Stypendia ministra dla studentów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.704

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 kwietnia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie stypendiów ministra dla studentów

Na podstawie art. 458 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Przepis ogólny

§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowe kryteria i tryb przyznawania oraz sposób wypłacania stypendiów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwanego dalej "ministrem", studentom uczelni artystycznych, zwanych dalej "studentami", wykazującym się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi, zwanych dalej "stypendiami";
2)
rodzaje osiągnięć i sposób ich dokumentowania;
3)
maksymalną liczbę przyznawanych stypendiów;
4)
maksymalną wysokość stypendium;
5)
wzór wniosku o przyznanie stypendium.

Rodzaje osiągnięć i sposoby ich dokumentowania

§  2. 
Za znaczące osiągnięcia artystyczne studenta uważa się:
1)
wykonanie partii solowej w utworze na koncercie z towarzyszeniem orkiestry kameralnej lub symfonicznej, wykonanie partii solowej w scenicznym lub estradowym przedstawieniu operowym lub oratorium, prowadzenie koncertu symfonicznego, wokalno-instrumentalnego lub chóralnego jako dyrygent w orkiestrze kameralnej, symfonicznej, w zespole wokalno-instrumentalnym lub chórze, prowadzenie wykonania opery lub oratorium jako dyrygent na przeglądzie, festiwalu lub koncercie o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu;
2)
wykonanie solowego recitalu instrumentalnego, wokalnego lub z dziedziny rytmiki lub tańca, w którego programie są zawarte dzieła z rozbudowaną partią wykonaną przez studenta, na przeglądzie, festiwalu lub koncercie o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu;
3)
wykonanie koncertu kameralnego w charakterze członka zespołu kameralnego na przeglądzie, festiwalu lub koncercie o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu;
4)
autorstwo utworu muzycznego lub innej formy muzycznej na dużą obsadę (orkiestra symfoniczna, chór) lub choreografii na dużą obsadę, zaprezentowanych na przeglądzie, festiwalu lub koncercie o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu;
5)
autorstwo utworu muzycznego lub innej formy muzycznej na mniejszą obsadę (kameralny, solowy, realizowany środkami elektronicznymi) lub choreografii na mniejszą obsadę zaprezentowanych na przeglądzie, festiwalu lub koncercie o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu;
6)
autorstwo utworu muzycznego wydanego drukiem przez wydawnictwo muzyczne lub zarejestrowanego na płycie wydanej przez firmę fonograficzną lub wykonanie utworu muzycznego zarejestrowanego na płycie wydanej przez firmę fonograficzną;
7)
reżyserię, dramaturgię, reżyserię dźwięku, reżyserię światła, montaż, autorstwo scenariusza, zdjęć, scenografii, kostiumów, choreografii, kierownictwo produkcji dzieła filmowego, telewizyjnego, teatralnego, innej formy audiowizualnej lub słuchowiska, zaprezentowanych na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu kinowym, telewizyjnym, radiowym lub w repertuarze teatru, będącego państwową lub samorządową instytucją kultury;
8)
rolę pierwszoplanową w dziele filmowym, telewizyjnym, teatralnym, w innej formie audiowizualnej lub słuchowisku, zaprezentowanych na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu kinowym, telewizyjnym, radiowym lub w repertuarze teatru, będącego państwową lub samorządową instytucją kultury;
9)
rolę drugoplanową w dziele filmowym, telewizyjnym, teatralnym, w innej formie audiowizualnej lub słuchowisku, zaprezentowanych na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu kinowym, telewizyjnym, radiowym lub w repertuarze teatru, będącego państwową lub samorządową instytucją kultury;
10)
indywidualną autorską wystawę plastyczną, projektową, fotograficzną, multimedialną, zorganizowaną przez państwową lub samorządową instytucję kultury lub inną instytucję państwową lub międzynarodową o wysokim prestiżu;
11)
autorstwo dzieła plastycznego, projektowego, fotograficznego, multimedialnego zaprezentowanego na wystawie zbiorowej organizowanej przez państwową lub samorządową instytucję kultury lub inną instytucję państwową lub międzynarodową o wysokim prestiżu;
12)
autorstwo dzieła plastycznego, fotograficznego, multimedialnego, zaprezentowanego na przeglądzie, festiwalu lub wydarzeniu artystycznym, naukowym, gospodarczym lub społecznym o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu;
13)
autorstwo dzieła projektowego, w tym również będącego wynalazkiem, wzorem użytkowym, wzorem przemysłowym, zrealizowanego na zamówienie państwowej albo samorządowej instytucji, wydawnictwa lub przedsiębiorcy lub zaprezentowanego na przeglądzie, festiwalu lub wydarzeniu artystycznym, naukowym, gospodarczym lub społecznym o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu;
14)
autorstwo dzieła plastycznego, fotograficznego, projektowego, multimedialnego zaprezentowanego w przestrzeni publicznej przez państwową lub samorządową instytucję kultury lub inną instytucję państwową lub międzynarodową o wysokim prestiżu;
15)
