Stypendia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.725 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 kwietnia 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 1 kwietnia 2019 r.
w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców

Na podstawie art. 363 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i 619) zarządza się, co następuje:

Przepis ogólny

§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowe kryteria i tryb przyznawania oraz sposób wypłacania stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, zwanego dalej "ministrem":
a)
studentom wykazującym się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi, zwanych dalej "stypendiami dla studentów",
b)
dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej, zwanych dalej "stypendiami dla młodych naukowców"

- zwanych dalej łącznie "stypendiami";

2)
rodzaje osiągnięć i sposób ich dokumentowania;
3)
maksymalne liczby stypendiów dla studentów i stypendiów dla młodych naukowców, w tym doktorantów;
4)
maksymalne wysokości stypendiów dla studentów i stypendiów dla młodych naukowców;
5)
wzory wniosków o przyznanie stypendium dla studenta i stypendium dla młodego naukowca.

Rodzaje osiągnięć i sposób ich dokumentowania

§  2. 
Za znaczące osiągnięcia naukowe studenta uważa się:
1)
autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej lub rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie wydawnictw sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej "ustawą;
2)
autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie tych czasopism i materiałów sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy;
3)
znaczący udział w projekcie badawczym o wysokim poziomie innowacyjności, realizowanym przez uczelnię, w której student odbywa lub odbywał kształcenie, w tym udział w projekcie badawczym finansowanym w ramach konkursu ogólnopolskiego lub międzynarodowego;
4)
autorstwo i wygłoszenie referatu naukowego dotyczącego badań naukowych o wysokim poziomie innowacyjności na ogólnopolskiej lub międzynarodowej konferencji naukowej o wysokim prestiżu zorganizowanej przez podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, zagraniczną uczelnię lub zagraniczną instytucję naukową;
5)
uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym, w którym uczestniczyli studenci uczelni co najmniej z pięciu państw, z wyłączeniem konkursów organizowanych w ramach międzynarodowych konferencji naukowych.
§  3. 
Za znaczące osiągnięcia artystyczne studenta uważa się:
1)
autorstwo lub wykonanie utworu muzycznego lub innej formy muzycznej zaprezentowanych na przeglądzie, festiwalu lub koncercie o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu;
2)
autorstwo lub znaczący wkład autorski utworów muzycznych nagranych na płycie wydanej przez firmę producencką o wysokim prestiżu;
3)
znaczący udział w powstaniu utworu audiowizualnego, w tym filmowego, zaprezentowanego na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu kinowym lub telewizyjnym, w tym reżyseria, montaż, autorstwo scenografii lub zdjęć, odegranie pierwszo - lub drugoplanowej roli;
4)
znaczący udział w powstaniu spektaklu teatralnego, operowego, operetkowego, baletowego lub musicalowego, zaprezentowanego na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu telewizyjnym, w tym reżyseria, autorstwo scenografii, odegranie pierwszo - lub drugoplanowej roli;
5)
autorstwo formy choreograficznej zaprezentowanej na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu telewizyjnym;
6)
autorstwo dzieła plastycznego lub architektonicznego zaprezentowanego na wystawie lub w galerii o wysokim prestiżu albo w przestrzeni publicznej;
7)
indywidualna autorska wystawa plastyczna zorganizowana przez instytucję kultury o wysokim prestiżu;
8)
uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie, na przeglądzie lub festiwalu muzycznym, teatralnym, filmowym, plastycznym lub architektonicznym o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym.
§  4. 
Za znaczące osiągnięcia sportowe studenta uważa się zajęcie w:
1)
sportach olimpijskich, paraolimpijskich lub objętych programem igrzysk głuchych, w rywalizacji indywidualnej albo drużynowej, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), co najmniej:
a)
szesnastego miejsca w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich lub igrzyskach głuchych,
b)
ósmego miejsca w mistrzostwach świata,
c)
szóstego miejsca w mistrzostwach Europy,
d)
trzeciego miejsca w młodzieżowych mistrzostwach świata lub Europy,
e)
pierwszego miejsca w mistrzostwach Polski rozgrywanych w kategorii seniora,
f)
miejsca, o którym mowa w lit. b-e, w zawodach organizowanych dla osób niepełnosprawnych;
2)
rywalizacji indywidualnej albo drużynowej w sportach, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, co najmniej trzeciego miejsca w:
a)
uniwersjadzie,
b)
akademickich mistrzostwach świata,
c)
akademickich mistrzostwach Europy,
d)
Europejskich Igrzyskach Studentów.
§  5. 
1. 
Za znaczące osiągnięcia w działalności naukowej młodego naukowca uważa się:
1)
autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej lub rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie wydawnictw sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy;
2)
autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie tych czasopism i materiałów sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy;
3)
kierowanie projektem badawczym o wysokim poziomie innowacyjności finansowanym w ramach konkursu ogólnokrajowego albo międzynarodowego;
4)
zastosowanie praktyczne wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w tym udzielony patent krajowy lub zagraniczny lub wdrożenie wyników działalności naukowej w innej formie;
5)
(uchylony);
6)
(uchylony);
7)
odbycie zagranicznego stażu lub wizyty studyjnej, a w przypadku osób, które ukończyły studia doktoranckie za granicą - odbycie stażu lub wizyty studyjnej w Polsce;
8)
otrzymane stypendium zagraniczne;
9)
(uchylony);
10)
