Stypendia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.428 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 lutego 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 1 kwietnia 2019 r.
w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców

Na podstawie art. 363 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619, 1630, 2141 i 2232) zarządza się, co następuje:

Przepis ogólny

§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowe kryteria i tryb przyznawania oraz sposób wypłacania stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, zwanego dalej "ministrem":
a)
studentom wykazującym się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi, zwanych dalej "stypendiami dla studentów",
b)
dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej, zwanych dalej "stypendiami dla młodych naukowców"

- zwanych dalej łącznie "stypendiami";

2)
rodzaje osiągnięć i sposób ich dokumentowania;
3)
maksymalne liczby stypendiów dla studentów i stypendiów dla młodych naukowców, w tym doktorantów;
4)
maksymalne wysokości stypendiów dla studentów i stypendiów dla młodych naukowców;
5)
wzory wniosków o przyznanie stypendium dla studenta i stypendium dla młodego naukowca.

Rodzaje osiągnięć i sposób ich dokumentowania

§  2. 
Za znaczące osiągnięcia naukowe studenta uważa się:
1)
autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej lub rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie wydawnictw sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej "ustawą;
2)
autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie tych czasopism i materiałów sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy;
3)
znaczący udział w projekcie badawczym o wysokim poziomie innowacyjności, realizowanym przez uczelnię, w której student odbywa lub odbywał kształcenie, w tym udział w projekcie badawczym finansowanym w ramach konkursu ogólnopolskiego lub międzynarodowego;
4)
samodzielne wygłoszenie referatu naukowego dotyczącego badań naukowych o wysokim poziomie innowacyjności, którego student jest autorem lub współautorem, na ogólnopolskiej lub międzynarodowej konferencji naukowej o wysokim prestiżu zorganizowanej przez podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, zagraniczną uczelnię lub zagraniczną instytucję naukową;
5)
uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym, w którym uczestniczyli studenci uczelni co najmniej z pięciu państw, z wyłączeniem konkursów organizowanych w ramach międzynarodowych konferencji naukowych.
§  3. 
Za znaczące osiągnięcia artystyczne studenta uważa się:
1)
autorstwo lub wykonanie utworu muzycznego lub innej formy muzycznej zaprezentowanych na przeglądzie, festiwalu lub koncercie o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu;
2)
autorstwo lub znaczący wkład autorski utworów muzycznych nagranych na płycie wydanej przez firmę producencką o wysokim prestiżu;
3)
znaczący udział w powstaniu utworu audiowizualnego, w tym filmowego, zaprezentowanego na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu kinowym lub telewizyjnym, w tym reżyseria, montaż, autorstwo scenografii lub zdjęć, odegranie pierwszo - lub drugoplanowej roli;
4)
znaczący udział w powstaniu spektaklu teatralnego, operowego, operetkowego, baletowego lub musicalowego, zaprezentowanego na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu scenicznym lub telewizyjnym, w tym reżyseria, autorstwo scenografii, odegranie pierwszo - lub drugoplanowej roli;
5)
autorstwo formy choreograficznej zaprezentowanej na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu scenicznym lub telewizyjnym;
6)
autorstwo dzieła plastycznego lub architektonicznego zaprezentowanego na zbiorowej wystawie zorganizowanej przez instytucję kultury o wysokim prestiżu lub w przestrzeni publicznej;
7)
indywidualna autorska wystawa plastyczna zorganizowana przez instytucję kultury o wysokim prestiżu;
8)
uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie, na przeglądzie lub festiwalu muzycznym, teatralnym, filmowym, plastycznym lub architektonicznym o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym.
§  4. 
Za znaczące osiągnięcia sportowe studenta uważa się zajęcie w:
1)
sportach olimpijskich, paraolimpijskich lub objętych programem igrzysk głuchych, w rywalizacji indywidualnej albo drużynowej, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054 i 2142), co najmniej:
a)
szesnastego miejsca w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich lub igrzyskach głuchych,
b)
ósmego miejsca w mistrzostwach świata,
c)
szóstego miejsca w mistrzostwach Europy,
d)
trzeciego miejsca w młodzieżowych mistrzostwach świata lub Europy,
e)
pierwszego miejsca w mistrzostwach Polski rozgrywanych w kategorii seniora,
f)
miejsca, o którym mowa w lit. b-e, w zawodach organizowanych dla osób niepełnosprawnych;
2)
rywalizacji indywidualnej albo drużynowej w sportach, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, co najmniej trzeciego miejsca w:
a)
uniwersjadzie,
b)
akademickich mistrzostwach świata,
c)
akademickich mistrzostwach Europy,
d)
Europejskich Igrzyskach Studentów.
§  5. 
1. 
Za znaczące osiągnięcia w działalności naukowej młodego naukowca uważa się:
1)
autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej lub rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie wydawnictw sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy;
2)
autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie tych czasopism i materiałów sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy;
3)
kierowanie projektem badawczym o wysokim poziomie innowacyjności finansowanym w ramach konkursu ogólnokrajowego albo międzynarodowego;
4)
zastosowanie praktyczne wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w tym udzielony patent krajowy lub zagraniczny lub wdrożenie wyników działalności naukowej w innej formie;
5)
(uchylony);
6)
(uchylony);
7)
odbycie zagranicznego stażu trwającego co najmniej trzy miesiące w podmiocie o wysokim prestiżu;
8)
otrzymane stypendium zagraniczne;
9)
(uchylony);
10)
(uchylony);
11)
autorstwo, współautorstwo lub wykonanie dzieła artystycznego stanowiącego znaczący wkład w rozwój kultury i sztuki, które zostało zaprezentowane na przeglądzie, festiwalu, koncercie lub wystawie, w obiegu kinowym, scenicznym lub telewizyjnym albo w przestrzeni publicznej;
