN); metylokarbaminian 4-(dimetyloamino),3,5-dimetylofenylu315-18-4T+; R28 | Xn; R21T+

R: 21-28

S: (1/2-)36/37-45

006-055-00-7metylokarbaminian 3,4-dimetylofenylu; ksylikarb; MPMC2425-10-7Xn; R22Xn

R: 22

S: (2)

006-056-00-2metylokarbaminian 3-metylofenylu; metolkarb; MTMC1129-41-5Xn; R22Xn

R: 22

S: (2)

006-057-00-8mitapiryna (PN); 2-chloro-6-(trichlorometylo)pirydyna1929-82-4Xn; R22Xn

R:22

S:(2-)24

006-058-00-3noruron (PN); 3-(perhydro-4,7-metanoindan-5-ylo)-1,1-dimetylomocznik2163-79-3Xn; R22Xn

R: 22

S: (2)

006-059-00-9oksamyl (PN); O-(metylokarbamoilo)monooksym

2-(dimetyloamino)-1-(metylusulfanylo(gliksalu

23135-22-0T+; R26/28 | Xn; R21T+

R: 21-26/28

S: (1/2-)36/37-45

006-060-00-4oksykarboksyna (PN); 4,4-ditlenek 2-metylo-5,6-dihydro-1,4-oksantiino-3-karboksyanilidu5259-88-1Xn; R22Xn

R: 22

S: (2)

006-061-00-Cchlorowodorek protiokarbu;

chlorowodorek [3-(dimetyloamino(propylo]tiokarbaminianu S-etylu

19622-19-6Xn; R22Xn

R: 22

S: (2)

006-062-00-5(3,4-dichlorofenylo)karbaminian metylu; SWEP1918-18-9Xn; R22Xn

R: 22

S: (2)¤

006-063-00-0tiobenkarb (PN); dietylotiokarbaminian S-4-chlorobenzuylu28249-77-7Xn; R22Xn

R: 22

S: (2)

006-064-00-6tiofanoks (PN); O-(metylokarbamoilo)oksym 3,3-dimetylo-1-(metylosulfanylo)butan-2-onu39196-18-4T+; R27/28T+

R: 27/28

S: (1/2-)27-36/37-45

006-065-00-1O-(metyliokarbamoilo)oksym 3-chloro-6-cyjanobicyklo[2.2.1]heptan-2-onu1527-41-7T+; R28 | T; R24T+

R: 24-28

S: (1/2-)28-36/37-45

006-066-00-7wernolat (PN); dipropylotiokarbaminian S-propylu;1929-77-7Xn; R22Xn

R: 22

S: (2)

006-067-00-2metylokarbaminian 3,5-dimetylofenylu; XMC2655-14-3Xn; R22Xn

R: 22

S: (2)

006-068-00-8diazometan334-88-3Rakotw.Kat.2; R45T

R: 45

S: 53-45

006-069-00-3tiofanat metylowy (PN); 1,2-fenylenobis[4,4’-(3-tioksoallofanian)]dimetylu23564-05-8Muta.Kat.3; R40Xn

R: 40

S: (2-)36/37

006-070-00-9furmecykloks (PN); N-cykloheksylo-N-metoksy-2,5-dimetylo-3-furoamid60568-05-0Rakotw.Kat.3; R40Xn

R: 40

S: (2-)36/37

006-071-00-4węglan cyklookt-4-en-1-1-ylu-metalu87731-18-8R43Xi

R: 43

S: (2-)24-37

006-072-00-Xdipropylotiokarbaminian S-benzylu; prosulfokarb52888-80-9Xn; R22-48/22 | N; R51-53Xn N

R: 22-48/22-51/53

S: (2-)37-61

006-073-00-5[3-(dimetyloamino)propylo]mocznik31506-43-1Xi; R41Xi

R: 41

S: (2-)26-39

006-074-00-0izocyjanian-2-[3-(prop-1-en-2-ylo)fenylo]propan-2-ylu; izocyjanian 3-izopropenylo-α,α-dimetylobenzylu2094-99-7T+; R26 | C; R34 | Xn; R48/20 | R42/43 | N; R50-53T+N

R: 26-34-42/43-48/20-50/53

S: (1/2-)7-15-28-36/37/39-38-45-60-61

006-075-00-6bioaletryna (PN); (1R, 3R)-2,2-dimetylo-3-(2-metyloprop-1-en-1-ylo)cyklopropanokarboksylan (RS)-3-allilo-2-metylo-4-oksocyklopent-2-en-1-ylu584-79-2Xn; R22Xn

R: 22

S: (2-)24

007-001-00-5amoniak bezwodny7664-41-7R10 | T; R23T

R: 10-23

S: (1/2-)7/9-16-38-45

007-001-01-2amoniak, roztwór ...%*)1336-21-6C; R34 | Xi; R37NOTA B

C

R: 34-37

S: (1/2-)7-26-45

007-002-00-0ditlenek azotu (1) i tetratlenek diazotu (2)10102-44-0

(1)

10544-72-6

(2)

T+; R26 | Xi; R37T+

R: 26-37

S: (1/2-)7/9-26-45

007-003-00-6chloromekwatu chlorek (PN); chlorek (2-chloroetylo)trimetyloamonium999-81-5Xn; R21/22XN

R: 21/22

S: (2-)36/37

007-004-00-1kwas azotowy(V) ...%*)7697-37-2O; R8 | C; R35NOTA B

O C

R: 8-35

S: (1/2-)23-26-36-45

007-005-00-7mieszanina kwasu azotowego (V) i kwasu siarkowego (VI) zawierająca powyżej 30% HNO351602-38-1O; R8 | C; R35NOTA B

O C

R: 8-35

S: (1/2-)23-26-30-36-45

007-006-00-2azotan(III) etylu; azotyn etylu109-95-5E; R2 | Xn; R20/21/22E Xn

R: 2-20/21/22

S: (2)

007-007-00-8azotan(V) etylu625-58-1E; R2E

R: 2

S: (2-)23-24/25

007-008-00-3hydrazyna; dwuamina*)302-01-2R10 | Rakotw.Kat.2; R35 | T; R23/24/25 | C; R34 | R43NOTA E

T

R: 45-10-23/24-25-34-43

S: 53-45

007-009-00-9azotan(III) dicykloheksyloamonium; azotyn dicykloheksyloamonium; azotan(III) dicykloheksyloamoniony; azotyn dicykloheksyloamoniowy*)3129-91-7Xn; R20/22Xn

R: 20/22

S: (2-)15-41

007-010-00-4azotan(III) sodu; azotyn sodu*)7632-00-0O; R8 | T; R25O T

R: 8-25

S: (1/2-)45

007-011-00-Xazotan(III) potasu;

azotyn potasu*)

7558-09-0O; R8 | T; R25O T

R: 8-25

S: (1/2-)45

007-012-00-51,1-dimetylohydrazyna57-14-7F; R11 | Rakotw.Kat.2; R45 | T; R23/25 | C; R34NOTA E

F T

R: 45-11-23/25-34

S: 53-45

007-013-00-01,2-dimetylohydrazyna540-73-8Rakotw.Kat."; R45 | T; R23/24/25NOTA E

T

R: 45-23/24/25

S: 53-45

007-014-00-6hydrazyny sole-Rakotw.Kat.2; R45 | T; R23/24/25 | R43NOTA A, NOTA E

T

R: 45-23/24/25-43

S: 53-45

007-015-00-1O-etylohydroksyloamina624-86-2F; R11 | T; R23/24/25 | Xn; R48/20 | Xi; RF T N

R: 11-23/24/25-36-43-48/20-50

S: (1/2-)16-26-36/37/39-38-45-61

007-016-00-7azotan(III) butylu; azotyn butylu544-16-1F; R11 | T; R23/25F T

R: 11-23/25

S: (1/2-)16-24-45

007-017-00-2azotan(III) izobutyxlu; azotyn izobutylu542-56-3F; R!! | Xn; R20/22F Xn

R: 11-20/22

S: (2-)16-24-46

007-018-00-8azotan(III) sec-butylu; azotyn sec-butylu924-43-6F; R11 | Xn; R20/22F Xn

R: 11-20/22

S: (2-)16-24-16

007-019-00-3azotan(III) tert-butylu; azotyn tert-butylu540-80-7F; R11 | Xn; R20/22F Xn

R: 11-20/22

S: (2-)16-24-46

007-020-00-0azotan(iii) pentylu; azotan pentylu (I) oraz mieszanina izomerów (2)463-04-7(1)

110-46-3(2)

F; R11| Xn; R20/22F Xn

R: 11-20/22

S: (2-)16-24-46

007-021-00-41,2-difenylohydrazyna122-66-7Rakotw.Kat.2; R45 | Xn; R22NOTA E

T

T: 45-22

S: 53-45

009-010-00-Xkwas tetrafluoroborowy ...%*)16872-11-0C; R34NOTA B

C

R: 34

S: (1/2-)26-27-45

009-011-00-5kwas heksafluorokrzemowy ...%*)16961-83-4C; R34NOTA B

C

R: 34

S: (1¤2-)26-27-45

009-012-00-0heksafluorokrzemiany alkaliczne: sodu (1), potasu (2), amonu (3)*)16893-85-9(1)

16871-90-2(2)

16919-19-0(3)

T; R23/24/25NOTA A

T

R: 23/24/25

S: (1/2-)26-45

009-013-00-6heksafluorokrzemiany z wyjątkiem wymienionych w innych miejscach tego opracowania*)-Xn; R22NOTA A

Xn

R: 22

S: (2-)13-24/25

009-014-00-1heksafluorokrzemian ołowiu(II)25808-74-6Repro.Kat.1; R61 | Xn; R20/22 | R33NOTA E

T

R: 61-20/22-33

S: 53-45

009-015-00-7fluorek sulfonylu; fluorek sulfurylu2699-79-8T; R23/25 | Xi; R36/37/38T

R: 23/25-36/37/38

S: (1/2-)23-37/38-45

009-016-00-2heksafluorek glinu i sodu; kriolit; heksafluoroglinian sodu15096-52-3Xn; R20/22 | T; R48/23/25T

R: 20/22-48/23/25

S: (1/2-)22-37-45

009-017-00-8μ-fluoro-bis(trietyloglinian)potasu12091-08-6F; R11-14/15 |C; R35 | Xn; R20F C

R: 11-4/15-20-35

S: (1/2-)16-30-36/39-43-45

011-001-00-0s/d7440-23-5F; R14/15 | C; R34F C

R: 14/15-34

S: (1/2-)51-8-43-45

011-002-00-6wodorotlenek sodu*/)1310-73-2C; R35C

R: 35

S: (1/2-)26-37/39-45

011-003-00-1nadtlenek sodu1313-60-6O; R8 | C; R35O C

R: 8-35

S: (1/2-)8-27-39-45

011-004-00-7azydek sodu26628-22-8T+; R28 | R32T+

R: 28-32

S: (1/2-)28-45

011-005-00-2węglan sodu497-19-8Xi; R36Xi

R: 36

S: (2-)22-26

011-006-00-8cyjanian sodu917-61-3Xn; R22Xn

R: 22

S: (2-)24/25

012-001-00-3magnez, proszek nie stabilizowany7439-95-4F; R15-17F

R: 15-17

S: (2-)7/8-43

012-002-00-9magnez, proszek stabilizowany lub skrawki-F; R11-15F

R: 11-15

S: (2-)7/8-43

012-003-00-4magnezu alkilowe pochodne-R14 | F; R17 | C; R34NOTA A

F C

R: 14-17-34

S: (1/2-)16-43-45

013-001-00-6glin, proszek (nie stabilizowany)7429-90-5F; R15-17F

R: 15-17

S: (2-)7/8-43

013-002-00-1glin, proszek (stabilizowany)-F; R15 | R10R: 10-15

S: (2-)7/8-43

013-003-00-7trichlorek glinu, bezwodny7446-70-0C; R34C

R: 34

S: (1/2-)7/8-28-45

013-004-00-2glinu)III) alkilowe pochodne-R14 | F; R17 | C; R34NOTA A

F C

R: 14-17-34

S: (1/2-)16-43-45

013-005-00-8dietylo(etylodimetylosiloksy)glin(III)55426-95-4F; R14/15-17 | C; R35F C

R: 14/15-17-35

S: (1/2-)6-16-30-36§39-43-45

013-006-00-3dimer (3-osobutaniano-O,O3etylu)(2-dimetyloaminoetaniolano)(1-metoksy-2-propanolano)glinu(III)-R10 |Xi; R41Xi

R: 10-41

S: (2-)26-39

014-001-00-9trichlorosilan10025-78-2F; R15-17F

R: 15-17

S: (2-)24/25-43

014-002-00-4tetrachlorosilan; tetrachlorek krzemu10026-04-7R14 |Xi; R36/37/38Xi

R: 14-36/37/38

S: (2-)7/8-26

014-003-00-Xdichlorodimetylosilan75-78-5F; R11 | Xi; R36/37/38F Xi

R: 11-36/37-38

S: (2)

014-004-00-5trichloro(metylo)silan*)75-79-6R14 | F; R11 | Xi; R36/37/38F Xi

R: 11-14-36/37-38

S: (2-)26-39

014-005-00-0Tetraetoksysilan; krzemian etylu78-10-4R10 | Xn; R20 | Xi; R36/37Xn

R: 10-20-36/37

S: (2)

014-006-00-6chlorowodorek bis(4-fluorofenylo)-metylo-[1,2,4-triazol-4-ilo)metylo]silanu-Xi; R36 | N; R51-53Xi N

R: 36-51/53

S: (2-)26-61

014-007-00-1trietoksy(izobutylo)silan17980-47-1Xi; R38Xi

R: 38

S: (2-)24

014-008-00-7(chlorometylo(bis(4-fluorofenylo)(metylo)silan85491-26-5N; R51-53N

R: 51/53

S: 61

014-009-00-2izobutylo(izopropylo)dimetoksysilan111439-76-0R10 Xn; R20 Xi; R38Xn

R: 10-20-38

S: (2-)25-26-36/37

014-010-00-8metakrzemian disodu6834-92-0C; R34 Xi; R37C

R: 34-37

S: (1/2-)13-24/25-36/37/39-45

015-001-00-1fosfor biały; tetrafosfor12185-10-3F; R17 T+; R26/28 C; R35F T+ C

R: 17-26/28-35

S: (1/2-)5-26-28-45

015-002-00-7fosfor czerwony; polifosfor7723-14-0R16 F; R11F

R: 11-16

S: (2-)7-43

015-003-00-2fosforek wapnia(II)1305-99-3F; R15/29 T+; R28F T+

R: 15/29-28

S: (1/2-)22-43-45

015-004-00-8fosforek glinu(III)20859-73-8F; R15/29 T+; R28 R32F T+

R: 15/29-28-32

S: §1ą2-(3/9/14-30-36/37-45

015-005-00-3fosforek magnezu(II)12057-74-8F; T15/29 T+; R28F T+

R: 15/29-28

S: (1/2-)22-43-45

015-006-00-9fosforek cynku(II)1314-84-7F; R15/29 | T+; R28 | R32T+ F

R: 15/29-28-32

S: (1/2-)3/9/14-30-36/37-45

015-008-00-Xpentachlorek fosforu10026-13-8C; R34 | Xi; R37C

R: 34-37

S: (1/2-)7/8-26-45

015-009-00-5chlorek fosforylu; tlenochlorek fosforu10025-87-3C; R34 | Xi; R37C

R: 34-37

S: (1/2-)7/8-26-45

015-010-00-0pentachlorek difosforu; bezwodnik kwasu fosforowego1314-56-3C; R35C

R: 35

S: (1/2-2)22-26-45

015-011-00-6kwas fosforowy(V) ...%; kwas ortofosforowy(V) ...% *)7664-38-2C; R34NOTA B

C

R: 34

S: (1/2-)26-45

015-012-00-1trisiarczek tetrafosforu1314-85-8F; R11 | Xn; R22F Xn

R: 11-22

S: (2-)7-16-24/25

015-013-00-7fosforan(V) trietylu78-40-0Xn; R22Xn

R: 22

S: (2-)25

015-014-00-2fosforan(V) tributylu126-73-8Xn; R22Xn

R: 22

S: (2-)25

015-015-00-8fosforany(V) trotolilu; fosforany trikezylu: izomery o-o-o(1)o-o-m, o-o-p, o-m-m, o-m-p, o-p-p*)78-30-8(1)T; R39/23/24/25NOTA C

T

R: 39/24/25

S: (1/2-)20/21-28-45

015-016-00-3fosforany(V) tritolilu; fosforany trikrezylu: izomery p-p-p-(1) m-m-p, m-p-p, m-m-m*)78-32-0(1)Xn; R21/22NOTA C

Xn

R: 21/22

S: (2-)28

015-019-00-Xdichlorfos (PN); fosforan 2,2-dichlorowinylu-dimetylu62-73-7T; R24/25T

R: 24/25

S: (1/2-)23-36/37-45

015-020-00-5mewinfos (PN); fosforan 2-(metoksykarbonylo)-1-metylowinylu-dimetylu7786-34-7T+; R27/28T+

R: 27/28

S: (1/2-)23-28-36/37-45

015-021-00-0trichlorfon (PN); 2,2,2-trichloro-1-hydroksyetylofosfonian dimetylu52-68-6Xn; R22 | R43Xn

R: 22-43

S: (2-)24-37

015-022-00-6fosfamidon (PN); fosforan 2-chloro-2-(dietylokarbomoilo)1-metylowinylu-dimetylu13171-21-6T+; R28 | T; R24 | Muta.Kat 3; R40T+

R: 24-28-40

S: (1/2-)23-36/37-45

015-023-00-1fosforan dietylu-)3-metylo-1H-pirazol-5-ilu); piarozkson108-34-9T+; R26/27/28T+

R: 26/27/28

S: (1/2-)13-28-45

015-024-00-7triamifos (PN); bis(dimetyloamid) 5-amino-3-fenylo-1H-1,2,4-triazol-1-ilofosfonowy1031-47-6T+; T27/28TZ

R: 27/28

S: (1/2-)22-28-36/37-45

015-025-00-2TEPP (PN); pirofosforan tetraetylu107-49-3T+; R27/28T+

R: 27/28

S: (1/2-)36/37/39-38-45

015-026-00-8szradan (PN); otametylopirofosforotetramid152-16-9T+; R27/28T+

R: 27/28

S: (1/2-)36/37-38-45

015-027-00-3sulfotep (PN); ditiopirofosforan O,O,O,O,-tetraetylu3689-24-5T+; R27/28TZ

R: 27/28

S: (1/2-)23-28-36/37-45

015-028-00-9demeton-O (PN); tifosforan O-(2-etylosulfanylo)etylu-O,O,-dietylu298-03-3T+; T27/28T+

R: 27/28

S: (1/2-)28-36/37-45

015-029-00-4demeton-S (PN); tiofosforan S-(2-etylosulfanylo)etylu-O,O-dietylu126-75-0T+; R27/28T+

R: 27/28

S: (1/2-)28-36/37-45

015-030-00-Xdemeton-O metylowy (PN); tiofosforan O-2-(etylosulfanylo)etylu-O,O-dimetylu867-27-6T; R25T

R:25

S: (1/2-)24-36/37-45

015-031-00-5demerton-S metylowy (PN); tiofosforan S-2-(etylosulfanylo)etylu-O,O,-dimetylu919-96-8T; R24¤25T

R: 24/25

S: (102-)28-36/37-45

015-032-00-0profoat (PN); ditiofosforan O,O-dietylu-S-)izopropylokarbamoilo)metylu2275-18-5T+; R27/28T+

R: 27/28

S: (1/2-)28-36/37-45

015-033-00-6forat (PN); ditiofosforan S-(etylosulfanylo)metylu-C,O-dietylu298-02-2T+; R27/28T+

R: 27/28

S: (1/2-)28-36/37-45

015-034-00-1paration (PN); tiofosforan O,O-dietylu-O-4-nitrofenylu56-38-2T+; R27/28 | N; R50-53T+ N

R: 27/28-50/53

S: (1/2-)28-36/37-45-60-61

015-035-00-7paration metylowy (PN); tiofosforan O,O-dimetylu-O-4-nitrofenylu298-00-0T+; R28 | T; R24T+

R: 24-28

S: (1/2-)28-36/37-45

015-036-00-2fenylotiofosfonian O-etylu-o,4-nitrofenylu; EPN2104-64-5T+; T27/28 | N; 50-53T+ N

R: 27/28-50/53

S: (1/2-)22-36/37-45-60-61

015-037-00-8fenkapton (PN); ditiofosforan S-(2,5-dichlorofenylosulfanylo)metylu-O,O-dietylu2275-14-1T+; R23/24/25T

R: 23/24/25

S: (1/2-)13-45

015-038-00-3kumafos (PN); tiofosforan 0-3-chloro-4-metylo-2-okso-2H-chromen-7-ylu-O,O-dietylu56-72-4T+; R28 | Xn; | N; R50-53T+ N

R: 21-28-50/53

S: (1/2-)28-36/37-45-60-61

015-039-00-9azynofos metylowy (PN); ditiofosforan O,O-dimetylu-S-(4-okso-3,4-dihydrobenzeno[d]-1,2,3-triazyn-3-ylo)metylu86-50-0T+; R28 | T; R24T+

R: 24-28

S: (1/2-)28-36/37-45

015-040-00-4diazynon (PN); tiofosforan =,=-dietylu-0-2-izopropylo-6-metylopirymidyn-4-ylu333-41-5Xn; R22 | N; R50-53Xn N

R: 22-50/53

S: (2)24/25-60-61

015-041-00-Xmalation (PN); ditiofosforan S-1,2-bis(etoksykarbonylo)etylo-O,O-dimetylu121-75-5Xn; R22Xn

R: 22

S: (2-)24

015-042-00-5tiofosforan O-3-chloro-e-nitrofenylu-O,O-dimetylu; chlorotion (nazwa zwyczajowa nie przyjęta przez ISO)500-28-7Xn; R20/21/22Xn

R: 20/21/22

S: (2-)13

015-043-00-0fosnichlor (PN); tiofosforan O-4,chloro-3-nitrofenylu-O,O-dimetylu5826-76-6Xn; R20/21/22Xn

R: 20/21/22

S: (2-)13

015-044-00-6karbotenotion (PN); ditiofosforan S-(4-chlorofenylosulfanylo)metylu-O,O-dietylu786-19-6T; R24/25 | N; R50-53T N

R: 24/25-50/53

S: (102-)28-36/37-45-60-61

015-045-00-1mekarbam (PN); ditiofosforan S-(N-etoksykarbonylo-N-metylokarbamoilo)metylu-O,O-dietylu2595-54-2T; R24/25T

R: 24/25

S: (102-)36/37-45

015-046-00-7oksydemeton metylowy (PN); tiofosforan S-(2-etylosulfinylo)etylu-O,O-dimetylu301-12-2T; R24/25T

R: 24/25

S: (1/2-)23-36/37-45

015-047-00-2etion (PN); bis(ditiofosforan) O,O,O’,O’-tetraetylo-S,S’-metylenu562-12-2T; R25 | Xn; R21T

R: 21-25

S: (102-)25-36/37-45

015-048-00-8fention (PN); tiofosforan O,O-dimetylu-O,3-metylo-4-(metylosulfanylo)fenylu55-38-9T; R25 | Xn; R21 | N; R50-53T N

R: 21-25-50/53

S: (1/2-)36/37-45-60-61

015-049-00-3endotion (PN); tiofosforan S-(5-metoksypiran-4-on-2-ylo)metylu-O,O-dimetylu2778-04-3T; R24/25T

R: 24/25

S: (1/2-)36/37-45

015-050-00-9tiometon (PN); ditiofosforan S-2-(etylosulfanylo)etylu-O,O-dimetylu640-15-3T; R25 | Xn; R21T

R: 21-25

S: (102-)36/37-45

015-051-00-4dimetoat (PN); ditiofosforan S-metylokarbamilometylu-O,O-dimetylu60-51-5Xn; R21/22Xn

R: 21/22

S: (2-)36/37

015-052-00-Xfenchlorfos (PN); tiofosforan O,O-dimetylu-O,2,4,5-trichlorofenylu299-84-3Xn; R21/22Xn

R: 21/22

S: (2-)25-36/37

015-053-00-5menazon (PN); ditiofosforan S-(4,6-diamino-1,3,5-triazyn-2-ylo)metylu-O,O-dimetylu78-57-9Xn; R22Xn

R: 22

S: (2)

015-054-00-0fenitrotion (PN); tiofosforan O-3-metylo-4-nitrofenylu-O,O-dimetylu122-14-5Xn; R22 | N; R50-53Xn N

R: 22-50/53

S: (2-)60-61

015-055-00-6naled (PN); fosforan 1,2-dibromo-2,2-dichloroetylu-dimetylu300-76-5Xn; R21/22 | Xi; R36/38Xn

R: 21/22-36/38

S: (2-)36-37

015-056-00-1azynofos etylowy (PN);

ditiofosforan O,O-dietylu-S-(4-okso-3,4-dihydrobenzo[d]-1,2,3-triazyn-3-ylo)metylu

2642-71-9T+; R28 | T; R24TZ

R: 24-28

S: (1/2-)28-36/37-45

015-057-00-7formotion (PN); ditiofosforan S-(N-firmylo-N-metylokarbamoilo)metylu-O,O-dimetylu2540-82-1Xn; R21/22Xn

R: 21/22

S: (2-)36/37

015-058-00-2morfotion (PN); ditiofosforan O,O-dimetylu-S-(morfolinokarbonylo)metylu144-41-2T; R23/24/25T

R: 23/24/25

S: (1/2-)13-45

015-059-00-8wamidotion (PN); tiofosforan O,O-dimetylu-S-2-[1-(metylokarbamoilo)etylosulfanylo]etylu2275-23-2T; R25 | Xn; R21T

R: 21-25

S: (1/2-)36/37-45

015-060-00-3disulfoton (PN); ditiofosforan O,O-dietylu-S-2-(etylosulfanylo)etylu298-04-4T+; R27/28 | N; R50-53T+ N

R: 27/28-50/53

S; (1/2-)28-36/37-45-60-61

015-062-00-4mipafoks (PN); fluorek bis)izopropyloamido)fosforowy371-86-8T+; R39/26-27/28T+

R: 39/36/37-38

S; (1/2-)13-45

015-063-00-Xdioksation (PN); bis(ditiofosforan) S,S’-1,4-dioksan-2,3-diylu-O,O,O’O’-tetraetylu78-34-2T+; R26/28 |T; R24T+

R: 24-26/28

S; (1-2-)28-36/37-45

015-064-00-5bromofos etylowy (PN); tiofosforan O-4-bromo-2,5-dichlorofenylu-O,O-dietylu4824-78-6T; R25 | Xn; R21 | N; R50-53T N

R: 21-25-50/53

S: )1/2-)28-36/37-45-60-61

015-065-00-0ditiofosforan S-2-(etylosulfinylo)etylu-O,O-dimetylu2703-37-9T+; T26/27-28T+

R: 26/27/28

S: (1/2-)13-28-45

015-066-00-6ometoat (PN); tiofosforan S-(metylokarbamoilo)metylu-O,O-dimetylu1113-02-6T; R25 | Xn; R21T

R: 21-25

S: (1/2-)23-36/37-45

015-067-00-1fosalon (PN);

ditiofosforan S-(6-chloro-2-okso-2,3-dihydrobenzoksazol-3-ilo)metylu-O,O-dietylu

2310-17-0T: R25 | Xn; R21T

R: 21-25

S: (1/2-)36-37-45

015-068-00-7dichlorfention (PN); tiofosforan O-2,4-dichlorofenylu-O,O-dietylu97-17-6Xn; R22Xn

R: 22

S: (2)

015-069-00-2metydation (PN);

ditiofosforan S-(5-metoksy-2-okso-2,3-dihydro-1,3,4-tiadiazol-3-ilo)metylu-O,O-dimetylu

950-37-8T+; R28 | Xn R21TZ

R: 21-28

S: (1/2-)22-28-36/37-45

015-070-00-8cyjanotoat (PN)-tiofosforan-S-[N-)1-cyjano-1-metyloetylo)karbamoilo]metylu-O,O-dietylu3734-95-0T+; R28 | T; R24TZ

R: 24-28

S: (1/2-)36/37-45

015-071-00-3chlorfenwinfos (PN); fosforan (Z,E)-2-chloro-1-(2,4-dichlorofenylo)winylu-dietylu470-90-6T+; R28 | T; R24 | N; R50-53T+ N

R: 24-28-50/53

S: (1/2-)28-36/37-45-60-61

015-072-00-9m.onokrotofos (PN); fosforan dimetylu-(E§-1-metylo-2-(metylokarbamoilo)winylu6923-22-4T+; R28 | T; R24T+

R: 24-28

S: (1/2¤)23-36/37-45

015-073-00-4dikrotofos (PN); fosforan (E)-2-(dimetylokarbamoilu)-1-metylowinylu-dimetylu141-66-2T+; R28 | T; R24T+

R" 24-28

S: (1/2-)28-36/37-45

015-074-00-Xkrufomat (PN); N-metyloamidofosforan O-butylofenylu-O-metylu299-86-5Xn; R21/22Xn

R: 21/22

S: (2-)36¤37

015-075-00-5tiofosforan S-2-(dizopropylosulfinylo)etylo-O,O-dimetylu2635-50-9T; R23/24/25T

R: 23/24-25

S: (1/2-)13-45

015-076-00-0tiofosforan O,O-dietylu-0-4-metylo-2-okso-2H-chromen-7-ylu299-45-6T+; R26/27/28TZ

R: 26/27/28

S: (102-)13-28-45

015-077-00-6fosforan 2,2-dichlorowinylu-2-(etylosulfinylo)etylu-metylu7076-53-1T; R23/24-25T

R: 23/24/25

S: (1/2-)13-45

015-078-00-1demeton S-metylosulfonowy (PN); tiofosforan S-2-(etylosulfonylo)etylu-O,O-dimetylu17040-19-6T; R25 Xn; R21T

R: 21-25

S: (1/2-)22-28-36/37-45

015-079-00-7acefat (PN); N-acetyloamidotiofosforan O,S-dimetylu30560-19-1Xn; R22Xn

R: 22

S: (2-)36

015-080-00-2amidition (PN); ditiofosforan S-[(2-metoksyetylo)karbamoilo]metylu-O,O-dimetylu919-76-6XN; R22Xn

R:22

S: (2-)24-36

015-081-00-8ditiopirofosforan O,O,O,O-tetrapropylu3244-90-4Xn; R21/22Xn

R: 21/22

S: (2-)36/37

015-082-00-3azotoat (PN); tiofosforan O-4-(4-chlorofenyloazo)fenylu-O,O-dimetylu5834-96-8Xn; R20/22Xn

R: 20/22

S: (2-)13

015-083-00-9bensulid (PN); ditiofosforan S-2-(benzenosulfonoamido)etylu-O,O-dizopropylu741-58-2Xn; R22Xn

R: 22

S: (2-)24-36

015-084-00-4chloropiryfos (PN); tiofosforan O,O-dietylu-O-3,5,6-trichloro-2-pirydylu2921-88-2T; R24/25 | N; R50-53T N

R: 24/25-50/53

S: (1/2-)28-36/37-45-60-61

015-085-00-Xchlorofonium chlorek (PN); chlorek tributylo(2,4-dichlorobenzylo)fosfonium¤115-78-6T; R25 | Xn; R21| Xi; R36/38T

R: 21-25-36/38

S: (1/2-)36/37/39-45

015-086-00-5kumitoat (PN); tiofosforan O,O-dietylu-O-6-okso-7,8,9,10-tetrahydrobenzo[c]chromen-3-ylu572-48-5T; R25T

R: 25

S: (1/2-)28-36/37-45

015-087-00-0cyjanofos (PN); tiofosforan O-4-cyjanofenylu-O,O-dimetylu2636-26-2Xn; R21/22Xn

R: 21/22

S: (2-)36/37

015-088-00-6dialifos (PN); didiofosforan S-2-chloro-1-ftalimidoetylu-O,O-dietylu10311-84-9TZ; R28 | T; R24T+

R: 24-28

S: (1/2-)28-36/37-45

015-089-00-1etoat-metylowy (PN); ditiofosforan S-(etylokarbamoilo)metylu-O,O-dimetylu116-01-8Xn; R21/22Xn

R: 21/22

S: (2-)36/37

015-090-00-7fensulfotion (PN); tiofosforan O,O-dietylu-O-4-(metylosulfinylo)fenylu115-90-2T+; R27/28T+

R: 27/28

S: (1/2-)23-28-36/37-45

015-091-00-2fonos (PN); etyloditiofosfonian O-etylu-S-fenylu944-22-9T+; R27/28 | B; R50-53T+ N