stałą współpracę z prestiżową zagraniczną uczelnią lub zagraniczną instytucją naukową, w formie innej niż wymieniona w pkt 7 i 8;
11)
działanie twórcze w sztuce, w wyniku którego powstało dzieło artystyczne materialne lub niematerialne, w tym jego artystyczne wykonanie, stanowiące wkład w rozwój kultury;
12)
uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie, na przeglądzie lub festiwalu muzycznym, teatralnym, filmowym, plastycznym lub architektonicznym o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym, z wyłączeniem nagród uzyskanych w konkursach organizowanych w ramach międzynarodowych konferencji naukowych oraz nagród w postaci stypendiów krajowych lub zagranicznych.
2. 
Przez współautorstwo monografii naukowej, rozdziału w monografii naukowej lub artykułu naukowego rozumie się także współautorstwo wiodące, polegające na wniesieniu przez młodego naukowca wkładu autorskiego większego niż wkład autorski każdego z pozostałych współautorów. Współautorstwem wiodącym jest w szczególności:
1)
największy procentowy wkład autorski w monografię, rozdział w monografii lub artykuł;
2)
procentowy wkład autorski w monografię, rozdział w monografii lub artykuł równy procentowemu wkładowi każdego z pozostałych współautorów, w przypadku pełnienia kluczowej roli w powstaniu tych publikacji naukowych.
§  6. 
1. 
Osiągnięcia, o których mowa w § 2-4, są dokumentowane w postaci pisemnej, w formie:
1)
w przypadku osiągnięć naukowych:
a)
stron monografii naukowej lub czasopisma naukowego, zawierających imiona i nazwisko autora albo imiona i nazwiska autorów, tytuł monografii naukowej lub artykułu naukowego, nazwę wydawnictwa, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania, ISBN - Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki (International Standard Book Number), elSBN - elektroniczny Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki (International Standard Book Number), ISSN - Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictw Ciągłych (International Standard Serial Number), elSSN - elektroniczny Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictw Ciągłych (International Standard Serial Number), ISMN - Międzynarodowy Znormalizowany Numer Druku Muzycznego (International Standard Musie Number) lub DOI (Digital Object Identifier - cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego),
b)
oświadczenia studenta o procentowym wkładzie autorskim w monografię naukową, rozdział w monografii naukowej albo artykuł naukowy, wraz z opisem tego wkładu - w przypadku współautorstwa,
c)
oświadczenia kierownika projektu badawczego zawierającego informacje o numerze, źródle finansowania, okresie trwania i celu projektu, roli pełnionej przez studenta w projekcie i zakresie realizowanych przez niego zadań oraz o efektach projektu,
d)
oświadczenia organizatora konferencji naukowej o wygłoszeniu referatu naukowego przez studenta lub programu konferencji naukowej lub materiału pokonferencyjnego, zawierającego imiona i nazwiska prelegentów oraz nazwy reprezentowanych przez nich uczelni,
e)
oświadczenia studenta o autorstwie i wygłoszeniu referatu naukowego,
f)
dyplomu lub innego dokumentu potwierdzającego uzyskanie nagrody w konkursie, a w przypadku nagrody zespołowej - również oświadczenia kierownika zespołu albo oświadczeń członków zespołu o procentowym udziale studenta w powstaniu osiągnięcia,
g)
(uchylona);
2)
w przypadku osiągnięć artystycznych:
a)
broszury festiwalowej, plakatu filmowego albo programu koncertu, wystawy lub spektaklu.
b)
oświadczenia organizatora prezentacji dzieła artystycznego,
c)
dyplomu lub innego dokumentu potwierdzającego uzyskanie nagrody w konkursie, a w przypadku nagrody zespołowej - również oświadczenia kierownika zespołu albo oświadczeń członków zespołu o procentowym udziale studenta w powstaniu osiągnięcia,
d)
(uchylona);
3)
w przypadku osiągnięć sportowych - oświadczenia właściwego polskiego związku sportowego albo Akademickiego Związku Sportowego o uzyskanym przez studenta wyniku sportowym.
2. 
Osiągnięcia, o których mowa w § 5, są dokumentowane w postaci pisemnej, w formie:
1)
stron monografii naukowej lub czasopisma naukowego, zawierających imiona i nazwisko autora albo imiona i nazwiska autorów, tytuł monografii naukowej lub artykułu naukowego, nazwę wydawnictwa, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania, ISBN - Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki {International Standard Book Number), elSBN - elektroniczny Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki {International Standard Book Number), ISSN - Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictw Ciągłych {International Standard Serial Number), elSSN - elektroniczny Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictw Ciągłych {International Standard Serial Number), ISMN - Międzynarodowy Znormalizowany Numer Druku Muzycznego {International Standard Musie Number) lub DOI {Digital Object Identifier - cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego);
2)
oświadczenia młodego naukowca o procentowym wkładzie autorskim w monografię naukową, rozdział w monografii naukowej albo artykuł naukowy, wraz z opisem tego wkładu - w przypadku współautorstwa;
3)
potwierdzenia udzielenia patentu krajowego lub zagranicznego lub wdrożenia wyników działalności naukowej w innej formie;
4)
(uchylony);
5)
oświadczenia młodego naukowca o kierowaniu przez niego projektem badawczym, wraz z informacją o numerze, źródle finansowania, okresie trwania, celu i efektach projektu;
6)
potwierdzenia:
a)
odbycia zagranicznego stażu lub wizyty studyjnej,
b)
otrzymania stypendium zagranicznego,
c)
stałej współpracy z prestiżową zagraniczną uczelnią lub zagraniczną instytucją naukową;
7)
dyplomu lub innego dokumentu potwierdzającego uzyskanie nagrody w konkursie, a w przypadku nagrody zespołowej - również oświadczenia kierownika zespołu albo oświadczeń członków zespołu o procentowym udziale młodego naukowca w powstaniu osiągnięcia;
8)
(uchylony).