12)
uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie, na przeglądzie lub festiwalu muzycznym, teatralnym, filmowym, plastycznym lub architektonicznym o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym, z wyłączeniem nagród uzyskanych w konkursach organizowanych w ramach międzynarodowych konferencji naukowych oraz nagród w postaci stypendiów krajowych lub zagranicznych.
2. 
Przez współautorstwo monografii naukowej, rozdziału w monografii naukowej lub artykułu naukowego rozumie się także współautorstwo wiodące, polegające na wniesieniu przez młodego naukowca wkładu autorskiego większego niż wkład autorski każdego z pozostałych współautorów. Współautorstwem wiodącym jest w szczególności:
1)
największy procentowy wkład autorski w monografię, rozdział w monografii lub artykuł;
2)
procentowy wkład autorski w monografię, rozdział w monografii lub artykuł równy procentowemu wkładowi każdego z pozostałych współautorów, w przypadku pełnienia kluczowej roli w powstaniu tych publikacji naukowych.
§  6. 
1. 
Osiągnięcia, o których mowa w § 2-4, są dokumentowane w postaci pisemnej, w formie:
1)
w przypadku osiągnięć naukowych:
a)
stron monografii naukowej lub czasopisma naukowego, zawierających imiona i nazwisko autora albo imiona i nazwiska autorów, tytuł monografii naukowej lub artykułu naukowego, nazwę wydawnictwa, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania, wstęp do monografii, spis treści monografii, ISBN - Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki (International Standard Book Number), elSBN - elektroniczny Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki (International Standard Book Number), ISSN - Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictw Ciągłych (International Standard Serial Number), elSSN - elektroniczny Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictw Ciągłych (International Standard Serial Number), ISMN - Międzynarodowy Znormalizowany Numer Druku Muzycznego (International Standard Musie Number) lub DOI (Digital Object Identifier - cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego),
b)
oświadczenia studenta o procentowym wkładzie autorskim w monografię naukową, rozdział w monografii naukowej albo artykuł naukowy, wraz z opisem tego wkładu - w przypadku współautorstwa,
c)
oświadczenia kierownika projektu badawczego zawierającego informacje o numerze, źródle finansowania, okresie trwania i celu projektu, roli pełnionej przez studenta w projekcie i zakresie realizowanych przez niego zadań oraz o efektach projektu,
d)
certyfikatu lub dyplomu wydanego przez organizatora konferencji naukowej potwierdzającego wygłoszenie referatu naukowego przez studenta,
da)
programu konferencji naukowej lub materiału pokonferencyjnego, zawierającego tytuły referatów naukowych oraz imiona i nazwiska prelegentów,
e)
oświadczenia studenta o autorstwie lub współautorstwie referatu naukowego i jego samodzielnym wygłoszeniu na konferencji naukowej,
f)
dyplomu lub innego dokumentu potwierdzającego uzyskanie nagrody w konkursie, a w przypadku nagrody zespołowej - również oświadczenia kierownika zespołu albo oświadczeń członków zespołu o procentowym udziale studenta w powstaniu osiągnięcia,
g)
(uchylona),
h)
regulaminu konkursu,
i)
informacji organizatora o wynikach konkursu zawierającej imiona i nazwiska laureatów, a w przypadku nagród zespołowych - nazwy zespołów;
2)
w przypadku osiągnięć artystycznych:
a)
oświadczenia:
studenta o autorstwie lub wykonaniu utworu muzycznego lub innej formy muzycznej, o których mowa w § 3 pkt 1,
studenta o autorstwie utworu lub utworów muzycznych, o których mowa w § 3 pkt 2, lub wkładzie autorskim w ich powstanie wraz z opisem tego wkładu - w przypadku współautorstwa,
twórcy utworu audiowizualnego, o którym mowa w § 3 pkt 3, o udziale studenta w jego powstaniu,
twórcy spektaklu, o którym mowa w § 3 pkt 4, o udziale studenta w jego powstaniu,
studenta o autorstwie formy lub dzieła, o których mowa w § 3 pkt 5 i 6,
organizatora wystawy, o której mowa w § 3 pkt 7, o indywidualnym autorskim charakterze wystawy,
b)
dokumentacji wizualnej dzieła lub wystawy, o których mowa w § 3 pkt 6 i 7,
c)
dyplomu lub innego dokumentu potwierdzającego uzyskanie nagrody w konkursie, a w przypadku nagrody zespołowej - również oświadczenia kierownika zespołu albo oświadczeń członków zespołu o procentowym udziale studenta w powstaniu osiągnięcia,
d)
(uchylona),
e)
regulaminu konkursu,
f)
informacji organizatora konkursu o wynikach konkursu zawierającej imiona i nazwiska laureatów, a w przypadku nagród zespołowych - nazwy zespołów;
3)
w przypadku osiągnięć sportowych - oświadczenia właściwego polskiego związku sportowego albo Akademickiego Związku Sportowego o uzyskanym przez studenta wyniku sportowym.
2. 
Osiągnięcia, o których mowa w § 5, są dokumentowane w postaci pisemnej, w formie:
1)
stron monografii naukowej lub czasopisma naukowego, zawierających imiona i nazwisko autora albo imiona i nazwiska autorów, tytuł monografii naukowej lub artykułu naukowego, nazwę wydawnictwa, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania, wstęp do monografii, spis treści monografii, ISBN - Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki {International Standard Book Number), elSBN - elektroniczny Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki {International Standard Book Number), ISSN - Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictw Ciągłych {International Standard Serial Number), elSSN - elektroniczny Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictw Ciągłych {International Standard Serial Number), ISMN - Międzynarodowy Znormalizowany Numer Druku Muzycznego {International Standard Musie Number) lub DOI {Digital Object Identifier - cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego);
2)
oświadczenia młodego naukowca o procentowym wkładzie autorskim wraz z opisem tego wkładu oraz oświadczenia potwierdzającego ten wkład, złożonego przez:
a)
współautora wiodącego, autora korespondencyjnego lub kierownika projektu badawczego, którego dotyczyła publikacja, albo
b)
innego współautora publikacji, jeżeli młody naukowiec jest jednocześnie współautorem wiodącym, autorem korespondencyjnym i kierownikiem projektu badawczego, którego dotyczyła publikacja