R: 27/28-50/53

S: (1/2-)28-36/37-45-60-61

015-092-00-8fosacetym (PN); N-acetimidoiloamidotiofosforan O,O-bis(4-chlorofenylu)4104-14-7T+; T27/28T+

R: 27/28

S: (1/2-)28-36/37-45

015-093-00-3leptofos (PN); fenylotiofosfonian O-4-bromo-2,5-dichlorofenylu-O-metylu21609-90-5T; R25-39/25 | Xn; R21T

R: 21-25-39/25

S: (1/2-)25-36/37/39-45

015-094-00-9mefosfolan (PN); N-(4-metylo-1,3,ditiolan-2-ylideno)amidofosforan dietylu950-10-7T+; R27/28T+

R: 27/28

S: (102-=36/37/39-45

015-095-00-4metamidofos (PN); amidotiofosforan O,S-dimetylu10265-92-6T+; R28 |T; R24 | Xi; R36T+

R: 24-28-36

S: (1/2-)22-28-36/37-45

015-096-00-Xoksydisulfoton (PN); ditiofosforan S-2-(etylosulfinylo)etylu-O,O-dimetylu2497-07-6T+; R28 | T; R24T+

R: 24-28

S: (1/2-)28-36/37-45

015-097-00-5fentoat (PN); ditiofosforan S-etoksykarbonylo(fenylo)metylu-O,O-dimetylu2597-03-7Xn; R21/22Xn

R: 21/22

S: (2-)22-36/37

015-098-00-0trichloronat (PN); etylotiofosfonian O-etylu-O,2,4,5-trichlorofenylu327-98-0T+; R28 | T; R24T+

R: 24-28

S: (1/2-)23-28-36/37-45

015-099-00-6pirymifos etylowy (PN); tiofosforan O-2-dietyloamino-6-metylopirymidyn-4-ylu-O,O-dietylu23505-41-1T; R25 | Xn; R21T

R: 21-25

S: (1/2-)23-36/37-45

015-100-00-Xfoksym (PN); tiofosforan O-cyjano(fenylo)metylidenoamino-O,O-dietylu14816-18-3Xn; R22Xn

R: 22

S: (2-)36

015-101-00-5fosmet (PN); ditiofosforan S-ftalimidometylu-O,O-dimetylu732-11-6Xn; R21/22Xn

R: 21/22

S: (2-)22-36/37

015-102-00-0fosforan tris (2-chloroetylu)*)115-96-8Xn; R22 | Xi; R36/38Xn

R: 22-36/38

S: (2)¤

015-103-00-6tribromek fosforu7789-60-8R14 |C; R34 | Xi; R37C

R: 14-34-37

S: (1/2-)26-45

015-104-00-1pentasiarczek difosforu1314-80-3F; R11 | R29 | Xn; R20/22F

Xn

R: 11-20/22-29

S: (2)

015-105-00-7trifenoksyfosfan; fosforyn trifenylu*/)101-02-0Xi; R36/38Xi

R: 36/38

S: (2-)28

015-106-00-2heksametylofosforotriamid680-31-9Rakotw.Kat.2; R45 | Muta.Kat.2; R46T

R: 45-46

S: 53-45

015-107-00-8etoprofos (PN); ditiofosforan O-etylu-S,S-dipropylu13194-48-4T+; R27 | T; R25T+

R: 25-27

S: (1/2-)36/37/39-45

015-108-00-3bromofos (PN); tiofosforan O-4-bromo-2,5-dichlorofenylu-O,O-dimetylu2104-96-3Xn; R22Xn

R: 22

S: (2-)36

015-109-00-9krotoksyfos (PN); fosforan dimetylu-1-metylo-2-[(1-feynloetoksy)karbonylo]winylu7700-17-6T; R24/25T

R: 24/25

S: (1/2-)28-36/37-45

015-110-00-4cyjanofenfos (PN); fenylotiofosfonian O-4-cyjanofenylu-Oetylu13067-93-1T; R25-39/25 | Xn; R21 | Xi; R36T

R: 21-25-36-39/25

S: (1/2-)36/37-45

015-111-00-Xfosfolan (PN); 1,3-ditiolan-2-ylidenoamidofosforan dietylu947-02-4T+; R27/28T+

R: 27/28

S: (102-)28-36/37-45

015-112-00-5tionazyna (PN); tiofosforan =,=-dietylu-O-pirazyn-2-ylu297-97-2T+; R27/28T+

R: 27/28

S: (1/2-)36/37/39-38-45

015-114-00-6chloromefos (PN); ditiofosforan S-chlorometylu-O,O-dietylu24934-91-6T+; R27/28T+

R: 27/28

S: (1/2-)28-36/37-45

015-115-00-1chlorotiofos; tiofosforan O-2,5-dichloro-4-(metylosulfanylo)fenylu-O,O-dietylu UWAGA: wg PN mieszanina trzech izomerów (CAS 60238-56-4): tiofosforan O-2,4-dichloro-5-(metylosulfanylo)fenylu-O,O-dietylu, tiofosforan O-2,5-dichloro-4-(metylosulfanylo)fenylu-O,O-dietylu, tiofosforan O-4,5-dichloro-2-(metylosulfanylo)fenylu-O,O-dietylu21923-23-9T+; R28 T; R24T+

R: 24-28

S: (1/2-)28-36/37-45

015-116-00-7demefion-O (PN); tiofosforan O-2-(metylosulfanylo)etylu-O,O-dimetylu682-80-4T+; R28 | T; R24T+

R: 24-28

S: (1/2-)28-36/37-45

015-117-00-2demefion-S (PN); tiofosforan S-2-(metylosulfanylo(etylu-O,O-dimetylu2587-90-8T+; R28 | T; R24T+

R: 24-28

S: (1/2-)28-36/37-45

015-118-00-8demeton;mieszanina: demeton-O (PN); tiofosforan O,O-dietylu-O-2-(etylosulfanylo)etylu (CAS 298-03-3) oraz demeton-S (PN); tiofosforan O,O-dietylu-S-2-(etylosulfanylo)etylu (CAS 126-75-0)8065-48-3T+; R27/28T+

R: 27/28

S: (1/2-)28-36/37-45

015-119-00-3fosforan 4-(metylosulfanylo)fenylu-dimetylu3254-63-5T+; R27/28T+

R: 27/28

S: (1/2-)28-36/37-45

015-120-00-9ditalimfos (PN); ftalimidotiofosfonian O,O-dietylu;5131-24-8Xi; R38 | R43Xi

R: 38-43

S: (2-)36/37

015-121-00-4edifenfos (PN); ditiofosforan O-etylu-S,S-difenylu17109-49-8T; T23/24/25T

R:: 23/24/25

S: (1/2-)28-36/37-45

015-122-00-Xetrymfos (PN); tiofosforan O-6-etoksy-2-etylopirymidyn-4-ylu-O,O-dimetylu38260-54-7Xn; R22Xn

R: 22

S: (2)

015-123-00-5fenamifos (PN); izopropyloamidofosforan etylu-3-metylo-4-(metylosulfanylo)fenylu22224-92-6T+; R28 | T; R24T+

R: 24-28

S: (1/2-)23-28-36/37-45

015-124-00-0fostietan (PN); 1,3-ditietan-2-ylidenoamidofosforan dietylu21548-32-3T+; R27/28T+

R: 27/28

S: (1/2-(36/37-45

015-125-00-6glifozyna (PN); N,N-bis(fosfonometylo)glicyna2439-99-8Xi; R41Xi

R: 41

S: (2-)26

015-126-00-1heptenofos (PN); fosforan 7-chlorobicyklo[3.2.0]hepta-2,6-dien-6-ylu-dimetylu23560-59-0T; R25T

R: 25

S: (1/2-)23-28-37-45

015-127-00-7iprobenfos (PN); tiofosforan S-benzylu-O,O-diizopropylu26087-47-8Xn; R22Xn

R: 22

S: (2)

015-128-00-2ditiofosforan S-(etylosulfinylo)metylu-O,O-diizopropylu; IPSP5827-05-4T+; R27 | T; R25T+

R: 25-27

S: (1/2-)28-36/37-45

015-129-00-8izofenfos (PN); N-izopropyloamidotiofosforan O-etylu-O-2-(izoproksykarbonylo)fenylu25311-71-1T; R24/25T

R: 24/25

S: (1/2-)36/37-45

015-130-00-3izotioat (PN); ditiofosforan S-2-(izopropylosulfanylo)etylu-O-O-dimetylu36614-38-7T; R224/25T

R: 24/25

S: (1/2-)28-36/37-45

015-131-00-9tiofosforan O,O-dietylu-O-5-fenyloizoksazol-3-ilu; izoksation18854-01-8T; R24/25T

R: 24/25

S: (1/2-)28-36/37-45

015¤132-00-4ditiofosforan S-(4-chlorofenylosulfanylo)metylu-O-O-dimetylu; karbofenotion metylowy953-17-3T; R24/25T

R: 24/25

S: (1/2-)28-36/37-45

015-133-00-Xpiperofos (PN); didiofosforan S-2-(metylopiperydynokarbonylo)metylu-O-O-dipropylu24151-93-7Xn; R22Xn

R: 22

S: (2)

015-134-00-5pirymifos metylowy (PN);

Tiofosforan O-2-(dimetyloamino)-6-metylopirymidyn-4-ylu-O,O-dimetylu

29232-93-7Xn; R22Xn

R: 22

S: (2)

015-135-00-0profenofos (PN); tiofosforan O-4-bromo-2-chlorofenylu-O-etylu-S-propylu41198-08-7Xn; R20/21/22Xn

R : 20/21/22

S: (2-)36/37

015-136-00-6propetamfos (PN);

etyloamidotiofosforan O-[(:)-2-(izopropoksykarbonylo)-1-metylowinylu]-O-metylu

31218-83-4T; R25T

R: 25

S: (1/2-)37-45

015-137-00-1pirazofos (PN);

tiofosforan O-6-etoksykarbonylo-5-metylopirazolo[1,5-a]pirymidyn-2-ylu-O,O-dietylu

13457-18-6Xn; R22Xn

R: 22

S: (2)

015-138-00-7chinalfos (PN); tiofosforan O-chinoksalin-2-ylu-O,O-dietylu13593-03-8T; R25 | Xn; R21T

R

S: (1/2-)22-36/37-45

015-139-00-2terbufos (PN); ditiofosforan S-(tert-butylosulfanylo)metylu-O,O-dietylu13071-79-9T+; E27/28T+

R: 27/28

S: (1/2-)36-37-45

015-140-00-8-triazofos (PN); tiofosforan O,O-dietylu-O-1-fenylo-1H-1,2,4-triazol-3-ilu240147-8T; R24/25T

R:: 24/25

S: (1/2-)23-36/37-45

015-141-00-3ditiofosforan O,O-dioktylu-S-etylonodiamonium; ditiofosforan O,O-dioktylu-S-etylenodiamoniowy,mieszanina izomerów-C; R34 | Xn; R22 | N; R50-53C N

R: 22-34-50/53

S: (1/2-)24/25-26-28-39-45-6061

015-142-00-9fosforan butylu-dialkoksy(dibutoksyfosforyloksy)tytanu)IV)-trialkoksytytanu(IV)-F; R11 | Xi; R36 | N; R51-53F Xi N

R: 11-36-51/53

S: (2-)7/9-16-26-43-61

015-143-00-4mieszanina:

(2-cjloroetylo)fosfonian dialkilu oraz (2-chloropropylo)fosfonian dialkilu, gdzie alkil: 2-chloroetyl, 2-chloropropyl lub 2-chloro-1-metyloetyl

-Xn; R22Xn

R: 22

S: (2)

015-144-00-Xmieszanina:

metylofosfinian pentylu

oraz metylofosfinian-2-metylobutylu

87025-52-3C; R34C

R: 34

S: (1/2-)26-36/37-39-45

015-145-00-5mieszanina:

ditiofosforan O,O-diizopropylu-S-miedzi(I) oraz ditiofosforan O-izopropylu-O-(4-metylopentan-2-ylu)-S-miedzi(I) oraz ditiofosforan O,O-di(4-metylopentan-2-ylu)-S-miedzi(I)

-N; R50-53N

R: 50/53

S: 60-61

015-146-00-0ditiofosforan S-tricyklo[5.2.1.02,6]dek-3-en-8-ylu-O-alkilu-O-alkilu lub ditiofosforan S-tricyklo[5.2.1.02,6]dek-3-eb-9-ylu-O-alkolu-O-alkilu gdzie alkil to: izopropyl, izobutyl lub 2-etyloheksyl-N; R50-53N

R: 50/53

S: 60-61

015-147-00-6mieszanina:

triofosforan O,O-difenylu-S-tert-alkiloamoniowy oraz sulfid lub disulfid dinonylowy, gdzie grupa alkilowa ma od 12 do 14 atomów węgla

-Xi; R38-41 | N; R51-53 | R43Xi N

R: 38-41-43-51/53

S: (2-)24-26-37/39-61

016-001-00-4siarkowodór7783-06-5F+; R12 | T+; R26F+ T+

R: 12-26

S: (1/2-)7/9-16-45

016-002-00-Xsiarczek baru21109-95-5R31 | Xn; R20/22Xn

R: 20/22-31

S: (2-)28

016-003-00-5polisiarczki baru50864-67-0R31 | Xi; R36/37/38Xi

R: 31-36/37-38

S: (2-)28

016-004-00-0siarczek wapnia20548-54-3R31 | Xi; R36/37/38Xi

R: 31-36/37-38

S: (2-)28

016-005-00-6polisiarczki wapnia1344-81-6R31 | Xi; R36/37-38Xi

R: 31-36/37-38

S: (2-)28

016-006-00-1siarczek potasu1312-73-8R31 | C; R34C

R: 31-34

S: (1/2-)26-45

016-007-00-7polisiarczki potasu37199-66-9R31 | C; R34C

R: 31-34

S: (1/2-)26-45

016-008-00-2polisiarczki amonu*)9080-17-5C; R34 | R31C

R: 31-34

S: (1/2-)26-45

016-009-00-8siarczek sodu1313-82-2R31 | C; R34C

R: 31-34

S: (1/2-)26-45

016-010-00-3polisiarczki sodu1344-08-7R31 | C; R34C

R: 31-34

S: (1/2-)26-45

016-011-00-9ditlenek siarki7446-09-5T; R23 | Xi; R36/37T

R: 23-36/37

S: (1/2-)7/9-45

016-012-00-4dichlorek disiarki10025-67-9R14 | C; R34 | Xi; R37C

R: 14-34-37

S: (1/2-)26-45

016-013-00-Xdichlorek siarki10545-99-0R14 | C; R34 | Xi; R37C

R: 14-34-37

S: (1/2-)26-45

016-014-00-5tetrachlorek siarki13451-08-6R14 | C; R34 | Xi; R37C

R: 14-34-37

S: (1/2-)26-45

016-015-00-0chlorek sulfinylu; chlorek tionylu; tlenochlorek siarki7719-09-7R14 | C; R34 | Xi; R37C

R: 14-34-37

S: (1/2-)26-45

016-016-00-6chlorek sulfonylu; chlorek sulfurylu7791-25-5R14 | C; R34 | Xi; R37C

R: 14-34-37

S: (1/2-)26-45

016-017-00-1kwas chlorosiarkowy(VI); kwas chlorosulfonowy7790-94-5R14 | C; R35 | Xi; R37C

R: 14-35-37

S: (1/2-)26-45

016-018-00-7kwas fluorosiarkowy(VI); kwas fluorosulfonowy7789-21-1Xn; R20 | C; R35C

R: 20-35

S: (1/2-)26-45

016-019-00-2oleum; kwas siarkowy dymiący zawierający od 20% do 65% SO3-R14 | C; R35 | Xi; R37NOTA B

C

R: 14-35-37

S: (1/2-)26-30-45

016-020-00-8kwas siarkowy(VI) ...%*)7664-93-9C; R35NOTA B

C

R: 35

S: (1/2-)26-30-45

016-021-00-3metanotiol; merkaptan metylu74-93-1F+; R12 |Xn; R20F+ Xn

R: 12-20

S: (2-)16-25

016-022-00-9etanotiol; merkaptan etylu75-08-1F; R11 | Xn; R20F Xn

R: 11-20

S: (2-)16-25

016-023-00-4siarczan(VI) dimetylu77-78-1Rakotw.Kat.2; R45 | T+; R26 | T; R25 | C; R34NOTA E

T+

R: 45-25-26-34

S: 53-45

016-024-00-Xdimeksan (PN); ditiobis(tiomrówczan)-O,O-dimetylu1468-37-7Xn; R22Xn

R: 22

S: (2)

016-025-00-5disul (PN); wodorosiarczan 2-(2,4-dichlorofenoksy)etylu149-26-8Xn; R22 | Xi; R38-41Xn

R: 22-38-4¤

S: (2-)26

016-026-00-0kwas amidosiarkowy(VI); kwas sulfamidowy; kwas amidosulfonowy5329-14-6Xi; R36/38Xi

R: 36/38

S: (2-)26-28

016-027-00-6siarczan)VI) dietylu64-67-5Rakotw.Kat.2; R45 | Muta.Kat.2; R46 | Xn; R20/21/22 | C; R34NOTA E

T

R: 45-46-20/21/22-34

S: 53-45

016-028-00-1ditionian(III) sodu; podsiarczyn sodu7775-14-6R7 | R31 | Xn; R22Xn

R: 7-22-31

S: _2-)7/8-26-28-43

016-029-00-7kwas 4-metylobenzenosulfonowy; kwas p-toluenosulfonowy (zawierający więcej niż 5% H2SO4)*)-C; R34C

R: 34

S: (1/2-)26-37/39-45

016-030-00-2kwas 4-metylobenzenosulfonowy; kwas p-toluenosulfonowy (zawierający maksymalnie do 5% H2SO4)*)104-15-4Xi; R36¤37¤38Xi

R: 36/37/38

S: (2-)26-37

016-031-00-81,1-ditlenek tetrahydrotiofenu; 1,1-dioksotetrahydro-1-λ6-fioten; sulfolan; sulfon tetrametylenu*)126-33-0Xn; R22Xi

R: 36/37/38

S: (2-)26-37

016-032-00-31,3-propanosulton; 2,2-dioksy-1,2-oksatiolan1120-71-4Rakotw.Kat.2; R45 | Xn; R21/22NOTA E

T

R: 45-21/22

S: 53-45

016-033-00-9chlorek dimetylosulfamoilu; chlorek dimetylosulfamylu13360-57-1Rakotw.Kat.2; R45 | T+; R26 | Xn; R21/22 |C; R34NOTA E

T+

R: 45-21/22-26-34

S: 53-45

016-034-00-43,3’-{piperazyno-1,4-diylobis[(6-chloro-1,3,5-triazyno-2,4-diylo)imino(2-acetamido)-1,4-fenylenoazo]}bis(naftaleno-1,5-disulfonian) tetrasodu81898-60-4R43Xi

R: 43

S: (2-)22-24-37

016-035-00-X5-anilino-3-(4-{4-[4-chloro-6-(3-sulfonianoanilino)-1,3,5-triazyno-2-yloamino]-2,5-dimetylofenyloazo}-2,5-fisulfoniano-fenyloazo)-4-hydroksynaftaleno-2,7-disulfonian pentasodu-Xi; R36Xi

R: 43

S: (2-)22-26

016-036-00-55’-(4,6-dichloro-5-cyjanopirymidyn-2-yloamino)-4’-hydroksy-2,3’-azodinaftaleno-1,2’,5,7’-disulfonian tetrasodu-R42 | N; R51-53Xn N

R: 42-51/53

S: (2-)22-61

016-37-00-01-amino-4-(4-benzenosulfonoamido-3-sulfonianoanilino)-9,10-antrachinono-2-sulfonian disodu85153-93-1Xi; R41 | R52-53Xi

R: 41-52/53

S: (2-)26-39-61

016-038-00-66-[(4-chloro-6-(N-metylo-2-toluidyno)-1,3,5-triazyno-2-yloamino]-1-hydroksy-2-(4-metoksy-2-sulfonianofenyloazo)-naftaleno-3-sulfonian disodu86393-35-3R43Xi

R: 43

S: (2-)22-24-37

016-039-00-12-(6-chloro-4-{4-[2,5-dimetylo-4-(2,5-disulfonianofenyloazo)fenyloazo]-3-ureidoanilino}-1,3,5-triazyno-2-yloamino)-benzeno-1,4-disulfonian tetrasolu-R43Xi

R: 43

S: (2-)22-24-37

016-040-00-7mieszanina: 6-(2,4-dihydroksyfenyloazo)-3-{4-[4-(2,4-dihydroksyfenyloazo)anilino]-3-sulfonianofenyloazo}-4-hydroksynaftaleno-2-sulfonian disodu, 6-(2,4-diaminofenyloazo(-3-{4-[4-(2,4-diaminofenyloazo)anilino]-3-sulfonianofenyloazo}-4-hydroksynaftaleno-2-sulfonian disodu i 6-(2,4-dihydroksyfenyloazo()-3-(4-{4-[7-(2,4-dihydroksyfenyloazo-1-hydroksy-3-sulfoniano-2-naftyloazo]anilino}-3-sulfonianofenyloazo)-4-hydroksynafaleno-2-sulfonian trisodu-Xi; R36Xi

R: 36

S: (2-)26

016-041-00-22,5-dichloro-4-[4-)5-chloro-4-metylo-2-sulfonianofenyloazo(-5-hydroksy-3-metylopirazol-1-ilo]benzenosulfonian wapnia-Xn; R20Xn

R: 20

S: (2)

016-042-00-85-benzamido-3-{5-[4-fluoro-6-(1-sulfoniano-2-naftyloamino)-1,3,5-triazyno-2-yloamino]-2-sulfonianofenyloazo}-4-hydroksynaftaleno-2,7-disulfonian tetrasodu85665-97-0Xi; R36/38 | R43Xi

R: 36/38-43

S: (2-)22-24/25-37

016-043-00-36-acetamido-4-hydroksy-3-{4-[2-(sulfonianooksy)etylosulfonylo]fenyloazo}naftaleno-2-sulfonian dilitu-R43Xi

R: 43

S: (2-)24-37

016-044-00-92-hydrat S,S’-heksano-1,6-diylo-bistiosarczan disodu-R43 | R52-53Xi

R: 43-52/53

S: (2-)22-24-37-61

016-045-00-44-amino-6-[5-(5-chloro-2,6-difluoropirymidyno-4-aloamino)-2-sulfonianofenyloazo]-5-hydroksy-3-{4-[2-(sulfonianooksy)-etylosulfonylo]fenyloazo}naftaleno-2,7-disulfonian litu-sodu-wodoru108624-00-6R43Xi

R: 43

S: (2-)22-24-37

016-046-00-Xwodorosiarczan(V) sodu; kwaśny siarczan sodu7681-38-1C; R34 | Xi; R37C

R: 34-37

S: (1/2-)26-36/37/39-45

016-047-00-57-(4-{4-[-(2,5-disulfonianoanilino)-6-fluoro-1,3,5-triazyno-2-yloamino]-2-metylofenyloazo}-7-sulfoniano-1-naftyloazo}-anfaleno-1,3,5-trisulfonian heksasodu85665-96-9R43Xi

R: 43

S: (2-)22-24-37

016-048-00-03,5-dichloro-2-[5-cyjano-2,5-bis(3-hydroksypropyloamino)-4-metylo-3-pirydyloazo]-benzenosulfonian sodu-Xi; R41 | R52-53Xi

R: 41-52/53

S: (2-)26-61

016-049-00-6bis[dimetylo(oktadecylo)benzenosulfonian] wapnia-C; R34 | N; R51-53C N

R: 34-51/53

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-61

016-050-00-15-{4-chloro-6-[5-hydroksy-2,7-disulfoniano-6-(2-sulfonianofenyloazo)-4-naftyloamino]-1,3,5-triazyno-2-yloamino}fenylo-N-meetylo)amino]-1,3,5-triazyn-2-yloamino}-4-hydroksy-3-(2-sulfonianofenyloazo)naftaleno-2,7-disulfonian tripotasu-trisodu-Xi; R36 |R43Xi

R: 36-43

S: (2-)22-24-26-37

016-051-00-77-(4-{6-fluoro-4-[2-(2-winylosulfonyloetoksy)etyloamino]-1,3,5-triazyn-2-yloamino}-2-ureidofenyloazo)naftaleno-1,3,6-trisulfonian trosodu106359-91-5R43Xi

R: 43

S: (2-)22-24-37

016-052-00-24-hydroksynaftaleno-1-sulfonian benzylotributyloamonium; 4-hydroksynaftaleno-1-sulfonian benzylotributyloamoniowy102561-46-6Xn; R20 | N; R51-53Xn N

R: 20-51/53

S: (2-)22-61

016-053-00-82-(dialkilokarbamilo)benzenosulfonian dialkiloamonium; 2-(dialkilokarbamoilo)benzenosulfonian dialkiloamoniowy,gdzie alkil oznacza nasycony, nierozgałęziony łańcuch zawierający 16 lub 18 atomów węgla (heksadecyl lub oktadecyl)-Xi; R38 | R43 | R53Xi

R: 38-43-53

S: (2-)24-37-61

016-054-00-3(2,4,4-trimetyloheksanoiloksy)benzenosulfonian sodu-T; R23-48/23 | Xn; R22 | Xi; R36/37 | R43T

R: 22-23-36/37-43-48/23

S: (1/2-)22-24-36-45

016-055-00-94-amino-3,6-bis{5-[hydroksy-naftaleno-2,7-disulfonian tetrasodu (zaw.>35% chlorku sodu i octanu sodu)-Xi; R41 | R43Xi

R: 41-43

S: (2-)22-24-26-37/39

016-056-00-4wodorosiarczan(VI) potasu¤ kwaśny siarczan potasu7646-93-7C; R34 | Xi; R37C

R: 34-37

S: (1/2¤)26-36/37-3945

017-001-00-7chlor7782-50-5T; R23 | Xi; R36/37/38T

R: 23-36/37/38

S: _1/2-)7/9-45

017-002-00-2chlorowodór bezwodny7647-01-0C; R35 | Xi; R37C

R: 35-37

S: (1/2-)7/9-26-45

017-002-01-Xkwas chlorowodorowy ...%, kwas solny ...%*)-C; R34 | Xi; R37NOTA B

C

R: 34-37

S: (1/2-)26-45

017-003-00-8chloran(V) baru13477-00-4O; R9 | Xn; R20/22O Xn

R: 9-20/22

S: (2-)13-27

017-004-00-3chloran(V) potasu3811-04-9O; R9 | Xn; R20/22O Xn

R: 9-20/22

S: (2-)13-16-27

017-005-00-9chloran(V) sodu7775-09-9O; R9 | Xn; R22O Xn

R: 9-22

S: (2-)13-17-46

017-006-00-4kwas chlorowy(VII) ...%; kwas nadchlorowy ...%*)7601-90-3R% | O; R8 | C; R35NOTA B

O C

R: 5-8-35

S: (1/2-)23-26-36-45

017-007-00-Xchloran(VII) baru; nadchloran baru13465-95-7O; R9 | Xn; R20/22O Xn

R: 9-20/22

S: (2-)27

017-008-00-5chloran(VII) potasu; nadchloran potasu7778-74-7O; R9 | Xn; R22O Xn

R: 9-22

S: (2-)13-22-27

017-009-00-0chloran(VII) amonu; nadchloran amonu7790-98-9O; R9 | R44NOTA G

O

R: 9-44

S: (2-)14-16-27-36/37

017-009-00-6chloran(VII) sodu; nadchloran sodu7601-89-0O; R9 | Xn; R22O Xn

R: 9-22

S: (2-)13-22-27

017-011-00-1chloran(I) sodu; podchloryn sodu, roztwór zawierający ...% aktywnego Cl*)7681-52-9C; R34 | R31NOTA B

C

R: 31-34

S: (1/2-)28-45-50

017-012-00-7chloran)I) wapnia; podchloryn wapnia, roztwór zawierający ...% aktywnego Cl(>39%)7778-54-3O; R8 | R31 | C; T34O C

R: 8-31-34

S: (1/2-)26-43-45

017-013-00-2chlorek wapnia10043-52-4Xi; R36Xi

R: 36

S: (2-)22-24

017-014-00-8chlorek amonu12125-02-9Xn; R22 | Xi; R36Xn

R: 22-36

S: (2-)22

019-001-00-2potas7440-09-7R14 | F; R15 | C; R34F C

R: 14/15-34

S: (1/2-)51-8-45

019-002-00-8wodorotlenek potasu*)1310-58-3C; R35C

R: 35

S: (1/2-)26-37/39-45

020-001-00-Xwapń7440-70-2F; R125F

R: 15

S: (2-)8-24/25-43

020-002-00-5cyjanek wapnia592-01-8T+; R28 | R32T+

R: 28-32

S: (1/2-)7/8-23-36/37-45

022-001-00-5chlorek tytanu(IV); tetrachlorek tytanu7550-45-0R 14 | C; R34 |Xi; R36/37C

R: 14-34-36/37

S: (1/2-)7/8-26-45

023-001-00-8tlenek wanadu(V); pentatlenek wanadu1314-62-1Xn; R20Xn

R: 20

S: (2-)22

024-001-00-0tlenek chromu(VI); tritlenek chromu; bezwodnik chromowy1333-82-0Rakotw.Kat.1; R49 | O; R8 | T; R25 | C; R35 | R43NOTA E

O T

R: 49-8-25-35-43

S: 53-45

024-002-00-6dichromian(VI) potasu*)7778-50-9Xi; R36/37/38 | R43Xi

R: 36/37/38-43

S: (2-)22-28

024-003-00-1dichromian(VI) amonu*)7789-09-5O; R8 | E; R1 | Xi; R36/37/38 | R43E Xi

R: 1-8-36/37-38-43

S: (2-)28-35

024-004-00-7dichromian(VI) sodu*)10588-01-9Xi; R36/37/38 | R43Xi

R: 36/37/38-43

S: (2-)22-28

024-005-00-2dichlorek ditlenek chromu; chlorek chromylu; tlenek chromu14977-61-8O; R8 | C; R35O C

R: 8-35

S: (1/2-)7/8-22-28-45

024-006-00-8chromian(V) potasu*)7789-00-6Xi; R36¤37¤38 | R43Xi

R: 36/37/38-43

S: (2-)22-28

024-007-00-3chromiany cynku łącznie z chromianem cynkowo-potasowym-Rakotw.Kat.1; R45 | Xn; R22 | R43NOTA A; NOTA E

T

R: 45-22-43

S: 53-45

024-008-00-9chromian(VI) wapnia13765-19-0Rakotw.Kat.2; R45 | Xn; R22NOTA E

T

R: 45-22

S: 53-45

024-009-00-4chromian(VI) strontu7789-06-2Rakotw.Kat.2; R45 | Xn; R22NOTA E

T

R: 45-22

S: 53-45

024-010-00-Xchromian(VI) chromu(III)24613-89-6O; R8 | Rakotw.kat.2; R45 | C; R35 | R43O T C

R: 45-8-35-43

S: 53-45

024-011-00-5bis[1-(3,5-dinitro-2-oksydofenyloazo)-3-(N-fenylokarbamoilo)-2-naftolano]chromian(III)amonium;bis[1-(3,5-dinitro-2-oksydofenyloazo)-3-(N-fenylokarbamoilo)-2-naftolano]chromian(III) amoniowy-F; R11F

R: 11

S: (2-)33

024-012-00-0bis[7-acetamido-2-(4-nitro-2-oksydofenyloazo)-3-sulfoniano-1-naftolano]chromian(III)trisodu-Muta.Kat.3; R40Xn

R: 40

S (2-)22-36/37

024-013-00-6[6-anilino-2-(5-nitro-2-oksydofenyloazo)-3-sulfoniano-1-naftolano](4-sulfoniano-1,1’-azodi-2,2’-naftolano)chromian(III) trisodu-Xi; R41 | N; R51-53Xi N

R: 41-51/53

S: (2-)26-39-61

024-014-00-1bis[2-(5-chloro-4-nitro-2-oksydofenyloazo)-5-sulfoniano-1-naftolano]chromian(III)trisodu93952-24-0Xi; R41 R52-53Xi

R: 41-52/53

S: (2-)26-39-61

025-001-00-3tlenek manganu(IV); ditlenek manganu1313-13-9Xn; R20/22Xn

R: 20/22

S: (2-)25

025-002-00-9magnanian(VII) potasu; nadmanganian potasu7722-64-7O; R8 | Xn; R22O Xn

R: 8-22

S: (2)