uzyskanie nagrody indywidualnej, wyróżnienia lub znaczący udział w powstaniu dzieła, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie artystycznym, na przeglądzie lub festiwalu muzycznym, teatralnym, filmowym, plastycznym, fotograficznym, multimedialnym, architektonicznym lub konkursie lub wystawie wynalazków, wzorów użytkowych lub wzorów przemysłowych o wysokim prestiżu;
16)
wygłoszenie referatu na konferencji o co najmniej krajowym zasięgu lub autorstwo artykułu z zakresu teorii sztuk muzycznych, plastycznych, teatralno-filmowych opublikowanego w prestiżowym czasopiśmie poświęconym sztuce, materiałach z konferencji artystyczno-naukowych o zasięgu co najmniej krajowym.
§  3. 
Za znaczące osiągnięcia naukowe studenta uważa się:
1)
autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej lub rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo ujęte w wykazie, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej "ustawą";
2)
autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, ujętych w wykazie, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy;
3)
znaczący udział w projekcie badawczym o wysokim poziomie innowacyjności, realizowanym przez uczelnię, w której student odbywa kształcenie, w tym udział w projekcie badawczym finansowanym w drodze konkursu ogólnopolskiego lub międzynarodowego;
4)
autorstwo i wygłoszenie referatu naukowego na ogólnopolskiej lub międzynarodowej konferencji naukowej o wysokim prestiżu, w której uczestniczyli prelegenci co najmniej z pięciu uczelni;
5)
uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie naukowym o zasięgu międzynarodowym i o wysokim prestiżu, w którym uczestniczyli studenci uczelni co najmniej z pięciu państw, z wyłączeniem konkursów organizowanych w ramach międzynarodowych konferencji naukowych.
§  4. 
Za znaczące osiągnięcia sportowe studenta uważa się zajęcie w:
1)
sportach olimpijskich, paraolimpijskich lub objętych programem igrzysk głuchych, w rywalizacji indywidualnej albo drużynowej, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669), co najmniej:
a)
dziesiątego miejsca w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich lub igrzyskach głuchych,
b)
ósmego miejsca w mistrzostwach świata,
c)
piątego miejsca w mistrzostwach Europy,
d)
trzeciego miejsca w młodzieżowych mistrzostwach świata albo Europy,
e)
pierwszego miejsca w mistrzostwach Polski rozgrywanych w kategorii seniora,
f)
miejsca, o którym mowa w lit. b-e, w zawodach organizowanych dla osób niepełnosprawnych;
2)
rywalizacji indywidualnej albo drużynowej w sportach, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, co najmniej trzeciego miejsca w:
a)
uniwersjadzie,
b)
akademickich mistrzostwach świata,
c)
akademickich mistrzostwach Europy,
d)
Europejskich Igrzyskach Studentów.
§  5. 
Osiągnięcia, o których mowa w § 2-4, są dokumentowane w postaci pisemnej w formie:
1)
w przypadku osiągnięć artystycznych:
a)
kopii broszury, plakatu, programu lub innego dokumentu festiwalu, konkursu, przeglądu, konferencji, koncertu, wystawy, spektaklu lub innego wydarzenia,
b)
oświadczenia organizatora prezentacji dzieła artystycznego,
c)
kopii okładki płyty lub innego nośnika, na którym utrwalono dzieło lub wykonanie,
d)
oświadczenia organizatora konferencji lub kopii materiału pokonferencyjnego zawierających imiona i nazwiska prelegentów oraz nazwy reprezentowanych przez nich uczelni,
e)
oświadczenia studenta o autorstwie i wygłoszeniu referatu,
f)
oświadczenia zamawiającego dzieło projektowe,
g)
kopii stron czasopisma lub innej publikacji zawierających imiona i nazwisko autora, tytuł publikacji, nazwę wydawnictwa, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania, nakład,
h)
kopii dyplomu lub innego dokumentu potwierdzającego uzyskanie nagrody lub wyróżnienia,
i)
oświadczenia organizatora konkursu o liczbie państw i uczelni reprezentowanych przez uczestników konkursu,
j)
oświadczeń członków zespołu o udziale studenta w powstaniu osiągnięcia - w przypadku nagrody zespołowej;
2)
w przypadku osiągnięć naukowych:
a)
kopii stron czasopisma lub książki zawierających imiona i nazwisko autora lub imiona i nazwiska autorów, tytuł publikacji, nazwę wydawnictwa, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania, nakład, numer ISBN lub ISSN, numer DOI,
b)
oświadczenia wydawcy publikacji albo współautorów publikacji o procentowym wkładzie autorskim studenta w publikację - w przypadku współautorstwa,
c)
oświadczenia kierownika projektu badawczego zawierającego informacje o numerze, źródle finansowania, okresie trwania i celu projektu oraz funkcji pełnionej przez studenta w projekcie i zakresie realizowanych przez niego zadań oraz o efektach projektu,
d)
oświadczenia organizatora konferencji lub kopii materiału pokonferencyjnego zawierających imiona i nazwiska prelegentów oraz nazwy reprezentowanych przez nich uczelni,
e)
oświadczenia studenta o autorstwie i wygłoszeniu referatu,
f)
kopii dyplomu lub innego dokumentu potwierdzającego uzyskanie nagrody w konkursie,
g)
oświadczenia organizatora konkursu o liczbie państw i uczelni reprezentowanych przez uczestników konkursu,
h)
oświadczeń członków zespołu o procentowym udziale studenta w powstaniu osiągnięcia - w przypadku nagrody zespołowej;
3)
w przypadku osiągnięć sportowych - oświadczenia właściwego polskiego związku sportowego lub Akademickiego Związku Sportowego o uzyskanym przez studenta wyniku sportowym.