- w przypadku współautorstwa monografii naukowej, rozdziału w monografii naukowej lub artykułu naukowego;

3)
potwierdzenia udzielenia patentu krajowego lub zagranicznego lub wdrożenia wyników działalności naukowej w innej formie;
3a)
oświadczenia młodego naukowca o procentowym wkładzie autorskim w powstaniu osiągnięcia, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 4, wraz z opisem tego wkładu;
4)
(uchylony);
5)
oświadczenia młodego naukowca o kierowaniu projektem badawczym wraz z informacją o numerze, źródle finansowania i okresie trwania projektu;
6)
potwierdzenia odbycia zagranicznego stażu i otrzymania stypendium zagranicznego;
7)
dyplomu lub innego dokumentu potwierdzającego uzyskanie nagrody w konkursie, a w przypadku nagrody zespołowej - również oświadczenia kierownika zespołu albo oświadczeń członków zespołu o procentowym udziale młodego naukowca w powstaniu osiągnięcia;
7a)
regulaminu konkursu;
7b)
informacji organizatora konkursu o wynikach konkursu zawierającej imiona i nazwiska laureatów, a w przypadku nagród zespołowych - nazwy zespołów;
8)
(uchylony);
9)
oświadczenia młodego naukowca o autorstwie, współautorstwie lub wykonaniu dzieła artystycznego;
10)
potwierdzenia organizatora wydarzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 11, o prezentacji dzieła artystycznego;
11)
dokumentacji wizualnej dzieła artystycznego - w przypadku sztuk plastycznych.