025-003-00-4siarczan(VI) manganu(II)7785-87-5Xn; R48/20-22Xn

R: 48/20/22

S: (2-)22

027-001-00-9kobalt7440-48-4R42/43Xn

R: 42/43

S: (2-)22-24-37

027-002-00-4tlenek kobaltu(II)1307-96-6Xn; R22 | R43Xn

R: 22-43

S: (2-)24-37

027-003-00-Xsiarczek kobaltu(II)1317-42-6R43Xi

R: 43

S: (2-)24-37

028-001-00-1tetrakarbonylek niklu13463-39-3F; R11 | Rakotw.Kat.3; R40 | Repro.Kat.2; R61 | T+; R26NOTA E

F T+

R: 61-11-26-40

S: 53-45

028-002-00-7nikiel7440-02-0Rakotw.Kat.3; R40 | R43Xn

R: 40-43

S: (2-)22-36

028-003-00-2tlenek niklu(II); tlenek niklawy1313-99-1Rakotw.Kat.I; R49 | R43T

R: 49-43

S: 53-45

028-004-00-8tlenek niklu(IV); ditlenek niklu12035-36-8Rakotw.Kat.1; R49 | R43T

R: 49-43

S: 53-45

028-005-00-3tritlenek diniklu1313-06-3Rakotw.Kat.1; R49 | R43T

R: 49-43

S: 53-45

028-006-00-9siarczek niklu(II); siarczek niklawy16812-54-7Rakotw.Kat.1; R49 | R43T

R: 49-43

S: 53-45

028-007-00-4disiarczek triniklu12035-72-2Rakotw.Kat.1; R49 | R43T

R: 49-43

S: 53-45

028-008-00-Xwodorotlenek niklu(II); wodorotlenek niklawy12054-48-7Rakotw.Kat.3; R40 | Xn; R20/22 | R43Xn

R: 20/22-40-43

S: (2-)22-36

028-009-00-5siarczan(VI) niklu(II); siarczan niklawy7786-81-4Rakotw.Kat.3; R40 | Xn; R22 | R42/43Xn

R: 22-40-42/43

S: (2-)22-36/37

028-010-00-0węglan niklu(II); węglan niklawy3333-67-3Rakotw.Kat.3; R40 | Xn; R22 | R43Xn

R: 22-40-43

S: (2-)22-36/37

029-001-00-4chlorek miedzi(I); chlorek miedziawy7758-89-6Xn; R22Xn

R: 22

S: (2-)22

029-002-00-Xtlenek miedzi(I); tlenek miedziawy1317-39-1Xn; R22Xn

R: 22

S: (2-)22

029-003-00-5naftenian miedzi1338-02-9R10 | Xn; R22Xn

R: 10-22

S: (2)

029-004-00-0siarczan(VI) miedzi(II); siarczan miedziowy7758-98-7Xn; R22 |Xi; R36/38Xn

R: 22-36/38

S: (2-)22

029-005-00-6turkus kartasol; produkt reakcji [tris(chlorometylo(ftalocyjaniano]miedzianu(II) kwasu metoksyoctowego z N-metylopiperyzyną i kwasem metoksyoctowym-Xi; R36Xi

R: 36

S: (2-)26

030-001-00-1cynk, proszek nie stabilizowany7440-66-6F; R15-17F

R: 15-17

S: (2-)7/8-43

030-002-00-7cynk, proszek stabilizowany-R10 | F; R15R: 10-15

S: (2-)7/8-43

030-003-00-2chlorek cynku(II); dichlorek cynku7646-85-7C; R34C

R: 34

S: (1/2-)7/8-28-45

030-004-00-8cynku alkilowe pochodne-R14| F; R17 | C; R34NOTA A

F C

R: 14-17-34

S: (1/2-)16-43-45

030-005-00-3diaminabis)izocyjaniano)cynk(II)-Xn; R22 | Xi; R41 | R 42/43 | N; R50Xn N

R: 22-41-42/43-50

S: (2-)22-26-36/37/39-41-61

030-006-00-9siarczan(VI) cynku(II)7733-02-0Xi; R36/38Xi

R: 36/38

S: (2-)22-25

033-001-00-Xarsen7440-38-2T; R23/25T

R: 23/25

S: (1/2-)20/21-28-45

033-002-00-5związki arsenu z wyjątkiem wymienionych w innym miejscu wykazu*)-T; R23/25NOTA A

T

R: 23/25

S: (1/2-)20/21-28-45

033-003-00-0tlenek arsenu(III); tritlenek arsenu; arszenik; tlenek aresnawy1327-53-3Rakotw.Kat.1; R45 | TT; R28 | C; R34NOTA E

T+

R: 45-28-34

S: 53-45

033-004-00-6tlenek arsenu(V); pentatlenek arsenu; tlenek arsenowy1303-28-2Rakotw.Kat.1; R45 |T; R23/25NOTA E

T

R: 45-23/25

S: 53-45

033-005-00-1kwas arsenowy(V) i jego sole-Rakotw.Kat.1; R45 | T; R23/25NOTA A; NOTA E

T

R: 45-23/25

S: 53-45

034-001-00-2selen7782-49-2T; R23/25 | R::T

R: 23/25-33

S: (1/2-)20/21-28-45

034-002-00-8związki selenu z wyjątkiem selenosiarczku kadmu-T; R23/25 | R33NOTA A

T

R: 23/25-33

S: (10/2-)20/21-28-45

035-001-00-5brom7726-95-6T+; R26 | X; R35T + C

R: 26-35

S: (1/2-)7/9-26-45

035-002-00-0bromowodór10035-10-6C; R35 | Xi; R37C

R: 35-37

S: (102-)7/9-26-45

035-002-01-8kwas bromowodorowy ...% *)-C; R34 | Xi; R37NOTA B

C

R: 34-37

S: (1/2-)7/9-26-45

035-003-00-6bromian(V) potasu7758-01-2O; R9 | Rakotw.Kat.2; R45 | T; R25NOTA E

T O

R: 45-9-25

S: 53-45

040-001-00-3cyrkon, proszek nie stabilizowany7440-67-7F; R15-17F

R: 15-17

S: (2-)7/8-43

040-002-00-0cyrkon, proszek stabilizowany-F; R15R: 15

S: (2-)7/8-43

042-001-00-9tlenek molibdenu(VI); tritlenek molibdenu1313-27-5Xn; R48¤20¤22 | Xi; R36/37Xn

R: 36/37-48/20/22

S: (2-)22-35

047-001-00-2azotan(V) srebra7761-88-8C; R34C

R: 34

S: (1/2-)26-45

048-001-00-5związku kadmu z wyjątkiem selenku siarczku kadmu (xCdSe), mieszaniny siarczku kadmu t siarczkiem cynku (xCdS . yZnS), mieszaniny siarczku kadmu z siarczkiem rtęci(II) (xCdS . yHgS) i związków wymienionych w innych miejscach wykazu*)-Xn; R20/21/22NOTA A

Xn

R: 20/21/22

S: (2-)221

048-002-00-0tlenek kadmu(II)1306-19-0Rakotw.Kat.2; R49 |T; R48/23/25 | Xn; R22NOTA E

T

R: 49-22-48/23/25

S: 53-45

048-003-00-6dimrówczan kadmu*)4464-23-7T; R23/25 | R:: | Xn; R40T

R: 24/25-33-40

S: (1/2-)22-45

048-004-00-1dycyjanek kadmu*)542-83-6T+; R26/27/28 |R32 | R33 | Xn; R40T+

R: 26/27/28-32-33-40

S: (1/2-)7-28-29-45

048-005-00-7heksafluorokrzemian kadmu*)17010-21-8T; R23/25 | R33 | Xn; R40T

R: 23/25-33-40

S: (1/2-)22-45

048-006-00-2fluorek kadmu(II)*)7790-79-6T; R23/25 | R33 | Xn; R40T

R: 23/25-33-40

S: (1/2-)22-45

048-007-00-8jodek kadmu(II)*)7790-80-9T; R23/25 | R33 | Xn; R40T

R: 23/25-33-40

S: (1/2-)22-45

048-008-00-3chlorek kadmu(II)10108-64-2Rakotw.Kat.2; R45 T; R48/23/25NOTA E

T

R: 45-48/23/25

S: 53-45

048-009-00-9siarczan(VI) kadmu(II)10124-36-4Rakotw.Kat.2; R49| T; T48/23/25 | Xn; R22NOTA E

R

R: 49-22-48/23/25

S: 53-45

048-010-00-4siarczek kadmu(II)*)1306-23-6Rakotw.Kat.3, R40 | T; R48/23/25 | Xn; R22T

R: 22-40-48/23/25

S: (1/2-)22-36/37-45

050-001-00-5chlorek cyny(IV); tetrachlorek cyny; chlorek cynowy7646-78-8C; R34 | Xi; R37C

R: 34-37

S: (1/2-)7/8-26-45

050-002-00-0cyheksatyna (PN); wodorotlenek tricykloheksylocyny13121-70-5Xn; R20/21/22Xn

R: 20/21/22

S: (2-)13

050-003-00-6fentyny octan (PN); octan trifenylocyny900-95,8T+; R26 | T; R24/25 | Xi; R36/38 | R43 | N; R50-53T + N

R: 24/25-26-36/38-43-50/53

S: (1/2-)36/37-45-60-61

050-004-00-1fentyny wodorotlenek (PN); wodorotlenek trifenylocyny76-87-9T+; R26 | T; R24/25 | Xi; R36/38 | N; R50-53T + N

R: 24/25-26-36/38-50/53

S: (102-)36/37-45-60-61

050-005-00-7związki trimetylocyny z wyjątkiem tych, które wymieniono w innym miejscu wykazu*)-T+; R26/27/28NOTA A

T+

R: 26/27/28

S: (1/2-)26-27-28-45

050-006-00-2związki trietylocyny z wyjątkiem tych, które wymieniono w innym miejscu wykazu*)-T+; R26/27-28NOTA A

T+

R: 26/27-28

S: (1/2-)26-27-28-45

050-007-00-8związki tropropylocyny z wyjątkiem tych, które wymieniono w innym miejscu wykazu*)-T; R23/24/25NOTA A

T

R: 23/24/25

S: (1/2-)26-27-28-45

050-008-00-3związki tributylocyny*)-T; R25-48/23/25 | Xn; R21 | Xi; R36/38NOTA A

T

R: 21-25-36/38-48/23-25

S: (1/2-)35-36/37/39-45

050-009-00-0związki trypentylocyny z wyjątkiem tych, które wymieniono w innym miejscu wykazu*)-Xn; R20/21/22NOTA A

Xn

R: 20/21/22

S: (2-)26-28

050-010-00-4związki triheksylocyny z wyjątkiem tych, które wymieniono w innym miejscu wykazu*)-Xn; R20/21/22NOTA A

Xn

R: 20/21/22

S: (2-)26-28

050-011-00-Xzwiązki trifenylocyny z wyjątkiem tych, które wymieniono w innym miejscu wykazu*)-T; R23/24/25NOTA A

T

R: 23/24/25

S:(1/2-)26-27-28-45

050-010-00-5związki tricykloheksylocyny z wyjątkiem tych, które wymieniono w innym miejscu wykazu*)-Xn; R20/21/22NOTA A

Xn

R: 20/21/22

S: (2-)26-28

050-013-00-0związki tryktylocyny z wyjątkiem tych, które wymieniono w innym miejscu wykazu*)-Xi; R36/37/38NOTA A

Xi

R: 36/37-38

S: (2)

050-017-00-2fenbutacyny tlenek (PN); tlenek bis[tris(2-fenylo,2,metylopropylo)cyny]13356-08-6Xn; R21 | Xi; R36/38Xn

R: 21-36/38

S:(2-)36/37

050-018-00-8bis(metanosulfonian) cyny53408-94-9C; R34 | Xn; R22 | R43C

R: 22-34-43

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45

051-001-00-8chlorek antymonu(III); trichlorek antymonu; chlorek antymonawy10025-91-9C; R34 | Xi; R37C

R: 34-37

S: (1/2-)26-45

051-002-00-3chlorek antymonu(V); pentachlorek antymonu; chlorek antymonowy7647-18-9C; R34 | Xi; R37C

R: 34-37

S: (1/2-)26-45

051-003-00-9związki antymonu z wyjątkiem antymonu: tetratlenku(Sb2O4), pentatlenu (Sb2O5), trisiarczku (Sb2S3), pentasiarczku (Sb2S5) i wymienionych w innych miejscach wykazu*)-Xn; R20/22NOTA A

Xn

R: 20/22

S: (2-)221

051-004-00-4fluorek antymonu(III); trifluorek antymonu; fluorek antymonawy7783-56-4T; R23/24/25T

R: 23/24/25

S: (1/2-)7-26-45

051-005-00-Xtlenek antymonu(III); tritlenek antymonu; tlenek antymonawy1309-64-4Rakotw.Kat.3; R40Xn

R: 40

S: )2-)22-36

053-001-00-3jod7553-56-2Xn; R20/21Xn

R:20/21

S: (2-)23-25

053-002-00-9jodowodór, bezwodny¤10034-85-2C; R35 | Xi; R37C

R: 35-37

S: (1/2-)7/9-26-45

053-002-01-6kwas jodowodorowy ...%*)-C; R34NOTA B

C

R: 34

S: (1/2-)26-45

053-003-00-4jodylobenzen696-33-3E; R1E

R: 1

S: (2-)35

053-004-00-Xbis(jodylobenzoesan) wapnia-E; R1NOTA C

E

R: 1

S: (2-)35

056-001-00-1nadtlenek baru(II)1304-29-6O; R8 | Xn; R20/22O Xn

R: 8-20/22

S: (2-)13-27

056-002-00-7sole baru z wyjątkiem siarczanu(VI) baru i związków wymienionych w innych miejscach wykazu*)-Xn; R20/22NOTA A

Xn

R: 20/22

S: (2-)28

056-003-00-2węglan baru513-77-9Xn; R22Xn

R:22

S: (2-)24/25

076-001-00-5tlenek osmu (VIII); tetratlenek osmu20816-12-0T+; R26/27/28 |C; R34T+

R: 26/27/28-34

S: (1/2-)7/9-26-45

080-001-00-0rtęć7439-97-6T; R23 | R33T

R: 23-33

S: (1/2-)7-45

080-002-00-6związki nieorganiczne rtęci z wyjątkiem siarczku rtęci(II) i związków wymienionych w innych miejscach wykazu*)-T+; R26/27/28 | R33NOTA A

T+

R: 26/27/28-33

S: (1/2-)13-28-45

080-003-00-1chlorek rtęci(I); kalomel; chlorek rtęciawy1011291-1Xn; R22 | Xi; R36/37/38Xn

R: 22-36/37/38

S: (2-)13-24/25-46

080-004-00-7związki organiczne rtęci z wyjątkiem wymienionych w innych miejscach wykazu*)-T+; R26/27/28 | R33NOTA A

T+

R: 26/27/28-33

S: (1/2-)13-28-36-45

080-005-00-2piorunian rtęci(II); fulminian rtęci(II)628-86-4E; R3 | T; R23/24/25 | R::E T

R: 3-23/24/25-33

S: (1/2-)3-34-35-45

080-006-00-8cyjanek tlenek rtęci(II); tlenocyjanek rtęci1335-31-5E; R3 | T; R23/24/25 | R33E T

R: 3-23/24-25-33

S: (1/2-)28-35-45

080-007-00-3rtęci alkilowe pochodne*)-T+; T26/27/28 | R33NOTA A

T+

R: 26/27/28-33

S: (1/2-)13-28-36-45

080-008-00-9wodorotlenek fenylortęci(II) - azotan fenylortęci(II), azotan fenylortęci- zasadowy8003-05-2T; R25-48/24/25 | C; R34 | Xi; R37 | R44T

R: 25-34-37-44-48/24/25

S: (1/2-)23-24/25-37-45

080-009-00-4chlorek (2-metoksyetylo(rtęci(II)123-88-6T; R25-48/25 | C; R34T

R: 25-34-48/25

S: (1/2-)36/37/39-45

080-010-00-Xchlorek rtęci(II); chlorek rtęciowy; sublimat7487-94-7T+; R28 | C; R34 | T; R48/24/25T+

R: 28-34-48/24/25

S: (1/2-)36/37/39-45

080-011-00-5octan fenylortęci(II)62-38-4T; R25-48/24/25 |C; R34T

R: 25-34-48/24/25

S: (1/2-)23-24/25-37-45

081-001-00-3tal7440-28-0T+; R25/28 | R::T+

R: 26/28-33

S: (1/2-)13-28-45

081-002-00-9związki talu z wyjątkiem wymienionych w innych miejscach z wykazu-T+; R26/28 | R33NOTA A

T+

R: 26/28-33

S: (1/2-)13-28-45

081-003-00-4siarczan(VI) talu(I); siarczan talawy7446-18-6T+; R28 | Xi; R38 | T; R48/25T+

R: 28-38-48/25

S: (1/2-)13-36/37-45

082-001-00-6związki ołowiu z wyjątkiem wymienionych w innych miejscach wykazu-Repro.Kat.1; R61 | Xn; R20/22 | R33NOTA A; NOTA E

T

R: 61-20/22-33

S: 53-45

082-002-00-1ołowiu alkilowe pochodne, gdzie liczba atomów węgła (n) w grupie alkilowej CnH2n+1 wynosi od 1 do 5*)-Repro.Kat.1; R61 | T+; R26/27/28 | R33NOTA A; NOTA E

T+

R: 61-26/27/28-33

S: 53-45

082-003-00-7azydek ołowiu(II); diazydek ołowiu; azydek ołowiawy13424-46-9E; Re | Repro.Kat.1; R61 | Xn; R20/22 | R33NOTA E

E T

R: 61-3-20/22-33

S: 53-45

082-004-00-2chromian(VI|) ołowiu(II(; chromian ołowiawy7758-97-6Repro.Kat.1; R61 | Rakotw.Kat.3; R40 | R33T

R: 61-33-40

S: 53-45

082-005-00-8dioctan ołowiu; octan ołowiawy301-04-2Repro.Kat.1; R60-61 | Xn; R48/22 | R33NOTA E

T

R: 60-61-33-48/22

S: 53-45

082-006-00-3fosforan(V) ołowiu(II); fosforan ołowiawy7446-27-7Repro.Kat.1; R60-61 | Xn; R48/22 | R33NOTA E

T

R: 60-61-33-48/22

S: 53-45

082-007-00-9dioctan ołowiu - wodorotlenek ołowiu(II)(1/2); ofctan ołowiawy, zasadowy1335-32-6Repro.Kat.1; R60-61 | Rakotw.Kat.3; R40 | Xn; R48/22 |R33NOTA E

T

R: 60-61-33-40-48/22

S: 53-45

082-008-00-4bis(metanosulfonian) ołowiu17570-76-2Repro.Kat.1; R60-61 | Xn; R20/22-48/20-22 | Xi; R38-41 | R33 | N; R58NOTA E

T N

R: 60-61-20/22-33-38-41-48/20-22-58

S: 53,45-57-61

092-001-00-8uran7440-61-1T+; R26/28 | R33T+

R: 26/28

S: (102-)20/21-45

092-002-00-3związki uranu-T+; R26/28 | R33NOTA A

T+

R: 26/28-33

S: (1/2-)20-21-45

601-001-00-4metan74-82-8F+; R12FT

R: 12

S: (2-)9-16-33

601-002-00-Xetan7484-0F+; R12FT

R: 12

S: (2-)9-16-33

601-003-00-5propan74-98-6F+; R12F+

R: 12

S: (2-)9-16-33

601-004-00-0butan106-97-8F+; R12NOTA C

F+

R: 12

S: (2-)9-16-33

601-005-00-62,2-dimetylopropan;neopentan463-82-1F+; R12F+

R: 12

S: (2-)9-16-33

601-006-00-1pentan(1) i 2-metylobutan; izopentan(2)109-66-0(1)

78-78-4(2)

F; R11NOTA C

F

R: 11

S: (2-)9-16-29-3

601-007-00-7heksan, mieszanina izomerów-F; R11NOTA C

F

R: 11

S: (2-)9-16-23-29-33

601-008-00-2heptan142-82-5F; R11NOTA C

F

R: 11

S: (2-)9-16-23-29-33

601-009-00-8oktan111-65-9F; R11NOTA C

F

R: 11

S: (2-)9-16-29-33

601-010-00-3eten; etylen74-85-1F+; R12F+

R: 12

S: (2-)9-16-33

601-011-00-9propen; propylen115-07-1F+; R12F+

R: 12

S: (2-)0-16-33

601-012-00-4but-1-en; butylen-1 (1), but-2-en; butylen-2 (2) i 2-metylopropen; izobutylen (3)106-98-9(1)

107-01-7(2)

115-11-7(3)

F+; R12NOTA C

F+

R: 12

S: (2-)9-16-33

601-013-00-Xbuta-1,3-dien106-99-0F+; R12 | Rakotw.Kat.2; R45NOTA D

F + T

R: 45-12

S: 53-45

601-014-00-52-metylobuta-1,3-dien; izopren78-79-5F+; R12NOTA D

F+

R: 12

S: (2-)9-16-29-33

601-015-00-0etyn; acetylen74-86-2R5 | R6 | F; R12F+

R: 5-6-12

S: (2-)9-16-33

601-016-00-6cyklopropan75-19-4F+; R12F+

R:12

S: (2-)9-16-33

601-017-00-1cykloheksan110-82-7F; R11F

R: 11

S: (2-)9-16-33

601-018-00-7metylocykloheksan108-87-2F; R11F

R: 11

S: (2-)9-16-33

601-019-00-21,4-dimetylocykloheksan589-90-2F; R11R

F: 11

S: (2-)9-16-33

601-020-00-8benzen71-43-2F; R11 | Rakotw.Kat.1; R45 | T; R48/23/24/25NOTA E

R: 45-11-48/23/24/25

S: 53-45

601-021-00-3toluen; metylobenzen*)108-88-3F; R11 | Xn; R20F Xn

R: 11-20

S: (2-)16-25-29-33

601-022-00-9ksylen; dimetylobenzen - mieszanina izomerów(1), oraz poszczególne izomery: 1,2-dimetylobenzen; o-ksylen(2), 1,3-dimetylobenzen; m-ksylen(3) i 1,4-dimetylobenzen; p-ksylen(4)*)1330-20-7(1)

95-47-6(2)

108-38-3(3)

106-42-3(4)

R10 | Xn; R20/21 | Xi; R38NOTA V

Xn

R: 10-20/21-38

S: (2-)25

601-023-00-4etylobenzen; fenyloetan*)100-41-4F; R11 | Xn; R20F Xn

R: 11-20

S: (2-)16-24/25-29

601-024-00-Xpropylobenzen; fenylopropan(1) i izopropylobenzen; kumen(2)*)103-65-1(1)

98-82-8(2)

R10 | Xi; R37NOTA C

Xi

R: 10-37

S: (2)

601-025-00-5mezytylen; 1-3-5trimetylobenzen*)108-67-8R10 | Xi; R37Xi

R: 10-37

S: (2)

601-026-00-0styren; winylobenzen*)100-42-5R10 | Xn; R20 | Xi; R36/38NOTA D

Xn

R: 10-20-36/38

S: (2-)23

601-027-00-6propen-2-ylobenzen; α-metylostyren; izopropenylobenzen; 2-fenylopropen-1*)98-83-9R10 | Xi; R36/37Xi

R: 10-36/37

S: (2)

601-028-00-12-metylostyren; 2-winylotoluen*)611-15-4Xn; R20Xn

R: 20

S: (2-)24

601-029-00-7p-menta-1,8-dien; dwupenten*)138-86-3R10 | Xi; R38Xi

R: 10-38

S: (2-)28

601-030-00-2cyklopentan287-92-3F; R11F

R: 11

S: (2-)9-16-29-33

601-031-00-82,4,4-trimetylopent-1-en; dwuizobutylen107-39-1F; R11F

R: 11

S: (2-)9-16-29-33

601-032-00-3benzo[a]piren; benzo[d,eŽ?]chryzen50-32-8Rakotw.Kat.2; R45 | Muta.Kat.2; R46 | Repro.Kat.2; R60-61T

R: 45-46-60-61

S: 53-45

601-033-00-9benzo[a]antracen56-55-3Rakotw.Kat.2; R45T

R: 45

S: 53-45

601-034-00-4benzo[b]fluoranten; benzo[e]acefenantrylen205-99-2Rakotw.Kat.2; R45T

R: 45

S: 53-45

601-035-00-Xbenzo[j]fluoranten205-82-3Rakotw.Kat.2; R45T

R: 45

S: 53-45

601-036-00-5benzo[k]fluoranten207-08-0Rakotw.Kat.2; R45T

R: 45

S: 53-45

601-037-00-0heksan*)110-54-3F; R11 | Xn; R48/20F Xn

R: 11-48/20

S: (2-)9-16-24/25-29-51

601-041-00-2dibenzo[a,h]antracen53-70-3Rakotw.Kat.2; R45T

R: 45

S: 53-45

601-042-00-8bifenyl; fenylobenzen92-52-4Xi; R36/37/38Xi

R: 36/37/38

S: (2-)23

601-043-00-31,2,3-trimetylobenzen95-63-6R10 | Xn; R20 | Xi; R36/37/38Xn

R: 10-20-36/37/38

S: (2-)26

601-044-00-93a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-metanoinden; dwucyklopentadien77-73-6F; R11 | Xn; R20/22 | Xi; R36/37/38F Xn

R: 11-20/22-36/27/38

S: (2-)36/37

601-045-00-41,2,3,4-tetrahydronaftalen; tetralina119-64-2Xi; R36/38 | R19Xi

R: 19-36/38

S: (2-)26-28

602-001-00-7chlorometan; chlorek metylu74-87-3F+; R12 | Rakotw.Kat.3; R40 | Xn; R48/20F+ Xn

R: 12-40-48/20

S: (2-)9-16-33

602-002-00-2bromometan; bromek metylu74-83-9T; R23 | Xi; R36/37/38T

R: 23-36/37/38

S: (1/2-)15-27-36/37/39-38-45

602-003-00-8dibrometan; dibromek metylenu; bromek metylenu*)74-95-3Xn; R20Xn

R:20

S: (2-)24

602-004-00-3dichlorometan; dichlorek metylenu; chlorek metylenu75-09-2Rakotw.Kat.3; R40Xn

R:40

S: (2-)23-24/25-36/37

602-005-00-9jodometan; jodek metylu74-88-4Rakotw.Kat.3; R40 | Xn; R21 | T; R23/25 | Xi; R37/38T

R: 21-23/25-37/38-40

S: (1/2-)36/37-38-45

602-006-00-4chloroform; trichlorometan*)67-66-3Xn; R22-48/20/22; | Xi; R38; | Rakotw.Kat.3; R40Xn

R: 22-38-40-48§20/22

S: (2-)36/37

602-007-00-Xbromoform; tribromometan75-25-2T; R23 | Xi; R36¤38T

R: 23-36/38

S: (1/2-)28-45

602-008-00-5tetrachlorometan; czterochlorek węgla*)56-23-5T; R23/24/25-48/23 | Rakotw.Kat.3; R40 | N; R59T N

R: 23/24/25-40-48/23-59

S: (1/2-)23-36/37-45-59-61

602-009-00-0chloroetan; chlorek etylu75,00-3F+; R12F+

R:12

S: (2-)9-16-33

602-010-00-61,2-dibromoetan; dibromek etylenu; bromek etylenu*)106-93-4Rakotw.Kat.2; R45 | T; R23/24/25 | Xi; R36/37/38NOTA E

T

R: 45-23/24/25-36/37/38

S: 53-45

602-011-00-11,1-dichloroetan; chlorek etylidenu*)75-34-3F; R11 | Xn; R22 | Xi; R36/37F Xn

R: 11-22-36/37

S: (2-)16-23

602-012-00-71,2-dichloroetan; dichlorek etylenu; chlorek etylenu**107-06-2F; R11 | Rakotw.Kat.2; R45 | Xn; R22 | Xi; R36/37/38NOTA E

F T

R: 45-11-22-36/37/38

S: 53-45

602-013-00-21,1,1-trichloroetan; metylochloroform71-55-6Xn; R20 | N; R59NOTA F

Xn N

R: 20-59

S: (2-)24/25-59-61

602-014-00-81,1,2-trichloroetan*)79-00-5Xn; R20/21/22Xn

R: 20/21/22

S: (2-)9

602-015-00-31,1,2,2-tetrachloroetan; tetrachlorek acetylenu*)79-34-5T+; R26/27T+

R: 26/27

S: (1/2-)38-45

602-016-00-91,1,2,2-tetrabromoetan; tetrabomek acetylenu*)79-27-6T+; R26 | Xi; R36T+

R: 26-36

S: (1/2-)24-27-45

602-017-00-4pentachloroetan*)76-01-7Rakotw.Kat.3; R40 |T; R48/23T

R: 40-48/23

S: (1/2-)23-36/37-45

602-018-00-Xchloropropan; chlorek propylu*)26446-76-4F; R11 | Xn; R20/21/22NOTA C

F Xn

R: 11-20/21/22

S: (2-)9-29

602-019-00-51-bromopropan; bromek propylu106-94-5R10 | Xn; R20Xn

R: 10-20

S: (2-)9-24

602-020-00-01,2-dichloropropan; dichlorek propylenu; chlorek propylenu78-87-5F; R11 | Xn; R20/22F Xn

R: 11-20/22

S: (2-)16-24

602-021-00-61,2-dibromo-3-chloropropan96-12-8Rakotw.Kat.2; R45 | Muta.Kat.2; R46 | T; R25 | Xn; R48/20/22NOTA E

T

R: 45-46-25-48/20/22

S: 53-45

602-022-00-1chloropentan; chlorek amylu*)29656-63-1F; R11 | Xn; R20/21/22NOTA C

F Xn

R: 11-20/21-22

S: (2-)9-29

602-023-00-7chloroeten; chlorek winylu; chloroetylen75-0-1-4F+; R12 | Rakotw.Kat.1; R45NOTA D

F+ T

R: 45-12

S: 53-45

602-024-00-2bromoeten; bromek winylu; bromoetylen593-60-2F+; R12FT

R: 12

S: (2-)9-16-33

602-025-00-81,1-dichloroeten; 1,1-dichloroetylen; chlorek winylidenu*)75-33-4F+; R12 | Xn; R20-40NOTA D

F+ Xn

R: 12-20-40

S: (2-)7-16-29

602-026-00-31,2-dichloroeten; 1,2-dichloroetylen; dichlorek acetylenu*)540-59-0F; R11 | Xn; R20F Xn

R: 11-20

S: (2-)7-16-29

602-027-00-9trichloroeten; trichloroetylen; tri*)79-01-6Rakotw.Kat.3; R40Xn

R: 40

S: (2-)23-36/37

602-028-00-4tetrachloroeten; tetrachloroetylen; perchloroetylen*)127-18-4Rakotw.Kat.3; R40Xn

R: 40

S: (2-)23-36/37

602-029-00-X3-chloropropen; chlorek allilu107-05-1F; R11 | T+; R26NOTA D

F T+

R: 11-26

S: (1/2-)16-29-33-45

602-030-00-51,3-dochloropropen542-75-6R10 | T; R25 | Xn; R20/21 | Xi; R36/37/38 | R43NOTA D

T

R: 10-20/21-25-36/37/38-43

S: (1/2-)36/37-45

602-0031-00-01,1-dichloropropen (1) i 1,2-dichloropropen (2)563-58-6(1)

563-54-2(2)

F; R11 | T; R25NOTA C

F T

R: 11-25

S: (1/2-)16-29-33-45

602-032-00-63-chloro-2-metylopropen; chlorek 2-metyloallilu563-47-3F; R11 | Xn; R20F Xn

R: 11-20

S: (2-)9-16-29-33

602-033-00-1chlororenzen*)108-90-7R10 | Xn; R20Xn

R: 10-20

S: (2-)24/25

602-034-00-71,2-dichlorobenzen; o-dichlorobenzen*)75-50-1Xn; R22 | Xi; R36/37/38Xn

R: 22-36/37/38

S: (2-)23

602-035-00-21,4-dichlorobenzen; p-dichlorobenzen106-46-7Xn;R22 | Xi; R36/38Xn

R: 22-36/38

S: (2-)22-24/25-46

602-036-00-82-chlorobuta-1,3-dien; chloropren126-99-8F; R11 | Xn; R20/22 | Xi; R36NOTA D

F Xn

R: 11-20/22-36

S: (2-)16

602-037-00-3chloro(fenylo)metan; (chlorometylo)benzen; chlorek benzylu; α-chlorotoluen100-44-7Rakotw.Kat.3; R40 | T; R23 | Xn; R22 | Xi; R37/38-41T

R: 22-23-37/38-40-41

S: (1-2/-)36/37-38-45

602-038-00-9trichloro(fenylo)metan; (trichlorometylo)benzen; α,α,α-trichlorotoluen; fenylochloroform98-07-7Rakotw.Kat.2; R45 | T; R23 | Xn; R22 | Xi; R37/38-41NOTA E