Przyznawanie stypendiów

§  6. 
1. 
Rektor występuje do ministra z wnioskiem o przyznanie studentowi stypendium, zwanym dalej "wnioskiem", którego wzór określa załącznik do rozporządzenia, w terminie do dnia 15 października. Ilość wniosków nie może przekraczać 0,5% ogólnej liczby studentów danej uczelni.
2. 
Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające uzyskanie przez studenta znaczących osiągnięć, o których mowa w § 5, oraz oświadczenie studenta:
1)
potwierdzające, że przedstawione we wniosku osiągnięcia artystyczne lub naukowe są zgodne ze stanem faktycznym i są związane z odbywanymi studiami;
2)
o ukończonych lub realizowanych studiach wyższych i uzyskanych tytułach zawodowych pozwalające na stwierdzenie możliwości przyznania stypendium zgodnie z art. 93 ust. 1-3 ustawy;
3)
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby rozpatrzenia wniosku, przyznania oraz wypłacenia stypendium;
4)
o wyrażeniu zgody lub odmowie wyrażenia zgody na zamieszczenie jego imienia i nazwiska - w przypadku przyznania stypendium - na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra.
3. 
Wniosek przekazuje się w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pomocą systemu teleinformatycznego wskazanego przez ministra w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra.
4. 
Wniosek przekazany w terminie późniejszym niż określony w ust. 1 pozostawia się bez rozpoznania.
§  7. 
1. 
Student przedstawia swoją kandydaturę do przyznania stypendium rektorowi w terminie określonym przez rektora.
2. 
Przedstawiając swoją kandydaturę do przyznania stypendium, student składa wniosek wypełniony w częściach 2-4 oraz dokumenty i oświadczenie, o których mowa w § 6 ust. 2.
3. 
Student, wypełniając części 2-4 wniosku, podaje określone we wzorze wniosku dane odrębnie w stosunku do każdego osiągnięcia. Osiągnięcie może być wykazane tylko raz we wniosku. Osiągnięcia należy uporządkować w ramach poszczególnych punktów wniosku w sposób uszeregowany od najważniejszego do najmniej znaczącego w opinii studenta.
4. 
Nazwy, tytuły i inne określenia wydarzeń, nośników dotyczące wykazywanych we wniosku osiągnięć, które oryginalnie występują w języku innym niż język polski lub angielski, należy podać w tłumaczeniu na język angielski.
§  8. 
1. 
Stypendium na dany rok akademicki może zostać przyznane studentowi, który:
1)
w poprzednim roku akademickim zaliczył rok studiów oraz
2)
uzyskał wpis na kolejny rok studiów w danym roku akademickim.
2. 
Wymogu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie stosuje się do studenta, który w roku złożenia wniosku został przyjęty na studia drugiego stopnia.
§  9. 
1. 
Wnioski podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.
2. 
Do oceny wniosków minister może powołać ekspertów reprezentujących poszczególne dyscypliny artystyczne.
3. 
W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku minister wyznacza wnioskodawcy termin, nie krótszy niż 14 dni, do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
§  10. 
1. 
Przy ocenie wniosków bierze się pod uwagę znaczące osiągnięcia artystyczne lub naukowe związane ze studiami lub znaczące osiągnięcia sportowe, uzyskane w okresie dwóch lat akademickich poprzedzających rok akademicki ubiegania się o stypendium.
2. 
Przy ocenie wniosków uwzględnia się następujące kryteria w przypadku osiągnięć:
1)
artystycznych:
a)
prestiż związany z prezentacją dzieła, w szczególności dotyczący odpowiednio wydarzenia, festiwalu, konkursu, w którym dzieło zostało zaprezentowane, a także prestiż i status organizatora lub wydawcy,
b)
prestiż dotyczący zamawiającego dzieło projektowe,
c)
wkład w wykonanie lub autorstwo dzieła,
d)
stopień trudności wykonanego dzieła lub roli,
e)
rodzaj dzieła lub prezentacji,
f)
zasięg lub nakład,
g)