Przyznawanie stypendiów

§  7. 
1. 
Wniosek o przyznanie stypendium składa się do ministra - w przypadku stypendium dla:
1)
studenta - w terminie od dnia 1 października do dnia 25 października, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
młodego naukowca - w terminie od dnia 1 grudnia do dnia 31 grudnia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia.
2. 
Wniosek o przyznanie stypendium składa się w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pomocą systemu teleinformatycznego wskazanego przez ministra w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra.
3. 
Wnioskodawca wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium składa:
1)
dokumenty, o których mowa w § 6 ust. 1 albo 2;
2)
w przypadku przerw w działalności naukowej z przyczyn wymienionych w art. 360 ust. 3 ustawy - dokumenty potwierdzające te przerwy.
§  8. 
1. 
Stypendium dla studenta uczelni nadzorowanej przez ministra na dany rok akademicki może zostać przyznane studentowi, który:
1)
w poprzednim roku akademickim zaliczył rok studiów oraz
2)
uzyskał wpis na kolejny rok studiów w danym roku akademickim.
2. 
Wymogów, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się do studenta, który w roku złożenia wniosku o przyznanie stypendium został przyjęty na studia drugiego stopnia.
3. 
Stypendium dla młodego naukowca nie może zostać przyznane młodemu naukowcowi, któremu w poprzednich latach przyznano stypendium dla młodych naukowców albo stypendium naukowe dla wybitnych młodych naukowców, na podstawie art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87).
§  9. 
1. 
Wnioski o przyznanie stypendiów podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.
2. 
W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku minister wyznacza wnioskodawcy termin, nie krótszy niż 14 dni, do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
§  10. 
1. 
Przy ocenie wniosków o przyznanie stypendiów dla studentów bierze się pod uwagę znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami lub znaczące osiągnięcia sportowe, uzyskane w okresie studiów od dnia:
1)
rozpoczęcia studiów - w przypadku studenta studiów pierwszego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich,
2)
rozpoczęcia studiów pierwszego stopnia poprzedzających studia drugiego stopnia - w przypadku studenta studiów drugiego stopnia,
3)
1 października roku akademickiego, w którym studentowi przyznano ostatnie stypendium dla studentów albo stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.)

- do dnia 30 września roku, w którym złożono wniosek, z wyłączeniem okresów urlopów od zajęć lub innych przerw udzielonych zgodnie z regulaminem studiów.