T

R: 45-22-23-37/38-41

S: 53-45

602-039-00-4polichlorowane bifenyle; PCB*)1336-36-3R33 | N; R50-53NOTA C

Xn N

R: 33-50/53

S: (2-)35-60-61

602-040-00-X2-chlorotoluen; o-chlorotoluen (1), 3-chlorotoluen; m-chlorotoluen (2) i 4-chlorotoluen; p-chlorotoluen (3)95-49-8(1)

108-41-8-(2)

106-43-4(3)

25168-05-2

(mieszanina)

Xn; R20NOTA C

Xn

R: 20

S: (2-)24/25

602-041-00-5pentachloronaftalen1321-64-8Xn; T21/22 | Xi; R36/38NOTA C

Xn

R: 21/22-36/38

S: (2-)35

602-042-00-0HCH (PN); 1,2,3,4,5,6-heksachlorocykloheksan603-73-1T; R25 | Xn; R21 | Rakotw.Katw.3; R40NOTA C

T

R: 21-25-40

S: (1/2-)22-36/37-45

602-043-00-6lindan (PN); γ-HCH; γ-1,2,3,4,5,6-heksachlorocykloheksan58-89-9T; R23/24/25 | Xi; R36/38 | N; R50-53T N

R: 23/24/25-36/38-50/53

S: (1/2-)13-45-60-61

602-044-00-1kamfechlor (PN); mieszanina chlorowanych kamfenów zawierająca 67 ÷ 69% chloru8001-35-2T; R25 | Rakotw.Kat.3; R40 | Xn; R21 | Xi; R37/38T

R: 21-25-37/38-40

S: (1/2-)36/37-45

602-045-00-7DDT (PN); 1,2,1-trichloro-2,2-bis(4-chlorofenylo)etan50-29-3T; R25-48/25 | Rakotw.Kat.3; R40 | N; R50-53T N

R: 25-40-48/25-50/53

S: (1/2-)22-36/37-45-60-61

602-046-00-2heptachlor (PN); 1,4,5,6,7,8-heptachloro-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-metanoinden76-44-8T; R24/25 | Rakotw.Kat.3; R40 | R33 | N; R50-53T N

R: 24/25-33-40-50/53

S: (1/2-(36/37-45-60-61

602-047-00-8chlordan (PN); 1,2,4,5,6,7,8,8-oktachloro-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-metanoindan57-74-9Rakotw.Kat.3; R40 | Xn; R21/22 | N; R50-53Xn N

R: 21/22-4ż-50/53

S: (2-)36/37-60-61

602-048-00-3aldryna (PN) - produkt zawierający 95% HHDN; rel-(1R,45,4aS,5S,8R,8aR)-1,2,3,4,10,10-heksachloro-1,4,4a,5,8,8a-heksahydro-1,4:5,8-dimetanonaftalen309-00-2T; R24/25-48/24/25 | Rakotw.Kat.3; R40 | N; R50-53T N

R: 24/25-40-48/25-50/53

S: (1/2-)22-36/37-45-60-61

602-049-00-9dieldryna (PN) - produkt zawierający 85% HEOD; rel-(1R,4S,4aS,5R,6R,7S,8S,8aR)-1,2,3,4,10,10-heksachloro-6,7-epoksy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahydro-1,4:5,8-dimetanonaftalen60-57-1T+; R27 | T; R25-48/25 | Rakotw.Kat.; R40 | N; R50-53T+ N

R: 25-27-40-48/25-50/53

S: (1/2-)22-36/37-45-60-61

602-050-00-9izodryna (nazwa zwyczajowa nie przyjęta przez ISO); rel-(1R,4S,4aS,5R,8S,8aR)-1,2,3,10,10-heksachloro-1,4,4a,5,8,8a-heksahydro-,1,4:8-dimetanonaftalen465-73-6T+; R26/27/28T+

R: 26/27/28

S: (1/2-(13-28-45

602-051-00-Xendryna (PN); rel-(1R,4S,4aS,5S,6S,7R,8R,8aR(-1,2,3,4,10-10-heksachloro-6-7-epoksy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahydro-1,4:5,8-dimetanonaftalen72-20-8T+; R28 |T; R24 | N; R50-53T+ N

R: 24-28-59/53

S: (1/2-)22-36/37-45-60-61

602-052-00-5endosulfan (PN); 3-tlenek 6,7,8,9,10,10-heksachloro,1,5,5a,6,9,9a-heksahydro-6,9-metano-2,4,3-benzodioksapiepinu115-29-7T; R24/25 | Xi; R36 | N; R50-53T N

R: 24/25-36-50/53

S: (1/2-)28-36/37-45-60-61

602-053-00-0izobenzan (PN);

1,3,4,5,6,7,8,8-oktachloro-1,3,3a,4,7,7a-heksahydro-4,7-metanoizobenzofuran

297-78-9T+; R27/28T+

R: 27/28

S: (1/2-)28-36/37-45

602-054-00-63-jodopropen; jodek allilu556-56-9R10 | C; R34C

R: 10-34

S: (1/2-)7-26-45

602-055-00-1bromoetan; bromek etylu74-96-4Xn; R20/21/22Xn

R: 20/21/22

S: (2-)28

602-056-00-7trifluoro(fenylo)metan; (trifluorometylo)benzen; α,α,α-trifluorotoluen; fenylofluoroform98-08-8F; R11F

R: 11

S: (2-)16-23

602-057-00-2bromo(fenylo)metan; (bromometylo)benzen; bromek benzylu; α-bromotoluen100-30-0Xi; R36/37/38Xi

R: 36/37/38

S: (2-)39

602-058-00-8dichloro(fenylo)metan; (dichlorometylo)benzen; α,α-dichlorotoluen; chlorek benzylidenu98-87-3Rakotw.Kat.3; R40 | T; R23 | Xn; R22 | Xi; R37/38-41T

R: 22-23-37§38-40-41

S: (1/2-)36/37-38-45

602-059-00-31-chlorobutan; chlorek butylu109-69-3F; R11F

R: 11

S: (2-)9-16-29

602-060-00-9bromobenzen108-86-1R10 | Xi; R38Xi

R: 10-38

S: (2)

602-061-00-4heksafluoropropen; heksafluoropropylen; perfluoropropylen116-15-4Xn; R20 | Xi; R37Xn

R: 20-37

S: (2-)41

602-062-00-X1,2,3-trichloropropan96-18-4Xn; R20/21/22NOTA D

Xn

R: 20-21-22

S: (2-)37/39

602-063-00-5tlenek heptachloru; 1,4,5,6,7,8,8-heptachloro-2,3-epoksy-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-metanoindan1024-57-3T; R25 | Rakotw.Kat.3; R40 | R33T

R: 25-33-40

S: (1/2-)36/37-45

602-064-00-01,3-dichloropropan-2-ol; alkohol dichloroizopropylowy96-23-1Rakotw.Kat.2; R45 | T; R25 | Xn; R21NOTA E

T

R: 45-21-25

S: 53-45

602-065-00-6heksachlorobenzen118-74-1Rakotw.Kat.2; R45 | T; R48/25NOTA E

T

R: 45-48/25

S: 53-45

602-066-00-1tetrachloro-1,4-benzochinon; chloranil118-75-2Xi; R36/38Xi

R: 36/38

S: (2-)37

602-067-00-71,3-dichlorobenzen541-73-1Xn; R22Xn

R: 22

S: (2)

602-068-00-2bis(trichloroctan) etylenu2514-53-6Xi; R38Xi

R: 38

S: (2)

602-069-00-8dichloroacetylen7572-29-4E; R2 | Rakotw.Kat.3; R40 | Xn; R48/20E Xn

R: 2-40-48/20

S: (2-)36/37

602-070-00-31-chloro-2,3-difluoro-5-(trifluorometylo)benzen; 3-chloro-α,α,α,4,5-pentafluototoluen77227-99-7R10 | Xn; R29/22 | N; R50-58Xn N

R: 10-20/22-50-58

S: (2-)51-60-61

602-071-00-9(bromobenzylo)bromotoluen - mieszanina izomerów99688-47-8Xn; R48/22 | R43 | N; R50-53Xn N

R: 43-48/22-50/53

S: (2-)24-37-41-60-61

602-072-00-4dichloro(dichlorobenzylo)toluen - mieszanina izomerów76253-60-6N; R50-53N

R: 50-53

S: 60-61

602-073-00-X1,4-dichlorobut-2-en764-41-0Rakotw.Kat.2; R45 | T+; R26 | T; R24/25 | C; R34NOTA E

T+

R: 45-24/25-26-34

S: 53-45

602-074-00-5pentachlorobenzen608-93-5F; R11 | Xn; R22F Xn

R: 11-22

S: (2-)41-46-50

603-001-00-Xmetanol; alkohol metylowy*)67-56-1F; R11 | T; R23/25F T

R: 11-23/25

S: (1/2-)7-16-24-45

603-002-00-5etanol; alkohol etylowy64-17-5F; R11F

R: 11

S: (2-)7-16

603-003-00-0propan-1-ol; alkohol propylowy(1) i propan-2-ol; alkohol izopropylowy (2)71-23-8-(1)

67-63-0(2)

F; R11NOTA C

F

R: 11

S: (2-)7-16

603-004-00-6butan-1-ol; alkohol butylowy(1),

butan-2-ol; alkohol sec-butylowy(2) i 2-metylopropan-1-ol; alkohol izobutylowy(3) (z wyjątkiem 2-metylopropan-2-olu; alkoholu tert-butylowego)*)

71-36-3(1)

78-92-2(2)

78-83-1(3)

R10; | Xn; R20NOTA C

Xn

R: 10-20

S: (2-)16

603-005-00-12-metylopropan-2-ol; alkohol tert-butylowy*)75-65-0F; R11 | Xn; R20F Xn

R: 11-20

S: (2-)9-16

603-006-00-7pentanol; "alkohol amylowy" z wyjątkiem 2-metylobutan-2-olu czyli alkoholu tert-butylowy*)75-65-0F; R11 | Xn; R20F Xn

R: 11-20

S: (2-)9-16

603-007-00-22-metylobutan-2-olę alkohol tert-pentylowy*)75-85-4F; R11 | Xn; R20F Xn

R: 11-20

S: (2-)9-16-24/25

603-008-00-84 metylopentan-2-ol; alkohol metyloamylowy; metyloizobutylokarbinol*)108-11-2R10 | Xi; R37Xi

R: 10-37

S: (2-)24/25

¤603-009-00-3cykloheksanol*)108-93-0Xn; R20/22 | Xi; R37/38Xn

R: 20/22-37/38

S: (2-)24/25

603-010-00-92-metylocykloheksanol*)583-59-5Xn; E20Xn

R:20

S: (2-)24/25

603-011-00-42-metoksyetanol; eter monometylowy glokolu etylenowego109-86-4R10 | Repr.Kat.2; R60-61 | Xn; R20/21/22NOTA E

T

R: 60-61-10-20/21/22

S: 53-45

603-012-00-X2-etoksyetanol; eter monoetylowy glikolu etylenowego110-80-5R10 | Repr.Kat.2; R60-61 | Xn; R20/21/22NOTA E

T

R: 60-61-10-20/21/22

S: 53-45

6703-013-00-52-izopropoksyetanol; eter monoizopropylowy glikolu etylenowego*)109-59-1Xn; R20/21 | Xi; R26Xn

R: 20/21-36

S: (2-)24/25

603-014-00-02-butyloksyetanol; eter monobutylowy glikolu etylenowego*)111-76-2Xn; R20/21/22 | Xi; R36/37/38T

R: 10/23/24/25-36/37/38

S: (1/2-)36/37/39-38-45

603-016-00-14-hydroksy-4-metylopentan-2-on; alkohol diacetonowy*)123-42-2XI; R36Xi

R: 36

S: (2-)24/25

603-017-00-7alkohol dwuacetonowy techniczny*)123-42-2F; R11 | Xi; R36F Xi

R: 11-36

S: _2-)7-16-24/25

603-018-00-2alkohol furfurylowy*)98-00-0Xn; R20/21/22Xn

R: 20/21/22

S: (2)

603-019-00-8eter dimetylowy; metoksymetan; tlenek metylu115-10-6F+; R12F+

R: 12

S: (2-)9-16-33

603-020-00-3eter etylowo-metylowy; metoksyetan; metoksyetylen540-67-0FT; R12NOTA D

F+

R: 12

S: (2-)9-16-33

603-022-00-4eter dietylowy; etoksyetan60-29-7F+; R12 | R19F+

R: 12-19

S: (2-)9-16-29-33

603-023-00-Xoksiran; epoksyetan; tlenek etylenu75-21-8F+; R12 | Rakotw.Kat.2;R45 | Muta.Kat.2; R46 | T; R23 | Xi; R36/37/38NOTA E

F + T

R: 45-46-12-23-36/37/38

S: 53-45

603-024-00-51,4-dioksan*)123-91-1F; R11-19 | Rakotw.Kat.3; R40 | Xi; R36/37F Xn

R: 11-19-36/37-40

S: (2-)16-36/37

603-025-00-0tetrahydroguran*) 109-99-9F; R11-19 | Xi; R36/37F Xi

R: 11-19-36/37

S: (2-)16-29-33

603-026-00-61-chloro-2,3-epoksypropan; epichlorohydryna; tlenek 2-chloropropylenu*)106-89-8R10 | Rakotw.Kat.2; R45 | T; R23/24/25 | C; R34 | R43NOTA E

T

R: 45-10-23/24/25-34-43

S: 53-45

602-027-00-1etano-1,2-diol; glikol etylowy*)107-21-1Xn; R22Xn

R:22

S: (2)

603-028-00-72-chloroetanol; etylenochlorohydryna; alkohol 2-chloroetylowy; chlorohydryna etylenu*)107-07-3T+; R26/27/28T+

R: 26/27/28

S: (1/2-)7/9-28-45

603-029-00-2eter bis(2-chloroetylowy); eter 2,2’-dichlorodietylowy*)111-44-4R10 | T+; R26/27/28 | Xn; R40T+

R: 10-26/27/28-30

S: (1/2-)7/9-27-38-45

603-030-00-82-aminoetanol; etanoloamina141-43-5Xn; R20 | Xi; R36/37/38Xn

R: 20-36/37-38

S: (2)

603-031-00-31,2-dimetoksyetan; eter dimetylowy glikolu etylenowego110-71-4R10 R19 Xn; R20Xn

R: 10-19-20

S: (2-)24/25

603-032-00-9diazotan etylenu; diazotan glikolu etylenowego; nitroglikol628-96-6E; R2 T+; R26/27/28 R33E T+

R: 2-26/27-28-33

S: (1/2-)33-35-36/37-45

603-033-00-4diazotan 3-oksypentano-1,5-diylu; diazotan glikolu dietylenowego693-21-0E; R3 T+; R26/27/28 R33E T_

R: 3-26/27/28-33

S: (1/2-)33-35-36/37-45

603-034-00-Xtriazotan propano-1,2,3-triylu; triazotan glicerolu; nitrogliceryna55-63-0E; R3 T+; R26/27/28 R33E T+

R: 3-26/27-28-33

S: (1/2-)33-35-36/37/45

603-035-00-5tetrazotan pentaerytrytolu; tetraazotan pentaerytrytu; pentryt78-11-5E; R3E

R: 3

S: (2-)35

603-036-00-0heksazotan heksano-1,2,3,5,6-heksaolu; nitromannit; heksaazotan mannitu15825-70-4E; R3E

R: 3

S: (2-)35

603-037-00-6azotan celulozy; nitroceluloza zawierająca więcej niż 12,6% azotu-E; R3 R1E

R: 1-3

S: (2-)35

603-037-01-3azotan celulozy; nitroceluloza zawierająca najwyżej 12,6% azotu-F; R11F

E: 11

S: (2-)16-33-37/39

603-038-00-13-(2,3-epoksypropoksy)propen; eter allilowo-glicydowy*)106-92-3Xn; R20 R43Xn

R: 20-43

S: (2-)24/25

603-039-00-71-butoksy-2,3-epoksypropan; eter butylowo-glicydowy*)2426-08-6Xn; R20 R43Xn

R: 20-43

S: (2-)24/25

603-040-00-2metanolany alkaliczne; metoksydy alkaliczne-F; R11 R14 C; R34NOTA A

F C

R: 11-14-34

S: (1/2-)8-16-26-43-45

603-041-00-8etanolany alkaliczne; etoksydy alkaliczne-F; R11 R14 C; R34NOTA A

F C

R: 11-14-34

S: (1/2-)8-16-26-43-45

603-042-00-3triizopropanolan glinu; triizopropoksyd glinu555-31-7F; R11F

R: 11

S: (2-)8-16

603-043-00-9triarymol (PN); (2,4-dichlorofenylo)(fenylo)(pirymidyn-5-ylo)metanol26766-27-8Xn; R22Xn

R: 22

S: (2)

603-044-00-4dikofol(PN);2,2,2-trichloro-1,1-bis(4-chlorofenylo)etanol115-32-2Xn;R21/22˝Xi;R38˝R34Xn

R:21/22-38-43

S:(2-)36/37

603-045-00-Xeter dipropylowy(1)

eter diizopropylowy(2)

111-43-3(1)

108-20-3(2)

F;R11˝R19F

R:11-19

S:(2-)9-16-33

603-046-00-5eter bis(chlorometylowy)542-88-1R10˝Rakotw.Kat.1;R45˝T+;R26˝T;R24˝Xn;R22NOTA E

T+

R:45-10-22-24-26

S:53-45

603-047-00-02-(dimetyloamino)etanol;N,N-dimetyloetanoloamina108-01-0R10˝Xi;R36/37/38Xi

R:10-36/37/38

S:(2-)28

603-048-00-62-(dietyloamino)etanol;N,N-dimetyloetanoloamina100-37-8Xi;R36/37/38Xi

R:36/37/38

S:(2-)28

603-049-00-1Chlorofetanol(PN); 1,1-bis(4-chlorofenylo)etanol80-06-8Xn;R22Xn

R:22

S:(2-)36

603-050-00-71-(2-butoksypropsy)propan-2-ol*)24083-03-2Xn;R21/22Xn

R:21/22

S:(2)

603-051-00-22-etylobutan-1-ol;alkohol 2-etylobutylowy*)97-95-0Xn;R21/22Xn

R:21/22

S:(2)

603-052-00-81-butoksypropan-2-ol;eter monobutylowy glikolu propylenowego*)5131-66-8Xi;R36/38Xi

R:36/38

S:(2)

603-053-00-32-metylopentano-2,4-diol;glikol heksylenowy*)107-41-5Xi;R36/38Xi

R:36/38

S:(2)

603-054-00-9eter dibutylowy*)142-96-1R10˝Xi;R36/37/38Xi

R:10-36/37/38

S:(2)

603-055-00-41,2-epoksypropan; metylooksiran; tlenek propylenu75-56-9F+;R12I Rakotw.Kat.2;R45˝Xn;R20/21/22˝Xi;R36/37/38NOTA E

F+T

R:45-12-20/21/22-36/37/38

S:53-45

603-056-00-X1,2-epoksy-3-(metylofenoksy)propan; eter glicydowo-tolilowy*)26447-14-3Xi;R38NOTA C

Xi

R:38

S:(2-)26-28

603-057-00-5fenylmetanol; alkohol benzylowy; fenylokarbinol*)100-51-6Xn;R20/22Xn

R:20/22

S:(2-)26

603-058-00-01,3-epoksypropan503-30-0F;R11˝Xn;R20/21/22FXn

R:11-20/21/22

S:(2-)9-16-26-29

603-059-00-6heksan-1-ol; alkohol heksylowy*)111-27-3Xn;R22Xn

R:22

S:(2-)24/25

603-060-00-11,2:3,4-diepoksybutan; ditlenek butadienu*)1464-53-5T;R23/24/25˝Xi;R36/37/38˝Xn;R40˝R42/43T

R:23/24/25-36/37/38-40-42/43

S:(1/2-)23-24-45

603-061-00-7tetrahydro-2-furylometanol;2-(hydroksymetylo) oksolan; alkohol tetrahydrofurfurylowy*)97-99-4Xi;R36Xi

R:36

S:(2-39)39

603-062-00-2tetrahydrofurano-2,5-diylodimetanol; 2,5-bis(hydroksymetylo) oksolan; 2,5-bis(hydroksymetylo) tetrahydrofuran*)104-80-3Xi;R36/37/38Xi

R:36/37/38

S:(2-)39

603-063-00-82,3-epoksypropan-1-ol; alkohol glicydowy*)556-52-5T;R23˝Xn;R21/22˝Xi;R36/37/38˝R42/43T

R:23-21/22-36/37/38-42/43

S:(1/2-)-45

603-064-00-31-metoksypropan-2-ol; eter monometylowy glikolu propylenowego107-98-2R10R:10

S:(2-)24

603-065-00-91,3-bis(2,3-epoksypropoksy)benzen; eter diglicydowy rezorcynolu; eter diglicydowy rezorcyny*)101-90-6T:R23/24/25˝Xn;R40˝R40T

R:23/24/25-40-43

S:(1/2-)23-24-45

603-066-00-4diepoksy-4-winylocykloheksan; 1,2-epoksy-4-epoksyetylocykloheksan*)106-87-6T;R23/24/25˝Xn;R40T

R:23/24/25-40

S:(1/2-)23-24-25

603-067-00-X1,2-epoksy-3-fenoksypropan; eter fenylo-glicydowy*)122-60-1Xn;R21IR43Xn

R:21-43

S:(2-)24/25

603-068-00-51,2-epoksy-3-(2-etylocykloheksanoksy) propan; eter 2-etylocykloheksano-glicydowy*)130014-35-6Xi;R36/38˝R43Xi

R:36/38-43

S:(2-)26-28-37/39

603-069-00-02,4,6-tri(dimetyloaminometylo)fenol90-72-2Xn;R22˝Xi;R36/38Xn

R:22-36/38

S:(2-)26-28

603-070-00-62-amino-2-metylopropan-1-ol; izobutanoloamina*)124-68-5Xi;R36/38Xi

R:36/38

S:(2)

603-071-00-12,2'-iminodietanol; dietaloamina*)111-42-2Xi;R36/38Xi

R:36/38

S:(2-)26

603-073-00-22,2-bis[4-(2,3-epoksypropoksy(fenylo]propan*)1675-54-3Xi;R36/38˝R46Xi

R:36/38-43

S:(2-)28-37/39

603-074-00-8żywica epoksydowa (średni ciężar cząsteczkowyŁ700)*)25068-38-6Xi;R36/38˝R43Xi

R:36/38-43

S:(2-)28-37/39

603-075-00-3eter chlorometylowy;chloro(metoksy)metan107-30-2F;R11˝Rakotw.Kat.1;R45˝Xn;R20/21/22NOTA E

F T

R:45-11-20/21/22

S:53-45

603-076-00-9but-2-yno-1,4-diol110-65-6T;R25˝C;R34T

R:25-34

S:(1/2-)22-36-45

603-077-00-41-(dimetyloamino) propan-2-ol;N-N-dimetylopropanoloamina108-16-7R10˝Xn;R22˝C;R34C

R:10-22-34

S:(1/2-)23-26-36-45

603-078-00-Xprop-2-yn-1-ol; alkohol propargilowy107-19-7R10˝T;R23/24/25˝C;R34T

R:10-23/24/25-34

S:(1/2-)26-28-36-45

603-079-00-52,2'-metyloiminodietanol; N-metylodietanolamina105-59-9Xi;R36Xi

R:36

S:(2-)24

603-080-00-02-(metyloamino) etanol; N-metyloamina109-83-1C;R34C

R:34

S:(1/2-)23-26-36-45

603-081-00-62,2'-sulfadiylodietanol; 2,2'-tiodietanol; siarczek di(2-hydroksyetylu); tiodiglikol111-48-8Xi;R36Xi

R:36

S:(2)

603-082-00-11-aminopropan-2-ol; izopropanoloamina78-96-6C;R34C

R:34

S:(1/2-)23-26-36-45

603-083-00-71,1'-iminodipropan-2-ol; diizopropanoloamina110-97-4Xi;R36Xi

R:36

S:(2-)26

603-084-00-2(epoksyetylo)benzen; fenylooksiran; tlenek styrenu96-09-3Rakotw.Kat.2;R45˝Xn;R21˝Xi;R36NOTA E

T

R:25

S:53-45

603-085-00-82-bromo-2-nitropropano-1,3-diol; bronopol52-51-7T;R25T

R:25

S:(1/2-)24/25-37-45

603-086-00-3etyrymol(PN); 5-butylo-2-etyloamino-6-metylopirymidyn-4-ol23947-60-6Xn;R21Xn

R:21

S:(2-)36/37

603-087-00-92-etyloheksano-1,3-diol; glikol oktylenowy94-96-2Xi;R36Xi

R:36

S:(2-)26

603-088-00-42-(oktylosulfanylo) etanol; sulfid 2-hydroksyetylowo-oktylowy3547-33-9Xi;R41Xi

R:41

S:(2-)26

603-089-00-X7,7-dimetylo-3-oksa-6-aza-oktan-1-ol-C;R35˝Xn;R22C

R:22-35

S:(1/2-)26-28-36/37/39-45

603-090-00-52-(2-bromoetoksy) anizol; 2-(2-bromoetoksy) metoksybenzen4463-59-6Xn;R22˝R52-53Xn

R:22-52/53

S:(2-)22-61

603-091-00-0egzo-4-izopropylo-1-metylo-1,4-epoksycykloheksan-2-ol107133-87-9 i 87172-89-2O;R8˝Xn;R22˝Xi;R36OXn

R:8-22-36

S:(2-)26

603-092-00-62-metylo-4-fenylopentanol92585-24-5R43˝N;R51-53XiN

R:43-51/53

S:(2-)24-37-61

603-093-00-1egzo-(+)-1-metylo-2-(2-metylobenzyoksy)-4-izopropylo-1,4-epoksycykloheksan87818-31-3 i 89368-00-3Xn;R20˝N;R51-53XnN

R:20-51/53

S:(2-)22-61

603-094-00-71,3-bis(2,3-epoksypropoksy)-2,2-dimetylopropan; eter diglicydowy glikolu neopentylowego17557-23-2Xi;R38˝R43Xi

R:38-43

S:(2-)24-37

603-095-00-22-propoksyetanol;eter monopropylowy glikolu etylenowego2807-30-9R10˝Xn;R21˝Xi;R36Xn

R:10-21-36

S:(2-)24/25-36/37

603-096-00-82-(2-butoksyetoksy) etanol; eter monobutylowy glikolu dwuetylenowego112-34-5Xi;R36Xi

R:36

S:(2-)26

603-097-00-31,1',1"-nitrylopropan-2-ol; triizopropanoloamina122-20-3Xi;R36Xi

R:36

S:(2-)26

603-098-00-92-fenoksyetanol; eter monofenylowy glikolu etylenowego122-99-6Xn;R22˝Xi;R36Xn

R:22-36

S:(2-)26

604-001-00-2fenol; hydroksybenzen*)108-95-2T;R24/25˝C;R34T

R:24/25-34

S:(1/2-)28-45

604-002-00-8pentachlorofenol87-86-5Rakotw.Kat.3;R40˝T+;R26˝T;R24/25˝Xi;R36/37/38˝N;R50-53T+N

R:24/25-26-36/37/38-40-50/53

S:(1/2-)22-36/37-45-52-60-61

604-003-00-3sole pentachlorofenolu; pentachlorofenolany-Rakotw.Kat.3;R40˝T+;R26˝T;R24/25˝Xi;R36/37/38˝N;R50-53NOTA A

T+N

R:24/25-26-36/37/38-40-50/53

S:(1/2-)22-36/37-45-52-60-61

604-004-00-9o-krezol;o-metylofenol; o-hydroksytoluen(1), m-krezol; m-metylofenol; m-hydroksytoluen(2) i p-krezol; p-metylofenol; p-hydroksytoluen(3)*)95-48-7(1)

108-39-4(2)

106-44-5(3)

1319-77-3 (mieszanina)

T;R24/25˝C;R34NOTA C

T

R:24/25-34

S:(1/2-)36/37/39-45

604-005-00-4hydrochinon; 1,4-dihydroksybenzen123-31-9Xn;R20/22Xn

R:20/22

S:(2-)24/25-39

604-006-00-Xdimetylofenol; ksylenol1300-71-6 (mieszanina)T;R24/25˝C;R34NOTA C

T

R:24/25-34

S:(1/2-)28-45

604-007-00-52-naftol; 2-hydroksynaftalen135-19-3Xn;R20/22Xn

R:20/22

S:(2-)24/25

604-008-00-02-chlorofenol;o-chlorofenol(1),3-chlorofenol;m-chlorofenol(2) i 4-chlorofenol; p-chlorofenol(3)95-57-8(1)

108-43-0(2)

106-48-9(3)

25167-90-0 (mieszanina)

Xn;R20/21/22NOTA C

Xn

R:20/21/22

S:(2-)28

604-009-00-61,2,3-trihydroksybenzen; pirogalol*)87-66-1Xn;R20/21/22Xn

R:20/21/22

S:(2)

604-010-00-1rezorcynol; 1,3-dihydroksybenzen; rezorcyna; benzeno-1,3-diol*)108-46-3Xn;R22˝Xi;R36/38Xn

R:22-36/38

S:(2-)26

604-011-00-72,4-dichlorofenol120-83-2Xn;R22˝Xi;R36/38Xn

R:22-36/38

S:(2-)26-28

604-013-00-82,3,4,6-tetrachlorofenol*)58-90-2T;R25˝Xi;R36/38T

R:25-36/38

S:(1/2-)26-28-37-45

604-014-00-34-chloro-3-metylofenol; 4-chloro-m-krezol*)59-50-7Xn;R21/22˝Xi;R38Xn

R:21/22-38

S:(2-)26-28

604-015-00-92,2'-metylenobis (3,4,6-trichlorofenol); heksachlorofen*)70-30-4T;R24/25T

R:24/25

S:(1/2-)20-37-45

604-016-00-4pirokatechol; 1,2-dihydroksybenzen; pirokatechina120-80-9Xn;R21/22˝Xi;R36/38Xn

R:21/22-36/38

S:(2-)22-26-37

604-017-00-X2,4,5-trichlorofenol*)95-95-4Xn;R22˝Xi;R36/38˝N;R50-53XnN

R:22-36/38-50/53

S:(2-)26-28-60-61

604-018-00-52,4,6-trichlorofenol88-06-2Rakotw.Kat.3;R40˝Xn;R22˝Xi;R36/38Xn

R:22-36/38-40

S:(2-)36/37

604-019-00-0dichlorofen(PN); 4,4'-dichloro-2,2'-metylenodifenol97-23-4Xn;R22˝Xi;R36Xn

R:22-36

S:(2-)26

604-020-00-6bifenyl-2-ol; 2-hydroksybifenyl; 2-fenylofenol90-43-7Xi;R36/38Xi

R:36/38

S:(2-)22

604-021-00-1bifenyl-2-olan sodu132-27-4Xn;R22˝Xi;R38-41Xn

R:22-38-41

S:(2-)22-26

604-022-00-72,2-dimetylo-1,3-benzodioksol-4-ol22961-82-6Xi;R41Xi

R:41

S:(2-)24-26-39

604-023-00-22,4-dichloro-3-etylofenol-C;R34˝N;R50-53CN

R:34-50/53

S:(1/2-)26-36/39-45-60-61

604-024-00-84,4'(4-metylopentano-2,2-diylo) difenol; 2,2bis(4-hydroksyfenylo)-4-metylopentan6807-17-6Xi;R36˝N;R50-53XiN

R:36-50/53

S:(2-)26-60-61

604-025-00-32,5-bis(2-metylopentan-2-ylo) hydrochinon-N;R51-53N

R:51/53

S:61

604-026-00-92,2'-spirobi (6-hydroksy-4,4,7-trimetylochroman)-N;R51-53N

R:51/53

S:61

604-027-00-42-metylo-5-(1,1,3,3-tetrametylobutylo) hydrochinon-Xi;R41˝R43˝N;R51-53XiN

R:41-43-51/53

S:(2-)24/25-26-37-61

604-028-00-X4-amino-3-fluorofenol; 4-hydroksy-2-fluoroanilina399-95-1Rakotw.Kat.2;R45˝Xn;R22˝R43˝N;R51-53NOTA E

TN

R:45-22-43-51/53

S:53-45-61

604-029-00-51-naftol; 1-hydroksynaftalen90-15-3Xn;R21/22˝Xi;R37/38-41Xn

R:21/22-37/38-41

S:(2-)22-26-37/39

604-030-00-04,4'-(propano-2,2-diylo) difenol; 4,4'-izopropylidenodifenol80-05-7Xi;R36/37/38˝R43Xi