Przyznawanie stypendiów

§  7. 
1. 
Wniosek o przyznanie stypendium składa się do ministra - w przypadku stypendium dla:
1)
studenta - w terminie od dnia 1 października do dnia 25 października, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
młodego naukowca - w terminie od dnia 1 grudnia do dnia 31 grudnia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia.
2. 
Wniosek o przyznanie stypendium składa się w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pomocą systemu teleinformatycznego wskazanego przez ministra w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra.
3. 
Wnioskodawca wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium składa:
1)
dokumenty, o których mowa w § 6 ust. 1 albo 2;
2)
w przypadku przerw w działalności naukowej z przyczyn wymienionych w art. 360 ust. 3 ustawy - dokumenty potwierdzające te przerwy.
§  8. 
1. 
Stypendium dla studenta uczelni nadzorowanej przez ministra na dany rok akademicki może zostać przyznane studentowi, który:
1)
w poprzednim roku akademickim zaliczył rok studiów oraz
2)
uzyskał wpis na kolejny rok studiów w danym roku akademickim.
2. 
Wymogów, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się do studenta, który w roku złożenia wniosku o przyznanie stypendium został przyjęty na studia drugiego stopnia.
3. 
Stypendium dla młodego naukowca nie może zostać przyznane młodemu naukowcowi, któremu w poprzednich latach przyznano stypendium dla młodych naukowców albo stypendium naukowe dla wybitnych młodych naukowców, na podstawie art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87).
§  9. 
1. 
Wnioski o przyznanie stypendiów podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.
2. 
W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku minister wyznacza wnioskodawcy termin, nie krótszy niż 14 dni, do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
§  10. 
1. 
Przy ocenie wniosków o przyznanie stypendiów dla studentów bierze się pod uwagę znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami lub znaczące osiągnięcia sportowe, uzyskane w okresie studiów od dnia:
1)
rozpoczęcia studiów - w przypadku studenta studiów pierwszego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich,
2)
rozpoczęcia studiów pierwszego stopnia poprzedzających studia drugiego stopnia - w przypadku studenta studiów drugiego stopnia,
3)
1 października roku akademickiego, w którym studentowi przyznano ostatnie stypendium dla studentów albo stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.)

- do dnia 30 września roku, w którym złożono wniosek, z wyłączeniem okresów urlopów od zajęć lub innych przerw udzielonych zgodnie z regulaminem studiów.