2. 
Przy ocenie merytorycznej wniosków o przyznanie stypendiów dla studentów uwzględnia się następujące kryteria:
1)
w przypadku osiągnięć naukowych dotyczących:
a)
monografii naukowej albo artykułu naukowego:
rodzaj i formę,
procentowy wkład autorski,
(uchylone),
liczbę punktów w wykazie wydawnictw lub w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, sporządzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy,
innowacyjność tematyki badań naukowych, których dotyczy monografia naukowa albo artykuł naukowy,
b)
projektu badawczego:
pełnioną rolę,
okres uczestnictwa,
liczbę referatów naukowych, monografii naukowych, rozdziałów w monografii naukowej lub artykułów naukowych, zastosowań praktycznych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych lub wdrożeń wyników działalności naukowej, będących wynikiem udziału w projekcie,
prestiż konkursu, w ramach którego jest finansowany projekt,
innowacyjność i znaczenie projektu dla rozwoju danej dziedziny nauki,
c)
konferencji naukowej:
zasięg,
procentowy udział w powstaniu referatu naukowego,
liczbę prelegentów posiadających co najmniej stopień doktora,
innowacyjność badań naukowych będących tematyką referatu naukowego,
prestiż organizatora,
d)
konkursu:
zasięg,
uzyskane miejsce,
sposób wyłaniania laureatów,
procentowy udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową,
prestiż organizatora;
2)
w przypadku osiągnięć artystycznych dotyczących:
a)
dzieła artystycznego:
rodzaj i formę,
prestiż wydawcy lub organizatora prezentacji,
nowatorstwo i znaczenie dla kultury i sztuki,
pełnioną rolę w wykonaniu lub prezentacji,
b)
konkursu, przeglądu lub festiwalu:
zasięg,
uzyskane miejsce,
sposób wyłaniania laureatów,
procentowy udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową,
prestiż organizatora;
3)
w przypadku osiągnięć sportowych:
a)
miejsce uzyskane w zawodach,
b)
rangę zawodów,
c)
rodzaj rywalizacji,
d)
kategorię wiekową,
e)
udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę drużynową,
f)
obecność dyscypliny sportowej na najbliższych igrzyskach olimpijskich.
§  11. 
1. 
Przy ocenie wniosków o przyznanie stypendiów dla młodych naukowców bierze się pod uwagę osiągnięcia uzyskane do dnia 30 listopada roku, w którym jest składany wniosek.
2. 
(uchylony).
3. 
Przy ocenie merytorycznej wniosków o przyznanie stypendiów dla młodych naukowców uwzględnia się następujące kryteria:
1)
w odniesieniu do osiągnięć dotyczących:
a)
monografii naukowej lub artykułu naukowego:
rodzaj i formę,
procentowy wkład autorski,
liczbę punktów w wykazie wydawnictw lub w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, sporządzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy,
innowacyjność tematyki badań naukowych, których dotyczy monografia naukowa lub artykuł naukowy,
b)
projektu badawczego:
okres kierowania projektem,
prestiż konkursu, w ramach którego jest finansowany projekt,
innowacyjność i znaczenie projektu dla rozwoju dyscyplin naukowych związanych z prowadzoną działalnością naukową,
c)
zastosowania praktycznego wyników badań naukowych lub prac rozwojowych:
formę zastosowania praktycznego,
procentowy wkład autorski,
innowacyjność i znaczenie zastosowania praktycznego dla rozwoju dyscyplin naukowych związanych z prowadzoną działalnością naukową,
d)
zagranicznego stażu:
czas trwania,
prestiż zagranicznej uczelni lub zagranicznej instytucji naukowej, w której młody naukowiec odbył staż,
efekty udziału w stażu, w tym liczbę referatów naukowych, monografii naukowych, rozdziałów w monografii naukowej, artykułów naukowych, zastosowań praktycznych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych lub wdrożeń wyników działalności naukowej w innej formie,
e)
stypendium zagranicznego:
prestiż stypendium,
prestiż podmiotu przyznającego stypendium,
f)
dzieła artystycznego:
rodzaj i formę,
poziom artystyczny,
zasięg prezentacji,
prestiż wydawcy lub organizatora prezentacji,
pełnioną rolę w wykonaniu lub prezentacji,
g)
konkursu, przeglądu lub festiwalu:
zasięg,
uzyskane miejsce,
sposób wyłaniania laureatów,
procentowy udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową,
prestiż organizatora;
2)
znaczenie osiągnięć w działalności naukowej dla rozwoju dyscyplin naukowych związanych z prowadzonymi badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi albo znaczenie osiągnięć w działalności naukowej w zakresie twórczości artystycznej dla rozwoju kultury i sztuki.
4. 
Ocena merytoryczna wniosków o przyznanie stypendiów dla młodych naukowców obejmuje wnioski, w których wykazano:
1)
nie mniej niż trzy osiągnięcia, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lub 2, stanowiące autorstwo lub wiodące współautorstwo;
2)
nie więcej niż:
a)
pięć osiągnięć, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lub 2, lub
b)
po trzy osiągnięcia, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 3, 4, 7, 8 lub 12, lub
c)
dwadzieścia osiągnięć, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 11.
4a. 
Przy ocenie merytorycznej wniosków o przyznanie stypendiów dla młodych naukowców bierze się pod uwagę osiągnięcia, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 11, jeżeli we wniosku wskazano dziedzinę sztuki jako dziedzinę wiodącą, w której młody naukowiec prowadzi działalność naukową w zakresie twórczości artystycznej.
5. 
Przepisu ust. 4 pkt 1 nie stosuje się do wniosku składanego przez młodego naukowca prowadzącego działalność naukową w zakresie twórczości artystycznej.
§  12. 
Wnioski o przyznanie stypendiów są rozpatrywane - w przypadku stypendium dla:
1)
studenta - w terminie do dnia 31 marca,
2)
młodego naukowca - w terminie do dnia 30 czerwca

- roku następującego po roku, w którym zostały złożone.