R:36/37/38-43

S:(2-)24-26-37

604-031-00-62-metoksyfenol; 2-hydroksyanizol; gwajakol90-05-1Xn;R22˝Xi;R36/38Xn

R:22-36/38

S:(2-)26

604-032-00-1tymol; 2-izopropylo-4-metylofenol89-83-8Xn;R22˝C;R34C

R:22-34

S:(1/2-)26-28-36/37/39

605-001-00-5formaldehyd...%; aldehyd mrówkowy...%*)50-00-0T;R23/24/25˝C;R34˝Rakotw.Kat.3;R40˝R43NOTA B, NOTA D

T

R:23/24/25-34-40-43

S:(1./2-)26-36/37-45-51

605-002-00-01,3,5-trioksan; trioksymetylen110-88-3Xn;R22Xn

R:22

S:(2-)24/25

605-003-00-6acetaldehyd; etanol; aldehyd octowy75-07-0F+;R12˝Rakotw.Kat.3;R40˝Xi;R36/37F+Xn

R:12-36/37-40

S:(2-)16-33-36/37

605-004-00-12,4,6-trimetylo-1,3,5-trioksan; paraldehyd123-63-7F;R11F

R:11

S:(2-)9-16-29-33

605-005-00-72,4,6,8-tetrametylo-1,3,5,7-tetroksokan; metaldehyd108-62-3R10˝Xn;R22Xn

R:10-22

S:(2-)13-25-46

605-006-00-2butanal; aldehyd masłowy123-72-8F;R11F

R:11

S:(2-)9-29-33

605-007-00-81,1-dimetoksyetan; acetal dimetylowy acetaldehydu; acetal dwumetylowy534-15-6F;R11R

R:11

S:(2-)9-16-33

605-008-00-3alkrylaldehyd; prop-2-enal; aldehyd akrylowy; akroleina107-02-8F;R11˝T+;R26˝T;R25˝C;R34FT+

R:11-25-26-34

605-009-00-9(E)-but-2-enal; aldehyd krotonowy; β-metyloakroleina123-73-9

4170-30-3

F;R11˝T;R23˝Xi;R36/37/38FT

R:11-23-36/37/38

S:(1/2-)29-33-45

605-010-00-4furaldehyd; furfural; aldehyd 2-furylowy*)98-01-1T;R23/25T

R:23/25

S:(1/2-)24/25-45

605-011-00-X2-chlorobenzaldehyd; o-chlorobenzaldehyd; aldehyd o-chlorobenzoesowy89-98-5C;R34C

R:34

S:(1/2-)26-45

605-012-00-5benzaldehyd; aldehyd benzoesowy100-52-7Xn;R22Xn

R:22

S:(2-)24

605-013-00-0chloraloza; (R)-1,2-O-(2,2,2-trichloroetylideno)-α-D-glukofuranoza15879-93-3Xn;R20/22Xn

R:20/22

S:(2-)16-24/25-28

605-014-00-62,2,2-trichloroetanol-1,1-diol; hydrat trichloroetanalu; hydrat chloralu; wodzian chloralu302-17-0T;R25˝Xi;R36/38T

R:25-36/38

S:(1/2-)25-45

605-015-00-11,1-dietoksyetan; acetal dietylowy acetaldehydu; acetal*)105-57-7F;R11˝Xi;R36/38FXi

R:11-36/38

S:(2-)9-16-33

605-016-00-7glioksal...%; etanol-1,2-dial...%*)107-22-2Xi;R36/38NOTA B

Xi

R:36/38

S:(2-)26-28

605-017-00-21,3-dioksolan646-06-0F;R11F

R:11

S:(2-)16

605-018-00-8propanal; aldehyd propionowy123-38-6F;R11˝Xi;R36/37/38F Xi

R:11-36/37/38

S:(2-)9-16-29

605-019-00-3cytral α: gerenial; (E)-3,7-dimetylookta-2,6-dienal5392-40-5Xi;R38˝R43Xi

R:38-43

S:(2-)24/25-37

606-001-00-8aceton; propanon; keton dimetylowy67-64-1F;R11F

R:11

S:(2-)9-16-23-33

606-002-00-3butanon; keton etylowo-metylowy78-93-3F;R11˝Xi;R36/37F Xi

R:11-36/37

S:(2-)9-16-25-33

606-003-00-9heptan-3-on; keton butylowo-etylowy106-35-4R10˝Xn;R20˝Xi;R36Xn

R:10-20-36

S:(2-)24

606-004-00-44 metylopentan-2-on; keton metylowo-izobutylowy; hekson108-10-1F;R11F

R:11

S:(2-)9-16-23-33

606-005-00-X2,6-dimetyloheptan-4-on; keton diizobutylowy*)108-83-8R10˝Xi;R37Xi

R:10-37

S:(2-)24

606-006-00-5pentan-3-on; keton dietylowy; dimetyloaceton96-22-0F;R11F

R:11

S:(2-)9-16-33

606-007-00-03-metylobutan-2-on; keton izopropylowo-metylowy563-80-4F;R11F

R:11

S:(2-)9-16-33

606-008-00-6cyklobutano-1,3-dion15506-53-3F;R11F

R:11

S:(2-)9-16-33

606-009-00-14-metylopent-3-en-2-on; tlenek mezytylu*)141-79-7R10˝Xn;R20/21/22Xn

R:10-20/21/22

S:(2-)25

606-010-00-7cykloheksanon*)108-94-1R10˝Xn;R20Xn

R:10-20

S:(2-)25

606-011-00-22-metylocykloheksanon*)583-60-8R10˝Xn;R20Xn

R:10-20

S:(2-)25

606-012-00-83,5,5-trimetylocykloheks-2-en-1-on; izoforon*)78-59-1Xi;R36/37/38Xi

R:36/37/38

S:(2-)26

606-013-00-31,4-benzochinon; p-benzochinon106-51-4T;R23/25˝Xi;R36/37/38T

R:23/25-36/37/38

S:(2-)26-28-45

606-014-00-9chlorofacynon (PN); 2-[2-(4-chlorofenylo)-2-fenyloacetylo] indano-1,3-dion3691-35=8T+;R27/28˝T;R23-48/24/25T+

R:23-27/28-48/24/25

S:(1/2-)36/37-45

606-015-00-42-(1-naftylo)indano-1,3-dion1786-03-4T;R25T

R:25

S:(1/2-)13-45

606-016-00-Xpiwal (PN); 2-piwaloiloindano-1,3-dion; 2-(trimetyloacetylo) indano-1,3-dion83-26-1T;R25-48/25T

R:25-48/25

S:(1/2-)37-45

606-017-00-5diketen; 4-metylidenooksetan-2-on674-82-8R10˝Xn;R20Xn

R:10-20

S:(2-)3

606-018-00-0dichlon (PN); 2,3-dichloro-1,4-naftochinon117-80-6Xn;R22˝Xi;R36/38Xn

R:22-36/38

S:(2-)26

606-019-00-6chlordekon (PN); dekachloropentacyklo[5.2.1.06.03.9.05.8] dekan-4-on143-50-0T;R24/25˝Rakotw.Kat.3;R40T

R:24/25-40

S:(1/2-)22-36/37-45

606-020-00-15-metyloheptan-3-on; keton etylowo-sec-amylowy; etylo-sec-amyloketon*)541-85-5R10˝Xi;R36/37Xi

R:10-36/37

S:(2-)23

606-021-00-71-metylo-2-pirolidon; N-metylo-2-pirolidon*)872-50-4Xi;R36/38Xi

R:36/38

S:(2-)41

606-022-00-21-fenylopiralidyn-3-on92-43-3Xn;R22Xn

R:22

S:(2)

606-023-00-84-metoksy-4-metylopentan-2-on107-70-0R10R:10

S:(2-)23

606-024-00-3heptan-2-on; keton metylowo-n-amylowy; metylo-n-amyloketon*)110-43-0R10˝Xn;R22Xn

R:10-22

S:(2-)23

606-025-00-9cyklopentanon120-92-3R10˝Xi;R36/38Xi

R:10-36/38

S:(2-)23

606-026-00-45-metyloheksan-2-on; keton izopentylowo-metylowy; keton metylowo-izoamylowy; metyloizoamyloketon110-12-3R10R:10

S:(2-)23

606-027-00-Xheptan-4-on; keton dipropylowy123-19-3R10R:10

S:(2-)23

606-028-00-52,4-dimetylopentan-3-on; keton diizopropylowy565-80-0F;R11F

R:11

S:(2-)16-23

606-029-00-0pentano-2,4-dion; acetyloaceton*)123-54-6R10˝Xn;R22Xn

R:210-22

S:(2-)21-23-24/25

606-030-00-6heksan-2-on; keton butylowo-metylowy*)591-78-6F;R11˝T;R48/23FT

R:11-48/23

S:(1/2-)9-16-29-45-51

606-031-00-1propano-3-lakton; oksetan-2-on; β-propiolakton; lakton kwasu 3-hydroksypropionowego57-57-8Rakotw.Kat.2;R45˝T+;R26˝Xi;R36/38NOTA E

T+

R:45-26-36/38

S:53-45

606-032-00-7heksachloroaceton; heksachloropropan-2-on116-16-5Xn;R22Xn

R:22

S:(2-)24-25

606-033-00-2metazol (PN); 2-(3,4-dichlorofenylo)-4-metylo-1,2,4-oksadiazolidyno-3,5-dion20354-26-1Xn;R21/22˝Xi;R36/38Xn

R:21/22-36/38

S:(2-)36/37

606-034-00-8metrybuzyna (PN); 4-amino-6-tert-butylo-3-metylosulfanylo-1,2,4-triazyn-5(4H)-on2108-64-9Xn;R22Xn

R:22

S:(2)

606-035-00-3pirazon (PN); chlorizadon; 5-amino-4-chloro-2-fenylopirydazyn-3(2H)-on1698-60-8R43Xi

R:43

S:(2-)24-37

606-036-00-9chinmetionat (PN); 6-metylo-1,3-ditiolano [4,5-b] chinoksalin-2-on2439-01-2Xi;R36˝R43Xi

R:36-43

S:(2-)24-37

606-037-00-4triadimefon (PN); 1-(4-chlorofenoksy)-3,3-dimetylo-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilo) butan-2-on43121-43-3Xn;R22Xn

R:22

S:(2)

606-038-00-Xdifacynon (PN); 2-(difenyloacetylo) indano-1,3-dion82-66-6T+;R28˝T;R48/23/24/25T+

R:28-48/23/24/25

S:(1/2-)26/37-45

606-039-00-55(lub 6)-tert-butylo-2'-chloro-6'-etyloamino-3',7'-dimetylospiro-[izobenzofurano-1(1H),9'-ksanten]-3-on-Xn;R20˝N;R50-53XnN

R:20-50/53

S:60-61

606-040-00-0chlorek benzylo(etylo)[3-hydroksybenzoilo)metylo]amonium; chlorek benzylo(etylo)[3-hydroksybenzoilo)metylo]amoniowy55845-90-4Xi;R41˝N;R51-53XiN

R:41-51/53

S:(2-)26-39-61

606-041-00-62-metylo-1-[4-(metylosulfanylo)fenylo]-2-morfolinopropan-1-on;2-metylo-4'-(metylotio)-2-morfolinopropiofenon71868-10-5Xn;R22˝N;R51-53XnN

R:22-51/53

S:(2-)22-61

606-042-00-1acetofenon98-86-2Xn;R22˝Xi;R36Xn

R:22-36

S:(2-)26

607-001-00-0kwas mrówkowy...%*)64-18-6C;R35NOTA B

C

R:35

S:(1/2-)23-26-45

607-002-00-6kwas octowy...%*)64-19-7R10˝C;R35NOTA B

C

R:10-35

S:(1/2-)23-26-45

607-003-00-1kwas chlorooctowy79-11-8T;R25˝C;R34T

R:25-34

S:(1/2-)23-37-45

607-004-00-7kwas trichlorooctowy*)76-03-9C;R35C

R:35

S:(1/2-)24/25-26-45

607-005-00-2TCA (PN); trichlorooctan sodu650-51-1Xn;R22Xn

R:22

S:(2-)24-25

607-006-00-8kwas szczawiowy*)144-62-7Xn;R21/22Xn

R:21/22

S:(2-)24/25

607-007-00-3sole kwasu szczawiowego; szczawiany*)-Xn;R21/22NOTA A

Xn

R:21/22

S:(2-)24/25

607-008-00-9bezwodnik octowy*)108-24-7R10˝C;R34C

R:10-34

S:(1/2-)26-45

607-009-00-4bezwodnik ftalowy*)85-44-9Xi;R36/37/38Xi

R:36/37/38

S:(2)

607-010-00-Xbezwodnik propionowy*)123-62-6C;R34C

R:34

S:(1/2-)26-45

607-011-00-5chlorek acetylu; chlorek kwasu octowego75-36-5F;R11˝R14˝C;R34FC

R:11-14-34

S:(1/2-)9-16-26-45

607-012-00-0chlorek benzoilu; chlorek kwasu benzoesowego98-88-4C;R34C

R:34

S:(1/2-)26-45

607-013-00-6węglan dimetylu616-38-6F;R11F

R:11

S:(2-)9-16

607-014-00-1mrówczan metylu; ester metylowy kwasu mrówkowego107-31-3F+;R12F+

R:12

S:(2-)9-16-33

607-015-00-7mrówczan etylu; ester etylowy kwasu mrówkowego109-94-4F;R11F+

R:12

S:(2-)9-16-33

607-016-00-2mrówczan propylu; ester propylowy kwasu mrówkowego (1) i mrówczan izopropylu; ester izopropylowy kwasu mrówkowego (2)110-74-7(1)

625-55-8(2)

F;R11F

R:11

S:(2-)9-16-33

607-017-00-8mrówczan butylu; ester butylowy kwasu mrówkowego (1), mrówczan sec-butylu; ester sec-butylowy kwasu mrówkowego (2) i mrówczan tert-butylu; ester tert-butylowy kwasu mrówkowego592-84-7(1)

589-40-2(2)

762-75-4(3)

F;R11F

R:11

S:(2-)9-16-33

607-018-00-3mrówczan pentylu; mrówczan amylu; ester amylowy kwasu mrówkowego638-49-3R10R:10

S:(2)

607-019-00-9chloromrówczan metylu; ester metylowy kwasu chloromrówkowego79-22-1F;R11˝T;R23˝Xi;R36/37/38FT

R:11-23-36/37/38

S:(1/2-)9-16-33-45

607-020-00-4chloromrówczan etylu; ester etylowy kwasu chloromrówkowego541-41-3F;R11˝T;R23˝Xi;R36/37/38FT

R:11-23-36/37/38

S:(1/2-)9-16-33-45

607-021-00-Xoctan metylu; ester metylowy kwasu octowego79-20-9F;R11F

R:11

S:(2-)16-23-29-33

607-022-00-5octan etylu; ester etylowy kwasu octowego141-78-6F;R11F

R:11

S:(2-)16-23-29-33

607-023-00-0octan winylu; ester winylowy kwasu octowego108-05-4F;R11NOTA D

F

R:11

S:(2-)16-23-29-33

607-024-00-6octan propylu; ester propylowy kwasu octowego (1) i octan izopropylu; ester izopropylowy kwasu octowego (2)109-60-4(1)

108-21-4(2)

F;R11NOTA C

F

R:11

S:(2-)16-23-29-33

607-025-00-1octan butylu; ester butylowy kwasu octowego123-86-4R10R:10

S:(2)

607-026-00-7octan sec-butylu; ester sec-butylowy kwasu octowego (1), octan tert-butylu; ster tert-butylowy kwasu octowego (2) i octan izobutylu; ester izobutylowy kwasu octowego (3)105-46-4(1)

540-55-5(2)

110-19-0(3)

F;R11NOTA C

F

R:11

S:(2-)16-23-29-33

607-027-00-2propionian metylu; ester metylowy kwasu propionowego554-12-1F;R11F

R:11

S:(2-)16-23-29-33

607-028-00-8propionian etylu; ester etylowy kwasu propionowego105-37-3F;R11F

R:11

S:(2-)16-23-29-33

607-029-00-3propionian butylu; ester butylowy kwasu propionowego (1), propionian sec-butylu; ester sec-butylowy kwasu propionowego (2), propionian tert-butylu; ester tert-butylowy kwasu propionowego (3) i propionian izobutylu; ester izobutylowy kwasu propionowego (4)590-01-2(1)

591-34-4(2)

2048-40-5(3)

540-42-1(4)

R10NOTA C

R:10

S:(2)

607-030-00-9propionian propylu; ester propylowy kwasu propionowego106-36-5R10R:10

S:(2)

607-031-00-4maślan butylu; ester butylowy kwasu masłowego109-21-7R10NOTA C

R:10

S:(2)

607-032-00-Xakrylan etylu; ester etylowy kwasu akrylowego*)140-88-5F;R11˝Xn;R20/21/22˝Xi;R36/37/38˝R43NOTA D

F Xn

R:11-20/21/22-36/37/38-43

S:(2-)9-16-33-36/37

607-033-00-5metakrylan butylu; ester butylowy kwasu metakrylowego97-88-1R10˝Xi;R36/37/38˝R43NOTA D

Xi

R:10-36/37/38-43

S:(2-)9-16-33-36/37

607-034-00-0akrylan metylu; ester metylowy kwasu akrylowego*)96-33-3F;R11˝Xn;R20/22˝Xi;R36/37/38NOTA D

F Xn

R:11-20/22-36/37/38

S:(2-)9-16-33

607-035-00-6metakrylan metylu; ester metylowy kwasu metakrylowego*)80-62-6F;R11˝Xi;R36/37/38˝R43NOTA D

F Xi

R:11-36/37/38-43

S:(2-)9-16-29-33

607-036-00-1octan 2-metyloksyetylu; octan metyloglikolu; ester metoksyetylowy kwasu octowego110-49-6Pepr.Kat.2;R60-61˝Xn;R20/21/22NOTA E

T

R:60-61-20/21/22

S:53-45

607-037-00-7octan 2-etoksyetylu; octan etyloglikolu; ester etoksyetylowy kwasu octowego111-15-9Repr.Kat.2;R60-61˝Xn;R20/21/22NOTA E

T

R:60-61-20/21/22

S:53-45

607-038-00-2octan 2-butoksyetylu; octan butyloglikolu; ester 2-butoksyetylowy kwasu octowego*)112-07-2Xn;R20/21Xn

R:20/21

S:(2-)24

607-039-00-82,4-D (PN); kwas (2,4-dichlorofenoksy) octowy94-75-7Xn;R22˝Xi;R36/37/38Xn

R:22-36/37/38

S:(2-)36/37

607-040-00-3sole i estry 2,4-D-Xn;R20/21/22Xn

R:20/21/22

S:(2-)13

607-041-00-92,4,5-T (PN); kwas (2,4,5-trichlorofenoksy) octowy93-76-5Xn;R22˝Xi;R36/37/38Xn

R:22-36/37/38

S:(2-)24

607-042-00-4sole i estry 2,4,5-T-Xn;R22˝Xi;R36/37/38NOTA A

Xn

R:22-36/37/38

S:(2-)24

607-045-00-0dichloroprop (PN); kwas 2-(2,4-dichlorofenoksy) propionowy120-36-5Xx;R21/22˝Xi;R38-41Xn

R:21/22-38-41

S:(2-)26-36/37

607-046-00-6sole dichloropropu-Xn;R20/21/22NOTA A

Xn

R:20/21/22

S:(2-)13

607-047-00-1Fenoprop (PN); kwas 2-(2,4,5-trichlorofenoksy) propionowy93-72-1Xn;R22˝Xi;R38Xn

R:22-38

S:(2-)27

607-048-00-7sole fonopropu-Xn;R20/21/22NOTA A

Xn

R:20/21/22

S:(2-)13

607-049-00-2mekoprop (PN); kwas 2-(4-chloro-2-metylofenoksy) propionowy93-65-2Xn;R22˝Xi;R38-41Xn

R:22-38-41

S:(2-)26-37/39

607-050-00-8sole mekropropu-Xn;R20/21/22NOTA A

Xn

R:20/21/22

S:(2-)13

607-051-00-3MCPA (PN); kwas (4-chloro-2-metylofenoksy) octowy94-74-6Xn;R22˝Xi;R38-41Xn

R:22-38-41

S:(2-)26-37-39

607-052-00-9sole i estry MSPA-Xn;R20/21/22NOTA A

Xn

R:20/21/22

S:(2-)13

607-053-00-4MCPB (PN); kwas 4-(4-chloro-2-metylofenoksy) butanowego94-81-5Xn;R22Xn

R:22

S:(2-)24/25

607-054-00-Xsole i estry MCPB-Xn;R22NOTA A

Xn

R:22

S:(2-)24/25

607-055-00-5endotal sodowy (PN); 7-osaksabicyklo [2.2.1] heptano-2,3-dikarboksylan disodu129-67-9T;R25˝Xn;R21˝Xi;R36/37/38T

R:21-25-36/37/38

S:(1/2-)36/37/39-45

607-056-00-0warfaryna (PN); 3-(1-fenylo-3-oksobutylo)-4-hydroksy-2-okso-2H-chromen; 3-(1-fenylo-3-oksybutylo)-4-hydroksykumaryna81-81-2Repr.Kat.1;R61˝T;R48/25NOTA A

T

R:61-48/25

S:53-45

607-057-00-6kumachlor (PN); 3-[1-(4-chlorofenylo)-3-oksobutylo] -4-hydroksy-2-okso-2H-chromen; 3-[1-(4-chlorofenylo)-3-oksobutylo] -4-hydroksykumaryna81-82-3Xn;R48/22Xn

R:48/22

S:(2-)37

607-058-00-1kumafuryl (PN); 3-[1-(2-furylo)-3-oksobutylo]-4-hydroksy-2-okso-2H-chromen; 3-[1-(2-furylo)-3-oksobutylo]-4-hydroksykumaryna117-52-2T;R25-48/25T

R:25-48/25

S:(1/2-)37-45

607-059-00-7kumatetralyl (PN); 4-hydroksy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naftylo)-2-okso-2H-chromen; 4-hydroksy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naftylo) kumaryna5836-29-3T+;R27/28˝T;R48/34/25T+

R:27/28-48/24/25

S:(1/2-)36/37-45

607-060-00-23,3'-metylenobis (4-hydroksy-2-okso-2H-chromen); 3,3'-metylenobis (4-hydroksykumaryna); dikumarol66-76-2T;R48/25˝Xn;R22T

R:22-48/25

S:(1/2-)37-45

607-061-00-8kwas akrylowy; kwas etenokarboksylowy; kwas propenowy*)79-10-7R10˝C;R34NOTA D

C

R:10-34

S:(1/2-)26-36-45

607-062-00-3akrylan butylu; ester butylowy kwasu akrylowego141-32-2R10˝Xi;R36/37/38˝R43NOTA D

Xi

R:10-36/37/38-43

S:(2-)9

607-063-00-9kwas izomasłowy79-31-2Xn;R21/22Xn

R:21/22

S:(2)

607-064-00-4chloromrówczan benzylu; ester benzylowy kwasu chloromrówkowego501-53-1C;R34˝Xi;R37C

R:34-37

S:(1/2-)26-45

607-065-00-Xkwas bromooctowy79-08-3T;R23/24/25˝C;R35T C

R:23/24/25-35

S:(1/2-)36/37/39-45

607-066-00-5kwas dichlorooctowy79-43-6C;R35C

R:35

S:(1/2-)26-45

607-067-00-0chlorek dichloroacetylu; chlorek kwasu dichlorooctowego79-36-7C;R35C

R:35

S:(1/2-)9-26-45

607-068-00-6kwas jodooctowy64-69-7T;R25˝C;R35T C

R:25-35

S:(1/2-)22-36/37/39-45

607-069-00-1bromooctan etylu; ester etylowy kwasu bromooctowego105-36-2T+;R26/27/28T+

R:25-35

S:(1/2-)7/9-26-45

607-070-00-7chlorooctan etylu; ester etylowy kwasu chlorooctowego105-39-5T;R23/24/25T

R:23/24/25

S:(1/2-)7/9-45

607-071-00-2metakrylan etylu; ester etylowy kwasu metakrylowego97-63-2F;R11˝Xi;R36/37/38˝R43NOTA D

F Xi

R:11-36/37/38-43

S:(2-)9-16-29-33

607-072-00-8akrylan 2-hydroksyetylu; ester 2-hydroksyetylowy kwasu akrylowego*)818-61-1T;R24˝C;R34˝R43NOTA D

T

R:24-34-43

S:(1/2-)26-36/39-45

607-073-00-34-CPA (PN); kwas (4-chlorofeboksy) octowy122-88-3Xn;R22Xn

R:22

S:(2)

607-074-00-9chlorofenak (PN); kwas (2,3,6-trichlorofenylo) octowy85-34-7Xn;R22Xn

R:22

S:(2-)36

607-075-00-4chlorofenprop metylowy (PN); 2-chloro-3-(4-chlorofenylo) propionian metylu1443-17-3Xn;R21/22Xn

R:21/22

S:(2-)36/37

607-076-00-Xdodyna (PN); octan 1-dodecyloguanidyn-2-ium2439-10-3Xn;R22˝Xi;R36/38Xn

R:22-36/38

S:(2-)26

607-077-00-5erbon (PN); 2,2-dichloropropionian 2-(2,4,5-trichlorofenoksy) etylu136-25-4Xn;R22Xn

R:22

S:(2)

607-078-00-0flunenetyl (PN); bifenyl-4-ilooctan 2-fluoroetylu4301-50-2T+;R27/28T+

R:27/28

S:(1/2-)28-36/37-45

607-079-00-6kelewan (PN); 5-(1,2,4,5,6,7,8,8,9,10-dekachloro-3-hydroksypentacyklo-[5.3.02.04.10.05.9 [dekan-3-ylo)-4-oksopentanian etylu4234-79-1T;R24˝Xn;R22T

R:22-24

S:(1/2-)36/37-45

607-080-00-1chlorek chloracetylu; chlorek kwasu chlorooctowego79-04-9C;R34˝Xi;R37C

R:34-37

S:(1/2-)20-22-26-45

607-081-00-7kwas fluorooctowy144-49-0T+;R28T+

R:28

S:(1/2-)20-22-26-45

607-082-00-2fluorooctany rozpuszczalne-T+;R28NOTA A

T+

R:28

S:(1/2-)20-22-26-45

607-083-00-82,4-DB (PN); kwas 4-(2,4-dichlorofenoksy) butanowy94-82-6Xn;R21/22Xn

R:21/22

S:(2-)36/37

607-084-00-3sole 2,4-DB-Xn;R20/21/22NOTA A

Xn

R:20/21/22

S:(2-)13

607-085-00-9benzoesan benzylu; ester benzylowy kwasu benzoesowego120-51-4Xn;R22Xn

R:22

S:(2-)25

607-086-00-4ftalan diallilu; ester diallilowy kwasu ftalowego*)131-17-9Xn;R22Xn

R:22

S:(2-)24/25

607-088-00-5kwas metakrylowy; kwas 2-metylopropenowy*)79-41-4ClR34NOTA D

C

R:34

S:(1/2-)15-26-45

607-089-00-0kwas propionowy...%; kwas etanokarboksylowy...%; kwas metylooctowy...%*)79-09-4C;R34NOTA B

C

R:34

S:(1/2-)23-36-45

607-090-00-6kwas 2-sulfanylooctowy; kwas tioglikolowy; kwas merkaptooctowy*)68-11-1T;R23/24/25˝C;R34T

R:23/24/25-34

S:(1/2-)25-27-28-45

607-091-00-1kwas trifluoroctowy...%*)76-05-1Xn;R20˝C;R35NOTA B

C

R:20-35

S:(1/2-)9-26-27-28-45

607-092-00-7mleczan metylu; ester metylowy kwasu mlekowego547-64-8R10R10

S:(2-)23

607-093-00-2chlorek propionoilu; chlorek kwasu propionowego79-03-8F;R11˝R14˝C;R34F C

R:11-14-34

S:(1/2-)9-16-26-45

607-094-00-8kwas nadoctowy*)79-21-0R10˝O;R7˝Xn;R20/21/22˝C;R35NOTA B, NOTA D

O C

R:7-10-20/21/22-35

S:(1/2-)3/7-14-36/37/39-45

607-095-00-3kwas maleinowy; kwas cis-etenodikarboksylowy110-16-7Xn;R22˝Xi;R36/37/38Xn

R:22-36/37/38

S:(2-)26-28-37

607-096-00-9bezwodnik maleinowy*)108-31-6Xn;R22˝Xi;R36/37/38˝R42Xn

R:22-36/37/38-42

S:(2-)22-28-39

607-097-00-41,2-bezwodnik 1,2,4-benzotrikarboksylowy; bezwodnik trimelitowy*)552-30-7Xi;R36/37/38˝R42Xn

R:36/37/38-42

S:(2-)22-28

607-098-00-X1,2:4,5-dibezwodnik benzenotetrakarboksylowy; dibezwodnik piromelitowy*)89-32-7Xi;R36/37/38Xi

R:36/37/38

S:(2-)25

607-099-00-5bezwodnik cykloheks-4-eno-1,2-dikarboksylowy; bezwodnik 1,2,3,6-tetrahydroftalowy*)85-43-8Xi;R36/37Xi

R:36/37

S:(2-)25

607-100-00-9dibezwodnik 4,4'-karbonylodiftalowy; dibezwodnik benzofenono-3,3',4,4'-tetrakarboksylowy*)2421-28-5Xi;R36/37Xi

R:36/37

S:(2-)25

607-101-00-4bezwodnik 1,4,5,6,7,7-heksachlorobicyklo[2.2.1'hept-5-eno-2,3-dikarboksylowy; bezwodnik 1,4,5,6,7,7-heksachloro-5-norborneno-2,3-dikarboksylowy*)115-27-5Xi;R36/37/38Xi

R:36/37/38

S:(2-)25

607-102-00-Xbezwodnik cykloheksano-1,2-dikarboksylowy; bezwodnik heksahydroftalowy*)85-42-7Xi;R36/37/38Xi

R:36/37/38

S:(2-)23-39

607-103-00-5bezwodnik bursztynowy*)108-30-5Xi;R36/38Xi

R:36/37

S:(2-)25

607-104-00-0dibezwodnik cyklopentano-1,2,3,4-tetrakarboksylowy*)6053-68-5Xi;R36/37Xi

R:36/37

S:(2-)25

607-105-00-6bezwodnik 5-norborneno-2,3-dikarboksylowy*)129-64-6Xi;R36/37/38Xi

R:36/37/38

S:(2-)39

607-106-00-1bezwodnik 1-metylo-5-norborneno-2,3-dikarboksylowy*)123748-85-6Xn;R22˝Xi;R36/37/38˝R42NOTA C

Xn

R:22-36/37/38-42

S:(2-)39

607-107-00-7akrylan 2-etyloheksylu; ester 2-etyloheksylowy kwasu akrylowego*)103-11-7Xi;R37/38˝R43NOTA D

Xi

R:37/38-43

S:(2-)24-37

607-108-00-2akrylan 1-hydroksypropan-2-ylu; ester 1-hydroksypropan-2-ylowy kwasu akrylowego (1) i akrylan 2-hydroksypropylu; ester 2-hydroksypropylowy kwasu akrylowego (2)*)2918-23-2(1)

999-61-1(2)

25584-83-2 (mieszanina)

T;R23/24/25˝C;R34˝R43NOTA C; NOTA D

T

R:23/24/25-34-43

S:(2-)26-36/39-45

607-109-00-8diakrylan heksano-1,6-diylu; diakrylan heksametylenu*)13048-33-4Xi;R36/38˝R43NOTA D

Xi

R:36/38-43

S:(2-)39

607-110-00-33-akryloksy-2,2-(akryloksymetylo) propan-1-ol; triakrylan pentaerytrytolu; triakrylan pentaerytrytu*)3524-68-3Xi;R36/38˝R43NOTA D

Xi

R:36/38-43

S:(2-)39

607-111-00-9akrylan 2,2-bis (akryloksymetylo) butylu; ester 2,2-bis (akryloksymetylo) butylowy kwasu akrylowego; triakrylan trimetylopropanu15625-89-5Xi;R36/38˝R43NOTA D

Xi

R:36/38-43

S:(2-)39

607-112-00-4diakrylan 2,2-dimetylopropano-1,3-diylu; diakrylan glikolu neopentylowego*)2223-82-7T;R24˝Xi;R36/38˝R43NOTA D

T

R:24-36/38-43

S:(1/2-)28-39-45

607-113-00-Xmetakrylan izobutylu; ester izobutylowy kwasu metakrylowego*)97-86-9R10˝Xi;R36/37/38˝R43NOTA D

Xi

R:10-36/37/38-43

S:(2-)24-37

607-114-00-5dimetakrylan etylenu; dimetakrylan glikolu etylenowego*)97-90-5Xi;R36/37NOTA D

Xi

R:36/37

S:(2)