2. 
Przy ocenie merytorycznej wniosków o przyznanie stypendiów dla studentów uwzględnia się następujące kryteria:
1)
w przypadku osiągnięć naukowych dotyczących:
a)
monografii naukowej albo artykułu naukowego:
rodzaj i formę,
procentowy wkład autorski,
(uchylone),
liczbę punktów w wykazie wydawnictw lub w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, sporządzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy,
innowacyjność tematyki badań naukowych, których dotyczy monografia naukowa albo artykuł naukowy,
b)
projektu badawczego:
pełnioną rolę,
okres uczestnictwa,
liczbę referatów naukowych, monografii naukowych, rozdziałów w monografii naukowej lub artykułów naukowych, zastosowań praktycznych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych lub wdrożeń wyników działalności naukowej, będących wynikiem udziału w projekcie,
prestiż konkursu, w ramach którego jest finansowany projekt,
innowacyjność i znaczenie projektu dla rozwoju danej dziedziny nauki,
c)
konferencji naukowej:
prestiż i zasięg,
(uchylone),
liczbę prelegentów posiadających co najmniej stopień doktora,
innowacyjność badań naukowych będących tematyką referatu naukowego,
status organizatora,
d)
konkursu:
prestiż i zasięg,
uzyskane miejsce,
procentowy udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową,
status organizatora;
2)
w przypadku osiągnięć artystycznych dotyczących:
a)
dzieła artystycznego:
rodzaj i formę,
procentowy wkład w jego wykonanie lub autorstwo,
status i prestiż wydawcy lub organizatora prezentacji,
nowatorstwo,
pełnioną rolę w wykonaniu lub prezentacji,
(uchylone),
b)
konkursu, przeglądu lub festiwalu:
prestiż i zasięg,
uzyskane miejsce,
procentowy udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową,
status organizatora;
3)
w przypadku osiągnięć sportowych:
a)
miejsce uzyskane w zawodach,
b)
rangę zawodów,
c)
rodzaj rywalizacji,
d)
kategorię wiekową,
e)
udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę drużynową,
f)
obecność dyscypliny sportowej na najbliższych igrzyskach olimpijskich.
§  11. 
1. 
Przy ocenie wniosków o przyznanie stypendiów dla młodych naukowców bierze się pod uwagę osiągnięcia uzyskane do dnia 30 listopada roku, w którym jest składany wniosek.
2. 
(uchylony).
3. 
Przy ocenie merytorycznej wniosków o przyznanie stypendiów dla młodych naukowców uwzględnia się następujące kryteria:
1)
w przypadku osiągnięć w działalności naukowej obejmującej badania naukowe i prace rozwojowe:
a)
znaczenie osiągnięć naukowych dla rozwoju dyscyplin naukowych związanych z prowadzoną działalnością naukową, oceniane na podstawie jakości i liczby:
monografii naukowych albo rozdziałów w monografiach naukowych lub artykułów naukowych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 i 2, autorstwa młodego naukowca, lub których współautorem jest młody naukowiec, z uwzględnieniem ich rodzaju i formy, procentowego wkładu autorskiego, liczby punktów w wykazie wydawnictw lub w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, sporządzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy,
projektów badawczych o wysokim poziomie innowacyjności kierowanych przez młodego naukowca, z uwzględnieniem okresu ich realizacji i prestiżu konkursu, w ramach którego jest finansowany projekt,
zastosowań praktycznych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w tym udzielonych patentów krajowych lub zagranicznych lub wdrożeń wyników działalności naukowej w innej formie,
b)
stopień zaangażowania w zakresie współpracy międzynarodowej, oceniany na podstawie:
liczby i czasu trwania zagranicznych staży lub wizyt studyjnych oraz prestiżu zagranicznych uczelni lub zagranicznych instytucji naukowych, w których odbywał te staże lub wizyty,
liczby i czasu trwania staży lub wizyt studyjnych oraz prestiżu uczelni lub instytucji naukowych, w których odbywał staże lub wizyty studyjne w Polsce - w przypadku ukończenia studiów doktoranckich za granicą,
liczby i prestiżu otrzymanych stypendiów zagranicznych,
liczby i prestiżu zagranicznych uczelni lub zagranicznych instytucji naukowych, z którymi młody naukowiec współpracuje lub współpracował, oraz czasu trwania tej współpracy,
c)
liczba i prestiż uzyskanych nagród;
2)
w przypadku osiągnięć w działalności naukowej obejmującej twórczość artystyczną:
a)
poziom artystyczny prowadzonej działalności twórczej,
b)
znaczenie dorobku artystycznego i jego wpływ na rozwój kultury i sztuki,
c)
prestiż uzyskanych nagród i wyróżnień krajowych lub zagranicznych.
4. 
Ocena merytoryczna wniosków o przyznanie stypendiów dla młodych naukowców związana z kryterium liczby osiągnięć obejmuje wnioski, w których wykazano:
1)
nie mniej niż trzy osiągnięcia, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lub 2, stanowiące autorstwo lub wiodące współautorstwo;
2)
nie więcej niż:
a)
pięć osiągnięć, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lub 2, lub
b)
po trzy osiągnięcia, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 3, 4, 7, 8, 10 lub 12.
5. 
Przepisu ust. 4 pkt 1 nie stosuje się do wniosku składanego przez młodego naukowca prowadzącego działalność naukową w zakresie twórczości artystycznej.
§  12. 
Wnioski o przyznanie stypendiów są rozpatrywane - w przypadku stypendium dla:
1)
studenta - w terminie do dnia 31 marca,
2)
młodego naukowca - w terminie do dnia 30 czerwca

- roku następującego po roku, w którym zostały złożone.

§  13. 
1. 
Wnioski o przyznanie stypendiów spełniające wymagania formalne podlegają ocenie merytorycznej, za pomocą metody punktowej.
2. 
Na podstawie wyników oceny, o której mowa w ust. 1, sporządza się listy rankingowe wniosków o przyznanie stypendiów według liczby przyznanych punktów.
§  14. 
Minister przyznaje nie więcej niż:
1)
840 stypendiów dla studentów;
2)
230 stypendiów dla młodych naukowców, z tego co najmniej 50 dla młodych naukowców będących doktorantami.
§  15. 
Maksymalna wysokość stypendiów nie może przekroczyć:
1)
17 000 zł - w przypadku stypendium dla studenta;
2)
5390 zł miesięcznie - w przypadku stypendium dla młodego naukowca.
§  16. 
1. 
Stypendium wypłaca podmiot, którego wnioskodawca jest kierownikiem, ze środków finansowych przekazanych na ten cel przez ministra.
2. 
Stypendium wypłaca się:
1)
studentowi - jednorazowo, w terminie 14 dni od dnia zaksięgowania środków na rachunku bankowym podmiotu, o którym mowa w ust. 1,
2)
młodemu naukowcowi - w terminie do 10 dnia miesiąca

- na wskazany przez niego rachunek bankowy albo rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo w gotówce.

3. 
W przypadku zmiany przez młodego naukowca, któremu przyznano stypendium dla młodych naukowców, miejsca zatrudnienia albo szkoły doktorskiej w okresie pobierania tego stypendium, młody naukowiec niezwłocznie informuje ministra o podmiocie, w którym podjął odpowiednio zatrudnienie albo kształcenie w szkole doktorskiej, oraz o dacie tej zmiany.