zajęte miejsce w prezentacji o charakterze konkursowym;
2)
naukowych dotyczących:
a)
publikacji:
rodzaj, formę i język,
procentowy wkład autorski,
status i prestiż wydawcy,
zasięg i nakład,
innowacyjność tematyki,
b)
projektu badawczego:
pełnioną funkcję,
okres uczestnictwa,
liczbę referatów, publikacji, zastosowań praktycznych lub wdrożeń wyników działalności naukowej, będących wynikiem udziału w projekcie,
prestiż konkursu, w ramach którego jest finansowany projekt,
innowacyjność i znaczenie projektu dla rozwoju danej dziedziny nauki lub rozwoju gospodarczego kraju,
c)
konferencji:
prestiż i zasięg,
czas trwania,
liczbę wygłoszonych referatów,
liczbę reprezentowanych uczelni,
liczbę prelegentów posiadających co najmniej stopień doktora,
innowacyjność tematyki referatu,
status jej organizatora,
d)
konkursu:
prestiż,
zajęte miejsce,
procentowy udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową,
liczbę uczestników, w tym liczbę zespołów,
liczbę reprezentowanych uczelni i państw,
status jego organizatora;
3)
sportowych dotyczących uzyskanego wyniku:
a)
miejsce zajęte w zawodach,
b)
rangę zawodów,
c)
rodzaj rywalizacji,
d)
kategorię wiekową,
e)
udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę drużynową,
f)
obecność dyscypliny sportowej na najbliższych igrzyskach olimpijskich.
§  11. 
1. 
Wnioski są oceniane metodą punktową. Punkty są przyznawane za poszczególne osiągnięcia artystyczne, naukowe lub osiągnięcia w sporcie.
2. 
Minister sporządza listę rankingową wniosków uporządkowanych według liczby punktów.
§  12. 
Wnioski o przyznanie stypendium są rozpatrywane w terminie do ostatniego dnia lutego roku następującego po roku, w którym zostały złożone.
§  13. 
Minister przyznaje nie więcej niż 90 stypendiów.
§  14. 
Maksymalna wysokość stypendium nie może przekroczyć 17 000 zł.
§  15. 
1. 
Stypendium wypłaca uczelnia artystyczna, której wnioskodawca jest rektorem, ze środków finansowych przekazanych na ten cel przez ministra.
2. 
Stypendium wypłaca się studentowi - jednorazowo, na wskazany przez niego rachunek bankowy albo w gotówce, w terminie 14 dni od dnia zaksięgowania środków na rachunku bankowym podmiotu, o którym mowa w ust. 1.

Przepis końcowy

§  16. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIK

Wniosek o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony

dziedzictwa narodowego dla studenta

za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe1)

na rok akademicki ...

Nazwa uczelni artystycznej:

Wnoszę o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony

dziedzictwa narodowego studentowi .............................................................................................. (imię i nazwisko) za znaczące osiągnięcia artystyczne, naukowe, sportowe1).

...............................................

(data, miejsce)

...........................................................

rektor

(podpis, pieczęć)

CZĘŚĆ I. DANE I INFORMACJE DOTYCZĄCE STUDENTA

1. Dane osobowe studenta:

1) imię i nazwisko:

2) adres do korespondencji:

2. Data rozpoczęcia studiów2):

3. Informacje o zaliczonym roku studiów w poprzednim roku akademickim:

1) rok studiów:

2) poziom studiów:

3) kierunek studiów (wraz ze szczegółowym określeniem zakresu realizowanych studiów):

4. Informacje o uzyskanym wpisie na rok akademicki, na który jest składany wniosek:

1) rok studiów:

2) poziom studiów:

3) kierunek studiów:

5. Planowany termin ukończenia studiów:

6. Okres urlopów od zajęć lub innych przerw udzielonych zgodnie z regulaminem studiów:

7. Rok akademicki, na który studentowi przyznano wcześniej stypendium ministra dla studentów:

8. Informacje o odbywaniu części studiów za granicą w ramach programu Erasmus+ lub w ramach innego programu (należy podać okres, kraj i nazwę uczelni):

Objaśnienia:

1) Niepotrzebne skreślić.