607-115-00-0akrylan izobutylu; ester izobutylowy kwasu akrylowego*)106-63-8R10˝Xn;R20/21˝Xi;R38˝R43NOTA D

Xn

R:10-20/21-38-43

S:(2-)9-24-37

607-116-00-6akrylan cykloheksylu; ester cykloheksylowy kwasu akrylowego*)3066-71-5Xi;R37/38NOTA D

Xi

R:37/38

S:(2)

607-117-00-1akrylan 2,3-epoksypropylu; ester 2,3-epoksy propylowy kwasu akrylowego*)106-90-1T;R23/24/25˝C;R34˝R43NOTA D

T

R:23/24/25-34-43

S:(1/2-)26-36/37/39-45

607-118-00-7diakrylan 1-metylopropan-1,3-diylu; diakrylan glikolu 1,3-butylenowego*)19485-03-1Xn;R21˝C;R34˝R43NOTA D

C

R:21-34-43

S:(1/2-)26-36/37/39-45

607-119-00-2diakrylan butano-1,4-diylu; diakrylan tetrametylenu; diakrylan glikolu 1,4-butylenowego*)1070-70-8Xn;R21˝C;R34˝R43NOTA D

C

R:21-34-43

S:(1/2-)26-36/37/39-45

607-120-00-8diakrylan 2,2'-oksydietylu; diakrylan glikolu dietylenowego*)4074-88-8T;R24˝Xi;R36/38˝R43NOTA D

T

R:24-36/38-43

S:(1/2-)28-39-45

607-121-00-3akrylan norborn-2-ylu; ester norborn-2-ylowy kwasu akrylowego*)10027-06-2Xn;R21˝Xi;R38˝R43NOTA D

Xn

R:21-38-43

S:(2-)28

607-122-00-9diakrylan 2,2-(diakryloksymetylo) propano-1,3-diylu; tetrakrylan pentaerytrytolu; tetrakrylan pentaerytrytu*)4986-89-4Xi;R36/38˝R43NOTA D

Xi

R:36/38-43

S:(2-)26-39

607-123-00-4metakrylan 2,3-epoksypropylu; ester 2,3-epoksypropylowy kwasu metakrylowego; metakrylan glicydowy*)106-91-2Xn;R20/21/22˝Xi;R36/38˝R43NOTA D

Xn

R:20/21/22-36/38-43

S:(2-)26-28

607-124-00-Xmetakrylan 2-hydroksyetylu; ester 2-hydroksyetylowy kwasu metakrylowego*)868-77-9Xi;R36/38˝R43NOTA D

Xi

R:36/38-43

S:(2-)26-28

607-125-00-5metakrylan 2-hydroksypropylu; ester 2-hydroksypropylowy kwasu metakrylowego (1) i metakrylan 3-hydroksypropylu; ester 3-hydroksypropylowy kwasu metakrylowego-mieszanina*)923-26-2(1)

2761-09-3(2)

Xi;R36/38NOTA D

Xi

R:36/38

S:(2-)26-28

607-126-00-0diakrylan 2,2-(etylenodioksy) dietylu*)1680-21-3Xi;R36/38˝R43NOTA D

Xi

R:36/38-43

S:(2-)26-28

607-127-00-6metakrylan 2-(dietyloamino) etylu; ester 2-(dietyloamino) etylowy kwasu metakrylowego*)105-16-8Xn;R20˝Xi;R36/38˝R43NOTA D

Xn

R:20-36/38-43

S:(2-)26

607-128-00-1metakrylan 2-(tert-butyloamino) etylu; ester 2-(tert-butyloamino) etylowy kwasu metakrylowego*)3775-90-4Xi;R36/38˝R43NOTA D

Xi

R:36/38-43

S:(2-)26

607-129-00-7mleczan etylu; ester etylowy kwasu mlekowego97-64-3R10R:10

S:(2-)23

607-130-00-2octan pentylu; octan amylu; ester amylowy kwasu octowego628-63-7R10NOTA C

R:10

S:(2-)23

607-131-00-8propionian pentylu; propionian amylu; ester amylowy kwasu propionowego624-54-4R10NOTA C

R:10

S:(2-)23

607-132-00-3metakrylan 2-(dimetyloamino) etylu; ester 2-(dimetyloamino) etylowy kwasu metakrylowego*)2867-47-2Xn;R21/22˝Xi;R36/38˝R43NOTA D

Xn

R:21/22-36/38-43

S:(2-)26-28

607-133-00-9akrylany z wyjątkiem wymienionych w innym miejscu wykazu*)-Xi;R36/37/38Xi

R:36/37/38

S:(2-)26-28

607-134-00-4metakrylany z wyjątkiem wymienionych w innym miejscu wykazu*)-Xi;R36/37/38Xi

R:26/37/38

S:(2-)26-28

607-135-00-Xkwas masłowy; kwas propanokarboksylowy-1107-92-6C;R34C

R:34

S:(1/2-)26-36-45

607-136-00-5chlorek butanoilu; chlorek butyrylu; chlorek kwasu masłowego141-75-3F;R11˝C;R34F C

R:11-34

S:(1/2-)16-23-26-36-45

607-137-00-0acetylooctan metylu; ester metylowy kwasu acetylooctowego105-45-3Xi;R36Xi

R:36

S:(2-)26

607-138-00-6chloromrówczan butylu; ester butylowy kwasu chloromrówkowego592-34-7R10˝T;R23˝C;R34T

R:10-23-34

S:(1/2-)26-36-45

607-139-00-1kwas 2-chloropropionowy598-78-7Xn;R22˝C;R35C

R:22-35

S:(1/2-)23-26-28-36-45

607-140-00-7chlorek 2-metylopropanoilu; chlorek izobutyrylu79-30-1F;R11˝C;R35F C

R:11-35

S:(1/2-)16-23-26-36-45

607-141-00-2bis (chloromrówczan) 2,2'-oksydietylu106-75-2Xn;R22˝Xi;R38-41Xn

R:22-38-41

S:(2-)23-26

607-142-00-8chloromrówczan propylu; ester propylowy kwasu chloromrówkowego109-61-5R10˝T;R23˝C;R34T

R:10-23-34

S:(1/2-)26-36-45

607-143-00-3kwas pentanowy; kwas walerianowy; kwas butanokarboksylowy109-52-4C;R34C

R:34

S:(1/2-)26-36-45

607-144-00-9kwas adypinowy; kwas butanodikarboksylowy-1,4124-04-9Xi;R36Xi

R:36

S:(2)

607-145-00-4kwas metanosulfonowy75-75-2C;R34C

R:34

S:(1/2-)26-36-45

607-146-00-Xkwas fumarowy; kwas trans-etylenodikarboksylowy-1,2110-17-8Xi;R36Xi;

R:36

S:(2-)26

607-147-00-5szczawian dietylu; ester dietylowy kwasu szczawiowego95-92-1Xn;R22˝Xi;R36Xn

R:22-36

S:(2-)23

607-148-00-0chlorek guanidynium; chlorowodorek guanidyny; chlorek guanidyny50-01-1Xn;R22˝Xi;R36/38Xn

R:22-36/38

S:(2-)22

607-149-00-6karbaminian etylu; uretan etylu51-79-6Rakotw.Kat.2;R45T

R:45

S:53-45

607-150-00-1kwas 7-oksabicyklo [2.2.1] heptano-2,3-dikarboksylowy; endotal145-73-3T;R25˝Xn;R21˝Xi;R36/37/38T

R:21-25-36/37/38

S:(1/2-)36/37/39-45

607-151-00-7propargit (PN); siarczan (IV) 2-(4-tert-butylofenoksy) cykloheksylu-prop-2-ynylu2312-35-8Xn;R22˝Xi;R36Xn

R:22-36

S:(2-)24

607-152-00-22,3,6-TBA (PN); kwas 2,3,6-trichlorobenzoesowy50-31-7Xn;R22Xn

R:22

S:(2-)22

607-153-00-8benzolina (PN); kwas 4-chloro-2-okso-2,3-dihydrobenzotiazol-3-ilooctowy3813-05-6Xi;R36/38Xi

R:36/38

S:(2-)22

607-154-00-3benzoiloprop etylowy (PN); 2-[(N-benzoilo-N-3,4-dichlorofenylo) amino] propionian etylu; N-benzoilo-N-(3,4-dichlorofenylo) alaninian etylu33878-50-1Xn;R22Xn

R:22

S:(2-)24

607-155-00-9kwas 3-[3-amino-5-(1-metyloguanidyno)-1-oksopentyloaminol]-6-(4-amino-2-okso-1,2-dihydropirymidyn-1-ylo)-2,3-dihydro-6H-pirano-2-karboksylowy; blastydycyna-S2079-00-7T+;R28T+

R:28

S:(1/2-)24/25-36/37-45

607-156-00-4chlorofenson (PN); 4-chlorobenzenosulfonian 4-chlorofenylu80-33-1Xn;R22˝Xi;R38Xn

R:22-38

S:(2-)37

607-157-00-Xdifenakum (PN);

3-[(bifenyl-4-ylo)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftylo]-4-hydroksy-2-okso-2H-chromen; 3-[(bifeny-4-ylo)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftylo]-4-hydroksykumaryna

56073-07-5T+;R28˝T;R48/25T+

R:28-48/25

S:(1/2-)36/37-45

607-158-00-5chlorooctan sodowy3926-62-3T;R25˝Xi;R38T

R:25-38

S:(1/2-)22-37-45

607-159-00-0chlorobenzylat (PN); bis (4-chlorofenylo) hydroksyoctan etylu; 4,4'-dichlorobenzilan etylu510-15-6Xn;R22Xn

R:22

S:(2)

607-160-00-62-[4-(4-chlorofenoksy)fenoksy] propionian izobutylowy; klofop-izobutylowy51337-71-4Xn;R22Xn

E:22

S:(2)

607-161-00-1(4-chlorofenoksy) octan bis (2-hydroksyetylo) amonu; (4-chlorofenoksy) octan bis (2-hydroksyetylo) amoniowy; sól dietanoloamonowa 4-CPA-Xn;R22Xn

R:22

S:(2)

607-162-00-7kwas 2,2-dichloropropionowy; dalapon75-99-0Xn;R22˝Xi;R38-41Xn

R:22-38-41

S:(2-)26-39

607-163-00-23-acetylo-6-metylo-2H-pirano-2,4(3H)-dion; kwas dehydrooctowy520-45-6Xn;R22Xn

R:22

S:(2)

607-164-00-83-acetylo-6-metylo-4-okso-4H-piran-2-olan sodowy; dehydrooctan sodowy4418-26-2Xn;R22Xn

R:22

S:(2)

607-165-00-32-[4-(2,4-dichlorofenoksy) fenoksy] propionian metylowy; diklofop-metylowy51338-27-3Xn;R22Xn

R:22

S:(2)

607-166-00-9octan 3-metylo-2,4-dinitro-6-tert-butylofenolu; octan medinoterbu2487-01-6T;R25˝Xn;R21T

R:21-25

S:(1/2-)36/37-45

607-167-00-43-chloroakrylan sodowy4312-97-4Xn;R21/22Xn

R:21/22

S:(2-)36/37

607-168-00-X6,7-metylenodioksy-1,2,3,4-tetrahydro-3-metylenoftaleno-1,2-dikarboksylan dipropylu; propylizon83-59-0T;R24˝Xn;R22T

R:22-24

S:(1/2-)36/37-45

607-169-00-5fluorooctan sodowy62-74-8T+;R26/27/28T+

R:26/27/28

S:(1/2-)13-22-36/37-45

607-170-00-0szczawian dimetylo(1,2,3-tritian-5-ylo) amonium; szczawian dimetylo (1,2,3-tritian-5-ylo); szczawian tiocyklamu31895-22-4Xn;R21/22Xn

R:21/22

S:(2-)36/37-46

607-171-00-6daminozyd (PN); kwas N,N-dimetyloaminobursztynoamowy1596-84-5Rakotw.Kat.3;R40Xn

R:40

S:(2-)36/37

607-172-00-1brodifakum (PN);

3-[3-(4'bromobifenyl-4-ilo)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftylo]-4-hydroksy-2-okso-2H-chromen

3-[3-(4'-bromobifenyl-4-ilo)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftylo]-4-hydroksykumaryna

56073-10-0T+;R27/28˝T;R48/24/25T+

R:27/28-48/24/25

607-173-00-7[3-metylo-4-(5-nitro-3-etoksykarbonylo-2-tienylo] fenylonitrylo-dipropionian dimetylu-R43˝R52-53Xi

R:43-52/53

S:(2-)24-37-61

607-174-00-2mieszanina:3-(2,2,4,4-tetrametylo-21-okso-7-oksa-3,20-diaza-dispiro[5.1.11.2]henejkozan-20-ylo) propionianów dodecylu i tetradecylu85099-51-0&85099-50-9Xi;R38˝N;R51-53XiN

R:38-51/53

S:(2-)28-61

607-175-00-82-nitrobenzylideno(acetylo)octan metylu39562-27-1R43˝N;R51-53XiN

R:43-51/53

S:(2-)24-37-61

607-176-00-3mieszanina:α-3-[3-(2H-benzotriazol-2-ilo)-5-tert-butylo-4-hydroksyfenylo]propionylo-ω-hydroksypoli(oksyetylenu) i α-3-[3-(2H-benzotriazol-2-ilo)-5-tert-butylo-4-hydroksyfenylo]-propionylo-ω-3-[3-(2H-benzotriazol-2-ilo)-5-tert-butylo-4-hydroksyfenylo]propionyloksypoli(oksyetylenu)-Xn;R48/22˝R43˝N;R51-53XiN

R:43-48/22-51/53

S:(2-)36/37-61

607-177-00-92-{[3-(6-metoksy-4-metylo-1,3,5-triazyn-2-ylo)-3-metyloureido]-sulfonylo} benzoesan metylu101200-48-0R43Xi

R:43

S:(2-)22-24-37

607-178-00-42-{[3-(4,6-dimetoksypirymidyn-2-ylo)ureido]sulfonylo}metylobenzoesan metylo83055-99-6R43˝N;R51-53XiN

R:43-51/53

S:(2-)24-37-61

607-179-00-Xkwas (benzo-1,3-tiazol-2-ilosulfanylo) bursztynowy95154-01-1R43Xi

R:43

S:(2-)24-37

607-180-00-52-hydroksy-9H-karbazolo-1-karboksylan potasu96566-70-0Xn;R22˝Xi;R36/37˝R52-53Xn

R:22-36/37-52/53

S:(2-)22-26-61

607-181-00-0fluorek 3,5-dichloro-2,4-difluorobenzoilu101513-70-6T;R23˝C;R34˝Xn;R22˝R29˝R43˝R52-53T C

R:22-23-29-34-43-52/53

S:(1/2-)26-36/37/39-45-61

607-182-00-63-sulfoamoilotiofenol-2-karboksylan metylu-R43Xi

R:43

S:(2-)24-37

607-183-00-1bis(2-hydroksy-5-alkilobenzoesan) cynku (alkil-nierozgałęziony łańcuch o 13-18 atomach węgla)-Xi;R36/38˝N;R51-53XiN

R:36/38-51/53

S:(2-)26-61

607-184-00-719-izocyjaniano-11-(6-izocyjanianoheksylo)-10,12-diokso-2,9,11,13-tetraazanonadekantonian S-3-(trimetoksysililo) propylu85702-90-5R10˝R42/43Xn

R:10-42/43

S:(2-)23-24-37

607-185-00-2(E)-3-(dimetyloamino) akrylan etylu

trans-3-(dimetyloamino) akrylan etylu

924-99-2R43Xi

R:43

S:(2-)24-37

607-186-00-8kwas 3,7-dichlorochinolino-8-karboksylowy84087-01-4R43Xi

R:43

S:(2-)24-37

607-187-00-3bursztynian bis (2,2,6,6-tetrametylo-4-piperydylu)62782-03-0Xi;R36˝R52-53Xi

R:36-52/53

S:(2-)26-61

607-188-00-9hydro-3-[N-(2-karboksylanoetylo)-N-oktadek-9-eynylokarbamilo]-akrylan sodu-R43˝R52-53Xi

R:43-52/53

S:(2-)24-37-61

607-189-00-4kwas propano-1,3-diylodiaminotetraoctowy

kwas trimetylodiaminotetraoctowy

1939-36-2Xn;R22˝Xi;R36Xn

R:22-36

S:(2-)22-26

607-190-00-X(akryloamido)metoksyoctan metylu (zawierający ł0,1% akrylamidu)77402-03-0Rakotw.Kat.2;R45˝Muta.Kat.2;R46˝Xn;R22˝Xi;R36NOTA E

T

R:45-46-22-36

S:53-45

607-191-00-53,4-epoksymaślan izobutylu; 3,4-epoksybutanian izobutylu100181-71-3Xi;R38˝R43˝N;R50-53XiN

R:38-43-50/53

S:(2-)24-28-36/37-60-61

607-192-00-0N-karboksylanometylo-N-[2-(hydroksyetoksy)etylo] glicynian disodu92511-22-3Xi;R41Xi

R:41

S:(2-)26-39

607-193-00-6bis {3-[3-(benzotriazol-2-ilo)-5-tert-butylo-4-hydroksyfenylo] proppanian} heksano-1,6-diylu84268-08-6R53R:53

S:61

607-194-00-1węglan propano-1,2-diylu;4-metylo-1,3-dioksolan-2-on;węglan glikolu propylenowego108-32-7Xi;R36Xi

R:36

S:(2)

607-195-00-7octan 2-metoksy-1-metyloetylu; octan 1-metoksypropan-2-ylu; octan 1-metoksy-2-propylu; ester 2-metoksypropylowy kwasu octowego108-65-6R10˝Xi;R36Xi

R:10-36

S:(2-)25

607-196-00-2kwas heptanowy; kwas enantowy; kwas heksanokarboksylowy111-14-8C;R34C

R:34

S:(1/2-)26-28-36/37/39-45

607-197-00-8kwas nonanowy; kwas pelargonowy112-05-0C;R34C

R:34

S:(1/2-)26-28-36/37/39-45

607-198-00-33,4,5-trihydroksybenzoesan propylu; ester propylowy kwasu 3,4,5-trihydroksybenzoesowego121-79-9Xn;R22˝R43Xn

R:22-43

S:(2-)24-37

607-199-00-93,4,5-trihydroksybenzoesan oktylu; ester oktylowy kwasu 3,4,5-trihydroksybenzoesowego1034-01-0Xn;R22˝R43Xn

R:22-43

S:(2-)24-37

607-200-00-23,4,5-trihydroksybenzoesan dodecylu; ester dodecylowy kwasu 3,4,5-trihydroksybenzoesowego1166-52-5R43Xi

R:43

S:(2-)24-37

607-201-00-Xdichlorek tiokarbonylu; tiofosgen463-71-8T;R23˝Xn;R22˝XiR36/37/38T

R:22-23-36/37/38

S:(1/2-)7-9-36/37-45

607-202-00-3octan 3-metoksybutylu; ester 3-metoksybutylowy kwasu octowego4435-53-4Xi;R36Xi

R:36

S:(2-)25

607-203-00-9(4-hydroksy-3,5-di-tert-butylobenzylosulfanylo) octan 2-etyloheksylu80387-97-9Repr.Kat.2;R61˝R43T

R:61-43

S:53-45

607-204-00-4(chlorofenylo)[chloro(metylo)fenylo]metan, mieszanina izomerów-N;R50-53N

R:50/53

S:60/61

607-205-00-Xchlorooctan metylu; ester metylowy kwasu chlorooctowego96-34-4R10˝T;R23/25˝Xi;R37/38-41T

R:10-23/25-37/38-41

S:(1/2-)26-37/39-45

607-206-00-5chlorooctan izopropylu; ester izopropylowy kwasu chlorooctowego105-48-6R10˝T;R25˝Xi;R36/37/38T

R:10-25-36/37/38

S:(1/2-)26-37/39-45

608-001-00-3acetonitryl; cyjanek metylu; nitryl kwasu octowego*)75-05-8F;R11˝T;R23/24/25FT

R:11-23/24/25

S:(1/2-)16-27-45

608-002-00-9trichloroacetonitryl; nitryl kwasu trichlorooctowego545-06-2T;R23/24/25T

R:23/24/25

S:(1/2-)45

608-003-00-4akrylonitryl; cyjanek winylu; nitryl kwasu akrylowego*)107-13-1F;R11˝Rakotw.Kat.2;R45˝T;R23/24/25˝X;R38NOTA D, NOTA E

FT

R:45-11-23/24/25-38

S:53-45

608-004-00-X2-cyjanopropan-2-ol; acetocyjanohydryna; cyjanohydryna acetonu75-86-5T+;R26/27/28T+

R:26/27/28

S:(1/2-)7/9-27-45

608-005-00-5butanonitryl; cyjanek propylu; butyronitryl109-74-0R10˝T;R23/24/25T

R:10-23/24/25

S:(1/2-)45

608-006-00-0bromoksynil (PN); 3,5-dibromo-4-hydroksybenzonitryl1689-84-5Repr.Kat.3;R63˝T;R25T

R:25-63

S:(1/2-)36/37-45

608-007-00-6joksynyl (PN); 4-hydroksy-3,5-dijodobenzonitryl1689-83-4Repr.Kat.3;R63˝T;R25˝Xn;R21T

R:21-25-63

S:(1/2-)36/37-45

608-008-00-1chloroacetonitryl; nitryl kwasu chlorooctowego; cyjanek chlorometylu107-14-2T;R23/24/25T

R:23/24/25

S:(1/2-)45

608-009-00-7malanonitryl; dinitryl kwasu malonowego; dicyjanek metylu109-77-3T;R23/24/25T

R:23/24/25

S:(1/2-)23-27-45

608-010-00-2metakrylonitryl; cyjanek 1-metylowinylu; nitryl kwasu metakrylowego*)126-98-7F;R11˝T;R23/24/25˝R43NOTA D

FT

R:11-23/24/25-43

S:(1/2-)9-16-18-29-45

608-011-00-8etanodinitryl; dwucyjan; cyjanogen460-19-5F;R11˝T;R23FT

R:11-23

S:(1/2-)23-45

608-012-00-3benzonitryl; cyjanek fenylu100-47-0Xn;R21/22Xn

R:21/22

S:(2-)23

608-013-00-92-chlorobenzonitryl873-32-5Xn;R21/22˝Xi;R36Xn

R:21/22-36

S:(2-)23

608-014-00-4chloroalonil (PN); tetrachloroizoftalonitryl1897-45-6Rakotw.Kat.3;R40Xn

R:40

S:(2-)36/37

608-015-00-Xdichlobenyl (PN); 2,6-dichlorobenzonitryl1194-65-6Xn;R21Xn

R:21

S:(2-)36/37

608-016-00-5tetrachlorotereftalonitryl; nitryl kwasu tetrachlorotereftalowego1897-41-2R43˝R53Xi

R:43-53

S:(2-)24-37-61

608-017-00-0oktanian 2,6-dibromo-4-cyjanofenylu; oktanian bromoksynilu1689-99-2Repr.Kat.3;R63˝Xn;R21/22Xn

R:21/22-63

S:(2-)36/37

608-018-00-6oktanian 2,6-dijodo-4-cyjanofenylu; oktanian joksynylu3861-47-0Repr.Kat.3;R63˝Xn;R22Xn

R:22-63

S:(2-)36/37

608-019-00-12,2'-dimetylo-2,2'-diazenylodipropiononitryl;

2,2'-dimetylo-2,2'-azodipropiononitryl

78-67-1E;R2˝F;R11˝Xn;R20/22EXn

R:2-11-20/22

S:(2-)39-41-47

609-001-00-61-nitropropan*)108-03-2R10˝Xn;R20/21/22Xn

R:10-20/21/22

S:(2-)9

609-002-00-12-nitropropan*)79-46-9R10˝Rakotw.Kat.2;R45˝Xn;R20/22NOTA E

T

R:45-10-20/22

S:53-45

609-003-00-7nitrobenzen*)98-95-3T+;R26/27/28˝R33T+

R:26/27/28-33

S:(1/2-)28-36/37-45

609-004-00-2dinitrobenzen25154-54-5 (mieszanina)T+;R26/27/28˝R33NOTA C

T+

R:26/27/28-33

S:(1/2-)28-36/37-45

609-005-00-8trinitrobenzen25377-32-6 (mieszanina)E;R2˝T+;R26/27/28˝R33NOTA C

ET+

R:2-26/27/28-33

S:(1/2-)35-45

609-006-00-32-nitrotoluen (1) i 4-nitrotoluen (2)88-72-2(1)

99-99-0(2)

T;R23/24/25˝R33NOTA C

T

R:23/24/25-33

S:(1/2-)28-37-45

609-007-00-9dinitrotoluen-mieszanina izomerów25321-14-6T;R23/24/25˝R33NOTA C

T

R:23/24/25-33

S:(1/2-)28-37-45

609-008-00-42,4,6-trinitrotoluen; TNT; trotyl118-96-7E;R2˝T;R23/24/25˝R33ET

R:2-23/24/25-33

S:(1/2-)35-45

609-009-00-Xkwas pikrynowy; 2,4,6-trinitrofenol88-89-1R;R2˝R4˝T;R23/24/25ET

R:2-4-23/24/25

S:(1/2-)28-35-37-45

609-010-00-5sole kwasu pikrynowego; pikryniany-R;R3˝T;R23/24/25NOTA A

ET

R:3-23/24/25

S:(1/2-)28-35-37-45

609-011-00-02,4,6-trinitroanizol606-35-3E;R2˝Xn;R20/21/22EXn

R:2-20/21/22

S:(2-)35

609-012-00-6trinitrokrezol28905-71-7E;R2˝R4˝Xn;R20/21/22NOTA C

EXn

R:2-4-20/21/22

S:(2-)35

609-013-00-1trynitroksylen67297-26-1 (mieszanina)E; R2 | Xn; R20/21/22 | R33NOTA C

E Xn

R: 2-20/21/22-33

S: (2-)35

609-014-00-4tetranitronaftalen55810-18-9 (mieszanina)E; R2 | Xn; R20/21/22 | R33NOTA C

E Xn

R: 2-20/21/22-33

609-015-00-24-nitrofenol; p-nitrofenol100-02-7Xn; R20/21/22 | R33Xn

R: 20/21/22-33

S: (2-)28

609-016-00-8dinitrofenol25550-58-7T; R23/24/25 | R33NOTA C

T

R: 23/24/25-33

S: (1/2-)28-37-45

609-017-00-3sole dinitrofenolu; dinitrofenolany-T; R23/24/25 | R33NOTA A

T

R: 23/24/25-33

S: (1/2-)28-37-45

609-018-00-92,4,6-trinitrorezolcynol; 2,4,6-trinitrorezorcyna; kwas styfninowy82-71-3E; R2 | R4 | Xn; R20/21/22E Xn

R: 2-4-20/21/22

S: (2-)35

609-019-00-42,4,6-trinitrorezorcynolan ołowi; 2,4,6-trinitrozerorcynian ołowiu15245-44-0E; R3 | Repr.Kat.1; R61 | Xn; R20/22 | R33NOTA E

E T

R: 61-3-20/22-33

S: 53-45

609-020-00-XDNOK (PN); 2-metylo-4,6-dinitrofenol534-52-1R44 | T+; R27/28 | Muta.Kat.3; R40 | Xi; R36 | R33T+

R: 27/28-33-36-40-44

S: 36/37-45

609-021-00-5DNOK - sól potasowa; 2-metylo-4,6-dinitrofenolan potasu (1) i DNOK - sól sodowa; 2-metylo-4,6-dinitrofenolu sodu (2)5787-96-2 (1)

2312-76-7 (2)

T; R23/24/25 | R33T

R: 23/24/25-33

S: (1/2-)13-45

609-022-00-0DNOK - sól amonowa; 2-metylo-4,6-dinitrofenolan amonium; 2-metylo-4,6-dinitrofenolan amonu2980-64-5T+; R26/27/28 | R33T+

R: 26/27/28-33

S: (1/2)12-28-45

609-023-00-6dinokap (PN); izomeryczna mieszanina poreakcyjna trans-but-2-enianu (krotanianu) 2,6-dinitro-4-oktano-x-ylofenylu i trans-but-2-enianu 2,4-dinitro-6-oktano-x-ylofenylu, gdzie x = 2, 3 lub 439300-45-3Xn; R22 | Xi; R38Xn

R: 22-38

S: (2-)37

609-024-00-1binapakryl (PN); 3-metylobut-2-enian 2-sec-butylo-4,6-dinitrofenylu485-31-4Repr.Kat.2; R61 | Xn; R21/22NOTA E

T

R: 61-21/22

S: 53-45

609-025-00-7dinoseb (PN); 2-sec-butylo-4,6-dinitrofenol88-85-7R44 | T; R24/25 | Repr.Kat.2; R61 | Repr.Kat.3; R62 | Xi; R36 | N; R50-53NOTA E

T N

R: 61-62-24/25-36-44-50/53

S: 53-45-60-61

609-026-00-2sole i estry dinosebu, z wyjątkiem wymienionych w innym miejscu tego aneksu-R44 | T; R24/25 | Repr.Kat.2; R61 | Repr.Kat.3; R62 | Xi; R36NOTA A, NOTA E

T

R: 61-2-24/25-36-44

S: 53-45

609-027-00-8dinokton (PN); mieszanina poreakcyjna izomerów węglanów metylu-2,6-dinitro-4-oktan-x-ylofenylu i węglanów metylu-2,4-dinitro-6-oktan-x-ylofenylu, gdzie x = 2, 3 lub 463919-26-6Xn; R22Xn

R: 22

S: (2)

609-028-00-3dineks (PN); 2-cykloheksylo-4,6-dinitrofenol131-89-5T; R23/24/25T

R: 23/24/25

S: (1/2-)13-45

609-029-00-9sole i estry dineksu-T; R23/24/25T

R: 23/24/25

S: (1/2-)13-45

609-030-00-4dinoterb (PN); 2-tert-butylo-4,6-dinitrofenol1420-07-1Repr.Kat.2; R61 | T; R24/25 | Xi; R36 | R44NORA E

T

R: 61-24/25-36-44

S: 53-45

609-031-00-Xsole i estry dinoterbu-Repr.Kat.2; R61 | T; R23/24/25NOTA A, NOTA E

T

R: 61-23/24/25

S: 53-45

609-032-00-5bromofenoksym (PN); 0-2,4-dinitrofenylooksym 3,6-dibromo-4-hydroksybenzaldehydu13181-17-4Xn; R22Xn

R: 22

S: (2-)25

609-033-00-0dinosam (PN); 2-(1-metylobutylo)-4,6-dinitrofenol4097-36-3T; R23/24/25T

R: 23/24/25

S: (1/2-)13-45

609-034-00-6sole i estry dinomsamu-T; R23/24/25T

R: 23/24/25

S: (1/2-)13-45

609-035-00-1nitroetan*)79-24-3R10 | Xn; R20/22Xn

R: 10-20/22

S: (2-)9-25-41

609-036-00-7nitrometan*)75-52-5R5-10 | Xn; R22Xn

R: 5-10-22

S: (2-)41

609-037-00-25-nitro-1,2-dihydroacenaftalen602-87-9Rakotw.Kat.2; R45T

R;45

S: 53-45

609-038-00-82-nitranaftalen581-89-5Rakotw.Kat.2; R45T

R: 45

S: 53-45

609-039-00-34-nitrobifenyl92-93-3Rakotw.Kat.2; R45T

R: 45

S: 53-45

609-040-00-9nitrofen (PN); eter 2,4-dichlorofenylowo-4-nitrofenylowy1836-75-5Rakotw.Kat.2; R45 | Repr.Kat.2; R61T

R: 45-61

S: 53-45

609-042-00-XN-(1-etylopropylo)-3,4-dimetylo-2,6-dinitranilina; pendimetalina40487-42-1Xn; R22Xn

R: 22

S: (2)

609-043-00-5kwintocen (PN); pentachloronitrobenzen82-68-8R43Xi

R: 43

S: (2-)24-37

609-044-00-0technazen (PN); 1,2,4,5-tetrachloro-3-nitrobenzen117-18-0R43Xi

R: 43

S: (2-)24-37

609-045-00-6węglan metylu-2,4-dinitro-6-oktan-3-ylofenylu i węglan metylu-2,6-dinitro-4-oktan-3-ylofenylu; dinoktan-68069-76-9Xn; R22Xn

R: 22

S: (2)

609-046-00-1trifluralina (PN); 2,6-dinitro-N,N-dipropylo-4-(trifluorometylo)anilina1582-09-8Xi; R36 | R43Xi

R: 36-43

S: (2-)24-37

610-001-00-3trichloronitrometan; chloropikryna; nitrochloroform76-06-2Xn; R22 | T+; R26 | Xi; R36/37/38T+