Przepisy epizodyczne i przepis końcowy

§  17. 
1. 
W roku 2019 wnioski o przyznanie stypendiów, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b, składa się w terminach:
1)
od dnia 2 maja 2019 r. do dnia 31 maja 2019 r.;
2)
od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
2. 
(uchylony).
3. 
W roku 2019 we wnioskach o przyznanie stypendiów, o których mowa w § 1 pkt 1, jako znaczące osiągnięcie odpowiednio naukowe studenta albo znaczące osiągnięcie w działalności naukowej młodego naukowca może zostać przedstawione autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym ujętym w wykazie czasopism naukowych ogłoszonym przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.
3a. 
We wnioskach o przyznanie stypendiów, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b, jako znaczące osiągnięcie w działalności naukowej młodego naukowca prowadzonej przed 2019 r. może zostać przedstawione autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w ostatecznej formie w czasopiśmie naukowym ujętym w wykazie czasopism naukowych ustalonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki i ogłoszonym komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r. w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra.
4. 
Wnioski, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są rozpatrywane w terminie do dnia 30 listopada 2019 r.
§  18. 
(uchylony).
§  19. 
W latach 2019-2027 osoby, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i którym przyznano stypendium, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. b, albo stypendium naukowe dla wybitnych młodych naukowców, na podstawie art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, w przypadku zmiany w okresie pobierania tego stypendium miejsca odbywania studiów doktoranckich lub miejsca zatrudnienia, niezwłocznie informują ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki o podmiocie, w którym odpowiednio kontynuują studia doktoranckie lub podjęły zatrudnienie, oraz o dacie tej zmiany.
§  20. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

WZÓR

Wniosek o przyznanie stypendium dla studenta za znaczące osiągnięcia naukowe/artystyczne/sportowe na rok akademicki ...

Wniosek o przyznanie stypendium dla studenta

za znaczące osiągnięcia naukowe/artystyczne/sportowe*

na rok akademicki ...

CZĘŚĆ A DANE WNIOSKODAWCY

Nazwa uczelni
Adres
Adres elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP)
Numer telefonu
Adres strony internetowej
Numer identyfikacji podatkowej (NIP)
Numer identyfikacyjny REGON
Rektor (imię i nazwisko, adres e-mail)
Numer identyfikacyjny wniosku w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. z 2021 r. poz. 725)

CZĘŚĆ B DANE I INFORMACJE DOTYCZĄCE STUDENTA

Imiona i nazwisko
Adres do korespondencji
Data rozpoczęcia studiów (miesiąc, rok)**
Informacje o zaliczonym roku studiów w poprzednim roku akademickim:
– rok studiów
– poziom studiów
– kierunek studiów
– dyscyplina naukowa lub artystyczna, do której jest przyporządkowany kierunek studiów
Informacje o uzyskanym wpisie na rok akademicki, na który jest składany wniosek:
– rok studiów
– poziom studiów
– kierunek studiów***
– dyscyplina naukowa lub artystyczna, do której jest przyporządkowany kierunek studiów****
Planowany termin ukończenia studiów
Okres urlopu od zajęć lub innej przerwy udzielonych zgodnie z regulaminem studiów
Rok akademicki, na który studentowi przyznano wcześniej stypendium ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów wykazujących się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi albo stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.1))

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przesyłanie korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), w związku ze złożeniem wniosku.

Objaśnienia:

* Niepotrzebne skreślić.

** W przypadku studenta studiów drugiego stopnia należy wpisać datę rozpoczęcia studiów pierwszego stopnia.

*** Wypełnić, jeżeli jest inny niż kierunek studiów, na którym studentowi został zaliczony rok studiów w poprzednim roku akademickim.

**** Wypełnić, jeżeli jest inna niż dyscyplina naukowa lub artystyczna, do której jest przyporządkowany kierunek studiów, na którym studentowi został zaliczony rok studiów w poprzednim roku akademickim.

Załączniki:

1) oświadczenia studenta:

a) potwierdzające, że informacje zawarte w części C.1, C.2 lub C.3 wniosku są zgodne ze stanem faktycznym oraz są związane z odbywanymi studiami, z wyłączeniem osiągnięć sportowych,

b) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych;

2) dokumenty, o których mowa w § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców.

__________________________________

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2201 oraz z 2018 r. poz. 138, 650, 730, 912, 1000, 1115 i 1693.

CZĘŚĆ C. 1 WYKAZ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH STUDENTA*

1. Autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej lub rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie wydawnictw sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.):

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Tytuł monografii naukowej, tytuł rozdziału w monografii naukowej, wkład autorski (w procentach), imiona i nazwiska współautorów,, nazwa wydawnictwa, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania, data druku lub ukazania się monografii naukowej (miesiąc, rok), ISBN – Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki (International Standard Book Number), eISBNelektroniczny Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki (International Standard Book Number), ISMNMiędzynarodowy Znormalizowany Numer Druku Muzycznego (International Standard Music Number), DOI (Digital Object Identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego), liczba punktów w wykazie wydawnictw.

2. Autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie tych czasopism i materiałów sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Tytuł czasopisma naukowego, tytuł artykułu naukowego, wkład autorski (w procentach), imiona i nazwiska współautorów,, nazwa wydawnictwa, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania, data druku lub ukazania się artykułu naukowego (miesiąc, rok), ISSN – Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictw Ciągłych (International Standard Serial Number), eISSNelektroniczny Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictw Ciągłych (International Standard Serial Number), DOI (Digital Object Identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego), liczba punktów w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

3. Znaczący udział w projekcie badawczym o wysokim poziomie innowacyjności, realizowanym przez uczelnię, w której student odbywa lub odbywał kształcenie, w tym udział w projekcie badawczym finansowanym w ramach konkursu ogólnopolskiego lub międzynarodowego:

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Nazwa projektu, okres trwania projektu, imiona i nazwisko kierownika projektu, numer projektu, źródło finansowania projektu, nazwa konkursu, w ramach którego jest finansowany projekt, okres uczestnictwa w projekcie, pełniona rola (kierownik projektu/główny wykonawca/wykonawca), opis wykonywanych zadań, cel i efekty projektu (liczba referatów, publikacji, zastosowań praktycznych badań naukowych lub prac rozwojowych lub wdrożeń wyników działalności naukowej, będących wynikiem udziału w projekcie).

4. Autorstwo i wygłoszenie referatu naukowego dotyczącego badań naukowych o wysokim poziomie innowacyjności na ogólnopolskiej lub międzynarodowej konferencji naukowej o wysokim prestiżu zorganizowanej przez podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zagraniczną uczelnię lub zagraniczną instytucję naukową:

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Data i miejsce konferencji, nazwa konferencji, zasięg konferencji (ogólnopolska/międzynarodowa), tytuł referatu, liczba prelegentów ogółem, w tym posiadających co najmniej stopień doktora, nazwa organizatora konferencji.

5. Uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym, w którym uczestniczyli studenci uczelni co najmniej z pięciu państw, z wyłączeniem konkursów organizowanych w ramach międzynarodowych konferencji naukowych:

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Data i miejsce uzyskania nagrody, nazwa konkursu, uzyskane miejsce,, forma uzyskanej nagrody, rodzaj nagrody (indywidualna/zespołowa), udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową (w procentach), imiona i nazwiska członków zespołu (wraz z wkładem procentowym),, nazwa organizatora konkursu.

* W przypadku braku osiągnięć naukowych Części C.1 nie wypełnia się.

CZĘŚĆ C. 2 WYKAZ OSIĄGNIĘĆ ARTYSTYCZNYCH STUDENTA*

1. Autorstwo lub wykonanie utworu muzycznego lub innej formy muzycznej zaprezentowanych na przeglądzie, festiwalu lub koncercie o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu:

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Data i miejsce prezentacji, rodzaj i tytuł utworu muzycznego lub innej formy muzycznej, nazwa i zasięg przeglądu, festiwalu, koncertu, nazwa organizatora prezentacji, szacunkowa liczba widzów, pełniona rola (autor/wykonawca), wkład autorski (w procentach), imiona i nazwiska współautorów (wraz z wkładem autorskim).

2. Autorstwo lub znaczący wkład autorski utworów muzycznych nagranych na płycie wydanej przez firmę producencką o wysokim prestiżu:

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Data i miejsce wydania płyty, imiona i nazwisko lub nazwa wykonawcy, tytuł płyty, liczba utworów, nakład, nazwa firmy producenckiej, pełniona rola (autor/wykonawca), wkład autorski (w procentach), imiona i nazwiska współautorów (wraz z wkładem autorskim).

3. Znaczący udział w powstaniu utworu audiowizualnego, w tym filmowego zaprezentowanego na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu kinowym lub telewizyjnym, w tym reżyseria, montaż, autorstwo scenografii lub zdjęć, odegranie pierwszo- lub drugoplanowej roli:

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Data i miejsce prezentacji utworu, rodzaj i tytuł utworu, miejsce prezentacji (kino, telewizja, przegląd, festiwal), nazwa i zasięg przeglądu lub festiwalu, szacunkowa liczba widzów, pełniona rola/funkcja (autor/wykonawca), wkład autorski (w procentach), imiona i nazwiska współautorów (wraz z wkładem autorskim).

4. Znaczący udział w powstaniu spektaklu teatralnego, operowego, operetkowego, baletowego lub musicalowego, zaprezentowanego na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu telewizyjnym, w tym reżyseria, autorstwo scenografii, odegranie pierwszo- lub drugoplanowej roli:

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Data i miejsce prezentacji spektaklu, rodzaj i tytuł spektaklu, miejsce prezentacji (teatr, opera, telewizja, przegląd, festiwal), nazwa i zasięg przeglądu lub festiwalu, szacunkowa liczba widzów, pełniona rola (autor/wykonawca), wkład autorski (w procentach), imiona i nazwiska współautorów (wraz z wkładem autorskim).

5. Autorstwo formy choreograficznej zaprezentowanej na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu telewizyjnym:

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Data i miejsce prezentacji formy choreograficznej, nazwa i zasięg przeglądu lub festiwalu, rodzaj formy choreograficznej, szacunkowa liczba widzów, pełniona rola (autor/wykonawca), wkład autorski (w procentach), imiona i nazwiska współautorów (wraz z wkładem autorskim).