2) W przypadku studenta studiów drugiego stopnia należy wpisać daty: datę rozpoczęcia studiów pierwszego stopnia, datę ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz datę rozpoczęcia studiów drugiego stopnia.

Załączniki:

1) kopia dokumentacji, o której mowa w § 5 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie stypendiów ministra dla studentów (Dz. U. poz. 704);

2) oświadczenie studenta, że przedstawione we wniosku osiągnięcia artystyczne lub naukowe są zgodne ze stanem faktycznym i są związane z odbywanymi studiami;

3) oświadczenie studenta o ukończonych lub realizowanych studiach wyższych i uzyskanych tytułach zawodowych pozwalające na stwierdzenie możliwości przyznania stypendium zgodnie z art. 93 ust. 1-3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, 2024 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 276, 447, 534 i 577);

4) oświadczenie studenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych;

5) oświadczenie studenta o wyrażeniu zgody lub odmowie wyrażenia zgody na zamieszczenie jego imienia i nazwiska - w przypadku przyznania stypendium - na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra.

CZĘŚĆ II. WYKAZ OSIĄGNIĘĆ ARTYSTYCZNYCH STUDENTA

1. Wykonanie partii solowej w utworze na koncercie z towarzyszeniem orkiestry kameralnej lub symfonicznej, wykonanie partii solowej w scenicznym lub estradowym przedstawieniu operowym lub oratorium, prowadzenie koncertu symfonicznego, wokalno-instrumentalnego lub chóralnego jako dyrygent w orkiestrze kameralnej, symfonicznej, w zespole wokalno-instrumentalnym lub chórze, prowadzenie wykonania opery lub oratorium jako dyrygent na przeglądzie, festiwalu lub koncercie o wysokim prestiżu i co najmniej krajowym zasięgu:

- autor utworu:

- tytuł utworu:

- rola lub partia solowa lub dyrygowanie:

- rodzaj orkiestry, chóru lub rodzaj zespołu instrumentalnego lub wokalnego:

- współwykonawcy - inne osoby z istotnym udziałem:

- nazwa wydarzenia:

- data i miejsce wydarzenia:

- organizator wydarzenia:

- inne istotne dane, które zdaniem studenta mogą zawierać ważne informacje o randze wydarzenia (maks. 300 znaków):

2. Wykonanie solowego recitalu instrumentalnego, wokalnego lub z dziedziny rytmiki lub tańca, w którego programie są zawarte dzieła z rozbudowaną partią wykonaną przez studenta, na przeglądzie, festiwalu lub koncercie o wysokim prestiżu i co najmniej krajowym zasięgu:

- autor utworu:

- tytuł utworu:

- rola lub program wykonywany przez studenta:

- współwykonawcy - inne osoby z istotnym udziałem:

- nazwa wydarzenia:

- data i miejsce wydarzenia:

- organizator wydarzenia:

- inne istotne dane, które zdaniem studenta mogą zawierać ważne informacje o randze wydarzenia (maks. 300 znaków):

3. Wykonanie koncertu kameralnego w charakterze członka zespołu kameralnego na przeglądzie, festiwalu lub koncercie o wysokim prestiżu i co najmniej krajowym zasięgu:

- autor utworu:

- tytuł utworu:

- rodzaj zespołu instrumentalnego lub wokalnego:

- współwykonawcy - inne osoby z istotnym udziałem:

- nazwa wydarzenia:

- data i miejsce wydarzenia:

- organizator wydarzenia:

- inne istotne dane, które zdaniem studenta mogą zawierać ważne informacje o randze wydarzenia (maks. 300 znaków):

4. Autorstwo utworu muzycznego lub innej formy muzycznej na dużą obsadę (orkiestra symfoniczna, chór) lub choreografii na dużą obsadę zaprezentowanych na przeglądzie, festiwalu lub koncercie o wysokim prestiżu i co najmniej krajowym zasięgu:

- autor utworu (w przypadku autorstwa choreografii):

- tytuł utworu:

- rodzaj zespołu instrumentalnego lub wokalnego:

- wykonawcy i inne osoby z istotnym udziałem:

- nazwa wydarzenia:

- data i miejsce wydarzenia:

- organizator wydarzenia:

- inne istotne dane, które zdaniem studenta mogą zawierać ważne informacje o randze wydarzenia (maks. 300 znaków):

5. Autorstwo utworu muzycznego lub innej formy muzycznej na mniejszą obsadę (kameralny, solowy, realizowany środkami elektronicznymi) lub choreografii na mniejszą obsadę zaprezentowanych na przeglądzie, festiwalu lub koncercie o wysokim prestiżu i co najmniej krajowym zasięgu:

- autor utworu (w przypadku autorstwa choreografii):

- tytuł utworu:

- rodzaj zespołu instrumentalnego lub wokalnego:

- wykonawcy i inne osoby z istotnym udziałem:

- nazwa wydarzenia:

- data i miejsce wydarzenia:

- organizator wydarzenia:

- inne istotne dane, które zdaniem studenta mogą zawierać ważne informacje o randze wydarzenia (maks. 300 znaków):

6. Autorstwo utworu muzycznego wydanego drukiem przez wydawnictwo muzyczne lub zarejestrowanego na płycie wydanej przez firmę fonograficzną lub wykonanie utworu muzycznego zarejestrowanego na płycie wydanej przez firmę fonograficzną:

- tytuł publikacji nutowej lub płyty:

- data i miejsce wydania publikacji nutowej lub płyty:

- nakład:

- autor utworu (w przypadku wykonania):

- tytuł utworu:

- wykonawcy i inne osoby z istotnym udziałem w wydanie płyty:

- nazwa wydawnictwa muzycznego lub firmy fonograficznej - wydawcy:

- inne istotne dane, które zdaniem studenta mogą zawierać ważne informacje o randze wydarzenia (maks. 300 znaków):

7. Reżyseria, dramaturgia, reżyseria dźwięku, reżyseria światła, montaż, autorstwo scenariusza, zdjęć, scenografii, kostiumów, choreografii, kierownictwo produkcji dzieła filmowego, telewizyjnego, teatralnego, innej formy audiowizualnej lub słuchowiska zaprezentowanych na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu kinowym, telewizyjnym, radiowym lub w repertuarze teatru, będącego państwową lub samorządową instytucją kultury:

- rodzaj osiągnięcia:

- rodzaj dzieła (fabuła, dokument, animacja, spektakl, inne - podać jakie):

- autorzy dzieła:

- tytuł dzieła:

- rok powstania dzieła:

- czas trwania dzieła:

- wykonawcy i inne osoby z istotnym udziałem:

- producent:

- forma prezentacji utworu (np. festiwal, kino, teatr):

- organizator i nazwa przeglądu lub festiwalu:

- data i miejsce prezentacji:

- inne istotne dane, które zdaniem studenta mogą zawierać ważne informacje o randze wydarzenia (maks. 300 znaków):

8. Rola pierwszoplanowa w dziele filmowym, telewizyjnym, teatralnym, w innej formie audiowizualnej lub słuchowisku zaprezentowanych na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu kinowym, telewizyjnym, radiowym lub w repertuarze teatru, będącego państwową lub samorządową instytucją kultury:

- rola wykonywana przez studenta:

- autor dzieła:

- tytuł dzieła:

- rok powstania dzieła:

- rodzaj dzieła (fabuła, dokument, animacja, spektakl, inne - podać jakie):

- czas trwania dzieła:

- współwykonawcy i inne osoby z istotnym udziałem:

- producent:

- forma prezentacji dzieła (np. festiwal, kino, teatr):

- organizator i nazwa przeglądu lub festiwalu:

- data i miejsce prezentacji:

- inne istotne dane, które zdaniem studenta mogą zawierać ważne informacje o randze wydarzenia (maks. 300 znaków):

9. Rola drugoplanowa w dziele filmowym, telewizyjnym, teatralnym, w innej formie audiowizualnej lub słuchowisku zaprezentowanych na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu kinowym, telewizyjnym, radiowym lub w repertuarze teatru, będącego państwową lub samorządową instytucją kultury:

- rola wykonywana przez studenta:

- autor dzieła:

- tytuł dzieła:

- rok powstania dzieła:

- rodzaj dzieła (fabuła, dokument, animacja, spektakl, inne - podać jakie):

- czas trwania dzieła:

- współwykonawcy i inne osoby z istotnym udziałem:

- producent:

- forma prezentacji dzieła (np. festiwal, kino, teatr):

- organizator i nazwa przeglądu lub festiwalu:

- data i miejsce prezentacji:

- inne istotne dane, które zdaniem studenta mogą zawierać ważne informacje o randze wydarzenia (maks. 300 znaków):