R: 22-26-36/37/38

S: (1/2-)36/37-38-45

610-002-0-91,1-dichloro-1-nitroetan594-72-9T; R23/24/25T+

R: 22-26-36/37/38

S: (1/2-)36/37-38-45

610-002-00-91,1-dichloro-1-nitroetan594-72-9T; R23/24/25T

R: 23/24/25

S: (1/2-)26-45

610-003-00-4chlorodinitrobenzen25567-67-3 (mieszanina)T; R23/24/25 | R33T

R: 23/24/25-33

S: (1/2-)28-37-45

610-004-00-Xchloronitrobenzen28260-61-9

(mieszanina)

E; R2 | T+; R26/27/28NOTA C

E T+

R: 2-26/27/28

S: (1/2-)35-45

610-005-00-51-chloro-4-nitrobenzen; p-chloronitrobenzen100-00-5T; R23/24/25 | R33T

R: 23/24/25-33

S: (1/2-)28-37-45

610-006-00-0Chloronitroanilina-T+; R26/27/28 | R33T+

R: 26/27/28-33

S: (1/2-)28-36/37-45

610-007-00-61-chloro-1-nitropropan*)600-25-9
611-001-00-6azobenzen; difenylodiazen103-33-3Xn; R20/22Xn

R: 20/22

S: (2-)28

611-002-00-1azoksybenzen; tlenek difenylodiazenu495-48-7Xn; R20/22Xn

R: 20/22

S: (2-)28

611-003-00-7fenaminosulf (PN); 4-(dimetyloamino)fenylodiazosulfonian sodu140-56-7T; R25 | Xn; R21T

R: 21-25

S: (1/2-)36/37-45

611-004-00-2octan 2-metylo-ONN-azoksymetylu592-62-1Rakotw.Kat.2; R45 | Repr.Kat.2; R61T

R: 45-61

S: 53-45

611-005-00-8CI Direct Brown 95;

(2-hydroksy-5-{4'-[6-hydroksy-2-oksydo-3-(2-hydroksy-5-sulfonianofenyloazo)-fenyloazo]bifenyl-4-yloazo}-1-karboksylanofenylo)miedzian(II) disodu

16071-86-6Rakotw.Kat.2; R45T

R: 45

S: 53-45

611-006-00-34-amino-2',3-dimetyloazobenzen;o-aminoaotoluen; (4-amino-3-metylofenylo)(2-tolilo)diazen97-56-3Rakotw.Kat.2; R45 | R43T

R: 45-43

S: 53-45

611-007-00-9tricyklazol (PN); 5-metylo-1,2,4-trazolo[3,4-b]benzo-1,3-tiazol41814-78-2Xn; R22Xn

R: 22

S: (2)

611-008-00-44-aminoazobenzen; (4-aminofenylo)fenylodiazen; 4-fenyloazoanilina60-09-3Rakotw.Kat.2; R45T

R: 45

S: 53-45

611-009-00-X(1-{5-[4-(4-anilino-3-sulfofenyloazo)-2-metylo-5-metylosulfonoamidofenyloazo]-4-hydroksy-2-oksydo-3-(fenyloazo)fenyloazo}-5-nitro-4-sulfoniano-2-naftolanożelazian(II) sodowy-Xn; R20 | R52-53Xn

R: 20-52/53

S: (2-)61

612-001-00-9metyloamina (1); dimetyloamina (2) i trimetyloamina (3)74-89-5 (1)

124-40-3 (2)

75-50-3 (3)

F; R12 | Xi; R36/37NOTA C

F + Xi

R: 12-36/37

S: (2-)16-26-29

612-002-00-4etyloamina75-04-7F; R12 | Xi; R36/37F + Xi

R: 12-36/37

S: (2-)16-26-29

612-003-00-Xdietyloamina109-89-7F; R11 | Xi; R36/37F Xi

R: 11-36/37

S: (2-)16-26-29

612-004-00-5trietylamina121-44-8F; R11 | Xi; R36/37F Xi

R: 11-36/37

S: (2-)16-26-29

612-005-00-0butyloamina109-73-9F; R11 | Xi; R36/37/38F Xi

R: 11-36/37/38

S: (2-)16-26-29

612-006-00-6etylenodiamina; etano-1,2-diamina; 1,2-diaminoetan*)107-15-3R10 | C; R34 | Xn; R21/22 | R43C

R: 10-21/22-43-43

S: (1/2-)9-26-36/37/38-45

612-007-00-1izopropyloamina; propano-2-amina75-31-0F+; R12 | Xi; R36/37/38F+ Xi

R: 12-36/37/38

S: (2-)16-26-29

612-008-00-7anilina; aminobenzen*)62-53-3Rakotw.Kat.3; R40 | T; R48/23/24/25 | Xn; R20/21/22T

R: 20/21/22-40-48/23/24/25

S: (1/2-)28-36/37-45

612-009-00-2sole aniliny*)-Rakotw.Kat.3; R40 | T; R48/23/24/25 | Xn; R20/21/22NOTA A

T

R: 20/21/22-40-48/23/24/25

S: (1/2-)28-36/37-45

612-010-00-8chloroanilina (1), dichloroanilina (2) i trichloroanilina (3)27134-26-5 (1)

27134-27-6 (2)

54686-91-8 (3)

T; R23/24/25 | R33NOTA C

T

R: 23/24/25-33

S: (1/2-)28-36/37-45

612-011-00-34-nitrozoanilina; p-nitrozoanilina659-49-4Xn; R20/21/22Xn

R: 20/21/22

S: (2-)25-28

612-012-00-92-nitroanilina; o-nitroanilina

3-nitroanilina; m-nitroanilina

4-nitroanilina; p-nitranilina

88-74-4 (1)

99-09-2( 2)

100-01-6 (3)

T; R23/24/25 | R33NOTA C

T

R: 23/24/25-33

S: (1/2-)28-36/37-45

612-013-00-4kwas 3-aminobenzenosulfonowy; kwas metalilowy121-47-1Xn; R20/21/22Xn

R: 20/21/22

S: (2-)25-28

612014-00-Xkwas 4-aminobenzenosulfonowy; kwas sulfanilowy121-57-3Xn; R20/21/22Xn

R: 20/21/22

S: (2-)25-28

612-015-00-5N-metyloanilina100-61-8T; R23/24/25 | R33T

R: 23/24/25-33

S: (1/2-)28-37-45

612-016-00-0N,N-dimetyloanilina*)121-69-7T; R23/24/25 | R33T

R: 23/24/25-33

S: (1/2-)28-37-45

612-017-00-6N-metylo-N,2,4,6-tetranitroanilina; tetryl; trinitrofenylonitramina479-45-8E; R2 | T; R23/24/25 | R33E T

R: 2-23/24/25-33

S: (1/2-)35-45

612-018-00-1bis(2,4,6-trinitrofenylo)amina; heksyl; heksanitrodifenyloamina; dwupikryloamina131-73-7E; R2 | T+; R26/27/28 | R33E T+

R: 2-26/27/28-33

S: (1/2-)35-36-45

612-019-00-7sól amonowa bis(2,4,6-trinitrofenylo)aminy; bis(2,4,6-trinitrofenylo)amid amonu2844-92-0E | R1 | T+; R26/27/28 | R33E T+

R: 1-26/27/28-33

S: (1/2-)35-36-45

612-020-00-21-naftyloamina134-32-7Xn; R22Xn

R: 22

S: (2-)24

612-022-00-32-naftyloamina*)91-59-8Rakotw.Kat.1; R45 | Xn; R22NOTA E

T

R: 45-22

S: 53-45

612-023-00-9fenylohydrazyna100-63-0T; R23/24/25 | Xi; R36T

R: 23/24/25-36

S: (1/2-)28-45

612-024-00-4m-toluidyna; 3-aminotoulen; 3-metyloanilina (1) i p-toluidyna; 4-aminotoluen; 4-metyloanilina (2)108-44-1 (1)

106-49-0 (2)

T; R23/24/25 | R33NOTA C

T

R: 23/24/25-33

S: (1/2-)28-36/37-45

612-025-00-Xmetylo(nitro)anilina; nitrotoluidyna89-62-3

60999-18-0

T; R23/24/25 | R33NOTA C

T

R: 23/24/25-33

S: (1/2-)28-36/37/37-45

612-026-00-5difenyloamina122-39-4T; R23/24/25 | R33T

R: 23/24/25-33

S: (1/2-)28-36/37-45

612-027-00-0(dimetylofenylo)amina; ksylidyna; dimetyloanilina1300-73-8T; R23/24/25 | R33NOTA C

T

R: 23/24/25-33

S: (1/2-)28-36/37-45

612-028-00-6fenylenodiamina; diaminobenzen*)25265-76-3T; R23/24/25 | R43NOTA C

T

R: 23/24/25-43

S: (1/2-)28-45

612-029-00-1dichlorowodorek m-fenylenodiaminy; dichlorek m-fenylenodiamonium; dichlorek m-fenylenodiamoniowy (1) i dichlorowodorek p-fenyloodiaminy; dichlorek p-fenylenodiamonium; dichlorek p-fenylenodiamoniowy (2)541-69-5 (1)

624-18-0 (2)

T; R23/24/25NOTA C

T

R: 23/24/25

S: (1/2-)28-45

612-030-00-7siarczan 4-metylo-m-fenylenodiamonium; siarczan 4-metylo-m-fenylenodiamoniowy (1) i siarczan 2-metylo-p-fenylenodiamonium; siarczan 2-metylo-p-fenylenodiamoniowy (2); siarczan toluenodiaminy74283-36-6 (1)

6369-59-1 (2)

Xn; R20/21/22NOTA C

Xn

R: 20/21/22

S: (2-)28

612-031-00-2N,N-dimetylo-o-fenylenodiamina (1), N,N-dimetylo-m-fenylenodiamina (2) i N,N-dimetylo-p-fenylenodiamina (3)2836-03-5 (1)

2836-04-6 (2)

99-98-6 (3)

28675-03-8 (mieszanina)

T; R23/24/25NOTA C

T

R: 23/24/25

S: (1/2-)28-45

612-032-00-8N,N,N',N'-tetrametylo-p-fenylenodiamina100-22-1Xn; R20/21/22Xn

R: 20/21/22

S: (2-)28

612-033-00-3aminofenol; hydroksyanilina95-55-6(1)

591-27-5(2)

123-30-8(3)

27598-85-2 (mieszanina)

Xn; R20/21/22NOTA C

Xn

R: 20/21/22

S: (2-)28

612-034-00-92-amino-4,6-dinitrofenol; kwas pikraminowy96-91-3E | R1 | Xn; R20/21/22E Xn

R: 1-20/21/22

S: (2-)35

612-035-00-42-metoksyanilina; o-anizydyna90-04-0Rakotw.Kat.2; R45 | T+; R26/27/28 | R33NOTA E

T+

R: 45-26/27/28-33

S: 53-45

612-036-00-X3,3'-dimetoksybenzydyna; o-dianizyda119-90-4Rakotw.Kat.2; R45 | Xn; R22NOTA E

T

R: 45-22

S: 53-45

612-037-00-5sole 3,3'-dimetoksybenzydyny; sole o-dianizydyny-Rakotw.Kat.2; R45 | Xn; R22NOTA A, NOTA E

T

R: 45-22

S: 53-45

612-038-00-04-metoksy-2-nitroanilina; 2-nitro-p-anizydyna96-96-8T+; R26/27/28 | R33T+

R: 26/27/28-33

S: (1/2-)28-36/37-45

612-039-00-62-etoksyanilina; o-fenetydyna i 4-etoksyanilina; p-fenetydyna94-70-2(o)

156-43-4(p)

T; R23/24/25 | R33NOTA C

T

R: 23/24/25-33

S: (1/2-)28-36/37-45

612-041-00-73,3'-dimetylobenzydyna; o-tolidyna119-93-7Rakotw.Kat.2; R45 | Xn; R22NOTA E

T

R: 45-22

S: 53-45

612-042-00-2benzydyna; bifenylo-4,4'-diamina92-87-5Rakotw.Kat.1; R45 | Xn; R22NOTA E

T

R: 45-22

S: 53-45

612-043-00-8N,N'-dimetylobenzydyna2810-74-4Xn; R20/21/22Xn

R:20/21/22

S: (2-)22-36

612-044-00-3N,N'-diacetylobenzydyna613-35-4Xn; R20/21/22Xn

R: 20/21/22

S: (2-)22-36

612-045-00-92-aminobenzydyna2835-69-0Xn; R20/21/22Xn

R: 20/21/22

S: (2-)22-36

612-046-00-4aliloamina; 3-aminopropylen107-11-9F; R11 | T; R23/24/25F T

R: 11-23/24/25

S: (1/2-)9-16-24/25-45

612-047-00-Xbenzyloamina; α-aminotoluen100-46-9C; R34C

R: 34

S: (1/2-)26-45

612-048-00-5dipropyloamina (1) i diizopropyloamina (2)142-84-7 (1)

108-18-9 (2)

F; R11 | Xi; R36/37/38F Xi

R: 11-36/37/38

S: (2-)9-16

612-049-00-0dibutyloamina (1) i di-sec-butyloamina (2)111-92-2 (1)

626-23-3 (2)

R10 | Xn; R20/21/22Xn

R: 10-20/21/22

S: (2)

612-050-00-6cykloheksyloamina; CHA*)108-91-8R10 | Xn; R21/22 | C; R34C

R: 10-21/22-34

S: (1/2-)36/37/39-45

612-051-00-14,4'-metylenodianilina; 4,4'-diaminodifenylometan101-77-9Rakotw.Kat.2; R45 | Xn; R20/21/22 - R48/20/21 | R43NOTA E

T

R: 45-20/21/22-48/20/21-43

S: 53-45

612-052-00-7sec-butyloamina13952-84-6F; R11 | Xn; R20/22 | C; R35F C

R: 11-20/22-35

S: (1/2-)9-16-26-28-36/37/39-45

612-053-00-2N-etyloanilina; etylofenyloamina103-69-5T; R23/24/25 | R33T

R: 23/24/25-33

S: (1/2-)28-37-45

612-054-00-8N,N-dietyloanilina*)91-66-7T; R23/24/25 | R33T

R: 23/24/25-33

S: (1/2-)28-37-45

612-055-00-3N,2-dimetyloanilina: N-metylo-o-toluidyna (1),

N,3-dimetyloanilina; N-metylo-m-toluidyna (2) i

N,4-dimetyloanilina; N-metylo-p-toluidyna (3)

611-21-2 (1)

696-44-6 (2)

623-08-5 (3)

84875-83-2

(mieszanina)

T; R23/24/25 | R33NOTA C

T

R: 23/24/25-33

S: (1/2-)28-36/37-45

612-056-00-9N,N,x-trimetyloanilina gdzie x = 2, 3 lub 4; N,N-dimetylotoluidyna*)29256-93-7T; R23/24/25 | R33NOTA C

T

R: 23/24/25-33

S: (1/2-)28-36/37-45

612-057-00-4piperazyna110-85-0C; R34C

R: 34

S: (1/2-)26-36-45

612-058-00-X2,2'-iminodietyloamina; 3-azapentano-1,5-diamina; dietylenotriamina*)111-40-0Xn; R21/22 | C; R34 | R43C

R: 21/22-34-43

S: (1/2-)26-36/37/39-45

612-059-00-53,6-diazaoktano-1,7-diamina; trietylenotetramina*)112-24-3Xn; R21 | C; R34 | R343C

R: 21-34-43

S: (1/2-)26-36/37/39-45

612-060-00-03,6,9-triazaundekano-1,11-diamina; tetraetylenopentamina*)112-57-2Xn; R21/22 | C; R34 | R43C

R: 21/22-34-43

S: (1/2-)26-36/37/39-45

612-061-00-6N,N-dimetylopropano-1,3-diamina; (3-aminopropylo)dimetyloamina; 3-dimetyloaminopropyloamina; 3-(N,N-dimetyloamino)propyloamina*)109-55-7R10 | Xn; R22 | C; R34 | R43C

R: 10-22-34-43

S: (1/2-)26-36/37/39-45

612-062-00-1N,N-dietylopropano-1,3-diamina; (3-aminopropylo)dietyloamina; dietyloaminopropyloamina*)104-78-9R10 | Xn; R21/22 | C; R34 | R43C

R: 10-21/22-34-43

S: (1/2-)26-36/37/39-45

612-063-00-73,3'-iminopropyloamina; dipropylenotriamina*)56-18-8Xn; R21/22 | C; R34 | R43C

R:21/22-34-43

S: (1/2-)26-36/37/39-45

612-064-00-23,6,9,12-tetraazatetradekano-1,14-diamina; pentaetylenoheksamina*)4067-16-7C; R34 | R43C

R: 34-43

S: (1/2-)26-36/37/39-45

612-065-00-8polietylenoaminy*)-Xn; R21/22 | C; R34 | R43C

R: 21/22-34-43

S: (1/2-)26-36/37/39-45

612-066-00-3dicykloheksyloamina*)101-83-7Xn; R22 | C; R34C

R: 22-34

S: (1/2-)36/37/39-45

612-067-00-93-aminometylo-3,5,5-trimetylocykloheksyloamina; izoforu diamina; iziforonodiamina*)2855-13-2Xn; R21/22 | C; R34 | R43C

R: 21/22-34-43

S: (1/2-)26-36/37/39-45

612-068-00-43,3'dichlorobenzydyna91-94-1Rakotw.Kat.2; R45 | Xn; R21 | R43NOTA E

T

R: 45-21-43

S: 53-45

612-069-00-Xsole 3,3'-dichlorobenzydyny-Rakotw.Kat.2; R45 | Xn; R21 | R43NOTA A, NOTA E

T

R: 45-21-43

S: 53-45

612-070-00-5sole benzydyny-Rakotw.Kat.1; R45 | Xn; R22NOTA A, NOTA E

T

R: 45-22

S: 53-45

612-071-00-0sole 2-naftyloaminy-Rakotw.Kat.1; R45 | Xn; R22NOTA A, NOTA E

T

R: 45-22

S: 53-45

612-072-00-64-bifenyloamina92-67-1Rakotw.Kat.1; R45 | Xn; R22NOTA E

T

R: 45-22

S: 53-45

612-073-00-1sole 4-bifenylaminy-Rakotw.Kat.1; R45 | Xn; R22NOTA A, NOTA E

T

R: 45-22

S: 53-45

612-074-00-7benzylodimetyloamina; N,N-dimetylobenzyloamina103-83-3R10 | Xn; R20/21/22 | C; R34C

R: 10-20/21/22-34

S: (1/2-)26-36-45

612-075-00-22-(dimetyloamino)etyloamina108-00-9F; R11 | Xn; R21/22 | C; R35F C

R: 11-21/22-35

S: (1/2-)16-23-26-28-36-45

612-076-00-8etylodimetyloamina598-56-1F+; R12 | Xn; R20/22 | C; R34F+ C

R: 12-20/22-34

S: (1/2-)3-16-26-36-45

612-077-00-3N-nitrozodimetyloamina; dimetylonitrozoamina62-75-9Rakotw.Kat.2; R45 | T+; R26 | T; R25-48/25NOTA E

T

R: 45-25-26-48/25

S: 53-45

612-078-00-92,2'-dichloro-4,4'-metylenodianilina; 4,4'-metylenobis(2-chloroanilina)101-14-4Rakotw.Kat.2; R45 | Xn; R22NOTA E

T

R: 45-22

S: 53-45

612-079-00-4sole 2,2'-dichloro-4,4-metylenodianiliny; sole 4,4'-metylenobis(2-chloroaniliny)-Rakotw.Kat.2; R45 | Xn; R22NOTA A, NOTA E

T

R: 45-22

S: 53-45

612-080-00-X4-amino-N,N-dietyloanilina; N,N-dietylo-p-fenylenodiamina93-05-0T; R25 | C; R34T

R: 25-34

S: (1/2-)26-36-45

612-081-00-5sole 3,3'-dimetylobenzydyny-Rakotw.Kat.2; R45 | Xn; R22NOTA A, NOTA E

T

R: 45-22

S: 53-45

612-082-00-0tiomocznik; tiokarbamid62-56-6Rakotw.Kat.3; R40 | Xn; R22Xn

R: 22-40

S: (2-)22-24-36/37

612-083-00-61-metylo-3-nitro-1-nitrozoguanidyna70-25-7Rakotw.Kat.2; R45 | Xn; R20 | Xi; R36/38NOTA E

T

R: 45-20-36/38

612-084-00-1dapson; sulfon bis(4,4'aminofenylowy)80-08-0Xn; R22Xn

R: 22

S: (2-)22

612-085-00-74,4'-metylenobis(2-metyloanilina)838-88-0Rakotw.Kat.2; R45 | Xn; R22 | R43NOTA E

T

R: 45-22-43

S: 53-45

612-086-00-2amitraz (PN); N,N-bis[2,4-dimetylofenylo)iminometylo]metyloamina33089-61-1Xn; R22Xn

R: 22

S: (2-)22

612-087-00-8iminoktadyna (PN); guazatyna; 1,1'-iminodi(oktametyleno)diguanidyna13516-27-3Xn; R21/22 | Xi; R36/38Xn

R: 21/22-36/38

S: (2-)36/37

612-088-00-3symazyna (PN); 2-chloro-4,6-bis(etyloamino)-1,3,5-triazyna122-34-9Rakotw.Kat.3; R40Xn

R: 40

S: (2-)36/37

612-089-00-9naftaleno-1,5-diamina2243-62-1Rakotw.Kat.3; R40Xn

R: 40

S: (2-)36/37

612-090-00-42,2'-(nitrozoimino)dietanol; dietanolonitrozoamina; N-nitrozodietanoloamina1116-54-7Rakotw.Kat.2; R45T

R: 45

S: 53-45

612-091-00-Xo-toluidyna; o-metyloanilina; o-aminotoluen95-53-4Rakotw.Kat.2; R45 | T; R23/25 | Xi; R36NOTA E

T

R: 45-23/25-36

S: 53-45

612-092-00-5N,N'-(2,2-dimetylopropylideno)heksano-1,6-diamina;

N,N;-(2,2-dimetylopropylideno)heksametylenodiamina

1000-78-8Xi; R38 | R43Xi

R: 38-43

S: (2-)24-37

612-093-00-03,5-dichloro-4-(1,1,2,2-tetrafluoroetoksy)anilina104147-32-2Xn; R22 | N; R50-53Xn N

R: 22-50/53

S: (2-)24/25-26-57-60-61

612-094-00-6chlorek 4-(2-chloro-4-trifluorometylo)fenoksy-2-fluoroanilinium;

chlorowodorek 4-(2-chloro-4-trifluorometylo)fenoksy-2-fluoroaniliny; chlorek 4-(2-chloro-4-trifluorometylo)fenoksy-2-fluoroaniliny

-T; R48/25 | Xn; R22 | Xi; R41 | R43 | N; R50-53T N

R: 22-41-43-48/25-50/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61

612-095-00-1benzoesan benzylo(2-hydroksydodecylo)dimetyloamonium; benzoesan benzylo(2-hydroksydodecylo)dimetyloamoniowy11394-52-3C; R34 | Xn; R22 | N; R50-53C N

R: 22-34-50/53

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-60-61

612-096-00-74,4'-karbonoimidoilobis(N,N-dimetyloanilina); auramina492-80-8Rakotw.Kat.3; R40 | Xn; R22 | Xi; R36Xn

R: 22-36-40

S: (2-)36/37

612-097-00-2sole 4,4'-karbonoimidoilobis(N,N-dimetyloaniliny); sole auraminy-Rakotw.Kat.3; R40 | Xn; R22 | Xi; R36Xn

R: 22-36-40

S: (2-)36/37

612-098-00-8N-nitrozodipropyloamina; nitrozodipropyloamina621-64-7Rakotw.Kat.2; R45 | Xn; R22NOTA E

T

R:45-22

S: 53-45

612-099-00-34-metylo-1,3-fenylenodiamina; 2,4-toluenodiamina95-80-7Rakotw.Kat.2; R45 | T; R25 | Xn; R21 | Xi; R36 | R43NOTA E

T

R: 45-21-36-43

S: 53-45

612-100-00-7propano-1,2-diamina; propylenodiamina; 1,2-diaminopropan78-90-0R10 | Xn; R21/22 | C; R35C

R: 10-21/22-35

S: (1/2-)26-37/39-45

612-101-00-21,3,5,7-tetraazaadamantan; 1,3,5,7-tetraazatricyklo[3.3.16,7]dekan; heksametylenotetraamina; urotropina; heksamina100-97-0F; R11 | R42/43F Xn

R: 11-42/43

S: (2-)16-22-24-37

612-102-00-8bis(3-aminopropylo)metyloamina; 3,3'-diamino-N-metylopropyloamina105-83-9T; R23/24 | Xn; R22 | C; R34T

R: 22-23/24-34

S: (1/2-)26-36/37/39-45

612-103-00-3N,N,N,N'-tetrametyloetylenodiamina; 1,2-di(dimetyloamino)etan110-18-9F; R11 | Xn; R20/22 | C; R34F C

R: 10-20/22-34

S: (1/2-)16-26-36/37/39-45

612-104-00-9heksano-1,6-diylodiamina; heksametylenodiamina; 1,6-diaminoheksan124-09-4Xn; R21/22 | Xi; R37 | C; R34C

R: 21/22-34-37

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45

612-105-00-41-(2-aminoetylo)piperazyna140-31-8Xn; R21/22 | C; R34 | R43C

R: 21/22-34-43

S: (1/2-)26-36/37/39-45

612-106-00-X2,6-dietyloanilina579-66-8Xn; R22Xn

R: 22

S: (2-)23-34

612-107-00-51-fenyloetyloamina; α-metylobenzyloamina618-36-0Xn; R21/22 | C; R34C

R: 21/22-34

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45

612-108-00-0(3-aminopropylo)trietoksysilan919-30-2Xn; R22 | C; R34C

R: 22-34

S: (1/2-)26-36/37/39-45

612-109-00-6bis(2-dimetyloaminoetylo)metyloamina; N,N,N',N',N''-pentametylodietylenotriamina3030-47-5T; R24 | Xn; R22 | C; R34T

R: 22-24-34

S: (1/2-)26-36/37/39-45

612-110-00-12,2'-dimetylo-4,4'-metylenobis(cykloheksyloamina); 4,4'-metyleno-bis(2-metylocykloheksyloamina6864-37-5T; R23/24 | Xn; R22 | C; R35T C

R: 22-23/24-35

S: (1/2-)26-36/37/39-45

612-111-00-72-metyloi-1,3-fenylenodiamina823-40-5Muta.Kat.3; R40 | Xn; R21/22 | R43Xn

R: 21/22-40-43

S: (2-)26-36/37

612-112-00-44-metoksyanilina; p-anizydyna104-94-9T+; R26/27/28 | R33T+

R: 26/27/28-33

S: (1/2-)28-36/37-45

612-001-00-1azirydyna; etylenoimina151-56-4F; R11 | Rakotw.Kat.2; R45; | Muta.Kat.2; R46 | T+; R26/27/28 | C; R34F T+

R: 45-46-11-26/27/28-34

613-002-00-7pirydyna*)110-86-1F; R11 | Xn; R20/21/22F Xn

R: 11-20/21/22

S: (2-)26-28

613-003-00-21,2,3,4-tetranitro-9H-karbazol6202-15-9E | R1 | Xn; R20/21/22E Xn

R: l-20/21/22

S: (2-)35

613-004-00-8krymidyna (PN); 2-chloro-4-dimetyloamino-6-metylopirymidyna535-89-7T+; R28T+

R: 28

S: (1/2-)36/37-45

613-005-00-3dikwat (PN); kation 9,10-dihydro-8a,10a-diazoniafenantrenowy2764-72-9T; R24/25 | Xi; R36/37/38T

R: 24/25-36/37/38

S: (1/2-)22-36/37/39-45

613-006-00-9parakwat (PN); kation 1,1'-dimetylo-4,4'bipirydyniowy4685-14-7T; R24/25 | Xi; R36/37/38T

R: 24/25-36/37/38

S: (1/2-)22-36/37/39-45

613-007-00-4demestryna (PN); 2-izopropyloamino-4-metyloamino-6-metylosulfanylo-1,3,5-triazyna1014-69-3Xn; R21/22Xn

R: 21/22

S: (2-)36/37

613-008-00-Xdazomet (PN); 3,5-dimetyloperhydro-1,3,5-tiadiazyno-2-tion533-74-4Xn; R22 | Xi; R36Xn

R: 22-36

S: (2-)15-22-24

613-009-00-52,4,6-trichloro-1,3,5-triazyna; chlorek cyjanuru108-77-0Xi; R36/37/38Xi

R: 36/37/38

S: (2-)28

613-010-00-0ametryna (PN); 2-etyloamino-4-izopropyloamino-6-metylosulfanylo-1,3,5-triazyna834-12-8Xn; R22Xn

R: 22

S: (2-)36

613-011-00-6amitrol (PN); 1,2,4-triazol-3-iloamina61-82-5Rakotw.Kat.3; R40 | Xn; R48/22Xn

R: 40-48/22

S: (2-)36-37

613-012-00-1bentazon (PN); 2,2-ditlenek 3-izopropylo-1H-benzo-2,1,3-tiadiazyn-4(3H)-onu25057-89-0Xn; R22 | Xi; R236Xn

R: 22-36

S: (2-)26

613-013-00-7cyjanazyna (PN); 2-(4-chloro-6-etyloamino-1,3,5-triazyn-2-yloamino)-2metylopropanonitryl21725-46-2Xn; R22Xn

R: 22

S: (2-)37

613-014-00-2etoksychina (PN); 6-etoksy-2,2,4-trimetylo-1,2-dihydrochynolina91-53-2Xn; R22Xn

R: 22

S: (2-)24

613-015-00-8fenezaflor (PN); 5,6-dichloro-1-fenoksykarbonylo-2-(trifluorometylo)benzoimidazol14255-88-0Xn; R21/22Xn

R: 21/22

S: (2-)36/37

613-016-00-3fuberidazol (PN); 2-(2-furylo)benzoimidazol3878-19-1Xn; R22Xn

R: 22

S: (2-)22

613-017-00-9siarczan bis(8-hydroksychynolinium); chinosal134-31-6Xn; R22Xn

R: 22

S: (2-)36

613-018-00-4morfamkwat (PN); kation 1,1'-bis(3,5-dimetylomorfolinokarbonylometylo)-4,4'-bipirydiniowy-Xn; R22 | Xi; R36/37/38Xn

R: 22-36/37/38

S: (2-)22-36

613-019-00-Xtiochinoks (PN); tritiowęglan chinoksalin-2,3-diylu93-75-4Xn; R22Xn

R:22

S: (2-)24

613-020-00-5tridemorf (PN); 4-alkilo-2,6-dimetylomorfolina, gdzie alkil ma 11-14 atomów węgla (mieszanina reakcyjna zawiera 60-70% 4-tridecylo-2,6-dimetylomorfoliny)24602-86-6Xn; R21/22Xn

R: 21/22

S: (2-)25-36/37

613-021-00-0ditianon (PN); 2,3-dicyjano-1,4-ditia-9,10-antrachinon3347-22-6Xn; R22Xn

R: 22

S: (2-)24

613-022-00-6peretryny i cyneryny-Xn; R20/21/22Xn

R: 20/21/22

S: (2-)13

613-023-00-1peretryna I; 2,2-dimetylo-3-(2-metyloprop-1-enylo)cyklopropanokarboksylan (+)-cis-2-metylo-4-okso-3-(penta-2,4-dienylo)cyklopent-2-en-1-ylu121-21-1Xn; R20/21/22Xn

R: 20/21/22

S: (2-)13

613-024-00-7peretryna II; 2,2-dimetylo-3-(3-metoksy-2-metylo-3-oksoprop-1-enylo)cyklopropanokarboksylan(+)-cis-2-metylo-4-okso-3-(penta-2,4-dienylo)cyklopent-2-en-1-ylu121-29-9Xn; R20/21/22Xn

R: 20/21/22

S: (2-)13

613-0025-00-2cyneryna I; 2,2-dimetylo-3(2-metyloprop-1-enylo)cyklopropanokarboksylan 3-(but-2-enylo)-2-metylo-4-oksocyklopent-2-en-1-ylu25402-06-6Xn; R22Xn

R: 22

S: (2)

613-026-00-8cyneryna II; 2,2-dimetylo-3-(3-metoksy-2-metylo-3-oksoprop-1-enylo)cyklopropanokarboksylan 3-(but-2-enylo)-2-metylo-4-oksocyklopent-2-en-1-ylu121-20-0Xn; R22Xn

R: 22

S: (2)

613-027-00-3piperydyna; pentametylenoimina*)110-89-4F; R11 | T; R23/24 | C; R34F T

R: 11-23/24-34

S: (1/2-)16-26-27-45

613-028-00-9morfolina; tetrahydro-1,4-oksazyna*)110-91-8R10 | Xn; R20/21/22 | C; R34C