§  13. 
1. 
Wnioski o przyznanie stypendiów spełniające wymagania formalne podlegają ocenie merytorycznej, za pomocą metody punktowej.
2. 
Na podstawie wyników oceny, o której mowa w ust. 1, sporządza się listy rankingowe wniosków o przyznanie stypendiów według liczby przyznanych punktów.
§  14. 
Minister przyznaje nie więcej niż:
1)
840 stypendiów dla studentów;
2)
230 stypendiów dla młodych naukowców, z tego co najmniej 30 dla młodych naukowców będących doktorantami.
§  15. 
Maksymalna wysokość stypendiów nie może przekroczyć:
1)
17 000 zł - w przypadku stypendium dla studenta;
2)
5390 zł miesięcznie - w przypadku stypendium dla młodego naukowca.
§  16. 
1. 
Stypendium wypłaca podmiot, którego wnioskodawca jest kierownikiem, ze środków finansowych przekazanych na ten cel przez ministra.
2. 
Stypendium wypłaca się:
1)
studentowi - jednorazowo, w terminie 14 dni od dnia zaksięgowania środków na rachunku bankowym podmiotu, o którym mowa w ust. 1,
2)
młodemu naukowcowi - w terminie do 10 dnia miesiąca

- na wskazany przez niego rachunek bankowy albo rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo w gotówce.

3. 
W przypadku zmiany przez młodego naukowca, któremu przyznano stypendium dla młodych naukowców, miejsca zatrudnienia albo szkoły doktorskiej w okresie pobierania tego stypendium, młody naukowiec niezwłocznie informuje ministra o podmiocie, w którym podjął odpowiednio zatrudnienie albo kształcenie w szkole doktorskiej, oraz o dacie tej zmiany.

Przepisy epizodyczne i przepis końcowy

§  17. 
1. 
W roku 2019 wnioski o przyznanie stypendiów, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b, składa się w terminach:
1)
od dnia 2 maja 2019 r. do dnia 31 maja 2019 r.;
2)
od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
2. 
(uchylony).
3. 
W roku 2019 we wnioskach o przyznanie stypendiów, o których mowa w § 1 pkt 1, jako znaczące osiągnięcie odpowiednio naukowe studenta albo znaczące osiągnięcie w działalności naukowej młodego naukowca może zostać przedstawione autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym ujętym w wykazie czasopism naukowych ogłoszonym przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.
3a. 
We wnioskach o przyznanie stypendiów, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b, jako znaczące osiągnięcie w działalności naukowej młodego naukowca prowadzonej przed 2019 r. może zostać przedstawione autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w ostatecznej formie w czasopiśmie naukowym ujętym w wykazie czasopism naukowych ustalonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki i ogłoszonym komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r. w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra.
4. 
Wnioski, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są rozpatrywane w terminie do dnia 30 listopada 2019 r.
§  18. 
(uchylony).
§  19. 
W latach 2019-2027 osoby, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i którym przyznano stypendium, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. b, albo stypendium naukowe dla wybitnych młodych naukowców, na podstawie art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, w przypadku zmiany w okresie pobierania tego stypendium miejsca odbywania studiów doktoranckich lub miejsca zatrudnienia, niezwłocznie informują ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki o podmiocie, w którym odpowiednio kontynuują studia doktoranckie lub podjęły zatrudnienie, oraz o dacie tej zmiany.
§  20. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

WZÓR

Wniosek o przyznanie stypendium dla studenta za znaczące osiągnięcia naukowe/artystyczne/sportowe1 na rok akademicki ...

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

WZÓR

Wniosek o przyznanie stypendium dla wybitnego młodego naukowca za znaczące osiągnięcia w działalności naukowej

wzór

1 Obecnie działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka kieruje Minister Edukacji i Nauki, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz.U.2020.1848).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone w zakresie:

1) stypendiów dla studentów - rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom (Dz.U.2015.1050),

2) stypendiów dla młodych naukowców-rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom (Dz.U.2015.1051) oraz rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 października 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców (Dz.U.2016.1801)

- które utraciły moc z dniem 1 października 2018 r. na podstawie art. 169 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018.1669).