6. Autorstwo dzieła plastycznego lub architektonicznego zaprezentowanego na wystawie lub w galerii o wysokim prestiżu albo w przestrzeni publicznej:

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Data i miejsce prezentacji dzieła, rodzaj i tytuł dzieła, nazwa wystawy, galerii lub miejsca w przestrzeni publicznej, nazwa organizatora prezentacji, wkład autorski (w procentach), imiona i nazwiska współautorów (wraz z wkładem autorskim).

7. Indywidualna autorska wystawa plastyczna zorganizowana przez instytucję kultury o wysokim prestiżu:

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Data i miejsce wystawy, tytuł dzieła, nazwa organizatora wystawy.

8. Uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie, na przeglądzie lub festiwalu muzycznym, teatralnym, filmowym, plastycznym lub architektonicznym o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym:

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Data i miejsce uzyskania nagrody, nazwa i zasięg konkursu, przeglądu lub festiwalu, uzyskane miejsce, nazwa nagrody, rodzaj nagrody (indywidualna/zespołowa), udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową (w procentach), imiona i nazwiska członków zespołu (wraz z wkładem procentowym), nazwa organizatora.

* W przypadku braku osiągnięć artystycznych Części C.2 nie wypełnia się.

CZĘŚĆ C. 3 WYKAZ OSIĄGNIĘĆ SPORTOWYCH STUDENTA*

Uzyskane miejsceNazwa

zawodów

Dyscyplina

sportowa

Rodzaj

rywalizacji

(indywidualna/

drużynowa)

Kategoria

wiekowa

Skład drużyny

(w przypadku nagrody drużynowej)

Data i miejsce zawodów (miesiąc/rok)

* W przypadku braku osiągnięć sportowych Części C.3 nie wypełnia się.

)

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

WZÓR

Wniosek o przyznanie stypendium

dla wybitnego młodego naukowca za znaczące osiągnięcia w działalności naukowej

Wniosek o przyznanie stypendium

dla wybitnego młodego naukowca za znaczące osiągnięcia w działalności naukowej

CZĘŚĆ A DANE WNIOSKODAWCY

Nazwa podmiotu
Adres
Adres elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP)
Numer telefonu
Adres strony internetowej
Numer identyfikacji podatkowej (NIP)
Numer identyfikacyjny REGON
Kierownik podmiotu (imię i nazwisko, stanowisko, adres

e-mail)

Numer identyfikacyjny wniosku w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. z 2021 r. poz. 725)

CZĘŚĆ B DANE I INFORMACJE DOTYCZĄCE MŁODEGO NAUKOWCA

Status (doktorant/ nauczyciel akademicki nieposiadający stopnia doktora/osoba posiadająca stopień doktora)
Imiona i nazwisko
Adres do korespondencji
Tytuł zawodowy/stopień naukowy doktora/stopień doktora w zakresie sztuki*
Numer elektronicznego identyfikatora naukowca ORCID (Open Researcher and Contributor ID)**
Dziedzina nauki i dyscypliny naukowe albo dziedzina sztuki i dyscypliny artystyczne, w których młody naukowiec prowadzi działalność naukową
Tematyka badań naukowych/prac

rozwojowych/twórczości artystycznej*

Nazwa podmiotu prowadzącego szkołę doktorską, w której kształci się młody naukowiec w dniu składania wniosku, data rozpoczęcia i planowana data ukończenia kształcenia w szkole doktorskiej – w przypadku doktoranta***
Nazwa uczelni zatrudniającej nauczyciela akademickiego, data rozpoczęcia zatrudnienia, stanowisko i rodzaj umowy w dniu składania wniosku – w przypadku nauczyciela akademickiego nieposiadającego stopnia doktora
Nazwa podmiotu zatrudniającego, data rozpoczęcia zatrudnienia, stanowisko i rodzaj umowy w dniu składania wniosku – w przypadku osoby posiadającej stopień doktora
Okres (łącznie w dniach):

• przebywania na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), lub

• pobierania zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rodzicielskiego, albo

• pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej

– w przypadku osoby posiadającej stopień doktora

Data uzyskania tytułu zawodowego licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego i nazwa uczelni, która nadała tytuł zawodowy

– w przypadku doktoranta albo nauczyciela akademickiego, który uzyskał tytuł zawodowy, nieposiadający stopnia doktora

Data uzyskania stopnia naukowego doktora lub stopnia doktora w zakresie sztuki i nazwa podmiotu, który przeprowadził postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora

– w przypadku osoby posiadającej stopień doktora

Okres (w miesiącach), na który wnioskuje się o przyznanie stypendium

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przesyłanie korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), w związku ze złożeniem wniosku.

Objaśnienia:

* Niepotrzebne skreślić.

** Wpisać, jeżeli posiada.

*** W przypadku doktoranta, który rozpoczął studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 – nazwa podmiotu, w którym młody naukowiec odbywa studia doktoranckie w dniu składania wniosku, data rozpoczęcia i planowana data ukończenia studiów doktoranckich.