R: 10-20/21/22-34

S: (1/2-)23-36-45

613-029-00-41,3-dichloro-1,3,5-triazinano-2,4,6-trion; kwas dichloroizocyjanurowy2782-57-2O; R8 | Xn; R22 | R31 | Xi; R36/38O XN

R: 8-22-31-36/37

S: (2-)8-26-41

613-030-00-XSól sodowa kwasu dichlorocyjanurowego (1) i sól potasowa kwasu dichlorocyjanurowego (2)*)2893-78-9 (1)

2244-21-5 (2)

O; R8 | Xn; R22 | R31 | Xi; R36/37O Xn

R: 8-22-31-36/37

S: (2-)8-26-41

613-030-01-72 hydrat soli sodowej kwasu dichlorocyjanurowego51580-86-0Xn; R22 | R31 | Xi; R36/37Xn

R: 22-31-36/37

S: (2-)8-26-41

613-031-00-5kwas trichloroizocyjanurowy; 1,3,5-trichloro-1,3,5-triazinano-2,4,6-trion87-90-1O; R8 | Xn; R22 | R31 | Xi; R36/37O Xn

R: 8-22-31-36/37

S: (2-)8-26-41

613-032-02,3,5,6-tetrachloro-4-(metylosulfonylo)pirydyna13108-52-6Xn; R21/22 | Xi; R36 | R43Xn

R: 21/22-36/43

S: (2-)26/28

613-033-00-62-metylozirydyna; propylenoimina 75-55-8F; R11 | Rakotw.Kat.2; R45 | T+; R26/27/28 | Xi; R41NOTA E

F T+

R: 45-11-26/27/28-41

S: 53-45

613-03011,2-dimetyloimidazol1739-84-0Xn; R22 | Xi; R38-41Xn

R: 22-38-41

S: (2-)24-26

613-035-00-11-metyloimidazol616-47-7Xn; R21/22 | C; R34C

R: 21/22-34

S: (1/2-)26-36-45

613-036-00-22-metylopirydyna; 2-pikolina109-06-8R10 | Xn; R20-21\22 | Xi; R36/37Xn

R: 10-20/21/22-36/37

S: (2-)26-36

613-037-00-84-metylopirydyna; 4-pikolina108-89-4R10 | T; R24 | Xn; R20/22 | Xi; R36/37/38T

R: 10-20/22-24-36/37/38

S: (2-)26-36-45

613-038-00-36-fenylo-1,3,5-triazyno-2,4-diamina; 2,4-diamina; 2,4-diamino-6-fenylo-s-triazyna; benzoguanamina91-76-9Xn; R22Xn

R: 22

S: (2)

613-039-00-9imidazolidyno-2-tion; 1,3-etylenotiomocznik96-45-7Repr.Kat.2; R61 | Xn; R22NOTA E

T

R: 61-22

S: 53-45

613-040-00-4azakonazol (ISO); 1-[2-(2,4-dichlorofenylo)-1,3-dioksolan-2-ylo]metylo-1H-1,2,4-trazol60207-31-0R44 | Xn; R22Xn

R: 22-44

S: (2-)24

613-041-00-Xchlorek morfolino-4-karbonylu15159-40-7R14 | Rakotw.Kat.3; R 40 | R36/38Xn

R: 14-36/38-40

S: (2-)26-30-36-38

613-042-00-5imazalil (PN); 1-[2-alliloksy-2-(2,4-dichlorofenylo)etylo]-1H-imidazol35554-44-0Xn; R22 | Xi; R36Xn

R: 22-36

S: (2)

613-043-00-0wodosiarczan(VI) imazalilu; wodorosiarczan(VI) 1-[2-alliloksy-2-(2,4-dichlorofenylo)etylo]-1H-imidazolium; wodorosiarczan(VI) 1-[2-alliloksy-2-(2,4-dichlorofenylo)etylo]-1H-imidazolu58594-72-2Xn; R22 | Xi; R41Xn

R: 22-41

S: (2-)26

613-044-00-6kaptan (PN); N-(trichlorometylosulfanylo)cykloheks-4-eno-1,2-dikarboksyimid; N-(trichlorometylosulfanylo)-1,2,3,6-tetrahydroftalimid133-06-2Rakotw.Kat.3; R40 | Xi; R36 | R43Xn

R: 36-40-43

S: (2-)36/37

613-045-00-1folpet (PN); N-(trichlorometylosulfanylo)ftalimid133-07-3Rakotw.Kat.3; R40 | Xi; R36 | R43Xn

R: 36-40-43

S: (2-)36/37

613-046-00-7kaptafol (PN);

N-(1,1,2,2-tetrachloroetylosulfanylo)cykloheks-4-eno-1,2-dykarboksyimid; N-(1,1,2,2-tetrachloroetylosulfanylo)-1,2,3,6-tetrahydroftalimid

2425-06-1Rakitw.Kat.2; R45 | R43T

R: 45-43

S: 53-45

613-047-00-2dimetylokarbaminian 1-dimetylokarbamoilo-2-metylo-1H-pirazol-3-ilu; dimetylan644-64-4T; R25 | Xn; R21T

R: 21-25

S: (1/2-)36/37-45

613-048-00-8karbendazym (PN); benzoimidazol-2-ilokarbaminian metylu10605-21-7Muta.Kat.3; R40Xn

R: 40

S: (2-)36/37

613-049-00-3benomyl (PN); 1-(butylokarbamoilo)benzoimidazol-2-ilokarbaminian metylu17804-35-2Muta.Kat.3; R40Xn

R: 40

S: (2-)36/37

613-050-00-9karbadoks;6804-07-5F; R11 | Rakotw.Kat.2; R45 | Xn; R22F T

R: 45-11-22

S: 53-45

613-051-00-4molinat (PN); N,N-heksametylenotiokarbaminian S-etylu2212-67-1Xn; R22Xn

R: 22

S: (2-)24

613-052-00-Xtrifenmorf (PN); 4-trytylomorfolina1420-06-0Xn; R22Xn

R: 22

S: (2-)22-24

613-053-00-5anilazyna (PN); 2-chloro-N-(4,6-dichloro-1,3,5-triazym-2-ylo)anilina101-05-3Xi; R36/38Xi

R: 36/38

S: (2-)22

613-055-00-6S-bioaletrina

(+)-trans-2,2-dimetylo-3-(2-metyloprop-1-enylo)cyklopropanokarboksylan (S)-3-alilo-2-metylo-4-oksocyklopent-2-en-1-ylu

28434-00-6Xn; R21/22Xn

R: 21/22

S: (2-)36/37

613-056-00-1metylosiarczan 3,5-difenylo-1,2-dimetylopirazolium; metylosiarczan 3,5-difenylo-1,2-dimetylopirazoliny; metylosiarczan difenzokwatu43222-48-6Xn; R22Xn

R: 22

S: (2)

613-057-00-7dodemorf (PN); 4-cyklododecylo-2,6-dimetylomorfolina1593-77-7Xi; R36/37/38Xi

R: 36/37/38

S: (2-)26

613-058-00-2permetryna (PN); (1RS)-cis,trans-3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2-dimetylocyklopropano-karboksylan 3-fenoksybenzylu52645-53-1Xn; R22Xn

R: 22

S: (2)

613-059-00-8profluralina (PN); N-cyklopropylometylo)-2,6-dinitro-N-propylo-4-(trifluorometylo)anilina26399-36-0Xi; R36Xi

R: 36

S: (2)

613-060-00-3resmetryna (PN); (1RS)-cis,trans-2,2-dimetylo-3-(2-metyloprop-1-enylo)cyklopropano-karboksylan (5-benzylo-3-furylo)metylu10453-86-8Xn; R22Xn

R: 22

S: (2)

613-061-00-9ryania15662-33-6Xn; R21/22Xn

R: 21/22

S: (2-)36/37

613-062-00-4sabadyla; weratryna8051-02-3Xi; R36/37/38Xi

R: 36/37/38

S: (2-)36/37/39

613-063-00-Xsekbumeton (PN); 2-sec-butyloamino-4-etyloamino-6-metoksy-1,3,5-triazyna26259-45-0Xn; R22 | Xi; R36Xn

R: 22-36

S: (2)

613-064-00-55-(3,6,9-trioksoundekan-2-yloksy)benzo[d]-1,3-dioksolan; sezameks51-14-9Xn; R22Xn

R: 22

S: (2)

613-065-00-0symetryna (PN); 2,4-bis(etyloamino)-6-metylosulfanylo-1,3,5-triazyna1014-70-6Xn; R22Xn

R: 22

S: (2)

613-066-00-6terbumeton (PN); 2-tert-butyloamino-4-etyloamino-6-metoksy-1,3,5-triazyna33693-04-8Xn; R22Xn

R: 22

S: (2)

613-067-00-1propazyna (PN); 2-chloro-4,6-bis(izopropyloamino)-1,3,5-triazyna139-40-2Rakotw.Kat.3; R40Xn

R: 40

S: (2-)36/37

613-068-00-7atrazyna (PN); 2-chloro-4-etyloamino-6-izopropyloamino-1,3,5-triazyna1912-24-9Rakotw.Kat.3; R40 | Muta.Kat.3; R40 | Xn; R20/22 | Xi; R35 | R43Xn

R: 20/22-36-40-43

S: (2-)36/37-46

613-069-00-2heksano-6-laktam; azepan-2-on; kaprolaktam; laktam kwasu ε-aminokapronowego; heksahydro-2H-azepin-2-on105-60-2Xn; R20/22 | Xi; R36/37/38Xn

R: 20/22-36/37/38

S: (2)

613-070-00-8propano-1,2-diylo-1,3-tiomocznik; propylenotiomocznik2122-19-2Rakotw.Kat.3; R40Xn

R: 40

S: (2-)36/37

613-071-00-32-fluoro-5-(trifluorometylo)pirydyna69045-82-5R10 | R43 | R52-53Xi

R: 10-43-52/53

S: (2-)24-37-61

613-072-00-9N,N-bis(2-etyloheksylo)[1,2,4-triazol-1-ilo]metylo]amina91273-04-0C; R34 | R43 | N; R51-53C N

R: 34-43-51/53

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-61

613-073-00-4N-2-{4-[3-(4-chlorofenylo)-4,5-dihydropirazol-1-ilo]fenylosulfonylo}etylo-N,N-dimetyloamina10357-99-0Xn; R48/22 | R43 | N; R51-53Xn N

R: 43-48/22-51/53

S: (2-)24-37-61

613-074-00-X5-amino-3-(3-metylopentan-3-ylo)izoksazol82560-06-3T; R23/25 | Xi; R41 | R52-53T

R: 23/25-41-52/53

S: (1/2)-22-26-36/37/39-45-61

613-075-00-51,3-dichloro-5-etylo-5-metyloimidazolidyno-2,4-dion89415-87-2O; R8 | T+; R26 | C; R34 | Xn; R22 | R43 | N; R50O T+ N

R: 8-22-26-34-43-50

S: (1/2-)8-26-36/39-45-61

613-076-00-03-chloro-5-trifluorometylo-2-pirydyloamina; 2-amino-3-chloro-5-trifluorometylopirydyna79456-26-1Xn; R22 | R52-53Xn

R: 22-52/53

S: (2-)61

613-077-00-65-heptylo-1,2,4-triazol-3-iloamina i 5-nonylo-1,2,4-triazol-3-iloamina - mieszanina-Xn; R22 | Xi; R36 | N; R51-53Xn N

R: 22-36-51/53

S: (2-)22-26-61

613-078-00-1N,N',N'',N'''-tetrakis{4,6-bis[butylo(N-metylo-2,2,6,6-tetrametylo-4-piperydylo)amino]-1,3,5-triazyn-2-ylo}-4,7-diazadekano-1,10-diamina106990-43-6R43 | N; R51-53Xi N

R; 43-51/53

S: (2-)22-24-37-61

613-079-00-74[1(lub 4 lub 5 lub 6)-metylo-8,9,10-trinorborn-5-en-2-ylo]pirydyna - mieszanina izomerów-Xn; R21/22 | Xi; R38 | R43 | N; R50-53Xn N

R: 21/22-38-43-50/53

S: (2-)36/37-60-61

613-080-00-23-[bis(2-etyloheksylo)aminometylo]benzotiazolo-2(3H)-tion105254-85-1C; R34 | R43 | N; R50-53C N

R: 34-43-50/53

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-60-61

613-081-00-8bromek 1- butylo-2-metylopirydynium; bromek 1-butylo-2-metylopirydyny26576-84-1Xn; R22 | R52-53Xn

R: 22-52/53

S: (2-)61

613-082-00-3bromek 2-metylo-1-pentylopirydynium; bromek 2-metylo-1-pentylopirydyny-Xn; R21/22 | R52-53Xn

R: 21/22-52/53

S: (2-)36/37-61

613-083-00-9mrówczan 2-{4-[3-(4-chlorofenylo)-4,5-dyhydropirazol-1-ilo]fenylosulfonylo}etylodimetyloamonium; mrówczan 2-{4-[3-(4-chlorofenylo)-4,5-dyhydropirazol-1-ilo]fenylo-sulfonylo}etylodimetyloamoniowy-C; R34 | Xn; R48/22 | R43 | N; R50-53C N

R: 34-43-48/22-50/53

S: (1/2-)24-26-28-37/39-45-60-61

613-084-00-4diwodorofosforan(V) 2-{4-[3-(chlorofenylo)-4,5-dyhydropirazol-1-ilo]fenylo-sulfonylo}etylodimetyloamonium; diwodorofosforan(V)106359-93-7Xi; R36 | N; R50-53Xi N

R: 36-50/53

S: (2-)26-60-61

613-085-00-X1,1'-[metylenobis(1,4-fenyleno)]dipirolo-2,5-dion, N-{[4-(2,5-dioksopirol-1-ilo)benzylo]fenylo}acetamid i 1-(4-[5-oksofuran-2(2H)-ylidenoamino]benzyto}fenylo)pirolo-2,5-dion - mieszanina-R43 | N; R50-53Xi N

R: 43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

613-086-00-5kofeina58-08-2T; R25T

R: 25

S: (1/2-)45

613-087-00-0tetrahydrotiofen110-01-0F; R11 | Xn; R20/21/22 | Xi; R36/38F Xn

R: 11-20/21/22-36-38

S: (2-)16-23-36/37

613-088-00-61,2-benzoizotiazol-3(2H)-on2634-33-5Xn; R22 | Xi; R38 | 43Xn

R: 22-38-43

S: (2-)24-37

613-089-00-1sole dikwatu-T; R24/25 | Xi; R36/37/38T

R: 24/25-36/37/38

S: (1/2-)22-36/37/39-45

613-090-00-7sole parakwatu-T; R24/25 | Xi; R36/37/38NOTA A

T

R: 24/25-36/37/38

S: (1/2-)22-36/37/39-45

613-091-00-2sole morfamakwatu-Xn; R22 | Xi; R36/37/38NOTA A

Xn

R: 22-36/37/38

S: (2-)22-36

613-092-00-81,10-fenantrolina66-71-7T; R25T

R: 25

S: (1/2-)45

614-001-00-4nikotyna54-11-5T+; R27 | T; R25T+

R: 25-27

S: (1/2-)36/37-45

614-002-00-Xsole nikotyny-T+; R26/27/28T+

R: 26/27/28

S: (1/2-)13-28-45

614-003-00-5stychnina57-24-9T+; R27/28T+

R: 27/28

S: (1/2-)36/37-45

614-004-00-0sole strychniny-T+; R26/28NOTA A

T+

R: 26/28

S: (1/2-)13-28-45

614-005-00-6kolchicyna64-86-8T+; R26/28T+

R: 26/28

S: (1/2-)13-45

614-006-00-1brucyna357-57-3T+; R26/28T+

R: 26/28

S: (1/2-)13-45

614-007-00-7sole brucyny-T+; R26/28NOTA A

T+

R:26/28

S: (1/2-)13-45

614-008-00-2akonityna302-27-2T+; R26/28T+

R: 26/28

S: (1/2-)24-45

614-009-00-8sole akonityny-T+; R26/28NOTA A

T+

R: 26/28

S: (1/2-)24-45

614-010-00-3atropina51-55-8T+; R26-28T+

R: 26/28

S: (1/2-)25-45

614-011-00-9sole atropiny-T+; R26/28NOTA A

T+

R: 26/28

S: (1/2-)25-45

614-012-00-4hioscyjamina101-31-5T+; R26/28T+

R: 26/28

S: (1/2-)24-45

614-013-00-Xsole hioscyjaminy-T+; R26/28NOTA A

T+

R: 26/28

S: (1/2-)24-45

614-014-00-5skopolamina51-34-3T+; R26/27/28T+

R: 26/27/28

S: (1/2-)25-45

614-015-00-0sole skopolaminy-T+; R26/27/28NOTA A

T+

R:26/27/28

S: (1/2-)25-45

614-016-00-6pilokarpina92-13-7T+; R26/28T+

R: 26/28

S: (1/2-)25-45

614-017-00-1sole pilokarpiny-T+; R26/28NOTA A

T+

R: 26/28

S: (1/2-)25-45

614-018-00-7papaweryna58-74-2Xn; R22Xn

R: 22

S: (2-)22

614-019-00-2sole papaweryny-Xn; R22NOTA A

Xn

R: 22

S: (2-)22

614-020-00-8fizostygmina57-47-6T+; R26/28T+

R: 26/28

S: (1/2-)25-45

614-021-00-3sole fizostygminy-T+; R26/28NOTA A

T+

R: 26/28

S: (1/2-)25-45

614-022-00-9digitoksyna71-63-6T; R23/25 | R33T

R: 23/25-33

S: (1/1-)45

614-023-00-4efedryna299-42-3Xn; R22Xn

R: 22

S: (2-)22-45

614-024-00-Xsole efedryny-Xn; R22NOTA A

Xn

R: 22

S: (2-)22-25

614-025-00-5strofantyna-G630-60-4T; R23/25 | R33T

R: 23/25-33

S: (1/2-)45

614-026-00-0strofantozyd-K11005-63-3T; R23/25 | R33T

R: 23/25-33

S: (1/2-)45

614-027-00-66-β-acetyloksy-3-β-(β-D-glukopiranosiloksy)-8,14-dihydroksy-bufa-4,20,22-trienolid; scillirosan507-60-8T+; R28T+

R: 28

S: (1/2-)36/37-45

615-001-00-7izocyjanian metylu624-83-9F+; R12 | T; R23/25 | Xi; R36/37/38F+ T

R: 12-23/24/25-36/37/38

S: (1/2-)9-30-43-45

615-002-00-2izocyjanian metylu556-61-6T; R23/25 | C; R34 | R43T

R: 23/25-34-43

S: (1/2-)36/37-38-45

615-003-00-8kwas tiocyjanowy; kwas rodanowodorowy463-56-9Xn; R20/21/22 | R32Xn

R: 20/21/22-32

S: (2-)13

615-004-00-3tiocyjaniany-Xn; R20/21/22 | R32NOTA A

Xn

R: 20/21/22-32

S: (2-)13

615-005-00-9diizocyjanian 4,4'-metylenodifenylu (1)

diizocyjanian 2,4'-metylenodifenylu (2) i diizocyjanian 2,2'-metylenodifenylu (3)*)

101-68-8 (1)

5873-54-1 (2)

2536-05-2 (3)

Xn; R20 | Xi; R36/37/38 | R42NOTA C

Xn

R: 20-36/37/38-42

S: (2-)26-28-38-45

615-005-01-6diizocyjanian difenylometanu, mieszanina izomerów i homologów*)9016-87-9Xn; R20 | Xi; R36/37/38 | R42NOTA C

Xn

R: 20-36/37/38-42

S: (2-)26-28-38-45

615-006-00-4diizocyjanian tolueno-2,4-diylu (1) i

diizocyjanian tolueno-2,6-diylu (2); toluilenodiizocyjanian; TDI*)

584-84-9 (1)

91-08-7 (2)

T; R23 | Xi; R36/37/38 | R42NOTA C

T

R: 23-36/37/38-42

S: (1/2-)23-26-28-38-45

615-007-00-Xdiizocyjanian naftaleno-1,5-diylu3173-72-6Xn; R20 | Xi; R36/37/38 | R42Xn

R: 20-36/37/38-42

S: (2-)26-28-38-45

615-008-00-5izocyjanina 3-izocyjanianometylo-3,5,5-trimetylocykloheksylu; diizocyjanian izoforonu*)4098-71-9T; R23 | Xi; R36/37/38 | R42/43T

R: 23-36/37/38-42/43

S: (1/2-)26-28-38-45

615-009-00-0diizocyjanian 4,4'-metylenodicykloheksalu' metyleno bis(4-cykloheksyloizocyjanian*)5124-30-1T; R23 | Xi; R36/37/38 | R42/43T

R: 23-36/37/38-42/43

S: (1/2-)26-28-38-45

615-010-00-6diizocyjanian 2,3,4-trimetyloheksano-1,6-diylu (1) i diizocyjanian 2,4,4-trimetyloheksanoi-1,6-diylu (2)*)16938-22-0 (1)

15646-96-5 (2)

T; R23 | Xi; R36/37/38 | R42NOTA C

T

R: 23-36/37/38-42

S: (1/2-)26-28-38-45

615-011-00-1diizocyjanian heksano-1,6-diylu; diizocyjanian heksametylu*)822-06-0T; R23 | Xi; R36/37/38 | R42/43T

R: 23-36/37/38-42/43

S: (1/2-)26-28-38-45

615-012-00-7izocyjanian tosylu; 4-izocyjanianosulfonylotoluen; 4-izocyjanian toluenosulfonylu*)4083-64-1R14 | Xi; R36/37/38 | R42Xn

R: 14-36/37/38-42

S: (2-)26-28-30

615-013-00-2cyjanoamid; cyjanamid420-04-2 (I)

156-62-7 (II)

T; R25 | Xn; R21 | Xi; R36/38 | R43T

R: 21-25-36/38-43

S: (1/2-)3-22-36/37-45

615-014-00-8heksacyjanożelazian(III) tris(1-dodecylo-2-fenylo-3-metylobenzoimidazolium)7276-58-6Xn; R22Xn

R: 22

S: (2-)24

615-015-00-3tiocyjanianooctan 1,7,7-trimetylobicyklo[2.2.1]heptan-2-ylu; tiocyjanianooctan 2-bornylu115-31-1Xn; R22Xn

R: 22

S: (2-)24/25

615-016-00-9cyjanian potasu590-28-3Xn; R22Xn

R: 22

S: (2-)24/25

615-017-00-4cyjanoamid wapnia; cyjanamid wapnia156-62-7Xn; R22 | Xi; R37-41Xn

R: 22-37-41

S: (2-)22-26-36/37/39

615-018-00-Xtiocyjanian 2-(2-butoksyetoksy)etylu112-5601R10 | T; R24/25T

R: 10-24/25

S: (1/2-)13-36/37-45

616-001-00-Xdymetyloformamid; DMF68-12-2Repr.Kat.2; R61 | Xn; R20/21 | Xi; R36NOTA E

T

R: 61-20/21-36

S: 53-45

616-002-00-52-fluoroacetamid640-19-7T+; R28 | T; R24T+

R: 24-28

S: (1/2-)36/37-45

616-003-00-0akrylamid; amid kwasu akrylowego79-06-1Rakotw.Kat.2; R45 | Muta.Kat.2; R46 | T; R24/25-48/23/24/25NOTA D, NOTA E

T

R: 45-46-24/25-48/23/24/25

S: 53-45

616-004-00-6alidochlor (PN); N,N-diallilochloroacetamid93-71-0Xn; R21/22 | Xi; R36/38Xn

R: 21/22-36/37

S: (2-)26-28-36/37/39

616-005-00-1chlorotiamid (PN); 2,6-dichlorotiobenzamid1918-13-4Xn; R22Xn

R: 22

S: (2-)36

616-006-00-7dichlorofluanid (PN); N-dichlorofluorometylosulfonylo-N-fenylo-N,N'-dimetylosulfonoamid1085-98-9Xi; R36 | R43 | N; R50-53Xi N

R: 36-43-50/53

S: (2-)22-24-60-61

616-007-00-2difenamid (PN); N,N-dimetylo(difenyloacetamid)957-51-7Xn; R22Xn

R: 22

S: (2)

616-008-00-8propachlor (PN); N-izopropylo(chloroacetanilid)1918-16-7Xn; R22 | Xi; R36 | R43Xn

R: 22-36-43

S: (2-)24-37

616-009-00-3propanil (PN); 3',4'-dichloropropionoanilid709-98-8Xn; R22Xn

R: 22

S: (2-)22

616-010-00-9chloroamina T (sól sodowa); N-chloro-4-toluenosulfonoamid sodu127-65-1Xi; R36/37/38Xi

R: 36/37/38

S: (2-)7-15

616-011-00-4N,N-dimetyloacetamid*)127-19-5Xn; R20/21 | Xi; R36Xn

R: 20/21-36

S: (2-)26-28-36

616-012-00-XN-(dichlorofluorometylosulfanylo)ftalimid719-96-0Xi; R38Xi

R: 38

S: (2-)28

616-013-00-5oksym butanalu110-69-0T; R24 | Xn; R22 | Xi; R36T

R: 22-24-36

S: (1/2-)23-36-45

616-014-00-0oksym butan-2-onu96-29-7Xi; R36 | R43Xi

R: 36-43

S: (2-)23-24

616-015-00-6alachlor (PN); 2',6'-dietylo-N-(metoksymetylo)chloroacetanilid15972-60-8Rakotw.Kat.3; R40 | Xn; R22 | R43Xn

R: 22-40-43

S: (2-)36/37/39

616-016-00-11-(3,4-dichlorofenyloimino)tiosemikarbazyd5836-73-7T+; R28T+

R: 28

S: (1/2-)22-36/37-45

616-017-00-7chlorowodorek 1,3-bis(karbamoilosulfanylo)-2-dimetyloaminopropanu; chlorowodorek kartapu15263-52-2Xn; R21/22Xn

R: 21/22

S: (2-)36/37

616-018-00-2N,N-dietylo-3-metylobenzamid; N,N-dietylo-m-toluamid134-62-3Xn; R22 | Xi; R36/38Xn

R: 22-36/38

S: (2)

616-019-00-8perfluidon (PN); 1,1,1-trifluoro-(4'-fenylosulfonylo)-2'-metylometanosulfoanilid37924-13-3Xn; R22 | Xi; R36Xn

R: 22-36

S: (2)

616-020-00-3tebutioron (PN); 1-(5-tert-butylo-1,3,4-tiadiazol-2-ilo)-1,3-dimetylomocznik34014-18-1Xn; R22Xn

R: 22

S: (2-)37

616-021-00-9tiazafluron (PN); 1,3-dimetylo-1-(5-trifluorometylo-1,3,4-tiadiazol-2-ilo)mocznik25366-23-8Xn; R22Xn

R: 22

S: (2)

616-022-00-4acetamid60-35-5Rakotw.Kat.3; R40Xn

R: 40

S: (2-)36/37

616-023-00-XN-heksadecylo(lub oktadecylo)-N-heksadecylo(lub oktadecylo)benzamid; N,N-diheksadecylo(lub N,N-dioktadecylo, lub N-heksadecylo-N-oktadecylo)benzamid-Xi; R38 | R43Xi

R: 38-43

S: (2-)24-37

616-024-00-52'-chloro-5'-[2-(2,4-di-tert-pentylofenoksy)butanoamido]-2-(4,4-dimetylo-2,5-dioksaoksazolidy nylo)-4-metylo-3-oksopentanoanilid-E; R2 | R53E

R: 2-53

S: (2-)61

616-025-00-0walinamid; 2-amino-3-metylobutanoamid20108-78-5Xi; R36 | R43Xi

R: 36-43

S: (2-)24-36-37

616-026-00-6tioacetamid62-55-5Rakotw.Kat.2; R45 | Xn; R22 | Xi; R36/38T

R: 45-22-36/38

S: 53-45

617-001-00-2nadtlenek di-tert-butylowy110-05-4O; R7 | F; R11O F

R: 7-11

S: (2-)3/7-14-16-36/37/39

617-002-00-8hydronadtlenek 2-fenylopropan-2-ylu; αhydroperoksykumen; wodorotlenek kumenu*)80-15-9O; R7 | C; R34; Xn; R20/22O C

R: 7-20/22-34

S: (1/2-)3/7-14-36/37/39-45-50

617-003-00-3nadtlenek didodekanoilowy, nadtlenek dilauroilowy105-74-8O; R7O

R: 7

S: (2-)3/7-14-36-37/39

617-004-00-9hydronadtlenek 1,2,3,4-tetrahydro-1-naftylu; 1-hydroperoksytetralina*)771-29-9O; R7 | C; R34 | Xn; R22O C

R: 7-22-34

S: (1/2-)3/7-14-36/37/39-45

617-006-00-Xnadtlenek bis(2-fenylopropan-2-ylowy); nadtlenek bis(α,α-dimetylobenzylowy); nadtlenek dikumenu80-43-3O; R7 | Xi; R36/38O Xi

R: 7-36/38

S: (2-)3/7-14-36/37/39

617-007-00-5nadtlenek tert-butylowo-2-fenylopropan-2-ylowy;

nadtlenek tert-butylowo-α,α-dimetylobenzylowy; nadtlenek IIIrz. butylokumylu

34-61-2O; R7 | Xi; R38O Xi

R: 7-38

S: (2-)3/7-14-36/37/39

617-008-00-0nadtlenek dibenzoilowy94-36-0E; R2 | O; R7 | Xi; R36 | R43E Xi

R: 2-7-36-43

S: (2-)3/7-14-36/37/39

617-010-00-1nadtlenek bis(1-hydroksycyklohekslowy)*)12262-58-7E; R2 | O; R7 | C; R34 | Xn; R22E C

R: 2-7-22-34

S: (2-)3/7-14-36/37/39-45

617-012-00-2hydronadtlenek 8-p-mentylu; wodoronadtlenek p-mentylu*)80-47-7O; R7 | C; R34 | Xn; R20O C

R: 7-20-34

S: (1/2-)3/7-14-36/37/39-45

649-001-00-3destylaty ropy naftowej, lekkie destylaty naftenowe64742-03-6Rakotw.Kat.2; R45T

R: 45

S: 53-45

649-002-00-9destylaty ropy naftowej, ciężkie destylaty parafinowe64742-04-7Rakotw.Kat.2; R45T

R: 45

S: 53-45

649-003-00-4destylaty ropy naftowej, lekkie destylaty parafinowe64742-05-8Rakotw.Kat.2; R45T

R: 45

S: 53-45

649-004-00-Xdestylaty ropy naftowej, ciężkie destylaty naftenowe64742-11-6Rakotw.Kat.2; R45T

R: 45

S: 53-45

649-005-00-5destylaty ropy naftowej, próżniowa frakcja lekkich olejów napędowych91995-78-7Rakotw.Kat.2; R45T

R: 45

S: 53-45

649-006-00-0węglowodory C26-55, aromatyczne97722-04-8Rakotw.Kat.2; R45T

R: 45

S: 53-45

649-007-00-6kwasy tłuszczowe, olej talowy, produkty reakcji z iminodietanolem i kwasem borowym-Xi; R38 | N; R51-53Xi N

R: 38-51/53

S: (2-)28-37-61

650-002-00-6terpentyna*)8006--64-2 (mieszanina)R10 | Xn; R20/21/22Xn

R: 10-20/21/22

S: (2)

650-003-00-1fenson (PN); benzenosulfonian 4-chlorofenylu80-38-6Xn; R22 | Xi; R36Xn

R: 22-36

S: (2-)24-26

650-004-00-7norbormid (PN); 5-[fenylo(hydroksy)(2-pirydylo)metylo]-7-[fenylo(2-pirydylo)metylideno]-bicyklo[2.2.2]hept-5-eno-2,3-dikarboksyimid991-42-4Xn; R22Xn

R: 22

S: (2)

650-005-00-2rotenon83-79-4T; R25 | Xi; R36-37-38T

R: 25-36/37/38

S: (1/2-)22-24/25-36-45

650-006-00-8benchinoks (PN); 1-benzoilohydrazon 4-oksym p-benzochinonu495-73-8T; R25 | Xn; R21T

R: 21-25

S: (1/2-)36/37-45

650-007-00-3chlordimeform (PN); N-(4-chloro-2-metylofenylo)-N,N'-dimetyloformamidyna6164-98-3Rakotw.Kat.3; R40 | Xn; R21/22Xn

R: 21/22-40

S: (2-)22-36/37

650-008-00-9drazoksolon (PN); 4-(2-chlorofenylohydroazono)-3-metyloizoksazol-5-on5707-69-7T; R25T

R: 25

S: (1/2-)22-24-36/37-45

650-009-00-4chlorowodorek chlordimeformu;

chloro