10. Indywidualna autorska wystawa plastyczna, projektowa, fotograficzna, multimedialna zorganizowana przez państwową lub samorządową instytucję kultury lub inną instytucję państwową lub międzynarodową o wysokim prestiżu:

- tytuł wystawy:

- charakter dzieła (artystyczny, projektowy):

- tytuły dzieł:

- technika wykonania:

- data i miejsce prezentacji:

- nazwa organizatora wystawy:

- nazwa galerii lub miejsca prezentacji:

- inne istotne dane, które zdaniem studenta mogą zawierać ważne informacje o randze wydarzenia (maks. 300 znaków):

11. Autorstwo dzieła plastycznego, projektowego, fotograficznego, multimedialnego zaprezentowanego na wystawie zbiorowej organizowanej przez państwową lub samorządową instytucję kultury lub inną instytucję państwową lub międzynarodową o wysokim prestiżu:

- tytuł dzieła:

- charakter dzieła (artystyczny, projektowy):

- technika wykonania:

- data i miejsce prezentacji:

- tytuł wystawy:

- inne osoby z istotnym udziałem:

- nazwa organizatora wystawy:

- nazwa galerii lub miejsca prezentacji:

- inne istotne dane, które zdaniem studenta mogą zawierać ważne informacje o randze wydarzenia (maks. 300 znaków):

12. Autorstwo dzieła plastycznego, fotograficznego, multimedialnego zaprezentowanego na przeglądzie, festiwalu lub wydarzeniu artystycznym, naukowym, gospodarczym lub społecznym o wysokim prestiżu i co najmniej krajowym zasięgu:

- tytuł dzieła:

- technika wykonania:

- charakter dzieła (artystyczny, projektowy):

- inne osoby z istotnym udziałem:

- tytuł przeglądu, festiwalu lub wydarzenia:

- data i miejsce prezentacji:

- nazwa organizatora wystawy:

- nazwa galerii lub miejsca prezentacji:

- inne istotne dane, które zdaniem studenta mogą zawierać ważne informacje o randze wydarzenia (maks. 300 znaków):

13. Autorstwo dzieła projektowego, w tym również będącego wynalazkiem, wzorem użytkowym, wzorem przemysłowym, zrealizowanego na zamówienie państwowej lub samorządowej instytucji kultury, wydawnictwa lub przedsiębiorcy lub zaprezentowanego na przeglądzie, festiwalu lub wydarzeniu artystycznym, naukowym, gospodarczym lub społecznym o wysokim prestiżu i co najmniej krajowym zasięgu:

- tytuł dzieła:

- technika wykonania:

- data i miejsce realizacji:

- inne osoby z istotnym udziałem:

- nazwa instytucji zamawiającej:

- nakład w przypadku dzieł powielanych:

- tytuł przeglądu, festiwalu lub wydarzenia:

- data i miejsce prezentacji:

- nazwa organizatora wystawy:

- nazwa galerii lub miejsca prezentacji:

- inne istotne dane, które zdaniem studenta mogą zawierać ważne informacje o randze wydarzenia (maks. 300 znaków):

14. Autorstwo dzieła plastycznego, fotograficznego, projektowego, multimedialnego zaprezentowanego w przestrzeni publicznej przez państwową lub samorządową instytucję kultury lub inną instytucję państwową lub międzynarodową o wysokim prestiżu:

- tytuł dzieła:

- charakter dzieła (artystyczny, projektowy):

- technika wykonania:

- data i miejsce prezentacji:

- tytuł wystawy:

- nazwa organizatora:

- inne osoby z istotnym udziałem:

- nazwa miejsca prezentacji:

- inne istotne dane, które zdaniem studenta mogą zawierać ważne informacje o randze wydarzenia (maks. 300 znaków):

15. Uzyskanie nagrody indywidualnej, wyróżnienia lub znaczący udział w powstaniu dzieła, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie artystycznym, na przeglądzie lub festiwalu muzycznym, teatralnym, filmowym, plastycznym, fotograficznym, multimedialnym, architektonicznym lub konkursie lub wystawie wynalazków, wzorów użytkowych lub wzorów przemysłowych o wysokim prestiżu:

- nazwa konkursu lub wydarzenia:

- nagroda lub wyróżnienie (stopień):

- rodzaj nagrody lub wyróżnienia (indywidualna, zespołowa):

- data i miejsce uzyskania nagrody lub wyróżnienia:

- udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę lub wyróżnienie zespołowe:

- pozostali członkowie zespołu:

- nazwa organizatora konkursu:

- liczba państw reprezentowanych w konkursie:

- liczba uczestników w danej kategorii konkursu lub wydarzenia:

- liczba jurorów oraz liczba państw, z których pochodzą jurorzy:

- inne istotne dane, które zdaniem studenta mogą zawierać ważne informacje o randze wydarzenia (maks. 300 znaków):

16. Wygłoszenie referatu na konferencji o co najmniej krajowym zasięgu lub autorstwo artykułu z zakresu teorii sztuk muzycznych, plastycznych, teatralno-filmowych opublikowanego w prestiżowym czasopiśmie poświęconym sztuce, materiałach z konferencji artystyczno-naukowych o zasięgu co najmniej krajowym:

- tytuł artykułu lub referatu:

- język publikacji lub wygłoszenia:

- data i miejsce konferencji:

- nazwa konferencji:

- nazwa organizatora konferencji:

- tytuł czasopisma:

- nazwa wydawnictwa, nakład, data i miejsce ukazania się publikacji:

- inne osoby z istotnym udziałem:

- inne istotne dane, które zdaniem studenta mogą zawierać ważne informacje o randze wydarzenia (maks. 300 znaków):

CZĘŚĆ III. WYKAZ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH STUDENTA*)

1. Autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej lub rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo ujęte w wykazie, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:

Tytuł monografii, tytuł rozdziału w monografii, język publikacji, wkład autorski (w procentach), imiona i nazwiska współautorów (wraz z procentowym wkładem autorskim), nazwa wydawnictwa, miejsce wydania, rok wydania, nakład, data druku lub ukazania się publikacji (miesiąc, rok), numer ISBN, numer DOI.

2. Autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, ujętych w wykazie, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:

Tytuł czasopisma, tytuł artykułu, język publikacji, wkład autorski (w procentach), imiona i nazwiska współautorów (wraz z procentowym wkładem autorskim), nazwa wydawnictwa, miejsce wydania, rok wydania, nakład, data druku lub ukazania się publikacji (miesiąc, rok), numer ISBN, numer DOI.

3. Znaczący udział w projekcie badawczym o wysokim poziomie innowacyjności, realizowanym przez uczelnię, w której student odbywa kształcenie, w tym udział w projekcie badawczym finansowanym w drodze konkursu ogólnokrajowego lub międzynarodowego:

Nazwa projektu, okres trwania projektu, imiona i nazwisko kierownika projektu, numer projektu, źródło finansowania projektu, nazwa konkursu, okres uczestnictwa w projekcie, pełniona funkcja (kierownik projektu/ główny wykonawca/ wykonawca), opis wykonywanych zadań, cel i efekty projektu (liczba referatów, publikacji, zastosowań praktycznych lub wdrożeń będących wynikiem udziału w projekcie).

4. Autorstwo i wygłoszenie referatu naukowego o wysokim poziomie innowacyjności na ogólnopolskiej lub międzynarodowej konferencji naukowej o wysokim prestiżu, w której uczestniczyli prelegenci co najmniej z dziesięciu uczelni:

Data i miejsce konferencji, nazwa konferencji, rodzaj konferencji

(ogólnopolska/międzynarodowa), tytuł referatu, liczba prelegentów, w tym liczba prelegentów posiadających co najmniej stopień doktora, liczba uczelni reprezentowanych na konferencji, nazwa organizatora konferencji.

5. Uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie naukowym o zasięgu międzynarodowym i o wysokim prestiżu, w którym uczestniczyli studenci uczelni co najmniej z pięciu państw, z wyłączeniem konkursów organizowanych w ramach międzynarodowych konferencji naukowych:

Data i miejsce uzyskania nagrody, nazwa konkursu, uzyskane miejsce w konkursie, liczba uczestników konkursu, w tym liczba zespołów, forma uzyskanej nagrody, rodzaj nagrody (indywidualna/zespołowa), udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową (w procentach), imiona i nazwiska członków zespołu (wraz z wkładem procentowym), liczba państw oraz nazwy uczelni reprezentowanych w konkursie, nazwa organizatora konkursu.

____________________________

*) W przypadku braku osiągnięć naukowych nie wypełnia się części III.

CZĘŚĆ IV. WYKAZ OSIĄGNIĘĆ SPORTOWYCH STUDENTA*)

Uzyskane miejsceNazwa zawodówSportRodzaj rywalizacji

(indywidualna/

drużynowa)

Kategoria wiekowaSkład drużyny (w przypadku nagrody drużynowej)Data i miejsce zawodów (miesiąc/rok)

______________________________

*) W przypadku braku osiągnięć sportowych nie wypełnia się części IV.

1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2321).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom (Dz. U. poz. 1050), które utraciło moc z dniem 1 października 2018 r. na podstawie art. 169 pkt 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 39 i 534).