Załączniki:

1) oświadczenia młodego naukowca:

a) potwierdzające, że informacje zawarte w części C wniosku są zgodne ze stanem faktycznym,

b) o nieprzyznaniu mu w poprzednich latach stypendium ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej albo stypendium naukowego dla wybitnych młodych naukowców, na podstawie art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87),

c) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, a w przypadku młodego naukowca, który posiada przerwy w działalności naukowej z przyczyn wymienionych w art. 360 ust 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) – również na przetwarzanie jego danych osobowych objętych dokumentami potwierdzającymi te przerwy, przez kierownika podmiotu, w którym jest prowadzona szkoła doktorska, w której młody naukowiec jest doktorantem, lub podmiotu, w którym młody naukowiec jest zatrudniony, oraz przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, w celu przeprowadzenia postępowania w sprawie przyznania stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców;

2) dokumenty, o których mowa w § 6 ust. 2 i § 7 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców.

CZĘŚĆ C WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ MŁODEGO NAUKOWCA

1. Autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej lub rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie wydawnictw sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Tytuł monografii naukowej, tytuł rozdziału w monografii naukowej, wkład autorski (w procentach), imiona i nazwiska współautorów, nazwa wydawnictwa, data druku lub ukazania się monografii naukowej (miesiąc, rok), ISBN – Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki (International Standard Book Number), eISBNelektroniczny Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki (International Standard Book Number), ISMNMiędzynarodowy Znormalizowany Numer Druku Muzycznego (International Standard Music Number), DOI (Digital Object Identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego), liczba punktów w wykazie wydawnictw.

2. Autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie tych czasopism i materiałów sporządzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Tytuł czasopisma naukowego, tytuł artykułu naukowego, wkład autorski (w procentach), imiona i nazwiska współautorów, nazwa wydawnictwa, data druku lub ukazania się artykułu naukowego (miesiąc, rok), ISSN – Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictw Ciągłych (International Standard Serial Number), eISSNelektroniczny Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictw Ciągłych (International Standard Serial Number), DOI (Digital Object Identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego), liczba punktów w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

3. Kierowanie projektem badawczym o wysokim poziomie innowacyjności finansowanym w ramach konkursu ogólnokrajowego lub międzynarodowego:

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Nazwa projektu, numer projektu, nazwa konkursu, źródło finansowania projektu, okres trwania projektu, okres kierowania projektem, opis wykonywanych zadań, cel i efekty projektu.

4. Zastosowanie praktyczne wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w tym udzielony patent krajowy lub zagraniczny lub wdrożenie wyników działalności naukowej w innej formie:

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Nazwa wynalazku, data i miejsce udzielenia patentu, numer patentu, nazwa podmiotu udzielającego patentu, nazwa państwa, na terytorium którego uzyskano ochronę, imiona i nazwiska współtwórców wynalazku (wraz z procentowym udziałem), informacje o wdrożeniu wyników działalności naukowej w innej formie, w tym data i miejsce wdrożenia.

5. Odbycie zagranicznego stażu lub wizyty studyjnej, a w przypadku osób, które ukończyły studia doktoranckie za granicą – odbycie stażu lub wizyty studyjnej w Polsce:

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Nazwa państwa, nazwa uczelni albo instytucji naukowej, w której odbył się staż lub wizyta studyjna, rodzaj pobytu, okres pobytu, nazwa podmiotu kierującego, opis realizowanych zadań i ich wymiernych efektów.

6. Otrzymane stypendium zagraniczne:

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Nazwa podmiotu, który przyznał stypendium, okres, na jaki przyznano stypendium, data przyznania.

7. Stała współpraca z prestiżową zagraniczną uczelnią lub zagraniczną instytucją naukową, w formie innej niż wymieniona w § 5 pkt 7 i 8 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców:

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Data nawiązania współpracy, okres i forma współpracy, nazwa uczelni lub instytucji, opis realizowanych zadań, celu i wymiernych efektów współpracy.

8. Działanie twórcze w sztuce, w wyniku którego powstało dzieło artystyczne materialne lub niematerialne, w tym jego artystyczne wykonanie, stanowiące wkład w rozwój kultury: ..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Forma twórczości artystycznej, rodzaj i tytuł dzieła, okres, cel i efekty działań, pełniona rola w wykonaniu lub prezentacji dzieła, nazwa przeglądu, festiwalu lub koncertu, nazwa organizatora prezentacji dzieła, nazwa wystawy, galerii lub miejsca w przestrzeni publicznej, imiona i nazwiska współtwórców (wraz z procentowym wkładem), miejsce i okres prezentacji dzieła, opis wykonywanych działań.

9. Uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie, na przeglądzie lub festiwalu muzycznym, teatralnym, filmowym, plastycznym lub architektonicznym o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym, z wyłączeniem nagród uzyskanych w konkursach organizowanych w ramach międzynarodowych konferencji naukowych oraz nagród w postaci stypendiów krajowych lub zagranicznych:

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Data i miejsce uzyskania nagrody, nazwa konkursu, przeglądu lub festiwalu, uzyskane miejsce, forma uzyskanej nagrody, rodzaj nagrody (indywidualna/zespołowa), udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową (w procentach), imiona i nazwiska członków zespołu (wraz z wkładem procentowym), nazwa organizatora.

)

1 Obecnie działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka kieruje Minister Edukacji i Nauki, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz.U.2020.1848).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone w zakresie:

1) stypendiów dla studentów - rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom (Dz.U.2015.1050),

2) stypendiów dla młodych naukowców-rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom (Dz.U.2015.1051) oraz rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 października 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców (Dz.U.2016.1801)

- które utraciły moc z dniem 1 października 2018 r. na podstawie art. 169 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018.1669).